2014 05-20 update bodemregelgeving

Embed Size (px)

Text of 2014 05-20 update bodemregelgeving

  • 1. Understanding Today Improving Tomorrow Vlaamse bodemregelgeving 20 mei 2014

2. Programma - Omzetting RIE 2010/75/EU - Ontwerp van decreet tot wijziging bodemdecreet - Vlarem trein 2013 - Wijziging Vlarema en Vlarebo 3. Omzetting RIE 2010/75/EU - 17/12/2010: publicatie in Europees Publicatieblad http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:NL:PDF - 06/01/2011: in werking treding RIE - omzetting in nationale wetgeving binnen de 2 jaar, dus uiterlijk op 07/01/2013 - Belgi regionale bevoegdheid Vlaanderen, Brussel, Walloni - 07/01/2013: art. 33bis in Bodemdecreet ingevoegd - 10/09/2013: publicatie Vlarem-trein 2012, d.z. uitvoeringsbesluiten - 20/09/2013: Vlarem-trein 2012 van kracht (m.u.v. enkele art.) - 01/01/2013: wijziging standaardprocedure OBO - 07/01/2014: intrekking GPBV-richtlijn - 06/05/2014: richtsnoeren EC mbt opstellen situatierapport 4. Bodemdecreet art. 33bis - verplichting tot de opmaak van een situatierapport - situatierapport, d.i. orinterend bodemonderzoek (OBO), nl. informatie over de toestand inzake bodem- en grondwaterverontreiniging door relevante gevaarlijke stoffen - relevant = met een hoog potentieel voor bodem- en grondwaterverontreiniging - gevaarlijke stoffen = gevaarlijk op grond van art. 3 van de CLP verordening - relevante, gevaarlijke stoffen = bijlage II van de RIE - toepassingsgebied - alle GPBV-inrichtingen die relevante, gevaarlijke stoffen gebruiken, produceren of uitstoten - worden in de Vlarem-indelingslijst in kolom 8 aangeduid met de kenletter S http://www.lne.be/themas/vergunningen/gpbv-ippc - onderscheid tussen nieuwe S-inrichting, bestaande S-inrichting en verandering naar S-inrichting - referentiedata: 07/01/2013, 20/09/2013, 07/01/2014 en 07/07/2015 5. 1) S-inrichtingen in exploitatie vr 20/09/2013 - nmalig OBO op initiatief en op kosten van de exploitant, te bezorgen aan OVAM - vr 07/01/2014 indien GPBV ten gevolge GPBV richtlijn - vr 07/07/2015 indien GPBV ten gevolge RIE 6. 2) S-inrichtingen vergund vr 20/09/2013, opstart exploitatie na 20/09/2013 - indien vergund vr 07/01/2013 - nmalig OBO op initiatief en op kosten van de exploitant, te bezorgen aan OVAM - vr opstart van de exploitatie - indien vergund na 07/01/2013 maar vr 20/09/2013 - nmalig OBO op initiatief en op kosten van de exploitant, te bezorgen aan OVAM - vr 07/01/2014 indien GPBV ten gevolge GPBV richtlijn - vr 07/07/2015 indien GPBV ten gevolge RIE 7. Verklaring kenletter S 1.1) A G 1.2) A G 1.3) A G 2.1) A G Situatierapport vr 07/01/2014 indien GPBV ingevolge GPBV richtlijn Situatierapport vr 07/07/2015 indien pas GPBV ingevolge RIE 2.2) A G Situatierapport vr G 3) A G Situatierapport vr A x) = verklaring kenletter S A = indienen volledige milieuvergunningsaanvraag G = ingebruikname installatie 7/01/2013 20/09/2013 8. 3) S inrichtingen te (her)vergunnen na 20/09/2013 - nieuwe S inrichting vanaf 20/09/2013 - OBO op initiatief en op kosten van de exploitant, te bezorgen aan OVAM - tevens bodemattest (BA) aanvragen - bij goedkeuring van OBO door OVAM zal BA vermelden dat met onderzoek voldaan is aan art. 33bis - verslag OBO en BA toevoegen aan MVGA - geldt ook voor bestaande inrichtingen die door verandering S inrichting worden !!! 9. Verandering S-inrichting - veranderen van een inrichting: wijzigen, uitbreiden, toevoegen - wijzigen : het verplaatsen binnen de vergunde inrichting, of het aanwenden van een andere fabricagemethode - uitbreiden: het vergroten in capaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft - toevoegen: het vergroten in opslagcapaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen, waarop de geldende vergunning geen betrekking heeft - GPBV-installatie - een vaste technische eenheid waarin een of meer van de activiteiten en processen, vermeld in de indelingslijst en aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst, plaatsvinden alsook andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de voormelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging - mijn mensentaal: alle percelen in vergunning waarop verdachte locaties - OVAM vs. GPBV-cel LNE 10. 3) S inrichtingen te (her)vergunnen na 20/09/2013 - S inrichting ten gevolge RIE in exploitatie vr 07/07/2015 n vergund vr 07/01/2013 vanaf 07/07/2015 - toepassing van artikels in titel I en II van het Vlarem m.b.t. GPBV-installaties - S inrichting ten gevolge GPBV richtlijn in exploitatie vr 07/01/2014 n vergund vr 07/01/2013 vanaf 07/01/2014 - zelfde verplichtingen bij MVGA en bij stopzetting als voor nieuwe S inrichting 11. Stopzetting GPBV-installatie - bij de definitieve stopzetting van de activiteiten worden de nodige maatregelen getroffen om elk risico van verontreiniging te voorkomen en om het bedrijfs- terrein weer in de bevredigende toestand te brengen - stopzetting S-inrichting (art. 32 en 122 Bodemdecreet) - uitvoering OBO door exploitant - melding stopzetting aan OVAM, incl. verslag OBO, binnen 90 kalenderdagen na sluiting van de inrichting - aanmaning door OVAM indien beschrijvend bodemonderzoek / bodemsanering noodzakelijk (binnen 60 kalenderdagen) - exploitant dient financile zekerheid te stellen - stopzetting overige GPBV-installatie (art. 9 t/m 11 en art. 19 t/m22 Bodemdecreet) - d.z. geen risico-inrichtingen volgens Bodemdecreet - m.u.z. van 20.3.2.d winning asbest / fabricage van asbestproducten 12. Vlarebo - art. 67/1 toegevoegd - dit artikel schakelt voor verplichtingen krachtens art. 33bis 1 en 2 van Bodemdecreet de uitzonderingen op de verplichting om een volledig nieuw OBO uit te voeren uit - geen risico-inrichting sinds vorig OBO - OBO minder dan n jaar - beperkte aanvulling van het OBO - bundeling en aanvulling van beschikbare onderzoeksgegevens - echter geen nieuw OBO nodig als tijdens de exploitatie reeds OBO op volledig terrein is uitgevoerd (zie 2A en 2B) - exploitatie-onderzoek komt dus niet in aanmerking !! 13. Programma - Omzetting RIE 2010/75/EU - Ontwerp van decreet tot wijziging bodemdecreet - Vlarem trein 2013 - Wijziging Vlarema en Vlarebo 14. Overdracht van gronden - de onteigening van gronden wordt niet langer als een overdracht van grond beschouwd zelfstandige saneringsplicht voor onteigenende overheid impact op onteigeningsvergoeding - aflevertermijn bodemattest niet-dossiergebonden grond: 14 dagen - melding van overdracht wordt opgeheven - zelfstandige saneringsplicht (uitvoering BBO) specifieke aanmaning verdwijnt - versnelde overdrachtsprocedure: second opinion door tweede eBSD in opdracht van verwerver niet langer noodzakelijk - mogelijkheid tot verplichting van vroegere eigenaar tot uitvoering van OBO, bij miskenning van de bijzondere overdrachtsverplichtingen voor de overdracht van risico-gronden 15. Opdeling /vrijstelling saneringsplicht - voorwaarde m.b.t. risico-inrichting op terrein sinds 1 januari 1993 vervalt voor vrijstelling van eigenaar voor nieuwe bodemverontreiniging - mogelijkheid tot vrijstelling van saneringsplicht voor deel van verontreiniging (zowel in ruimte als in tijd) - voorbeeld - periode 1960-1985: exploitant 1 = eigenaar 1 - periode 1985-2009: exploitant 2 = eigenaar 2 - periode 2009-heden: exploitant 3 / eigenaar 2 - elke exploitant veroorzaakt verontreiniging - huidige regelgeving: exploitant 3 kan geen vrijstelling saneringsplicht bekomen - complexiteit stijgt, onbillijkheid daalt - samenwerking saneringsplichtigen vermengde bodemverontreiniging 16. Vermengde bodemverontreiniging - definitie - bodemverontreiniging waarvoor verschillende personen als saneringsplichtige werden aangewezen en waarbij niet exact kan worden bepaald voor welk deel van de bodemverontreiniging elke plichtige saneringsplichtig is, of waarbij dat wel kan worden bepaald, maar het niet mogelijk is om door het gebruik van het BATNEEC-principe, voor elk deel van de bodemverontreiniging een afzonderlijk beschrijvend bodemonderzoek of een afzonderlijke bodemsanering uit te voeren - zowel voor nieuwe, historische als gemengde (water)bodemverontreiniging - vaststelling van verdeelsleutel voor (pre)financiering evaluatie per fase - criteria - de historiek en de aard van de veroorzakendeactiviteiten - de bodemgesteldheid - de fysische en chemische eigenschappen van de verontreinigende stoffen - huidig verspreidingspatroon van de verontreiniging - gezamenlijk / voortouw door n der saneringsplichtigen / voortouw door OVAM - beroepsmogelijkheid tegen vaststelling - vermengde bodemverontreiniging - verdeelsleutel 17. Varia - bijkomende doelstelling bodemdecreet - het duurzame gebruik van uitgegraven bodem wordt aangemoedigd zodat de uitgegraven bodem maximaal wordt ingezet als alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen - mogelijkheid tot risicobeheer wordt opgeheven - bestaande risicobeheerplannen worden als gefaseerd BSP beschouwd - Impact op FZ (nog enkel voor uitvoering gefaseerd BSP) - evaluatie afzonderlijke behandelbaarheid van delen van gemengde verontreiniging wordt opgeheven - evaluatietermijn periodiek OBO: 60 dagen - OVAM kan aanmanen tot uitvoeren van OBO buiten kader van verplichte onderzoeksmomenten - bv. risico-inrichting zonder periodieke onderzoeksplicht en zonder intentie tot overdracht, maar gelegen nabij drinkwatergebied 18. Programma - Omzetting RIE 2010/75/EU - Ontwerp van decreet tot wijziging bodemdecreet - Vlarem trein 2013 - Wijziging Vlarema en Vlarebo 19. Vlarem trein 2013 - impact CLP verordening wijziging indelingslijst - nieuwe rubriek 17 - opslag (alle) gevaarlijke producten (vaste stoffen, vloeistoffen maar ook gassen en arosolen) - m.u.v. Seveso rubriek (omvat ook aanwezigheid in (proces)installaties)) loopt parallel met Seveso III bepalingen - indeling op basis van minstens n gevarenpictogram - wat met diesel/stookolie (bereik 55C < Vp < 75