390 De Friese Wouden Hkz-Gecertificeerd

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • kwaliteitsstandaarden/beroepen

  73zorg & financiering > 3-2009

  390 de friese wouden hkz-gecertificeerd

  Zorgorganisatie De Friese Wouden heeft hetHKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteits-beoordeling in de Zorgsector) behaald.Daarmee heeft de organisatie bevestigd gekre-gen dat zij kwalitatief goede zorg verleent.

  Voor een aantal onderdelen van De FrieseWouden is het behalen van het certificaat eenverlenging van het eerder behaalde certificaat.

  Jaarlijks wordt getoetst of De Friese Woudennog wel voldoet aan de eisen van het certificaat.Om het certificaat te behalen, is door een externbureau een onderzoek ingesteld naar werk-processen, beleid, clintendossiers, klachten,privacy en tevredenheid van clinten en mede-werkers.Bron: Gemeente Stellingwerf, 26 januari 2009 beroepen

  391 specialist ouderengeneeskunde wordt nieuwe naam voor deverpleeghuisarts

  De minister van VWS heeft ingestemd met denaamswijziging van de verpleeghuisgenees-kunde en de verpleeghuisartsen. De nieuwenaam voor het vakgebied wordt specialismeouderengeneeskunde en de verpleeghuisartsengaan specialist ouderengeneeskunde heten.

  De verpleeghuisgeneeskunde heeft zijn wortelsin het verpleeghuis en de sociale geriatrie. Denieuwe naamgeving is nodig omdat verpleeg-huisartsen hun deskundigheid niet alleen inzet-ten voor mensen die in verpleeghuizen zijnopgenomen, maar voor alle kwetsbare ouderenmet complexe gezondheidsproblemen ongeachtde plaats waar zij verblijven, dus ook thuis, inhet verzorgingshuis, in een kleinschalige woon-voorziening of in het ziekenhuis. De beroeps-groep heeft brede medische expertise voor hetbegeleiden van ouderen en andere kwetsbare

  mensen en is ook betrokken bij de revalidatievan ouderen die na een CVA (cerebrovasculairaccident) of heupfractuur herstellen en daarnahun leven weer oppakken. De nieuwe naam vol-doet beter aan deze diverse aspecten van deberoepsuitoefening. De leden van de Beroepsvereniging van ver-pleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA)hebben al eerder met de naamswijziging inge-stemd. Het komende halfjaar is een overgangsperiodewaarin de beroepsgroep, de opleidingen en deberoepsvereniging zich in woord en geschrift opde nieuwe naamgeving kunnen voorbereiden.Vanaf 15 juli 2009 moeten alle in het specia-listenregister ingeschreven verpleeghuisartsende titel specialist ouderengeneeskunde gaanvoeren. Bron: NVVA, 20 januari 2009