ADDENDUM TOT DIE OOREENKOMS GEDATEER , .addendum tot die ooreenkoms gedateer _____, aangegaan deur page 1
ADDENDUM TOT DIE OOREENKOMS GEDATEER , .addendum tot die ooreenkoms gedateer _____, aangegaan deur page 2

ADDENDUM TOT DIE OOREENKOMS GEDATEER , .addendum tot die ooreenkoms gedateer _____, aangegaan deur

Embed Size (px)

Text of ADDENDUM TOT DIE OOREENKOMS GEDATEER , .addendum tot die ooreenkoms gedateer _____, aangegaan deur

ADDENDUM TOT DIE OOREENKOMS GEDATEER __________,

AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN:

WESTERN BREEZE TRADING 387 EIENDOMS BEPERK

REGISTRASIENOMMER 2008/000809/07

(die Verkoper)

en

INSITUCRETE BESLOTE KORPORASIE

REGISTRASIENOMMER 2007/178619/23

(die Kontrakteur)

en

______________________________________________________________

(die Koper)

ten opsigte van Reg tot Uitbreiding RR___________ DIE OOG RETIREMENT

ESTATE SS 199/2009.

Die partye kom ooreen om bogemelde ooreenkoms as volg te wysig:

Klousule 3.3.3 word bygevoeg tot die boukontrak :

Behoudens die bepalings van klousule 3.3.2 is die kontraksprys as

volg betaalbaar :

30% (dertig present) van die bouprys voordat met konstruksie begin

word; en

n verdere 30% (dertig present) van die bouprys nadat n

vorderingstrekking van die Argitek ontvang is dat 30% van die bouwerk

voltooi is; en

die balans van 40% (veertig present) van die bouprys nadat n

vorderingstrekking van die Argitek ontvang is dat 60% van die bouwerk

voltooi is.

Behalwe vir bogemelde wysigings sal die aanvanklike ooreenkoms en

boukontrak (aanhangsel J) steeds geldig en afdwingbaar wees.

GETEKEN te op _____________________

GETUIES:

1. _______________________ ________________________

WESTERN BREEZE

2. _______________________ ________________________

KOPER

3. _______________________ ________________________

KONTRAKTEUR