+ Xử phạt vi phạm về tần số vô tuyến điện

Embed Size (px)

Text of + Xử phạt vi phạm về tần số vô tuyến điện

29

Chuyn :

X PHT VI PHM V TN S V TUYN IN

Bin son: Trn V Hnh

Nm 2009, Quc hi ban hnh Lut Tn s V tuyn in. S ra i ca Lut Tn s v tuyn in cho thy ch trng ca Nh nc qun l v lnh vc tn s c s thay i rt ln v chnh sch nhm p ng yu cu qun l nh nc v p ng thc t pht trin ca lnh vc ny. So vi Php lnh Bu chnh Vin thng nm 2002, Lut Tn s V tuyn in quy nh nhiu ni dung mi nh: Quy nh v u gi, tuyn chn quyn s dng tn s v tuyn in; cho php chuyn nhng quyn s dng tn s trong trng hp vic cp php c thc hin thng qua u gi quyn s dng tn s; s dng chung tn s; cho thu, mn thit b v tuyn in; thu hi tn s v tuyn in; ph hp quy chun, tiu chun thit b v tuyn in v thit b ng dng sng v tuyn in trn c s cc quy nh ca php lut v cht lng sn phm hng ho, v tiu chun, quy chun k thut; phn tch r cc nghip v v tuyn in

Bn cnh , trong thi gian qua, cng nghip ch to, sn xut thit b v tuyn in, thit b ng dng tn s v tuyn in t c nhng bc pht trin vt bc. S lng thit b v tuyn in, thit b ng dng sng v tuyn in c sn xut gia tng nhanh chng, s dng trong nhiu lnh vc khc nhau ca i sng x hi. Nhiu dch v s dng thit b v tn s v tuyn in c cung cp ra x hi, c bit l dch v thng tin di ng, v tinh, pht thanh, truyn hnh, dn ng, cu nn khin nhu cu s dng tn s tng cao. Theo s lng thng k, so vi nm 1994, s lng giy php c cp tng gp 11 ln. T ny sinh nhiu v vi phm pht sinh trong thi gian qua.

Nhm p ng yu cu cng tc qun l nh nc v lnh vc tn s v cng tc thanh tra, x l vi phm hnh chnh i vi cc hnh vi vi phm trong lnh vc tn s v tuyn in, gp phn m bo s dng mt cch hiu qu ti nguyn tn s v tuyn in, gim thiu nhng vi phm ca mi c quan, t chc, c nhn trong lnh vc ny. Ngh nh quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc tn s v tuyn in c xy dng, ban hnh.

PHN 1

KHI QUT V NGH NH QUY NH X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG LNH VC TN S VT

1. Cn c php l quy nh hnh vi vi phm trong ngh nh

Ngy 23/11/2009, Quc hi ban hnh Lut Tn s V tuyn in s 42/2009/QH12 thay th cc quy nh v tn s v tuyn in ca Php lnh bu chnh, vin thng s 43/2002/PL-UBTVQH10. y khng phi ch l s thay i v hnh thc vn bn php lut, hiu lc thi hnh m l s thay i rt ln v chnh sch nhm p ng yu cu qun l nh nc v p ng thc t pht trin ca x hi, khoa hc, cng ngh lnh vc tn s v tuyn in.

So vi Php lnh bu chnh, vin thng s nm 2002, Lut Tn s V tuyn in nm 2009 quy nh thm nhiu ni dung khng c quy nh trong Php lnh Bu chnh Vin thng v tn s VT nh: Quy nh v u gi, tuyn chn quyn s dng tn s v tuyn in; cho php chuyn nhng quyn s dng tn s trong trng hp vic cp php c thc hin thng qua u gi quyn s dng tn s; s dng chung tn s; cho thu, mn thit b v tuyn in; thu hi tn s v tuyn in; ph hp quy chun, tiu chun thit b v tuyn in v thit b ng dng sng v tuyn in trn c s cc quy nh ca php lut v cht lng sn phm hng ho, v tiu chun, quy chun k thut; phn tch r cc nghip v v tuyn in

Nhm a Lut nhanh chng i vo cuc sng, B Thng tin v Truyn thng ban hnh Thng t s 24/2010/TT-BTTTT ngy 28/10/2010 quy nh chi tit v hng dn th tc cp giy php s dng tn s v tuyn in; cho thu, cho mn thit b v tuyn in; s dng chung tn s v tuyn in. Thng t quy nh rt r v th tc cp, gia hn giy php, ngng s dng tn s v tuyn in, cho thu cho mn thit b v tuyn in, s dng chung tn s v tuyn in. iu ny to s thun li rt ln cho vic ng k s dng tn s, thay i ni dung giy php, s dng tn s.

Bn cnh , Php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002 c thay i, b sung, iu chnh cc quy nh ph hp vi thc tin x l vi phm hnh chnh v thm quyn x pht, c th: Tng thm quyn x pht cho Thanh tra chuyn ngnh (gm Thanh tra vin, Chnh thanh tra cp S, Chnh thanh tra cp B) thm quyn p dng cc hnh thc x pht b sung, bin php khc phc hu qu. Trong qu trnh d tho Ngh nh, B T php cho kin thm nh l tng mc x pht trong lnh vc tn s VT ln ti a 100 triu/hnh vi ph hp vi tnh hnh thc t x l vi phm hnh chnh, nhm m bo hiu qu gio dc, rn e i vi hnh vi vi phm. ng thi, quy nh mc pht nh vy nhm ph hp vi Lut X l vi phm hnh chnh ang c B T php d tho Chnh ph trnh Quc hi.

Lut Thanh tra s 56/2010/QH12 ban hnh ngy 15/11/2010 c hiu lc t 01/7/2011 quy nh c quan thanh tra nh nc chuyn ngnh bao gm: Thanh tra B, Thanh tra tnh/huyn, Thanh tra S v C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh, ngi c giao thc hin nhim v thanh tra chuyn ngnh. y l im mi so vi quy nh ti Lut Thanh tra nm 2004, ng thi, thm quyn x pht ca 02 lc lng mi bao gm C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh v ngi c giao thc hin nhim v thanh tra chuyn ngnh. Ngh nh quy nh thm thm quyn x pht vi phm hnh chnh ca Th trng C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh thuc B ging nh thm quyn ca Chnh Thanh tra B v Th trng C quan c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh thuc S ging nh thm quyn ca Chnh thanh tra S. ng thi quy nh thm quyn ca ngi c giao thc hin nhim v thanh tra chuyn ngnh ging nh thanh tra vin.

2. Cu trc ngh nh v cc hnh vi vi phm c quy nh trong ngh nh

Ngh nh c xy dng bao gm 32 iu, 4 chng vi 81 hnh vi vi phm (tng 46 hnh vi so vi Ngh nh s 142/2004/N-CP phn quy nh x pht vi phm hnh chnh v tn s v tuyn in). C th nh sau:

Chng I: Quy nh chung, gm bn iu. Ngoi cc iu khon quy nh chung nh phm vi iu chnh, nguyn tc x pht cn quy nh v thi hiu x pht, cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v lnh vc tn s v tuyn in.V thi hiu x pht: Tng t nh cc vn bn quy phm php lut v x pht vi phm hnh chnh khc, cc iu trn ca Ngh nh tp trung vo vic lm r cc vn v phm vi iu chnh, i tng p dng ca Ngh nh, nguyn tc x pht, thi hiu x pht v cc hnh thc x pht. Ni dung cc iu ny u c da trn quy nh Php lnh x l vi phm hnh chnh v c c th ha nhm h tr trong qu trnh tra cu vn bn khng phi i chiu nhiu.

V cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v lnh vc tn s v tuyn in v cc bin php khc phc hu qu: ngoi cc quy nh theo Php lnh x l vi phm hnh chnh i vi hnh thc x pht, Ngh nh b sung thm hnh thc Truy thu ph s dng tn s trong thi gian s dng tn s khng c giy php. Bin php ny nhm tng cng cng tc qun l v tit kim ti nguyn tn s ng thi h tr cho thm quyn ca Thanh tra chuyn ngnh Thng tin v Truyn thng c quy nh ti Chng III.

Chng II: Hnh vi vi phm hnh chnh v lnh vc tn s v tuyn in, hnh thc v mc x pht, gm 18 iu (t iu 5 n iu 22) v c chia lm 5 mc:

* Mc 1. Hnh vi vi phm cc quy nh v giy php v s dng tn s v tuyn in (t iu 5 n iu 14)

Hnh vi vi phm cc quy nh v giy php, bao gm: Hnh vi khng khai bo, khng lm th tc xin cp li giy php ti a sau 15 ngy k t khi thay i tn c nhn, t chc c cp giy php hoc giy php b mt hoc giy php b h hng. Giy php c quy nh trong iu ny bao gm tt c cc loi giy php nh:

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tuyn in nghip d;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tuyn in t trn phng tin ngh c;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tuyn in lin lc vi phng tin ngh c.

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i truyn thanh khng dy;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi thit b v tuyn in dng cho mc ch gii thiu cng ngh ti trin lm, hi ch.

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi mng thng tin v tuyn in ni b;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi mng vin thng dng ring s dng tn s thuc nghip v di ng.

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi tuyn truyn dn vi ba;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi thit b pht thanh, truyn hnh;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i tu;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i v tinh tri t;

- Giy php s dng tn s v thit b v tuyn in i vi i c nh, i b, thit b ring l v cc trng hp khc.

- Giy php s dng bng tn;

- Giy php s dng tn s v qu o v tinh.

Hnh vi vi phm cc quy nh v s dng tn s, thit b v tuyn in, bao gm cc hnh vi:

- t ng-ten thit b pht sng v tuyn in sai v tr hoc t thit b pht sng v tuyn in sai a im quy nh trong giy php s dng tn s v thit b v tuyn in trong phm vi tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; ngoi phm vi tnh, thnh ph trc thuc Trung ng- S dng sai quy nh trong giy php v: H hiu hoc nhn dng, gi hot ng, quy cch ng-ten, phng thc pht, h tiu chun, mc ch s dng, i tng lin lc;

- Pht vt qu cng sut quy nh trong giy php s dng tn s v thit b pht sng v tuyn in hoc khng m bo cc quy chun k thut khc theo quy nh ca php lut;

- S dng sai nghip v quy nh trong giy php;

- S dng tn s, thit b pht sng v tuyn in khng c giy php;

- S dng tn s, thit b pht sng v tuyn in c quyt nh tm ngng hoc chm dt hot ng ca c quan Nh nc c thm quyn;

- S dng tn s, thit b pht sng v tuyn in khng c giy php;

- S dng tn s khng ng vi tn s c quy nh trong giy php;

- S dng i v tinh tri t khng ng quy nh trong giy php;

- S dng tn s v qu o v tinh, thit b v tuyn in thng tin v tinh khng ng vi cc quy nh trong giy php;

- Khng tun th cc quy nh v thng tin lin lc khi tu bay, tu bin ca Vit Nam hoc nc ngoi ra, vo, tr u ti cc sn bay, cng bin ca Vit Nam;

- S dng tn s nm ngoi gii hn bng tn c cp theo giy php;

- C mc pht x cc i ngoi bng tn vt qu mc cho php trong Giy php s dng bng tn;

- C mc pht x cc i ngoi phm vi ph sng vt qu mc cho php trong Giy php s dng bng tn;

- S dng sai mc ch hoc sai quy nh cc tn s v tuyn in dnh ring cho mc ch cp cu, an ton, tm kim, cu h, cu nn, quc phng, an ninh;

- S dng tn s, qu o v tinh khng c giy php.

Hnh vi vi phm cc quy nh v chuyn nhng quyn s dng tn s v tuyn in, bao gm cc hnh vi sau:

- Chuyn nhng quyn s dng tn s v tuyn in nhng khng c s ng bng vn bn ca B Thng tin v Truyn thng;

- Khai bo khng trung thc v h s chuyn nhng nhn quyn s dng tn s v tuyn in.

Hnh vi vi phm cc quy nh v thu, mn thit b v tuyn in, bao gm cc hnh vi:

- Khng in y vo hp ng thu, mn thit b v tuyn in;

- Khng sa i, b sung ni dung hp ng thu, mn thit b v tuyn in khi thay i ni dung giy php s dng tn s v thit b v tuyn in;

- Khng lp h s cho thu, cho mn thit b v tuyn in;

- Khng lu gi bn sao c chng thc theo quy nh Giy chng minh nhn dn hoc H chiu cn thi hn ca c nhn thu, mn; hoc bn sao c chng thc theo quy nh Quyt nh thnh lp hoc Giy chng nhn ng k kinh doanh hoc Giy chng nhn u t ca t chc thu, mn hoc bn sao c chng thc theo quy nh Chng ch