Abdessamed Azarfane-Master of Architecture-Bayt

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Abdessamed Azarfane-Master of Architecture-Bayt

 • een alternatief op sociale huisvesting in marokko

 • titelBayt een alternatief op sociale huisvesting in Marokko

  afstudeerderAbdessamed Azarfane (architectuur)

  afstudeercommissieJeroen Geurst (mentor)Rogier van den BergSamir Bantal

  externe beoordelingscommissiePeter DefescheMarcel van der Lubbe

  2014, Abdessamed Azarfane

  Alle rechten voorbehouden.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • voorwoord

  Bayt is het Arabische woord voor huis. Maar niet het huis zoals wij dat kennen in Nederland. De term bayt beslaat in tegenstelling tot de letterlijke vertaling meerdere schaalniveaus van het huis, zijnde het huis als onderdeel van de ensemble en de eigen (leef)kamer als onderdeel van het huis.

  Zoals de titel doet vermoeden gaat dit project over huisvesting. De aanleiding hiervoor wordt gevoed door enerzijds een fascinatie en anderzijds frustratie. Een fascinatie voor de historische, lokale en culturele stedenbouw en architectuur in Marokko. Als je wandelt door de straten van de oude medina van Fez of Marrakech is het bijna onmogelijk om niet onder de indruk te zijn van de verschijningsvorm. In eerste oogopslag zal de medina niet imponeren vanwege haar architectonische uitstraling. Het is de manier waarop wonen en werken, arm en rijk, en het sociale leven op verschillende schaalniveaus, is gentegreerd in een dicht stedelijk weefsel, gericht op de lokale context wat de medina een tot indrukwekkende en vooral inspiratievolle plek maakt.

  Anderzijds wordt mijn motief voor dit project gevoed door een grote frustratie jegens de hedendaagse manier van bouwen in Marokko die in essentie niks meer te maken heeft met de eeuwenoude traditie in stedenbouw en architectuur en de manier waarop de sociale klasse van Marokko wordt weggezet buiten de stad. Door de introductie van de moderne westerse manier van stedenbouw en de snelle modernisering van het land is mijn inziens de leefomgeving van traditioneel Marokko grotendeels verloren aan het gaan, wat leidt tot discrepantie tussen leefomgeving en inwonende. Een verschuiving van het leven als gemeenschap, naar het leven als individu. Deze verschuiving heeft vooral een enorme impact gehad op de kloof tussen arm en rijk die niet perse groter werd, maar vooral zichtbaarder door de stijgende individualisering.

  Vandaag de dag uit deze kloof zich in de manier waarop de lagere sociale klasse (oa. sloppenwijkbewoners) uit de stad wordt weggezet naar zogehete new towns buiten de stad, speciaal gebouwd en gesubsidieerd voor de minder bedeelde, onder het mom van liefdadigheid. In hoeverre is er eigenlijk nog sprake van liefdadigheid als segregatie en discrepantie hiervan een gevolg is? In hoeverre draagt deze liefdadigheid dan nog werkelijk bij aan de leefomstandigheden van de lagere sociale klasse? In hoeverre is het verwijderen van sloppenwijken de oplossing voor de doorgaande migratie naar de stad? Een probleem waarin politiek, strategie en ontwerp in elkaar verwikkeld zijn.

  In dit afstudeerproject hoop ik niet alleen antwoorden te vinden op vragen, maar wil ik ook werken aan een mogelijke oplossing. Mijn doel met dit project is niet om en kant en klaar woonconcept te creren, maar juist opzoek te gaan naar een andere denkwijze en methodiek, binnen de geldende randvoorwaarden. Het is mijn bedoeling om te inspireren en te provoceren. Alleen een goed doordachte strategie en plan in een realistische setting kan op een positieve manier bijdragen aan het probleem. Ik kan hopen dat dit project mensen tot nadenken zet en ze uiteindelijk in de toekomst tot actie doet overgaan.

  Bussum, 27 augustus 2014Abdessamed Azarfane

 • visie / uitgangspunten

  introductie

  inhoud

  masterplan

  slot

  onderzoek / analyse

  syteem / materiaal / detail

  opgave

  typologie / architectuur

  deelfragmenten

 • visie / uitgangspunten

  deelfragmenten

  introductie

  opgave

  slot

  syteem / materiaal / detail

  typologie / architectuur

  masterplan

  onderzoek / analyse

  > aanleiding > ambities / doelstellingen

 • frustratie & fascinatie

  de aanleiding voor dit project wordt gevoed door twee hoofdaspecten, zijnde de frustratie jegens het herhuisvestingsbeleid voor sloppenwijkbewoners en de manier waarop deze worden weggezet buiten de stad, anderzijds mijn grote fascinatie voor de traditionele stedenbouwkundige modellen in Marokko welke vandaag de dag alleen als museumstuk te bezichtigen zijn

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 7 / 162organische gegroeide medina versus geforceerde gemaakte nieuwe wijken

 • ambitie & doelstelling

  mijn ambitie in dit afstudeerproject is het zoeken naar een alternatieve denkwijze/methodiek voor het (her)huisvesten van de sociale klasse in Marokko

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 9 / 162niet meer ontwerpen vanuit getallen/orde/functie

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 10 / 162meer ontwerpen vanuit behoefte/gebruik/beleving

 • visie / uitgangspunten

  deelfragmenten

  introductie

  opgave

  slot

  syteem / materiaal / detail

  typologie / architectuur

  masterplan

  onderzoek / analyse

  > context / historie > probleemstelling > opgave > case locatie

 • van tentenkamp naar sloppenwijk

  wat begon als positieve migratie voor de industrie ontwikkelde zich tot een grootschalig (huisvestings)probleem vandaag de dag

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 13 / 162oorspronkelijke tentenkampen nabij werkgelegeheid/industrie

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 14 / 162

  groei van informele huisvesting

  aantal huishoudens 1974aantal huishoudens 2010

  jaarlijkse groei (gemiddeld)aantal huishoudens 2020 (prognose)

  42.00098.319

  4%124.400

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 15 / 162

  in de buurt van Centre An Seba

  1 van 1

  0 100 200 m

  in de buurt van Centre An Seba

  1 van 1

  0 50 100 150 m

  in de buurt van Centre Sidi M

  1 van 1

  0 50 100 150 m

  sloppenwijken in het stedelijk weefsel

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 16 / 162

  klein | < 1 ha

  middel | 1 - 10 ha

  groot | > 10 ha

  overzicht sloppenwijken in Casablanca

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 17 / 162

  actuele statistieken

  bidonvillesbezet oppervlakhuishoudensinwoners (5p/gezin)

  gem. oppervlak bidonvillegem. aantal huishoudensgem. aantal inwoners

  400-500730 ha98.319

  491.000

  1,5 ha220

  1100

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 18 / 162het leven in de bidonville

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 19 / 162

  wall of shame

  uit het zicht uit de stad?

  Om de stad, haar inwoners en bezoekers het zicht van de bidonville te onttrekken besloot de overheid muren te bouwen om de stedelijke bidonvilles. Deze muren hebben in de volksmond de naam Wall of Shame gekregen, refererend naar de reden waarom deze muren in het leven zijn geroepen.

  Uit het zicht uit de stad? Dat geld alleen voor mensen met oogkleppen op. Het probleem niet ontkennen betekend dat je er iets aan moet doen. Iets wat er niet is, hoeft ook niks aan te gebeuren. Negeren dus.

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 20 / 162

  conclusie bidonville

  De bidonvilles zijn relatief klein in omvang vergeleken met sloppenwijken elders in de wereld. Echter is het probleem in Marokko een probleem van grote aantallen welke doorgaans groeien met gemiddeld 4% per jaar. Leegstaande kavels in de stad zijn potentiele bidonvilles. Het verbergen van sloppenwijken is geen optie en ingrijpen is noodzakelijk. De manier waarop dat gebeurt bepaalt echter in hoeverre het resulteert in een duurzame oplossing, voor zowel de korte als langer termijn

 • het werkelijke probleem

  Vanuit het perspectief van de overheid zijn de bidonvilles het grote

  probleem. Uitroeien wordt gezien als de grote oplossing. Als je

  kijkt naar de geschiedenis dan is de bidonville niet zozeer het

  echte probleem, maar een gevolg van de snelle verstedelijking en

  tekort aan betaalbare huisvesting. Een probleem wat vandaag de

  dag nog steeds actueel is.

  De bidonville is niet langer de oorzaak van het hedendaags

  probleem, maar een groot gevolg van het grote tekort aan

  betaalbare woningen in Marokko dat jaarlijks met ca. 2% groeit

  De gemiddelde jaarlijkse groei van bidonvilles tussen 1974 en

  2007 bedraagt ca. 4%. Deze is groter dan de jaarlijke groei van

  het woningtekort. De bidonvilles zullen dan ook blijven groeien

  totdat goede en betaalbare huisvesting voor de sociaal lage

  klasse bereikbaar wordt.

 • BAYT sociale huisvesting in stedelijke gebieden 22 / 162

  overheid/samenleving

  1

  bidonville

  woningtekort

  isolatie bidonvilles van stedelijk leven heeft geleid tot segregatieen opstandigheid

  3

  2

  probleemwijk

  4

  verstedelijking en vraag naar betaalbare woningen blijft groeien

  betaalbare woningen onbereikbaar voor sociaal lagere klasse

  exclusie van de samenleving vertaalt zich in rebels gedrag en opstanden jegens de overheid

  vicieuze cirkel van de problematiek