ذ’ذگذ ذ‌ذگ - riosv-varna.org 2014 RIOSV-Varna.pdfآ  ذ’ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ° ذ½ذ° ذ ذکذ‍ذ،ذ’ – ذ’ذ°ر€ذ½ذ° ذ·ذ°

Embed Size (px)

Text of ذ’ذگذ ذ‌ذگ - riosv-varna.org 2014 RIOSV-Varna.pdfآ  ذ’ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ°...

 • РЕПУБЛИКА Б ЪЛГАРИ Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА

  ГГ ОО ДД ИИ ШШ ЕЕ НН ОО ТТ ЧЧ ЕЕ ТТ

  за дейността на РИОСВ - Варна през 2014 г.

  инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

  Директор на РИОСВ - Варна

  февруари 2015 г.

 • Стр.2

  СЪДЪРЖАНИЕ 1. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ..................................................................5 стр.

  1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2014 г............................5 стр. 1.1.Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност..............................6 стр. 1.2.Анализ на извършените извънредните проверки...................................................7 стр.

  1.3.Анализ на санкционната дейност на РИОСВ.........................................................8 стр.

  2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори.......................................................................................................................11 стр.

  2.1.Въздух (Приложение 1)..........................................................................................11 стр.  Оценка и управление на качество на атмосферния въздух...........................11 стр.  Големи горивни източници..............................................................................32 стр.  Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни

  източници...........................................................................................................33 стр.  Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при

  съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.......................34 стр.  Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични

  съединения в разтворители ..............................................................................35 стр.  Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои,

  лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители.......................................................................................................35 стр.

   Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой.............35 стр.  Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови

  газове...................................................................................................................36 стр.  Контрол на вредни физични фактори – фактор “шум”..................................36 стр.

  2.2.Води (Приложение 2) ..............................................................................................37 стр. - Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти...........................37 стр. - Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения..........................38 стр.

  2.3.Почви (Приложение 3) ............................................................................................41 стр. - Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за

  употреба препарати за растителна защита......................................................42 стр. - Оценка на състоянието на почвите, мониторинг............................................42 стр. - Рекултивации.....................................................................................................42 стр.

  2.4.Управление на отпадъците (Приложение 4) .........................................................42 стр. - Битови отпадъци ...............................................................................................43 стр. - Строителни отпадъци........................................................................................43 стр. - Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни

  торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми.....................................................................................................................44 стр.

  - Производствени отпадъци................................................................................44 стр.

 • Стр.3

  - Съоръжения за третиране на отпадъци ...........................................................46 стр. - Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци.................46 стр. - Контрол на търговци и брокери на отпадъци.................................................47 стр. - Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози на

  отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци........................................47 стр. 2.5.Защитени територии, защитени зони, и генетично модифицирани организми (Приложение 5) ..............................................................................................................48 стр.

  - Защитени територии и зони .............................................................................48 стр. - Биологично разнообразие.................................................................................51 стр. - Мониторинг на биологичното разнообразие..................................................51 стр. - Лечебни растения..............................................................................................51 стр. - Генетично модифицирани организми.............................................................52 стр.

  2.6.Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение 6)..53 стр. ОВОС и ЕО

  - Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС......53 стр. - Проверки по чл. 99, ал. 8 от ЗООС..................................................................53 стр. - Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения за преценяване на

  необходимостта от извършване на ОВОС......................................................53 стр. - Проверки по чл. 93, ал.7 от ЗООС...................................................................53 стр. - Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО

  .............................................................................................................................53 стр. - Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в решения по

  преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.................................53 стр. Комплексни разрешителни (КР) и шум.....................................................................53 стр. СЕВЕЗО (обекти с висок и с нисък рисков потенциал)...........................................54 стр. Химикали......................................................................................................................56 стр.

  - Регламен

Recommended

View more >