Adobe Premiere Pro CS3

 • View
  46

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vezba u Adobe Premier-u

Transcript

 • IvebaAdobePremiereProCS3zapoinjanjeprojektairadnookruenje

 • 2

  1. PokreniteprogramAdobePremiereProCS3.

  Po zavretku otvaranja aplikacije, pojavie se prozor u kome su ponuene opcije:Recent Project (ukoliko prvi put ukljuujete program nee biti ponuen ni jedanprojekat),NewProject,OpenProject,HelpiExit.

  2. IzaberiteNewProject.

  Otvoren je prozor New Project u kome se nalaze dva podmenija: Load Preset iCustomSettings.

  3. OstaniteupodmenijuLoadPreset.

  Razgledajtesadrajesvih folderaupodmenijuAvailablePresets,odabirombilokogodovih reenjauprozoruDescriptiondobieteopis ikarakteristike svakogodovihpodeavanja.

 • 4. IzaberitefolderDVPAL.5. IzaberitepodeavanjeStandard48kHz.

  OvopodeavanjekorististandardniPALvideoformat.

  Odabiromgdeeprojekatbitisauvan(prekokomandeBrowse...)iodabiromimenaprojekta, pokrenuete novi projekat. Pre toga pregledaemo jo neke opcije. Uodnosu na podeavanje koje smo odabrali (Standard 48kHz)moemo izvriti nekeizmeneubuduemprojektuiprilagoditidaljemraduupodmenijuCustomSettings.

  6. IzaberitepodmeniCustomSettings.

  Otvoren je prozor Custom Settings u kome se nalaze etiri podmenija: General,Capture,VideoRenderingiDefaultSequence.

  U podmeniju General odabirom izvornogmedija u ovom projektu (Editingmode)automatski etepromenitiveinupodeavanjauostalimpodmenijima.PregledajtesvepadajuemenijeupodmenijuGeneral.

 • 4

  UpodmenijuCapturepostojinekolikoopcijakojeeprogramsamizabratiudonosunaostalapodeavanja,pajesamimtim,ovajpodmeninepotreban.

  U podmeniju Video Rendering nee biti mogue izmene ukoliko je izabran DVprojekat.

  UpodmenijuDefault Sequencemogue je izabratibroj video iaudio traka (ina) ivrstuaudiotraka.

  Ukoliko ste napravili novo reenje za poetak buduih projekta sauvajte gakomandom Save Preset i dodelitemu ime.Umeniju Load Preset tj. u podmenijuAvailablePresetsifolderuCustompojaviesevaenovoreenje.

  7. VratitesenapodmeniLoadPreset, izaberiteDVPALStandard48kHz,dajte imeprojektu:1.

  ProveriteulinijiLocationdaliebuduiprojekatbitisauvannaeljenommestu.

  8. Potvrdite(pritisnitedugmeOK).9. PredvamajenovoradnookruenjeAdobePremiereProCS3,pregledajtega.

 • JoodprethodneverzijeAdobePremiereProCS3uvedenisupaneliiplutajuipaneliumestoprozora.

  Panel Project jemesto namenjeno upravljanju celinama u projektu: sekvencama,videoklipovima,audiofajlovima,slikama,grafikimobjektima.

  Panel Info slui da opie bilo koji video klip, audio fajl ili sliku, izabranu u paneluProjectilinaTimelineu.

  PanelHistorykao ikodostalihprogramaAdobeaomoguavavraanjeunazad,najedanodprethodnihkorakau izradi,usluajugreke iliukolikovamsenedopadaishodnekeoperacije.

  PanelEffectsmoeteodabratipritiskomna jeziaknapanelu Info,History,Effects.Efektisuorganizovaniupet foldera:PresetsAudioEffects,AudioTransitions,VideoEffects iVideo Transitions. Svaki od ovih foldera sadri velikibroj efekata razliitenamene.

  (Monitor) Source koristi se za pregledanje video klipova i grubumontau.Ukolikoelite,moetega iskljuitipritiskomnadugmex,adabistegaponovoukljuili izmenijaMainizaberiteWindows>SourceMonitor.

  Panel Effect Controls omoguava velike kreativnemogunosti u pogledu primenenajrazliitijihefekata(Paneljeprazanukolikonijedanklipnijeselektovan).

  PanelAudioMixerpredstavljakontroluzvukazasveaudiotrakenaTimelineu izamasteraudiotraku.

 • 6

  (Monitor)Programnamenjenjepregledanjuradanatrenutnomprojektu.

  ProzorTimelinenamenjenjegrafikomprikazumontiranihsekvenci.

  Panel Tools predstavljamesto na kome se nalaze sve neophodne alatke za rad uprogramu.

  U glavnom prozoru Adobe Premiere Pro CS3 nalaze se File, Edit, Project, Clip,Sequence,Marker,Title,WindowiHelpmeniji.

  10. Radnookruenjemoeteprilagoditiprevlaenjemjednog(ilivie)panelauokna,moete imuzajamnomenjativeliine,apomoujeziakamoetepristupitisvimpanelimakojisenalazeujednomoknu.Izmeniteradnookruenje.

 • AdobePremiereProCS3 ispisujeporukenadonjemdeluradnogprostorakadanpr.prevlaitejedanpaneludrugiiispisujesvemogunostizaizmenu.

  11. Dabistesauvalinovoradnookruenje izaberiteWindows>Workspace>SaveWorkspace.Imenujteokruenjeisauvajtega(pritisnitedugmeSave).

  IzmeneuradnomokruenjuAdobePremiereProCS3nepamtiinijemogueiikorakpokorakunazadprekokomandeUndoiliputempanelaHistory.

  12. DabistesevratilinaprvobitnoradnookruenjeizaberiteWindows>Workspace> Editing, odnosno Windows > Workspace > Reset Current Workspace(Potvrdite).

  Editingradnookruenjekoristiemousvimvebama.

 • 8

  IIvebaRaduAdobePremiereProCS3

 • 1. PokreniteprogramAdobePremiereProCS32. IzaberiteNewProject3. IzfolderaDVPAL,izaberiteStandard48kHz.Dodeliteimeprojektu.4. UbaciteprateiDVDPriruniknadiskuuraunar,presnimite folderVebena

  raunar. Izaberite File > Import ili (preicu) kombinaciju tastera Ctrl+I. Ustandardnom Windows okruenju izaberite odgovarajui disk na kome stepresnimili sadrajDVDa> izaberite folderBanka1> Odaberitevideo fajlove:Video_1,Video_2,Video_3,Video_4.

  5. Potvrdite(pritisnitedugmeOpen).

  Odabrani fajlovi nalaze se u Panelu Project. Odabirom polja Name, poreaetefajlovepoabecednomredu(unaprediliunazad).

  6. OdvuciteodabranefajlovenatrakuVideo1unutarpanelaTimeline.

  Ukoliko jeprikazpanela Timeline takavdanisteumogunostidaodreditegde setano CTI (Current Time Indicator indikator tekueg vremena) nalazi (previeuvelian ili previe umanjen), pritiskom na dugme Zoom Out ili pritiskom na(preicu)tasterumanjieteprikaz,apritiskomnadugmeZoomIn ilipritiskomna(preicu)taster=uveaeteprikaz.

  FajloveodvucitenanatpisVideo1iukolikoseplavijeziakCTIutrenutkuprevlaenjanalaziona samompoetkupanela Timeline, vai klipovi supostavljeninapoetaksekvence.UkolikoCTInijebionapoetkumoetegapovuikapoetku ilipritisnuti(preicu)tasterHome.Sadamoeteodabratiponovofajlove(videoklipove)unutarpanelaTimelineiprevuiihupravcuCTI.

 • 10

  Ukoliko elite da se CTI nalazi na krajumoete koristiti taster End, a tasterimaPgUpiPgDnmoetepomeratiCTIunaprediliunazadkamestugdejenapravljenrezizmeu2kadra.

  Ukoliko korienjem tasterskih preica ne postiete nikakav efekat, panel Timelinenijeaktivan(okoaktivnogpanelapojavljujesenarandastiokvir),adabisteaktiviraliokvirkliknitebilogdepopovrinipanela.

  7. KomandomImport,izfolderaBanka1,uvezitefajlSlika_1.

  PremiereProCS3nakonovekomandeotvaranoviprozor,ImportLayeredFile,zbogtogatoseslika(napravljenauPhotoshopu),kojuelimodauvezemosastojiizvielejera(layersloj).

  8. IzaberiteImportAs:Sequence.Potvrdite.

  Naovajnain fajlnapravljenuPhotoshopuuvezen jepo zasebnim lejerima i kaocelina(jedanlejer).UkolikobisteodabraliopcijuImportAs:FootageupaneluProjectslikabibilauveenasamokaocelina.Uvoenjeslikeuzasebnim lejerimaomoguaveumobilnosturadu.

  9. Postavite CTI na kraj zadnjeg video klipa u panelu Timeline.Odaberite folderSlika_1izpanelaProjectiodvucitenatrakuVideo1.

  PaljivoprevucitefolderizaCTI.UkolikojeukljuenaopcijaSnapsvivideoklipovikaoi sekvencabieporeaniukontinuitetu.OpcijuSnapmogue jeaktiviratiupaneluTimeline,Sequence>Snapilitasterom(preica)S.

  Kada je alatka Snap aktivna, video klip koji dovlaite ili pomerate unutar panelaTimeline,povezaesesa ivicomsusednogvideoklipa, inapravitineprimetanprelazmeuvideoklipovima.

  Kada alatka Snap nije aktivna, pomeranje video klipamorate izvriti vrlo paljivo,kakonebisteskratilipostojeiklipilinapravilirazmak.

  10. Postavite CTI na kraj poslednjeg video klipa u panelu Timeline. KomandomImport iz folderaBanka1,uvezite fajlSlika_2 iodvuciteganaVideo1 trakuupaneluTimeline.

 • Postavljenaslikaveajeodrezolucijeprojektaukomeradimo(2048x1536piksela).Ovakve ijoveeslike(do4096x4096piksela)omoguujunamveufleksibilnosturadujerjeslikauvekdovoljnootranatelevizijskomekranu.

  Manipulacijomvelikihslikapozabaviemoseuokvirunarednihvebi.

  11. OdaberitefajlSlika_2unutarpanelaTimeline>kliknitedesnimdugmetommiaponjemu>ScaletoFrameSize.

  Na ovaj nain smo dobili da se slika uklapa u projekat jer je smanjena naodgovarajuu veliinu (720 x 576 piksela.). Ukoliko ipak elite da vratite sliku uoriginalnurezolucijusamoponovitekorakeizovetake.

  12. KomandomImport,izfolderaBanka2,uvezitefajlAudio2_1.

  Ukolikojefajl48000Hzi32bitaPremiereProCS3neeimatipotekoapriuvoenju.Ukoliko je fajl npr. standardnog kvaliteta za CD (44100 Hz, 16 bita) ili jo niegkvalitetanpr.32000Hzsa12bita(drugistandardDV)programenajpremoratidagakonvertujeuformatkojimuodgovarazarad.Ovaoperacijamoedapotraje.

  13. Postavite CTI na poetak panela Timeline. Odaberite u panelu Project fajlAudio2_1iodvuciteganaAudio1trakuupaneluTimeline.

  14. Sada moete reprodukovati audio i video sadraj koji ste postavili u panelTimeline,pritiskomnadugmePlay/StopToggleupaneluProgramilipritiskomnataster(preicu)Space.Reprodukcijueteprekinutinaistinainnakojistejeizapoeli.

  ProbajtetastereJ,KiLzapokretanjeunaprediunazad.

  15. Nakon to ste zavrili reprodukciju moete povlaenjem CTI preko sadrajaunutarpanelaTimelinepregledatisvakifrejmumonitoruProgram.

  16. ZatvoritepaneleProgram,Source,EffectControls iAudioMixer.Naovajnaindobili smo proireni panel Project u kome sada osim naziva fajlovamoemovidetinekenjihovekarakteristike.Pregledajteih.

 • 12

  17. OdaberitebilokojifajlunutarpanelaProject.Kliknitedesnimdugmetommiaponjemu>Properties.Naovajnainmoete videti sveneophodne informacijeoodabranomfajlu.

  18. IzaberiteWindow>Workspace>ResetCurrentWorkspace19. Odaberite sveupanelu Timeline komandom Edit > SelectAll ili kombinacijom

  tastera(preica)Ctrl+A.ObriiteodabranokomandomEdit>Clear,tasterom(preica)Backspaceilitasterom(preica)Delete.

  20. U panel Timeline prevucite samo video klipove i audio fajl. Reprodukujtesekvencu.

  Primetilistedanepostojipotpunikontinuiteturadnji.Sadaetetoispraviti.

  21. Odaberite treivideoklip (Video_3),pr