343
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΄ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ------ Ανδ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Τηλ 210 3442811 Να διατηρηθεί μέχρι:……………………… Βαθμός Ασφαλείας:………………………… Μαρούσι, 25-5-2020 Αρ. Πρωτ.: 62372/ΓΔ2 Βαθμός Προτ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνoϊού (COVID-19)». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του αρ. 65 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 20-3- 2020 (Α΄68). 1.2. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 1.3. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 1.4.του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 1.5. Το άρθρο 5 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 1.6. του άρθρου 38 της Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α/1.5.2020). 1.7. του Π.Δ. 18/2018 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/2018) 1.8. του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 119 Α΄/2019 1.9. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄/2019), 1.10. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 Α΄/2019 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31/Α’/2018). 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την αρ. Κ1/58549/ 19-5-2020 Υ.Α. Ανάθεση υλοποίησης έργου προμήθειας αντισηπτικών στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης (1928 Β) 2.2. Την αρ. απ 621/19/2020 πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2.3. Την υπ’ αριθ.6962/435/22-5-2020 απόφαση του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑΜ: 20AWRD006748524) 1

Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α ΄ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

------Ανδ. Παπανδρέου 37151 80 ΜαρούσιΤηλ 210 3442811

Να διατηρηθεί μέχρι:………………………Βαθμός Ασφαλείας:…………………………

Μαρούσι, 25-5-2020Αρ. Πρωτ.: 62372/ΓΔ2Βαθμός Προτ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιωνεκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρωναντιμετώπισης του κορωνoϊού (COVID-19)».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 1.1.Του αρ. 65 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και τηςεπιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 20-3-2020 (Α΄68).

1.2.του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων τωνκυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλεςδιατάξεις»,

1.3.του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

1.4.του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,

1.5.Το άρθρο 5 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης καιΕθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

1.6.του άρθρου 38 της Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίαςτου κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α/1.5.2020).

1.7.του Π.Δ. 18/2018 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/2018)1.8. του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 119 Α΄/20191.9. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄/2019),1.10. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 Α΄/2019 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ.31/Α’/2018).

2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την αρ. Κ1/58549/ 19-5-2020 Υ.Α. Ανάθεση υλοποίησης έργου προμήθειας αντισηπτικών στο ίδρυμα Νεολαίας

Διά Βίου Μάθησης (1928 Β)2.2. Την αρ. απ 621/19/2020 πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ2.3. Την υπ’ αριθ.6962/435/22-5-2020 απόφαση του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑΜ: 20AWRD006748524)

1

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 2: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3. Τα κάτωθι έγγραφα:3.1. Την κατεπείγουσα ανάγκη υιοθέτησης προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού

(COVID-19).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Η κατανομή των αγαθών ανά δημόσια εκπαιδευτική δομή θα γίνει σύμφωνα με τονεπισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, οι οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπότου, με βάση την παρούσα. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλουςτου Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στιςεκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την παρούσα. Για την παραλαβή τόσο από τον Δήμο, όσο και από τηνεκπαιδευτική δομή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο (επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα καθώς καιυπόδειγμα απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής από το Δήμο). Κατά την παράδοση στηνεκπαιδευτική δομή το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της ή τον Πρόεδροτης Λυκειακής Επιτροπής ή τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου και τον εντεταλμένο για τηνπαράδοση υπάλληλο του Δήμου. Τα σχετικά πρωτόκολλα συντάσσονται εις τριπλούν, το ένα εκ τωνοποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το δεύτερο φυλάσσεται στοαρχείο του Δήμου και το τρίτο αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Αντίγραφο του Πρακτικού παραλαβής από τοΔήμο αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΒΙΜ. Για την περίπτωση της παράδοσης στην εκπαιδευτική δομή, ουπάλληλος του Δήμου λαμβάνει ακριβές αντίγραφο από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της ή τονΠρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής ή τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Όσον αφορά στην κατανομή των αγαθών στα εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις,θα ακολουθήσει νέα απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

2

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 3: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότηταςτου Δήμου ………………………………… υλικών (συσκευασμένων αντισηπτικών).

Απόφαση Ο (Δήμαρχος/Αντιδήμαρχος)…….. …Έχοντας υπόψη:1. Την αριθμ. …. …/05/2020 (ΑΔΑ……………………..…) Υπουργική Απόφαση κατανομής συσκευασμένουαντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιουιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού (COVID-19) και 2. Την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ………….. Οδηγία του ……………………. με

Θέμα: «Παραλαβή συσκευασιών αντισηπτικών για τις εκπαιδευτικές δομές»

Αποφασίζει Τη Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικές δομέςαρμοδιότητός μας συσκευασιών αντισηπτικών, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους υπαλλήλουςτου Δήμου: i) τον/την………………… ως πρόεδρο με αναπληρωτή ……………………,ii) τον/την ………………, ως μέλος με αναπληρωτή τον/την ………………..,iii) τον/την …………………….., ως μέλος με αναπληρωτή τον/την ………………………. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή των συσκευασιών αντισηπτικών, κατόπιν συνεννόησης μετον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό του για την ημερομηνία και ώρα παράδοσής τους στον Δήμο…. Η Επιτροπή συντάσσει κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίοπεριλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, κατά την ποσότητα και το είδος, των παραλαμβανόμενωναντικειμένων. Το ανωτέρω πρωτόκολλο υπογράφεται, σε τρία πρωτότυπα, από τα μέλη της Επιτροπής. Ένα από ταανωτέρω πρωτότυπα αποστέλλονται με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής στη Γενική ΔιεύθυνσηΟικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το δεύτερο διατηρείται καιφυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και το τρίτο αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η επιτροπή φυλάσσει τα παραστατικά παραλαβής (π.χ. δελτίο αποστολής), τα οποία αποτελούναναπόσπαστο τμήμα του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Ο Δήμαρχος/Αντιδήμαρχος

…. …..

3

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 4: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

Πρωτόκολλο Παραλαβής

Ημερομηνία:

Έργο: Παραλαβή των κατανεμηθέντων στις εκπαιδευτικες δομές …..……….…… υλικών (συσκευασμένων

αντισηπτικών) με βάση την υπ’ αριθμ. …………………… Υπουργική Απόφαση Απόφαση κατανομής συσκευασμένου

αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο

υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού (COVID-19) (ΑΔΑ ………………..…)

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι…………………………………, πρόεδρος και μέλη της επιτροπής παραλαβής του

Δήμου………………., η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ……………….. απόφαση του

(Δημάρχου/Αντιδημάρχου) ………………….., ευρισκόμενοι στο δημοτικό κατάστημα ……………., δηλώνουν τα κάτωθι:

Με την υπογραφή του παρόντος τα μέλη της τριμελούς επιτροπής παραλαβής δηλώνουν ότι παρέλαβαν

τα κάτωθι κινητά πράγματα δυνάμει των υπ’ αριθ. ………. παραστατικών παραλαβής (π.χ. δελτίο

αποστολής κλπ) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρωτοκόλλου.

(αναλυτική περιγραφή κατά ποσότητα και είδος των αντικειμένων)

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα. Ένα πρωτότυπο αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής

στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το δεύτερο

διατηρείται και φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και το τρίτο αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Η υπεύθυνη για την παραλαβή τριμελής Επιτροπή

.....................................................(σφραγίδα, υπογραφή &

ονομ/μα ολογράφως)

4

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 5: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

Πρωτόκολλο Παραλαβής

Ημερομηνία:

Έργο: Παραλαβή των κατανεμηθέντων στην εκπαιδευτική δομή …..……….…… υλικών με βάση την υπ’

αριθμ. …………………… Υπουργική Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των

αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών

μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού (COVID-19) (ΑΔΑ ………………..…)

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι…………………………………, Διευθυντής/Υποδιευθυντής της εκπαιδευτικής

δομής/Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής/Πρόεδρος του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ………………… και

…………………………………., υπάλληλος του Δήμου …………………………., ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.

πρωτοκόλλου ………………… απόφαση του (Δημάρχου/Αντιδημάρχου), ευρισκόμενοι στ… (εκπαιδευτική

δομή/δημοτικό κατάστημα) ……………………, δηλώνουν τα κάτωθι:

Με την υπογραφή του παρόντος τα μέλη της τριμελούς επιτροπής παραλαβής δηλώνουν ότι παρέλαβαν

τα κάτωθι κινητά πράγματα δυνάμει των υπ’ αριθ. …………………..… παραστατικών παραλαβής (π.χ. δελτίο

αποστολής κλπ) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρωτοκόλλου.

(αναλυτική περιγραφή κατά ποσότητα και είδος των αντικειμένων)

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα. Ένα πρωτότυπο αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της

επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

το δεύτερο διατηρείται και φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και το τρίτο αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Ο παραδίδων υπάλληλος του Δήμου…..

Ο υπεύθυνος για τηνΔιευθυντής/Υποδιευθυντής της εκπαιδευτικής

δομής

.....................................................(σφραγίδα, υπογραφή &

ονομ/μα ολογράφως)

5

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 6: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

A/A ΔΗΜΟΣ/ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΦΑΣΗ ΑΔΗΜΟΤΙΚΑ,

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑΠαράδοση έως

28/5/20

ΦΑΣΗ BΔΗΜΟΤΙΚΑ

Παράδοση έως11/6/20

1 ΑΒΔΗΡΩΝ 180 72

2 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ 4 2

3 2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

4 2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΚΥΟΝΗΣ 4 2

5 2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΥΓΟΥ 4 2

6 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ 4 0

7 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΙΚΟΥ 4 0

8 4/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ 6 3

9 4/Θ Μ/ΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 6 3

10 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 16 7

11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 14 7

12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 14 7

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ 16 8

14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ 12 6

15ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΡΠΟ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΡΠΟΥ 4 2

16 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 4 2

17 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ 18 9

18 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ 6 3

19 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΛΩΝΗΣ 4 2

20 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑ 10 5

21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΔΗΡΑ 4 0

22 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 4 0

23 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ 2 0

24 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 4 0

25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 2 0

26 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ 2 0

6

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 7: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

27 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟ 4 0

28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 2 0

29 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΩΝ 2 0

30 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 9 0

31 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 4 0

32 1θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 5 0

33 ΑΓΙΑΣ 99 36

34 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 15 7

35 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 4 0

36 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 24 9

37 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ 6 0

38 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ ΑΓΙΑΣ 8 4

39 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΙΑΣ 8 4

40 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 12 6

41 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 6

42 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑ 2 0

43 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 2 0

44 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 2 0

45 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΟΛΙΟΥ 2 0

46 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟ 2 0

47 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 180 72

48 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

49 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

50 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

51 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2 0

52 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 20 10

53 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

54 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 20 10

55 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2 0

56 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 11

57 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

7

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 8: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

58 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 24 11

59 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

60 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 20 10

61 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

62 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 24 11

63 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 18 9

64 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 315 135

65 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 0

66 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 6

67 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

68 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

69 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

70 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 13

71 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

72 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26 13

73 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 0

74 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 35 18

75 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΕΛΜΕΙΟ 4 0

76 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29 15

77 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

78 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΕΛΜΕΙΟ 22 11

79 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

80 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 28 14

81 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

82 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 0

83 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 33 17

84 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26 13

85 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

86 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30 15

87 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

88 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 72 36

89 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑ 17 12

8

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 9: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

902/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 4 0

91 ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 4 2

92 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 2 0

93ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 2 0

94 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΛΙΩΝ 2 0

95ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 7 5

96 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ 9 6

97ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 17 11

98ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ 2 0

99ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ 2 0

100ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΣ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΥ 4 0

101 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 477 198

102 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟY 24 12

103 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

104 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 7

105 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

106 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

107 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 13

108 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 13

109 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

110 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 7

111 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

112 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 8

113 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

114 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

115 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 6

116 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 0

9

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 10: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

117 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟY 14 7

118 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

119 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 8

120 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

121 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟY 26 13

122 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 6

123 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 10

124 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 0

125 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 12

126 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 0

127 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 12

128 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

129 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 12

130 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

131 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 0

132 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 12

133 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32 16

134 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 0

135 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 10

136 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 0

137 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28 14

138 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 0

139 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 9 0

140 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΕΥΣΤΡΑΤΙΟY 6 0

141 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 3 0

142 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 279 108

143 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ 5 0

144 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 11

145 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 16 8

146 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 0

147 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 0

148 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 14

10

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 11: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

149 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 16 8

150 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0

151 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4 0

152 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 13

153 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0

154 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 14

155 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 0

156 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 7

157 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0

158 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0

159 7ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 0

160 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 24 12

161 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 12 6

162 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ 12 6

163 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΤΑ 5 2

164 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΚΗ 14 7

165 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2 0

166 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ 4 0

167 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 6 0

168 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 504 198

169 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΝΑΚΑΣΑ 12 6

170 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

171 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3 0

172 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 24 11

173 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 0

174 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

175 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 0

176 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

177 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 22 11

178 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24 11

179 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 5 0

180 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 8 0

11

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 12: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

181 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 20 10

182 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24 11

183 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

184 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

185 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 24 11

186 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24 11

187 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

188 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

1894ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 16 8

190 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 28 14

191 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

192 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

193 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 20 10

194 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟY 24 12

195 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

196 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

197 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18 9

198 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 26 13

199 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

200 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

201 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 22 11

202 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24 12

203 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

204 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4 0

205 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 30 15

206 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24 12

207 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 0

208 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6 0

209 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 0

210 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6 0

211 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 9 9

212 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 7 9

12

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 13: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

213 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 2 0

214 ΑΓΡΑΦΩΝ 36 18

215 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ 2 1

216 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 1

217 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 4 3

218 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 2 1

219 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 1

220 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2 1

221 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ 3 3

222 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 3 3

223 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 4

224 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 0

225 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 2 0

226 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 2 0

227 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ 2 0

228 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 2 0

229 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 0

230 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 882 351

231 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 11

232 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 0

233 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 12

234 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

235 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22 11

236 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

237 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 6

238 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 0

239 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 0

240 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 0

241 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26 13

242 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

243 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 12

13

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 14: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

244 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 0

245 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

246 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 6

247 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 0

248 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 12

249 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 12

250 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 12 6

251 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛHΣ 12 6

252 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 12 6

253 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 0

254 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

255 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2 0

256 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

257 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 2 0

258 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20 10

259 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 0

260 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 6

261 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

262 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 2 0

263 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8 0

264 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24 12

265 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26 13

266 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 12 6

267 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12 6

268 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 12 6

269 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 0

270 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

271 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 5 0

272 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 0

273 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 4 0

274 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 24 12

275 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14 7

14

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 15: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

276 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 0

277 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

278 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26 13

279 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

280 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 0

281 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 12

282 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 0

283 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 12

284 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 0

285 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26 13

286 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 0

287 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24 12

288 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

289 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 6

290 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 0

291 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 6

292 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 2 1

293 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 2 1

294 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 12 6

295 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2 1

296 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 8 4

297 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 24 12

298 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12 6

299 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 6 3

300 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟY 4 2

301 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 12 6

302 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 4 2

303 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 1

304 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 14 7

305 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 12 6

306 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ 2 1

307 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΧΘΙΩΝ 4 2

15

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 16: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

308 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣAΣ 10 5

309 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 6 3

310 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 12 6

311 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ 2 1

312 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ 4 2

313 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 4 2

314 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12 6

315 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

316 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 2 0

317 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΖΙΟΥ 2 0

318 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 2 0

319 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙ 6 0

320 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 0

321 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 2 0

322 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 2 0

323 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 2 0

324 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 2 0

325 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 4 0

326 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 2 0

327 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΧΘΙΑ 2 0

328 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 2 0

329 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 2 0

330 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 4 0

331 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ 2 0

332 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ 2 0

333 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 2 0

334 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 0

335 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3060 1296

336 100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 10

337 100ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

338 101ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

339 101ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

16

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 17: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

340 102ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28 14

341 102ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

342 103ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 7

343 103ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 3 0

344 104ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

345 104ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

346 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 33 17

347 105ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

348 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

349 106ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

350 107ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

351 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

352 108ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 13 6

353 108ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

354 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" 24 12

355 109ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

356 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

357 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

358 110ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 0

359 111ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

360 111ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

361 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 10

362 112ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 3 0

363 113ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28 14

364 113ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

365 114ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

366 115ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 0

367 116ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

368 117ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

369 117ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

370 118ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

371 119ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

17

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 18: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

372 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

373 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

374 120ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

375 120ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

376 121ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

377 122ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

378 123ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

379 123ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19 9

380 124ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

381 125ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

382 126ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

383 127ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

384 127ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

385 128ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23 11

386 128ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 3 0

387 129ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

388 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Η ΑΘΗΝΑ 17 8

389 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 35 18

390 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

391 130ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

392 130ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

393 131ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

394 132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 10

395 132ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 3 0

396 133ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25 12

397 133ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 3 0

398 134ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 6

399 134ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 0

400 135ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 17 8

401 135ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 3 0

402 137ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25 12

403 138ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

18

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 19: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

404 139o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

405 139ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

406 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

407 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23 12

408 140ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

409 141ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

410 141ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

411 142ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23 12

412 142ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

413 143ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

414 144ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29 15

415 144ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

416 145ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23 12

417 145ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

418 148ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2 0

419 149ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11 6

420 149ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

421 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ 23 12

422 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

423 150ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 6

424 152ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 17 9

425 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 10

426 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

427 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

428 165ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

429 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 6

430 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

431 170ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 6

432 172ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 6

433 173o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

434 174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 10

435 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

19

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 20: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

436 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

437 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23 12

438 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

439 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

4401ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 24 12

441 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

442 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

443 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23 12

444 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

445 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" 22 11

446 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

447 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

448 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

449 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

450 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

451 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 24 12

452 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 0

453 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

454 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

455 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 34 18

456 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

457 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

458 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

459 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 10

460 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

461 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ 12 6

462 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

463 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

464 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

4653/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 6 3

466 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

20

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 21: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

467 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

468 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 16 8

469 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

470 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 6

471 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

472 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

473 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 33 17

474 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

475 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

476 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

477 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

478 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

479 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

480 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

481 38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

482 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

483 39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

484 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

485 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

486 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

487 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 11

488 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2 0

489 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 30 15

490 41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

491 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

492 43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2 0

493 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

494 44ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

495 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

496 45ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2 0

497 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 10

21

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 22: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

498 46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

499 47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

500 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

501 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

502 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

503 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

504 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

505 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

506 50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

507 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

508 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

509 51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

510 52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 30 15

511 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

512 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

513 53ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

514 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

515 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

516 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

517 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

518 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

519 56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 4 0

520 57ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

521 57ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

522 58ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

523 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26 13

524 59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9051007 4 0

525 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 0

5266/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. 12 6

527 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

528 60ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

529 61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

22

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 23: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

530 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

531 62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26 13

532 62ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

533 63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -"ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ" 18 9

534 63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

535 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 7

536 64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

537 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 20 10

538 65ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

539 66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28 14

540 66ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

541 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

542 67ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

543 68ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

544 69ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

545 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

546 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2 0

547 70ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

548 70ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2 0

549 71ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

550 71ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

551 72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 24 12

552 72ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

553 73ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

554 73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 4 0

555 74ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 6

556 74ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

557 75ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 8

558 75ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

559 76ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 35 18

560 76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

23

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 24: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

561 77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 14 7

562 77ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

563 78ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 4 0

564 79ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 0

565 79ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

566 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2 0

567 80ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

568 81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28 14

569 81ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 0

570 82ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

571 83ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

572 84ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

573 85ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

574 85ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

575 86ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

576 86ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 4 0

577 87ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

57887ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

579 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 9

580 88ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

581 89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

582 89ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

583 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

584 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

585 90ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 6

586 90ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

587 91ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 32 16

588 91ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

589 92ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

590 92ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

591 93ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 0

592 93ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 30 15

24

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 25: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

593 94ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26 13

594 95ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

595 96ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

596 96ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

597 97ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 0

598 98 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

599 99ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 22 11

600 99ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

601 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 12

602 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 0

603

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 1

604 ΑΙΓΑΛΕΩ 423 171

605 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ 24 13

606 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 20 11

607 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 0

608 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 24 13

609 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 0

610 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 14 7

611 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

612 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 12 6

613 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

614 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 0

615 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

616 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ 24 12

617 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

618 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ" 12 6

619 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 22 11

620 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

621 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ 22 11

25

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 26: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

622 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

623 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 6 0

624 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

625 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 0

626 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

627 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 0

628 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ" 24 12

629 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

630 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

631 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ" 24 12

632 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

633 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" 12 6

634 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

635 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 30 15

636 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

637 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ 24 12

638 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

639 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 24 12

640 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 0

641 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ" 12 6

642 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 0

643 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 12 6

644 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 6 0

645 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 414 162

646 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 20 10

647 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 4 0

648 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 6 0

649 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2 0

650 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 12 6

651 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 12 6

652 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 3 0

653 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 3 0

26

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 27: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

654 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 24 12

655 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 12 6

656 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 4 0

657 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 4 0

658 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 22 11

659 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 6 0

660 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 12 6

661 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 8 0

662 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 20 10

663 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 4 0

664 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 12 6

665 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 14 7

666 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 6 3

667 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 4 0

668 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 24 12

669 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ 14 7

670 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 12 6

671 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 22 11

672 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2 1

673 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ 12 6

674 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 16 8

675 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 14 7

676 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΝΙΤΗ 2 1

677 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 8 4

678 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ 4 2

679 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 12 6

680 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 4 2

681 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ 12 6

682 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ 6 0

683 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 4 0

684 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 6 0

685 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ 2 0

27

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 28: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

686 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ 4 0

687 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 6 0

688 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΟΛΕΪΚΩΝ 4 0

689 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 2 0

690 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 4 0

691 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ 4 0

692 ΑΙΓΙΝΑΣ 108 45

693 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 18 10

694 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 3 0

695 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 3 0

696 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 20 11

697 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 6 3

698 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ 4 0

699 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ 2 0

700 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 2 0

701 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 4 0

702 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ 2 0

703 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2 0

704 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 12 6

705 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 12 6

706 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 6 3

707 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 12 6

708 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 162 54

709 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 37 15

710 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 16 7

711 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 4 0

712 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 2 0

713 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 4 0

714 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 2 0

715 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 4

716 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΤΟΥ 6 3

717 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 6 3

28

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 29: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

718 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΡΡΕΙΟΥ 6 3

719 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 12 5

720 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΩΤΗΣ 3 1

721 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟY 12 5

722 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ 4 2

723 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙAΣ 12 5

724 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΥΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 3 1

725 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΤΟΥ 3 0

726 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 2 0

727 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 2 0

728 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 2 0

729 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΥΡΡΕΙΟΥ 2 0

730 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 4 0

731 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ 2 0

732 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ 4 0

733 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΥΦΟΥ 2 0

734 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 441 180

735 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22 11

736 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ 12 6

737 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 0

738 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ 4 0

739 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 19 10

740 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ 12 6

741 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 8 0

742 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ 2 0

743 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥ 4 0

744 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 21 11

745 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6 0

746 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΧΟΙΝΑ 8 4

747 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 23 12

748 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 0

749 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 12 6

29

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 30: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

750 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 0

751 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 14 7

752 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6 0

753 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 12 6

754 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 0

755 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ 12 6

756 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 10 5

757 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 12 6

758 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΝΗΣΕΛΙΟΥ 12 6

759 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙOY 12 6

760 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 18 9

761 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ-ΑΡΑΧΟΥ - ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ 18 9

762 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 6

763 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 10 5

764 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙ-ΗΜΑΘΙΑΣ 12 6

765 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

766 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ 12 6

767 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ 14 7

768 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ 12 6

769 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 6

770 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 6

771 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 4 0

772 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 2 0

773 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΗΣ 2 0

774 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

775 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 0

776 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 2 0

777 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 0

778 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 0

779 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

780 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

781 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 2 0

30

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 31: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

782 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ 2 0

783 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 2 0

784 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 2 0

785 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 0

786 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ 2 0

787 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2 0

788 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 0

789 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

790 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 630 252

791 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 13

792 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

793 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 29 16

794 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

795 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 29 16

796 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

797 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

798 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

799 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

800 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

801 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

802 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

8031ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 13

804 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

805 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ 16 8

806 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

807 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ 4 0

808 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

809 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

810 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

811 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 0

812 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

813 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ 12 6

31

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 32: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

814 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

815 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ 2 0

816 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 7

817 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ 12 6

818 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

819 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ 4 0

8204ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ " ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ " 34 17

821 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

822 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 16

823 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 0

824 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 16

825 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 0

826 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 26 13

827 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

828 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 7

829 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

830 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 30 15

831 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 0

832 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ 6 3

833 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ 14 7

834 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ 14 7

835 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ 18 9

836 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ 4 2

837 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ 24 12

838 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ 12 6

839 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ 6 3

840 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 6

841 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΡΑΣ 4 2

842 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ 4 2

843 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ 2 0

844 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

32

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 33: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

845 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ 4 0

846 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΡΑΣ ΕΒΡΟΥ 2 0

847 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ 4 0

848 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ 2 0

849 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ 4 0

850 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 4 0

851 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ 2 0

852 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 90 36

853 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 20 10

854 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6 0

855 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 25 12

856 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 4 0

857 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ 12 6

858 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 12 6

859 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 4 2

860 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ 4 0

861 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΘΗΒΑΣ 3 0

862 ΑΛΙΜΟΥ 234 90

863 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 4 0

864 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 4 0

865 1ο ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 29 13

866 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 6 0

867 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 4 0

868 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 23 10

869 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 6 0

870 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 24 12

871 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ "ΚΥΒΕΛΗ" 26 13

872 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 4 0

873 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 24 12

874 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 4 0

875 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 31 15

33

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 34: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

876 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 6

877 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 6 0

878 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 4 0

879 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟY 19 9

880 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 4 0

881 ΑΛΜΥΡΟΥ 171 63

882 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 12 5

883 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 2 0

884 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

885 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 12 6

886 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 4 0

887 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

888 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 24 12

889 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 4 0

890 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 12 6

891 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 4 0

892 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 14 7

893 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 4 0

894 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 1

895 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ 4 2

896 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ 2 1

897 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 4 2

898 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ 2 1

899 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 18 9

900 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ 8 4

901 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ 14 7

902 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3 0

903 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 4 0

904 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ 2 0

905 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 2 0

906 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ 2 0

34

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 35: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

907 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΙΟΥ 2 0

908 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ 2 0

909 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗ 4 0

910 ΑΛΜΩΠΙΑΣ 288 117

911 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 13 8

912 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 4 0

913 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 4 3

914 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 2

915 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 4 0

916 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 17 9

917 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 4 0

918 3/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΣ 6 3

919 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 17 9

920 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑ 4 0

921 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑ - ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ 16 8

922 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 4 0

923 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 0

924 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 6 3

925 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ 12 6

926 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 10 5

927 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ 8 4

928 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ 2 1

929 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12 6

930 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ 2 1

931 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12 6

932 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ-ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 8 4

933 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ 4 2

934 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ - ΑΛΩΡΟΥ 10 5

935 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΑΣ 6 3

936 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 12 6

937 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ 12 6

938 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ - ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ 4 2

35

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 36: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

939 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 12 6

940 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 4 2

941 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 2 1

942 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ - ΤΣΑΚΩΝ 12 6

943 Νηπιαγωγείο Αψάλου 2 0

944 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

945 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

946 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 2 0

947 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

948 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

949 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

950 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 2 0

951 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

952 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΑΣ 2 0

953 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 2 0

954 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΠΕΡΙΑ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

956 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3 0

957 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

958 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

959 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΙΑ- ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2 0

960 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ-ΤΣΑΚΩΝ 2 0

961 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2 0

962 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 18 9

963 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 13 9

964 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 5 0

965 ΑΜΑΡΙΟΥ 27 9

966 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 2 0

967ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ 2 0

968ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2 0

969 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ 11 5

36

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 37: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

970ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 4 2

971 ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 6 2

972 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 378 162

973 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

974 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25 13

975 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18 10

976 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 0

977 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

978 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24 12

979 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 0

980 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 26 13

981 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25 12

982 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

983 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24 12

984 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 0

985 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

986 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 26 13

987 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

988 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

989 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 0

990 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18 9

991 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΖΕΚΑΚΕΙΟ 24 12

992 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΖΕΚΑΚΕΙΟ 4 0

993 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12 6

994 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

995 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18 9

996 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

997 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24 12

998 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

999 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙ0Υ 2 0

1000 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 26 13

37

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 38: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1001 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 32 16

1002 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6 0

1003 ΑΜΟΡΓΟΥ 27 18

1004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 6 6

1005 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 2 2

1006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 7 7

1007 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 4 3

1008 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 2 0

1009 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 2 0

1010 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 2 0

1011 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 2 0

1012 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 369 153

1013 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

1014 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

1015 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -9190823 17 9

1016 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 0

1017 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 25 12

1018 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

1019 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 0

1020 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 0

1021 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 25 12

1022 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 16 8

1023 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

1024 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2 0

1025 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 12 6

1026 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 12 6

1027 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

1028 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 6 0

1029 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 24 12

1030 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 18 9

1031 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

38

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 39: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1032 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 4 0

1033 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 24 12

1034 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 22 11

1035 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 0

1036 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2 0

1037 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 24 12

1038 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 24 12

1039 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 0

1040 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 16 8

1041 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

1042 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 4 0

1043 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 24 12

1044 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

1045 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 24 12

1046 8οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 0

1047 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 0

1048 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 189 72

1049 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 21 9

1050 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 6 0

1051 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 12 5

1052 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 4 0

1053 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 13 6

1054 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 4 0

1055 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 11 5

1056 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 6

1057 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ 4 2

1058 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΓΟΡΑΣ 4 2

1059 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΛΛΗΣ 10 5

1060 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ 12 6

1061 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ 12 6

1062 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 8 4

1063 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 12 6

39

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 40: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1064 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 8 4

1065 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 12 6

1066 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 2 0

1067 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΤΟΥ 2 0

1068 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 2 0

1069 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ 2 0

1070 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΛΛΗΣ 2 0

1071 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ 2 0

1072 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ 2 0

1073 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 2 0

1074 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 2 0

1075 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 2 0

1076 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 4 0

1077 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 45 18

1078 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 11 6

1079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 11 6

1080 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 11 6

1081 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4 0

1082 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 4 0

1083 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 4 0

1084 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 162 63

1085 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 11 6

1086 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 4 0

1087 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 11 6

1088 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 4 0

1089 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 12 6

1090 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2 0

1091 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ 4 2

1092 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ 2 1

1093 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ 2 1

1094 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟY 4 2

1095 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΑΜΟΥ 4 2

40

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 41: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1096 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ 4 2

1097 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 12 6

1098 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ 4 2

1099 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12 6

1100 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΥΚΑΣ 4 2

1101 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ 12 6

1102 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ 4 2

1103 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ 6 3

1104 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΟY 2 1

1105 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΝΟY 6 3

1106 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓHΣ 8 4

1107 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑ 2 0

1108 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ 2 0

1109 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΣ 2 0

1110 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΥΑΜΟΥ 2 0

1111 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 4 0

1112 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ 2 0

1113 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 0

1114 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΟΥΚΑΣ 2 0

1115 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ 2 0

1116 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ 2 0

1117 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΑ 2 0

1118 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΝΟΣ 2 0

1119 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 2 0

1120 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 54 27

1121 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ 11 6

1122 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ 4 2

1123 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 11 7

1124ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ" 7 5

1125 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ "ΟΡΦΕΑΣ" 11 7

1126 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ 2 0

1127 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ 2 0

41

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 42: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1128 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 2 0

1129 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

1130 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 2 0

1131 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 108 36

1132 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ 2 0

1133 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 12 5

1134 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 2 0

1135 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 25 10

1136 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 4 0

1137 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 2 0

1138 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 15 6

1139 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΩΝ 2 1

1140 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 12 5

1141 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5 2

1142 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΟΤΡΩΝΑ 5 2

1143 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 4 0

1144 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 4 0

1145 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

1146 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ 12 5

1147 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 207 81

1148 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 23 12

1149 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 6 0

1150 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 24 12

1151 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 6 0

1152 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 12 6

1153 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 4 0

1154 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ 6 3

1155 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ 4 2

1156 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 6 3

1157 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 18 9

1158 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 4 2

42

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 43: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1159 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 12 6

1160 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑΔΑ 12 6

1161 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΔΑ 12 6

1162 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 14 7

1163 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 14 7

1164 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 2 0

1165 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 4 0

1166 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 2 0

1167 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΙΟΥ 4 0

1168 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 2 0

1169 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ 4 0

1170 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

1171 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 4 0

1172 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ 2 0

1173 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 4 0

1174 ΑΝΑΦΗΣ 9 0

1175 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ 5 0

1176 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ 4 0

1177 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 189 81

1178 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ 23 14

1179 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ 14 8

1180 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 2 0

1181 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4 0

1182 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ "Πάρης Κατσούφης" 23 13

1183 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 2 0

1184 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4 0

1185 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 21 12

1186 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 6 3

1187 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 12 6

1188 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 2 1

1189 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 12 6

1190 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΡΣΙΟΥ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ" 4 2

43

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 44: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1191 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 12 6

1192 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 12 6

1193 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8 4

1194 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ 4 0

1195 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ 6 0

1196 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ 2 0

1197 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΗΛΕΙΑΣ 2 0

1198 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2 0

1199 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΟΛΑΔΑ 2 0

1200 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗ 2 0

1201 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 4 0

1202 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙ 2 0

1203 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΜΠΑΝΙ ΒΑΡΔΑΣ 2 0

1204 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 72 36

1205 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 4 3

1206 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ 2 2

1207 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4 2

1208 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 12 7

1209 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 16 11

1210 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ 4 2

1211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 10 7

1212 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 2 1

1213 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΙΞΑΣ 2 1

1214 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 2 0

1215 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΝΑΣ 2 0

1216 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 0

1217 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 2 0

1218 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 4 0

1219 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 0

1220 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 2 0

1221 ΑΝΔΡΟΥ 90 27

1222 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 13 4

44

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 45: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1223 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ 20 7

1224 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 13 5

1225 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 13 5

1226ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ 13 5

1227 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ 2 1

1228 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ 4 0

1229 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 4 0

1230 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 2 0

1231 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 4 0

1232 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 2 0

1233 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 18 9

1234 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 4 0

1235 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 14 9

1236 ΑΝΩΓΕΙΩΝ 27 9

1237 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 20 9

12381ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΑ - ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 5 0

12392ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2 0

1240 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 135 54

1241 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 0

1242 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 0

1243 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 6 4

1244 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΟΥ 14 7

1245 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ 15 8

1246 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 14 7

1247 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ 4 3

1248 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ 15 8

1249 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΡΝΑ 12 6

1250 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 13 7

1251 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕ 8 4

1252 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 2 0

45

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 46: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1253 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΟΥ 4 0

1254 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4 0

1255 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

1256 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΙΩΝ 4 0

1257 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ 2 0

1258 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΡΝΑ 2 0

1259 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

1260 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ 2 0

1261 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΟΥ 4 0

1262 ΑΡΓΙΘΕΑΣ 9 0

1263 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 0

1264 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ 3 0

1265 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 3 0

1266 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 234 90

1267 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 18 9

1268 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2 0

1269 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4 0

1270 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙOY 16 8

1271 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 18 9

1272 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6 0

1273 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 22 10

1274 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6 0

1275 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 16 8

1276 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 8 0

1277 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 16 8

1278 ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 12 6

1279 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 8 4

1280 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 12 6

1281 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 4 2

1282 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 24 12

1283 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10 5

1284 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΝΑΤΩΝ 6 3

46

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 47: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1285 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2 0

1286 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 2 0

1287 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 2 0

1288 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 2 0

1289 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2 0

1290 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΗΘΡΑΣ 2 0

1291 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 2 0

1292 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 0

1293 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 4 0

1294 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 2 0

1295 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 2 0

1296 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΝΑΤΩΝ 2 0

1297 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 90 45

1298 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11 7

1299 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4 0

1300 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11 7

1301 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4 0

1302 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 17 11

1303 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4 0

1304 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 17 11

1305 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4 0

1306 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 2 2

1307 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 12 7

1308 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

1309 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 2 0

1310 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 378 144

1311 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 3 1

1312 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 5 0

1313 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΧΤΙΟΥ 3 0

1314 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 4 0

1315 12/θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 24 11

1316 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΖΑΣ 24 11

47

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 48: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1317 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 22 11

1318 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 4 0

1319 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΩΝ 5 2

1320 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 24 11

1321 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 4 0

1322 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 26 11

1323 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 4 0

1324 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 6 0

1325 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 18 9

1326 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣ 4 0

1327 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 12 6

1328 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 26 12

1329 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 4 0

1330 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 12 6

1331 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2 0

1332 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2 0

1333 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 2 0

1334 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ 4 2

1335 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 12 6

1336 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 12 6

1337 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ 12 6

1338 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ 4 2

1339 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΧΤΙΟΥ 12 6

1340 ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ 14 7

1341 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 0

1342 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ 2 0

1343 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ 2 0

1344 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ 2 0

1345 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 4 0

1346 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΛΟΥΚΑ 2 0

1347 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑ 2 0

1348 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΛΩΝ 2 0

48

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 49: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1349 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ 4 0

1350 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ 2 0

1351 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ 2 0

1352 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ 16 8

1353 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 20 10

1354 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΚΙΟΣ 6 0

1355 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 180 72

1356 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 12 6

1357 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑ 2 0

1358 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 4 0

1359 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 14 7

1360 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ 2 0

1361 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 4 0

1362 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 6 3

1363 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 6 3

1364 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ 17 9

1365 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 6 3

1366 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 15 8

1367 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΟΔΩΝ 11 6

1368 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 2

1369 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 8 4

1370 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 10 5

1371 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 10 5

1372 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ 11 6

1373 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 10 5

1374 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΛΙΑΝΗ 2 0

1375 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑ 2 0

1376 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΜΑΤΙΟΥ 2 0

1377 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 4 0

1378 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΡΟΔΑ 4 0

1379 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 0

1380 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2 0

49

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 50: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1381 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

1382 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 2 0

1383 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 2 0

1384 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ 2 0

1385 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 2 0

1386 ΑΡΡΙΑΝΩΝ 189 81

1387 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ 7 3

1388 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

1389 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ 4 2

1390 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 4 2

1391 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ 4 2

1392 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 14 6

1393 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΓΙΑΣ 4 2

1394 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΡΜΕΝΗΣ 4 2

1395 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ 4 2

1396 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΟΥ 10 5

1397 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΝΙΑΣ 4 2

1398 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΗΣ 4 2

1399 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣ 4 2

1400 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΠΙΟΥ 4 2

1401 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4 2

1402 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ 4 2

1403 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 4 2

1404 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΥ 4 2

1405 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 4 2

1406 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥ 4 2

1407 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 12 5

1408 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 4 2

1409 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ 4 2

1410 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΣΤΑΚΑ 4 2

1411 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΥΡΩΝ 4 2

1412 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΗΡΙΚΟΥ 4 2

50

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 51: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1413 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ 6 3

1414 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ 6 3

1415 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΕΡΜΩΝ 4 2

1416 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ 4 2

1417 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ 4 2

1418 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 8 4

1419 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΛΟΗΣ 4 2

1420 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ 8 0

1421 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΡΙΑΝΑ 4 0

1422 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ 2 0

1423 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 2 0

1424 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 0

1425 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ 4 0

1426 ΑΡΤΑΙΩΝ 423 171

1427 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑ 4 0

1428 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 4 0

1429 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 4 0

1430 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 24 12

1431 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2 0

1432 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 0

1433 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 24 12

1434 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2 0

1435 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 14 8

1436 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 4 0

1437 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 24 12

1438 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 4 0

1439 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 12 7

1440 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 6 0

1441 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 24 12

1442 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 4 0

1443 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 28 14

1444 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2 0

51

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 52: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1445 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 24 12

1446 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 6 0

1447 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 12 7

1448 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 4 0

1449 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 12 6

1450 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ 12 6

1451 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ 4 2

1452 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ 3 1

1453 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ 12 6

1454 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΓΛΑΣ 2 1

1455 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΙΑΣ 2 1

1456 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 14 7

1457 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 10 5

1458 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΑΣ 12 6

1459 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ 6 3

1460 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ 12 6

1461 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ 2 1

1462 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ 4 2

1463 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 4 2

1464 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 18 9

1465 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 4 2

1466 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ 4 2

1467 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ 2 1

1468 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ 12 6

1469 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2 0

1470 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ 2 0

1471 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ 4 0

1472 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΒΡΙΑΣ 2 0

1473 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 4 0

1474 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ 4 0

1475 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΑ 2 0

1476 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 2 0

52

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 53: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1477 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ 2 0

1478 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 2 0

1479 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ 4 0

1480 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 2 0

1481 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΗ 2 0

1482 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ 4 0

1483 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 90 36

1484 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 16 7

1485 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 4 2

1486 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΜΑΝΗ 6 3

1487 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΛΑ "ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ" 12 6

1488 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΕΙΑ 4 2

1489 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 6

1490 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ 12 6

1491 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 4 2

1492 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 4 2

1493 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4 0

1494 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΜΑΝΗ 2 0

1495 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΛΑ 2 0

1496 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ 2 0

1497 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ 4 0

1498 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 2 0

1499 ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 162 72

1500 12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 26 15

1501 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ 6 0

1502 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 4 0

1503 2ο 7/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ 12 7

1504 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ 4 0

1505 3ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 2 0

1506 7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 17 10

1507 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ 12 7

1508 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

53

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 54: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1509 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 12 7

1510 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ 8 4

1511 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13 8

1512 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ 6 3

1513 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΥΔΕΤΣΙ 8 4

1514 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

1515 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

1516 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

1517 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ 2 0

1518 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΑΚΑ 2 0

1519 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΑ 10 5

1520 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ 2 0

1521 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 4 0

1522 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ 2 0

1523 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 324 144

1524 10ο Δ.Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 29 15

1525 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 0

1526 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 23 13

1527 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 0

1528 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 0

1529 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 27 14

1530 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 0

1531 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 27 14

1532 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4 0

1533 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24 13

1534 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 0

1535 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24 13

1536 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 0

1537 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 12 6

1538 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 0

1539 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24 12

1540 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 0

54

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 55: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1541 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 34 17

1542 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 0

1543 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24 12

1544 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 6 0

1545 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 30 15

1546 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4 0

1547 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 18 9

1548 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 3 0

1549 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 15 9

1550 ΑΧΑΡΝΩΝ 873 360

1551 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1552 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 26 12

1553 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 22 11

1554 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 0

1555 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1556 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 14 7

1557 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1558 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1559 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 26 13

1560 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1561 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1562 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 28 14

1563 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 26 13

1564 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 0

1565 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 26 13

1566 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1567 18ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 26 13

1568 19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1569 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 13 6

1570 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 0

1571 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 4 0

1572 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 14 7

55

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 56: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1573 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 24 12

1574 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1575 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ 4 0

1576 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1577 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ 30 15

1578 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1579 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1580 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 18 9

1581 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ 4 0

1582 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1583 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1584 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1585 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1586 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 18 9

1587 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1588 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 12 6

1589 27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ 4 0

1590 28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 16 8

1591 28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1592 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1593 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 12 6

1594 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 28 14

1595 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 24 12

1596 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1597 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 4 0

1598 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1599 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 12 6

1600 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ 4 0

1601 33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1602 34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 0

1603 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 0

1604 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 0

56

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 57: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1605 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 0

1606 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 4 0

1607 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 26 13

1608 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1609 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 28 14

1610 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1611 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1612 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

16136ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 24 12

1614 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1615 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1616 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 24 12

1617 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 4 0

1618 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 30 15

1619 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 0

1620 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 8 4

1621 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 2 0

1622 ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 261 108

1623 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 32 16

1624 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ 2 0

1625 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ 32 16

1626 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 22 11

1627 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 4 0

1628 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΥ ΒΑΡΗΣ 4 0

1629 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ 5 0

1630 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 26 13

1631 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ 12 6

1632 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 6 0

1633 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ 4 0

1634 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 4 0

1635 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 28 14

1636 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 24 12

57

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 58: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1637 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑ 4 0

1638 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 4 0

1639 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 2 0

1640 ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΔΙΛΟΦΟΥ ΒΑΡΗΣ 14 8

1641 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 0

1642 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24 12

1643 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 4 0

1644 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 36 9

164512/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - "ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ" 26 9

1646 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΜΕΛΑ 5 0

1647 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 5 0

1648 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 162 63

1649 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 28 14

1650 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ 4 0

1651 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ 4 0

1652 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 11 5

1653 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ 4 0

1654 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 2 0

1655 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 2 0

1656 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ 30 14

1657 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 13 6

1658 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 24 12

1659 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ-ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 16 8

1660 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 8 4

1661 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 4 0

1662 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 6 0

1663 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ 2 0

1664 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 2 0

1665 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 2 0

1666 ΒΕΡΟΙΑΣ 585 234

1667 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 32 17

58

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 59: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1668 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 4 0

1669 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 30 16

1670 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 7 0

1671 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 12 7

1672 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 24 13

1673 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 0

1674 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 24 12

1675 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

1676 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 10 0

1677 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

1678 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΙΟ 18 9

1679 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 16 8

1680 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΙΟ 6 0

1681 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

1682 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 26 13

1683 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

1684 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 10 0

1685 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

1686 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 22 11

1687 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 0

1688 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 32 16

1689 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 8 0

1690 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 12 6

1691 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 4 0

1692 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 24 12

1693 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 0

1694 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 24 12

1695 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 0

1696 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 26 13

1697 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 10 0

1698 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12 6

59

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 60: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1699 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΤΡΙΛΟΦΟΥ 12 6

1700 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 6

1701 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 12 6

1702 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ - ΜΕΣΗΣ 12 6

1703 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 12 6

1704ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ - Ν. & Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

1705 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 6

1706 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ-ΔΑΣΚΙΟΥ-ΣΦΗΚΙΑΣ 10 5

1707 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ 8 4

1708 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2 0

1709 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 2 0

1710 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΡΟΙΑΣ 4 0

1711 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 2 0

1712 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2 0

1713 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΣ 2 0

1714 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 0

1715 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ 2 0

1716 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 2 0

1717 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 2 0

1718 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 2 0

1719 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 4 0

1720 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 2 0

1721 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2 0

1722 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 0

1723 ΒΙΑΝΝΟΥ 45 18

1724 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ 6 0

1725 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΡΟΥ 4 2

1726 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ 5 3

1727 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΒΗΣ 8 5

1728 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΒΗΣ 2 0

1729 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΑΡΟΥ 2 0

1730 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙ 2 0

60

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 61: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1731 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ 2 0

1732 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 14 8

1733 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 108 45

1734 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 11 7

1735 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 6 0

1736 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 12 6

1737 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 4 0

1738 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 12 6

1739 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 13 7

1740 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 13 7

1741 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 11 6

1742 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ 12 6

1743 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 0

1744 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 4 0

1745 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

1746 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ 2 0

1747 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 2 0

1748 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 2 0

1749 ΒΟΪΟΥ 144 54

1750 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 19 9

1751 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟ 4 0

1752 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 12 6

1753 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0

1754 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 12 6

1755 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 0

1756 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 0

1757 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 12 6

1758 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 11 5

1759 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 6

1760 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 19 9

1761 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟY 2 1

61

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 62: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1762 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 12 6

1763 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 4 0

1764 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 2 0

1765 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 0

1766 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

1767 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

1768 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 3 0

1769 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 4 0

1770 ΒΟΛΒΗΣ 153 63

1771 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 6

1772 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 0

1773 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 18 10

1774 2οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 0

1775 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 12 6

1776 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 16 9

1777 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 6 4

1778 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 12 6

1779 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 16 9

1780 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ 12 6

1781 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ 14 7

1782 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 0

1783 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2 0

1784 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 3 0

1785 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 2 0

1786 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 4 0

1787 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 4 0

1788 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ 4 0

1789 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ 4 0

1790 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ 2 0

1791 ΒΟΛΟΥ 1170 468

1792 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 29 15

1793 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 0

62

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 63: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1794 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 23 13

1795 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 0

1796 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 22 12

1797 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12 6

1798 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1799 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2 0

1800 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 24 12

1801 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 6 0

1802 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

1803 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 26 13

1804 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1805 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 0

1806 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 26 13

1807 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1808 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2 0

1809 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1810 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1811 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 0

1812 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 0

1813 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1814 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 0

1815 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1816 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1817 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1818 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1819 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 14 7

1820 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 0

1821 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ 12 6

1822 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ 12 6

1823 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 12 6

1824 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1825 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 24 12

63

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 64: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1826 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΕΥΓΕΝΕΙΟ 12 6

1827 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ 10 5

1828 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ 6 0

1829 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ 2 0

1830 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 2 0

1831 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 6 0

1832 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ 2 0

1833 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 4 0

1834 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 4 0

1835 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 0

1836 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1837 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1838 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 24 12

1839 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1840 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 18 9

1841 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1842 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1843 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1844 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1845 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1846 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 14 7

1847 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1848 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1849 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1850 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΣ 22 11

1851 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1852 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 14 7

1853 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 0

1854 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1855 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 0

1856 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ 24 12

1857 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ 2 0

64

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 65: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1858 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 4 0

1859 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ 22 11

1860 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 8 4

18612ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ "ΤΟΠΑΛΕΙΟ" 12 6

1862 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 14 7

1863 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 24 12

1864 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 16 8

1865 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ 4 0

1866 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ-ΜΑΡΙΚΑ ΣΑΡΑΦΗ 4 0

1867 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1868 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ 2 0

1869 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 4 0

1870 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

1871 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1872 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1873 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1874 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 14 7

1875 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 24 12

1876 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1877 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΣ 4 2

1878 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1879 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1880 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 0

1881 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1882 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1883 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

1884 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ 4 2

1885 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΣΕΣΚΛΟΥ 12 6

1886 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1887 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 24 12

1888 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ 2 0

65

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 66: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1889 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΣΕΣΚΛΟΥ 2 0

1890 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1891 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ 2 0

1892 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1893 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 18 9

1894 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 16

1895 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 4 0

1896 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 22 11

1897 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 18 9

1898 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 6 0

1899 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 4 0

1900 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

1901 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 12 6

1902 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 24 12

1903 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1904 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6 3

1905 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 20 10

1906 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1907 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 0

1908 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 14 7

1909 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 26 13

1910 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 0

1911 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 16 8

1912 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12 6

1913 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 4 0

1914 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 0

1915 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ 12 6

1916 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 2 1

1917 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΔΙΝΙΟΥ 2 0

1918 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 162 63

1919 1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 26 14

1920 2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 12 6

66

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 67: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1921 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 12 7

1922 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 12 6

1923 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 18 9

1924 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ 2 0

1925 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 4 0

1926 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΕΣ 4 0

1927 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 8 0

1928 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 4 0

1929 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ 2 0

1930 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 6 0

1931 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 4 0

1932 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΑΚΙΟΥ 2 0

1933 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΜΦΩΝ 2 0

1934 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ 2 0

1935 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΙΩΝ 2 0

1936 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ 14 7

1937 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 26 14

1938 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 72 27

1939 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 2 0

1940 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 2 0

1941 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΑΣΤΟΥ 12 5

1942 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 1

1943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 12 5

1944 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ 12 6

1945 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 6 3

1946 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 2 1

1947 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 12 6

1948 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΑΣΤΟΥ 2 0

1949 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ 2 0

1950 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 2 0

1951 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 2 0

1952 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 2 0

67

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 68: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1953 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 9 9

1954 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 2

1955 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 5 7

1956 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 2 0

1957 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 207 81

1958 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 31 14

1959 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6 0

1960 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 31 14

1961 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 4 0

1962 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 29 14

1963 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6 0

1964 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 24 12

1965 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 4 0

1966 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 26 13

1967 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6 0

1968 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 30 14

1969 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6 0

1970 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 4 0

1971 ΒΥΡΩΝΟΣ 279 117

1972 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ "ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ" 15 7

1973 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 2 0

1974 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 16 8

1975 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 2 0

1976 12ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 18 9

1977 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

1978 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

1979 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 2 0

1980 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 30 14

1981 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 2 0

1982 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 30 15

1983 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

68

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 69: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1984 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ - ΕΛ. ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ 16 8

1985 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

1986 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 14 7

1987 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

1988 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

1989 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 20 10

1990 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 20 10

1991 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

1992 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 34 17

1993 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 2 0

1994 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 24 12

1995 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 4 0

1996 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 288 126

1997 10ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 0

1998 11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ 4 0

1999 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 26 13

2000 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 24 13

2001 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 0

2002 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 0

2003 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 0

2004 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 24 13

2005 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 24 13

2006 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 0

2007 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 30 15

2008 2ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου 4 0

2009 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 20 10

2010 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 0

2011 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 22 11

2012 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 0

2013 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 22 11

2014 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 0

2015 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 28 14

69

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 70: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2016 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ 4 0

2017 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 26 13

2018 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 0

2019 ΓΑΥΔΟΥ 9 0

2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΔΟΥ 9 0

2021 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 36 9

2022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 6 1

2023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ 2 1

2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΠΗΓΩΝ 2 1

2025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ 5 1

2026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΟΡΡΑΧΗΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 2 1

2027 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ 5 2

2028 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 1

2029 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ 2 1

2030 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 2 0

2031 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ 2 0

2032 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ 2 0

2033 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

2034 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ 2 0

2035 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 468 189

2036 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29 13

2037 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2038 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29 13

2039 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2040 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2041 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24 11

2042 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26 12

2043 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2044 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24 11

2045 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 0

2046 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13 6

2047 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 0

70

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 71: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2048 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2049 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2050 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2051 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25 12

2052 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 0

2053 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24 12

2054 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2055 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2056 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 38 18

2057 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 32 16

2058 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2059 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24 12

2060 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2061 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 28 14

2062 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2063 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 0

2064 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 28 14

2065 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26 13

2066 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2067 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24 12

2068 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 0

2069 ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 0

2070 ΓΟΡΤΥΝΑΣ 162 63

2071 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ 4 0

2072 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 0

2073 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ 2 0

2074 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2 0

2075 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 12 6

2076 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 10

2077 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 10 5

2078 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ 12 6

2079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ 4 2

71

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 72: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2080 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΤΟΥ 2 1

2081 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 6 3

2082 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΚΑΡΑ 4 2

2083 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΛΩΝ 4 2

2084 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 4 2

2085 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

2086 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ 4 0

2087 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ 2 0

2088 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ 4 0

2089 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ 2 0

2090 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

2091 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 2 0

2092 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΛΩΝ 2 0

2093 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 2 0

2094 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ 14 7

2095 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ 21 11

2096 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ 12 6

2097 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΚΑΡΑ 2 0

2098 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 45 9

2099 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 1

2100 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2 1

2101 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ 9 2

2102 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ 2 1

2103 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 2 1

2104 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 1

2105 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 9 2

2106 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ 2 0

2107 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 2 0

2108 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ 2 0

2109 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 0

2110 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 2 0

2111 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 180 72

72

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 73: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2112 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24 12

2113 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 0

2114 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 6

2115 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8 0

2116 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22 11

21173ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΕΡΒΕΡΗ 4 0

2118 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24 12

2119 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 0

2120 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 6

2121 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14 7

2122 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 6

2123 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 0

2124 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ 6 0

2125 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ 12 6

2126 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ 4 2

2127 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 2 1

2128 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΛΛΙΟΥ 2 1

2129 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ 4 2

2130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΝΙΔΗΣ 2 0

2131 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ 2 0

2132 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 0

2133 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ 2 0

2134 ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 261 108

2135 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 23 11

2136 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟY 18 9

2137 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 6 0

2138 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΣ 6 0

2139 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 18 9

2140 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 16 8

2141 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 4 0

2142 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΣ 4 0

2143 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 14 8

73

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 74: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2144 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 4 0

2145 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 0

2146 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 14 7

2147 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 24 12

2148 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 4 0

2149 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΣ 2 0

2150 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 12 6

2151 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 4 0

2152 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 4 0

2153 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 20 10

2154 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 4 0

2155 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 22 11

2156 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 2 0

2157 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 12 6

2158 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 22 11

2159 ΔΕΛΤΑ 450 180

2160 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 26 13

2161 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 24 12

2162 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 14 8

2163 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 26 13

2164 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 28 14

2165 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 20 10

2166 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 2 0

2167 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 3 0

2168 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 3 0

2169 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 2 0

2170 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 0

2171 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2 0

2172 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 3 0

2173 1οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 3 0

2174 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 24 12

74

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 75: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2175 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 22 11

2176 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 12 6

2177 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10 5

2178 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 24 12

2179 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 22 11

2180 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 2 0

2181 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4 0

2182 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6 0

2183 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 4 0

2184 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 0

2185 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 2 0

2186 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 4 0

2187 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 4 0

2188 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 26 13

2189 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 18 9

2190 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 16 8

2191 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4 0

2192 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 4 0

2193 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 4 0

2194 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4 0

2195 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 4 0

2196 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4 0

2197 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 4 0

2198 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2 0

2199 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ Η ΒΑΛΜΑΔΑ 20 10

2200 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ 6 3

2201 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 20 10

2202 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 6 0

2203 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ 2 0

2204 ΔΕΛΦΩΝ 207 81

2205 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ 14 7

2206 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ 4 0

75

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 76: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2207 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 24 11

2208 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 4 0

2209 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 14 7

2210 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 3 0

2211 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ 4 0

2212 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 12 6

2213 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4 0

2214 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 16 7

2215 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 4 0

2216 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 12 6

2217 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 12 6

2218 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 12 6

2219 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 10 5

2220 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 12 6

2221 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 4 2

2222 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ 12 6

2223 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 10 5

2224 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ 2 1

2225 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ 2 0

2226 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 4 0

2227 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 0

2228 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 2 0

2229 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2 0

2230 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 2 0

2231 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 2 0

2232 ΔΕΣΚΑΤΗΣ 45 18

2233 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 13 6

2234 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2 0

2235 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 12 6

2236 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2 0

2237 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 12 6

2238 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 4 0

76

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 77: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2239 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 135 63

2240 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 21 12

2241 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2 0

2242 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 12 7

2243 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4 0

2244 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 20 11

2245 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4 0

2246 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 16 9

2247 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4 0

2248 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 22 14

2249 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4 0

2250 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2 0

2251 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2 0

2252 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ 4 2

2253 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 10 6

2254 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4 2

2255 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 2 0

2256 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΕΒΡΟΥ 2 0

2257 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 297 117

2258 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4 0

2259 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 24 12

2260 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 30 14

2261 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 16 8

2262 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4 0

2263 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 13 6

2264 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 22 11

2265 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 4 0

2266 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 4 0

2267 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4 0

2268 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 4 0

2269 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 4 0

2270 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 30 14

77

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 78: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2271 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 22 11

2272 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 22 11

2273 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 2 0

2274 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 4 0

2275 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗ 4 0

2276 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4 0

2277 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 4 0

2278 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 26 12

2279 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 4 0

2280 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4 0

2281 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 12 6

2282 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2 0

2283 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 12 6

2284 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 12 6

2285 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 243 90

2286 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15 6

2287 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 16 6

2288 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2 0

2289 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΚΑΛΑΚΑΝΕΙΟ 2 0

2290 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 4 0

2291 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 14 6

2292 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 6 0

2293 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 24 10

2294 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 0

2295 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 4 0

2296 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 12 6

2297 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2 0

2298 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 4 0

2299 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 12 6

2300 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ 12 6

2301 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 12 6

2302 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 8 4

78

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 79: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2303 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ 12 6

2304 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ 8 4

2305 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 14 7

2306 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ 8 4

2307 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΥ 2 0

2308 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 4 0

2309 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ 4 0

2310 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ 2 0

2311 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 2 0

2312 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 4 0

2313 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ 2 0

2314 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 14 7

2315 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 12 6

2316 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2 0

2317 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2 0

2318 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 153 63

2319 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 12 6

2320 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 12 6

2321 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 4 0

2322 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 17 9

2323 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 4 0

2324 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 14 7

2325 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 4 0

2326 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4 3

2327 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ 12 6

2328 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 10 5

2329 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ 4 2

2330 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ 2 1

2331 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ 10 5

2332 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 12 6

2333 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥ 2 1

2334 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ 2 1

79

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 80: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2335 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ 10 5

2336 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 2 0

2337 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ 2 0

2338 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 2 0

2339 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 2 0

2340 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ 2 0

2341 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 2 0

2342 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ 2 0

2343 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2 0

2344 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ 2 0

2345 ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 81 36

2346 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 12 7

2347 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 16 10

2348 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 12 7

2349 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 21 12

2350 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 4 0

2351 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ 6 0

2352 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2 0

2353 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6 0

2354 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ 2 0

2355 ΔΟΜΟΚΟΥ 63 27

2356 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ 21 11

2357 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΚΑΡΑΣ 6 4

2358 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 6

2359 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 12 6

2360 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ 4 0

2361 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΚΑΡΑΣ 2 0

2362 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 0

2363 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ 4 0

2364 ΔΟΞΑΤΟΥ 117 45

2365 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14 6

2366 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 12 6

80

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 81: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2367 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 4 0

2368 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 4 0

2369 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 0

2370 2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 0

2371 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12 6

2372 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 2 0

2373 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 4 0

2374 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 20 11

2375 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ 12 6

2376 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 2 0

2377 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2 0

2378 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ 2 0

2379 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ 2 0

2380 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 19 10

2381 ΔΡΑΜΑΣ 540 216

2382 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 12 6

2383 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2384 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 22 11

2385 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 23 12

2386 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 20 10

2387 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2388 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 18 9

2389 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2390 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 29 15

2391 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 12 6

2392 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2393 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2394 19ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2395 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 24 12

2396 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 6 0

2397 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 6 0

2398 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 4 0

81

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 82: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2399 2/Θ 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2400 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2401 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 0

2402 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 0

2403 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 24 12

2404 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2405 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2406 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 30 15

2407 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 16 8

2408 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 6 0

2409 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 24 12

2410 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2411 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 10 5

2412 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 22 11

2413 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2414 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 24 12

2415 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2416 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 24 12

2417 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 6 0

2418 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 16 8

2419 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2420 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ 12 6

2421 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ 10 5

2422 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 12 6

2423 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 18 9

2424 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 12 6

2425 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 4 0

2426 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 2 0

2427 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ 2 0

2428 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 2 0

2429 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ 2 0

2430 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

82

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 83: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2431 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 2 0

2432 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2 0

2433 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 16 8

2434 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 4 0

2435 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 306 117

2436 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 28 13

2437 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 4 0

2438 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 28 13

2439 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 4 0

2440 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 26 12

2441 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 8 0

2442 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 4 0

2443 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 2 1

2444 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 12 6

2445 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙΔΕΩΝΑ 4 2

2446 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΛΑΣ 6 3

2447 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΙΤΣΩΝ 4 2

2448 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ 4 2

2449 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΕΪΚΩΝ 12 6

2450 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ 8 4

2451 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 8 4

2452 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 16 8

2453 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ 14 7

2454 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

2455 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ 12 6

2456 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 4 2

2457 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 2 1

2458 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΧΟΪΟΥ 4 2

2459 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 1

2460 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΛΟY 8 4

2461 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ 24 12

2462 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ 2 1

83

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 84: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2463 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΓΚΑ 4 2

2464 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 2 1

2465 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΡΑΞΟΥ 4 0

2466 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΙΔΕΩΝΑ 2 0

2467 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΛΑΣ 2 0

2468 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΙΤΣΩΝ 2 0

2469 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ 2 0

2470 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ 2 0

2471 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ 2 0

2472 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 4 0

2473 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 2 0

2474 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 2 0

2475 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΠΠΑ 4 0

2476 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

2477 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ 2 0

2478 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΑΧΑΙΑΣ 2 0

2479 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΦΟΡΑΙΪΚΩΝ 2 0

2480 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΟΛΟΥ 2 0

2481 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ 4 0

2482 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΑΓΚΑ 2 0

2483 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 2 0

2484 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 306 117

2485 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 0

2486 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2487 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 18 9

2488 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 13 6

2489 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ 13 6

2490 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 1

2491 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 3

2492 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

2493 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ 12 6

2494 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 24 11

84

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 85: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2495 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΗΣ ΚΛΕΙΟΥΣ ΠΕΛΟΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

2496 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ 12 6

2497 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΓΕΡΟΝΤΕΛΛΕΙΟΝ 10 5

2498 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10 5

2499 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ- ΛΕΣΒΟΥ 12 6

2500 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

2501 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 16 8

2502 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 18 8

2503 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 1

2504 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4 2

2505 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10 5

2506 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 8 4

2507ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ 4 2

2508 Δημοτικό Σχολείο Φίλιας Λέσβου 6 3

2509 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΥΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 4 2

2510 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

2511 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2512 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2513 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2514 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2515 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2516 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

2517 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2518 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2519 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2520 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2521 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

2522 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2523 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

2524 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

2525 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

85

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 86: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2526 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

2527 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2528 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2529 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2530 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2531 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2532 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

2533 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 45 18

25341o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ" 23 12

2535 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤ ΜΑΝΗΣ 12 6

2536 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 0

2537 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ 2 0

2538 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ 2 0

2539 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΥΠΑΣ 4 0

2540 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 126 54

2541 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ - ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΑ 24 14

2542 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 6 0

2543 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 4 0

2544 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 4 0

2545 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΑΜΟΥ 2 1

2546 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ 12 7

2547 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΜΕΪΚΩΝ 4 2

2548 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΚΚΑΣ 4 2

2549 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 12 7

2550 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 13 8

2551 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 15 9

2552 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 4 2

2553 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 4 2

2554 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ 2 0

2555 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΜΕΪΚΩΝ 2 0

2556 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΚΚΑΣ 2 0

2557 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 6 0

86

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 87: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2558 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 4 0

2559 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 2 0

2560 ΔΩΔΩΝΗΣ 18 9

2561 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΓΟΥ 2 2

2562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ 2 1

2563 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ 2 1

2564 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ 2 3

2565 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 2 1

2566 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ 2 1

2567 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ι.Μ. ΡΩΜΑΝΟΥ 2 0

2568 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΡΥΦΟΒΟΥ 2 0

2569 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 2 0

2570 ΔΩΡΙΔΟΣ 54 27

2571 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 3

2572 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 10 7

2573 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 11 7

2574 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 11 7

2575 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 2 1

2576 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΑ 4 2

2577 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 0

2578 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 2 0

2579 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2 0

2580 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2 0

2581 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 2 0

2582 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΑ 2 0

2583 ΕΔΕΣΣΑΣ 279 108

2584 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 0

2585 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 0

2586 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 12 6

2587 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4 0

2588 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 4 0

87

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 88: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2589 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 19 10

2590 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 6 0

2591 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 12 6

2592 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4 0

2593 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4 0

2594 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 12 7

2595 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 12 6

2596 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4 0

2597 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 18 9

2598 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 12 6

2599 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 0

2600 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 24 12

2601 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4 0

2602 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 12 6

2603 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4 0

2604 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ 2 1

2605 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6 3

2606 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑ 6 3

2607 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 12 6

2608 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΤΩΝ 4 2

2609 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ 4 2

2610 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ 4 2

2611 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 2 1

2612 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 2

2613 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 6 3

2614 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 2

2615 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 6 3

2616 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 4 2

2617 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10 5

2618 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 6 3

2619 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 0

2620 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑ 2 0

88

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 89: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2621 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΤΩΝ 2 0

2622 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

2623 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ 2 0

2624 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

2625 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 2 0

2626 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

2627 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

2628 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 2 0

2629 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 0

2630 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 2 0

2631 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ 2 0

2632 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 225 90

2633 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22 11

2634 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12 7

2635 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 12 7

2636 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4 0

2637 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23 12

2638 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 0

2639 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23 12

2640 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 0

2641 4ο Νηπιαγωγείο Ελασσόνας 2 0

2642 6/θεσιο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 12 7

2643 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 12 6

2644 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 12 6

2645 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟY-EΛΑΣΣΟΝΑΣ 13 7

2646 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14 7

2647 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4 2

2648 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 4 2

2649 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 6 3

2650 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2 1

2651 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 2 0

2652 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ 2 0

89

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 90: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2653 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟ 2 0

2654 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 2 0

2655 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2 0

2656 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

2657 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2 0

2658 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑ 2 0

2659 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 4 0

2660 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟ 2 0

2661 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ 2 0

2662 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΑ 2 0

2663 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2 0

2664 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 2 0

2665 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 4 0

2666 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 9 9

2667 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 2 0

2668 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 7 9

2669 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 297 126

2670 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26 14

2671 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 0

2672 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

2673 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 22 12

2674 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12 7

2675 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 16 9

2676 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

2677 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4 0

2678 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12 6

2679 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 14 7

2680 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

2681 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4 0

2682 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 25 13

2683 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 16 8

2684 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

90

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 91: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2685 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26 13

2686 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

2687 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14 7

2688 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

2689 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

2690 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ AΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ 18 9

2691 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2 0

2692 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 20 10

2693 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 0

2694 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 22 11

2695 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 0

2696 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 360 144

2697 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2698 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 23 11

2699 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

2700 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2701 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

2702 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 28 13

2703 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 24 11

2704 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2705 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4 0

2706 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 23 11

2707 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ 21 10

2708 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2709 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4 0

2710 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

2711 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟY 23 11

2712 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2713 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4 0

2714 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 28 14

2715 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

2716 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

91

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 92: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2717 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 0

2718 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4 0

2719 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 20 10

2720 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2721 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 7

2722 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2723 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 4 0

2724 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2725 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 26 13

2726 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 9

2727 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

2728 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 108 45

2729 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ 4 0

2730 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 10 6

2731 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ 14 9

2732 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 12 6

2733 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙOY 12 6

2734 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 12 6

2735 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ 12 6

2736 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 12 6

2737 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2 0

2738 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 2 0

2739 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 2 0

2740 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 4 0

2741 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

2742 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 2 0

2743 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 2 0

2744 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ 2 0

2745 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 2 0

2746 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 432 171

2747 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 13 6

2748 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

92

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 93: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2749 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 24 11

2750 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2751 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 13 6

2752 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2753 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2754 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2755 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2756 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2 0

2757 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2758 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2 0

2759 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 12 6

2760 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8 4

2761 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΥ 12 6

2762 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 24 11

2763 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 2 0

2764 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2 0

2765 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 12 6

2766 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 24 12

2767 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2768 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 24 12

2769 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2770 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 24 12

2771 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2772 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12 6

2773 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2774 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 22 11

2775 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2776 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12 6

2777 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2778 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 26 13

2779 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2 0

2780 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 24 12

93

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 94: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2781 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4 0

2782 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 8 4

2783 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ 12 6

2784 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 8 4

2785 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6

2786 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 12 6

2787 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 10 5

2788 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 2 0

2789 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 2 0

2790 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

2791 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 2 0

2792 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

2793 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ 2 0

2794 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 2 0

2795 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ 2 0

2796 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΑΣ 2 0

2797 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 63 18

2798 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 4 0

2799 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 2 0

2800 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 15 6

2801 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΑΙΝΑΣ 4 2

2802 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 17 6

2803 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 6 2

2804 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 0

2805 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΙΝΑΣ 2 0

2806 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2 0

2807 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 2

2808 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 4 0

2809 ΕΡΕΤΡΙΑΣ 108 36

2810 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 24 11

2811 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 16 7

2812 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 4 0

94

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 95: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2813 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 0

2814 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 24 11

2815 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 6 0

2816 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 0

2817 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 0

2818 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥ 12 5

2819 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 2

2820 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥ 4 0

2821 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ 2 0

2822 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 135 54

2823 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 23 12

2824 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4 0

2825 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 25 12

2826 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 4 0

2827 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 4 0

2828 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 12 6

2829 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2 0

2830 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2 0

2831 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 2 0

2832 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2 0

2833 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 25 12

2834 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 2

2835 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ 2 1

2836 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΩΝ 2 0

2837 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ 2 0

2838 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΩΝ 6 3

2839 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 12 6

2840 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 2 0

2841 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 81 27

2842 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 11 4

2843 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 8 4

2844 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ 4 2

95

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 96: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2845 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 2 1

2846 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΔΑ 4 2

2847 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 8 4

2848 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΡΩΝ 13 5

2849 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 13 5

2850 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 2 0

2851 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 2 0

2852 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ 2 0

2853 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΔΑ 2 0

2854 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2 0

2855 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΡΩΝ 2 0

2856 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 6 0

2857 ΕΥΡΩΤΑ 144 54

2858 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΙΟΥ 2 0

2859 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 21 10

2860 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 4 0

2861 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 6 0

2862 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 4 0

2863 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 13 6

2864 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 2 0

2865 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 0

2866 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 12 6

2867 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 18 9

2868 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ 4 2

2869 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 12 6

2870 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΙΟΥ 8 4

2871 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ 10 5

2872 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΑΤΩΝ 2 0

2873 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ 2 0

2874 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 4 0

2875 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ 2 0

2876 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ 2 0

96

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 97: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2877 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 6

2878 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΟΥΣ 2 0

2879 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 54 18

2880 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 13 5

2881 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 2 0

2882 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 2 1

28832ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ ΚΙΣΣΟΥ 9 4

2884 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 2 0

2885 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 2 0

2886 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΠΟΥΡΙΟΥ 5 2

2887 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 2 0

2888 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΠΟΥΡΙΟΥ 2 0

2889ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ "ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ" 13 6

2890 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ 2 0

2891 ΖΑΓΟΡΙΟΥ 9 0

2892 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 3 0

2893 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ 2 0

2894 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ 2 0

2895 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟ 2 0

2896 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 405 162

2897 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΙΟΥ 2 0

2898 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΙΟ 25 14

2899 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 24 13

2900 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ 12 7

2901 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 4 0

2902 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18 9

2903 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ 12 6

2904 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 0

2905 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 4 3

2906 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 23 13

2907 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ 20 10

97

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 98: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2908 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 0

2909 4/Θ ΔΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 8 4

2910 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 24 13

2911 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 0

2912 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12 6

2913 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 0

2914 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 14 7

2915 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 23 13

2916 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 0

2917 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 0

2918 Αρετάκειο Δημοτικό Σχολείο 12 6

2919 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΥΣΑΣ 16 8

2920 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ 12 6

2921 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12 6

2922 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ 2 0

2923 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ 2 0

2924 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΚΑΝΑ 2 0

2925 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 0

2926 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΑΣΙΟΥ 4 0

2927 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ 4 0

2928 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2 0

2929 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ 4 0

2930 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 4 0

2931 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ 2 0

2932 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ 4 0

2933 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ 2 0

2934 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 2 0

2935 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ 2 0

2936 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 4 0

2937 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ 2 0

2938 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΝΟΥ 2 0

98

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 99: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2939 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΜΙΡΙΟΥ 2 0

2940 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ 2 0

2941 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ 2 0

2942 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6 3

2943 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙΩΝ 12 6

2944 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΙΟΥ 6 3

2945 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 12 6

2946 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0

2947 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2 0

2948 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ 2 0

2949 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ 4 0

2950 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 4 0

2951 ΖΑΧΑΡΩΣ 72 27

2952 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 34 15

2953 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 6 0

2954 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 4 0

2955 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ 8 4

2956 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ 4 2

2957 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 12 6

2958 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

2959 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2 0

2960 ΖΗΡΟΥ 117 45

2961 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΙΑΣ 2 0

2962 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 22 12

2963 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 19 10

2964 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 2 0

2965 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 4 0

2966 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 12 6

2967 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 2 0

2968 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 4 0

2969 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 14 7

2970 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 4 0

99

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 100: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

2971 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 4 0

2972 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4 3

2973 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ 12 6

2974 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΣ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ 2 1

2975 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 0

2976 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ 2 0

2977 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΣ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ 2 0

2978 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 0

2979 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΖΗΡΟΥ 2 0

2980 ΖΙΤΣΑΣ 126 54

2981 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 22 13

2982 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ 4 0

2983 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 6 0

2984 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - "Γρηγόριος Παλιουρίτης" 16 10

2985 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 4 0

2986 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 12 6

2987 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΙΤΣΑΣ 12 6

2988 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ 12 6

2989 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΠΟΛΕΙΟ 2 1

2990 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ 4 2

2991 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 2 2

2992 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 4 2

2993 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ 12 6

2994 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 0

2995 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΤΣΑΡΑ 2 0

2996 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ 2 0

2997 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 2 0

2998 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 2 0

2999 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 0

3000 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ 2 0

3001 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 270 117

3002 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

100

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 101: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3003 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

300412ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 29 15

3005 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3006 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3007 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3008 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3009 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3010 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3011 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12 7

3012 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3013 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 25 13

3014 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3015 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 28 14

3016 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4 0

3017 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 28 14

3018 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4 0

3019 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 32 16

3020 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3021 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 24 12

3022 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3023 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 24 12

3024 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3025 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3026 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 28 14

3027 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3028 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 0

3029 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 297 117

3030 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 25 12

3031 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4 0

3032 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

3033 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 6 0

3034 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 2 0

101

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 102: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3035 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 4 0

3036 2ο 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

3037 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 26 13

3038 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 0

3039 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 24 12

3040 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4 0

3041 4ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 24 12

3042 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 0

3043 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 18 9

3044 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4 0

3045 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 12 6

3046 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4 0

3047 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4 0

3048 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 0

3049 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 22 11

3050 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 12 6

3051 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 12 6

3052 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 24 12

3053 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 12 6

3054 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ - Δ.Σ.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 12 6

3055 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 12 6

3056 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 2 0

3057 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3058 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ 4 0

3059 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 2 0

3060 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 4 0

3061 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2 0

3062 ΗΛΙΔΑΣ 270 117

3063 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 23 13

3064 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 0

3065 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 23 13

102

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 103: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3066 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 0

3067 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 23 13

3068 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 0

3069 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 20 10

3070 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 0

3071 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 23 13

3072 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 0

3073 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 24 13

3074 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 0

3075 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 0

3076 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ 4 2

3077 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ 6 3

3078 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 2 1

3079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 6 3

3080 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΦΥΡΑΣ 4 2

3081 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ 12 6

3082 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ 12 6

3083 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2 1

3084 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ 12 6

3085 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 12 6

3086 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ 12 6

3087 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ 2 0

3088 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 2 0

3089 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΝΕΙΚΩΝ 2 0

3090 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΦΥΡΑΣ 2 0

3091 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ 2 0

3092 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ 2 0

3093 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ 2 0

3094 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ 2 0

3095 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 2 0

3096 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ 4 0

3097 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 477 189

103

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 104: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3098 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25 12

3099 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3100 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23 11

3101 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3102 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25 12

3103 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3104 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3105 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

3106 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3107 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18 9

3108 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3109 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3110 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22 11

3111 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3112 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

3113 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3114 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

3115 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3116 20ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης 12 6

3117 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3118 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

3119 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3120 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3121 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3122 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 0

3123 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

3124 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3125 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 28 14

3126 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

3127 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

3128 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3129 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης 24 12

104

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 105: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3130 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3131 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3132 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 26 13

3133 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

3134 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 0

3135 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 20 10

3136 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3137 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 14 7

3138 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

3139 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 144 63

3140 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 4 0

3141 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 19 12

3142 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 12 7

3143 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ 12 7

3144 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 12 6

3145 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 12 6

3146 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ 13 7

3147 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 12 6

3148 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟY 12 6

3149 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 12 6

3150 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ 2 0

3151 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ 2 0

3152 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3153 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 2 0

3154 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ 2 0

3155 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

3156 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ 4 0

3157 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 2 0

3158 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 2 0

3159 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 2 0

3160 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ 2 0

3161 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1728 693

105

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 106: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3162 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΗ 2 0

3163 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ 2 0

3164 1/θέσιο 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3165 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 21 11

3166 10ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 4 0

3167 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3168 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 8

3169 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 24 12

3170 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3171 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18 10

3172 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 0

3173 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3174 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 0

3175 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3176 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 15

3177 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3178 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22 11

3179 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3180 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3181 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3182 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3183 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 15

3184 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

31851ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 32 16

3186 1ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 0

3187 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ 2 1

3188 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 2 0

3189 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

3190 2/θ 57ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 4 0

3191 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 24 12

3192 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3193 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

106

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 107: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3194 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22 11

3195 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3196 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3197 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3198 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20 10

3199 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16 8

3200 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3201 26ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 24 12

3202 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3203 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 7

3204 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3205 28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3206 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3207 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 26 13

3208 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΒΟΥΤΩΝ 4 0

3209 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3210 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 0

3211 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ 34 17

32122ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 14 7

3213 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3214 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3215 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20 10

3216 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3217 32ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 4 0

3218 32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3219 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3220 33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3221 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3222 34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 16

3223 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3224 35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

107

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 108: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3225 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3226 36ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3227 37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36 18

3228 37ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3229 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3230 39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

3231 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 28 14

3232 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3233 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 0

3234 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΤΕΣ 4 0

3235 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3236 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3237 41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3238 41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3239 42ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

3240 43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΑΛΩΣ 4 0

3241 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3242 44 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3243 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

3244 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 36 18

3245 45ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3246 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 16

3247 46ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3248 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 32 16

3249 47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3250 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3251 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3252 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 12 6

3253 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3254 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3255 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 6 0

108

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 109: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3256 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΑΛΩΣ 16 8

3257 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 24 12

3258 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΑΛΩΣ 14 7

3259 50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3260 51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3261 52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 13

3262 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3263 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22 11

3264 53ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3265 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3266 54ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

3267 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3268 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20 10

3269 57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18 9

3270 58ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3271 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 12 6

3272 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 13

3273 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3274 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 0

3275 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ 12 6

3276 60ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3277 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3278 62ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3279 63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3280 64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 0

3281 65ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3282 67ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3283 68ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3284 69ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3285 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18 9

3286 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3287 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 0

109

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 110: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3288 70ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3289 71ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3290 72ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 0

3291 73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3292 74ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 6 0

3293 75ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3294 76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3295 77ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3296 78ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3297 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

3298 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 0

32997ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 24 12

3300 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 0

3301 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

3302 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3303 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 26 13

3304 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3305 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 8 4

3306 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 6 3

3307 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ 4 2

3308 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 12 6

3309 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 12 6

3310 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝ 12 6

3311 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

3312 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ 4 2

3313 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ 8 4

3314 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ 8 4

3315 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 2 0

3316 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 2 0

3317 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 6 0

3318 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 0

3319 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

110

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 111: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3320 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 2 0

3321 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ 4 0

3322 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2 0

3323 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 0

3324 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ 2 0

3325 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 7

3326 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3327 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΕΣ 2 0

3328 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ 2 0

3329 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 342 144

3330 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 7

3331 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3332 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 12

3333 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3334 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 12

3335 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 8

3336 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3337 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 29 15

3338 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 0

3339 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3340 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 27 14

3341 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 27 14

3342 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 0

3343 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12

3344 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

3345 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 12

3346 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0

3347 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 13

3348 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 0

3349 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 12

3350 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 0

111

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 112: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3351 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 0

3352 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 13

3353 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 0

3354 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 18 9

3355 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ 14 9

3356 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 2 0

3357 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ 2 0

3358 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 306 117

3359 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 12 6

3360 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑ 2 0

3361 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 20 9

3362 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ 4 0

3363 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 4 0

3364 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΓΑΛΑΚΕΙΑ 16 7

3365 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 4 0

3366 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 12 6

3367 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΣΕΦΕΡΤΖΕΙΟ 4 0

3368 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 12 6

3369 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 4 0

3370 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 14 6

3371 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 4 0

3372 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 12 6

3373 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 2 0

3374 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 12 6

3375 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 2 0

3376 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΘΑΛΕΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 20 9

3377 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 4 0

3378 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

3379 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

3380 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 12 6

3381 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ 14 7

3382 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 12 6

112

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 113: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3383 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ-Π.ΝΕΡΩΝ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 13 6

3384 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ - ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 14 7

3385 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 13 6

3386 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

3387 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟY 8 4

3388 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 0

3389 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2 0

3390 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3391 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 4 0

3392 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 2 0

3393 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ 2 0

3394 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 2 0

3395 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3396 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ 2 0

3397 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3398 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 2 0

3399 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 2 0

3400 ΘΑΣΟΥ 144 45

3401 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 15 6

3402 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 4 0

3403 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 4 0

3404 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 13 5

3405 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 4 0

3406 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 2 0

3407 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΠΟΤΟΥ 14 6

3408 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 6 3

3409 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 23 9

3410 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 6 3

3411 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 12 5

3412 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ 21 8

3413 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2 0

3414 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 2 0

113

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 114: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3415 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 2 0

3416 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 4 0

3417 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΟΥ 2 0

3418 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ "ΚΑΛΤΣΑ" 4 0

3419 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ 2 0

3420 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΑ 2 0

3421 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 405 162

3422 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 20 11

3423 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 24 12

3424 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 24 12

3425 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 4 0

3426 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 4 0

3427 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 6 0

3428 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 4 0

3429 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 24 12

3430 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 27 14

3431 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 26 13

3432 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 4 0

3433 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 4 0

3434 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4 0

3435 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 4 0

3436 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 24 12

3437 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 26 13

3438 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 6 0

3439 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 4 0

3440 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 6 0

3441 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 24 12

3442 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 4 0

3443 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 24 12

3444 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 4 0

3445 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 4 0

3446 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 4 0

114

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 115: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3447 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ 4 0

3448 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 12 6

3449 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 12 6

3450 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 14 7

3451 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 14 7

3452 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 4 0

3453 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 4 0

3454 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3455 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 4 0

3456ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ "ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟ" 26 13

3457 ΘΕΡΜΗΣ 540 216

3458 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 2 0

3459 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 26 13

3460 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 28 13

3461 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ- ΘΕΡΜΗΣ 24 12

3462 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 26 13

3463 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 4 0

3464 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 6 0

3465 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 6 0

3466 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 4 0

3467 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 2 0

3468 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 4 0

3469 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 4 0

3470 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 4 0

3471 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 30 15

3472 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 20 10

3473 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 20 10

3474 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 12 6

3475 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 24 12

3476 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 4 0

3477 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 4 0

3478 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 2 0

115

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 116: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3479 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 2 0

3480 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 4 0

3481 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 2 0

3482 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 4 0

3483 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ 24 12

3484 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 4 0

3485 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 2 0

3486 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 2 0

3487 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 4 0

3488 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 4 0

3489 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 30 15

3490 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 4 0

3491 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ 20 10

3492 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 6 0

3493 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 4 0

3494 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3495 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 12 6

3496 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 28 14

3497 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 12 6

3498 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 16 8

3499 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 28 14

3500 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 8 4

3501 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 22 11

3502 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3503 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 0

3504 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 4 0

3505 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ 2 0

3506 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 2 0

3507 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 4 0

3508 ΘΕΡΜΟΥ 18 9

3509 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ 15 9

116

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 117: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3510 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ 3 0

3511 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1602 675

3512 100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 10

3513 101ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 12

3514 102ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3515 103ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3516 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 17

3517 106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 8

3518 106ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3519 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3520109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗ-ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΑΒΗ 24 12

3521 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3522 112ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3523 113ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3524 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 13

3525 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3526 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 11

3527 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3528 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3529 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3530 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3531 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3532 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3533 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 7

3534 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 11

3535 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3536 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 13

3537 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3538 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3539 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3540 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ 24 12

117

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 118: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΣΤΟ ΑΠΘ)

3541 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3542 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 11

3543 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3544 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3545 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3546 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3547 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 7

3548 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3549 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3550 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 9

3551 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3552 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3553 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3554 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3555 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3556 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 0

3557 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3558 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3559 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3560 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3561 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3562 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 13

3563 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3564 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3565 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 28 14

3566 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3567 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 10

3568 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3569 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ" 16 8

3570 37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3571 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 0

118

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 119: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3572 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3573 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3574 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3575 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 0

3576 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 12 6

3577 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3578 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 7

3579 43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3580 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 3

3581 44ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3582 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3583 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3584 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3585 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3586 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 10

3587 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3588 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3589 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3590 50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3591 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3592 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3593 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3594 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3595 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 13

3596 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3597 56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ 12 0

3598 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 8

3599 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3600 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3601 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3602 60ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

119

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 120: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3603 61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 8

3604 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3605 63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 8

3606 63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3607 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3608 64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3609 66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3610 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3611 67ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3612 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 10

3613 69ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3614 72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3615 73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3616 76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3617 77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3618 77ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3619 78ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3620 79ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3621 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3622 80ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3623 81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 9

3624 81ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3625 82ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

3626 83ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3627 84ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3628 85ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3629 87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3630 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 13

3631 89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 7

3632 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 11

3633 90ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 9

3634 90ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

120

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 121: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3635 92ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 13

3636 92ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3637 93ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3638 94ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3639 95ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3640 97ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3641 99ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3642 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

3643 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

3644ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

3645ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

3646ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 12 6

3647 ΘΗΒΑΙΩΝ 342 135

3648 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑ 4 0

3649 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 4 0

3650 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ 11 6

3651 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 25 12

36522o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ (Κατάστημα Κράτησης Γυναικών) 8 4

3653 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ 6 4

3654 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 24 12

3655 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 4 0

3656 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 22 11

3657 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 8 0

3658 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 24 12

3659 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 8 0

3660 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 24 12

3661 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 4 0

3662 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 8 0

3663 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 22 11

3664 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 18 9

121

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 122: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3665 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 6 0

3666 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 18 9

3667 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 4 0

3668 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 8 4

3669 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑ - ΙΣΜΗΝΕΙΟ 6 0

3670 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 12 6

3671 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ 6 3

3672 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 12 6

3673 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ 10 5

3674 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ 4 2

3675 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 10 5

3676 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ 4 2

3677 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ 4 0

3678 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 2 0

3679 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ 2 0

3680 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 2 0

3681 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

3682 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2 0

3683 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ 2 0

3684 ΘΗΡΑΣ 243 99

3685 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 2 0

3686 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 8 0

3687 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ 6 0

3688 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 2 0

3689 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 10 5

3690 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 31 16

3691 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 26 14

3692 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 2 1

3693 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ 20 10

3694 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ 30 16

3695 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 14 7

122

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 123: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3696 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 24 13

3697 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΩΝ 32 17

3698 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 2 0

3699 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ 2 0

3700 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΘΗΡΑΣ 2 0

3701 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 2 0

3702 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ 6 0

3703 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 2 0

3704 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ 6 0

3705 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 2 0

3706 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 6 0

3707 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 4 0

3708 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΘΗΡΑΣ 2 0

3709 ΙΑΣΜΟΥ 108 45

3710 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 4 2

3711 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 2 1

3712 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΤΗ 6 3

3713 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 15 7

3714 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΜΝΑΣ 4 2

3715 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 4 2

3716 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 13 6

3717 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΤΕΡΟΥ 4 2

3718 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΝΟΥ 4 2

3719 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 4 2

3720 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΧΟΥ 4 2

3721 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ 12 6

3722 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ 4 2

3723 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 4 2

3724 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΠΗΣ 4 2

3725 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΛΕΑΣ 4 2

3726 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 2 0

3727 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 4 0

123

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 124: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3728 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΙ 2 0

3729 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 4 0

3730 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΤΕΡΟΥ 2 0

3731 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΤΗ 2 0

3732 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 270 108

3733 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 0

3734 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 24 12

3735 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 33 17

3736 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 0

3737 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 25 13

3738 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 0

3739 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 25 13

3740 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 0

3741 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 13 7

3742 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 0

3743 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 0

3744 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 0

3745 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 2 2

3746 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 8 4

3747 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 12 6

3748 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 12 6

3749 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 12 6

3750 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ 4 2

3751 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥ 8 4

3752 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 12 6

3753 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 8 4

3754 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 12 6

3755 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 2 0

3756 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 4 0

3757 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 2 0

3758 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 4 0

3759 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝ 2 0

124

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 125: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3760 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥ 2 0

3761 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 2 0

3762 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 2 0

3763 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 4 0

3764 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 342 144

3765 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 16 8

3766 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 12 6

3767 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 23 12

3768 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

3769 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4 0

3770 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 6 0

3771 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6 0

3772 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

3773 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟY 12 7

3774 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 12 7

3775 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 23 12

3776 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

3777 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

3778 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 0

3779 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 12 6

3780 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 23 12

3781 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4 0

3782 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 0

3783 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21 11

3784 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 0

3785 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3786 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-9010291 12 6

3787 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 0

3788 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16 8

3789 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 0

3790 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟY 2 1

3791 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜA 4 2

125

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 126: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3792 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ 6 3

3793 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩN 2 1

3794 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

3795 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6 3

3796 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ 8 4

3797 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ 6 3

3798 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦOΥ 12 6

3799 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ 10 5

3800 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ 6 3

3801 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2 0

3802 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ 2 0

3803 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2 0

3804 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ 2 0

3805 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2 0

3806 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ 2 0

3807 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ 2 0

3808 ΙΗΤΩΝ 18 9

3809 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ 13 9

3810 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥ 5 0

3811 ΙΘΑΚΗΣ 27 18

3812 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 14 12

3813 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 7 6

3814 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 4 0

3815 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ 2 0

3816 ΙΚΑΡΙΑΣ 90 36

3817 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 12 7

3818 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 12 7

3819 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 4 0

3820 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 6 0

3821 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 12 7

3822 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 6 3

3823 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 4 0

126

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 127: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3824 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 2 0

3825 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ 14 7

3826 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ 6 3

3827 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ 2 1

3828 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΣΥΡΤΗ 2 1

3829 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ 6 0

3830 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ 2 0

3831 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 639 252

3832 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 17 8

3833 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3834 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3835 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3836 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 30 14

3837 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3838 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 28 14

3839 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 6 0

3840 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3841 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3842 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3843 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3844 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 32 15

3845 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3846 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 6 0

3847 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 8 0

3848 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3849 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3850 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3851 20ο ΔΗΜOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3852 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3853 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3854 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 2 0

3855 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

127

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 128: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3856 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 16 8

3857 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 2 0

3858 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 26 12

3859 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 2 0

3860 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3861 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3862 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3863 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 8 0

3864 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3865 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3866 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3867 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 6 0

3868 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 22 11

3869 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3870 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 18 9

3871 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 2 0

3872 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 26 13

3873 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3874 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 30 14

3875 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3876 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 28 14

3877 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 4 0

3878 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 24 12

3879 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 6 0

3880 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 28 14

3881 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 2 0

3882 ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 20 10

3883 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 180 72

3884 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 20 9

3885 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 0

3886 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 4 0

3887 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 23 11

128

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 129: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3888 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 6 0

3889 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 2 0

3890 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΔΙΝΩΝ 2 1

3891 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ 10 5

3892 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ 8 4

3893 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 12 6

3894 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ 4 2

3895 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 4 2

3896 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝ 4 2

3897 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ 4 2

3898 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 4 2

3899 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ 2 1

3900 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 19 10

3901 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥ 10 5

3902 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΣΟΥ 2 1

3903 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΩΡΕΩΝ 6 3

3904 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝ 12 6

3905 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ 2 0

3906 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 0

3907 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 2 0

3908 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 0

3909 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 0

3910 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ 2 0

3911 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 0

3912 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 0

3913 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 0

3914 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΕΩΝ 2 0

3915 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 999 387

3916 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΦΡΑΣ 2 0

391710ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 33 16

3918 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ 8 0

3919 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ 24 12

129

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 130: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3920 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 0

3921 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12 6

3922 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27 13

3923 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 0

3924 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 0

3925 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 12

3926 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Γ ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ 29 14

3927 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 0

3928 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 8

3929 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

3930 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ 4 0

3931 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

3932 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 29 15

3933 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25 13

3934 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6 3

3935 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 9

3936 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 6 0

3937 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΠΛΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 6 0

3938 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

39391ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 12 6

3940 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΥΑΣ 4 2

3941 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12 6

3942 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26 13

3943 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 0

3944 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

3945 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 12

3946 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 0

3947 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12 6

3948 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 15

3949 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

130

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 131: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3950 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 0

3951 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 18 9

3952 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 6 0

3953 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

39542ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 12 6

3955 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 0

3956 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

3957 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

3958 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 24 12

3959 3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ 4 0

3960 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ 28 14

3961 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 36 18

3962 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 6 0

3963 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12 0

3964 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6 0

3965 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 12 6

3966 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 10

3967 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 0

3968 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΒΑΛΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 24 12

3969 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 4 0

3970 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 0

3971 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ 24 12

3972 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 4 0

3973 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

3974 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΥΛΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 24 12

3975 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 0

3976 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26 13

3977 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 0

39789ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12 6

3979 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 4

3980 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 1

131

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 132: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

3981 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 8 4

3982 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ 28 14

3983 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΝΩΝ - Δ. ΣΧ. ΚΟΝΤΙΝΩΝ 2 1

3984 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 16 8

3985 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 4 2

3986 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ 12 6

3987 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΦΡΑΣ - ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 14 7

3988 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ 34 17

3989 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 24 12

3990 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2 0

3991 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΙΤΣΑΣ 2 0

3992 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

3993 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 4 0

3994 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 2 0

3995 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ 2 0

3996 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ 2 0

3997 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2 0

3998 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 2 0

3999 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ 6 0

4000 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 0

4001 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 6 0

4002 ΚΑΒΑΛΑΣ 576 234

4003 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 20 11

4004 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0

4005 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 23 12

4006 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 0

4007 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 6

4008 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4009 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4010 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 7

4011 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 7

132

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 133: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4012 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0

4013 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 7

4014 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4015 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0

4016 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 23 12

4017 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 7

4018 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0

4019 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0

4020 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 12

4021 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 7

4022 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4023 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 4 0

4024 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 12 6

4025 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 4 0

4026 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 2 0

4027 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0

4028 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 7

4029 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 6

4030 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4031 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 12

4032 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 0

4033 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 16 8

4034 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4035 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0

4036 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 12

4037 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 14 7

4038 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 2 0

4039 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 2 0

4040 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 2 0

4041 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0

4042 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 6

4043 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 12

133

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 134: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4044 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4045 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 6

4046 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4047 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 16 8

4048 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

4049 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 12

4050 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0

4051 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ "ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ" 24 12

4052 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ 16 8

4053 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 20 10

4054 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ 16 8

4055 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 12 6

4056 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΤΟΥ 2 0

4057 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΥΓΟΥ 4 0

4058 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΔΙΑΣ 2 0

4059 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ 2 0

4060 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 2 0

4061 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 153 63

4062 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 23 12

4063 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 0

4064 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 24 12

4065 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 0

4066 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 6 0

4067 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 24 12

4068 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 14 7

4069 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 0

4070 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 0

4071 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 24 12

4072 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 0

4073 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 16 8

4074 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2 0

4075 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 72 27

134

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 135: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4076 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 6 3

4077ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΝΤΗ - ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΨΑ 24 11

4078 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 12 6

4079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΟΣ 2 1

4080 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 4 2

4081 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ 8 4

4082 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 2 0

4083 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 6 0

4084 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 4 0

4085 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 2 0

4086 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ 2 0

4087 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 540 216

4088 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 37 16

4089 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

409011ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 29 13

4091 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 27 12

4092 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 0

4093 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24 11

4094 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4095 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4096 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 23 11

4097 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4098 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 34 15

4099 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 26 13

4100 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 0

4101 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4102 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 28 14

4103 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4104 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22 11

4105 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4106 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

135

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 136: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4107 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24 12

4108 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4109 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4110 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 0

4111 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 26 13

4112 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24 12

4113 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4114 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 20 10

4115 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4116 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24 12

4117 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 0

4118 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24 12

4119 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 0

4120 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 28 14

4121 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 0

4122 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 16 8

4123 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 0

4124 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 14 7

4125 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 0

4126 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 657 270

4127 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25 13

4128 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6 0

4129 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 12

4130 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4131 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16 9

4132 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4133 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18 9

4134 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4135 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18 9

4136 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4137 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

136

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 137: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4138 16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22 11

4139 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4140 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10 6

4141 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4142 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23 12

4143 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4144 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16 9

4145 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4146 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 21 11

4147 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4148 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4149 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 12

4150 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4151 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22 11

4152 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4153 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 26 13

4154 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4155 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4156 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16 8

4157 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4158 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16 8

4159 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4160 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22 11

4161 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4162 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 12 6

4163 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4164 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18 9

4165 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4166 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 12

4167 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4168 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 12

4169 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

137

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 138: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4170 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 12

4171 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 0

4172 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΟΣ 14 7

4173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ 18 9

4174 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 14 7

4175 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 20 10

4176 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ 14 7

4177 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 12 6

4178 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6 3

4179 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ 12 6

4180 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ 2 0

4181 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΟΣ 2 0

4182 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ 4 0

4183 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2 0

4184 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 4 0

4185 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 4 0

4186 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ 4 0

4187 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 4 0

4188 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ 2 0

4189 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 486 216

4190 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4191 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 23 12

4192 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 14 8

4193 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 23 12

4194 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4195 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22 11

4196 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 14 8

4197 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4198 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 24 12

4199 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4200 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4201 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 24 12

138

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 139: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4202 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4203 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4204 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 12

4205 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4206 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12 7

4207 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 12

4208 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4209 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4210 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 12

4211 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4212 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4213 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 12

4214 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4215 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4216 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4217 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4218 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 24 12

4219 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4220 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 28 14

4221 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4222 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4223 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 12

4224 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4225 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 12

4226 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4227 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 12

4228 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22 12

4229 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4230 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22 12

4231 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 0

4232 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 207 81

4233 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 0

139

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 140: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4234 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 20 10

42351ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 20 10

4236 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 0

4237 1ο2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 0

4238 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6 0

4239 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 23 12

4240 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12 6

4241 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 0

4242 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 0

4243 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 0

4244 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 0

4245 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 20 10

4246 4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 0

4247 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 18 9

4248 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 0

4249 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 0

4250 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΜΑΝΙΑΕΙΟ 16 8

4251 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 0

4252 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 0

4253 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6 3

4254 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8 4

4255 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 18 9

4256 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 0

4257 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 99 36

4258 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 4 0

4259 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2 0

4260 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 8

4261 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 13 6

4262 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 22 10

4263 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΩΛΟΥ 22 10

4264 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 4 2

140

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 141: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4265 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 0

4266 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2 0

4267 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 2 0

4268 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΩΛΟΥ 4 0

4269 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 2 0

4270 ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 63 27

4271 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 4 0

4272 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 2 0

4273 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 13 7

4274 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 12 7

4275 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 20 11

4276 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 4 2

4277 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 2 0

4278 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 4 0

4279 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ 2 0

4280 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 558 216

4281 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 0

4282 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25 12

4283 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

4284 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14 7

4285 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4286 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20 10

4287 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4 0

4288 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23 12

4289 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4290 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4291 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 12

4292 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16 8

4293 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 22 11

4294 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4295 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4296 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

141

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 142: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4297 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4298 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4299 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

4300 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30 15

4301 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4 0

4302 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4303 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 0

4304 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4305 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4306 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4307 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22 11

4308 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18 9

4309 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 0

4310 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 34 17

4311 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 0

4312 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 28 14

4313 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8 0

4314 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26 13

4315 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 0

4316 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30 15

4317 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4318 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 12

4319 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0

4320 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 12 6

4321 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 8 4

4322 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 12 6

4323 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 6 3

4324 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 12 6

4325 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 4 2

4326 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2 1

4327 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 6

4328 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8 4

142

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 143: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4329 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

4330 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 2 0

4331 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 2 0

4332 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 2 0

4333 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 2 0

4334 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2 0

4335 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΡΙΝΗΣ 2 0

4336 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 2 0

4337 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

4338 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

4339 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 63 18

4340 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟY - ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ 18 6

4341 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 4 0

4342 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 17 6

4343 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 4 0

4344 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 8 3

4345 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4 2

4346 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 1

4347 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 0

4348 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 0

4349 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 0

4350 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 99 36

4351 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6 0

4352 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 17 8

4353 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 18 8

4354 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6 0

4355 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 18 9

4356 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6 0

4357 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4 0

4358 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 16 8

4359 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2 1

4360 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ 2 1

143

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 144: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4361 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ 2 1

4362 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ 2 0

4363 ΚΑΡΥΣΤΟΥ 90 36

4364 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΚΟΤΣΙΚΕΙΟ 21 11

4365 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6 0

4366 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 17 9

4367 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 4 0

4368 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6 0

4369 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2

4370 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 1

4371 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 2 1

4372 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΗΤΟΥ 2 1

4373 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 10 5

4374 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 12 6

4375 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2 0

4376 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 2 0

4377 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝ 2 0

4378 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 198 81

4379 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 12 6

4380 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 0

4381 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑΣ 4 0

4382 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

4383 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 13 7

4384 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 4 0

4385 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΦΩΚΑΙΑ 2 0

4386 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

4387 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΥΤΟΥ 12 6

4388 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 10 6

4389 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 7

4390 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 12 6

4391 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 21 11

4392 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 6

144

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 145: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4393 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 16 8

4394 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 12 6

4395 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 12 6

4396 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 12 6

4397 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΥΤΟΥ 4 0

4398 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 2 0

4399 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 0

4400 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 2 0

4401 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΣΚΙΩΝΗ 2 0

4402 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 0

4403 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 2 0

4404 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΚΑΣ 2 0

4405 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 2 0

4406 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 360 144

4407 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 17 8

4408 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0

4409 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0

4410 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13 6

4411 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 22 11

4412 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0

4413 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 2 0

4414 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2 0

4415 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 12 6

4416 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 12 6

4417 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

4418 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 2 0

4419 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 4 0

44203ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 12 6

4421 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

4422 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 4 0

4423 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 10

145

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 146: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4424 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0

4425 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 11

4426 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0

4427 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12 6

4428 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0

4429 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12 6

4430 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

4431 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 24 12

4432 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 0

4433 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 12 6

4434 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 12 6

4435 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ 12 6

4436 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 12 6

4437 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 22 11

4438 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΟΙΚΙΣΜΟΥ 6 3

4439 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8 4

4440 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 8 4

4441 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ 8 4

4442 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 12 6

4443 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 2 0

4444 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 2 0

4445 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ 2 0

4446 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ 2 0

4447 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

4448 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2 0

4449 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

4450 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

4451 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 2 0

4452 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0

4453 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 2 0

4454 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 765 306

4455 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ 2 1

146

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 147: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4456 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25 13

4457 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4458 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24 12

4459 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4460 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24 12

4461 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4462 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26 13

4463 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4464 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22 11

4465 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 0

4466 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24 12

4467 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4468 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ 24 12

4469 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4470 17o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18 9

4471 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4472 18o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16 8

4473 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4474 19o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24 12

4475 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4476 1ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

4477 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4478 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 4 0

4479 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24 12

4480 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4481 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 0

4482 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4483 25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4484 2ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 2 0

4485 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24 12

4486 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4487 3/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6 0

147

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 148: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4488 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26 13

4489 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8 0

4490 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18 9

4491 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 0

4492 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4493 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14 7

4494 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24 12

4495 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4496 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4497 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20 10

4498 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22 11

4499 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4500 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4 0

4501 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26 13

4502 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 12 6

4503 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΑΣ 4 2

4504 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 2 1

4505 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» 22 11

4506 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4 2

4507 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ 24 12

4508 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 6 3

4509 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 2 1

4510ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 12 6

4511 Δημοτικό Σχολείο Ρητίνης 6 3

4512 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 14 7

4513 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΑΝΗΣ 4 2

4514 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 4 0

4515 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2 0

4516 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΑΣ 2 0

4517 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 2 0

4518 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΦΟΥ 2 0

4519 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 0

148

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 149: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4520 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 2 0

4521 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 2 0

4522 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 2 0

4523 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 6 0

4524 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ 2 0

4525 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 4 0

4526 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 2 0

4527 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΑΝΗΣ 2 0

4528 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 2

4529 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ 12 6

4530 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ 8 4

4531 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 10 5

4532 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΟΥ 12 6

4533 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ 2 1

4534 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 22 11

4535 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 2 1

4536 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 0

4537 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 2 0

4538 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 0

4539 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 54 18

4540 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 27 10

4541 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4 0

4542 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2 0

4543 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ 11 5

4544 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6 3

4545 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ 2 0

4546 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 2 0

4547 ΚΕΑΣ 36 9

4548 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ 13 4

4549 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓIOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 4 1

4550 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ 13 4

149

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 150: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4551 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ 2 0

4552 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ 2 0

4553 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ 2 0

4554 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 720 270

4555 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13 6

4556 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 0

4557 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 0

4558 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25 11

4559 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 0

4560 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26 12

4561 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 0

4562 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13 6

4563 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 8

4564 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 0

4565 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 6

4566 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 0

4567 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ 18 8

4568 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 0

4569 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14 7

4570 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 0

4571 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24 12

4572 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 0

4573 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26 13

4574 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 0

4575 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 0

4576 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 6

4577 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 0

4578 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 12 6

4579 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ 12 6

4580 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΣ 12 6

4581 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 8

4582 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ 12 6

150

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 151: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4583 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 14 7

4584 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ 8 4

4585 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ 12 6

4586 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 2 1

4587 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22 11

4588 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 12 6

4589 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ 8 4

4590 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 26 13

4591 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 22 11

4592 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 5

4593 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ 12 6

4594 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26 13

4595 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 5

4596 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24 12

4597 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ 12 6

4598 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ 8 4

4599 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟY ΙΩΑΝΝΗ 16 8

4600 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 0

4601 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ 6 0

4602 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 2 0

4603 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΣ 4 0

4604 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΥ 2 0

4605 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΟΥ 6 0

4606 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ 4 0

4607 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 2 0

4608 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ 4 0

4609 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ 2 0

4610 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 8 0

4611 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 4 0

4612 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ 2 0

4613 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ 6 0

4614 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ 2 0

151

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 152: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4615 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 4 0

4616 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 8 0

4617 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ 2 0

4618 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ 4 0

4619 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ 2 0

4620 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 4 0

4621 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ 8 0

4622 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ 2 0

4623 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ 2 0

4624 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 18 9

4625 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24 12

4626 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 4 0

4627 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 27 9

4628 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 2 1

4629 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 4 2

4630 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 4 2

4631 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΡΤΑΣ 2 1

4632 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ 2 1

4633 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 2 1

4634 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 2 1

4635 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 4 0

4636 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ 2 0

4637 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ 3 0

4638 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 657 261

4639 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25 12

4640 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4641 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22 11

4642 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4643 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 29 13

4644 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 0

4645 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4646 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27 12

152

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 153: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4647 14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26 12

4648 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4649 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24 12

4650 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2 0

4651 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4652 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4653 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24 11

4654 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8 0

4655 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4656 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26 13

4657 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 0

4658 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 26 13

4659 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4660 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16 8

4661 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4662 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12 6

4663 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4664 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4665 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22 11

4666 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12 6

4667 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 0

4668 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4669 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 0

4670 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4671 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 24 12

4672 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 16 8

4673 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24 12

4674 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 0

4675 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 0

4676 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 28 14

4677 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4678 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22 11

153

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 154: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4679 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 0

4680 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28 14

4681 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 0

4682 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4683 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26 13

4684 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24 12

4685 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6 0

4686 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4687 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26 13

4688 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 0

4689 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24 12

4690 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 315 135

4691 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 0

4692 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 23 12

4693 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 18 9

4694 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 0

4695 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 4 0

4696 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 24 12

4697 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 26 13

4698 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 0

4699 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 4 0

4700 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 15

4701 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 12 7

4702 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 0

4703 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2 0

4704 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 15

4705 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ 4 0

4706 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 0

4707 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16 8

4708 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ" 14 8

4709 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 0

4710 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 28 14

154

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 155: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4711 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 0

4712 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6 0

4713 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 30 15

4714 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 0

4715 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 12 7

4716 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 4 0

4717 ΚΙΛΕΛΕΡ 162 72

4718 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 11 7

4719 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 4 0

4720 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 7

4721 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 2 0

4722 4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 4

4723 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 12 7

4724 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 3

4725 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 12 7

4726 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ 8 4

4727 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 3

4728 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΓΙΑΣ 4 3

4729 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 8 4

4730 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 4 2

4731 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 14

4732 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11 7

4733 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2 0

4734 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟ 2 0

4735 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗ 2 0

4736 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2 0

4737 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 2 0

4738 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 2 0

4739 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 2 0

4740 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 2 0

4741 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 2 0

4742 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 0

155

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 156: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4743 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ 2 0

4744 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ 4 0

4745 ΚΙΛΚΙΣ 441 171

4746 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4747 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4748 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΚΛΙΣ 4 0

4749 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4750 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4751 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 23 12

4752 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4753 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 23 12

4754 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4755 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 24 12

4756 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 6 0

4757 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 25 12

4758 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4759 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 22 11

4760 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4761 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 24 12

4762 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4763 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 14 7

4764 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4765 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4766 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 18 9

4767 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 16 8

4768 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4769 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 12 6

4770 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 4 2

4771 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 12 6

4772 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ 12 6

4773 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΣΤΩΝΗ 8 4

4774 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ 8 4

156

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 157: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4775 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 12 6

4776 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ 6 3

4777 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 6 3

4778 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 12 6

4779 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 8 4

4780 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ 8 4

4781 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 12 6

4782 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΟ 4 2

4783 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ 12 6

4784 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ 12 6

4785 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΥΓΙΟΥ 4 2

4786 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 2 0

4787 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΑΤΟΥ 2 0

4788 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 4 0

4789 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ 2 0

4790 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ 2 0

4791 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΩΝ 2 0

4792 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ 2 0

4793 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2 0

4794 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ 2 0

4795 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ 2 0

4796 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 4 0

4797 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

4798 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 2 0

4799 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 2 0

4800 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΔΙΝΟΥ 2 0

4801 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ 2 0

4802 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ 4 0

4803 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΥΓΙΟΥ 2 0

4804 ΚΙΜΩΛΟΥ 9 0

4805 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ 6 0

4806 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ 3 0

157

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 158: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4807 ΚΙΣΣΑΜΟΥ 117 45

4808 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 16 8

4809 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 0

4810 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 22 10

4811 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 4 0

4812 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 19 10

4813 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 4 0

4814 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 4 0

4815 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 0

4816 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 4 2

4817 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΑΝΙΑ 12 6

4818 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΣ 6 3

4819 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 12 6

4820 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 2 0

4821 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΟΥΣ 2 0

4822 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΩΝ 2 0

4823 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

4824 ΚΟΖΑΝΗΣ 711 279

4825 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 27 12

4826 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4827 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΛΙΑΠΕΙΟ) 4 0

4828 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6

4829 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6

4830 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΟΥΔΙΑ 6 0

4831 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4832 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 34 16

4833 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 0

4834 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 4 0

4835 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 4 0

4836 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 28 14

4837 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 8 0

4838 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 12

158

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 159: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4839 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 2 0

4840 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 18 9

4841 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 4 0

4842 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ" 16 8

4843 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ 12 6

4844 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΟΣ 2 0

4845 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4846 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 6 0

4847 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 4 0

4848 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 12

4849 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ 4 0

4850 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ 12 6

4851 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 10 0

4852 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 0

4853 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4854 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 13

4855 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 2 0

4856 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 12 6

4857 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4858 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 12

4859 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 14 7

4860 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4861 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 12

4862 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4863 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 12

4864 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 0

4865 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10 5

4866 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6

4867 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ 12 6

4868 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΙΝΗΣ 8 4

4869 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ - ΖΗΣΕΙΟ 14 7

4870 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΕΡΟΥ 10 5

159

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 160: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4871 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6

4872 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 3

4873 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 8 4

4874 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ" 24 12

4875 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6

4876 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 12 6

4877 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 8 4

4878 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 12 6

4879 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6

4880 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 10 5

4881 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 1

4882 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 12 6

4883 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 12

4884 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 0

4885 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 0

4886 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ 4 0

4887 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΙΝΗΣ 2 0

4888 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ 2 0

4889 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 4 0

4890 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΕΡΟ 2 0

4891 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4892 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 2 0

4893 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 2 0

4894 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 0

4895 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 2 0

4896 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 2 0

4897 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 2 0

4898 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν ΚΛΕΙΤΟΥ 2 0

4899 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 4 0

4900 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 2 0

4901 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 0

4902 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ 2 0

160

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 161: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4903 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

4904 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 576 234

4905 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 36 17

4906 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 0

4907 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24 12

4908 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 0

4909 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18 9

4910 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 0

4911 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 16 8

4912 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 0

4913 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 0

4914 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 0

4915 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 6

4916 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24 12

4917 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 0

4918 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24 12

4919 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14 7

4920 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 0

4921 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 40 20

4922 3ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18 9

4923 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 0

4924 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24 12

4925 4ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18 9

4926 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 0

4927 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24 12

4928 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 0

4929 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 28 14

4930 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 0

4931 7° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 0

4932 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18 9

4933 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18 9

4934 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 0

161

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 162: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4935 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18 9

4936 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 0

4937 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 12 6

4938 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ 12 6

4939 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 8 4

4940 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 8 4

4941 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΤΗ 14 7

4942 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 6 3

4943 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ 4 2

4944 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΚΙΔΙΟΥ 4 2

4945 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΑΝΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 6

4946 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ 4 2

4947 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ 4 2

4948 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΑΚΑ 4 2

4949 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2 0

4950 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ 4 0

4951 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4 0

4952 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ 4 0

4953 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΧΑ 2 0

4954 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ 4 0

4955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 2 0

4956 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

4957 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 0

4958 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΠΗΣ 4 2

4959 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 54 18

4960 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 13 5

4961 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2 0

4962 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 13 6

4963 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4 0

4964 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 12 6

4965 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4 0

4966 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 2 1

162

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 163: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4967 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 2 0

4968 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2 0

4969 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 882 360

4970 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 23 11

4971 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 6 0

4972 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4973 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 24 12

4974 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 4 0

4975 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4976 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 16 8

4977 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

4978 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4979 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 24 12

4980 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2 0

4981 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4982 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 16 8

4983 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4984 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 27 14

4985 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4986 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 28 14

4987 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4988 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 12 6

4989 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4990 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 16 8

4991 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

4992 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 14 7

4993 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

4994 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 24 12

4995 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 26 13

4996 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 4 0

4997 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

4998 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 12 6

163

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 164: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

4999 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 6 0

5000 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 14 7

5001 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5002 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 18 9

5003 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5004 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 14 7

5005 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5006 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 16 8

5007 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

5008 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 34 17

5009 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

5010 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

5011 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

5012 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5013 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

5014 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 24 12

5015 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 26 13

5016 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2 0

5017 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5018 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

5019 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5020 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5021 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5022 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5023 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 20 10

5024 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 4 0

5025 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

50263ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΕΥΟΣΜΟΥ 24 12

5027 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 28 14

5028 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 28 14

5029 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 4 0

5030 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 6 0

164

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 165: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5031 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 4 2

5032 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 26 13

5033 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2 0

5034 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 0

50356ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 24 12

5036 6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 36 18

5037 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 4 0

5038 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5039 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 12 6

5040 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 34 17

5041 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2 0

5042 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5043 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 26 13

5044 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 26 13

5045 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2 0

5046 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5047 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 24 12

5048 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2 0

50499ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΕΝΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0

5050 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 513 207

5051 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 25 12

5052 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5053 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 7

5054 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 0

5055 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 6

5056 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5057 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5058 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 14 8

5059 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5060 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

165

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 166: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5061 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 0

5062 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 0

5063 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 24 12

5064 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6 0

5065 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 26 13

5066 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 0

5067 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 24 12

5068 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5069 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5070 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 24 12

5071 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 7

5072 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 0

5073 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 20 10

5074 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5075 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 0

5076 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 24 12

5077 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5078 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 0

5079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12 6

5080 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ 14 7

5081 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΗΣ 18 9

5082 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 14 7

5083 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ 22 11

5084 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 20 10

5085 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8 4

5086 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ 20 10

5087 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 10 5

5088 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ 12 6

5089 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 6 3

5090 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12 6

5091 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 24 12

166

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 167: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5092 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 0

5093 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ 4 0

5094 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΗΣ 4 0

5095 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ 4 0

5096 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΟΥ 4 0

5097 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 4 0

5098 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΝΙΑΣ 2 0

5099 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΝ 6 0

5100 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 2 0

5101 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ 2 0

5102 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 2 0

5103 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ 4 0

5104 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ 2 0

5105 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 4 0

5106 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 432 171

5107 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 31 15

5108 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

510911ο ENIAIOY TΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 25 12

5110 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 0

5111 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 23 11

5112 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 25 12

5113 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5114 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 4 0

5115 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 28 14

5116 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 0

5117 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5118 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟY 12 6

5119 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5120 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 0

5121 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 24 12

5122 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5123 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 0

167

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 168: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5124 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5125 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5126 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5127 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟY 24 12

5128 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5129 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 0

5130 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 24 12

5131 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 28 14

5132 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5133 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5134 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 28 14

5135 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20 10

5136 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5137 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5138 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20 10

5139 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8 0

5140 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 34 17

5141 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 0

5142 ΚΡΩΠΙΑΣ 225 81

5143 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ 27 12

5144 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 27 12

5145 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ 4 0

5146 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 0

5147 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 26 12

5148 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ 4 0

5149 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8 0

5150 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 0

5151 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 27 12

5152 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 26 12

5153 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 0

5154 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 22 10

168

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 169: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5155 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 0

5156 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 0

5157 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 0

5158 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 24 11

5159 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 6 0

5160 ΚΥΘΗΡΩΝ 36 9

51616/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ¨ΔΗΛΑΒΕΡΕΙΟ¨ 13 4

5162 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 2 1

5163ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 13 4

5164 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 4 0

5165 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4 0

5166 ΚΥΘΝΟΥ 18 9

5167 7/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΘΝΟΥ 14 9

5168 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 2 0

5169 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 2 0

5170 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 234 90

5171 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 21 10

5172 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 13 6

5173 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 0

5174 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 2 0

5175 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 4 0

5176 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 21 10

5177 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 13 6

5178 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6 0

5179 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 12 6

5180 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 6 3

5181 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 6 3

5182 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 6 3

5183 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 18 9

5184 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥΣ 2 1

5185 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ 4 2

169

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 170: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5186 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥ 10 5

5187 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 2 1

5188 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 14 7

5189 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 12 6

5190 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ 2 1

5191 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 4 2

5192 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6 3

5193 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 2 1

5194 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ 8 4

5195 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΩΝ 2 1

5196 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2 0

5197 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 2 0

5198 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2 0

5199 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΚΥΜΗΣ 2 0

5200 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 4 0

5201 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ ΚΥΜΗΣ 2 0

5202 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥ 2 0

5203 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 2 0

5204 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΥ 2 0

5205 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 4 0

5206 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 2 0

5207 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 2 0

5208 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 0

5209 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 2 0

5210 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ 2 0

5211 ΚΩ 369 153

5212 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 29 15

5213 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ 6 0

5214 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ 10 0

5215 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ 4 0

5216 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 4 0

170

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 171: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5217 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ 4 0

5218 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 4 0

5219 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 29 15

5220 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ 4 0

5221 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ 2 0

5222 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ 2 0

5223 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ ΚΩ 6 0

5224 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 4 0

5225 3ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 14 7

5226 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 8 0

5227 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 27 15

5228 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 6 0

5229 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 12 6

5230 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 2 0

5231 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 22 12

5232 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 4 0

5233 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 24 13

5234 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 4 0

5235 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ 6 0

5236 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ 20 10

5237 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ "ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ" 38 20

5238 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ- ΚΩ 24 13

5239 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ 24 13

5240 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΕΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 26 14

5241 ΛΑΓΚΑΔΑ 378 153

5242 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 24 12

5243 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 2 0

5244 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 4 0

5245 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ 4 0

5246 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ 2 0

5247 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 24 12

5248 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 2 0

171

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 172: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5249 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 8 0

5250 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ 4 0

5251 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ 2 0

5252 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 22 11

5253 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 4 0

5254 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 0

5255 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 6

5256 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΟΥ 12 6

5257 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ 22 11

5258 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 12 6

5259 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 12 6

5260 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6

5261 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 14 7

5262 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 16 8

5263 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ 12 6

5264 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 4

5265 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 12 6

5266 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ 32 16

5267 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ 12 6

5268 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΣΣΑΣ 8 4

5269 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ 14 7

5270 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΧΟΥ 14 7

5271 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 12 6

5272 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 0

5273 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2 0

5274 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΟΥ 2 0

5275 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ 4 0

5276 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ 2 0

5277 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ 2 0

5278 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 0

5279 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

5280 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 4 0

172

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 173: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5281 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ 2 0

5282 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

5283 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 2 0

5284 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

5285 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ 2 0

5286 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ 2 0

5287 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

5288 ΛΑΜΙΕΩΝ 639 261

5289 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 23 11

5290 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5291 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 29 13

5292 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5293 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25 11

5294 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5295 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 12 6

5296 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5297 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24 11

5298 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5299 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 12 6

5300 15ο Νηπιαγωγείο Λαμίας 2 0

5301 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 22 10

5302 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5303 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 22 11

5304 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5305 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 12 6

5306 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5307 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 12 6

5308 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5309 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 18 9

5310 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 22 11

5311 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5312 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 12 6

173

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 174: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5313 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5314 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ 24 12

5315 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5316 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΡΟΔΙΤΣΑ 18 9

5317 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΡΟΔΙΤΣΑ 4 0

5318 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ 14 7

5319 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5320 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 8 4

5321 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5322 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘΗΛΗΣ 14 7

5323 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΘΗΛΗ 2 0

5324 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5325 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5326 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5327 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5328 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 18 9

5329 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5330 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5331 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5332 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24 12

5333 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 12 6

5334 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5335 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 14 7

5336 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5337 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 32 16

5338 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 6 0

5339 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 26 13

5340 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4 0

5341 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 26 13

5342 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

5343 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24 12

5344 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 0

174

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 175: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5345 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ-ΜΕΞΙΑΤΩΝ 8 4

5346 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 12 6

5347 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ 12 6

5348 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗ 2 1

5349 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 0

5350 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2 0

5351 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 2 0

5352 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ 2 0

5353 Νηπιαγωγείο Μεξιατών 2 0

5354 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 2 0

5355 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗ 2 0

5356 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1413 558

5357 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 23 12

5358 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 2 0

5359 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 35 17

5360 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 0

5361 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 29 15

5362 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5363 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 35 17

5364 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 0

5365 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 12

5366 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 13

5367 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5368 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 13

5369 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 4 0

5370 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 25 13

5371 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5372 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 12

5373 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 6 0

5374 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 0

5375 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 12

5376 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ 28 14

175

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 176: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5377 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 24 12

5378 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 14

5379 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 6 0

5380 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5381 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗ - ΦΑΛΑΝΝΑ 4 0

5382 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 20 10

5383 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 0

5384 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 13

5385 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 0

5386 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

5387 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 30 15

5388 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 14

5389 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5390 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 22 11

5391 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 36 18

5392 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 0

5393 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 32 16

5394 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

5395 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 13

5396 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 4 0

5397 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

5398 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 22 11

5399 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 0

5400 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 26 13

5401 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 32 16

5402 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 6 0

5403 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 0

5404 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗ - ΦΑΛΑΝΝΑ 4 0

5405 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 20 10

5406 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 6

5407 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 6 0

5408 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 16 8

176

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 177: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5409 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5410 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 38 19

5411 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 0

5412 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 0

5413 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 20 10

5414 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5415 37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 16 8

5416 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5417 38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 6

5418 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 0

5419 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 4 0

5420 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 30 15

5421 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 6 0

5422 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 12 0

5423 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 18 9

5424 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 32 16

5425 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 6 0

5426 41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 4 0

5427 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 14

5428 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 4 0

5429 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 12

5430 43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5431 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 28 14

5432 44ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 0

5433 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

5434 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 2 0

5435 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 12

5436 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5437 50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2 0

5438 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 2 0

5439 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 10 0

5440 56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 0

177

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 178: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5441 57ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5442 58ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

5443 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 12

5444 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 0

5445 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 13

5446 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

5447 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 18 9

5448 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ 4 0

5449 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 0

5450 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 50 25

5451 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 0

5452 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 6

5453 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 16 8

5454 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 2 0

5455 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

5456 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 2 0

5457 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑ 2 0

5458 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 4 0

5459 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 180 81

5460 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14 9

5461 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 22 13

5462 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4 0

5463 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 6 0

5464 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22 12

5465 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 25 14

5466 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4 0

5467 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 0

5468 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14 8

5469 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 23 13

5470 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 6 0

5471 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4 0

5472 4ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 0

178

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 179: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5473 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22 12

5474 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 6 0

5475 ΛΕΒΑΔΕΩΝ 297 108

5476 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 6

5477 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 0

5478 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 0

5479 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 0

5480 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 0

5481 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14 6

5482 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6 0

5483 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 6

5484 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 0

5485 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 6

5486 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 0

5487 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24 11

5488 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 0

5489 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22 10

5490 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6 0

5491 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6 0

5492 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24 11

5493 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24 11

5494 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 0

5495 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24 11

5496 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 0

5497 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18 9

5498 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6 0

5499 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 4 2

5500 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12 6

5501 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 10 5

5502 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 13 6

5503 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 4 2

5504 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3 0

179

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 180: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5505 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 0

5506 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 2 0

5507 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 3 0

5508 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2 0

5509 ΛΕΙΨΩΝ 9 9

5510 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ - ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ 2 0

5511ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7 9

5512 ΛΕΡΟΥ 90 36

5513 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 4 0

5514 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 4 0

5515 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 2 0

5516ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ-ΜΑΛΑΧΙΕΙΟ 24 12

5517 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ 14 7

5518 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 24 12

5519 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 8 5

5520 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ 4 0

5521 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ 4 0

5522 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ 2 0

5523 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 216 81

5524 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 27 13

5525 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 0

5526 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 4 0

5527 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 24 12

5528 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 0

5529 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 2 0

5530 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13 7

5531 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 0

5532 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 26 13

5533 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 0

5534 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 0

5535 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 0

180

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 181: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5536 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 0

5537 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 0

5538 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12 6

5539 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 2

5540 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 14 7

5541 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6 3

5542 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 24 12

5543 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12 6

5544 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 2 0

5545 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 0

5546 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΥΧΟΥ 2 0

5547 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 2 0

5548 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 0

5549 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 0

5550 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

5551 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΙΑΝΑΣ 2 0

5552 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΡΟΥ 2 0

5553 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 2 0

5554 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 0

5555 ΛΗΜΝΟΥ 198 72

5556 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ 23 11

5557 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ- ΠΑΡΙΣΙΔΕΙΟ 6 0

5558 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 25 11

5559 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 4 0

5560 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 21 10

5561 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ - ΜΠΟΒΟΛΕΤΕΙΟ 8 0

5562 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 6 0

5563 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 10 5

5564 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 12 6

5565 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΝΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 4 2

5566 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ 4 2

181

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 182: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5567 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 12 6

5568 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛIOY ΛΗΜΝΟΥ 12 6

5569 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 14 7

5570 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 13 6

5571 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 2 0

5572 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 4 0

5573 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ 2 0

5574 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ 2 0

5575 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 2 0

5576 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 2 0

5577 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 4 0

5578 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 4 0

5579 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 2 0

5580 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 63 27

5581 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 21 11

5582 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 4 0

5583 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 22 12

5584 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 6 0

5585 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 8 4

5586 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 2 0

5587 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9 0

5588 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5 0

5589 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 2 0

5590 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2 0

5591 ΛΟΚΡΩΝ 162 63

5592 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 21 11

5593 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 14 7

5594 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΞΕΝΙΑ 4 0

5595 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 4 0

5596 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 6 0

5597 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 23 12

5598 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 12 6

182

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 183: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5599 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 4 0

5600 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 4 0

5601 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 2 0

5602 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ 6 3

5603 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ 4 2

5604 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 12 6

5605 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 12 6

5606 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ 12 6

5607 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ 8 4

5608 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ 2 0

5609 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ 2 0

5610 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 6 0

5611 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 2 0

5612 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ 2 0

5613 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 180 72

5614 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 23 12

5615 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 27 13

5616 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 0

5617 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 0

5618 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 12 6

5619 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 24 12

5620 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 4 0

5621 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 0

5622 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 24 12

5623 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 4 0

5624 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 0

5625 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 0

5626 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 6 0

5627 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ 22 11

5628 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 10 6

5629 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ 2 0

5630 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΑΣ- ΒΡΥΣΗΣ 2 0

183

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 184: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5631 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 2 0

5632 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 198 81

5633 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 28 14

5634 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 28 14

5635 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 4 0

5636 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 8 0

5637 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 32 16

5638 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 24 12

5639 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 2 0

5640 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 4 0

5641 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 26 13

5642 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 4 0

5643 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 4 0

5644 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 24 12

5645 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 2 0

5646 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 4 0

5647 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 4 0

5648 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 72 27

5649 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 12 6

5650 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 4 0

5651 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - ΠΑΠΠΕΙΟΝ 13 6

5652 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 2 0

5653 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 1

5654 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6 3

5655 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 23 10

5656 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟY 2 1

5657 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 0

5658 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ 2 0

5659 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 4 0

5660 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 261 99

5661 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ 2 0

5662 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 12 6

184

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 185: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5663 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 14 0

5664 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 4 0

5665 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 4 0

56661ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-TEΜΠΟΝΕΡΑ 30 15

5667 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 35 17

5668 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 4 0

5669 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 24 12

5670 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 12 6

5671 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 6 0

5672 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2 0

5673 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 24 12

5674 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 4 0

5675 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 14 7

5676 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ 4 0

5677 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ 8 4

5678 4ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 4 0

5679 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ 12 6

5680 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ 10 5

5681 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ 2 1

5682 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΔΕΛΕ 4 2

5683 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2 0

5684 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 2 0

5685 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΣ 2 0

5686 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΔΕΛΕ 2 0

5687 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ 12 6

5688 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΑ 2 0

5689 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΙΑ 4 0

5690 ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 153 63

5691 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 24 12

5692 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 4 0

5693 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 25 13

5694 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 4 0

185

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 186: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5695 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 12 6

5696 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 4 0

5697 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 12 6

5698 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 2 0

5699 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 22 11

5700 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 2 0

5701 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 4 0

5702 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 6

5703 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 9

5704 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΛΙΩΝ 4 0

5705 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ 4 0

5706 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 90 36

5707 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 11 6

5708 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 6 3

5709 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2 1

5710 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΙΩΝ 4 2

5711 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 11 6

5712 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ 12 6

5713 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΛΙΟΥ 4 2

5714 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 12 6

5715 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝ 8 4

5716 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2 0

5717 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΧΡΙΕΣ 2 0

5718 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 2 0

5719 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ 4 0

5720 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 4 0

5721 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΛΙΟΥ 2 0

5722 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 2 0

5723 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝ 2 0

5724 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 216 90

5725 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 26 13

186

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 187: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5726 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4 0

5727 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 22 11

5728 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 4 0

5729 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 12 6

5730 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2 0

5731 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4 0

5732 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2 0

5733 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4 0

5734 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 30 15

5735 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 30 15

5736 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 12 7

5737 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ 12 6

5738 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 22 11

5739 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 2 0

5740 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 0

5741 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 12 6

5742 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4 0

5743 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4 0

5744 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 0

5745 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 4 0

5746 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 171 63

5747 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

5748 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 4 0

5749 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 24 11

5750 1οΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 30 13

5751 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 21 9

5752 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 24 11

5753 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

5754 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ 4 0

5755 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 16 7

5756 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 12 5

5757 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

187

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 188: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5758 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 4 0

5759 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 16 7

5760 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

5761 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 108 45

5762 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 2 0

5763 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 6 0

5764 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 11 5

5765 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 21 10

5766 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ 4 2

5767 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΩΝ 4 2

5768 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΒΗΣ 8 4

5769 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 4 2

5770 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ 4 2

5771 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΚΟΥ 4 2

5772 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΚΙΟΥ 4 2

5773 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΝΝΑΣ 4 2

5774 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΒΡΕΝΟΥ 4 2

5775 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΝΗΣ 4 2

5776 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΑΛΟΥ 4 2

5777 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 12 6

5778 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ. 2 0

5779 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΩΝ 2 0

5780 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΝΝΑΣ 2 0

5781 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 2 0

5782 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 72 27

5783 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4 0

5784 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 17 8

5785 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 13 6

5786 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4 0

5787 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 13 6

5788 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2 0

5789 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 13 6

188

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 189: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5790 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2 0

5791 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ 2 1

5792 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ 2 0

5793 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 9 9

5794 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 7 9

5795 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 0

5796 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 288 126

5797 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12 7

5798 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 24 12

5799 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4 0

5800 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 4 0

5801 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 20 10

5802 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 23 12

5803 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4 0

5804 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 4 0

5805 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 24 12

5806 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 12 6

5807 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4 0

5808 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 4 0

5809 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 16 8

5810 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4 0

5811 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 25 13

5812 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4 0

5813 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 26 13

5814 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2 0

5815 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 18 9

5816 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2 0

5817 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 24 12

5818 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4 0

5819 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 24 12

5820 ΜΕΓΙΣΤΗΣ 9 9

5821 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 7 9

189

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 190: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5822 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2 0

5823 ΜΕΣΣΗΝΗΣ 144 63

5824 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 14 8

5825 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2 0

5826 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 25 14

5827 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 4 0

5828 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 18 11

5829 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 4 0

5830 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 4 0

5831 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2 0

5832 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 12 6

5833 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 12 6

5834 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 11 6

5835 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑΣ 8 4

5836 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 12 6

5837 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4 2

5838 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 2 0

5839 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΣ 2 0

5840 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΓΑ 2 0

5841 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ 2 0

5842 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 4 0

5843 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 225 81

5844 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 23 10

5845 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 0

5846 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 27 12

5847 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 0

5848 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 25 11

5849 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 0

5850 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 0

5851 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 24 11

5852 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 26 12

5853 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 0

190

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 191: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5854 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 24 11

5855 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 0

5856 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 30 14

5857 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 0

5858 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 0

5859 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 0

5860 ΜΕΤΕΩΡΩΝ 162 63

5861 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12 7

5862 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4 0

5863 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 14 7

5864 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 6 0

5865 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 19 10

5866 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4 0

5867 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 13 7

5868 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4 0

5869 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 14 7

5870 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4 0

5871 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 4 3

5872 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4 2

5873 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚKΛΗΣΙΑΣ 2 1

5874 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 12 6

5875 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 6 3

5876 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 6 3

5877 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ 4 2

5878 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 4 2

5879 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 3

5880 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 2 0

5881 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 2 0

5882 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

5883 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

5884 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 2 0

5885 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 2 0

191

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 192: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5886 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

5887 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ 2 0

5888 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 2 0

5889 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 2 0

5890 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 45 18

5891 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 8

5892 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 6 3

5893 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 4 0

5894 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 2 0

5895 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΗΛΙΟΥ 4 2

5896 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ 2 2

5897 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣ 4 2

5898 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 1

5899 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΗΛΙΟΥ 2 0

5900 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ 2 0

5901 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣ 2 0

5902 ΜΗΛΟΥ 54 18

5903 10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 24 11

5904 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ 12 5

5905 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ 4 2

5906 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ 4 0

5907 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ 2 0

5908 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ 2 0

5909 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ ΜΗΛΟΥ 4 0

5910 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΜΗΛΟΥ 2 0

5911 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 99 45

5912 1ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 23 13

5913 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

5914 2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 23 13

5915 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

5916 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 12 6

5917 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΙΑ 2 1

192

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 193: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5918 Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 3ο 4 0

5919 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΑΤΙΟΥ 2 0

5920 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 21 12

5921 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2 0

5922 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 4 0

5923 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 162 63

5924 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΠΟΥ 2 0

5925 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ 2 0

5926 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

5927 1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ 4 0

5928 2/θεσιο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 6 0

5929 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

5930 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ 2 0

5931 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΟΥ-ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ 12 6

5932 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 6

5933 6/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παπαδιανίκων 12 6

5934 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 2 2

5935 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ 24 12

5936 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 24 12

5937 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24 12

5938 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΙΧΕΑΣ 2 1

5939 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ 2 0

5940 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2 0

5941 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΙΩΝ 2 0

5942 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 2 0

5943 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 0

5944 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΑΣ 2 0

5945 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΑΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 12 6

5946 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ 2 0

5947 ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 288 117

5948 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 23 12

5949 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 16 8

193

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 194: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5950 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 0

5951 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 4 0

5952 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 23 12

5953 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟY 24 12

5954 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 8 0

5955 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 6 0

5956 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 24 12

5957 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 22 11

5958 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 0

5959 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 6 0

5960 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 10 0

5961 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 24 12

5962 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 22 11

5963 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 4 0

5964 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 12 7

5965 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 14 8

5966 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 4 0

5967 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 0

5968 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 24 12

5969 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 90 36

5970 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 13 7

5971 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2 0

5972 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 13 7

5973 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2 0

5974 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2 0

5975 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 11 6

5976 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 4 2

5977 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 4 2

5978 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10 5

5979 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11 6

5980 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 1

194

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 195: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

5981 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 4 0

5982 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 2 0

5983 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 2 0

5984 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑ 2 0

5985 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

5986 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 2 0

5987 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2 0

5988 ΜΥΚΗΣ 189 63

5989 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 2 0

5990 2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ 4 2

5991 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΩΡΑΣ 4 2

5992 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 4 2

5993 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΗΣ 6 0

5994 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 4 0

5995 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥ 6 3

5996 6/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ 15 6

5997 6/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΝΗΣ 13 5

59986/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ 13 5

5999 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΑΤΟΣ 4 2

6000 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ 6 3

6001 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΝΑΣ 4 2

6002 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ 16 7

6003 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 24 10

6004 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗ ΞΑΝΘΗΣ 4 2

6005 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑ 4 2

6006 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4 2

6007ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΥ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧ.ΩΡΑΙΟΥ 6 3

6008 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΩΡΑΣ 2 0

6009 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΑΤΟΣ 2 0

6010 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ 2 0

6011 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ 4 0

195

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 196: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΝΑΣ 2 0

6013 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟ 2 0

6014 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ 4 0

6015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ 2 0

6016 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ 2 0

6017 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ 2 0

6018 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧΝΗΣ 4 0

6019 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ 2 0

6020 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΣ 2 0

6021 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟ 2 0

6022 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΗΣ 12 5

6023 ΜΥΚΟΝΟΥ 117 45

6024 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 31 15

6025 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 6 0

6026 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 6 0

6027 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10 0

6028 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 34 17

6029 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 26 13

6030 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 4 0

6031 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 180 72

6032 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 2 0

60331ο 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 6 0

60341ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 22 12

60352ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 17 9

60362ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

6037ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΑ-ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΑΣ 2 1

6038 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΣ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΥ 4 2

6039 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ - OΛΟΗΜΕΡΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 2 1

196

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 197: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟY

6040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 13 7

6041ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ 4 2

6042 ΔΙΘΕΣΙΟ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΟΥ 4 2

6043 ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 4 2

6044 ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΑ 4 2

6045 ΔΙΘΕΣΙΟ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗ 4 2

6046 ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 12 6

6047 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΕΛΛΑ 2 1

6048 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΛΙΟΥ 2 0

6049 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΟΥ 2 0

6050 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΣΩΝ 2 0

6051ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ 2 0

6052ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΝΤΑΣ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΑ 2 0

6053 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ 2 0

6054ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ 2 0

6055ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 4 0

6056ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ 2 0

6057 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 0

6058ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 2 0

6059ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ 8 4

6060ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ 4 2

6061ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙ - ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙΟΥ 10 5

6062ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΣΕΣ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΣΩΝ 6 3

6063 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 4 0

197

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 198: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ

6064 ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ 8 4

6065ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 10 5

6066 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 612 243

6067 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22 11

6068 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6069 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 8

6070 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6071 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2 0

6072 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2 0

6073 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 0

6074 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 20 10

6075 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 20 10

6076 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6077 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6078 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6079 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 16 8

6080 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 0

6081 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6 0

6082 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22 11

6083 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 12 7

6084 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6085 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12 6

6086 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6087 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 7

6088 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6089 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 26 13

6090 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6091 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18 9

6092 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 0

6093 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22 11

198

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 199: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6094 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6095 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22 11

6096 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 0

6097 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 16 8

6098 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 14 7

6099 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6100 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6101 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 4 2

6102 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6103 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - Π. ΣΑΜΑΡΑΣ 14 7

6104 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4 2

6105 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 6 3

6106 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6107 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 8 4

6108 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10 5

6109 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ " ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" 12 6

6110 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΛΕΣΒΟY 14 7

6111 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 18 9

6112 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6113 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 3

6114 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 8 4

6115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6116 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 12 6

6117 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12 6

6118 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6119 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

6120 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6121 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

6122 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6123 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6124 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6125 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

199

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 200: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6126 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

6127 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6128 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6129 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6131 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6132 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6133 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

6134 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

6135 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6136 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

6137 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6138 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 4 0

6139 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6140 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΥΓΟΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 2 0

6141 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2 0

6142 ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 243 90

6143 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 2 1

6144 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 2 0

6145 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ 2 0

6146 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 2 0

6147 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 6 0

6148 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 16 8

6149 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 4 2

6150 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 4 0

6151 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 24 12

6152 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 4 0

6153 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 28 14

6154 3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 4 0

6155 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 13 7

6156 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 2 0

6157 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ-ΑΓΓΙΔΙΑ 2 0

200

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 201: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6158 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 4 0

6159 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 4 0

6160 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 12 6

6161 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ 8 4

6162 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 2 1

6163 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 12 6

6164 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 8 4

6165 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 4 2

6166ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ Δ. Σ. ΔΑΝΑΚΟΥ 2 1

6167 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 2 1

6168 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ 4 2

6169 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 1

6170 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ 8 4

6171 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ 2 1

6172 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2 1

6173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 2 1

6174 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 4 2

6175 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 2 1

6176ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ - ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 6

6177 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 1

6178 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΝΑΞΟΥ 2 1

6179 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6180 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6181 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 4 0

6182 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6183 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6184 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 2 0

6185 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 2 0

6186 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6187 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6188 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 2 0

201

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 202: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6189 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ 2 0

6190 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6191 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 0

6192 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 243 99

6193 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 0

6194 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ 4 3

6195 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 13 6

6196 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 24 12

6197 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4 0

6198 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 22 11

6199 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4 0

6200 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 22 11

6201 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4 0

6202 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 12 7

6203 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 0

6204 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 14 8

6205 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4 0

6206 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 18 9

6207 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4 0

6208 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ" 12 6

6209 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 0

6210 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4 0

6211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 12 6

6212 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤA 12 6

6213 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑ 12 6

6214 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ 12 6

6215 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 4 2

6216 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 4 0

6217 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 0

6218 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 2 0

6219 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ 2 0

202

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 203: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6220 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗΣ 2 0

6221 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΙΑ 4 0

6222 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ 2 0

6223 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2 0

6224 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 279 117

6225 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 2 0

6226 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 17 9

6227 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8 0

6228 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 0

6229 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 25 14

6230 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8 0

6231 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 24 13

6232 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4 0

6233 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 31 17

6234 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4 0

6235 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 12 7

6236 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4 0

6237 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 14 8

6238 6ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2 0

6239 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 14 8

6240 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2 0

6241 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 18 9

6242 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 18 9

6243 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΙΡΙΩΝ 6 3

6244 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ 4 2

6245 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 12 6

6246 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ 12 6

6247 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 4 0

6248 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΥΦΙ 2 0

6249 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ 2 0

6250 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΙΝΗΣ 2 0

6251 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΟΕΙΝΟΥ 2 0

203

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 204: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6252 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡ. ΙΡΙΩΝ 2 0

6253 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΛΛΑΚΙΔΑΣ 2 0

6254 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΩΝ 2 0

6255 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΛΟΥ 2 0

6256 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ 12 6

6257 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 4 0

6258 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 576 234

6259 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24 12

6260 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 28 13

6261 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 0

6262 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 4 0

6263 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 12 6

6264 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 0

6265 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6266 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12 6

6267 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 0

6268 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 4 0

6269 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 0

6270 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6271 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

6272 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6273 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6274 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6275 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 18 9

6276 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 13

6277 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 24 12

6278 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 18 9

6279 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 0

6280 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

6281 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 4 0

6282 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6283 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 26 13

204

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 205: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6284 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 12 6

6285 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛHΣ 12 6

6286 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 24 12

6287 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

6288 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 0

6289 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 4 0

6290 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6291 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

6292 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 24 12

6293 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 24 12

6294 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 4 0

6295 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 0

6296 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 2 0

6297 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6298 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 24 12

6299 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 24 12

6300 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 4 0

6301 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 4 0

6302 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12 6

6303 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 18 9

6304 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

6305 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 4 0

6306 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6307 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 24 12

6308 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 2 0

6309 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6310 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24 12

6311 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

6312 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 4 0

6313 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24 12

6314 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 12 6

6315 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

205

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 206: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6316 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 2 0

6317 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0

6318 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 4 0

6319 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 63 27

6320 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 13 6

6321 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ 12 7

6322 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 12 7

6323 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 12 7

6324 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 4 0

6325 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ 2 0

6326 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ 4 0

6327 ΣΟΥΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ 4 0

6328 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 441 171

6329 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 19 9

6330 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 11

6331 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8 0

6332 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 0

6333 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2 0

6334 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14 7

6335 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 0

6336 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 22 10

6337 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2 0

6338 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. 12 6

6339 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

6340 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 11

6341 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 0

6342 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 11

6343 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

6344 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

6345 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 0

6346 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 28 13

6347 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 0

206

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 207: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6348 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 12

6349 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

6350 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 22 11

6351 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

6352 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

6353 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 34 17

6354 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 0

6355 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 30 15

6356 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8 0

6357 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 22 11

6358 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6 0

6359 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 30 15

6360 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4 0

6361ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

6362 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 342 126

6363 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΤΣΑΚΩΝΕΙΟ 4 0

6364 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 14 7

6365 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 24 11

6366 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 24 11

6367 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4 0

6368 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 6 0

6369 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΑ 4 0

6370 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 24 11

6371 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 12 6

6372 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 26 12

6373 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4 0

6374 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ 2 0

6375 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4 0

6376 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΑ 2 0

6377 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12 6

6378 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4 0

6379 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 4 0

207

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 208: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6380 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 16 8

6381 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 4 0

6382 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2 0

6383 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4 0

6384 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4 0

6385 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 12 6

6386 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 2

6387 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14 7

6388 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 12 6

6389 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ 10 5

6390 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ 12 6

6391 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 8 4

6392 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 6

6393 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 12 6

6394 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 12 6

6395 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΟΣ 2 0

6396 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 2 0

6397 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ 2 0

6398 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 0

6399 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΣΑΡΒΑΝΕΙΟ 2 0

6400 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2 0

6401 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΓΩΝΙΑΣ 2 0

6402 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ 2 0

6403 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 2 0

6404 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ 2 0

6405 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2 0

6406 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 2 0

6407 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 0

6408 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΟΓΗΤΑ 4 0

6409 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 306 135

6410 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

208

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 209: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6411 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6412 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 15

6413 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 16 8

6414 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 31 16

6415 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6416 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 34 17

6417 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 0

6418 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 24 12

6419 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6420 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 15

6421 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 0

6422 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 15

6423 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6424 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 26 14

6425 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6426 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6427 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 31 17

6428 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6429 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0

6430 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12 6

6431 ΝΕΜΕΑΣ 54 18

6432 1° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ 4 0

6433 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ 19 8

6434 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ 17 7

6435 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ 6 0

6436 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ 6 3

6437 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ 2 0

6438 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 18 0

6439 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 3 0

6440 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 9 0

6441 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 0

6442 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 0

209

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 210: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6443 ΝΕΣΤΟΥ 198 81

6444 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 22 12

6445 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 8 0

6446 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 18 9

6447 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 6 0

6448 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 17 9

6449 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

6450 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

6451 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 15 8

6452 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ -ΠΗΓΩΝ 12 7

6453 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΓΕΡΟΝΤΑ-ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡΝΗΣ 12 7

6454 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ 12 7

6455 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 12 6

6456 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ 4 2

6457 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 4 2

6458 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ 12 6

6459 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

6460 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 2 0

6461 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 0

6462 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 2 0

6463 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 2 0

6464 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ 4 0

6465 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΝΗΣ 2 0

6466 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ 2 0

6467 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΩΝ 4 0

6468 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

6469 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ 684 279

6470 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6471 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 36 18

6472 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 12

6473 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 0

6474 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 12

210

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 211: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

647512ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 9520287 4 0

6476 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 12

6477 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6478 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 8

6479 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 0

6480 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 18 10

6481 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6482 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6483 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 12

6484 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6485 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 8

6486 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6487 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 12

6488 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6489 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 24 12

6490 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6491 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 12 6

6492 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 4 0

6493 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 12 6

6494 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6495 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ κωδικός σχολείου 9520321 4 0

6496 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 2 0

6497 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 0

6498 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 18 9

6499 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 0

6500 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6501 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 12

6502 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 26 13

6503 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 11

6504 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 16 8

6505 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

211

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 212: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

65062ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 22 11

6507 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4 0

6508 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6509 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 7

6510 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2 0

6511 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 14 7

6512 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗ 6 0

6513 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6514 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 24 12

6515 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 24 12

6516 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 12 6

6517 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 0

6518 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 4 0

6519 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 12 6

6520 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 16 8

6521 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 2 0

6522 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 12 6

6523 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0

6524 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2 0

6525 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 12

6526 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 0

6527 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 11

6528 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 8 0

6529 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 90 27

6530 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ 4 0

6531 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ 6 2

6532 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΕΤΑ 13 5

6533 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕΤΑ 6 2

6534 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 17 6

6535 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ 2 1

212

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 213: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6536 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 2 1

6537 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 13 5

6538 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑ 13 5

6539 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ 2 0

6540 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΠΕΤΑ 2 0

6541 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 4 0

6542 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 4 0

6543 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑ 2 0

6544 ΝΙΣΥΡΟΥ 18 9

6545 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 15 9

6546 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ 3 0

6547 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 135 54

6548 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 12 7

6549 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 4 0

6550 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 12 6

6551 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ- ΜΕΛΙΚΙΩΝ 4 0

6552 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 11 7

6553 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ 19 10

6554 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ 6 0

6555 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 2 0

6556 3ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ- ΠΕΤΡΙΤΗ 11 6

6557 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΤΡΙΤΗ 2 0

6558 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

6559 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6 0

6560 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ 2 0

6561 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 12 6

6562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 6

6563 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 4 0

6564 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΩΝ 2 0

6565 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 2 0

6566 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 45 18

6567 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 4 0

213

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 214: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6568 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 0

6569 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 22 11

6570 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΤΩΝ 2 1

6571 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΩΝ 13 6

6572 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΩΝ 2 0

6573 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 90 36

6574 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ 6 3

6575 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΛΑΥΚΟΥ 4 3

6576 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ -ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

6577 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ 2 0

6578 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΛΑΥΚΟΥ 2 0

6579 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 12 6

6580 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ 4 2

6581 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ-ΣΥΚΗΣ 2 0

6582 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 2 0

6583 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ 2 0

6584 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 4 2

6585 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΜΗΛΙΝΑΣ 8 4

6586 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 2 0

6587 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΜΗΛΙΝΑΣ 2 0

6588 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 14 7

6589 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ 12 6

6590 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 6 3

6591 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 2 0

6592 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 2 0

6593 ΞΑΝΘΗΣ 630 261

6594 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 25 12

6595 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ 12 7

6596 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 26 13

6597 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗ 4 0

6598 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 27 13

6599 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 6 0

214

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 215: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6600 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 32 16

6601 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗ 10 0

6602 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 30 15

6603 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 4 0

6604 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 16 8

6605 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 4 0

6606 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 14 7

6607 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 4 0

6608 1ο 6/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 12 6

6609 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 18 9

6610 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 4 0

6611 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 4 0

6612 20/ΘΕΣΙΟ 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 28 14

6613 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 26 13

6614 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 28 14

6615 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 12 6

6616 2ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων 2 0

6617 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 6 0

6618 3ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 28 14

6619 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 4 0

6620 4/θ 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 8 4

6621 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 10 0

6622 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 26 13

6623 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 6 0

6624 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 24 12

6625 6/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ 12 6

6626 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ 14 7

6627 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 30 15

6628 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης 14 0

6629 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 22 11

6630 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 6 0

6631 8ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 4 0

215

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 216: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6632 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 12 6

6633 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 10 0

6634 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 24 12

6635 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 4 2

6636 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 6

6637 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ 4 0

6638 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝΑ 2 0

6639 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 108 36

6640 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ 23 9

6641 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

6642 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΚΑ 4 2

6643 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 8 4

6644 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ 8 4

6645 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ 4 2

6646 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 8 3

6647 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 2 1

6648 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΒΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 4 2

6649 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ 2 1

6650 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ 13 4

6651 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 4 2

6652 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

6653 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ 6 0

6654 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΚΑΣ 2 0

6655 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 0

6656 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2 0

6657 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 0

6658 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 2 0

6659 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΒΙΟΥ 2 0

6660 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ 2 0

6661 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 2 0

6662 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 126 45

6663 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΕΙΟ 26 10

216

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 217: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6664 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΒΟΥΔΟΥΡΕΙΟ 6 0

6665 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 14 7

6666 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 0

6667 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΒΑΡΔΑΒΕΙΟ 18 8

6668 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 0

6669 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 12 6

6670 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 12 6

6671 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 6 3

6672 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΝΑΣ 4 2

6673 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4 2

6674 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ 2 1

6675 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 2 0

6676 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 2 0

6677 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΤΣΩΝ 4 0

6678 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΣ 2 0

6679 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΖΕΝΩΝ 2 0

6680 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 9 0

6681 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 7 0

6682 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2 0

6683 ΟΙΧΑΛΙΑΣ 63 27

6684 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 13 7

6685 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΡΙΟΥ 12 6

6686 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 16 8

6687 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΡΟΠΗΣ 12 6

6688 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 2 0

6689 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΡΙΟΥ 2 0

6690 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 4 0

6691 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΡΟΠΗΣ 2 0

6692 ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 279 108

6693 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 0

6694 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 0

6695 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ 27 12

217

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 218: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6696 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 4 0

6697 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6 0

6698 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 27 13

6699 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 0

6700 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 25 12

6701 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6 0

6702 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 14 7

6703 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 0

6704 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ 24 12

6705 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ 4 0

6706 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 12 6

6707 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 0

6708 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 32 16

6709 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 0

6710 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 0

6711 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ 12 6

6712 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 12 6

6713 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ-ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ 12 6

6714 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 12 6

6715 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ 12 6

6716 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ 2 0

6717 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2 0

6718 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ 2 0

6719 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 0

6720 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ 2 0

6721 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18 0

6722 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 0

6723 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 0

6724 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 108 45

6725 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 20 10

6726 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 22 11

6727 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10 5

218

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 219: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6728 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 8 4

6729 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4 3

6730 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8 4

6731 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 6 3

6732 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ 10 5

6733 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 0

6734 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 2 0

6735 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2 0

6736 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

6737 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 2 0

6738 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 8 0

6739 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ 2 0

6740 ΠΑΓΓΑΙΟΥ 297 108

6741 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 25 10

6742 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 0

6743 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 23 10

6744 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 13 6

6745 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 4 0

6746 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2 0

6747 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 20 9

6748 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 8 4

6749 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 4 0

6750 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 6

6751 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2 0

6752 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 7

6753 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

6754 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2 0

6755 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

6756 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 8 4

6757 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 8 4

6758 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 6

6759 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 12 6

219

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 220: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6760 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ 12 6

6761 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 20 9

6762 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 22 10

6763 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 4

6764 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 14 7

6765 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0

6766 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 2 0

6767 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 2 0

6768 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΨΟΥ 2 0

6769 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2 0

6770 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 0

6771 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0

6772 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 2 0

6773 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗΣ 2 0

6774 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ 2 0

6775 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ 2 0

6776 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 4 0

6777 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ 2 0

6778 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 2 0

6779 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 0

6780 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 4 0

6781 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 0

6782 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

6783 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 207 81

6784 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 3 0

6785 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 28 13

6786 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 6 0

6787 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 26 13

6788 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 26 13

6789 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 28 13

6790 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 4 0

6791 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 6 0

220

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 221: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6792 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 24 11

6793 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 18 9

6794 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 4 0

6795 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4 0

6796 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 18 9

6797 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 4 0

6798 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8 0

6799 ΠΑΙΟΝΙΑΣ 216 81

6800 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 15 7

6801 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 15 7

6802 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 27 12

6803 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

6804 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 4 0

6805 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 4 0

6806 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 17 8

6807 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 18 9

6808 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 18 9

6809 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 4 0

6810 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 4 0

6811 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 4 0

6812 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 14 6

6813 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 4 0

6814 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 4 0

6815 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 12 6

6816 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ 4 2

6817 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ 8 4

6818 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ 12 6

6819 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 6 3

6820 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 4 2

6821 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 0

6822 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ 2 0

6823 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ 2 0

221

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 222: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6824 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ 2 0

6825 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2 0

6826 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2 0

6827 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑ 2 0

6828 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 324 135

6829 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 0

6830 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 25 11

683111ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ "ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ" 25 11

6832 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 0

6833 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 25 12

6834 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 0

6835 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 17 8

6836 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 26 12

6837 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 0

6838 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 16 8

6839 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 0

6840 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 14 7

6841 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 0

6842 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 24 11

6843 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 0

6844 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 24 12

6845 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 0

6846 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛAIOY ΦΑΛΗΡΟY 22 11

6847 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 0

6848 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28 14

6849 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 0

6850 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 20 10

6851 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 0

6852ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 16 8

6853 ΠΑΛΑΜΑ 135 54

6854 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 15 8

222

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 223: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6855 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 4 0

6856 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 4 0

6857 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 12 6

6858 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 15 8

6859 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 4 0

6860 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 2 0

6861 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8 4

6862 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ 6 4

6863 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11 6

6864 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΑ 6 4

6865 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΕΑΣ 6 3

6866 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 6

6867 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ 10 5

6868 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

6869 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

6870 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΑ 2 0

6871 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΕΑ 2 0

6872 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟ 2 0

6873 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 0

6874 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ 2 0

6875 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ 2 0

6876 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 468 180

6877 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6878 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6879 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 31 13

6880 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 25 12

6881 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 6 0

6882 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6883 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 6 0

6884 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 35 15

6885 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

223

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 224: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

68862ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27 12

6887 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 24 11

6888 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 24 12

6889 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6890 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6891 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 14 7

6892 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6893 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 26 13

6894 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6895 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 30 14

6896 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 14 7

6897 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6898 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6899 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 26 13

6900 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 16 8

6901 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6902 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6903 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6904 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 26 13

6905 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6906 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 16 8

6907 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 24 12

6908 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6909 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 6 0

6910 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 4 0

6911 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 0

6912 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 10

6913 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4 0

6914 ΠΑΞΩΝ 36 9

6915 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΞΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΤΙΚΑ ΠΑΞΩΝ 8 0

6916 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ 28 9

224

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 225: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6917 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 234 99

6918 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 6 0

6919 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 35 19

6920 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 37 19

6921 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6 0

6922 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 24 12

6923 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22 11

6924 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 4 0

6925 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 4 0

6926 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 12 6

69273ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 22 11

6928 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 2 0

6929 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 0

6930 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 26 13

6931 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6 0

6932 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16 8

6933 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6 0

6934 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4 0

6935 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 27 9

6936 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2 0

6937 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 14 6

6938 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 7 3

6939 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ 2 0

6940 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 0

6941 ΠΑΡΓΑΣ 90 36

6942 1ο 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 12 7

6943 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 4 0

6944 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ 4 0

6945 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ 11 6

6946 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 11 6

6947 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 4 0

6948 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ 4 0

225

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 226: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6949 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ 11 6

6950 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 2

6951 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4 2

6952 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 1

6953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 11 6

6954 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΓΑΣ 2 0

6955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑ 2 0

6956 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 0

6957 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 0

6958 ΠΑΡΟΥ 162 63

6959 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 25 12

6960 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 4 0

6961 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 23 11

6962 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 4 0

6963 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 4 0

6964 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 2 0

6965 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 12 7

6966 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 22 11

6967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ-ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ 12 7

6968 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 30 15

6969 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 4 0

6970 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΥ ΠΑΡΟΥ 2 0

6971 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ 2 0

6972 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ 2 0

6973 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ 2 0

6974 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 2 0

6975 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 8 0

6976 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2 0

6977 ΠΑΤΜΟΥ 36 18

6978 7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ 14 9

6979 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΙΩΝ 2 1

226

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 227: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

6980ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ - ΓΡΥΛΛΕΙΟΝ ΔΣ ΚΑΜΠΟΥ 6 4

6981ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 2 0

6982 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ 4 0

6983 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥ 2 0

6984 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ 6 4

6985 ΠΑΤΡΕΩΝ 1926 765

6986 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΑΚΙΔΕΙΟ 11 6

6987 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

6988 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 15 8

6989 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

6990 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 11 6

6991 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

6992 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 19 9

6993 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ 6 0

6994 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12 6

6995 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

6996 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 17 9

6997 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

6998 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 23 11

6999 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7000 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 13 7

7001 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7002 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 17 8

7003 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7004 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 20 10

7005 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7006 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ 28 14

7007 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 24 12

7008 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12 6

7009 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 6 0

7010 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ 4 0

227

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 228: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7011 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ 6 0

7012 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 4 0

7013 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7014 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΟΥ 4 0

7015 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7016 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7017 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7018 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7019 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12 6

7020 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7021 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 16 8

7022 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7023 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7024 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7025 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7026 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7027 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 24 12

7028 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7029 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7030 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7031 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 22 11

7032 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7033 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ 22 11

7034 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 22 11

7035 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ 24 12

7036 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 2 0

7037 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ 4 0

7038 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ 6 0

7039 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 4 0

7040 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7041 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΟΥ 4 0

228

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 229: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7042 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7043 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7044 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7045 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7046 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7047 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7048 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7049 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7050 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 30 15

7051 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7052 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 12 6

7053 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7054 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7055 39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 22 11

7056 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7057 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 14 7

7058 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 16 8

7059 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ 2 0

7060 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 4 0

7061 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7062 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12 6

7063 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7064 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7065 41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7066 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7067 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7068 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 14 7

7069 43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7070 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 22 11

7071 44ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7072 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 28 14

7073 45ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

229

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 230: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7074 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7075 46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7076 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7077 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7078 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7079 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7080 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7081 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7082 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 14 7

7083 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7084 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7085 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7086 50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7087 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7088 51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7089 52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12 6

7090 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7091 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ 24 12

7092 53ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7093 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7094 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7095 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24 12

7096 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 8 0

7097 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 34 17

7098 56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7099 58ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7100 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12 6

7101 59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7102 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 14 7

7103 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7104 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 28 14

7105 61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 16 8

230

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 231: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7106 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0

7107 62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 14 7

7108 62ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7109 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 30 15

7110 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 18 9

7111 65ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7112 68ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7113 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 18 9

7114 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7115 70ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7116 71ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7117 72ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7118 73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7119 75ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7120 76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7121 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 12 6

7122 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 4 0

71238/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε) 16 8

7124 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 18 9

7125 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 2 0

71269ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ 1931) 18 9

7127 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0

7128 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟY 20 10

7129 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΤΑΙΟΥ 12 6

7130 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 8 4

7131 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ 6 3

7132 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 28 14

7133 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ 30 15

7134 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 12 6

7135 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 16 8

7136 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 12 6

231

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 232: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7137 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 28 14

7138 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 12 6

7139 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ 20 10

7140 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ 26 13

7141 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ 14 7

7142 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 24 12

7143 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΛΩΝ 4 2

7144 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟY 12 6

7145ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 4 2

7146 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 0

7147 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΤΑΙΟΥ 4 0

7148 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 0

7149 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ 2 0

7150 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 2 0

7151 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 4 0

7152 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 2 0

7153 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 4 0

7154 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 0

7155 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ 4 0

7156 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ 4 0

7157 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ 4 0

7158 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 4 0

7159 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΛΩΝ 2 0

7160 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ 2 0

7161 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ 2 0

7162ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 6 0

7163 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 855 333

7164 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 25 12

7165 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7166 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

232

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 233: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7167 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 13 6

7168 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 8 0

7169 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7170 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 31 14

7171 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7172 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7173 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7174 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7175 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24 12

7176 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7177 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6 0

7178 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7179 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7180 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 26 13

7181 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7182 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7183 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 30 15

7184 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7185 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7186 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 32 16

7187 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 26 13

7188 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 22 11

7189 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 6 0

7190 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6 0

7191 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7192 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7193 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7194 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7195 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7196 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 0

7197 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 32 16

233

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 234: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7198 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 26 13

7199 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7200 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 4 0

7201 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7202 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7203 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 28 14

7204 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24 12

7205 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7206 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 4 0

7207 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7208 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7209 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 18 9

7210 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24 12

7211 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7212 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 10 0

7213 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7214 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7215 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 12 6

7216 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 36 18

7217 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 4 0

7218 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7219 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7220 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 26 13

7221 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7222 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 6 0

7223 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7224 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7225 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7226 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6 0

7227 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7228 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7229 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

234

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 235: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7230 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7231 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7232 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4 0

7233 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 990 405

7234 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7235 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 11

7236 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 0

7237 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7238 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 14 7

7239 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7240 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 23 11

7241 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7242 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7243 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7244 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 0

7245 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7246 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 0

7247 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7248 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

72491ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ 24 12

7250 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 16 8

72511ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23 12

7252 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8 0

7253 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 0

7254 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 11

7255 20ό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πειραιά 4 0

7256 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7257 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24 12

7258 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 0

7259 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7260 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 0

235

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 236: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7261 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6 0

7262 25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7263 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7264 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 26 13

7265 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7266 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7267 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7268 28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7269 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7270 29ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7271 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22 11

7272 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ" 22 11

7273 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 0

7274 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7275 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 22 11

7276 31ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7277 32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7278 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7279 33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7280 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7281 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 18 9

7282 35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7283 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 18 9

7284 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7285 38ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12 6

7286 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7287 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 10

7288 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 18 9

7289 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

729043ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 18 9

7291 43ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 0

236

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 237: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7292 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7293 45ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7294 46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7295 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 16 8

7296 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7297 47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 16 8

7298 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7299 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7300 50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7301 50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7302 51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7303 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7304 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 10

7305 53ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7306 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 26 13

7307 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7308 55ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7309 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7310 56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7311 57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7312 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7313 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7314 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7315 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 0

7316 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 6

7317 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 0

7318 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 0

7319 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 12

7320ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ 2 1

7321 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟΣ

6 3

237

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 238: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7322 ΠΕΛΛΑΣ 648 252

7323 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ 2 0

7324 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 13 6

7325 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 0

732611ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 17 8

7327 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7328 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7329 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7330 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7331 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7332 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7333 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7334 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7335 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7336 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2 0

7337 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 29 14

7338 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 13 6

7339 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΓΓΑ - ΚΑΣΑΠΗ" 4 0

7340 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 2 0

7341 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 4 0

7342 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7343 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7344 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ" 30 15

7345 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 12 6

7346 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΠΑΠΑΤΖΑΝΕΤΑ 4 0

7347 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7348 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 2 0

7349 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

7350 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 10 5

7351 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7352 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2 0

238

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 239: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7353 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΕΙΟ 24 12

7354 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 10 5

7355 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14 7

7356 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7357 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 2 0

7358 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ" 22 11

7359 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 0

7360 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14 7

7361 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7362 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 24 12

7363 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7364 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 24 12

7365 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7366 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14 7

7367 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 0

7368 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ 10 5

7369 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ 12 6

7370 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 10 5

7371 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 12 6

7372 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΥ 12 6

7373 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 12 6

7374 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 12 6

7375 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ 2 1

7376 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 4 2

7377 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 4 2

7378 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ 4 2

7379 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 10 5

7380 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 12 6

7381 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ 4 2

7382 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 12 6

7383 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΙΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 1

7384 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 12 6

239

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 240: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7385 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 18 9

7386 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 12 6

7387 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 6 3

7388 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ 8 4

7389 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 16 8

7390 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12 6

7391 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 4 2

7392 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝΑΣ 4 2

7393 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 6 3

7394 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 1

7395 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

7396 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ 2 0

7397 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 2 0

7398 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 2 0

7399 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ 4 0

7400 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 4 0

7401 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 2 0

7402 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 2 0

7403 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 2 0

7404 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 4 0

7405 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ 2 0

7406 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΠΑΡΟΥ 2 0

7407 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 0

7408 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 0

7409 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 2 0

7410 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 4 0

7411 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ 2 0

7412 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 4 0

7413 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΑΣ 2 0

7414 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 2 0

7415 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

7416 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 2 0

240

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 241: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7417 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 234 108

7418 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 34 19

7419 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΙΟ 24 13

7420 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4 0

7421 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 4 0

7422 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 24 13

7423 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 24 13

7424 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4 0

7425 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 6 0

7426 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 35 19

7427 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4 0

7428 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 26 14

7429 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 4 0

7430 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2 0

7431 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2 0

7432 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 31 17

7433 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 6 0

7434 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 198 72

7435 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7436 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7437 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 32 14

7438 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 23 10

7439 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7440 3ο Νηπιαγωγείο Περάματος 2 0

7441 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 17 7

7442 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7443 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 24 11

7444 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 24 11

7445 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7446 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14 6

7447 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

241

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 242: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7448 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΩΝΗΣ" 16 7

7449 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7450 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2 0

7451 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 12 6

7452 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7453 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 981 396

7454 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23 12

7455 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7456 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 24 12

7457 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7458 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22 11

7459 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7460 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16 9

7461 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7462 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20 10

7463 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7464 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7465 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7466 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7467 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7468 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 26 13

7469 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7470 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7471 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7472 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

7473 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6 0

7474 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7475 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7476 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16 8

7477 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7478 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7479 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

242

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 243: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7480 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7481 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7482 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6 0

7483 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20 10

7484 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7485 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18 9

7486 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7487 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18 9

7488 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

748927ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ" 22 11

7490 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7491 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

7492 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7493 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙOY 12 6

7494 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7495 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7496 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7497 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 34 17

7498 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7499 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20 10

7500 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7501 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7502 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6 0

7503 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14 7

7504 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7505 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7506 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7507 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7508 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

7509 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7510 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7511 38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14 7

243

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 244: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7512 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8 0

7513 39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20 10

7514 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6 0

7515 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20 10

7516 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7517 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7518 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7519 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

7520 41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7521 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7522 43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7523 44ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7524 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7525 45ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7526 46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7527 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

7528 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7529 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7530 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7531 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22 11

7532 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7533 50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7534 51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7535 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7536 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

7537 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7538 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7539 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 0

7540 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

7541 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7542 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 6

244

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 245: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7543 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7544 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 12

7545 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 0

7546 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 369 144

7547 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 27 13

7548 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7549 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

755012ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 23 11

7551 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7552 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7553 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7554 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 4 0

7555 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7556 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7557 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7558 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 31 14

7559 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7560 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 26 13

7561 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7562 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7563 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

75644ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" 32 14

7565 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7566 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7567 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7568 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 12

7569 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7570 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 30 14

7571 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

7572 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 15

7573 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 0

245

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 246: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

75749ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 28 14

7575 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 0

7576 ΠΗΝΕΙΟΥ 144 63

7577 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 16 9

7578 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 16 9

7579 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 4 0

7580 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2 0

7581 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 14 7

7582 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 20 11

7583 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 4 0

7584 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 4 0

7585 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 14 7

7586 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2 0

7587 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2 0

7588 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ 12 6

7589 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ 4 2

7590 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 22 12

7591 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ 2 0

7592 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ 2 0

7593 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 4 0

7594 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 153 54

7595 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 15 6

7596 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2 2

7597 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 13 6

7598 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 13 6

7599 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 24 11

7600 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΜΕ 12 5

7601 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 16 7

7602 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΕ - ΦΟΥΡΝΕ 12 5

7603 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ 14 6

7604 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 4 0

246

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 247: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7605 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 4 0

7606 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 2 0

7607 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 4 0

7608 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΜΕ 2 0

7609 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

7610 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΝΕ - ΦΟΥΡΝΕ 4 0

7611 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ 2 0

7612 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ 6 0

7613 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 198 81

7614 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 23 12

7615 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 2 0

7616 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 0

7617 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑ 4 0

7618 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟY 23 12

7619 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 2 0

7620 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑ 2 0

7621 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 0

7622 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12 6

7623 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 0

7624 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 0

7625 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 8 5

7626 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 16 8

7627 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΩΝ 12 7

7628 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 12 6

7629 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 6 3

7630 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ 12 6

7631 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 24 12

7632 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 8 4

7633 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΤΑΜΑ 2 0

7634 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΜΠΙΑ 2 0

7635 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΕΣ 2 0

247

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 248: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7636 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 0

7637 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ 2 0

7638 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 0

7639 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2 0

7640 ΠΟΡΟΥ 27 9

7641 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 2 0

7642 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 11 4

7643 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 12 5

7644 2ο Νηπιαγωγείο Πόρου 2 0

7645 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 315 126

7646 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ 2 0

7647 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 2 0

7648 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 4 0

7649 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 0

7650 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 0

7651 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 0

7652 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25 12

7653 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 0

7654 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ 4 0

7655 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25 12

7656 2ο Νηπιαγωγειο Πρέβεζας 4 0

7657 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 22 11

7658 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8 5

7659 4ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25 12

7660 4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6 0

7661 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 20 10

7662 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 0

7663 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ 12 6

7664 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 22 11

7665 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 0

7666 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 14 7

7667 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 2 0

248

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 249: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7668 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 14 7

7669 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 4 0

7670 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 0

7671 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12 6

7672 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 22 11

7673 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΩΡΩΠΟΥ 12 6

7674 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 14 7

7675 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 0

7676 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 0

7677 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 0

7678 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΩΡΩΠΟΣ 2 0

7679 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 0

7680 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6 3

7681 ΠΡΕΣΠΩΝ 18 0

7682 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 15 0

7683 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3 0

7684 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 99 36

7685 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 12 6

7686 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 4 0

7687 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 4 0

7688 2ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 4 0

7689 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 12 5

7690 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 14 6

7691 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ 7 4

7692 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 12 5

7693 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 12 5

7694 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΙΤΑΓΡΩΝ 2 0

7695 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ 2 0

7696 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 0

7697 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ 12 5

7698 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 117 45

7699 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 2 0

249

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 250: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7700 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 15 7

7701 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 12 5

7702 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2 0

7703 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ 2 0

7704 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 12 6

7705 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 14 7

7706 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 4 0

7707 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟ - ΡΕΝΑ ΚΑΡΘΑΙΟΥ 4 0

7708 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 12 6

7709 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 2 0

7710 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 9390027 12 6

7711 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ 2 0

7712 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ 2 0

7713 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ 12 6

7714ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ - ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 4 2

7715 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 4 0

7716 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 477 189

7717 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 24 12

7718 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 37 19

7719 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 42 21

7720 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ 24 12

7721 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

7722 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7723 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 12 0

7724 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ 4 0

7725 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 4 0

7726 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

7727 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 38 19

7728 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 15

7729 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ 16 8

7730 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 6 0

7731 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

250

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 251: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7732 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7733 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ 4 0

7734 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 4 0

77352ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 0

7736 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 28 14

7737 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4 0

7738 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 2 0

7739 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ 4 0

77403ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΠΑΕ/ΑΠΘ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0

7741 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 32 16

7742 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 8 0

7743 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 26 13

7744 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 6 0

7745 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 26 13

7746 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 6 0

7747 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 8 0

7748 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 2 0

7749 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 12 6

7750 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 30 15

7751 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 4 0

7752 ΠΥΛΗΣ 108 45

7753 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ 9 5

7754 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΗΣ 4 2

7755 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ 6 3

7756 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ 12 6

7757 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 6

7758 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ 8 4

7759 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15 8

7760 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΩΝ 4 3

7761 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΚΗΣ 12 6

251

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 252: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7762 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 2 2

7763 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ 2 0

7764 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΤΗΣ 2 0

7765 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ 2 0

7766 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΙΑΣ 2 0

7767 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ 2 0

7768 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΗΣ 2 0

7769 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ 2 0

7770 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 0

7771 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ 2 0

7772 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΚΗΣ 2 0

7773 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 144 54

7774 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 13 6

7775 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 17 7

7776 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 6 0

7777 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 2 0

7778 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 13 6

7779 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 13 6

7780 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 2 0

7781 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 2 0

7782 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 6 3

7783 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΥΛΙΑΣ 2 1

7784 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ 12 6

7785 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ 12 6

7786 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ 2 1

7787 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 12 6

7788 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ 12 6

7789 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2 0

7790 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ 2 0

7791 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ 2 0

7792 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 0

252

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 253: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7793 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ 6 0

7794 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ 2 0

7795 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ 2 0

7796 ΠΥΡΓΟΥ 405 162

7797 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 11 6

7798 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 0

7799 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 4 0

7800 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 0

7801 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 4 0

7802 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 29 15

7803 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 4 0

7804 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 26 13

7805 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 4 0

7806 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 22 11

7807 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 6 0

7808 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 24 12

7809 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 4 0

7810 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 20 10

7811 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 4 0

7812 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 31 16

7813 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 2 0

7814 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 24 12

7815 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 4 0

7816 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 12 6

7817 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 4 0

7818 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 4 0

7819 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 2

7820 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

7821 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ 6 3

7822 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 4 2

7823 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 12 6

7824 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 12 6

253

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 254: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7825 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ 6 3

7826 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ 4 2

7827 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 12 6

7828 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12 6

7829 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 2 1

7830 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ 2 1

7831 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΝΘΙΟΥ 2 1

7832 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 4 2

7833 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 12 6

7834 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ν ΗΛΕΙΑΣ 4 2

7835 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 14 7

7836 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟ 4 2

7837 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΛΕΝΑΣ 2 1

7838 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 0

7839 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 2 0

7840 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 2 0

7841 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 4 0

7842 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 2 0

7843 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ 2 0

7844 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ 2 0

7845 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 4 0

7846 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 2 0

7847 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ 2 0

7848 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ 2 0

7849 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑ 2 0

7850 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ν ΗΛΕΙΑΣ 2 0

7851 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ 2 0

7852 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΑΚΙΩΝ 2 0

7853 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2 0

7854 ΠΩΓΩΝΙΟΥ 36 18

7855 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 4 3

7856 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 11 7

254

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 255: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7857 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2 1

7858 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 11 7

7859 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2 0

7860 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 2 0

7861 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2 0

7862 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 2 0

7863 ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 153 54

7864 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 25 11

7865 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 21 9

7866 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 6 0

7867 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 17 7

7868 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 24 11

7869 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 4 0

7870 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 6 0

7871 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 24 11

7872 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 4 0

7873 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 12 5

7874 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 4 0

7875 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 6 0

7876 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 666 261

7877 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 23 12

787810ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 0

787911ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 0

788013ο 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4 0

788113ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 27 14

788214ο 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 0

7883 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 35 18

7884 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

25 13

255

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 256: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

788516ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΠΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16 8

78861ο 3/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 0

78871ο OKTAΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 20 10

7888 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14 7

78891ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

78902/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΕ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΕ 4 0

7891 2ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 32 16

78922ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 18 9

78932ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

78942ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4 0

7895 3ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22 11

78963ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΙΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

78973ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΡΙΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4 0

7898 4ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

7899 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 0

79005ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΜΠΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 24 12

79015ο ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΜΠΤΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8 0

7902 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ 12 6

79036ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΚΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4 0

7904

6ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΚΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 32 16

256

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 257: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

79057ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/ ΕΒΔΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 24 12

79067ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΒΔΟΜΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 0

79078ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΟΓΔΟΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 26 13

7908 8ο ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8 0

7909 9ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 26 13

79109ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΝΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 0

7911 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ 28 14

7912ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ - ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 12 6

7913 ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 4 0

7914 ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 4 0

7915 ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΗΣ 4 0

7916 ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 4 0

7917 ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 6 0

7918 ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 9

7919 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 0

7920 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ 2 0

7921 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΙΡΙΩΝ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΙΡΙΩΝ 6 0

7922ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 0

7923ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 12 6

7924ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ 14 7

7925ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 12 6

7926ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕΣ - ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ 12 6

7927ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ - ΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 26 13

257

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 258: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7928 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ 4 0

7929ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΛΕ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0

7930ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ 4 0

7931ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΩΝΙΑ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ 2 0

7932ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑ 2 0

7933ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ - ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 4 0

7934ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8 4

7935 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 90 36

7936 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 12 6

7937 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 12 6

7938 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 2 0

7939 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 4 0

79402ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 14 7

7941 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 12 6

7942 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 2 0

7943 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 4 0

7944 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 3

7945 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ 8 4

7946 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 2 0

7947 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2 0

7948 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ 6 3

7949 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ 2 0

7950 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 2 0

7951 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 2 1

7952 ΡΟΔΟΥ 1152 459

7953 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΡΟΔΟΥ 2 0

7954 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 2 0

7955 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 6 4

258

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 259: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

7956 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4 0

7957 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 16 9

7958 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2 0

7959 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 24 12

7960 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 2 0

7961 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 24 12

7962 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 12 6

7963 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 6 0

7964 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 30 15

7965 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4 0

7966 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΣΧΟΒΗ 24 12

7967 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 8 0

7968 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 20 10

7969 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 6 0

7970 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ 24 12

7971 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 2 0

7972 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 6 0

79731ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ 20 10

7974 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 20 10

7975 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 20 10

7976 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 26 13

7977 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΜΑΘΕΙΟ 24 12

7978 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 36 18

7979 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΖΕΦΥΡΟΣ 24 12

7980 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ - ΡΟΔΟΣ 22 11

7981 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 4 0

7982 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 4 0

7983 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 6 0

7984 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΕΣ - ΣΤΕΦΑΝΕΙΟ-ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 4 0

7985 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΣ - ΠΡΩΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4 0

259

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 260: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΚΟΣΚΙΝΟΥ

7986 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟΔΟΥ 4 0

7987 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4 0

79881ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΔΗΜ.ΣΧ.ΛΑΡΔΟΥ 24 12

7989 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΡΟΔΟΥ 4 0

7990 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΣΓΟΥΡΟΥ 4 0

7991 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 8 0

7992 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 6 0

7993 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 10 0

7994 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 26 13

79952ο ,2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΣ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 4 0

7996 2ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΣ 4 0

7997 2ο 4/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ - ΠΕΡΔΙΚΑΚΕΙΟ 10 0

7998 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 24 12

7999 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 18 9

8000 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 26 13

8001 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ 18 9

8002 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 4 0

8003 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ 4 0

8004 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟΔΟΥ 4 0

8005 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ 4 0

80062ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) 18 9

8007 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΓΙΑΛΟΥΣΕΙΟ 26 13

8008 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 24 12

8009 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4 0

8010 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 4 0

8011 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ - ΓΙΑΛΛΟΥΣΕΙΟ 4 0

8012 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ 4 0

8013 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 8 0

8014 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 18 9

260

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 261: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8015 4/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 8 4

8016 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 2 0

8017 5/ Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ 12 6

8018 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 24 12

8019 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 2 0

8020 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 24 12

8021 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 6 0

8022 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 12 6

8023 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4 0

8024 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 12 6

8025 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΟΡΦΕΑΣ 2 0

8026 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 4 0

8027 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 6 3

8028 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ 6 3

8029 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 6 3

8030 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 6 3

8031 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 12 6

8032 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ 24 12

8033 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2 1

8034 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 24 12

8035 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 32 16

8036 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΣ ΡΟΔΟΥ 6 3

8037 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 14 7

8038 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ - ΦΑΝΑΙΟ 12 6

8039ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΣΙΒΥΝΘΕΙΟ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ 8 4

8040 ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ 4 0

8041 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 2 0

8042 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 0

8043 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2 0

8044 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 2 0

8045 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2 0

261

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 262: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8046 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 2 0

8047 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟΔΟΥ 4 0

8048 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 4 0

8049 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 4 0

8050 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ 2 0

8051 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 4 0

8052 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 2 0

8053 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 2 0

8054 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2 0

8055 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΙΝΘΟΣ 2 0

8056 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ 22 11

8057 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ 6 3

8058 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ ΡΟΔΟΥ 6 3

8059 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣ- ΡΟΔΟΥ 8 4

8060 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 14 7

8061 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ 14 7

8062 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑ ΡΟΔΟΥ 8 0

8063 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 279 108

806412/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 23 11

8065 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 0

8066 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 24 11

8067 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 24 11

8068 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 0

8069 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 0

8070 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18 9

8071 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 24 11

8072 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 0

8073 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 24 11

8074 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 0

8075 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 0

8076 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 6 0

8077 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 0

262

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 263: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8078 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 26 13

8079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 22 11

8080 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 12 6

8081 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 4 0

8082 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 0

8083 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 0

8084 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 2 0

8085 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 0

8086 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 6 0

8087 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ 4 0

8088 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 2 0

8089 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 12 6

8090 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 16 8

8091 ΣΑΜΗΣ 45 18

8092 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 12 6

8093 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΟΥ 12 6

8094 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ 11 6

8095 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ ΠΥΛΑΡΟΥ 2 0

8096 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 4 0

8097 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΗΣ 4 0

8098 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 27 9

8099 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 17 7

8100 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 4 2

8101 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 4 0

8102 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2 0

8103 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 234 99

8104 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 23 12

8105 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 23 12

8106 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 22 12

8107 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4 0

8108 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 4 0

263

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 264: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8109 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 12 7

8110 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4 0

8111 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 6 0

8112 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 23 12

8113 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 23 12

8114 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4 0

8115 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 6 0

8116 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 24 12

8117 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4 0

8118 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4 0

8119 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 22 11

8120 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 4 0

8121 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ 18 9

8122 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ 4 0

8123 ΣΕΡΒΙΩΝ 99 36

8124 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 6

8125 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 2 0

8126 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 13 5

8127 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 2 0

8128 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 2 0

8129 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 5

8130 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 2 0

8131 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 10 5

8132 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 12 5

8133 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 12 5

8134ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 10 5

8135 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 2 0

8136 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΑΝΗΣ 2 0

8137 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 2 0

8138 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 2 0

8139 ΣΕΡΙΦΟΥ 18 0

8140 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 15 0

264

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 265: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8141 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 3 0

8142 ΣΕΡΡΩΝ 684 270

8143 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 17 8

8144 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8145 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8146 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 23 11

8147 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 18 9

8148 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8149 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 22 11

8150 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8151 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 14 7

8152 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8153 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 20 10

8154 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8155 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8156 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 6 0

8157 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 11

8158 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 11

8159 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8160 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 6 0

8161 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 12

8162 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8163 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 12

8164 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 2 0

8165 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8166 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 20 10

8167 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 12 6

8168 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8169 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8170 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 12 6

8171 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 12 6

265

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 266: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8172 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8173 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 12 6

8174 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8175 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8176 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8177 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8178 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 6 0

8179 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 4 0

8180 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 12

8181 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8182 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8183 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8184 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8185 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8186 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8187 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 22 11

8188 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8189 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 12 6

8190 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8191 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 20 10

8192 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8193 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 12 6

8194 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 12

8195 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8196 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 14 7

8197 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8198 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 12

8199 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8200 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 0

8201 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 12 6

8202 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 4 2

8203 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 12 6

266

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 267: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8204 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 12 6

8205 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ 8 4

8206 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ 20 10

8207 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ 12 6

8208 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 18 9

8209 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 4 0

8210 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8211 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2 0

8212 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 2 0

8213 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ 2 0

8214 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ 6 0

8215 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 4 0

8216 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ 2 0

8217ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 18 9

8218 ΣΗΤΕΙΑΣ 162 63

8219 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 18 9

8220 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 2 0

8221 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 23 11

8222 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ 4 0

8223 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 23 12

8224 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 6 0

8225 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 14 7

8226 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΨΑΡΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 4 0

8227 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 2 0

8228 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 4 0

8229 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 6 3

8230 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ 4 2

8231 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ 6 3

8232 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 12 6

8233 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 8 4

8234 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ 4 2

267

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 268: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8235 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ 8 4

8236 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ 2 0

8237 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 2 0

8238 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ 2 0

8239 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

8240 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 2 0

8241 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ - ΛΑΓΚΩΝΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2 0

8242 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ 2 0

8243 ΣΙΘΩΝΙΑΣ 126 54

8244 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 0

8245 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ 4 0

8246 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ 4 0

8247 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 0

8248 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ 2 0

8249 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟY ΝΙΚΟΛΑΟY 12 6

8250 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ 10 5

8251 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ 24 13

8252 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ 24 13

8253 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΤΗΣ 12 6

8254 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 16 9

8255 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΡΩΝΗΣ 2 2

8256 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0

8257 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 2 0

8258 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΤΗΣ 2 0

8259 ΣΙΚΙΝΟΥ 9 0

8260 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ 4 0

8261 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ 5 0

8262 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 189 81

8263 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 11 6

8264 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 4 0

8265 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 18 10

8266 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2 0

268

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 269: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8267 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 20 11

8268 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 4 0

8269 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 16 9

8270 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2 0

8271 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 4 0

8272 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 18 10

8273 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2 0

8274 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 10 6

8275 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2 0

8276 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12 6

8277 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12 6

8278 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 14 7

8279 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 12 6

8280 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8 4

8281 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 4 0

8282 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 2 0

8283 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 0

8284 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 2 0

8285 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ 2 0

8286 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 2 0

8287 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2 0

8288 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ 2 0

8289 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 171 63

8290 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

8291 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 6

8292 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

8293 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 18 7

8294 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 5

8295 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

8296 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 0

8297 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 4 2

269

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 270: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8298 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ 13 5

8299 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 1

8300 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 8 4

8301 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 12 5

8302 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 8 4

8303 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 12 6

8304 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 12 6

8305 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 12 6

8306 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ 12 6

8307 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 2 0

8308 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 2 0

8309 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 2 0

8310 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 2 0

8311 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 2 0

8312 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 2 0

8313 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

8314 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 0

8315 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8316 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 2 0

8317 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 2 0

8318 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ 2 0

8319 ΣΙΦΝΟΥ 36 9

8320 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΣΙΦΝΟΥ 5 0

8321 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ 26 9

8322 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 5 0

8323 ΣΚΙΑΘΟΥ 54 27

8324 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 22 14

8325 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 4 0

8326 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 20 13

8327 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 4 0

8328 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 4 0

8329 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 54 18

270

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 271: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8330 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 4 0

8331 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ " ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ" 26 11

8332 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΥ 9 4

8333 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 4 0

8334 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 7 3

8335 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2 0

8336 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ 2 0

8337 ΣΚΥΔΡΑΣ 225 90

8338 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 25 12

8339 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 8 0

8340 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 2 0

8341 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 18 9

8342 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 4 0

8343 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 12 6

8344 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 10 5

8345 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 8 4

8346 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗΣ 12 6

8347 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 4 2

8348 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 12 6

8349 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 10 5

8350 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΑΛΟΥ 10 5

8351 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 12 6

8352 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ 10 5

8353 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ 12 6

8354 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ 10 5

8355 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 12 6

8356 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 2 0

8357 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

8358 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

8359 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΗΣ 2 0

8360 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 2 0

8361 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΠΟΪΚΟΣ Β.- ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Ε. 2 0

271

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 272: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8362 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

8363 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

8364 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΑΛΟΥ 2 0

8365 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

8366 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ 4 0

8367 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ 2 0

8368 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΥ 2 0

8369 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ 2 0

8370 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 4 2

8371 ΣΚΥΡΟΥ 27 18

8372 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 4 0

8373 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 4 0

8374 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 19 18

8375 ΣΟΥΛΙΟΥ 90 27

8376 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 25 10

8377 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 0

8378 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 2 0

8379 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 0

8380 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 6 3

8381 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2 0

8382 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΗΣ 8 3

8383 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ <<ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΑ>> 12 5

8384 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ - ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 12 5

8385 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2 0

8386 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΗΣ 2 0

8387 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2 0

8388 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 2 0

8389 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 2 0

8390 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 2 0

8391 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 1

8392 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 117 45

8393 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 17 7

272

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 273: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8394 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4 0

8395 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 12 6

8396 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4 0

8397 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2 0

8398 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ 10 5

8399 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ 14 7

8400 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΝΗΣ 10 5

8401 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΝΙΚΟΥ 4 2

8402 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ 8 4

8403 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΦΟΥ 4 2

8404 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ 4 2

8405 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ 6 3

8406 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ 4 2

8407 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ 2 0

8408 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ 2 0

8409 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ 2 0

8410 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ 2 0

8411 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ 2 0

8412 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ 4 0

8413 ΣΟΦΑΔΩΝ 162 63

8414 1/Θ Νηπιαγωγείο Ρεντίνας 2 0

8415 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 15 8

8416 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 4 0

8417 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 24 12

8418 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 6 0

8419 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 27 13

8420 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 4 0

8421 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 6 0

8422 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ -ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10 5

8423 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

8424 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΔΡΟΥ 4 2

8425 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8 4

273

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 274: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8426 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 6

8427 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 6

8428 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 2 1

8429 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ 2 0

8430 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

8431 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΔΡΟΥ 2 0

8432 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

8433 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0

8434 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 2 0

8435 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ 2 0

8436 ΣΠΑΡΤΗΣ 270 108

8437 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 2 0

8438 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 2 0

8439 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ 2 0

8440 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8441 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8442 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 4 0

8443 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 24 11

8444 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 4 0

8445 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ 4 2

8446 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 24 11

8447 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 24 12

8448 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8449 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 16 8

8450 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8451 5ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8452 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 24 12

8453 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12 6

8454 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 4 0

8455 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 12 6

8456 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8457 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 4 0

274

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 275: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8458 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 12 6

8459 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8460 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΚΛΩΝ 12 6

8461 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 8 4

8462 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ 2 1

8463 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 18 9

8464 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ 4 2

8465 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΣΤΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 12 6

8466 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 0

8467 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΚΛΩΝ 2 0

8468 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ 2 0

8469 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΥΣΣΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΟΡΡΑΧΗΣ 2 0

8470 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 2 0

8471 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2 0

8472 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΑΣ 2 0

8473 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ - ΣΚΟΥΡΑΣ 12 6

8474 ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 270 108

8475 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 18 9

8476 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4 0

8477 1ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 4 0

8478 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 26 13

8479 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 8 0

8480 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 24 12

8481 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4 0

8482 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22 11

8483 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 30 15

8484 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4 0

8485 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 4 0

8486 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 28 14

8487 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4 0

8488 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 4 0

8489 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22 11

275

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 276: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8490 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 0

8491 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 4 0

8492 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 12 6

8493 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 6

8494 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2 0

8495 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 22 11

8496 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4 0

8497 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 2 0

8498 ΣΠΕΤΣΩΝ 36 9

8499 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 5 0

8500 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 5 0

8501 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 26 9

8502 ΣΤΥΛΙΔΟΣ 99 45

8503 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 12 7

8504 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 22 13

8505 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6 0

8506 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 12 7

8507 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 13 8

8508 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 4 0

8509 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ 6 3

8510 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 12 7

8511 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΝΟΥ 2 0

8512 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ 2 0

8513 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 2 0

8514 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 2 0

8515 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 4 0

8516 ΣΥΜΗΣ 27 18

8517 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣ 10 9

8518 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΜΗΣ 2 0

8519 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣ 11 9

8520 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΜΗΣ 4 0

8521 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 180 72

276

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 277: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8522 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 19 9

8523 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 4 0

8524 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 12 6

8525 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 4 0

8526 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 4 0

8527 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 10 6

8528 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 23 11

8529 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 2 0

8530 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 16 8

8531 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 4 0

8532 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 4 0

8533 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 12 7

8534 Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου 14 7

8535 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ 18 9

8536 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 18 9

8537 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 4 0

8538 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ 4 0

8539 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ 2 0

8540 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 2 0

8541 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ 4 0

8542 ΣΦΑΚΙΩΝ 36 9

8543 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ 4 1

8544 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΥΦΟΥ 8 3

8545 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΒΑ 14 4

8546 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 2 1

8547 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 2 0

8548 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΥΦΟΥ 2 0

8549 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΒΑ 2 0

8550 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΩΤΗΣ 2 0

8551 ΤΑΝΑΓΡΑΣ 198 81

8552 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 19 10

8553 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4 0

277

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 278: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8554 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 14 7

8555 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 2 0

8556 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4 0

8557 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 14 7

8558 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4 0

8559 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12 6

8560 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ 8 5

8561 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ 8 5

8562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 23 12

8563 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 6 3

8564 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4 2

8565 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 26 14

8566 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 3

8567 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 10 5

8568 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 4 2

8569 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4 0

8570 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 4 0

8571 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ 2 0

8572 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ 2 0

8573 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 6 0

8574 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 0

8575 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ 2 0

8576 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 4 0

8577 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ 2 0

8578 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 2 0

8579 ΤΕΜΠΩΝ 99 36

8580 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 2

8581 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΝΗΣ 6 3

8582 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 12 6

8583 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 2 1

8584 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ0Υ 8 4

8585 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 16 7

278

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 279: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8586 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 12 6

8587 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 18 7

8588 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2 0

8589 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΝΗΣ 2 0

8590 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

8591 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΟΙ 4 0

8592 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 0

8593 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0

8594 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 4 0

8595 ΤΗΛΟΥ 9 0

8596 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΛΟΥ 2 0

8597 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΣ 7 0

8598 ΤΗΝΟΥ 81 36

8599 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 15 9

8600 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 4 0

8601 2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 4 0

8602 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 18 10

8603 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 18 10

8604 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 4 0

8605 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ- ΤΗΝΟΥ 10 6

8606 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 2 1

8607 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 2 0

8608 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 2 0

8609 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ 2 0

8610 ΤΟΠΕΙΡΟΥ 126 54

8611 1/Θέσιο Νηπιαγωγείο Ευλάλου 2 0

8612 2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ 4 3

8613 2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ 4 3

8614 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 4 3

8615 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ 4 2

8616 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 4 2

8617 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΕΡΑΣΜΙΟΥ 4 2

279

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 280: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8618 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ 4 0

8619 4/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΗΤΗΣ 6 3

8620 6/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ 12 6

8621 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟY 6 3

8622 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟ 4 2

8623 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 4 2

8624 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ 12 6

8625 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ 6 3

8626 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟY ΟΛΒΙΟY 4 2

8627 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ 12 6

8628 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΝΟΥ 8 4

8629 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΟΡΦΑΝΟΥ 4 2

8630 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 0

8631 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ 2 0

8632 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟ 2 0

8633 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗ 2 0

8634 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ 2 0

8635 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΗΤΗ 2 0

8636 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΝΟΥ 2 0

8637 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΓΑΝΑ 2 0

8638 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΦΑΝΟ 2 0

8639 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 756 306

8640 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 15

8641 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8642 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 8

8643 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8644 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22 11

8645 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8646 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 7

8647 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 7

8648 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8649 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 7

280

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 281: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8650 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 7

8651 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8652 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 7

8653 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8654 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8655 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 25 13

8656 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 6

8657 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8658 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 6

8659 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8660 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8661 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 4

8662 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8663 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 6

8664 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8665 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 7

8666 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 21 11

8667 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8668 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18 9

8669 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8670 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27 14

8671 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8672 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22 11

8673 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8674 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 12

8675 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8676 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8677 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 12

8678 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8679 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 8

8680 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΡΒΟΣ" 26 13

8681 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

281

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 282: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8682 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 7

8683 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8684 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26 13

8685 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8686 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 7

8687 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8688 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 7

8689 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8690 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8691 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18 9

8692 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8693 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 12 6

8694 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 4 2

8695 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΟΣ 4 2

8696 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 2 1

8697 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 2

8698 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 4 2

8699 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 12 6

8700 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 12 6

8701 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

8702 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12 6

8703 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ 6 3

8704 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟY 2 1

8705 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 6

8706 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 3

8707 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 4 2

8708 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ 6 3

8709 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 10 5

8710 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 0

8711 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8712 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0

8713 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 2 0

282

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 283: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8714 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 2 0

8715 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΙΝΟΥ 2 0

8716 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8717 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 2 0

8718 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8719 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 2 0

8720 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8721 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2 0

8722 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8723 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 0

8724 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ 2 0

8725 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ 8 0

8726 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 2 0

8727 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 2 0

8728 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8729 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ 2 0

8730 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8731 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2 0

8732 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΞΑΣ 2 0

8733 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 2 0

8734 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 2 0

8735 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ 2 0

8736 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 360 135

8737 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 11

8738 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6 0

8739 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 11

8740 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 0

8741 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12 6

8742 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8743 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8744 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8745 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

283

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 284: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8746 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 24 11

8747 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8748 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 24 11

8749 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8750 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 8

8751 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8752 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 26 12

8753 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8754 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 10

8755 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8756 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12 6

8757 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 0

8758 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 24 11

8759 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6 0

8760 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 18 9

8761 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 0

8762 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 8

8763 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 0

8764 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 4 2

8765 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6 3

8766 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 12 6

8767 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ 8 4

8768 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 12 6

8769 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 2 0

8770 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 2 0

8771 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 2 0

8772 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 2 0

8773 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ 4 0

8774 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ 2 0

8775 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 4 0

8776 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 189 72

8777 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 21 9

284

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 285: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8778 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 6 0

8779 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 22 10

8780 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 12 6

8781 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4 0

8782 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2 0

8783 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 20 9

8784 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 24 11

8785 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 12 6

8786 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 4 0

8787 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4 0

8788 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 4 0

8789 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12 6

8790 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 14 7

8791 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4 0

8792 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 4 0

8793 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 12 6

8794 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 4 2

8795 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 2 0

8796 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ 2 0

8797 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 54 27

8798 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 4 0

8799 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 18 12

8800 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 4 3

8801 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑ 4 3

8802 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΑΝΩΝ 12 7

8803 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 4 2

8804 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2 0

8805 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑ 2 0

8806 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΑΝΩΝ 2 0

8807 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 2 0

8808 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 252 99

8809 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 21 10

285

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 286: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8810 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 31 15

8811 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 4 0

8812 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 6 0

8813 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 12 7

8814 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 12 6

8815 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 4 0

8816 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 0

8817 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 4 0

8818 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 24 12

8819 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 20 10

8820 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 4 0

8821 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 24 12

8822 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 2 0

8823 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 4 0

88245ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ - ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 16 8

8825 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2 0

8826 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 6 0

8827 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2 0

8828 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙOY ΤΥΡΝΑΒΟΥ 12 6

8829 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙΟΥ 12 6

8830 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ 12 6

8831 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑ 2 1

8832 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ 2 0

8833 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙ 2 0

8834 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΝΔΡΑ 2 0

8835 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ 2 0

8836 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΙΑ 2 0

8837 ΥΔΡΑΣ 18 9

8838 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 2 0

8839 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 9 6

8840 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 5 3

8841 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 2 0

286

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 287: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8842 ΦΑΙΣΤΟΥ 279 108

8843 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΜΠΙΑΣ 4 0

8844 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 24 11

8845 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 4 0

8846 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 18 9

8847 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΟΥ 4 0

8848 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 4 0

8849 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΩΡΩΝ 2 0

8850 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 29 13

8851 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 14 7

8852 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0

8853 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 2 0

8854 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 18 9

8855 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 4 0

8856 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 4 0

8857 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 6 3

8858 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΡΩΝ 12 6

8859 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ 12 6

8860 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΥ 16 8

8861 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ 4 2

8862 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 12 6

8863 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ 8 4

8864 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΒΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 4 2

8865 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 4 2

8866 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 2 0

8867 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ 2 0

8868 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 4 0

8869 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 4 0

8870 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 4 0

8871 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ 2 0

8872 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 2 0

287

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 288: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8873 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΙΖΙΩΝ 6 3

8874 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 4 2

8875 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 18 9

8876 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΜΠΙΑΣ 12 6

8877 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΙΖΙΩΝ 2 0

8878 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ 2 0

8879 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΒΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 2 0

8880 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 117 45

8881 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 13 6

8882 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 12 5

8883 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4 0

8884 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 12 6

8885 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 12 6

8886 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 4 0

8887 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΙΖΑΝΟΥ 12 5

8888 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ 2 1

8889 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ 8 4

8890 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 4

8891 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 4 2

8892 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 12 6

8893 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΙΖΑΝΟΥ 2 0

8894 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ 2 0

8895 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ 2 0

8896 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ 2 0

8897 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΟΜΗΣ 2 0

8898 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 0

8899 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 2 0

8900 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 162 54

8901 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 24 10

8902 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΑ 4 0

8903 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4 0

8904 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 14 6

288

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 289: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8905 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 23 10

8906 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4 0

8907 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 29 11

8908 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6 0

8909 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4 0

8910 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 12 5

8911 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟY ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4 2

8912 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 2

8913 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ 12 5

8914 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΗΓΕΝΩΝ 6 3

8915 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 4 0

8916 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2 0

8917 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2 0

8918 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΡΘΑΚΙ 2 0

8919 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ 2 0

8920 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 252 108

8921 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΣΠΑΘΑΡΗ 17 10

8922 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 25 13

8923 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2 0

8924 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 4 0

8925 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 24 13

8926 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 22 12

8927 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6 0

8928 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 6 0

8929 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 22 12

8930 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 0

8931 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2 0

8932 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 12 6

8933 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 0

8934 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 24 13

8935 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6 0

8936 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝEAΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 16 8

289

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 290: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8937 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6 0

8938 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 0

8939 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 15 8

8940 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 23 13

8941 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 0

8942 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 0

8943 ΦΙΛΙΑΤΩΝ 54 18

8944 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 2 0

8945 1ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 5 0

8946 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ 13 5

8947 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 13 6

8948 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2 0

8949 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ-ΣΑΓΙΑΔΑΣ 13 6

8950 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 2 1

8951 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 0

8952 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 2 0

8953 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 162 72

8954 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 26 13

8955 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 30 14

8956 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4 0

8957 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4 0

8958 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 24 13

8959 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4 0

8960 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 24 13

8961 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4 0

8962 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 12 6

8963 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 2 0

8964 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 24 13

8965 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4 0

8966 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 342 135

8967 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ 2 0

8968 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 24 12

290

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 291: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

8969 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

8970 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 0

8971 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

8972 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 24 12

8973 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ 2 0

8974 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 0

8975 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 0

8976 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28 14

8977 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 0

8978 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ" 22 11

8979 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 0

8980 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 0

8981 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26 13

8982 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 0

8983 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 0

8984 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 0

8985 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

8986 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 10 6

8987 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ 12 6

8988 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ 6 3

8989 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΥΗΣ 12 6

8990 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 6

8991 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 6

8992 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 6

8993 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 3

8994 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 6 3

8995 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 1

8996 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10 5

8997 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ 4 2

8998 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 12 6

8999 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 4 2

9000 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 2 0

291

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 292: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9001 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

9002 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ 2 0

9003 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΥΗΣ 2 0

9004 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 2 0

9005 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΦΩΝ 2 0

9006 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 0

9007 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 2 0

9008 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2 0

9009 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 2 0

9010 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 2 0

9011 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ 2 0

9012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ 2 0

9013 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 6

9014 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 9 9

9015 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 2 0

9016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 7 9

9017 ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 18 9

9018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ 2 1

9019 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 10 7

9020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 2 1

9021 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ 2 0

9022 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ 2 0

9023 ΦΥΛΗΣ 468 198

9024 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 17 9

9025 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6 0

9026 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 39 19

9027 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 28 14

9028 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4 0

9029 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 4 0

9030 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 20 10

9031 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 34 17

9032 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6 0

292

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 293: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9033 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 6 0

9034 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 34 17

9035 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 28 14

9036 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6 0

9037 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 4 0

9038 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 36 18

9039 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 18 9

9040 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6 0

9041 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 4 0

9042 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 26 13

9043 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4 0

9044 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 30 15

9045 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6 0

9046 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 30 15

9047 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4 0

9048 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4 0

9049 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 32 16

9050 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4 0

9051 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΗΣ 24 12

9052 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΗΣ 4 0

9053 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 360 135

9054 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 25 11

9055 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9056 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 27 12

9057 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9058 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9059 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9060 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 25 11

9061 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9062 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 4 0

9063 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9064 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2 0

293

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 294: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9065 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2 0

9066 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 27 13

9067 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9068 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 25 11

9069 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9070 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 24 11

9071 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9072 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 29 13

9073 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9074 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ 24 12

9075 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9076 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 12 7

9077 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9078 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 24 12

9079 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9080 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 24 12

9081 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 6 0

9082 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 22 10

9083 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 0

9084 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2 0

9085 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 423 171

9086 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 9

9087 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 0

9088 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 23 12

9089 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4 0

9090 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 28 14

9091 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 0

9092 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4 0

9093 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22 11

9094 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24 12

9095 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 0

9096 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10 0

294

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 295: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9097 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 32 16

9098 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8 0

9099 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22 11

9100 1ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου 4 0

9101 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24 12

9102 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 0

9103 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙOY 24 12

9104 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8 0

9105 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 28 14

9106 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 0

9107 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 0

9108 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 32 16

9109 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20 10

9110 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 0

9111 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20 10

9112 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 0

9113 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4 0

9114 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24 12

9115 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 0

9116 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 297 117

9117 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 12

9118 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 16 8

9119 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 2 0

9120 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 4 0

9121 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4 0

9122 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 4 0

9123 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 4 0

9124 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

9125 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12 7

9126 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 12 7

9127 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 0

9128 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 2 0

295

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 296: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9129 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2 0

9130 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 2 0

9131 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 4 0

9132 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 12 7

9133 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 0

9134 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4 0

9135 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 12 6

9136 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4 0

9137 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2 0

9138 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6 3

9139 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 14 7

9140 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 16 8

9141 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 22 11

9142 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ 4 2

9143 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 6 3

9144 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 6

9145 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 24 12

9146 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 12 6

9147 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 24 12

9148 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

9149 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2 0

9150 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 4 0

9151 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 0

9152 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ 2 0

9153 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ 2 0

9154 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 2 0

9155 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 0

9156 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 2 0

9157 ΧΑΛΚΗΣ 9 0

9158 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ 3 0

9159 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ 6 0

296

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 297: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9160 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 990 396

9161 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 7

9162 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9163 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6

9164 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9165 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22 11

9166 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 0

9167 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23 11

9168 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9169 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 7

9170 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 0

9171 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23 11

9172 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9173 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6

9174 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9175 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9176 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6

9177 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 12

9178 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9179 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 12

9180 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9181 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 14 7

9182 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 20 10

9183 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ" 18 9

9184 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9185 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 4 0

9186 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 4 0

9187 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 4 0

9188 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 4 0

9189 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 4 0

9190 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 4 0

9191 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 0

297

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 298: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9192 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 5

9193 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 0

9194 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 13

9195 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9196 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 7

919723ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ << ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ>> 12 6

9198 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 4 0

9199 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 10

9200 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9201 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 22 11

9202 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9203 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙO ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6

9204 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9205 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 2 0

9206 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9207 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 24 12

9208 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 18 9

9209 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 12

9210 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 4 0

9211 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4 0

9212 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 6 0

9213 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2 0

9214 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 0

9215 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9216 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9217 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 22 11

9218 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 24 12

9219 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ 20 10

9220 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2 0

9221 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 2 0

9222 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 2 0

298

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 299: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9223 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9224 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 12 6

9225 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 12

9226 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2 0

9227 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 4 0

9228 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9229 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 12

9230 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 4 0

9231 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9232 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 7

9233 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9234 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 12

9235 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9236 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6

9237 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9238 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ 24 12

9239 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 0

9240 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 22 11

9241 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ 10 5

9242 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 12 6

9243 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 24 12

9244 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑ 6 3

9245 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 13

9246 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 10 5

9247 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6

9248 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 16 8

9249 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 18 9

9250 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 12 6

9251 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ 12 6

9252 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ 2 0

9253 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 4 0

9254 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑ 4 0

299

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 300: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9255 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 2 0

9256 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 2 0

9257 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ 2 0

9258 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ 4 0

9259 ΧΑΝΙΩΝ 1053 405

9260 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 24 12

9261 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9262 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 25 12

9263 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9264 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 12 6

9265 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9266 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 23 12

9267 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9268 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 23 11

9269 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9270 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 23 11

9271 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

927216ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20 10

9273 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9274 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 23 11

9275 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9276 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 12 6

9277 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9278 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 24 12

9279 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9280 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 34 17

9281 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 24 12

9282 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 24 12

9283 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 24 12

9284 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 20 10

9285 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ 2 0

9286 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΩΝΙΟΥ 4 0

300

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 301: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9287 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

9288 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 6 0

9289 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 4 0

9290 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4 0

9291 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 6 0

9292 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 4 0

9293 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9294 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 2 0

9295 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 1ο 4 0

9296 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9297 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9298 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9299 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9300 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9301 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9302 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9303 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9304 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9305 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 4 0

9306 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 24 12

9307 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 12 6

9308 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 20 10

9309 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 24 12

9310 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 18 9

9311 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ 4 0

9312 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΩΝΙΟΥ 2 0

9313 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 0

9314 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 4 0

9315 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 4 0

9316 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4 0

9317 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2 0

301

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 302: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9318 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 2 0

9319 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9320 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 2 0

9321 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9322 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9323 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9324 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9325 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9326 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9327 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9328 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9329 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9330 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 24 12

9331 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 0

9332 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 4 0

9333 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 4 0

9334 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4 0

9335 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9336 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 14 7

9337 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 4 0

9338 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 4 0

9339 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΣΤΑΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9340 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9341 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 20 10

9342 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 4 0

9343 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 2 0

9344 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4 0

9345 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9346 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 18 9

9347 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 4 0

9348 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9349 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 12 6

302

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 303: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9350 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9351 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9352 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 24 12

9353 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 24 12

9354 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 6 0

9355 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 24 12

9356 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟY 24 12

9357 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 24 12

9358 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 24 12

9359 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 4 2

9360 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 18 9

9361 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΖΙΝΟΥ 24 12

9362 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 24 12

9363 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΡΝΩΝ 12 6

9364 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 22 11

9365 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 32 16

9366 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ 12 6

9367 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 4 0

9368 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 4 0

9369 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 2 0

9370 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 2 0

9371 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2 0

9372 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 2 0

9373 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΡΝΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 4 0

9374 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ 4 0

9375 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 261 108

9376 1ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ - ΣΑΡΠΗΔΩΝ 19 10

9377 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4 0

9378 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 17 9

9379 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 4 0

9380 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ 6 0

9381 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0

303

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 304: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9382 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 4 0

9383 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 14 7

9384 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ - ΚΕΡΝΟΣ 14 7

9385 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 0

9386 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 2 0

9387 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 2 0

9388 7 /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ 12 7

9389 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 12 7

9390 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ 25 13

9391 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΑΣ 12 6

9392 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 14 7

9393 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4 0

9394 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΓΟΥΒΕΣ 2 0

9395 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ 4 0

9396 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΑΣ 4 0

9397 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΧΟΥ 2 0

9398 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 2 0

9399 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4 0

9400ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 24 12

9401 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 24 12

9402 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 22 11

9403 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ 4 0

9404 ΧΙΟΥ 513 198

9405 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 4 0

9406 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 4 0

9407 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 2 0

9408 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 9

94091ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 6 0

9410 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ" 23 12

9411 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8 0

9412 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 0

304

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 305: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ"

9413 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 4 0

9414 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΡΕΙΘΙΑΝΗΣ 12 6

9415 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 24 12

9416 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ 4 0

9417 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ 4 0

9418 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ-ΧΙΟΣ 2 0

9419 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 6 0

9420 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΜΑΡΓΑΡΩΝΕΙΟ 14 7

9421 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 16 8

9422 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 4 0

9423 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 4 0

9424 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 12 6

9425 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΕΤΗ ΒΑΡΒΑΣΙ ΧΙΟΥ - ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ 6 0

9426 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 4 0

9427 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 24 12

9428 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 12 6

9429 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 8 0

9430 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ - "ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ" 28 14

9431 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 6 0

9432 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 6

9433 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 4 0

9434 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΡΑΔΕΙΟ 16 8

9435 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 2 0

9436 ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 20 10

9437 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ 4 2

9438 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ- ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΙΩΝ Ο ΧΙΟΣ 24 12

9439 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ 6 3

9440 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 8 4

9441 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 6 3

9442 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 12 6

9443 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 18 9

305

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 306: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9444ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 16 8

9445 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ ΧΙΟΥ 6 3

9446 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 4 2

9447 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ - ΒΟΥΡΕΙΟ 14 7

9448 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΘΙΟΥ 4 2

9449 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ 12 6

9450 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ 12 6

9451 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΔΑΣ - ΛΑΓΚΑΔΑΣ 6 3

9452 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ 2 0

9453 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ 2 0

9454 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 2 0

9455 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 2 0

9456 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 2 0

9457 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ 4 0

9458 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2 0

9459 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ ΧΙΟΥ 2 0

9460 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 2 0

9461 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 2 0

9462 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 4 0

9463 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΙΟΥ-ΧΙΟΥ - ΣΥΓΓΡΕΙΟ 2 0

9464 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟ 2 0

9465ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΙΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΛΑΓΟΥΔΗ 2 0

9466 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 12 6

9467 ΨΑΡΩΝ 9 9

9468 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΩΝ 7 9

9469 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2 0

9470 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 378 153

9471 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 29 15

9472 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 29 15

9473 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ 4 0

306

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 307: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9474 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 4 0

9475 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 0

9476 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2 0

9477 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 0

9478 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 24 12

9479 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 30 14

9480 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ 4 0

9481 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 0

9482 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 0

9483 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2 0

9484 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 0

9485 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 32 16

9486 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 0

9487 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 26 13

9488 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 0

9489 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 6

9490 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 0

9491 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 0

9492 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

9493 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΤΗΣ 30 15

9494 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 12

9495 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 12 6

9496 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 16 8

9497 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 9

9498 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 0

9499 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 0

9500 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 4 0

9501 ΩΡΩΠΟΥ 261 99

9502 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 4 0

9503 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 31 14

9504 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ 4 0

307

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 308: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

9505 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 4 0

9506 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 4 0

9507 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ 25 11

9508 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ 4 0

9509 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2 0

9510 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ KAI ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 19 8

9511 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ 2 0

9512 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΟΥ 4 0

9513 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 4 0

9514 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 14 7

9515 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ 16 8

9516 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 24 12

9517 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 6 3

9518 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 16 8

9519 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙOY 12 6

9520 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 12 6

9521 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 2 0

9522 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 4 0

9523 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 4 0

9524 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 4 0

9525 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 2 0

9526 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 6 3

9527 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 12 6

9528 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 14 7

9529 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 4 0

9530 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 2 0

A/A Δήμος/Γυμνάσιο/Λύκειο/ΣΔΕ/ΔΙΕΚΠοσότητα

Παράδοση έως4/6/20

308

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 309: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

1 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 126

2 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14

3 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10

4 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13

5 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5

6 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10

7 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11

8 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12

9 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12

10 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10

11 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11

12 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ "ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" 8

13 Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4

14 ΣΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6

15 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 198

16 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7

17 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 20

18 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8

19 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12

20 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13

21 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17

22 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Δ. ΓΛΗΝΟΣ 17

23 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17

24 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15

25 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12

26 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16

27 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14

28 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23

29 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7

30 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 225

31 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 12

32 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 11

309

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 310: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

33 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 12

34 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14

35 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 11

36 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10

37 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7

38 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17

39 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10

40 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 12

41 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10

42 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 12

43 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10

44 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 12

45 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11

46 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 13

47 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10

48 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 7

49 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10

50 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7

51 ΣΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7

52 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1224

53 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ 6

54 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

55 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

56 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

57 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

58 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

59 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

60 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

61 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

62 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

63 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

64 17ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

310

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 311: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

65 17ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

66 18ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

67 18ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

68 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ 12

69 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

70 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8

71 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4

72 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 16

73 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ 12

74 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 10

75 20ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

76 20ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

77 21ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

78 21ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

79 22ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

80 23ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 11

81 24ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

82 24ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

83 26ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 11

84 26ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 11

85 27ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

86 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5

87 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5

88 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" 8

89 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 8

90 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 20

91 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19

92 38ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 13

93 38ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

94 39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24

95 39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 17

96 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5

311

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 312: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

97 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 4

98 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 9

99 40ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

100 40ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 15

101 41ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7

102 41ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

103 42ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 9

104 42ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 10

105 43ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 11

106 43ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19

107 46ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

108 46ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 13

109 48ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

11049ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

111 49ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ 11

112 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8

113 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 10

114 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 7

115 50ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

116 50ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16

117 51ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

118 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

119 52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16

120 53ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13

121 54ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18

122 56ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

123 56ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

124 57ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9

125 57ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

126 59ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

127 59ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 12

128 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 9

312

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 313: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

129 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8

130 60ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12

131 62ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

132 63ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7

133 63ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

134 65ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

135 65ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16

136 66ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - "ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΟ" 11

137 67ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12

138 68ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15

139 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 7

140 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

141 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 16

142 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 15

143 72ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

144 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 10

145 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

146 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (0501100) 16

147 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 10

148 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

149 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14

150 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11

151 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 5

152 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7

153 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 11

154 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 18

155 Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 14

156 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 2

157 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2

158 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 11

159 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12

313

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 314: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

160 ΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 4

161 ΑΙΓΑΛΕΩ 207

162 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 11

163 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 12

164 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 13

165 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 9

166 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11

167 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 13

168 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 15

169 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 10

170 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 0551451 12

171 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 13

172 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11

173 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 13

174 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 9

175 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 7

176 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 10

177 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ 28

178 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 6

179 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4

180 ΑΛΙΜΟΥ 117

181 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 15

182 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 10

183 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ 6

184 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 11

185 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 9

186 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 9

187 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 8

188 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ 14

189 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 8

190 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 10

191 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 17

314

ΑΔΑ: 6ΥΞΩ46ΜΤΛΗ-Ξ0Σ
Page 315: Α Π Ο Φ Α Σ Η - esos.gr · Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη

192 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 198

193 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

194 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

195 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

196 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

197 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10

198 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7

199 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10

200 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

201 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5

202 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΖΕΚΑΚΕΙΟ) 8

203 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

204 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7

205 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11

206 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

207 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

208 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10

209 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9

210 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5

211 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4

212 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 16

213 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 3

214 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 12

215 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 9

216 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 162

217 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10

218 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-"ΔΙΔΩ ΣΩΤΗ