1. Naziv zanimanja : EKOLOŠKI TEHNIČAR 2. Opis zanimanja

 • View
  232

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Ekoloski tehnicar

  1

  1

  1. Naziv zanimanja : EKOLOKI TEHNIAR

  2. Opis zanimanja 2.1. to mora znati raditi ( proizvoditi, odravati ) Ekoloki tehniar organizira i izvodi ispitivanja kemijskih, mikrobilokih i biolokih svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnolokog procesa te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o prirodi i okoliu. Svrha ovog zanimanja jest osiguravanje izvoenja tehnolokih procesa koji e svojim tijekom i kvalitetom produkata voditi rauna o razvoju i zatiti prirode, ouvanju okolia i biosfere. Takvi procesi moraju, izmeu ostalog, obuhvaati postupke oporabe nusproizvoda (otpadnih tvari ), ali i one postupke koji e eventualne tetne produkte procesa preraditi u, za okoli, nekodljiv oblik. Za uspjeno obavljanje opisanog posla ekoloki tehniar mora posjedovati teoretska i praktina znanja kao i kemijski tehniar, ali i dodatna znanja koja se odnose na zatitu prirode i okolia. To znai da mora dobro poznavati pravila i tijek tehnolokih procesa te posjedovati sva teorijska znanja i praktine vjetine nune za sigurno i precizno izvoenje laboratorijskih analiza. Osim znanja iz temeljne struke ( kemije i kemijske tehnologije ), vana su i opirnija znanja iz biologije ( mikrobiologije, botanike, zoologije ), a posebice iz poznavanja stanita. Znanja iz fizike moraju obuhvaati i podruje klimatolokih motrenja, a matematika i informatika bit e proirene na statistiku te uporabu raunalnih metoda za katastar. Od praktinih vjetina, osim uobiajenih laboratorijskih analiza i popratnih poslova, ekoloki tehniar mora biti uvjeban u uzimanju uzoraka, uporabi instrumentalnih tehnika te provoenju terenskih analiza. Budui da se pri izvoenju sloenih i standardiziranih procedura u laboratoriju koristi preciznijom opremom i automatiziranim procesima, ekoloki tehniar mora znati rukovati tom opremom te se koristiti raunalom u svakodnevnom radu. Drutveni aspekt struke oitovat e se u dobrom poznavanju ustroja i propisanih standarda zatite okolia u svijetu i Republici Hrvatskoj, ustroja dijela dravne uprave koja skrbi o komunalnom redu, zatiti prirode i okolia te u temeljnom poznavanju i razumijevanju propisa iz navedenih podruja. Ekoloki tehniar mora poznavati i pridravati se mjera zatite na radu kako bi izbjegao opasnosti koje se javljaju tijekom laboratorijskog i terenskog rada. Zbog stalnih promjena te napretka znanosti i tehnologije od ekolokog se tehniara, i nakon njegova zapoljavanja, oekuje stalno struno usavravanje na dodatnim seminarima i edukacijama te praenjem novije strune literature, publikacija te propisa i zakona u svom djelokrugu. 2.2. Sa ime radi ( orua za rad ) Uz standardni laboratorijski pribor i opremu, u svom e se radu ekoloki tehniar koristiti kompletima za terenske analize i uzorkovanja ( prijenosni ili mobilni laboratorij, terenski instrumenti i sl. ), ureaje za klimatoloka motrenja te pribor za odravanje stacionarnih automatskih mjernih postaja ( npr. za mjerenje kakvoe zraka, vode i sl. ). 2.3. to obrauje - prerauje ( predmeti rada: glavni i pomoni ) Ekoloki tehniar obrauje sirovine koje ulaze u tehnoloki proces kao i one koje tim procesom nastaju, proizvodei pri tom tvari ija svojstva nisu tetna za ljude i okoli. 2.4. to proizvodi - koje usluge daje

 • Ekoloski tehnicar

  2

  2

  Uz proizvode kemijske struke, ekoloki tehniar proizvodit e sekundarne sirovine u postupcima oporabe ( recikliranja ) otpada te raditi u tehnologijama zbrinjavanja otpada ( skladitenje, obrada, odlaganje ). Ostale djelatnosti s kojima e baviti, a koje se smatraju uslugama, su : analize i motrenja u postupcima praenja stanja prirode i okolia, komunalni nadzor, nadzor u postupanju s otpadom, nadzor zatienih dijelova prirode i tehnika pomo pri izradi dokumentacije o zatiti prirode i okolia ( strune podloge, studije, projekti i sl. ). 2.5. Metode rada U svom se radu ekoloki tehniar koristi s metodama uzorkovanja, metodama motrenja u postupcima praenja stanja prirode i okolia, metodama sinteze i analize sirovina i ostalih tvari koje ulaze u tehnoloki proces kako bi optimalizirao taj proces i kvalitetu njegovih produkata. 2.6. S kim surauje u procesu rada Ovisno o radnom mjestu na kojem je zaposlen te o poslu kojeg obavlja, ekoloki tehniar moe biti dio radne skupine ali, moe raditi i samostalno. U svom poslu ekoloki tehniar surauje sa svim strunjacima educiranim u podruju kemijske tehnologije i drugim granama kemijske industrije ali i sa strunjacima u drugim podrujima ljudske djelatnosti kao to su: zatita prirode i okolia, prehrambena, farmaceutska i kozmetika industrija, industrija tenzida, energetika, graevinarstvo i sl. U veini poslova tog obrazovnog profila predviena je suradnja s nadreenim inenjerom ili slinim profilom VI. i VII. stupnja strune spreme. Kao samostalni rukovoditelj skladita otpada ekoloki e tehniar suraivati s podreenim zaposlenicima nie strune spreme. Kao komunalni redar bit e samostalan u djelokrugu svojih ovlasti, ali podreen komunalnom inspektoru, inspektoru zatite prirode ili okolia, odnosno proelniku odgovarajue slube. Kao nadzornik u parku prirode ili nacionalnom parku bit e samostalan u djelokrugu svojih ovlasti, ali podreen ravnatelju parka. 2.7. Uvjeti pod kojima se obavlja rad Ekoloki tehniar radi u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru ( laboratoriji i industrijska postrojenja ), ali i na otvorenom prostoru kada sudjeluje u terenskom prikupljanju uzoraka te provoenju analize tih uzoraka " na licu mjesta ". Terenska istraivanja provode se u urbanoj i ruralnoj sredini, u brdsko-planinskim predjelima te u blizini voda ( mora i kopnenih voda ), a uvjeti rada na terenu ovise o podneblju, godinjem dobu, vremenskim (ne) prilikama te ponekad mogu biti prilino nekonforni (npr. zbog vlage, promjenljivih vremenskih uvjeta i sl. ). Terenski rad ponekad ukljuuje i rad na visini. Rad se odvija u standardnom radnom vremenu, osim kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije ili kada vrijeme odvijanja terenskog istraivanja treba prilagoditi prirodnim uvjetima i meteorolokim prilikama. 2.7.1. Tjelesne aktivnosti Rad u zatvorenom prostoru odvija se sjedei ili stojei, a ukljuuje i povremeno podizanje tereta. Terenski rad je naporniji jer ponekad zahtijeva dugotrajnije hodanje te sagibanje ili uanje, posebice u obavljanju poslova nadzora, uzimanja uzoraka, mjerenja i motrenja. Ovo zanimanje neizostavno ukljuuje rad rukama i prstima te okulomotornu koordinaciju ( tj. tono usklaivanje pokreta s vidnim informacijama ).

 • Ekoloski tehnicar

  3

  3

  2.7.2. Psihike i psihofizike aktivnosti koje rad ukljuuje Zanimanje ekolokog tehniara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergije ( osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima i proizvodnji). Budui da je rad u laboratoriju okvalificiran kao posao s posebnim uvjetima rada, propisano je zapoljavanje pojedinaca ije su ope intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka. Ekoloki tehniar radi poslove koji zahtijevaju tonost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru otrinu vida. Zbog rukovanja malim koliinama tvari, od kojih su neke posebno tetne za zdravlje, kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogunost dugotrajnijeg usmjeravanja pozornosti te emocionalna stabilnost ( osobito u izvanrednim, opasnim situacijama ). Poeljna je i sposobnost ispravnog razlikovanja boja. Ekoloki tehniari koji esto sudjeluju u terenskim istraivanjima moraju biti u zadovoljavajuoj fizikoj kondiciji, skloni putovanjima izvan mjesta stanovanja i radu na otvorenome. Rad na visinama zahtijeva i poseban psihofiziki trening. Zbog rada sa sloenim ureajima zahtijeva se i smisao za tehnike probleme koji podrazumijeva dobro razumijevanje i ispravno rukovanje mehanikom strukturom i funkcijama aparata. 2.8. Izvori opasnosti Ekoloki tehniar svakodnevno radi s tvarima razliitih svojstava, u kontaktu s prljavim tvarima i tekuinama pa i s onima koje su tetne za zdravlje. Osim toga, prisutna je i opasnost od opeklina i ozljeda izazvanih razliitim kemikalijama. Osim opasnosti svojstvenih kemijskoj struci, ekoloki je tehniar izloen i opasnosti pri postupanju s otpadom ( osobito onim opasnim ) te ostalim opasnostima na terenu (nepovoljni klimatski imbenici, visina, voda i sl. ). Zbog toga je, u skladu s propisima zatite na radu, potrebna uporaba zatitne opreme, rukavica, naoala i maski ime se zdravstveni i sigurnosni rizici osjetno smanjuju. Nuno je i potivanje pravila pri koritenju i skladitenju otrovnog i zapaljivog materijala.

  3. NASTAVNI PLAN EKOLOKI TEHNIAR

 • Ekoloski tehnicar

  4

  4

  ZAJEDNIKI DIO Tjedni broj sati

  Red.br. Nastavni predmet 1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz. 1. Hrvatski jezik 4 4 3 3 2. Strani jezik 2 2 2 2 3. Povijest 2 2 - - 4. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1 5. Geografija 2 1 - - 6. Politika I gospodarstvo - - - 2 7. Tjelesna I zdravstvena kultura 2 2 2 2 8. Matematika 4 3 3 3 9. Fizika 2 2 2 - 10. Raunalstvo 2 2 - - UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 21 19 13 13

  POSEBNI STRUNI DIO

  Tjedni broj sati Red.br. Nastavni predmet 1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz 1. Biologija 2 2 2 - 2. Opa kemija s vjebama 2+3 - - - 3. Anorganska kemija - 2 4. Organska kemija s vjebama - 2+0 2+3 - 5. Biokemija s vjebama - - - 2+2 6. Fizikalna kemija - - 2 - 7. Instrumentalne metode analize - - - 0+2 8. Osnove ekologije 1 - - - 9. Geologija - 2 1+1 - 10. Tehnoloke operacije - - 2 - 11. Svojstva stanita - 0+3 - - 12. Kontrola i zbrinjavanje otpada - - 0+5 0+6 13. Zatita prirode i okolia Republike

  Hrvatske - - - 2

  14. Fiziologija ovjeka i ekotoksikologija - - - 2 15. Mikrobiologija - - - 0+2 16. Latinski jezik 2 2 - - IZBORNI PROGRAMI: 17. Raunalne metode u zatiti okolia - - 2 2 18. Fizikalna mjerenja u okoliu - -