6.Eixos de catalanes - .6.Eixos de les carreteres catalanes213 Els eixos principals de les carreteres

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 6.Eixos de catalanes - .6.Eixos de les carreteres catalanes213 Els eixos principals de les...

 • 6.Eixos de les carreterescatalanes

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes202

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes203

  En aquest apartat sanalitzenles interrelacions complexesde les carreteres catalanesamb el territori que serveixeni que les envolta a travs de la senyalitzaci cultural.

  Sintenta aix anardesenvolupant la idea de transformar la carreteradobjecte de transport icomunicaci, de lloc de pas,a una porta dentrada a unterritori ms ampli i ric decontinguts que les localitats i indrets que connecta.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes204

  Objectius

  1) Mostrar la capacitat inesgotablede comunicaci que les carreteresi la senyalitzaci poden tenir.2) Convertir les carreteres en reflexfidel de la riquesa cultural i socialdels territoris en els quals estaninserides, com a element territorialessencial del mn contemporani.3) Incloure la dinmica del temps ja que, com el conjunt del territori,la nova senyalitzaci tamb hauriade ser flexible i canviant.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes205

  Criteris generals

  El primer criteri aplicat ha estat allar uns eixosviaris estructuradors,representatius del territori catal.

  El segon, establir les variables fonamentalsque poden fornir els nouscontinguts de lasenyalitzaci cultural.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes206

  Metodologia de treball

  Duna banda, shan individualitzatles carreteres que depenen de la Generalitat per tal destablir uns mnims eixos coherents que permetin la integraci de totel territori catal a la seva xarxade carreteres. De laltra, shaelaborat una base de dades derecursos locals per tal de poderoferir elements adients per a la seva senyalitzaci de la manerael ms diversificada, exhaustiva i equilibrada possible. Noms per a leix del Llobregat hem aconseguit 2.422 entrades.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes207

  Sobre la selecci dels eixos

  Tot i que les carreteres avuiexistents a Catalunya sn el resultatdun procs molt llarg i discontinu,amb centres de decisi quasisempre allunyats del territori catal,es pot parlar duna veritable xarxa de carreteres.

  La xarxa de carreteres catalana es defineix a partir duns nodes, les seves ciutats i viles, i duns eixos que el territori marca amb la sevacomplexa organitzaci de valls fluvials, planes i serralades.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes208

  Primer es va elaborar un mapa on shi vandestacar tots els municipis que estaven a menys de 5 o 10 km de qualsevol carreterade titularitat catalana. El resultat va ser molt poc significatiu ja que hi sortia representat gaireb tot el territori catal.

  En aquest sentit, es va cercar uns territoris amb un mnim de

  coherncia histrica i social i es refor la idea de seleccionar

  uns eixos viaris vertebradors. Van aparixer aix unes regions

  lineals, formades per agrupacions de comarques al llarg dun

  eix i unes altres regions menys definides per les carreteres,

  explicades per per la seva coherncia regional.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes209

  La informaci de base ha estatrecollida a partir dun procsdoble i complementari:

  1. El treball sistemtic dobservaci de camp fet al llarg de la carrera professional de lequip de treball, actualitzat i reordenat per aquest projecte a les rees seleccionades per a exemplificar la senyalitzaci cultural.2. La recollida de la informaci qualitativalocal a les obres generals que ha publicatlEnciclopdia Catalana, complementadapels sistemes dinformaci local que ha estat necessari consultar per a un dels eixos seleccionats, a tall dexemple.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes210

  Sobre la selecci dinformaci

  En aquest projecte, la informaci ha estatseleccionada a partir de criteris jerrquicsdimportncia establertsduna manera centralitzadaper lequip de treball, quetenen un paper meramentorientatiu, destil.

  Per a la implementaci prctica de la senyalitzaci cultural, per,caldr contrastar aquest tipus de criteris i la seva aplicaci amb els interessos regionals,comarcals i locals de cada un dels organismes competents i de cada moment histric.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes211

  Els eixos vertebradorsde la xarxa catalana

  Una de les hiptesis bsiquesper a laplicaci de la senyalitzaci cultural de les carreteres s la de la seva coherncia territorial.

  Les carreteres no sn noms llocs de pas, cada cop ms rpid, per altransport de persones i de mercaderies,sin que sn veritables elements vertebradors del territori. Aquesta vertebraci territorial implica la conformaci, ms o menys completa i racional, duns eixos bsics que comuniquen i interrelacionen totes les persones i comunitats, tots els territoris de Catalunya.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes212

  La xarxa de carreteres a Catalunya

  Catalunya t un sistema viari complex i contradictori des del punt de vista de la gesti i ls. El 16,5% del total de quilmetres de la xarxa de carreteres sn del Ministeri de Foment, i concentren el 41,4% del trnsit que passa per Catalunya.

  Per la seva banda, les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunyarepresenten el 46,9% dels quilmetres, i poc ms del 42% del trnsit. Un percentatge molt menor en ambds conceptes s representat encara per les carreteres locals.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes213

  Els eixos principals de les carreteres catalanes

  Es consideren eixos principals de les carreterescatalanes aquells que tenen titularitat de laGeneralitat i que, a escala nacional, articulen i connecten la major part del territori i el comuniquen amb lexterior.

  Els rius ms importants i levoluci del poblament de les planesconstitueixen els canals que han acollit aquests eixos viaris, avui vertebradors.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes214

  Leix Transversal

  Leix Transversal, primera diagonalde Catalunya sobreimposada alstrets dominants del seu relleu, s potser el ms conegut dels eixosviaris catalans. El fet transversal vol subratllar no noms la direcci dominant dellevant a ponent, sin la sevaindependncia de lrea barcelonina,que fins a final del segle XX gairebmonopolitzava les comunicacionscatalanes terrestres.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes215

  Leix de Ponent

  Iniciat com a eix de lEbrecap a final del segle XXha ests la seva influnciamolt ms enll, anant a cercar les conques dels seus grans afluents, el Segre i el Cinca.

  Allunyat de totes les rees dinfluncia de les grans metrpolislitorals, serveix lrea metropolitanade Lleida i connecta el Baix Ebre amb els Pirineus.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes216

  Leix Litoral metropolit

  Leix Litoral metropolit concentrala major densitat de viesalternatives, com correspon a la major densitat docupacihumana en tots sentits.

  Una gran part no s de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per la seva utilitzaci en fa un dels eixos amb ms intensitat de trnsit de la xarxa catalana. La temporalitat dels usos de les vies daquest eix marca el ritme de la vida quotidiana dels habitants de les metrpolis de Barcelona i Tarragona, alhora que canalitza els principals fluxos turstics del pas.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes217

  Leix del Ter

  Leix que comunica la regi de Barcelona amb els Pirineus,al llarg de les valls del Congost i del Ter, s una via decomunicaci tradicional, de les que han definit la identitatde la Catalunya Vella.

  Tot i que no es correspon a una nica vallfluvial, la seva continutat s indiscutible,fins al punt que durant molts anys es vapensar en una impossible captura del Terper part de la conca mediterrnia, fet quedna un protagonisme clar a aquest riu.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes218

  Leix del Llobregat

  Leix del Llobregat s laltre gran eix vertebradorde la Catalunya Vella en la direcci nord-sudpredominant.

  La seva posici central li atorga un gran protagonisme, aix com la histria concreta de la construccide la mateixa carretera. La connexia travs dels tnels del Cad i dePimorent nhan fet, a ms, una novavia de sortida cap a Europa.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes219

  Les carreteres locals i comarcals

  Com que les carreteres sn per a comunicar territoris i, sobretot,persones, el protagonisme de laxarxa i dels seus eixos vertebradorsno pot fer oblidar de cap maneralexistncia duna subxarxa comarcali local molt densa.

  Aquests petits camins i carreteres no tan solsconstitueixen un servei local imprescindible, sin que moltes vegades sn complementsvitals per a la xarxa principal.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes220

  Leix del Llobregat: propostes de continguts lineals

  La C-16, segons la denominaci oficial, permet laplicaci duna senyalitzaci vertebrada per a aquesta carretera.

  La direcci predominant sud-nord daquest eix constitueix una introducci a la Catalunya Vella, a lentorn de la qual han esdevingut alguns dels fenmens ms significatius de la histria deCatalunya. Circular per aquesta carretera, en una o altra direcci, ha de permetre als viatgers entrar en contacte amb llocs i moments clau de la histria i del present de Catalunya.

 • 6.Eixos de les carreteres catalanes221

  Levoluci demogrfica recent de les terres de leix

  A partir de limpacte de la crisi industrial iniciada a comenament dels anys setanta la poblaci a tot el llargde leix ha sofert canvis importants i ha iniciat unadavallada quasi generalitzada que noms sha amortit, i fins i tot invertit, els primers anys del nou segle.

  Els creixements ms grans es concentren a les capitals comarcals i als centres urbans ms importants, sobretot fora de lmbit metropolit, afectatper moviments de poblaci molt diversos. En el creixement recent ha tingutuna influncia clara larr