329 Reduced

  • View
    83

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 329 Reduced

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIKIH NAUKA GRAFIKO INENJERSTVO I DIZAJN

Dragoljub Novakovi Sandra Dedijer Neda Mili

GRAFIKI PROCESIPRAKTIKUM ZA VEBE

Novi Sad, 2012.

PREDGOVOR Uz upoznavanje osnovnih pojmova grafike struke, znanja o materijalima i sticanja znanja o grafikim procesima, izuzetno bitan segment grafike proizvodnje ine i znanja koja omoguuju da se za grafiki proces realizuje kalkulacija grafike proizvodnje. Ona se konkretizuje za odreene grafike proizvode. Taj proces podrazumeva sposobnost povezivanja proizvodnih tokova i parametara koji su realni pratioci grafike proizvodnje. Dobijena znanja u okviru predavanja i vebanja iz grafikih procesa su osnova za rad u realnim grafikim proizvodnim sistemima. Ona se realizuju kroz strunu praksu gde su elementarna znanja od izuzetne vanosti. To obuhvata znanja od kreiranja radnog naloga grafike proizvodnje do znanja kojima se prati proizvodni tok grafike proizvodnje, Prvi bitni elementi su vezani za odabir materijala od kojih se izrauju grafiki proizvodi. Spektar materijala je izuzetno irok a kroz praktikum za vebe se pokuao izdvojiti deo materijala koji su esto u upotrebi. Metodom njihovog odabira i razmatranja nalaze se reenja i za ostale materijale grafike proizvodnje posebno materijale na kojima se tampa. U prvoj fazi je potrebno ovladati optimizacijom u pripremi formata. Posebno znaajna znanja su vezana za dobijanje najmanjeg proizvodnog otpada koji se reava u fazi optimizacije rasporeda manjih formata na veim. Za odabir materijala studenti se postupno uvode u metodologiju kroz korienje informativnih materijala proizvoaa u obliku kataloga. Ukljuuju se i drugi neophodni parametri vezani za odabir odgovarajue boje za tehniku tampe i koliinska izraunavanja. Upoznaju se procesi pripreme tampe i kalkulacije pripreme za tampu, zatim realizacija procesa tampe i kalkulativni elementi koji se

zavravaju

kalkulacijom

zavrne

grafike

obrade

u

grafikim

procesima. Na sve ovo se ukazuje na kraju praktikuma gde su u obliku priloga dati podaci u obliku preporuka za izbor. Vebe su koncipirane na nain da postupno uvode u potrebna saznanja koja se dobijaju savladavanjem grafikih procesa. Metodoloki vebe uvode studente u saznanja vezana za cilj

vebanja, osnovna teorijska znanja vezana za grafike procese i potrebne proizvodne elemente. Vebe sadre praktian deo koji se realizuje kroz reavanje konkretnih zadataka i kontrolna pitanja i zadatke koji su namenjeni pripremi i upoznavanju vebanja. Poseban kvalitet vebanjima je obezbeen kroz praktian samostalan rad i zadatke koje studenti reavaju u toku vebanja ime utvruju steena znanja.

Autori

SADRAJ Veba 1 Grafika proizvodnja i procesi ...................................... 11 1.1 Grafika proizvodnja ................................................................ 11 1.2 Osnovni procesi u grafikom preduzeu ................................. 12 1.3 Ugovaranje i planiranje posla .................................................... 18 1.4 Znaajni proizvodni elementi .................................................... 18 1.5 Odreivanje normativa rada ..................................................... 19 1.6 Grafiki proizvodi ..................................................................... 191.6.1 Grafiki proizvodi koji pripadaju knjigovezakoj obradi ........................ 20 1.6.2 Vrste grafikih papira i kartona ............................................................. 21

1.6.3 Karton ..................................................................................... 24 1.7 Praktian deo ........................................................................... 251.7.1 Vebanje 1 .......................................................................................... 25

1.8 Kontrolna pitanja ...................................................................... 32 Veba 2 Proraun koliine papira ............................................... 35 2.1 Tabaci, tehnoloke i korisne povrine na tabaku ....................... 35 2.2 Formati papira iz tabaka .......................................................... 37 2.3 Odreivanje najveeg broja listova odreenog formata iz polaznog formata ..................................................... 39 2.4 Praktian deo ........................................................................... 402.4.1 Vebanje 1 .......................................................................................... 41 2.4.2 Vebanje 2 .......................................................................................... 45

2.5 Kontrolna pitanja i zadaci ......................................................... 53 Veba 3 Odreivanje formata osnovnog tabaka i tabaka za tampu prema katalogu papira .................... 57 3.1 Osnovne karakteristike papira, kartona i lepenke kao podloge za tampu .................................................................. 57 3.2 Klasifikacija papira, kartona i lepenke ...................................... 59 3.3 Praktian deo ........................................................................... 603.3.1 Vebanje 1 .......................................................................................... 61 3.3.2 Vebanje 2 .......................................................................................... 84 3.3.3 Vebanje 3 .......................................................................................... 91

3.4 Kontrolna pitanja i zadaci ......................................................... 98

Veba 4 Kalkulacija utroka boje .............................................. 101 4.1 tamparske boje .................................................................... 101 4.2 Klasifikacija grafikih boja ..................................................... 102 4.3 Boje za ofset tampu .............................................................. 103 4.4 Proraun utroka boje ............................................................ 1034.4.1 Proraun utroka boje u tabanoj ofset tampi ................................ 103

4.5 Praktian deo ......................................................................... 1044.5.1 Vebanje 1 ....................................................................................... 105

4.6 Kontrolna pitanja i zadaci ....................................................... 112 Veba 5 Kalkulacija digitalne pripreme za tampu .................... 115 5.1 Osnovni pojmovi digitalne pripreme za ofset tampu .............. 1155.1.1 Prijem i provera materijala ............................................................... 116 5.1.2 Obrada teksta i likovnih priloga ........................................................ 116 5.1.3 Integracija teksta i likovnih priloga ................................................... 117 5.1.4 Digitalna montaa ............................................................................. 117 5.1.5 Izrada digitalnog probnog otiska ...................................................... 118 5.1.6 Izrada tamparske forme ................................................................. 118

5.2 Praktian deo ......................................................................... 1185.2.1 Vebanje 1 ....................................................................................... 119

5.3 Kontrolna pitanja i zadaci ....................................................... 130 Veba 6 Kalkulacija ofset tabane tampe ................................. 133 6.1 Osnove ofset tabane tampe ................................................ 133 6.2 Proraun ofset tabane tampe .............................................. 135 6.3 Praktian deo ......................................................................... 1366.3.1 Vebanje 1 ....................................................................................... 136 6.3.2 Vebanje 2 ....................................................................................... 145

6.4 Kontrolna pitanja i zadaci ....................................................... 149 Veba 7 Kalkulacija zavrne grafike obrade............................ 153 7.1 Zavrna grafika obrada ......................................................... 153 7.2 Operacije zavrne grafike obrade ......................................... 1547.2.1 Operacija rezanja ............................................................................. 155

7.2.2 Operacija savijanja ............................................................................ 155 7.2.3 Operacija sakupljanja ........................................................................ 156 7.2.4 Operacija spajanja ............................................................................. 156

7.3 Praktian deo ......................................................................... 1577.3.1 Vebanje 1 ........................................................................................ 157 7.3.2 Vebanje 2 ........................................................................................ 163

7.4 Kontrolna pitanja i zadaci ....................................................... 173 Veba 8 Integracija prorauna pripreme za tampu, fset tabane tampe i zavrne grafike obrade .......................................................................... 177 8.1 Ukupna kalkulacija u poslovanju proizvodnog pogona ........... 177 8.2 Vetina izvoenja i predstavljanja kalkulacije ......................... 178 8.3 Praktian deo ......................................................................... 1798.3.1 Vebanje 1 ........................................................................................ 179 8.3.2 Vebanje 2 ........................................................................................ 187

8.4 Kontrolna pitanja i zadaci ....................................................... 199 Ve

Search related