ژماره‌ 301

 • View
  263

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

‫لهشفرۆشو‬ ‫له‬ ‫بوون‬ ‫پڕ‬ ‫بهختگرهوه‬ ‫راپرسییەک‬ ‫ئوتومبێل‬ ‫پێشانگاکانی‬ ‫مرۆڤەکان‬ ‫بۆ‬ ‫بکوژن؟‬ ‫خۆیان‬ ‫ناوێرن‬ ‫عەلی‬ ‫بەختیار‬ ‫ملیۆن‬ ‫سێسەد‬ ‫ملیارێکو‬ ‫دیارنەمانی‬ ‫ئاوێنەیە‬ ،‫کوردی‬ ‫رۆژنامەی‬ )301( ‫ژماره‬ 2011/11/22 ‫سێشەممە‬ ‫هه‌واڵ‬ hewalusyaset.awene@gmail.com ‫دهنێت‬ ‫كچهكهیدا‬ ‫بهكوشتنی‬ ‫دان‬ ‫باوكێك‬ ‫كار‬ ‫كوردستانیش‬ ‫ههرێمی‬ ‫"دهبێت‬ "‫بكات‬ ‫عێراق‬ ‫موچهی‬ ‫بهسیستمی‬ 2011/11/22 ‫سێشهممه‬ )301) ‫ریکالم‬ ‫ریکالم‬

Text of ژماره‌ 301

 • 6

  : 101 2 65 : 2050123 1050123 2266312 - (): 88313540570 : 1300652 0001 : 0055

  (103) 22/11/1102

  m o c . e n e w a . w w w

  1

  7

  3 71 21 5

  ( ) ( ) ( )

  . :

  .

  ( ) .

  .

  .

  . ( ) .

  "

  ".

  : "

  .

  ".

  "

  ".

  11

  3

 • moc.liamg@enewa.tesaysulaweh )103) 22/11/11022

  GCB "

  ". : " "

  GCB

  ".

  . "

  ". "

  ". 42 05

  .

  82

  . : 82 31/11 . 05

  02/11 . " ".

  51

  .

  : . 31 1- 3

  " ".

  "

  ".

  .

  . : .

  .

  .

  . "

  ".

  TNEMECNUONNA BOJreciffO margorP :noitisoPqarI ,hayinamialuS :noitacoL1102.11.03 :enildaed noitacilppA

  nairatinamuh tnednepedni yllacitilop a si )APN) diA selpoeP naigewroN APN .ediwdlrow seirtnuoc 03 naht erom ni gnikrow ,noitazinagro ytiradilos sti dednapxe dna ,5991 ni qarI fo noiger natsidruK eht ni krow sti detaitini gnikrow yltnerruc si noitazinagro ehT .3002 retfa qarI fo strap rehto ot seitivitca htuoy ,ecneloiv desab redneg ,ytilauqe redneg ,sthgir namuh fo sdleif eht ni gnikees si APN .gnidliub ecaep dna aidem ,secruoser larutan ,noitapicitrap.reciffo margorp a sa tsop eht llif ot setadidnac deifilauq

  seitilibisnopser niaM .srentrap lacol htiw noitarepooc esolc ni stcejorp rotinom dna poleveD .srentrap lacol fo gnidliub yticapac eht ni etapicitrap dna troppuS .lairetam noitamrofni dna stroper ,slasoporp tcejorp tfard eraperP yrassecen nehw sgniteem dna secnerefnoc ni APN tneserpeR yrtnuoC eht ro reganaM margorP eht yb dengissa seitud rehto llifluf oT .rotceriD :stnemeriuqer dna snoitacifilauQ ecneirepxe lanoisseforp tnelaviuqe ro/dna eergeD ytisrevinU .slliks egaugnal cibarA dna hsidruK ,hsilgnE nettirw dna labrev tnellecxE .slliks hsilgnE ssessa ot weivretni eht gnirud tset nettirw a eb lliw erehT OGN na htiw ylbareferp ,ecneirepxe krow tnaveler fo sraey eerht tsael tA .evoba detacidni saera citameht eht fo erom ro eno ni gnikrowslliks gnitirw troper dooG si stnemucod dna stnemurtsni noitaulave dna gnirotinom fo ytirailimaF elbareferpslliks retupmoc tnellecxE .tnemeganam tcejorp dna noitartsinimda ni ecneirepxE .yrtnuoc eht nihtiw levart ot ssengnilliW

  tnacav eht fo stnemeriuqer muminim on teem uoy fi ylppa ton od esaelPnoitisop.degaruocne ylralucitrap era setadidnac elamef deifilauq morf snoitacilppA fo ht03 yadsendeW nihtiw gro.qariapn@nimda ot dettimbus eb dluohs sVC1102 rebmevoNhayinamialuS ni eciffo qarI APN eht tcatnoc esaelp ,noitamrofni rehtruf roF0108813350 )469+) :.oN enohP

  " " . : . .

  . "

  ".

  . 91

  .

  " "

  51

 • :

  ()

  .

  2/11/1102513043 .7()513 .

  ()

  .90022

  8

  .513().

  .043

  513

  .513043

  .()513

  043

  . 2/3/1102 ()2/11/1102

  . 621102

  . 513 "0435 5

  ".

  " 043 50437

  ". () "

  513". "

  "."6 7

  ".. "002

  ".

  :

  .

  "3002--. 4002 . ..

  .

  ". ." . .. .

  . .".

  " ". "

  ".

  "

  ". " .

  ...

  ".

  3(103)22/11/1102moc.liamg@enewa.tesaysulaweh

  :

  513

  043

  :

 • moc.liamg@enewa.tesaysulaweh )103) 22/11/11024

  :

  ( )

  52

  .

  (81 91/11) ( )

  .

  . ( ) "

  ".

  52 .

  "

  ".

  .

  . "

  ". (

  ) . "

  ". " ".

  . .

  .

  " "

  (041) : 20422

  : 31/11/1102

  . / 5410.psm

  (31/11/1102) / (000.51)

  .4. 31/11/1102 42/11/1102 (11) (01) .

  5. 82/11/1102 01

  .6. 82/11/1102 (03.01) .

  1. .

  2. .3. .

  4. .

  5. (000.000.5)

  5% .6. .

  7. ( ) ( ) (arevamrip) .

  8. .9. 1102.

  01. .11. () ( ) /

  .21. ( (

  ) .31.

  .41.

  .51. 02%

  .

  (141) : 40422

  : 31/11/1102

  (1-2-3-4) . / 6410.psm

  (31/11/1102) / (000.03)

  .1. 31/11/1102 42/11/1102 (11) (01)

  .2. 82/11/1102 01

  .3. 82/11/1102 (03.01) .

  1. (1-2-3-4) .

  2. .3. .

  4. .

  5. (000.000.54)

  5% .6. .

  7. (