this page ?kolski...2014-10-02PK ! 'q [Content_Types].xml (

Embed Size (px)

Text of this page ?kolski...2014-10-02PK ! 'q [Content_Types].xml (

kolski kurikulum Medicinske kole Varadin

Sadraj

1.Uvodni dio2

1.1.Osnovni podaci o koli3

1.2.Obrazovna podruja i zanimanja3

2.Okvirni program redovne nastave4

2.1.Prirodna grupa predmeta4

2.2.Drutvena grupa predmeta36

2.3.Hrvatski i strani jezici69

2.4.Tjelesna i zdravstvena kultura98

2.5.Zdravstvena grupa predmeta i struni predmeti u zanimanju medicinska sestra/tehniar ope njege100

2.6.Fizioterapeutska grupa predmeta123

2.7.Struni predmeti za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehniar153

2.8.Struni predmeti za zanimanje dentalni tehniar/tehniarka I dentalni asistent/asistentica159

2.9.Obrazovanje odraslih (fizioterapeutski tehniar/tehniarka)163

3.Okvirni program dodatne i izborne nastave164

4.Izvannastavne aktivnosti177

5.Natjecanja uenika179

6.Izleti i maturalna putovanja184

7.Projekti kole189

8.Ostale odgojno obrazovne aktivnosti194

Uvodni dio

Medicinska kola Varadin je kolski kurikulum izradila na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokumenat u kojemu su prikazane sastavnice kurikulumskoga sustava: vrijednosti, ciljevi, naela, sadraj i opi ciljevi odgojno-obrazovnih podruja, vrjednovanje uenikih postignua te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.

Jedan od glavnih smjerova kurikulumske politike u europskim i drugim zemljama je razvoj kurikuluma usmjeren na uenike kompetencije.

Pri izradi naeg kolskog kurikuluma vodili smo se temeljnim smjernicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma a to su :

- drutveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti

ciljevi koji izraavaju oekivana uenika postignua tijekom odgoja i obrazovanja odgovarajui na pitanja: koja znanja treba usvojiti te koje vjetine, sposobnosti i stavove treba razviti.

naela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti

metode, sredstva i oblici rada

odgojno-obrazovna podruja kao temeljni sadraj

ocjenjivanje i vrjednovanje uenikih postignua kole.

kolski kurikulum Medicinske kole Varadin je dostupan na mrenim stranicama kole.

1.1. Osnovni podaci o koli

Red.br.

NAZIV PODATAKA

1.

Naziv i sjedite: Medicinska kola Varadin, Vinka Meerala 11

2.

Osniva: Varadinska upanija

3.

ifra ustanove: 05-086-505

4.

Ukupni broj uenika: 494

5.

Ukupni broj odjela: 19

6.

Ukupni broj djelatnika: 57

7.

Ukupni broj nastavnika: 44 redovni radni odnos i 22 vanjskih suradnika

8.

Ukupni broj strunih suradnika: 3

9.

Ukupni broj administrativnog osoblja: 3

10.

Ukupni broj pomonog i tehnikog osoblja: 6

1.2. Obrazovna podruja i zanimanja

PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

Medicinska sestra ope njege/tehniar ope njege

5 godina

Dentalni tehniar

4 godine

Dentalni asistent/asistentica

4 godine

Primalja- asistentica

4 godine

Zdravstveno-laboratorijski tehniar

4 godine

Farmaceutski tehniar

4 godine

Sanitarni tehniar

4 godine

Fizioterapeutski tehniar

4 godine

Medicinski kozmetiar

4 godine

Okvirni program redovne nastave

1.3. Prirodna grupa predmetaPredmet:

Kemija

Razred/zanimanje:

1.a/1.b/medicinska sestra/tehniar ope njege

Broj sati:

70

Ciljevi:

Usvojiti znanja, vjetine i sposobnosti koje se odnose na pravilno razumijevanje osnovnih kemijskih zakonitosti temeljena na prirodnim zakonitostima i znanstvenim istraivanjima.

Prihvatiti vanost znanja i znanstvenog istraivanja za napredak zdravstvene struke.

Pravilno i sigurno rukovati osnovnim laboratorijskim priborom i kemikalijama potrebnim za rad u struci.

Pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom ivotu u sklopu odriva razvoja zajednice.

Utvrditi vanost cjeloivotnog uenja i nastavka profesionalnog obrazovanja.

Osvijestiti socijalnu osjetljivost u smislu iskazane empatije prema svakom pojedincu i njegovim potrebama u buduem zanimanju.

Vrijeme izvoenja:

kolska godina 2014./2015.

Nositelj:

Davor Hiak dipl. ing. prehrambene tehnologije

Metode rada:

1. Razgovor,

2. itanje, pisanje, crtanje,

3. Usmeno izlaganje,

4. Prikazivanje,

5. Demonstracija,

6. Rad na tekstu,

7. Praktian rad.

Nastavna sredstva i pomagala:

1. Flomaster,

2. Ploa,

3. Raunalo

4. Projektor,

5. Laboratorijski pribor,

6. Kemikalije

Oblici rada:

-

Nastavne cjeline:

1. Uvod u predmet

2. Podjela tvari, fizikalne i kemijske promjene

3. Struktura atoma

4. Periodni sustav elemenata

5. Veze izmeu atoma i molekula

6. Kemijski raun

7. Kemijske formule i jednadbe

8. Disperzni sustavi

9. Iskazivanje sastava otopina

10. Kiseline, baze i soli

11. Procesi oksidacije i radukcije

12. Osnove elektrokemije

Vrednovanje:

1. Usvojenost novih sadraja

2. Primjena znanja

3. Samostalni rad

Predmet:

Kemija

Razred/zanimanje:

1.c/zdravstveno-laboratorijski tehniar/ka

1.d/fizioterapeutski tehniar

Broj sati:

2/ 70

Ciljevi:

- usvojiti znanja, vjetine i sposobnosti koje se odnose na pravilno razumijevanje

osnovnih kemijskih zakonitosti temeljena na prirodnim zakonitostima i znanstvenim istraivanjima

-pravilno i sigurno rukovati osnovnim laboratorijskim priborom i kemikalijama potrebnim za rad u struci

- pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom ivotu

-stei kompetencije za rjeavanje problema i zadataka

Vrijeme izvoenja:

kolska godina 2014./2015.

Nositelj:

Marija Krajnik, prof, biologije i kemije

Metode rada:

usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje, itanje i rad s tekstom, praktini rad

Nastavna sredstva i pomagala:

LCD projektor, prijenosno raunalo, kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije, udbenici, radne biljenice, internet ,modeli molekula

Oblici rada:

frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupini

Nastavne cjeline:

Struktura atoma i periodni sustav elemenata, veze izmeu atoma i molekula, kemijske formule i jednadbe, otopine, kemijska kinetika, osnove elektrokemije, metali, nemetali

Vrednovanje:

usvojenost nastavnih sadraja (usmena i pismena provjera), primjena znanja, samostalni rad

Predmet:

Kemija

Razred/zanimanje:

2.a/ medicinska sestra/tehniar ope njege

Broj sati:

2/70

Ciljevi:

- usvojiti znanja, vjetine i sposobnosti koje se odnose na pravilno razumijevanje

osnovnih kemijskih zakonitosti temeljena na prirodnim zakonitostima i

znanstvenim istraivanjima

-pravilno i sigurno rukovati osnovnim laboratorijskim priborom i kemikalijama

potrebnim za rad u struci

- pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom

ivotu

Vrijeme izvoenja:

kolska godina 2014./2015.

Nositelj:

mr.sc. Tamara Brezniar-Talan, prof. biologije i kemije, prof.mentor

Metode rada:

usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje,itanje i rad s tekstom, praktini rad,istraivanje

Nastavna sredstva i pomagala:

LCD projektor, raunalo, periodni sustav elemenata,kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije, udbenik, radna biljenica, internet ,periodni sustav elemenata, modeli molekula,plakati

Oblici rada:

frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupini

Nastavne cjeline:

Vanost prouavanja anorganske kemije/Periodni sustav elemenata i svojstva elemenata/

Metali/Alkalijski metali/Zemnoalkalijski metali/Prijelazni metali/Nemetali/Halogeni elementi/Halkogeni elementi/Duikova skupina elemenata/Ugljikova skupina elemenata/Uvod u organsku kemiju/Ugljikovodici/Ugljikovi spojevi s kisikom-alkoholi, fenoli i eteri/Aldehidi i ketoni/Karboksilne kiseline i njihovi derivati/Duikovi derivati ugljikovodika

Vrednovanje:

-usmeno: kontinuirano tijekom nastavne godine (jednom u prvom, i dva puta u drugom polugoditu)

-pismeno: prema operativnom planu i programu-u svakom polugoditu po jedna pismena provjera znanja

-samostalni rad:kontinuirano tijekom nastavne godine

Predmet:

Kemija

Razred/zanimanje:

2.d/fizioterapeutski tehniar/ka

2.c/dentalni tehniar/ka

Broj sati:

2/70

Ciljevi:

-spoznati znaenje organskih spojeva kao sastojaka cjelokupnog ivog svijeta

- upoznati se s nainima dobivanja i upotrebom organskih spojeva i karakteristinim reakcijama u organskoj kemiji

- razviti sposobnost procjene posljedica nekontroliranih kemijskih djelovanja na ovjeka i okoli

-pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom ivotu

- stei kompetencije za rjeavanje problema i zadataka

Vrijeme izvoenja:

kolska godina 2014./2015.

Nositelj:

mr.sc. Tamara Brezniar-Talan, prof. biologije i kemije, prof.mentor

Metode rada:

usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje, itanje i rad s tekstom, samostalni rad, istraivanje

Nastavna sredstva i pomagala:

LCD projektor, prijenosno ra