of 23/23
A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2011. szeptember 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ......3 I. fejezet A szabályzat hatálya 1. Hatálya kiterjed a) a kari könyvtár minden munkatársára, b) a Könyvtár használóira, c) a könyvtári

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ......3 I. fejezet A szabályzat hatálya 1. Hatálya kiterjed a) a...

 • A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

  KÜLKERESKEDELMI KAR KÖNYVTÁRA

  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  BUDAPEST 2011

  (2011. szeptember 1-jétől hatályos változat)

 • 2

  Tartalomjegyzék

  I. fejezet ............................................................................................................................................ 3

  A szabályzat hatálya ........................................................................................................................... 3

  II. fejezet ........................................................................................................................................... 3

  A Könyvtár alapadatai ........................................................................................................................ 3

  A Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó adatok ............................................................................ 4

  III. fejezet .......................................................................................................................................... 4

  A Könyvtár célja, küldetése ............................................................................................................... 4

  A Könyvtár alaptevékenysége ........................................................................................................... 4

  A Könyvtár működésének forrásai .................................................................................................... 5

  A Könyvtár gyűjtőköre és a könyvtári állomány gyarapítása ........................................................... 5

  A könyvtári állomány nyilvántartása és védelme ............................................................................. 6

  III. fejezet .......................................................................................................................................... 6

  A Könyvtár szervezete ........................................................................................................................ 6

  A Könyvtár kapcsolatrendszere ......................................................................................................... 8

  A Könyvtár gazdálkodásának rendje ................................................................................................ 8

  IV. fejezet .......................................................................................................................................... 8

  Záró rendelkezések............................................................................................................................ 8

  Függelék ......................................................................................................................................... 10

  1. sz. függelék .................................................................................................................................. 10 Könyvtárhasználati Szabályzat ................................................................................................... 10

  2. sz. függelék .................................................................................................................................. 16 Gyűjtőköri Szabályzat .................................................................................................................. 16

  3. sz. függelék .................................................................................................................................. 20 Ügyrendi Szabályzat ..................................................................................................................... 20

 • 3

  I. fejezet

  A szabályzat hatálya

  1. § Hatálya kiterjed

  a) a kari könyvtár minden munkatársára,

  b) a Könyvtár használóira,

  c) a könyvtári dokumentumokra,

  d) a fenntartóra.

  II. fejezet

  A Könyvtár alapadatai

  2. § (1) elnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Könyvtár.

  (2) Rövidített nevei:

  BGF Külkereskedelmi Kar Könyvtár

  BGF KKK Könyvtár.

  (3) Idegen nyelvű elnevezései:

  Budapest Business School

  Library of College of International Management and Business

  Wirtschaftshochschule Budapest

  Bibliothek der Aussenwirtschafts Fakultät

  Budapestskij Ekonomiceskij Institut

  Biblioteka Fakulteta Vnesnej Torgovli

  (4) Címe: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.

  (5) Telefonszámai:

  +36 1-467-7800/337, 338, 340, 341, 392, 395, 397, 832, 913;

  faxszáma: +36 1-467-7960

  (6) Elektronikus elérhetőségei:

  email: [email protected]

  honlapok: http://www.bgf.hu/kkk/szervezetiegysegeink/KKK_SZOLG/KONYVTAR_KKK

  http://tlwww.kkf.hu/ktweb/index.html

  (7) Létesítésének időpontja: 1971.

  (8) A BGF könyvtári rendszerében elfoglalt helye: kari könyvtár, a Főiskola könyvtári hálózatának

  része (tagkönyvtár).

  (9) A Könyvtár fenntartója a BGF Külkereskedelmi Kar. A Könyvtár szakmai felügyeleti szerve a

  Nemzeti Erőforrás Minisztériuma. A Könyvtár közvetlen kari felügyeletét a dékán gyakorolja, aki e

  mailto:[email protected]://www.bgf.hu/kkk/szervezetiegysegeink/KKK_SZOLG/KONYVTAR_KKKhttp://tlwww.kkf.hu/ktweb/index.html

 • 4

  jogát – a munkáltatói jogok gyakorlását kivéve – a KKK Kari Könyvtár esetében a tudományos és

  nemzetközi dékán-helyettesre ruházhatja át.

  (10) A Könyvtár bélyegzői:

  a) szervezetazonosító bélyegző (körbélyegző): kör alakú szimpla kerettel, közepén a

  Magyar Köztársaság címere; körben szövegfelirat: BGF Külkereskedelmi Kar, Könyvtára,

  Budapest,

  b) szervezetazonosító bélyegző (fejbélyegző): téglalap alakú, a felső sorban a BGF

  Külkereskedelmi Kar, középső sorban Könyvtára, alsó sorban 1165 Bp., Diósy L. utca 22-

  24. felirattal,

  c) ügyviteli bélyegző felirata: Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar

  Könyvtárának állományából törölve.

  A Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó adatok

  3. § (1) A Könyvtár nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, kari könyvtár. Célközönsége a Főiskola

  és azon belül a Külkereskedelmi Kar oktatói, munkatársi és hallgatói csoportja, de nyilvános

  könyvtárként bárki igénybe veheti szolgáltatásait a Könyvtárhasználati Szabályzat alapján.

  (2) Alaptevékenységének ágazati jelszáma (TEÁOR 2008):

  910100 könyvtári, levéltári tevékenység

  (3) Alaptevékenységének államháztartási szakrendfeladat szerinti megjelölése:

  910121 a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

  910122 a könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

  910123 könyvtári szolgáltatások

  (4) Statisztikai számjele: 0108208-FV

  III. fejezet

  A Könyvtár célja, küldetése

  4. § A BGF KKK Könyvtárának feladata a Kar oktatóinak, hallgatóinak, munkatársainak és a

  Karon folyó oktatás és kutatás iránt érdeklődők szakkönyvtári ellátása jól képzett munkatársi

  gárda, korszerűen feltárt dokumentumállomány és színvonalas szolgáltatási kör biztosításával.

  Legfőbb célja segíteni a felhasználókat a versenyképes szakmai műveltség megszerzésében a

  legnívósabb információforrások szolgáltatásával.

  A Könyvtár alaptevékenysége

  5. § (1) A BGF KKK Könyvtár nyilvános szakkönyvtár, amelynek mint felsőoktatási könyvtárnak

  elsődleges feladata, hogy elősegítse az intézményben folyó oktató-nevelő, kutató, tanulmányi és

  közművelődési tevékenységet, támogassa a hallgatókat a szakirodalom használatának

  elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében.

  (2) Az intézményben folyó képzés szakirányainak megfelelő területen szakkönyvtárként működik,

  továbbá az adottságai és lehetőségeiből adódóan nyilvános könyvtári feladatokat lát el és minden

  érdeklődő, illetve külső olvasó rendelkezésére bocsátja az állományát és szolgáltatásait.

 • 5

  (3) A Könyvtár feladatainak megvalósítása érdekében a kar oktatási, stratégiai, kutatási

  feladatainak ismeretében:

  a) tervezetten és folyamatosan gyűjti a dokumentumokat;

  b) feltárja azokat, katalógusokat és adatbázisokat készít;

  c) megőrzi, rendbe tartja és elvégzi az időszaki állomány-ellenőrzéseket;

  d) biztosítja a könyvtári anyagok helyben olvasását és kölcsönzését;

  e) szóban és más információs úton tájékoztat;

  f) anyagi támogatottságának mértékéig fejleszti a Könyvtár technikai szintjét.

  (4) Együttműködik a könyvtári rendszer más könyvtáraival, könyvtárközi kölcsönzés útján

  dokumentumokat szolgáltat és más könyvtárak szolgáltatásait közvetíti az olvasók számára.

  A Könyvtár működésének forrásai

  6. § A Könyvtár fenntartója biztosítja a Könyvtár alapvető működési feltételeit:

  a) az éves fejlesztéshez szükséges beszerzési összeget,

  b) szakmailag és lehetőleg nyelvileg jól képzett, a hallgatói és oktatói létszámhoz igazodó,

  megfelelő számú könyvtári személyzetet,

  c) a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezést,

  d) a Könyvtár dolgozóinak szakmai továbbképzését, szervezett oktatásban történő

  részvételét.

  A Könyvtár gyűjtőköre és a könyvtári állomány gyarapítása

  7. § (1) A Könyvtár felsőoktatási és szakkönyvtári minőségében gyűjti és megőrzi a karon oktatott

  és kutatott tudományok és ezek határterületei tudományainak hazai és külföldi irodalmát;

  kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, tudományos segédkönyvek), az oktatók,

  hallgatók, dolgozók általános műveltségét szolgáló ismeretterjesztő műveket (lásd

  Állományfejlesztési szabályzat).

  (2) A Könyvtár gyűjti és megőrzi a kar történetére vonatkozó dokumentumokat.

  (3) A Könyvtár gyűjti a karon készült diplomamunkákat.

  (4) A Könyvtár állománya vétel, csere, ajándékozás és támogatás révén gyarapodik.

  (5) A Könyvtár tervszerűen és folyamatosan megvásárolja a gazdálkodási kerete terhére a

  kereskedelmi forgalomba kerülő haza és külföldi kiadványokat; törekszik továbbá a kereskedelmi

  forgalomba nem kerülő szakirodalmi kiadványok beszerzésére is.

  (6) A Könyvtár átlagosan 10 példányszámban vásárolja meg a tankönyveket, amelyek kötelező

  vagy ajánlott irodalomként a tárgyak elsajátításához nélkülözhetetlenek.

  (7) A kar jegyzeteit 10 példányban kötelezően megkapja a nyomdából.

 • 6

  (8) A Könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi

  be.

  A könyvtári állomány nyilvántartása és védelme

  8. § (1) A Könyvtár köteles állományát pénzügyi és statisztikai szempontból megbízhatóan

  nyilvántartani, értékeinek megőrzéséről gondoskodni.

  (2) Az állomány nyilvántartásával és védelmével kapcsolatos kérdésekben az érvényes

  jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

  (3) Az állomány nyilvántartására címleltárkönyvek és a TextLib integrált könyvtári rendszer szolgál.

  A címleltárkönyvet használat előtt hitelesíttetni kell a könyvtárvezetővel, amelyet lebélyegez és

  aláír. A TextLib integrált rendszerről minden éjjel biztonsági mentést kell végezni legalább két

  különböző számítógépre.

  (4) A megrendelt dokumentumok beérkezését a számok sorrendjében a könyvtári

  nyilvántartásban regisztrálja, majd a címleírás és feltárás után az olvasóteremben és a

  kölcsönzőben helyezi el.

  (5) Törlésre az állományból tervszerű állományapasztás során vagy természetes elhasználódás

  folytán kerül sor. A Könyvtár állományából hiányzó dokumentumok egyéb okból a következő

  címen vezethetők ki: elháríthatatlan esemény, bűncselekmény, behajthatatlan követelés,

  pénzben megtérített követelés. A törlési eljárásra jegyzőkönyv alapján kerül sor. Törlés esetén a

  címleltárkönyvben a megfelelő leltári számot át kell húzni, a számítógépes rendszerben pedig a

  megfelelő törlési jegyzékbe kell gyűjteni a törölt dokumentumok példányadatait.

  (6) A könyvtári állomány ellenőrzése a könyvtári leltár alapján történik. A könyvtári állomány

  leltározásának módja: mennyiségi felvétel, melynek során az állomány tételesen kerül

  összehasonlításra a nyilvántartásokkal. Az állomány ellenőrzéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

  (7) 1997 őszéig a hagyományos katalógusok építése folyt. 1995-től párhuzamosan a

  számítógépes feldolgozást is megkezdődött. 2001. március 1-jétől mind a hagyományos

  katalógusok, mind a vétel útján beszerzett dokumentumok címleltárkönyvi nyilvántartása lezárult.

  Az ajándékozás útján Könyvtárba került dokumentumok címleltárkönyvi nyilvántartása 2006.

  január 1-jétől történik számítógépes rendszerrel.

  III. fejezet

  A Könyvtár szervezete

  9. § (1) A Könyvtár vezetőjének feladatai:

  a) megtervezi, megszervezi, irányítja és ellenőrzi a Könyvtár munkáját a jogszabályoknak és

  a Főiskola szabályzatainak megfelelően;

  b) kidolgozza a Könyvtár fejlesztési tervét;

  c) elkészíti a Könyvtár szabályzatait, utasításait és felügyeli végrehajtásukat;

  d) dönt a Könyvtár minden olyan ügyében, amely külső vagy belső szabályzat körébe

  tartozik;

 • 7

  e) ellátja a Könyvtár szakmai képviseletét,;

  f) gazdálkodik a Könyvtár gazdálkodási keretével és egyéb könyvtári bevételekkel;

  g) gondoskodik a Könyvtár vagyonának megőrzéséről és védelméről;

  h) irányítja a Könyvtár állományfejlesztését, szerzeményezését, dönt és részt vesz a

  dokumentumok rendelésében, a számlákat igazolja;

  i) biztosítja a Könyvtár képviseletét belső és külső fórumokon;

  j) szervezi a Könyvtár állományának ellenőrzését;

  k) a könyvtári weblapot tervezi, szerkeszti;

  l) a TextLib könyvtári adatbázisba történő beviteleket folyamatosan figyelemmel kíséri és

  megszervezi a felmerülő hibák javítását;

  m) gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről, amelyek magukban foglalják a

  munkaidőkeret meghatározását is

  n) a Könyvtár tevékenységéről statisztikai adatokat szolgáltat és beszámolókat készít.

  (2) A Könyvtár vezetőjének jogköreit a munkaköri leírása, valamint a Főiskola vonatkozó

  szabályzatai tartalmazzák.

  A Könyvtár szervezeti felépítése

  10. § A Könyvtár az alábbi feladatokat ellátó csoportokból áll:

  a) beszerzés,

  b) feldolgozás,

  c) olvasószolgálat,

  d) tájékoztatás.

  11. § Az egyes csoportok feladatköre

  a) beszerzés: a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően a könyvtárvezető által jóváhagyott

  bel-, illetve külföldi dokumentumok rendelése, nyilvántartása, reklamációja.

  b) feldolgozás: a könyvtári állományba vett dokumentumok bibliográfiai adatainak leírása,

  tartalmi dokumentum-feltárás, katalogizálás, tárgyszavazás, számítógépre vitel; a vétel

  útján beszerzett dokumentumok számláinak nyilvántartása, rendezése, tárolása; a gépi

  leltárban szereplő dokumentumok főbb adatainak nyomtatott lista formájában történő

  előállítása, nyilvántartása, rendezése; a retrospektív konverzió folyamatos végzése.

  c) olvasószolgálat:

  1: kölcsönzési feladatok: olvasók beiratkoztatása, dokumentumok kölcsönzése,

  hosszabbítása, visszavétele; a felszólító levelek kezelése, az előjegyzések

  teljesítésének figyelemmel kísérése, az aktualitását vesztett előjegyzések törlése,

  a dokumentumok felszabadítása; diplomadolgozatok adminisztrációja, kiadása; a

  kötészetre küldendő dokumentumok ügyintézése;

 • 8

  2. raktárosi feladatok: a visszahozott dokumentumok megfelelő helyre történő

  besorolása; a dokumentumok felszerelése és állományvédelme; a szabadpolcos

  állomány, a kézikönyvtár és a tömörraktárak rendben tartása; az olvasók segítése

  az állományban való eligazodásban és a számítógépes katalógus kezelésében;

  belső és külső kézbesítési feladatok ellátása.

  d) tájékoztatás: segítségnyújtás az olvasóknak adatbázisokban való keresésben és a

  Könyvtárban való kiigazodásban; igény szerinti szakirodalom gyűjtése; egyéb

  információgyűjtési feladatok; adminisztrációk és használói statisztikák készítése.

  12. § A Könyvtár alkalmazottaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

  az ágazati miniszter rendelete, továbbá a Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszerében

  meghatározottak vonatkoznak. A Könyvtár alkalmazottainak munkaköri leírását a „Munkaköri

  leírás”-ok tartalmazzák.

  13. § A Könyvtár munkatársainak munkarendjéről a hatályos jogszabályok és a Kollektív

  Szerződés rendelkezik.

  A Könyvtár kapcsolatrendszere

  14. § A Könyvtár együttműködik a hazai könyvtári rendszeren belül más könyvtárakkal,

  mindenekelőtt a Budapesti Gazdasági Főiskola kari és intézeti könyvtáraival, illetve más,

  kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve szolgáltatásokat nyújtó könyvtárral.

  Együttműködik a hazai könyvtárszakmai szervezetekkel, szakmai kapcsolatot tart fenn a kar

  külföldi partnerintézményeinek könyvtáraival.

  A Könyvtár gazdálkodásának rendje

  15. § (1) A gazdálkodási keretek és a bevételek felhasználásáról a Könyvtár vezetője a gazdasági

  igazgatóval egyeztetve dönt a törvényi előírásoknak és a mindenkori szabályzatoknak

  megfelelően.

  (2) A könyvtári állomány gyarapításához szükséges pénzügyi fedezetet a dokumentumok

  áremelkedésének, a kar oktatás profiljának megfelelően és a hallgatói létszám változásának

  figyelembevételével a kar – mint fenntartó – gazdálkodási keretében biztosítja.

  (3) A könyvtári állomány gyarapítására szolgáló kar gazdálkodási keretén felül a Könyvtár –

  lehetőség szerint – egyéb pénzügyi forrásokat is igénybe vesz.

  IV. fejezet

  Záró rendelkezések

  16. § (1) Jelen szabályzat a BGF Központi Könyvtár 2.2. számú mellékletét képezi, mely a

  szenátusi elfogadás után, a rektor aláírásával ellátva lép hatályba. Rendelkezéseit 2011.

  szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

  (2) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a könyvtár működésével kapcsolatos korábbi

  szabályzatok és rendelkezések hatályukat veszítik.

  Budapest, 2011. július 8.

 • 9

  Záradék:

  A szabályzatot a Szenátus 2011. július 8-i ülésén a 2010/2011. …. tanévi …. .számú

  határozatával elfogadta. Hatályos: 2011. szeptember 1. napjától.

  Függelék:

  1. sz.: Gyűjtőköri Szabályzat

  2. sz.: Könyvtárhasználati Szabályzat

  3. sz.: Ügyrendi Szabályzat

 • 10

  Függelék

  1. sz. függelék

  Könyvtárhasználati Szabályzat

  1. fejezet

  A könyvtár adatai

  1. § (1) Alapadatok

  a) név: BGF Külkereskedelmi Kar Könyvtára

  b) cím: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. D. ép. fsz.

  c) tel.: 467-7800/341 Kölcsönzés

  392 Tájékoztatás

  397 Szaktájékoztatás, Folyóirat-olvasóterem és Európai Unió

  Dokumentációs Központ

  d) fax: 467-7960

  e) könyvtári honlapok: http://tlwww.kkf.hu/ktweb/index.html és

  http://www.bgf.hu/kkk/szervezetiegysegeink/KKK_SZOLG/KONYVTAR_KKK

  f) elektronikus könyvtár: http://elib.kkf.hu

  g) online katalógus: http://tlwww.kkf.hu

  h) könyvtári email: [email protected]

  2. § A BGF Külkereskedelmi Kar Könyvtára nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár.

  3. § (1) Nyitva tartás a szorgalmi időszakban

  Nyitva tartás D. épület fsz. 47.

  Kölcsönzés

  D. épület fsz. 26/b.

  Folyóirat-olvasó és EU Dok. Közp.

  Hétfő 9.00– 17.00 9.30– 17.00

  Kedd 9.00– 16.00 9.30 –18.00

  Szerda 9.00– 17.00 9.00–18.00

  Csütörtök 9.00– 16.00 9.30– 18.00

  Péntek 9.00– 14.00 10.00–14.00

  Szombat 9.00– 15.00 zárva

  (2) A vizsgaidőszakban és az oktatási szünetek alatt érvényes aktuális nyitvatartási idő a

  kihelyezett plakátokon és a könyvtár internetes oldalain található meg.

  2. fejezet

  A könyvtár gyűjteménye

  4. § Olvasótermek:

  a) DF 26-os terem: Folyóirat-olvasóterem és Európai Uniós Dokumentációs Központ

  b) DF47-es terem: Médiatár, idegen nyelvi olvasóterem, magyar nyelvi olvasóterem,

  szabadpolcos tér.

  c) Az olvasótermeket minden beiratkozott olvasó használhatja, az elhelyezett könyvek és

  folyóiratok szabadon olvashatók. A raktárban lévő dokumentumok kérőlappal kérhetők

  fel.

  d) A könyvállomány nagyobb része a DF 47-es terem szabadpolcain található nyelvek

  szerint, azon belül szakrendi csoportosításban. A magyar és idegen nyelvi olvasóterem,

  illetve a Médiatár dokumentumai szintén nyelvek szerint, azon belül szakrendben állnak.

  A Médiatárban a nyelvtanulást segítő könyvek és multimédiás számítógépek találhatók.

  http://tlwww.kkf.hu/ktweb/index.htmlhttp://www.bgf.hu/kkk/szervezetiegysegeink/KKK_SZOLG/KONYVTAR_KKKhttp://elib.kkf.hu/http://tlwww.kkf.hu/mailto:[email protected]

 • 11

  e) A folyóiratok a DF 26-os teremben (Folyóirat-olvasóterem és Európai Unió

  Dokumentációs Központ) találhatók.

  f) A Könyvtár CD-ROM állománya a DF 47-es teremben rendelkezésre álló

  számítógépeken helyben használható. Itt van lehetőség az előfizetett és egyéb

  szakirodalmi adatbázisok használatára is.

  g) A Főiskolán megvédett szakdolgozatok helyben olvashatók, egy személy egy napra max.

  3 dolgozatot kérhet fel. A használathoz a D/… (négy- vagy ötjegyű) számot írja fel és a

  tájékoztató könyvtárosnál jegyezhető elő a kért napra. A délig leadott raktári kérést még

  aznap, a dél után leadott kéréseket másnap teljesítjük.

  h) Interneten elérhető elektronikus könyvtárunk állományának nagy részét oktatóink

  publikációi, az EU Working Papers című folyóirat cikkei, illetve teljes szövegű

  szakdolgozatok teszik ki. Az elektronikus könyvtár dokumentumai – kizárólag saját célra –

  szabadon másolhatók a forrás feltüntetésével, a megfelelő hivatkozásokkal.

  5. § A dokumentumok visszakeresésére a TextLib integrált könyvtári rendszer szolgál, amely

  interneten a http://tlwww.kkf.hu oldalon érhető el. Használatával a könyvtári dokumentumok

  lekeresésén kívül a saját kölcsönzéseink állapotát is le tudjuk ellenőrizni, illetve meglévő

  kölcsönzéseink hosszabbítására és előjegyzésre is van lehetőség.

  3. fejezet

  Általános szabályok

  6. § (1) A Könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak rendeltetésszerű használata

  minden olvasónak kötelessége. Aki a Könyvtár használati tárgyait szándékosan megrongálja,

  köteles az okozott kárt megtéríteni.

  (2) A polcról levett könyveket használat után az asztalon kell hagyni.

  (3) Az olvasó kabátját, táskáját a ruhatárban vagy a szekrényekben köteles elhelyezni, azokat

  TILOS bevinni a könyvtárba. A szekrény igénybevétele a Könyvtár nyitvatartási idejére

  korlátozódik.

  (4) Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!

  (5) Az olvasótermek és a szabadpolcos tér rendjét és csendjét beszélgetéssel vagy más módon

  zavarni nem szabad. A könyvtárhasználat szabályait súlyosan vagy visszatérően megsértő olvasó

  könyvtári tagságát a könyvtárvezető azonnali hatállyal megszüntetheti.

  (6) A könyvtári dokumentumok szabálytalan kivitelének kísérlete, illetve szándékos rongálása

  esetén jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a Kar fegyelmi bizottságához továbbítunk.

  (7) A fénymásolás csak a szerzői jogra vonatkozó, copyright szabályok figyelembevételével

  lehetséges. Mivel a szakdolgozatok kéziratnak minősülnek, azok fénymásolása szigorúan tilos!

  4. fejezet

  Beiratkozás

  7. § (1) A Könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek, amelyek regisztrációt követően vehetők

  igénybe. Az 1997. évi CXL. (könyvtári) törvény 56. § (2) bekezdése értelmében a

  könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  a) a könyvtárlátogatás,

  b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

  c) az állományfeltáró eszközök használata,

  d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

  http://tlwww.kkf.hu/

 • 12

  (2) A könyvtárnak regisztrált olvasója lehet minden 14. életévét betöltött, személyi igazolvánnyal

  rendelkező magyar vagy külföldi állampolgár.

  (3) A könyvtári tagság létesítésekor az olvasó belépési nyilatkozatot tölt ki a személyi vagy

  érvényes diákigazolványa alapján. A belépési nyilatkozat képezi az írásos dokumentumát annak a

  szerződésnek, amely a Könyvtár és az olvasó között jön létre.

  (4) A diákigazolvány egyben olvasójegyként is szolgál, ami azonban a továbbiakban is

  szükségessé teszi a beiratkozást.

  (5) Diákigazolvánnyal nem rendelkezőknek a Könyvtár rendelkezésére kell bocsátaniuk 1 db.,

  azonosításra alkalmas igazolványképet, hogy az olvasójegyét kiállíthassuk. Fénykép hiányában

  valamely rendelkezésre álló igazolványon megtalálható arcképét szkenneljük be.

  (6) A Főiskola oktatóinak és dolgozóinak könyvtári tagsága a főiskolai közalkalmazotti

  munkaviszonyuk megszűnéséig, a Főiskola hallgatóinak könyvtári tagsága – évenkénti

  hosszabbítás mellett – tanulmányaik befejezéséig érvényes. A főiskolai hallgatók tanulmányaik

  befejezése, illetve a záróvizsgához szükséges igazolás kiállítása után – amennyiben olvasójegyük

  érvényességének időtartama még nem járt le – külsős olvasóként vehetik igénybe a könyvtár

  szolgáltatásait. Külső olvasók tagságának érvényessége a beiratkozástól számított 1 naptári év.

  (7) A Könyvtár az olvasó adatait számítógépen tartja nyilván, amely adatokat harmadik félnek

  nem adja át.

  (8) A Könyvtár szolgáltatásait csak érvényes olvasójeggyel és személyazonosság igazolására

  alkalmas okmánnyal lehet igénybe venni.

  (9) A könyvtárhasználó adatváltozását (különösen a név-, illetve lakcímváltozását) köteles

  bejelentenie.

  (10) Az olvasójegy nem ruházható át, elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. Az olvasójegy

  átruházásából és elvesztéséből eredő esetleges visszaélésekért a jegy tulajdonosa a felelős.

  (11) A regisztrációkor/beiratkozáskor megadandó kötelező adatok:

  a) név

  b) születési név

  c) édesanyja neve

  d) születés helye és ideje

  e) állandó lakcím

  f) levelezési cím

  g) a személyi igazolvány száma

  (12) A regisztrációkor/beiratkozáskor megadandó nem kötelező adatok:

  a) Neptun-kód

  b) emailcím

  5. fejezet

  Kölcsönzés

  8. § (1) A kölcsönzési szolgáltatás csak fizetett tagsággal vehető igénybe.

  (2) A kölcsönözni kívánt dokumentumok a DF 47-es kölcsönzői térben szabadpolcokról

  kiválaszthatók vagy kérőlappal a raktárból felkérhetők. A kölcsönzés és a visszavétel

  nyilvántartása az olvasó jelenlétében számítógéppel történik az olvasójegy és a dokumentum

 • 13

  vonalkódjának leolvasásával. Az aktuális olvasói állapotról és a kölcsönzési határidőről

  nyomtatott jegyzéket állítunk ki, amelyet az olvasó aláírással lát el. Az eredeti példány a

  Könyvtárban marad, a másolatot az olvasó kapja. A jegyzék elvesztése esetén az aktuális olvasói

  állapot lekérdezhető a tlwww.kkf.hu oldalon is.

  (3) A Kar oktatói-dolgozói egyszerre legfeljebb 100, hallgatói legfeljebb 10, a Könyvtár külső

  olvasói maximum 3 kölcsönözhető könyvtári dokumentumot birtokolhatnak. Egy olvasó 1 címből

  egy példányt kölcsönözhet ki!

  (4) Kölcsönzési kondíciók:

  Olvasói kategória Kölcsönzési

  határidő

  Hosszabbítási

  lehetőségek száma

  Max. kölcsönözhető

  dokumentumok száma

  BGF hallgató 21 nap 5 10

  BGF oktató, dolgozó 365 nap 3 100

  BGF óraadó tanár 90 nap 3 3

  Külső olvasó 14 nap 3 3

  (5) Nem lehet kölcsönözni az alábbi kiadványokat:

  a) napi- és hetilapokat, folyóiratokat az olvasótermekben elhelyezett és „Kézikönyvtár"

  jelzéssel ellátott műveket

  b) a külön-gyűjtemények anyagait (diplomamunkákat, az oktatói publikációk egy részét), a

  Médiatár dokumentumait, egyes audiovizuális dokumentumokat.

  (6) Az írásbeli nyelvvizsgák ideje alatt szótárak előzetes feliratkozás alapján a vizsga idejére

  elvihetők, ha a vizsga a Kar épületében kerül megrendezésre. A megállapított határidőre vissza

  nem hozott szótárak után rövid határidejű kölcsönzésre vonatkozó késedelmi díjat számítunk fel.

  Az első napra vonatkozó késedelmi díj 30 perc késedelem után esedékes!

  (7) Kivételes jelleggel zárástól nyitásig kézikönyvtári dokumentumok is kikérhetők. Ennek a

  szolgáltatásnak alapfeltétele, hogy a hallgató semmilyen tartozással ne rendelkezzen. A

  dokumentumok megállapított határidőre történő visszahozatalának elmulasztása esetén rövid

  határidejű kölcsönzésre vonatkozó késedelmi díjat kell fizetni és ezt a szolgáltatást a hallgató

  tanulmányai során már nem veheti igénybe. Az első napra vonatkozó késedelmi díj 30 perc

  késedelem után esedékes!

  (8) Hosszabbításra olvasói kategóriánként eltérő számban van lehetőség, amely a kölcsönzési

  határidő lejárata előtt személyesen, faxon (467-7960), email-ben ([email protected]), illetve

  az online katalógus felületén (tlwww.kkf.hu) lehetséges. Telefonon keresztül nem hosszabbítunk.

  Nem lehetséges a hosszabbítás, ha az adott könyvet időközben más olvasó előjegyezte.

  (9) Egy új könyv kikölcsönzése nem jelenti a már kint lévő dokumentumok automatikus

  meghosszabbítását, illetve több dokumentum esetén egy konkrét dokumentumra vonatkozó

  hosszabbítás nem jelenti automatikusan a további dokumentumok hosszabbítását is.

  (10) Kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyzése vagy számítógépen történik a kölcsönző

  pultnál, vagy az online katalóguson keresztül az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók

  maguk is megtehetik ezt. A könyv beérkezésekor az olvasót levélben vagy email-ben értesítjük, és

  8 napig fenntartjuk számára a dokumentumot.

  (11) Rendkívüli esetben a Könyvtár a határidő lejárata előtt is jogosult a kikölcsönzött

  dokumentumokat bekérni.

 • 14

  Késedelmi díj

  9. § (1) Késedelmi díjat számítunk fel minden egyes késve visszahozott dokumentumra, amely a

  lejárati határidőtől kezdve számítódik. Tartozással rendelkező olvasó a Könyvtár szolgáltatásait

  nem veheti igénybe.

  (2) Azokra a napokra, amikor a könyvtár zárva tart, késedelmi díjat nem számítunk fel.

  (3) Kétféle késedelmi díjat különböztetünk meg:

  a) normál késedelmi díj a hagyományos kölcsönzésű dokumentumok késésére

  vonatkozóan

  b) rövid határidejű kölcsönzésre vonatkozó késedelmi díj a kézikönyvtári és egyéb, rövid

  időtartamra szóló kölcsönzések késésére vonatkozóan.

  Polgári peres eljárás

  10. § A kikölcsönzött könyveket az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a

  megadott határidőre a Könyvtárba. Amennyiben az olvasó ötszöri felszólítás után sem hozza

  vissza a dokumentumokat, a Könyvtár jogosult követelését polgári peres eljárás útján

  érvényesíteni.

  Kártérítés

  11. § Elveszett vagy megrongálódott dokumentum esetén a Könyvtár másik példányt is elfogad,

  ha az minden tekintetben pótolja az elveszett vagy megrongálódott kötetet, de ebbe a

  kategóriába nem tartozik bele a spirálozott fénymásolat. Amennyiben az eredeti példány nem

  pótolható, az olvasó köteles az elveszett vagy megrongálódott dokumentum Könyvtár által

  meghatározott értékét megtéríteni, ami a dokumentum beszerzési értékének háromszorosa.

  6. fejezet

  Reprográfiai szolgáltatások

  12. § (1) A reprográfiai szolgáltatások minden regisztrált és beiratkozott olvasó igénybe veheti.

  (2) A Könyvtár területén fénymásolási, nyomtatási és szkennelési lehetőség biztosított, amelyek

  térítés ellenében vehetők igénybe. Az aktuális térítési díjakat a Könyvtár hirdetményei

  tartalmazzák.

  7. fejezet

  Záró rendelkezések

  13. § (1) Jelen szabályzat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a korábbi szabályzat

  érvényét veszti.

  Budapest, 2011. július

  ……………………………………………………….

  Dr. Hidasi Judit

  dékán

 • 15

  1. számú melléklet

  Könyvtári díjszabás

  Beiratkozási díj: 500 Ft

  BGF hallgató: 1.600 Ft

  nem BGF (külsős) olvasó: 800 Ft

  nem BGF (külsős) olvasó érvényes diákigazolvánnyal:

  Fizetett tagsággal igénybe vehető szolgáltatások használatához

  (kölcsönzésen és a diplomadolgozatokhoz való hozzáférésen kívül)

  váltható olvasójegy:

  napijegy: 300 Ft/nap

  Késedelmi díj (dokumentumonként):

  normál kölcsönzésénél: 20 Ft/nap

  rövid határidejű dokumentumok kölcsönzése: 400 Ft/nap

  Önkiszolgáló fénymásolás: fekete-fehér: 10 Ft/A4-es oldal

  színes: 80 Ft/A4-es oldal

  Szkennelési szolgáltatás: ingyenes

  Nyomtatás: fekete-fehér: 10 Ft/A4-es oldal

  színes 80 Ft/A4-es oldal

 • 16

  2. sz. függelék

  Gyűjtőköri Szabályzat

  I. FEJEZET

  A GYŰJTÉS KÖRE

  1. § A könyvtár a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott feladatok szerint gyűjti:

  a) a karon oktatott tantárgyak kötelező és ajánlott szak- és szépirodalmát, tankönyveket,

  a kar saját jegyzeteit, oktatási segédleteket, más felsőoktatási intézmény jegyzeteit;

  b) a karon folyó kutatásokhoz szükséges szakirodalmat;

  c) a karon készült diplomamunkákat;

  d) a kar saját kiadványait.

  A gyűjtőkör szakterületi meghatározása

  2. § (1) A könyvtár fő-gyűjtőkörébe tartozik a kar programjai, szakjai és a hozzájuk kapcsolódó

  kutatások szakirodalma.

  (2) A könyvtár mellék-gyűjtőkörébe tartozik a fő-gyűjtőkörhöz határterületként

  kapcsolódó egyéb, a karon oktatott tárgyak és a velük kapcsolatos kutatások szakirodalma és az

  általános tájékozódást szolgáló kiadványok.

  (3) A fő- és mellék-gyűjtőkör tudományterületi besorolását lásd az 1. számú mellékletben!

  A gyűjtés mélysége

  3. § (1) A kar oktatási programjában szereplő szakok és a hozzájuk kapcsolódó kutatások

  irodalmát a könyvtár lehetőleg kutatási, de legalább oktatási szinten gyűjti.

  (2) Az oktatási szint megfelel a főiskolai és posztgraduális oktatás igényeinek, tartalmazza a téma

  alapvető monográfiáit, a legfontosabb írók munkáinak teljes gyűjteményét, válogatását a kevésbé

  jelentős írók munkáiból, a legjelentősebb folyóiratokat, referensz műveket és az alapvető

  bibliográfiákat.

  A gyűjtés dokumentumtípusok szerinti meghatározása

  4. § A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja a feladatai ellátásához szükséges valamennyi

  dokumentumtípust, illetve információhordozót. Ezek:

  a) könyvek és könyvjellegű kiadványok,

  b) periodikumok,

  c) diplomamunkák,

  d) audiovizuális dokumentumok,

  e) a kar életére vonatkozó dokumentumok,

  f) elektronikus dokumentumok.

  Az állománygyarapítás forrásai

  5. § A könyvtár valamennyi rendelkezésére álló forrásból gyarapítja állományát a gazdaságossági

  szempontok ésszerű figyelembevételével:

  a) a vételből származó gyarapítás magában foglalja a hazai és külföldi terjesztőktől,

  kiadóktól, magánszemélyektől vásárolt dokumentumokat;

  b) ajándékként vételezi be a könyvtár a más könyvtárak, intézmények, egyéb jogi és

  magánszemélyek által térítésmentesen felajánlott – gyűjtőkörbe tartozó –

  dokumentumokat;

 • 17

  c) állományának gyarapítása érdekében a pályázat feltételeinek függvényében a kari,

  illetve a központi könyvtár pályázatokat nyújt be a központi könyvtár ellenjegyzésével.

  A gyarapítás mértéke, példányszámok megállapítása

  6. § A könyvtári állomány mennyiségi fejlesztését egyedi elbírálás alapján, az alábbi főbb

  szempontok határozzák meg:

  a) a fő- és mellék-gyűjtőkörbe tartozó kötelező és ajánlott tananyag példányszámát a

  hallgatói létszám alapján kell megállapítani (maximálisan 10 hallgatónként 1 példány);

  b) a könyvtár esetenként állapítja meg az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges

  szakirodalom példányszámát.

  c) kevés, rendkívül drága vagy 1 példányban beszerzett műveket – amelyek iránt az

  olvasók széles köre érdeklődhet – a kézikönyvtárban kell elhelyezni.

  Megőrzési kötelezettség

  7. § (1) Tartósan őrzi meg a könyvtár:

  a) a külföldi és magyar szakfolyóiratokat;

  b) a karon készült diplomamunkákat;

  c) a kar saját kiadványait;

  d) a kar történetével kapcsolatos dokumentumokat.

  (2) Időlegesen őrzi meg az általános tájékozódást szolgáló napi- és hetilapokat, illetve a mellék-

  gyűjtőkörébe tartozó folyóiratokat.

  (3) A tartós megőrzésre kerülő dokumentumokról egyedi, míg az időleges megőrzésű

  dokumentumokról ideiglenes nyilvántartást vezet a könyvtár.

  8. § A könyvtár külön-gyűjteményei:

  a) a karon készült diplomamunkák;

  b) a kar oktatóinak tudományos publikációi.

  II. FEJEZET

  APASZTÁS

  9. § (1) Az állomány kurrens jellegének fenntartása és a raktári férőhelyek végessége miatt a

  könyvtár rendszeresen apasztja állományát.

  (2) Az állomány apasztását a vonatkozó jogszabályok és a Főiskola szabályzatai alapján végezzük.

  III. FEJEZET

  ÁLLOMÁNYELLENŐRZÉS

  10. § A vonatkozó jogszabályok és a Főiskola Vagyonvédelmi Szabályzat értelmében a könyvtár

  rendszeresen ellenőrzi meglévő állományát.

  IV. FEJEZET

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  11. § Jelen szabályzat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a korábbi szabályzat

  érvényét veszti.

  Budapest, 2011. július Dr. Hidasi Judit dékán

 • 18

  1. számú melléklet

  A fő- és mellék-gyűjtőkör tudományterületi besorolása

  Fő-gyűjtőkör

  Gyűjtés mélysége: teljes körű (kiadóra, dokumentumtípusra és megjelenésre való tekintet nélkül):

  kommunikáció: kultúraközi (interkulturális) kommunikáció, szervezeti kommunikáció, üzleti kommunikáció

  médiatudomány általában

  protokoll, viselkedéskultúra

  külkereskedelem

  vezetéstudomány: menedzsment, döntéselmélet, vezetéspszichológia, vezetéselmélet, vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR), humánerőforrás-menedzsment, TQM,

  vállalatgazdaságtan

  nyelvészet: fordítástudomány

  jogtudomány: gazdasági jog, alkotmányjog, kereskedelmi jog, reklámjog, polgári jog, jogszabályok, jogharmonizáció

  pénzügy és számvitel: adózás, hitelezés, bank, biztosítás, tőzsde, határidős és opciós ügyletek, nemzetközi pénzügyi intézmények

  marketing: marketingtervezés, marketingstratégia, eladásösztönzés, reklám, marketingkommunikáció, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), rendezvényszervezés

  public relations: szponzorálás, külső PR, belső PR, arculat, imázs

  vállalkozástan: szervezetelmélet, kontrolling, vállalati kultúra, üzleti levelezés

  nemzetközi kapcsolatok és szervezetek: külpolitika, diplomácia, geopolitika, Európai Unió és egyéb nemzetközi gazdasági-politikai szervezetek

  Gyűjtés mélysége: válogatott (nem gyűjtve a középfokú oktatás tankönyveit és az ismeretterjesztő

  művek jelentős részét)

  médiatudomány általában: filmművészet, rádiózás, sajtó, újságírás, könyvkiadás

  antropológia, szokások

  szépirodalom

  nyelvkönyvek

  filmművészet, rádiózás, sajtó, újságírás, könyvkiadás

  pszichológia, szociálpszichológia

  szociológia

  számvitel

  közgazdaságtan: mikroökonómia, makroökonómia, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság

  céginformációk

  információtechnológia, információs társadalom

  Mellék-gyűjtőkör

  Gyűjtés mélysége: erősen válogatott (nem gyűjtve a középfokú oktatás tankönyveit és az

  ismeretterjesztő művek jelentős részét)

  általános művek: enciklopédiák, lexikonok, szótárak, bibliográfiák, szabványok

  filozófia: filozófiatudomány, egyes filozófusok munkái

  vallás: általános és összehasonlító vallástudomány

  matematika: statisztika, valószínűség-számítás, analízis, operációkutatás

  természettudományok: környezetvédelem, környezet-gazdaságtan

 • 19

  művészet: művészettörténet, esztétika

  könyvtártudomány

  számítástechnika: informatika, internet, szoftverhasználati segédkönyvek

  oktatásügy: oktatáspolitika

  turizmus, vendéglátás: útikönyvek, térképek, atlaszok

  politikatudomány: biztonságpolitika, belpolitika, külpolitika, államigazgatás

  történelem: művelődéstörténet, életrajz

  szállítmányozás és logisztika

  munkaügy

  fogyasztóvédelem

  földrajz: gazdaságföldrajz

  kutatás-fejlesztés (K+F)

  pályázatkészítés

 • 20

  3. sz. függelék

  Ügyrendi Szabályzat

  I. fejezet

  Gyűjteményszervezés

  1. § (1) A könyvtár minden rendelkezésre álló forrásból gyarapítja állományát, különös tekintettel

  a vétel és ajándékozás módjára.

  (2) Az állomány gyarapítása kiterjed minden olyan dokumentumtípusra, amelyet feladatai

  ellátásához a szükségletek és igények beszerzendővé tesznek.

  2. § (1) A vétel útján beszerzett dokumentumok ügyintézése:

  a) a rendelni kívánt dokumentumokról, azok példányszámáról és a beszerzés forrásáról a

  könyvtárvezető dönt

  b) a dokumentumok megrendelése történhet írásban (levélben, megrendelőlapon), faxon

  vagy online felületen (webáruház, email). A megrendelésről írásos bizonylatnak kell

  készülnie

  c) a beérkező dokumentumot érkeztetni kell: tételesen ellenőrizni épségét és összevetni a

  tételeket a számla/szállítólevél tartalmával. Eltérés esetén a szerzeményező könyvtáros

  azonnal kezdeményezi a hiba elhárítását, a hiány pótlását, cserét, stb. Az eredeti számla a

  Gazdasági és Pénzügyi Osztályra kerül, de másolat marad róla a könyvtárban

  d) az időleges nyilvántartásba vétel kardexlapon történik, a tartós nyilvántartásba vétel

  pedig a TextLib integrált rendszerrel

  e) a nyilvántartásba vétel után a formai és tartalmi feltárást a feldolgozó könyvtáros végzi

  el.

  (2) Ajándékozás útján beszerzett dokumentumok ügyintézése:

  a) a dokumentum árának megállapítása a könyvtárvezető vagy a helyettesének feladata.

  Irányadó a korábban beszerzett példányok ára, illetve az antikvár ár.

  b) az állományba vételt, illetve a formai és tartalmi feldolgozást a feldolgozó könyvtáros

  végzi el.

  3. § Az állományba vételhez szükséges adatok:

  a) szerző

  b) cím

  c) leltári szám

  d) vonalkód

  e) ár

  f) gyarapítás módja

  g) a beszerzés forrása (szállító)

  h) a beszerzés ideje

  i) számlaszám (ajándék esetén az adományozó neve)

  4. § A formai feltárás szabályai:

  a) a formai feltárás történhet autopsziával vagy honosítással

  b) honosítás esetén szükséges az adatok revíziója

  c) a formai feltárás során egyszerűsített bibliográfiai leírást készül

  5. § A tartalmi feltárás szabályai:

  a) a tartalmi feltárás történhet autopsziával vagy honosítással

  b) a honosítás után kötelező a revízió és a kiegészítés/törlés

  c) a tartalmi feltárás az ETO segítségével kevésbé hangsúlyos, mint a tárgyszavazás

  alkalmazása

 • 21

  d) a feldolgozó könyvtáros és a tájékoztató könyvtárosok feladata a minél sokrétűbb, de

  mélységében csak a fő-gyűjtőkörbe tartozó szakterületek tárgyszavainak kialakítása

  6. § A dokumentumok felszerelése

  a) raktári jelzettel a dokumentum gerincén

  b) a könyvtár tulajdonbélyegzőinek elhelyezésével

  c) mágneses védelmet biztosító szalag behúzásával/elhelyezésével

  d) az egyes raktárakat jelző matricák és színkódok elhelyezésével

  történik meg.

  7. § Revízió

  a) mind a formai, mind a tartalmi feltárást revízió követi, melynek során az adatok

  helyességét ellenőrzi egy könyvtáros

  b) a dokumentumok csak revízió után kerülhetnek ki olvasói használatra

  II. fejezet

  Kölcsönzési tranzakciók

  8. § (1) A kölcsönzési tranzakciókra a TextLib integrált rendszer szolgál. Minden hagyományos

  (cédulán történő) kölcsönzés is gépre került, ezért a TextLib állapota teljes értékűen mutatja a

  kölcsönzéseket.

  (2) A kölcsönzés az olvasó jelenlétében történik. A kölcsönzés megtörténte után az olvasó egy

  kölcsönzési bizonylatot kap, amelyen aláírásával igazolja az adatok helyességét és azt, hogy

  elfogadja a kölcsönzési feltételeket.

  (3) A telefonon keresztül jelzett hosszabbítási igényt nem tudjuk teljesíteni.

  (4) A beiratkozott olvasóknak joguk és lehetőségük van a TextLib OPAC felületén kölcsönzéseik

  hosszabbítására és előjegyzések felvételére.

  (5) Tartozással rendelkező olvasó a kölcsönzési szolgáltatásokat nem veheti igénybe!

  9. § (1) A kölcsönzés munkamenete:

  a) az olvasójegy (zöld kártya vagy diákigazolvány) alapján a kölcsönző könyvtáros

  beolvassa az olvasó kölcsönzési adatlapját

  b) a dokumentum vonalkódját leolvasva vagy megtörténik a kölcsönzés ténye, vagy a

  rendszer valami problémát jelez. Utóbbi esetben a könyvtáros megnézi a probléma

  forrását és vagy elutasítja a kölcsönzést, vagy kiadja a dokumentumot

  c) a dokumentum lopásgátló rendszerének inaktivizálását megteszi a könyvtáros

  d) kinyomtatja a két indigós lapból álló kölcsönzési bizonylatot, amit az olvasó aláírásával

  hitelesít. Az eredeti példány a könyvtár, a másolati példány az olvasó tulajdonában marad

  (2) A rövid határidejű kölcsönzések szabályai

  a) a tájékoztató könyvtáros joga elbírálni, hogy egy kézikönyvtári könyv vagy egyéb, nem

  kölcsönözhető dokumentum kiadható-e rövid határidőre az olvasónak

  b) az egypéldányos kézikönyvtári dokumentumok kölcsönözhetőségéről a könyvtárvezető

  vagy helyettese dönt

  c) a kölcsönzési határidejét napra, órára és percre pontosan kell a példányadat

  megjegyzés rovatában feltüntetni és elmondani az olvasónak, hogy ha ezt a határidőt

  túllépi, a magasabb összegű késedelmi díjat veti ki rá a könyvtár és többet ezt a

  szolgáltatást nem veheti igénybe

  d) a kölcsönzési tranzakció a megszokottak szerint történik

  e) a rövid határidejű dokumentumokra hosszabbítási lehetőség nincs

 • 22

  10. § A visszavétel munkamenete:

  a) a Visszavétel funkció aktiválása

  b) a visszahozott dokumentum vonalkódjának leolvasása

  c) vagy megtörténik a visszavétel, vagy előjegyzés esetén a TextLib jelez, hogy a példányt

  félre kell tenni az előjegyző számára. Ennek tudomásul vétele után megnyomja a

  Visszavesz gombot és feljegyzi az előjegyzést kérő olvasó nevét

  d) visszavétel esetén csak az olvasó kérésére állít ki kölcsönzési bizonylatot

  e) a visszahozott dokumentumot a könyvtári kocsira teszi

  11. § (1) A hosszabbítás munkamenete az olvasó jelenlétében:

  a) az olvasójegy (zöld kártya vagy diákigazolvány) alapján a kölcsönző könyvtáros

  beolvassa az olvasó kölcsönzési adatlapját és átvált a Visszavétel funkcióra

  b) bejelöli a Hosszabbítás mezőt

  c) kijelöli a hosszabbítani kívánt dokumentum adatait és a Hosszabbítás gomb

  megnyomásával megtörténik a hosszabbítás

  d) ha előjegyzés van a dokumentumra, a könyvtárosnak nincs lehetősége a

  hosszabbításra; ezt a tényt az olvasóval közölni kell és megkérni, hogy mihamarabb hozza

  vissza a dokumentumot

  d) kinyomtatja a két indigós lapból álló kölcsönzési bizonylatot, amit az olvasó aláírásával

  hitelesít. Az eredeti példány a könyvtár, a másolati példány az olvasó tulajdonában marad

  (2) A hosszabbítás munkamenete emailben kérve:

  a) az olvasó neve/egyéb adatai után a kölcsönző könyvtáros behozza a Visszavétel

  funkciót

  b) beírja az olvasó nevét vagy olvasójegyének számát és az Enter gomb megnyomásával

  behozza a visszavételi adatlapját

  c) kijelöli a hosszabbítani kívánt dokumentum adatait és a Hosszabbítás gomb

  megnyomásával megtörténik a hosszabbítás

  d) ha előjegyzés van a dokumentumra, a könyvtárosnak nincs lehetősége a

  hosszabbításra; ezt a tényt az olvasóval közölni kell és megkérni, hogy mihamarabb hozza

  vissza a dokumentumot

  e) ha az emailből nem azonosítható az olvasó, pontosítást kell kérni tőle

  f) a hosszabbítás megtörténte után a válaszemailben leírja a hosszabbítás megtörténtét

  vagy elutasításának okát és az új kölcsönzési határidőt

  12. § Az előjegyzés munkamenete

  a) az olvasójegy (zöld kártya vagy diákigazolvány) alapján a kölcsönző könyvtáros

  beolvassa az olvasó kölcsönzési adatlapját

  b) lekeresi az előjegyezni kívánt dokumentum adatait

  c) visszalép az olvasó kölcsönzési adatlapjára, leválogatja az előjegyezni kívánt címet és

  kijelöléssel felveszi az előjegyzést

  13. § Felszabadítás

  Az előjegyzett, de a határidő után el nem vitt dokumentumokat minden nap fel kell szabadítani,

  hogy azok ismét kölcsönözhetőek legyenek

  14. § (1) A könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele

  a) a könyvtárközi kölcsönzés teljesítését vállalja a könyvtár külföldről és belföldről

  egyaránt

  b) a könyvtár fenntartja magának a jogot, hogy az olvasót küldi el a budapesti

  könyvtárakba a kért dokumentumért

  c) a könyvtárközi kölcsönzésnél a kölcsönzési határidőt és a használat módját (helyben,

  kölcsönözhető) a küldő könyvtár határozza meg, a kérő könyvtár feladata ennek

  betartatása az olvasóval

  d) a nem teljesíthető kérésről mindig visszajelzést ad a könyvtáros az olvasónak

 • 23

  (2) Könyvtárközi kölcsönzés könyvtárak felé

  a) könyvtárközi kérés akkor teljesíthető, ha a kérő könyvtár írásban (levél, fax, email, ODR)

  jelzi igényét, feltüntetve az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő adatait és postázási

  címét

  b) a könyvtárközi kölcsönzésben küldött dokumentum kölcsönzési határideje 3 hét, mely

  a kérő fél kérésére (amennyiben nincs előjegyzés a dokumentumra), 5 alkalommal

  meghosszabbítható

  c) minden teljesített kéréshez mellékelni kell egy kölcsönzési bizonylatot

  d) könyvtárközi kérés keretében kért dokumentum esetén a küldő könyvtár szabályzata az

  irányadó (olvasónak kiadható, helyben használható, határidő)

  e) a kölcsönzés menete küldés esetén megegyezik a 6. bekezdésben leírtakkal. Az olvasó

  neve ebben az esetben KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS, a kérő könyvtár adatait a

  könyvtárközi kölcsönzést ügyintéző könyvtáros nyilvántartása mutatja meg

  f) a nem teljesíthető kérésről mindig visszajelzést ad a könyvtáros a kérő könyvtárnak

  III. fejezet

  Záró rendelkezések

  15. § Jelen szabályzat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a korábbi szabályzat

  érvényét veszti.

  Budapest, 2011. július

  ……………………………………………………….

  Lőrincz Andrea

  könyvtárvezető