1967 - Nummer 1 - april 1967

 • View
  234

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Let eens op hoezeer Heineken Bier statistische en statische Nederlanders tot , een dynamisch L even wekt! • , t .E1k 6tuUl~e .tell eea CII01'lll autal bierdrinkera YOOL maandblad van de studieverenigingen der economische faculteiten van de universiteit van amsterdam - van de vrije universiteit 16e jaargang april 1967 •

Text of 1967 - Nummer 1 - april 1967

 • rostra eConOIDlCa

  amstelodamensia

  Let eens op hoezeer Heineken Bier statistische en statische Nederlanders tot

  , een dynamisch Leven wekt! , t .E1k 6tuUl~e . tell eea CII01'lll autal bierdrinkera YOOL

  maandblad van de studieverenigingen der economische faculteiten van de universiteit van amsterdam - van de vrije universiteit 16e jaargang april 1967

 • CA N DIDATEN! !

  Wordt adspirant-lid van de Kring van Amsterdamse Economen. * Voor adspirant-leden geldt de nominale contributie van f 2,50 per jaar.

  geeft U op als adspirant-lid bij Drs. L. D. Oosterveld, Secrelaris Kring van Amsterdamse Economen, Comelliussfraat 549-111, Amsterdam-Slotervaart, (Telefoon: huis 's avonds 020-152197)

  * Dc vereniging van afgestudeerde economen aan de cconomiscbe faculteit van de Universiteil van Amsterdam

  n.v. h. desseaux tapijtfabriek oss balansen van een expansief bedrijf

  in 1000-den gld . 1965 1961 1965 1961

  duurzame produktiemiddelen 6.080 3.258 eigen vermogen 13.512 3.728

  deelnemingen 5.790 - winstsaldo 827 175

  voorroden 8.017 4.674 vreemd vermogen op lange term ijn 2.160 2.000

  vorderingen 3.607 1.509 vreemd vermogen

  liq . middelen 363 160 op korte termiin 7.358 3.698 --

  -- ----

  23.857 9.601 23.857 9.601 --

  ---

  ---- --

  --

 • rostra econolnica amstelodarnensia maandblad van de studieverenigingen der economische faculteiten van de universiteit van amsterdam en de vrije universiteit

  Directeuren: L. G. M. R. Geeris, J. F. W . Ober

  Redactie: F. Broekman, H. G. Eijgenhuijsen, F. Hendriks

  Redactie-secretaris: F. Hendriks, Vechtstraat 39hs, tel. 732264

  Voor advertenties: J. F. W . Ober, Westermarkt 16, kamer 65 Postgiro: 324342

  Inhoud:

  Redactioneel

  F. Broekman

  P. J. Uitermark

  "Uitlui" redac!euren S. Huisman, J. P. Korthals Altes, D. Meys

  Een nieuwe lente ...

  "Vraag" en "aanbod" tot en met Marshall (lets uit de gesc'hiedenis van de waarde-en prijsleer)

  Realiteit, theorie en hypocrisie; een plaatsbepaling (II)

  Rostra's kleine-boeken-notities

  .M

  2

  5

  6

  13

  16

 • Afscheid van Steef, Jan-Paul en Dick Steef is de eerste van de V.U. afkomstige redacteur voor wie een uitlui verschijnt. Met de uit zijn verleden als koopvaardijofficier stammende nauwgezetheid stapte hij Rostra binnen. Daarin nam hij de houding van zijn mederedacleuren waar met

  een stijgende verbazing. De ervaringen van zijn ondergeschikten in West-Afrikaanse havenplaatsen had den hem ook verbaasd, maar anders. De laatste twee jaar leidde Steef een d ruk bestaan . De -angetwijfeld Calvinistische - hardheid waarmee hij zi jn tijd indeelde, leidde ertoe dat hij zijn ver-loofde uitsluitend in het weekend zag. Een zekere strakhe'id kenmerkte ook de publicistische werk-zaamheden van Steef. In zijn artikelen streefde hij naar volledigheid; er moest altijd nog iets bii. Meestal ontdekte hij dat pas wanneer het stuk reeds gezet was. Zijn afscheid betekent ongetwij-feld een besparing op de zetkosten. . De grote voorkeur van Steef ging uit naar de zgn. bijzondere nummers. Zijn inspira!ie in deze ver-hoogde de aspiraties van zelfs de Rostra redactie . Indien w i j hem had den laten gaan, zou het Keynes-

  nummer van Den Helder tot Epse naar kiosken zijn getran sporteerd. Zijn vertrouwen in de economische belangstelling van het Nederlandse volk moet groat geweest zijn. Met Steef verdwijnt een ambitieus element uit de Rostra redactie. Een ambitie die in dit geval vergezeld ging van deskundigheid en activiteit. Zijn wellen - zoals de "Wet der Kwadraten" - zullen voortaan via andere kana len het grote publiek bereiken. Rostra zal voorlopig niet meer het copyright van een uitvinding bezitten.

  Van de verschillende band en in de redaclie was die van Jan-Paul en Dick een zeer hechte. Zelfs een tijdelijke deportatie naar Russische gebieden vermocht hieraan niets stuk te maken, evenmin als de verwoede uitvallen yan Jan-Paul naar wat hij in navolging van voorgangers in de redactie het VUgevaar en Dick's VAgevuur noemde. Dick had dan he! klappertandend meeglimlachGUkijken . De redactie sidderde zichtbaar op zulke momenten. Men werd steeds van het gesprek over de ontbrekende kopij voor Rostra naar de betekenis van het Christendom voor de economie getrokken. Het proefschrift van Kouwen-hoven vormde hiervoor dan wei eens de magneet die achter de houten betimmeringen in Brouwerswapen stond opgesteld : het zware eikenhout fungeerde dan als pantser dat als ondoordringbaar oerwoud zelfs tegen GU-rilla's bestand bleek. Ondoordringbaarheid is

  2

  ook kennmerkend voor de door Jan-Paul en Dick uitgeschreven soms akelig realistische en dus interessante resultaten van een enquete die rijke-lijk over Rostrapagina's waren uitgestrooid. Deze vorm van roofbouw heeft de overige redactie zeer slecht kunnen verwerken zodat overgegaan werd tot stimulering van intensief pagina(ver)bruik waar Uitermark onmiddellijk dankbaar gebruik van maakte door voetnoten, afgewis-seld door tekst, bij de redactie in te leveren. Overigens heeft Jan-Paul nooit onbescheiden aanspraken op Rostra-pagina 's gemaakt, terwijl hij toch voor velen geen onbe-schreven blad was. Jan-Paul was - zelf (onbeschreven) "blad" zijnde - kennelijk bang voor (beschreven) papier. Zijn doctoraalbul stopte hij ook, evenals Dick, sneller weg dan enig redadielid had kunnen bevroeden. Dit alles neemt niet weg dat met name Jan-Paul soms achter de schermen zwaar en doorstastend werk verrichlle . Het geweldige janboel-vuurtje dat ontstond toen bleek dat

 • Rostra bijna niet meer onder een Koninklijk Besluit was weg te trekken, is door hem op knappe wijze aangewakkerd waardoor tens lotte het gehele Stichtings-probleem voor niet-juridisch geschoolden niet meer was te "bevatten" en de aanvallers op de bezittingen en de door veler toedoen afbrokkelende status von Rostra de aftocht moesten blazen. Dick heeft de Rostralezer een enkele keer op lezenswaardige recensies, zichzelf op de dooruit voortvloeiende boeken getracteerd. De redoctie zet dit werk voort. Lang zullen wij zijn bespreking von de B(r)eug(h)elioanse visie op Atlantic Partner-ship in herinnering houden. Of in ons orchief. Het partnership in de redaclie zol nu een wijziging moeten ondergaani wij hebben dit te danken oon de wetens'chap die onze broeders heeft opgenomen. Vol ver-wachting zal ons hart kloppen wanneer we het "hora est', bestemd voor Jan-Paul of Dick zullen horen uitspreken.

  r

  ACCOUNTANTS

  vragen voor hun kantoor te Amsterdam

  DOCTORANDI IN DE ECONOMIE

  die het voornemen hebben de accountantsstudie aan te vangen dan wei reeds daartoe zijn overgegaan. Voor het volgen van de colleges wordt voldoende tijd beschikbaar gesteld.

  Naast werkzaamheden in de algemene accountantspraktijk bestaat de mogelijkheid tot specialisatie in organisatie-vraagstukken.

  Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, worden gaarne inge-wacht aan het kantooradres:

  DE LAIRESSESTRAAT 139 - AMSTERDAM-Z. TEL. (020) 71 9071.

  Red.

  3

 • 4

  De Haan l 5tol & CO. I accountants Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Arnhem

  hebben enkele va katures voor

  ECONOMEN die zich voorbereiden voor het accountantsexamen

  *

  Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan: MUSEUMPlEIN 17 - AMSTERDAM-Z. Indien gewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt I telefoon 73 19 33)

  Frese~ Hogeweg~ Meyer & Horchner accountants

  zoe ken contact met

  economen die belangstelling hebben voor een practische scholing tijdens de duur van hun universitaire oplei-ding tot accountant.

  Brieven te richten aan het adres: Beethovenstraat 198. Amsterdam telefoon 73 75 55

 • Een nieuwe lente De redactie meent te mogen zeggen dot het Keynesnummer bij hoar lezers als een bom insloeg. Rostra kwam opnieuw in de belangstelling. En wij hopen nu maar dot hierdoor de oontrekkingskracht van dit blod wordt vergroot. Dikwijls, en dit moet de redactie in navolging van hoar voorgangers erkennen, was een snel opkomend gevoel van intense walging no het vreugde- en hoopvol openslaan van een nieuwe Rostra niet te onderdrukken. Veel redacties hebben hieronder geleden. Bovendien zijn onder het wegpinken von troontjes heel wot redactievergaderingen belegd om te spreken over Rostra dot DANKZIJ HET ONTBREKEN VAN KOPIl weer niet kan verschijnen. En verscheen het, welnu don bekroop ons, enfin zie boven.

  Uit het Keynesnummer is gebleken dot enige vooraanstaande hoogleraren bereid zijn geweest zich moeite en tijd te getroosten om voor de speciale uitgave van Rostra een bijdrage te schrijven. Zonder mokken. Zonder klagen over tijdgebrek (modewoord). Zo maar olsof het bijna vanzelfsprekend was. In dit "bijna" zit nu evenwel het venijn (term van de heer Stroboer): HET IS NAMELIJK DE OPZET DAT ROSTRA DOOR STUDERENDEN EN NIET DOOR HOOGGELEERDE AFGE-STUDEERDEN WORDT VOLGESCHREVEN!! Wij hebben met onze verzoeken oan de hoogleraren gebroken met een traditie die, zoals wij met schrik bemerkten, door velen waarschijnlijk niet 015 zodanig werd onderkend! Want geen toekomstig economist (uitzonderingen: Leliveld, Uitermark en Visser) blijkt gedurende het of gel open jaor het verlongen te hebben gekoesterd of DE TIJD te hebben kunnen reserveren om eens een redelijk stukje voor zijn, soms hoar, Faculteitsblad te schrijven. En juist omdot de redoctie het niet-conservatieve en niet-"wetenschappe-lijke" standpunt huldigt dot ook bij een nog niet ofgestudeerd persoon hoogst originele ideeen in de geest naor een uitweg kunnen zoeken, maken wij het de inzender von een stuk 01 bijzonder gemakkelijk. Bovendien moet een ieder er goed van doordrongen zijn dot plootsing von zijn stukje een "eerste sto