ƒœ’縣龽­œ‹¸­ é™³é—  é•· 2013.10

  • View
    102

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

桃園縣龍潭國中 陳麗捐 校長 2013.10. 差異化教學. 差異化教學. 差異化教學概念. 背景 : 落實「 成就每一個孩子 」教育理念 定義 : 尊重孩子的不同 給予適合的學習方法和進度. 發展高品質學習經驗 根據學生的準備度和興趣來 考量教學目標 、 教材 、 和活動 。. 學生多樣性在學習上出現的個別差異. 不同面向 興趣、動機 ( 外在、內在 ) 反應、專注力、表達力 、 記憶力 速度、進度 方法、策略 課堂活動表現、習作表現、考試測驗成績 知識、技能、態度 多元智能 其他 ……. ( 何敏華, 2011). 傳統教學的課堂. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ƒœ’縣龽­œ‹¸­...

:

: 4 ()(2011)441.2.3.4.5.6.

,

(2012)7

----

Differential instruction 2005Q & AQ1: vs > Q2 vs > Q3 vs >

T2 --T1 --

: 1 2 3

2012

(2012) AB

16T3 T2 T1

19(2012)(2012)

1.

2.

3. ,

--1 2 - -1-- 1. Reader 1 Reader 2 2. Reader 2 Reader 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012-2-1-211/ -31. 2. 3. 4.

-1

1-10 1, 2-3, 4-5, 611-20 2-3, 4-5, 6, 121-30 4-5, 6,1, 2-3 31-40 6,1, 2-3,4-5 -2 G1, G2, G3,

10 G2, G3, G1, G3 G1 G2

10-33-4 1-10 11-20 B21-30 (B) A31-40 (I) 41-50 1. (A)2. (UI)3. (I)4. (B)-1(Read naturally)

-2

1 ()2 3

(level system) 100 +80 6040

()

2013

- http://163.21.29.70/curriculum/load.htm A60B80C100 http://trcgt.blogspot.tw/search/label/%E5%8D%80%E5%88%86%E6%80%A7%E6%95%99%E5%AD%B8The Multiple Menu for Developing Differentiated Curriculumhttp://www.gifted.uconn.edu/mmm/mmmart01.html http://web2.spec.kh.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=184&pageID=3199

44

201120082009 http://ocw.lib.ntnu.edu.tw/course/view.php?id=108

10%10%20%20%52%12% (2013)(2013)

/,