Algemene folder AV Zorggroep

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De teksten van deze algemene informatiefolder over www.avzorggroep.nl zijn geschreven door Zinenzo tekst en concept. Het ontwerp is van Impact Reclame en Vormgeving (www.impactreclame.nl)

Text of Algemene folder AV Zorggroep

 • WONEN, ZORG EN DIENSTVERLENING

  Goede zorg en warme aandacht ZORGGROEP

 • Persoonsgerichte zorgIeder mens is gebaat bij aandacht, trouw en warmte. Ieder mens is, als dit nodig

  is, ook gebaat bij goede

  zorg. De zorgorganisatie

  AV Zorggroep combineert

  dit, en staat voor kwalita-

  tief hoogwaardige zorg

  met een menselijk gezicht.

  De overheid stuurt aan op bedrijfsmatig beleid. Maar

  ons uitgangspunt blijft dat we voor mensen werken.

  Marcel Verboom, directeur AV Zorggroep

  GraafzichtOpen Vensters

  Emma Hof van Ammers

  AV Zorggroep 32

 • code branche V&V (Actiz). AV Zorggroep heeft er

  voor gekozen breed verantwoording af te leggen

  over het gevoerde beleid. Zo wordt verantwoor-

  ding van het gevoerde beleid afgelegd in de ver-

  gaderingen van de Raad van Toezicht en in het

  Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

  | Centrale Clintenraad

  De centrale clintenraad van AV Zorggroep be-

  hartigt de belangen van clinten bij directeur/be-

  stuurder en overheid. De leden van de raad ver-

  gaderen regelmatig met elkaar en met de directie.

  Naast de centrale raad is er ook een clintenraad

  per locatie. Deze hebben een afvaardiging in de

  centrale clintenraad.

  | Raad van Toezicht

  AV Zorggroep wordt bestuurd volgens het Raad

  van Toezicht-model. Dat betekent dat de Raad van

  Toezicht de directeur/bestuurder controleert op

  fi nancieel en beleidsmatig gebied. De directeur/

  bestuurder heeft de dagelijkse leiding van de or-

  ganisatie.

  | Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en

  medezeggenschapsorgaan binnen AV Zorggroep.

  Zij bestaat uit werknemers die namens het perso-

  neel overleg voeren met de werkgever over het

  ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

  | Over AV Zorggroep

  AV Zorggroep is op 1 september 2010 ontstaan

  uit een fusie tussen Emma zorg & welzijn en Zorg-

  groep Alblasserwaard. De medewerkers van AV

  Zorggroep zetten zich in voor de beste zorg voor

  onze clinten. Naast een goede opleiding en prak-

  tijkervaring vraagt dat een open en respectvolle

  houding. Dit is precies wat onze klanten wensen:

  herkenbare en vertrouwde zorg.

  | Zorgbrede Governance Code

  AV Zorggroep hanteert het Good Governance

  AV ZorggroepAV Zorggroep is het vertrouwde adres voor zorg en dienstverlening in de Alblasserwaard en

  Vijfheerenlanden. De woonzorgcentra Emma (Leerdam), Graafzicht (Bleskensgraaf), Hof van

  Ammers (Groot-Ammers), Open Vensters (Ameide, tijdelijk Leerdam) behoren alle tot AV Zorg-

  groep.

  Daarnaast levert Present thuiszorg (ook onderdeel van AV Zorggroep) een uitgebreid pakket

  thuiszorgdiensten. Kijk voor meer informatie op onze website www.avzorggroep.nl.

  4 AV Zorggroep 5

 • | Present thuiszorg

  Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep,

  staat garant voor een uitgebreid pakket thuiszorg-

  diensten. Bij Present staat persoonlijke, gerichte

  zorg centraal.

  Present thuiszorg biedt de volgende diensten aan:

  Verzorging Verpleging Alarmering Overbruggingszorg Ondersteunende begeleiding Dagverzorging Huishoudelijke zorg Maaltijdservice Terminale zorg Volledig pakket thuis (VPT)

  | Thuiszorg nodig?

  Hebt u thuiszorg nodig, dan is een AWBZ- of

  WMO-indicatie (bij huishoudelijke zorg) nodig.

  Dit zijn besluiten waarin staat welke zorg u nodig

  heeft en hoeveel. U kunt voor het verkrijgen van

  een AWBZ-indicatie terecht bij het Centrum voor

  Indicatiestelling (CIZ, www.ciz.nl, 0900-1404).

  Voor een WMO-indicatie moet u aankloppen bij

  het WMO-loket van uw gemeente.

  Present thuiszorg helpt u graag met het aanvra-

  gen van de benodigde indicatie. Als u hier meer

  informatie over wenst, bel ons dan of stuur

  een e-mail; telefoonnummer 088 - 40 80 500 of

  info@presentthuiszorg.nl

  | Woonzorgcentra

  In onze woonzorgcentra staat het geven van

  goede menswaardige zorg centraal, in een woon-

  omgeving die voor de clint vertrouwd aanvoelt.

  De locaties Graafzicht, Hof van Ammers en Open

  Vensters hebben een christelijke identiteit.

  Het zorgaanbod in de vier woonzorgcentra van

  AV Zorggroep is breed. AV Zorggroep biedt de

  volgende soorten zorg, verspreid over de vier lo-

  caties:

  Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg (PG en somatiek) - verpleegafdeling

  - kleinschalig wonen

  - kleinschalige zorg

  - intensieve zorg

  Kortdurend verblijf Dagverzorging

  AV Zorggroep biedt de volgende diensten en

  faciliteiten verspreid over de vier locaties: uit-

  gebreid activiteitenaanbod, restaurants, ca-

  tering, maaltijden aan huis (tafeltje-dek-je) en

  faciliteiten als winkel, kapsalon, technische

  dienst, etc.

  | Wonen in onze locaties

  Wilt u komen wonen in n van de locaties van

  AV Zorggroep dan is een AWBZ-indicatie nodig.

  Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig

  heeft en hoeveel. U kunt voor het verkrijgen van

  deze indicatie terecht bij het Centrum voor Indica-

  tiestelling (CIZ, www.ciz.nl, 0900 - 1404).

  6 AV Zorggroep 7

 • | Zorgvisie

  AV Zorggroep heeft een weldoordachte visie op

  zorg. Op beleidsniveau en bij de uitvoering van

  het werk is deze visie leidend.

  Wij zien de mens als uniek schepsel. Daarnaast

  zien we de mens als iemand die in relatie staat

  tot anderen. Daarom is de zorg die AV Zorggroep

  biedt: respectvol, afgestemd op de persoon en ge-

  richt op het bewerkstelligen van gemeenschaps-

  zin.

  Vanuit respect voor onze medemens wil AV Zorg-

  groep kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. De

  behoeften van onze clinten in de woonzorgcen-

  tra en de thuiszorg zijn leidend. Betrokken aan-

  dacht voor hen staat centraal.

  | Klachtenregeling

  Onze zorgorganisatie zet in op het leveren van

  zeer goede zorg. Soms kan er helaas iets misgaan.

  Daarom heeft AV Zorggroep een klachtenregeling.

  Hebt u kritiek of een klacht, maak deze dan ken-

  baar. Bespreek het met de betreffende medewer-

  ker of met een leidinggevende.

  Wij willen er alles aan doen uw klacht op te lossen.

  | Meer informatie

  Het kan natuurlijk dat u nog meer wilt weten. Mis-

  schien heeft u vragen. Bel ons of stuur een e-mail;

  de contactgegevens staan achterop deze folder.

  8 AV Zorggroep 9

 • Stuk voor stuk mensenBewoners en clinten zijn voor AV Zorggroep

  geen nummers. Nee, het zijn stuk voor stuk

  mensen die gedijen bij goede zorg en warme

  aandacht. Dat krijgt u dan ook bij AV Zorggroep.

  Ik geloof in de eigen kracht van al onze locaties. Ik vraag altijd:

  Hoe groot moet je zijn om klein te blijven? Marcel Verboom, directeur AV Zorggroep

  Stuk voor stuk mensen

  10 AV Zorggroep 11

 • | Contactgegevens

  Postadres:

  Postbus 33

  4233 ZG Ameide

  T 088 - 40 80 000

  F 088 - 40 80 001

  www.avzorggroep.nl

  info@avzorggroep.nl ZORGGROEP