à¹پนะนà¹چาà¸پารใà¸ٹ GoGo Board เà¸ڑื้องต น Board... -3- เร à¸،ต นใà¸ٹ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of à¹پนะนà¹چาà¸پารใà¸ٹ GoGo Board...

 • แนะนําการใช GoGo Board เบื้องตน ดร.อานันท สีหพิทักษเกียรต ิ

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 • -2-

  สวนประกอบของ GoGo Board

  อุปกรณท่ีจําเปน

  แหลงจายไฟ GoGo Board ใชไฟไดจากสองแหลงคือ ถาน AA จํานวน 6 กอน ซึ่งจะบรรจุอยูในลังถานดาน ใต หรือจะเสียบไฟจากหมอแปลงไฟกระแส ตรงท่ีมีแรงดันระหวาง 9-12 โวลท

  การตอพวงกับคอมพิวเตอร GoGo Board ติดตอกับคอมพิวเตอรผานทาง พอรทอนุกรม ถาคอมพิวเตอรมีพอรทดังกลาว อยู ก็สามารถนําสายอนุกรม (บางทีรูจักกันใน ชื่อ สาย Serial หรือ DB-9) ตอเขากับ GoGo Board ไดโดยตรง แตเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา สวนใหญจะไมมีพอรทน้ี ดังน้ันจะตองใช อุปกรณท่ีเรียกวา USB to Serial Adapter เพ่ือเสียบสายเขากับพอรท USB ของ คอมพิวเตอรแทน

 • -3-

  เริ่มตนใชงาน GoGo Board โปรแกรม GoGo Monitor โปรแกรมน้ีเปนโปรแกรมหลักท่ีใชในการตรวจสอบการทํางานของ GoGo Board โดยสามารถดาวนโหลดโปรแกรมน้ีไดฟรี ท่ี http://www.gogoboard.org เมื่อติดตั้งและใชงานโปรแกรมจะพบหนาตางดังรูปตอไปน้ี

  การท่ีจะเร่ิมใชงาน GoGo Board ไดน้ันเราจะตองทราบหมายเลขพอรทส่ือสาร (COM port) ท่ีใชกอน แลวจึงกดปุม “เชื่อมตอ” หมายเลขน้ีจะมีคาตางกันไป หากไมทราบวาจะใชคาใดใหเขาไปดูหมายเลขพอรทส่ือสารของเคร่ืองท่ีมีไดทาง Device Manager ของ Windows โดยพิมพคําส่ัง devmgmt.msc ในหนาตาง Run

  http://www.gogoboard.org

 • -4-

  เมื่อทดลองจนเชื่อมตอกบั GoGo Board ไดแลวก็จะเขาถึงหนาตางควบคุมหลักของโปรแกรมดังภาพ

 • -5-

 • -6-

  แผงควบคุมหลักของโปรแกรม GoGo Monitor แบงออกเปน 3 สวนใหญดวยกันคือ

  1. สวนการควบคุมท่ัวไป – สวนน้ีใชทดสอบการเชื่อมตอกับ GoGo Board เชน สงเสียง – ส่ังให GoGo Board สงเสียงรองส้ันๆ เปด LED, ปด LED – ส่ังเปด และ ปด ไฟแสดงสถานการณทํางานบน GoGo Board PING – จะตรวจสอบรุนของ GoGo Board ท่ีใชงานอยู

  2. สวนควบคุมมอรเตอร – GoGo Board มีพอรทเสียบมอรเตอรท้ังหมด 4 ชอง โดยแตละชองมีชื่อวา A, B, C, D ตามลําดับ หากตองการควบคุมการทํางานของมอรเตอรใดก็ใหเลือกมอรเตอรน้ันโดยการทําเคร่ืองหมายใน ชองดานขางชื่อของมอรเตอรน้ันๆ โดยสามารถเลือกมอรเตอรไดหลายตัวพรอมกัน เมื่อเลือกมอรเตอรท่ีตองการ แลวก็สามารถส่ังงานตางๆ ไดดังน้ี เปด, ปด – ส่ังเปดและปดพอรทน้ันๆ เบรก –คือการใสแรงตานการหมุนเพ่ือใหมอรเตอรอยูน่ิง ปลอย – คือการตัดไฟเฉยๆ มอรเตอรสามารถหมุนฟรีได กําลัง – คือการตั้งคาวามอรเตอรจะหมุดดวยกําลังสูงต่ําเพียงใด โดย 7 คือกําลังสูงสุด ทางน้ี, ทางน้ัน – คือการกําหนดทิศทางการหมุนของมอรเตอร กลับทิศ – คือการกลับทิศการหมุนของมอรเตอร

  3. เซ็นเซอร – GoGo Board มีพอรทเซ็นเซอรท้ังหมด 8 ชอง เรียกชื่อวา เซ็นเซอร 1 ถึง เซ็นเซอร 8 โดย GoGo Board จะสงคาของเซ็นเซอรเหลาน้ีมายังโปรแกรม GoGo Monitor อยางตอเน่ืองทันทีหลังจากกดปุม “เร่ิม” ปกติแลวหากไมมีเซ็นเซอรตอเชื่อมอยูคาท่ีอานไดจะมีคาเทากับ 1023 ซึ่งเปนคาสูงสุด คาท่ีไดน้ีจะเปล่ียนไปเมื่อ มีเซ็นเซอรเสียบอยู

 • -7-

  คําสั่งควบคุม GoGo Board จาก Micro Worlds คําส่ังเกี่ยวกับเซ็นเซอร

  sensor1 sensor2 sensor3 sensor4 sensor5 sensor6 sensor7 sensor8

  อานคาจะเซ็นเซอรท่ีกําหนด คาท่ีไดจะอยูระหวาง 0-1023 คาท่ีไดนี้แสดงใหเห็น คาความตานทานระหวางสายท้ังสองเสนของเซ็นเซอร

  • คา 1023 เปนคาปกติท่ีจะไดเมื่อไมมีเซ็นเซอรเสียบอยู ซึ่งหมายถึงคา ความตานทานสูงท่ีสุด (ไมมีกระแสไฟว่ิงผานระหวางสายสองเสนได เลย)

  • คา 0 เปนคาท่ีจะไดเมื่อไมมีความตานทานระหวางสายท้ังสองเสนเลย เชน เมื่อสายแตะกัน

  ตัวอยาง show sensor1

  จะแสดงคาเซ็นเซอร 1 ออกมา

  if sensor1 < 100[ fd 100]

  ส่ังใหเตาเดินหนา 100 กาวถาเซ็นเซอรมีคานอยกวา 100

  waituntil [sensor2 > 500]

  โปรแกรมจะหยุดรอจนกวาคาเซ็นเซอร 2 จะมากกวา 500

  คําส่ังควบคุมมอรเตอร

  tta ttb ttc ttd

  ยอมาจาก Talk To ใชกําหนดวาเราจะส่ังงานมอรเตอรพอรทใด

  TalkToPort [Port-list]

  ใชเมื่อตองการส่ังงานมอรเตอรมากกวาหนึ่งตัวพรอมๆ กัน

  Port-list ประกอบไปดวยชื่อของพอรทมอรเตอรท่ีตองการ

  ตัวอยาง TalkToPort [a b c]

  จะเลือกมอรเตอร A, B, และ C

  On เปดมอรเตอรท่ีเลือกไวใหหมุน

Recommended

View more >