of 40 /40
æ ªÀ Ä ¸À ASÉ å vÀ ¸À ASÉ å «μÀ AiÀ Ä vÀ °è gÀ ĪÀ ¥À ÄlUÀ ¼À ¸À ASÉ å vÀ ¥Áæ gÀ A©ü¹zÀ ¢£ÁAPÀ vÀ «¯É à ªÀ iÁrzÀ ¢£ÁAPÀ vÀ ªÀ VÃðPÀ gÀ t (J.©.¹.r) μÀ 1 ¸À A:»AªÀ ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï113-1981-82 ȺÀ ¤ªÀ iÁðt C£À ĪÀ Äw §UÉ Î. 42+191 30-01-82 18-12-2000 E Reg numbers of local candidates working as on »AzÀ ĽzÀ ªÀ ðUÀ ¼À PÀ ¯Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀ iÁ»w ºÀ ÄÌ C¢ü ¤AiÀ ĪÀ Ä 4(1)(J) gÀ £ÀéAiÀ Ä C©ü ¯É ÃSÁ®AiÀ ÄzÀ ¤ªÀ ðºÀ ¹§âA¢ - 02 1981-82 £Éà ¸Á°£À PÀ ¼À ªÀ iÁ»w 1985-86 £Éà ¸Á°£À PÀ ¼À ªÀ iÁ»w 1 ¸À A:»AªÀ ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 37-1985-86 Reg numbers of local candidates working as on 01-07-1985 in group C posts in the dept coming under your Administertive control 4+58 07-11-85 31-11-85 E 2 ¸À A:»AªÀ ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 39-1985-86 Supply of 2 Almirahs to gst sec-reg 3 15-07-1985 19-11-1985 E 3 ¸À A:»AªÀ ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 113-1985-86 Request of Sri.K.N. Sadanaiah Stenographer for permission to act as honarary principal of the nrupathunga Institute of commerce. 4+6 31-01-1986 20-02-1986 E 4 ¸À A:»AªÀ ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 107-1985-86 Presence of senior officers for the Assembly -reg. 2+2 08-09-85 14-08-1985 E 5 ¸À A:»AªÀ ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 12-1985-86 Sanction of Advant to servant working the out standing loan amount 1+3 25-4-1985 26-04-1985 E

¹§âA¢ - 02 - Karnataka

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ¹§âA¢ - 02 - Karnataka

EST-2.xlsPÀqÀvÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹.Dgï113-1981-82 UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt C£ÀĪÀÄw §UÉÎ. 42+191 30-01-82 18-12-2000 E
Reg numbers of local candidates working as on
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
¹§âA¢ - 02
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 37-1985-86
Reg numbers of local candidates working as on 01-07-1985 in group C posts in the dept coming under your Administertive control
4+58 07-11-85 31-11-85 E
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 39-1985-86 Supply of 2 Almirahs to gst sec-reg 3 15-07-1985 19-11-1985 E
3 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 113-1985-86
Request of Sri.K.N. Sadanaiah Stenographer for permission to act as honarary principal of the nrupathunga Institute of commerce.
4+6 31-01-1986 20-02-1986 E
4 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï 107-1985-86 Presence of senior officers for the Assembly -reg. 2+2 08-09-85 14-08-1985 E
5 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹.Dgï 12-1985-86 Sanction of Advant to servant working the out standing loan amount
1+3 25-4-1985 26-04-1985 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
6 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹.Dgï 4-1985-86
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°ègÀĪÀ «ªÀzsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀ ¢£À ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉa¸ÀĪÀ §UÉÎ C£ÀĪÀÄw PÀÄjvÀÄ.
1+3 24-4-1985 04-02-85 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
«.«.93-1987-88 PÉ.©.ZÉ£ÀßUËqÀ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ EªÀjUÉ UÀȺÀ¤ªÀiÁðt ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.
17+105 18-7-87 20-12-90 E
2 169-1987-88 ²æÃ.gÁªÀÄ°ÃAUÉÃUËqÀ, ªÁ.ZÁ EªÀjUÉ UÀÈ.R. UÁV ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.
62+255 22-01-1988 06-11-00 E
1987-88 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
1990-91 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-47-1990-91
²æÃ.J£ï.ªÉÊ.AiÀiÁzÀgÀ EªÀgÀ ¥À.¥ÀÆ.CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß WÉƶ¸ÀĪÀ §UÉÎ.
61+150 22-11-1990 30-03-1997 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-101-1991-92
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ «±ÉõÀ d£ÀUÀtw ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ 28+314 19-08-91 06-05-93 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-72-1992-93
²æÃ.gÀÄzÀæ¥Àà gÀªÀgÀ PÀvÀðªÀåzÀ §UÉÎ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 45+112 17-06-1992 12-05-97 E
1990-91 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
1991-92 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
1992-93 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-«.¤-
18-95-96 J£ï.PÉ.£ÁgÁAiÀÄtPÀgÀ, EªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §UÉÎ. 2+4 16-4-97 15-5-97 E
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹.Dgï-18-95-96 1992-93£Éà ¸Á°£À ªÀÄAqÀå f¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄÄ ªÁ¶ðPÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ.
15+83 06-10-96 15-5-97 E
3 230-1995-96 ²æÃ.JA.UÉÆêÀĪÀé PÀ.ªÉÄÃ. EªÀjUÉ ªÀÄÄA§rÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ 17+25 14-06-1996 13-02-2001 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- J¥sï.Dgï.AiÀÄgÀ£Á¼À MªÀjUÉ ¸ÀéA.ZÁ°vÀ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀĪÀ
5+15 17-01-97 25-02-97 E
1995-96 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
1996-97 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 80-96-97
J¥sï.Dgï.AiÀÄgÀ£Á¼À MªÀjUÉ ¸ÀéA.ZÁ°vÀ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.
5+15 17-01-97 25-02-97 E
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 61-96-97
E¯ÁSÉUÉ ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ ¥ÀzÀPÀæªÀÄ PÀnÖ. 7+28 05-04-96 26-08-97 E
3 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 36-96-97
JA.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ¥Àà EªÀgÀ gÀeÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 2+3 23-10-96 11-05-96 E
4 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 137-96-97
r.«dAiÀiïPÀĪÀiÁgï, ¢é.zÀ.¸À. EªÀgÀ ªÉÃvÀ£À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ.
4+4 29-03-96 11-04-96 E
5 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 212-96-97
f.»A.C.. UÀįÁâUÀð E¯ÁSÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ.
2+2 26-03-97 31-03-97 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
6 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 82-96-97
J.JA.¥Ánî ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ªÁqÀð£ï DV ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.
6+23 08-05-96 25-02-97 E
7 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 201-96-98
J¸ï.©.L gÉrØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀlªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ
5+12 28-2-97 20-03-2000 E
8 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 84-96-97
PÉ.ºÉZï.¥ÀjAiÀiÁªÀgÀ EªÀjUÉ ¤®A§tÂAiÀiÁUÀĪÀ §UÉÎ 16+145 08-05-96 06-01-07 E
9 8-1996-97 ²æêÀÄw.dAiÀÄAw, «.PÉj EªÀgÀ£ÀÄß ¤.ªÉÄÃ. ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.
4+12 22-07-1997 29-7-1997 E
1997-98 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
1 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-172- 97-98
²æà f.PÉ.¸ÀtÚ£ÁAiÀÄPï, ¸À.¤. ²gÁ vÁ. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f Éè PÁ®«Äw ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÁw.
10+5 18-3-98 14-7-98 E
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-«.¤-
02-97-98 J£ï.PÀ.J£ÁgÁAiÀÄtPÀgÀ, EªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §UÉÎ. 2+4 16-4-97 15-5-97 E
1 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-73- 98-99
²æà r.JA.ªÀÄįÁÛ¤, ¤.¥Á. ºÁ° ¥Àæ.zÀ.¸À.ªÉÇÃ.ªÀiÁ.ªÀ.±Á É ¨É¼ÀUÁA EªÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
40+8 10-07-98 17-7-2001 E
2 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-2- 98-99
CAUÀ«PÀ®gÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ªÀiÁ»w PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
45+3 10-07-98 10-07-98 E
1998-99 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
3 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-111- 98-99
».ªÀ.E.vÁvÁÌ°PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß SÁAiÀÄA ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
32+10 12-09-98 22-11-2001 E
4 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-20- 98-99
zsÁgÀªÁqÀ f¯Áè PÀbÉÃjAiÀÄ 93-94 ºÁUÀÆ 98-95£Éà ¸Á°£À DqÀ½ÃvÁvÀäPÀ ªÁ¶ðPÀ vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÀgÀ¢ PÀÄjvÀÄ.
33+24 12-11-97 26-12-1999 E
5 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-130- 98-99
¢:C±ÉÆÃPÀ PÉ®ÆqÉ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw gÀÆ¥Á C±ÉÆÃPÀ ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.
52+8 25-1-99 13-10-99 E
6 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-95- 98-99
¢:²æêÀÄw CA§PÁÌV«.ºÉeÉÃj CrUÉAiÀÄ.ªÉÄ.£ÀA.¨Á®Q «.¤. ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ.£ÀAzÁeÉÆåÃw EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É £ÉêÀÄPÁw ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
87+14 11-09-98 28-06-2000 E C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É £ÉêÀÄPÁw ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
7 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-21- 98-99
²æà J£ï. ªÀĺÉÃ±ï ¸À.¤.(D) ».ªÀ.E. ¨ÉA.EªÀjUÉ gÀeÉ ªÀÄ.PÀÄjvÀÄ.
21+1 12-05-98 12-07-98 E
8 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-55- 98-99
¢:§¸ÀªÀgÁdÄ vÉÃgÀzÁ¼À CqÀÄUÉ. ©¹JA. ªÉÄ.¥ÀÆ.¨Á®Q. «.¤. ¨ÉëPÉÆ¥Àà, EªÀgÀ ¸ÉêÁ ªÀ»AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ §UÉÎ.
45+7 18-9-99 22-9-99 E
9 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-54- 98-99
¢:AiÀÄ®éªÀé gÀvÀߪÀé ºÀAdV CqÀÄUÉ.EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.
12+5 19-9-98 07-06-00 E
10 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-85- 98-99
¸ÉêÉAiÀÄ°è gÀĪÁUÀ Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¸ÀPÀðj £ËPÀgÀgÀ ¥Àwß- ªÀÄUÀ-EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.
17+4 30-10-98 11-10-98 E
11 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-87- 98-99
²æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ ¤AUÀ¥Àà D¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.
5+3 11-03-98 11-07-98 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
12 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-107- 98-99
C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¹&rªÀUÀðzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.
21+5 12-02-98 21-7-99 E
13 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-47- 98-99
²æ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀÄ Éèò £ÁgÁAiÀÄtPÀgÉ ¢:ªÀÄ Éèò D±ÀæªÀÄ ±Á. C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸À°è¹zÀ zÀPÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
61+5 16-7-98 28-2-20001 E
14 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-99- 98-99
²æà J¸ï.J¯ï.²ªÀ°AUÀAiÀÄå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ f¯Áè ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët E¯ÁSÉ ªÀÄAqÀå EªÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ. ( ²PÀët E¯ÁSÉ ¬ÄAzÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ)
20+5 16-11-1998 15-7-1999 E
15 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-«.¤-
109-98-99 ²æÃ.r.«. ÉÆÃPÉøï.©£ï.r.«ÃgÀ¥Àà CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÄ EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É £ÉêÀÄPÁw §UÉÎ
9+51 12-04-98 24-08-99 E
16 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹.Dgï-45-98-99 ²æêÀÄw.ºÉZï.C£ÀĸÀÆAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ É £ÉêÀÄPÁw ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
4+38 27-08-1998 15-09-1998 E
17 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-«.¤-
120-98-99 gÁdåzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV C.PÀ.E ¸ÀÈf¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj E¯ÁSÉUÉ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ.
56+167 28-12-1998 11-04-02 E
18 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹.Dgï -58-98-99 ²æêÀÄw. ªÀiÁgÀªÀÄäPÀ¼ÀA .¢. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¤.ªÉÄÃ. EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.
18+90 19-09-2008 01-10-01 E
19 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹.Dgï -94-98-99 ²æÃ.¹zÀÝgÁdÄ. EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.
16+111 11-09-98 27-10-2000 E
20 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï- 63-98-99
DqÀ½vÀ ±ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «ªÀgÀ 2+11 23-09-98 25-0998 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-«.¤-
18-99-2000 ²æÃ.ºÉZï.ªÀÄAdÄ£Ágï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ.
43+378 22-05-1999 24-07-2008 E
1999-2000 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-53-99-2000
²æêÀÄw.ºÀÄZÀѪÀÄä. UÀÆæ¥ï r £ËPÀgÀgÀÄ PÀ ÁªÀ¢ü ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
3+5 14-06-1999 28-06-1999 E
3 31-99-2000 JA.JA.±ÉʯÁ EªÀgÀ ¸ÀªÀAiÀÄA ¤ªÀÈwÛAiÀÄ §UÉÎ 11+36 29-05-1999 21-11-2000 E
4 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-13- 99-2000
²æà ¥ÀæPÁ±ï Dgï.ªÀÄÄgÀUÉÆÃqï ©¹JA vÀ¤SÁ ¸À. vÁ. ¥ÀA. ªÀÄzsÀÄVj EªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëvÀ£À PÀÄjvÀÄ.
34+2 18-1-2000 02-05-00 E
5 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-13- 99-2000
²æà ¥ÀæPÁ±ï Dgï.ªÀÄÄgÀUÉÆÃqï ©¹JA vÀ¤SÁ ¸À. vÁ. ¥ÀA. ªÀÄzsÀÄVj EªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëvÀ£À PÀÄjvÀÄ.
34+2 18-1-2000 02-05-00 E
6 168-99-00 ¸À.D.J¥sï.r.1 J¸ï.Dgï.¦ 2000 ¢: 07-01-2000gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀjUÉ ¸ÀªÀĪÀ ÀÛç ¨sÀvÉå ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.
2+9 03-07-99 04-01-00 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-63-2000-01
vÀ¤SÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ PÀbÉÃj ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄÄA§rÛ ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ
70+387 28-09-2000 22-05-2010 E
¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- JA.J.ZÉÆÃr¥ÀgÉÆÃ¥ï, ¥Àæ.zÀ.¸À. EªÀgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ
2000-01 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-148-2000-01
JA.J.ZÉÆÃr¥ÀgÉÆÃ¥ï, ¥Àæ.zÀ.¸À. EªÀgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
13+54 26-2-2001 07-12-02 E
3 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-27-2000-01
²æÃ.E£ÁAiÀÄvï.Ggï.gɺÀªÀiÁ£ï ¤®AiÀÄ ¥Á®PÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw §UÉÎ
79+175 01-05-00 04-03-07 E
4 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹.Dgï-160-2000-01
JA.J¸ï.ºÉUÀqÉ ¥Àæ.zÀ.¸À f.»A.ªÀ. PÀbÉÃj EªÀgÀ ¸Àé-EZÀÒ ¤ªÀÈwÛ PÀÄjvÀÄ.
8+26 22-03-2000 01-08-02 E
5 110-2000-01 ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è PÉ.¤ ªÁºÀ£ÀZÁ®PÀgÀÄ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.
14+47 24-2-2000 05-08-03 E
6 28-2000-01 PÉ.J£ï.¸ÀzÁ£ÀAzÀAiÀÄå, PÀ.ªÉÄÃ. EªÀjUÉ PÁ®«Äw ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃj.
9+22 06-03-00 30-04-2001 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
7 114-2000-01 PÀ£ÀßqÀ sÁµÀ «£Á¬Äw ¥ÀqÉzÀ £ËPÀgÀjUÉ MAzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ªÉÃvÀ£À §rÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.
28+85 01-10-01 17-07-2002 E
8 77-2000-01 «zsÁ£À À sÉ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄ UËgÀªÀ zsÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
6+38 24-10-2000 25-08-2001 E
9 144-2000-01 UÀÄAqÁ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ©gÁzÁgï, ¥Àæ.zÀ.¸À. EªÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ §zÀ ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ.
10+50 24-04-2000 13-08-2002 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-197-2001-02
¸ÁAzÀ©üÃðPÀ gÀeÉ ºÁUÀÆ ¤¨sÀðA¢üvÀ gÀeÉ «ªÀgÀ w½¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
1+2 13-09-2002 24-09-2002 E
2001-02 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-197-2001-02
»A.ªÀ. ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ £ËPÀgÀjUÉ UÀ½PÉ-CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ §UÉÎ.
16+280 19-03-2002 22-03--2003 E
3 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-122-2001-02
¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°è£À ªÀÈAzÀ §®ªÀ£ÀÄß C¥ÀÄÖ÷ àqÉÃmï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
1+8 19-11-2001 29-11-2001 E
4 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-30-2001-02
jmï Cfð ¸ÀASÉå 29788-2001 ²æÃ.PÉ.gÁeÁ¸Á¨ï EªÀjAzÀ
8+64 15-09-2001 26-4-2002 E
5 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-132-2001-02
¨ÉA. ¥ÀÆ vÁ®ÆQUÉ »A.ªÀ. «¸ÁÛgÀuÁ¢üPÁj ºÀÄzÉÝ ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
10+34 03-06-02 26-04-2004 E
6 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-104-2001-02
PÉ.¹.J¸ï. ¤AiÀĪÀÄ 1957gÀ ¤AiÀĪÀÄ 11 gÀ eÉÆvÉ §zÀ ÁzÀ ¤AiÀĪÀÄ 13gÀ jÃvÁå MAzÉà ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dAn E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉ ÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£À ¥ÀvÀæ.
6+52 10-08-01 21-08-2002 E
7 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-05-2001-02
¢ªÀUÀAvÀ J ªÀiÁgÀÄw «ªÀiÁ ªÉÆvÀÛ ºÁUÀÆ G½vÁAiÀÄ ªÉÆvÀÛ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.
10+30 23-04-2001 13-11-2001 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
8 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-1-2001-2002
¨Á¥ÀÄZÀA¢æPÀ ¥ÀæzÀ.¸À EªÀjUÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw PÀÄjvÀÄ. 7+9 04-12-01 31-08-2001 E
9 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-39-2001-02
£ÀªÁ¨ïSÁ£ï ¤.ªÉÄà EªÀgÀ ªÀÄÆ® ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ¸ÀPÀæªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
9+56 07-02-01 21-09-2010 E
10 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-93-2001-02
J¸ï.ªÁAiÀiï.PÀA§½ EªÀgÀ ªÀÄÄA§rÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ.
8+17 19-09-2001 29-07-2002 E
11 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-186-2001-08
²æêÀÄw.VÃvÁªÀÄä. EªÀjUÉ UÀ½PÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.
6+9 13-02-2002 18-03-2002 E
12 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-26-2001-02
»A.ªÀ.¤.¸À.¤ ºÀÄzÉÝUÉ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ §UÉÎ 6+16 14-08-2001 05-01-05 E
13 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2-
¹Dgï-11-2001-02 2001-02£Éà ¸Á°£À UÀ½PÉ gÀeÉ £ÀUÀ¢üÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
18+170 05-08-01 11-06-02 E
14 69-2001-02 ²æÃ.gÁªÀÄPÀȵÀÚªÀÄÆwð. F. EªÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃd£ÉUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ
8+50 08-03-01 29-10-2002 E
15 38-2001-02 «¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ. 14+10 20-06-2001 08-06-03 E
16 3-2001-02 ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ 8+24 18-04-2001 04-12-02 E
17 105-2001-02 r.JA. ªÀÄįÁÛ¤, ¥Àæ.zÀ.¸À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á É EªÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ §zÀ ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ
10+37 10-09-01 15-01-2005 E
18 29-2001-02 J¸ï.JA.ªÉAPÀmÉñï, ¢é.zÀ.¸À EªÀgÀ ¥À.¥ÀÆ.WÉÆÃ. PÀÄjvÀÄ. 15+24 12-06-01 05-06-05 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
19 137-2001-02 ²æêÀÄw.J£ï.f.CgÀt, ¥Àæ.zÀ.¸À. EªÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ. 9+20 19-12-2001 10-05-03 E
20 143-2001-02 ²æÃ.¸ÁzÀgï G¯Áè(C.¸À) EªÀjUÉ ¸ÀܼÀ ¤jÃPÀëuÁ CªÀ¢üAiÀÄ §UÉÎ.
3+7 19-09-2001 10-01-02 E
21 159-2001-02 £¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ®zÀ° ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑgÁgÀgÁV PÉ.¤. £Ë ¥À.¥ÀÆ. CªÀ¢ü WÉÆõÀuÉ PÀÄjvÀÄ.
4+5 17-01-2001 08-06-02 E
22 175-2001-02 PÀ.ªÉÄÃ-vÀ.¸À. ªÀÄÄA§rÛ §UÉÎ 14+53 02-02-02 22-2-2003 E
23 185-2001-02 »A.ªÀ.E¯ÁSÁ vÀ¤SÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß »A.ªÀ.« JAzÀÄ §zÀ Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ.
7+14 02-12-01 28-05-2003 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-19-2002-03
2002-03£Éà ¸Á°£À »A.ªÀ.E. vÀ.¸À-PÀ.ªÉÄà ªÀUÁðªÀuÉ §UÉÎ
2+17 22-05-2002 22-05-2002 E
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-95-2002-03
©.PÉ.PÀA¨ÁgÀ PÀ.ªÉÄà EªÀjUÉ PÀ.¤.C JAzÀÄ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.
6+16 01-09-03 19-08-2003 E
2002-03 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
2 ¹Dgï-95-2002-03 ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.
6+16 01-09-03 19-08-2003 E
3 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-41-2002-03
²æÃ.Dgï.gÁd¥Àà . vÀ.¸À EªÀjUÉ ¥ÀvÁæAQvÀ ªÀåªÁ¸ÁÜ¥ÀPÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄÄA§rÛ ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
2+4 06-05-02 06-10-02 E
4 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-49-2002-03
PÀ.£ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄ 285(4)gÀr ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄ ¤ªÀÈwÛUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ
6+183 07-02-02 01-042004 E
5 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-97-2002-03
¦.PÁ½. EªÀgÀ ªÀAiÉÆà ¤ªÀÈwÛ §UÉÎ. 23+36 28-09-2002 18-12-2003 E
6 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-51-2002-03
»A.ªÀ. «¸ÁÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß UÀÆæ¥ï © ºÀÄzÉÝUÉ G£ÀßwÛPÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ.
28+149 07-05-02 17-11-2006 E
7 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-90-2002-03
©.J¸ï.»vÀÛ®ªÀĤ. EªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀÈ E¯ÁSÉUÉ »AwgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
8+27 28-02-03 28-08-03 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
8 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï--35-2002-03
C.¤. dA.¤. ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀzÉà EgÀĪÀ §UÉÎ . 4+26 29-08-02 18-11-03 E
9 21-2002-03 »A.ªÀ.E PÉ®ªÀÅ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¨ÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è G£ÀßwÛPÀj¹zÀÄÝ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.
6+15 25-11-2002 21-10-2003 E
10 9-2002-03 »A.ªÀ.ªÀÄvÀÄÛ C.¸À ¥À.¥ÀÆ.vÀgÀ ÉÃw PÉÃAzÀæ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ ¤gÀxÀðªÁV ¸ÀA§¼À ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ.
22+49 26-06-2008 22-02-2006 E
11 39-2002-03 MAzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è 20 ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ »A.ªÀ.¤.£Ë. MAzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ
12+24 07-06-02 23-08-2002 E
12 166-2002-03 PÀÉ.J.n. £ÀA:3239 jAzÀ 3244-2002 43+159 04-05-02 10-06-02 E12 166-2002-03 PÀÉ.J.n. £ÀA:3239 jAzÀ 3244-2002 43+159 04-05-02 10-06-02 E
13 166-2002-03 PÉ.J.n. £ÀA: 161-2008 gÀ §UÉÎ ²æêÀÄw vÁgÁ £ÁAiÀiïÌ gÀªÀgÀ §UÉÎ (¥Ámïð ¥sÉʯï)
13+35 10-10-02 12-09-02 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-23-2003-04
¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¨ÁQ EgÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¢üPÁgÀAiÀÄÄPÀÛ ¸À«ÄwUÉ ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ.
2+40 29-07-2002 31-07-2002 E
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-03-2003-04
PÉÃAzÀæPÉÌ SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀgÀ¢ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ §UÉÎ 8+49 04-08-03 02-06-06 E
3 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-25-2003-04
¦.PÀªÀÄ®¨Á¬Ä, EªÀjUÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 8+30 25-08-2003 27-12-2005 E
4 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-32-2003-04
Dgïæ.«dAiÀÄgÉÃtÄ. PÀ.ªÉÄà EªÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ PÀÄjvÀÄ. 41+113 14-07-2003 16-03-2009 E
5 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-25(J)-2003-04
2003-04£Éà ¸Á°£À°è PÀ.ªÉÄà »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ.
20+49 08-07-03 06-09-05 E
2003-04 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
6 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-25(©)-2003-04
©.J£ï.¨Á§Ä. »A.ªÀ. «.C EªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀÈ E¯ÁSÉUÉ »AwgÀÄV¹gÀĪÀ §UÉÎ
22+38 30-07-2003 26-12-2005 E
7 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-06-2003-04
»AzÀĽzÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ËPÀgÀjUÉ f.¦.J¥sï. ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
25+46 09-10-03 16-06-2009 E
8 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-118-2003-04
ºÀtvÉUÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §lªÁqÉ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁj, ¤AiÀÄAvÀæt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® zÀvÁÛA±À (qÉÃl) ¸ÀAUÀæºÀuÉ
29+246 02-07-04 26-12-2005 E
9 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-109-2003-04
£ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ±Éà 30gÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w
2+15 02-05-04 22-03-2004 E
10 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-39-2003-04
C§Äݯï gÀgÀhiÁgï.J. ¥Àæ.zÀ.¸À EªÀgÀ ¥ÀjÃPÉë ¥ÀƪÀð CªÀ¢ü WÉÆö¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
5+7 13-08-2003 23-10-2002 E
¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ºÀÉÆ£ÉßUËqÀ, PÀ.ªÉÄÃ. F.»A.ªÀ,PÀ EªÀgÀ ªÉÄð£À zÀÆj£À 11
¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-25-2003-04
ºÀÉÆ£ÉßUËqÀ, PÀ.ªÉÄÃ. F.»A.ªÀ,PÀ EªÀgÀ ªÉÄð£À zÀÆj£À PÀÄjvÀÄ.
23+128 11-12-03 22-06-2005 E
12 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-132-2003-04
PÉ.JA. «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ©.PÉ ZËzÀÄV ªÀÄÄA§rÛ PÀÄjvÀÄ. 39+131 16-03-2004 09-07-07 E
13 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-46-2003-04
J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxïgÁdÄ, ¢é.zÀ.¸À f.¦.J¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ §UÉÎ
2+6 16-02-2004 03-05-04 E
14 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-35-2003-04
²æÃ.JA.©.gÁxÉÆÃqï, ¥Àæ.zÀ.¸À EªÀgÀ ¥À.¥ÀÆ CªÀ¢ü WÉƶ¸ÀĪÀ §UÉÎ.
4+15 27-06-2003 23-10-2003 E
15 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-104-2003-04
²æÃ.r.«.«dAiÀĹAºÀ gÉrØ, PÀ.ªÉÄÃ. EªÀjUÉ ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
27+109+ ¸À«Ãð¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ
24-01-2004 26-07-2005 E
16 90-2003-04 C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ¨ÉA. £ËPÀgÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.
8+20 22-12-2003 30-06-20004 E
17 116-2003-04 ²æêÀÄw.±À²PÀ Á. ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ, »A.ªÀ.E EªÀgÀ£ÀÄß KPÀ ÀzÀ Àå DAiÉÆÃUÀ ¨ÉªÀÄ. E ÉèUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ É £ÉëĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
13+31 02-11-04 15-01-2005 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
18 73-2003-04 »A.ªÀ.E¯ÁSÁ ¹§âA¢UÉ E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉë ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ.
6+17 21-08-2002 28-02-2004 E
19 64-2003-04 »A.ªÀ.E¯ÁSÁ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.
13+25 20-09-2003 15-12-2004 E
20 60-2003-04 ²æÃ.¹zÀÝ¥ÀàzÀrØ ¥Àæ.zÀ.¸À ¥À.¥ÀÆ.CªÀ¢ü §UÉÎ 12+28 24-07-2002 11-02-04 E
21 27-2003-04 ²æÃ.J¸ï.n.PÀȵÉÚÃUËqÀ, ¤.¥Á. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÀ Àw ±Á É, EªÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
8+18 20-03-2004 28-03-2006 E
22 25-2003-04 J¸ï.Dgï.QvÀÆÛgï, »A.ªÀ.«. gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ. 6+17 20-02-2003 05-07-05 E
23 19-2003-04 ²æÃ.PÉ.PÀȵÀÚ, ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ, »A.ªÀ.¤ EªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ.zÀ.¸ÀgÁV ¤AiÀÄÄQÛUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ.
5+7 17-05-2003 01-12-05 E
1 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-42- 2004-05
qÁ:²ªÀ¥Àà ªÀÄj§¸À¥À PÀÄj ¥Áæ. ¸À.¥Àæ.zÀ.PÁ ÉÃdÄ ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀ£ÀÄßE f®è »A.ªÀ.C. UÀzÀUÀ f ÉèUÉ £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ.
4+2 21-9-2004 18-10-2004 E
2004-05 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
2004-05 £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ.
2 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-125- 2004-05
¨ÉèÁQ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 7+5 19-2-2005 03-04-05 E
3 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-186- 2004-05
UÀÆæ¥ï ¹ ¹§âA¢UÀ½UÉ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ vÀgÀ ÉÃw ²©gÀPÉÌ ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.
33+14 02-01-05 17-2-2005 E
4 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-34- 2004-05
©.ºÉZï. ªÀÄzÀgÀAV ¤ªÀÈvÀÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ EªÀgÀ PÁ®§zÀÞ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ.
70+13 07-01-06 30-1-2006 E
5 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-60- 2004-05
²æêÀÄw ¦.£À½¤ PÀĪÀiÁj »A.ªÀ.ªÀ ÀÛ.vÁ.¥ÀA. ZÀ¼ÀîUÉgÉ avÀæzÀÄUÀð PÁ®«Äw ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÁw
45+16 16-8-2010 20-11-2010 E
6 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-62- 2004-05
²æÃ.®Pàëuï ªÉÊ. ºÀ À®PÀgï ¤.¥Á. ¥ÁªÀUÀqÀ mË£ï vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f Éè.
18+8 08-06-05 23-9-2005 E
7 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-163- 2004-05
¥Àæ.&¢é.¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À ªÀÈwÛ §Ä£Á¢ vÀgÀ ÉÃw ¹©ügÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.
13+7 29-4-2006 22-8-2006 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
8 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-152- 2004-05
r.¢. £ÁAiÀÄPï »A.ªÀ.«. ¥Á.¥ÀA.§¸ÀªÀt¨ÁUÉêÁr ©eÁ¥ÀÄgÀ f Éè EªÀjUÉ ¸ÀéAiÀÄA ZÁ°vÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.
8+6 13-12-2005 15-4-2005 E
9 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-163- 2004-05
78£Éà vÀAqÀzÀ ¥Àæ.& ¢é.zÀ.¸À.ªÀgÀwÛ §Ä£Á¢ vÀgÀ Éw ²©gÀ D¨sÀåyðUÀ¼À ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.
34+74 24-12-2007 30-07-2007 E
10 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-33- 2004-05
¤.ªÉÄÃ.ºÀÄzÉݬÄAzÀ ¤.¥Á. ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄÄA§rÛ PÀÄjvÀÄ. 1 14-11-20003 14-11-20003 E
11 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-33- 2004-05
²æÃ.JA.JA.PÁUÀf, »A.ªÀ.«.C. vÁ.¥ÀA. ¨ÁzÁ«Ä. ¨ÁUÀ ÉPÉÆÃmÉ, EªÀgÀ ªÉÄð£À zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
40+15 07-01-05 12-08-06 E
12 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-69- 2005-06
ªÀĺÁ ÉÃR¥Á®PÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨ÁQ EgÀĪÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß EvÀåxÀðUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ.
210+13 24-8-2005 28-4-2007 E
13 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-165- 2004-05
E¯ÁSÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ««zsÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è CAUÀ«PÀ®jUÁV ªÀÄƸÀ°nÖgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ.
123+3 15-5-2008 14-5-2008 E
©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-189- ²æêÀÄw J¸ï.«.ºÀ¼ÀPÀnÖ«.C. EªÀgÀ f.¦J¥sï. 14
©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-189- 2004-05
²æêÀÄw J¸ï.«.ºÀ¼ÀPÀnÖ«.C. EªÀgÀ f.¦J¥sï. ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃj.
123+3 18-2-2008 14-2-2008 E
15 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-187- 2004-05
²æêÀÄw J¸ï.ºÉƸÀªÀĤ. EªÀgÀ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃj. 37+21 17-8-2007 05-03-05 E
16 »AªÀ¤-¹§âA¢-2-«¤-190- 2004-05
²æÃf.©.Dj zsÁªÀ£ÀUÉgɤ.¥Á.¥Àæ.zÀ.¸À.ªÉÆ.zÉÃ.ªÀiÁ.ªÀ.±Á É sÀ.vÁ.f.¦.J¸ï .¨sÁUÀ±À: ºÀt ».¥ÀqÉAiÀÄÄGªÀ §UÉÎ.
12+3 27-1-2005 28-3-2005 E
17 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-202- 2004-05
²æÃPÉA¥ÉÃUËqÀ,ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖtEªÀgÀ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃj.
23+8 05-05-05 06-04-05 E
18 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-19- 2004-05
²æÃDgï.gÁªÀÄAiÀÄå, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÀ ¥ÀĸÀÛPÀ & CawªÀÄ ªÉÃvÀ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ.
25+7 16-6-2006 29-7-2005 E
19 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-61- 2004-05
²æÃJ£ï.¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå, ».ªÀ.«.vÁ.PÀÄtÂUÀ ï ¸ÀéAiÀÄAªÉÃvÀ£À ZÁ°vÀ ªÉÃvÀ£À ²æÃt ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
25+4 08-06-04 27-10-2005 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
20 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-39- 2004-05
²æÃJ¸ï.©.zÀÄUÁÎt ».ªÀ.«.¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛ PÀÄjvÀÄ 9+4 07-07-04 07-05-05 E
21 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-161- 2004-05
f¯Áè vÀgÀ ÉÃw ¸ÀªÀĸÉÜ ¨ÉA.(£À) E°èUÉ vÀgÀ ÉÃwUÉ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃd£É ÀĪÀ §UÉÎ.
40+15 07-01-05 12-08-06 E
22 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-2- 2004-05
f¯Áè vÀgÀ ÉÃw ¸ÀªÀĸÉÜ ¨ÉA.(£À) E°èUÉ vÀgÀ ÉÃwUÉ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃd£É ÀĪÀ §UÉÎ.
40+15 07-01-05 12-08-06 E
23 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-2- 2004-05
²æà PÀ¼ï½UÀÄ¢Ý, ¤.ªÉÄ.£ÀA.¨Á®PÀgÀ «.¤. zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ f¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀ ¨sÁUÀ±À: CAwªÀĪÁV ºÀtªÀ£ÀÄß f¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀ
4+5 04-02-05 26-4-2004 E
24 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-2- 2004-05
²æà ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä zÀ«.zÀ.¸À. ªÉƪÀÄäUÀ£À f¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀf¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀ
4+4 21-12-2004 26-4-2004 E
25 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-156- 2004-05
²æà ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä zÀ«.zÀ.¸À. ªÉƪÀÄäUÀ£À f¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀf¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀ
4+5 21-12-2004 26-4-2004 E
©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-28- ²æà ªÀÄw ºÀÄZÀѪÀÄä r UÀÆæ¥ï ¸ÀéAiÀÄA ZÁ°vÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ 26
©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-28- 2004-05
²æà ªÀÄw ºÀÄZÀѪÀÄä r UÀÆæ¥ï ¸ÀéAiÀÄA ZÁ°vÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
4 29-7-2004 29-7-2004 E
27 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-162- 2004-05
PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ vÀgÀ ÉÃw PÀÄjvÀÄ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.
70+23 24-12-2004 29-3-2007 E
28 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-18- 2004-05
²æà ºÉÃgÀÆgÀÄ UÀÄgÀÄ£Áxï f.¥À.ªÀ.PÀ.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ».ªÀ.UÀÄ.E°èUÉ ªÀ. §UÉÎ.
6+2 17-5-2005 23-5-2006 E
29 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-89- 2004-05
²æà ©.n. ¸Àwñï G.ªÀå.PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ºÁ° f.C. avÀæzÀÄUÀð f Éè
4+12 15-2-2005 22-12-2005 E
30 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-201- 2004-05
²æà J¸ï.©. ¸ÀdÓ£À ¥ï.zÀ.¸À. EªÀjUÉ f.¦.J¸ï. ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt ªÀÄAdÆgÁw
12 03-12-05 E
31 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-25- 2004-05
²æà J.J.¦ÃgÁeÁzï, ».ªÀ..vÁ.¥ÀA.SÁ£Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀ PÀ.ªÉÄÃ.-».ºÀÄzÉÝUÉ §rÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.
3+2 27-7-2004 23-4-2005 E
32 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-98- 2004-05
²æà £À ÉÃgï ¸Á¨ï ¸Á¨ï gÁdå Uáæ.ªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄAdÆgÀÄ. 4 06-02-05 - E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
33 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-164- 2004-05
²æà ªÀÄw ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj ¢.zÀ.¸À. ªÉƪÀÄäUÀ£À f¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀf¦J¥sï SÁvÉ ¬ÄAzÀ
6 29-12-2004 - E
34 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-133- 2004-05
²æà £PÀȵÀÚªÀÄÆwð¥Àæ.zÀ.¸À.²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÄ.£ÀA.¨Á®PÀgÀ.f.Dgï.¦. ¨sÀzÁæªÀw vÁ. ¤AiÉÆÃd£É
6+1 21-10-2006 11-08-06 E
35 ©¹JA-¹§âA¢-2-«¤-53- 2004-05
10£Éà vÀAqÀzÀ ªÉÄÃ.D¥ÀÛ. ¸À. ¸Á.¸ÀA¥ÀPÀð vÀgÀ ÉÃw 2 18--12-2004 - E
36 »AªÀ¤-¹§âA¢-2-«¤-195- 2004-05
²æêÀÄiÁgÀÄw ¥Àæ.zÀ.¸À.ªÉÆ.zÉÃ.ªÀiÁ.ªÀ.±Á É sÀ.vÁ.f.¦.J¸ï.¨sÁUÀ±À: ºÀt ».¥ÀqÉAiÀÄÄGªÀ §UÉÎ.
12 02-04-05 E
1 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-140-2005-06
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À PÉ®¸À ºÀAaPÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ PÀÄjvÀÄ. 2+4 15-4-05 12-01-05 E
2 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-139-2005-06
««zsÀ E¯ÁSÉAiÀÄ UÀÆæ¥ï. ¹ ¹§âA¢üªÀjUÉ ªÀÈwÛ §Ä£Á¢ vÀgÀ ÉÃw §UÉÎ vÀgÀ ÉÃw ²PÀëuÁyðUÀ¼À ¤AiÉÆÃd£É
2+5 15-11-2005 04-05-06 E
2005-06 £Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w
¹Dgï-139-2005-06 vÀgÀ ÉÃw §UÉÎ vÀgÀ ÉÃw ²PÀëuÁyðUÀ¼À ¤AiÉÆÃd£É
3 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-132-2005-06
ªÉÃvÀ£À DAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÀiÁ»w 8+176 18-10-2005 25-01-2007 E
4 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-72-2005-06
ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ Àw ±Á É PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ E°è£À ªÁqÀð£ïºÀÄzÉÝUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ
12+23 15-07-2005 23-02-2006 E
5 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-31-2005-06
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÀ ¥ÉÆæÃ¥Éʯï vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ §UÉÎ.
4+163 16-05-2006 08-10-06 E
6 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-140-2005-06
ºÁªÉÃj vÀ®ÆèQ£À ²æêÀÄw. ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ
2+4 14-03-2006 15-03-2006 E
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ 2005 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ C©ü ÉÃSÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉvÀ ¤ªÀðºÀuÉ
7 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-20-2005-06
»A.ªÀ.¤. £ËPÀgÀjUÉ 2005-06£Éà ¸Á°£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¨ÁèPï CªÀ¢üUÉ UÀ½PÉ gÀeÉ CzsÁå¦ð¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀ¢üPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ .
36+153 05-05-05 08-02-06 E
8 ¸ÀA:»AªÀPÀ¤-¹§âA¢-2- ¹Dgï-50-2005-06
»A.ªÀ..¤.¥À UÀ¼À£ÀÄß P&