38
 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WONINGPOLIS BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de ver zeke ringn emer, de samenwonend e partn er en e lke andere inwonende persoon; indien één van deze perso- nen wordt opgenomen in een rusthuis of verzorgingsin- stelling, dan blijft hij verzekerd; - hun p erson eel bi j de uitoe fening van h un fun cties ; - de las thebber s en d e ven noten van d e ver zeke ringn emer in de uitoefening van hun functies; - iedere ander e pers oon di e in de bijzo ndere voorwaarde n als verzekerde wordt vermeld. Wij: KBC Verzekeringen , NV met maa tsc happel ijke zet el in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, RPR 0403.552.563.  Achteraan vindt u een verklarende woordenlijst waarin een aantal begrippen die in de polistekst in het cursief zijn aange- duid, nader worden toegelicht. STRUCTUUR De woningpolis omvat de verschillende verzekeringen die u hebt gekozen om uw bezittingen optimaal te beschermen. De basis bestaat uit een verzekering van uw woning en een verzekering van de inhoud ervan. De verzekering van de wo- ning is van het type "alle risico’s" terwijl de verzekering van de inhoud, volgens de keuze die u hebt gemaakt, ofwel een alle risicoverzekering is ofwel een klassieke verzekering te- gen opgesomde gevaren. VOORDELEN V AN EEN ALLE RISICO-FORMULE De verzekeringen op basis van een ’alle risico-formule’ bie- den u een dubbel voordeel. Ruimere waarborgen omdat de verzekering ten minste alle waarborgen omvat van een verzekering die de verzekerde schadegevallen opsomt, zoals: - scha de door brand , on tplof fing, implos ie; - scha de door bliks emins lag, st orm, h agel, s neeuw- en ijs - druk, het vallen van bomen, aanrijding door voertuigen; - schade door daden van  vandalisme, diefstal, arbeidscon- flicte n en aansl agen; - sc hade door   aardbeving ,  overstroming ,  aardverschuivin- gen en andere natuurrampen; - water scha de door een br euk, ba rst of over lopen v an lei - dingen, goten of afvoerbuizen en door het binnendringen van atmosferische neerslag door het dak; - breken en ondoo rzic htig worde n v an g las,... Zekerheid omdat wij ook alle schadegevallen verzekeren die niet uitdru kkel ijk word en opgeso md. Alleen de beper kte lijst van niet-verzekerde gevallen geeft uitsluitsel over de verze- keringswaarborg. Het risico van het onbekende komt hierdoor voor onze reke- ning en niet voor de uwe.

Algemene Voorwaarden KBC-Woningpolis NL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

voorwaarden

Citation preview

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 1

  BEGRIPPEN

  In deze polis wordt verstaan onder:

  U:

  - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elkeandere inwonende persoon; indien n van deze perso-nen wordt opgenomen in een rusthuis of verzorgingsin-stelling, dan blijft hij verzekerd;

  - hun personeel bij de uitoefening van hun functies;

  - de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemerin de uitoefening van hun functies;

  - iedere andere persoon die in de bijzondere voorwaardenals verzekerde wordt vermeld.

  Wij:

  KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel inBelgi, Waaistraat 6, 3000 Leuven, RPR 0403.552.563.

  Achteraan vindt u een verklarende woordenlijst waarin eenaantal begrippen die in de polistekst in het cursief zijn aange-duid, nader worden toegelicht.

  STRUCTUUR

  De woningpolis omvat de verschillende verzekeringen die uhebt gekozen om uw bezittingen optimaal te beschermen.

  De basis bestaat uit een verzekering van uw woning en eenverzekering van de inhoud ervan. De verzekering van de wo-ning is van het type "alle risicos" terwijl de verzekering vande inhoud, volgens de keuze die u hebt gemaakt, ofwel eenalle risicoverzekering is ofwel een klassieke verzekering te-gen opgesomde gevaren.

  VOORDELEN VAN EEN ALLERISICO-FORMULE

  De verzekeringen op basis van een alle risico-formule bie-den u een dubbel voordeel.

  Ruimere waarborgen omdat de verzekering ten minste allewaarborgen omvat van een verzekering die de verzekerdeschadegevallen opsomt, zoals:

  - schade door brand, ontploffing, implosie;

  - schade door blikseminslag, storm, hagel, sneeuw- en ijs-druk, het vallen van bomen, aanrijding door voertuigen;

  - schade door daden van vandalisme, diefstal, arbeidscon-flicten en aanslagen;

  - schade door aardbeving, overstroming, aardverschuivin-gen en andere natuurrampen;

  - waterschade door een breuk, barst of overlopen van lei-dingen, goten of afvoerbuizen en door het binnendringenvan atmosferische neerslag door het dak;

  - breken en ondoorzichtig worden van glas,...

  Zekerheid omdat wij ook alle schadegevallen verzekeren dieniet uitdrukkelijk worden opgesomd. Alleen de beperkte lijstvan niet-verzekerde gevallen geeft uitsluitsel over de verze-keringswaarborg.

  Het risico van het onbekende komt hierdoor voor onze reke-ning en niet voor de uwe.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 2

  VERZEKERDE HOEDANIGHEDEN

  De modaliteiten van de verzekering verschillen naar gelanguw hoedanigheid ten aanzien van de verzekerde goederen:

  - bent u verzekerd als eigenaar, dan dekken wij de bescha-diging van de verzekerde goederen en uw aansprakelijk-heid voor de schade die hiermee verband houdt.

  - bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekkenwij uw wettelijke aansprakelijkheid voor de schade aanof door de gehuurde of gebruikte goederen. Dit principegeldt niet voor de vaste uitrustingen of verbeteringen die uop eigen kosten aan dewoning hebt aangebracht. Schadeaan deze goederen vergoeden wij alsof u er de eigenaarvan bent.

  Bijzondere gevallen

  Wanneer in de verzekerde woning naast natuurlijke personenook een rechtspersoon is gevestigd en n van hen de verze-kering sluit, dan geldt de verzekering automatisch voor iedervan hen. Voorwaarde is wel dat er tussen de natuurlijke per-sonen en de rechtspersoon een belangengemeenschap vanminstens 75 % bestaat.

  Dit principe wordt ook toegepast voor de blote eigenaar en devruchtgebruiker indien de woning in deze polis door n vanbeiden is verzekerd. De verzekering geldt dan voor beiden.

  VERZEKERING VAN DE WONING

  1 Omschrijving

  Deze verzekering dekt uw woning tegen "alle risicos". Dit wilzeggen dat wij elke onverwachte beschadiging van uw wo-ning vergoeden tenzij de schade te wijten is aan een gebeur-tenis die niet voor verzekering in aanmerking komt.

  De opsomming van deze gebeurtenissen vindt u terug onderde titel "niet-verzekerde gevallen".

  2 Wat maakt deel uit van de woning?

  Onder woning verstaan wij het gebouw waarin u woont enalle bijgebouwen, tuinhuisjes, terrassen, zwembaden, tennis-terreinen en opritten en andere vaste constructies die zich ophet vermelde adres bevinden. Uw individuele garage die zichop een andere plaats bevindt, maakt hier ook deel van uit.

  De volgende goederen vallen ook onder het begrip "woning":

  - alle goederen, die op een blijvende wijze zijn vastgemaaktaan het gebouw of waarvan de "blijvende bestemming"kan worden afgeleid uit de plaatsing ervan zoals inge-bouwde huishoudapparaten of op maat gemaakt vastta-pijt;

  - beplantingen die een omheining vormen rond de woning;

  - bouwmaterialen die aanwezig zijn om te worden verwerkt.

  3 Niet-verzekerde gevallen

  Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet ver-zekerd:

  Eigen gebrek, gebruik, slijtage en vlekken

  - herstelling van constructiefouten of van andere eigen ge-breken van de woning of delen ervan; het breken van glasen het ondoorzichtig worden van dubbele beglazing dooreen eigen gebrek is wel verzekerd;

  - schade zoals corrosie, slijtage, hout- of betonrot, ver-wering, verkleuring en vervuiling, die het gevolg is vangebruik, ouderdom of blootstelling aan langzaam inwer-kende invloeden;

  - schade die bestaat uit afschilferingen, krassen, deuken ofvlekken; deze uitsluiting geldt niet als de schade het ge-volg is van het onverwacht wegvloeien of binnendringenvan water of stookolie;

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 3

  - schroeischade door sigaretten en andere rookwaren ofdoor projecties van een vuurhaard.

  Stabiliteits- en zettingsproblemen

  - barsten, verzakkingen, scheuren en vervormingen ver-oorzaakt door temperatuurschommelingen, instabiliteitvan de ondergrond of door zettingsverschijnselen aan: terrassen, zwembaden, tennisterreinen, opritten, enconstructies zonder eigen fundamenten; bepleisteringen, betegelingen, waterafdichtingslagen,bekledingen; constructies die nog geen twee jaar gebouwd zijn.

  Deze uitsluiting geldt niet indien de schade is te wijten aaneen natuurramp.

  Werken

  - schade veroorzaakt tijdens en door het uitvoeren van eenwerk.

  Deze uitsluiting geldt enkel voor het deel waaraan men werktof dat ter ondersteuning ervan wordt gebruikt; ze wordt niettoegepast bij brand, ontploffing en het breken van glas, door-schijnende plastieken panelen of koepels.

  Vochtproblemen

  - schade veroorzaakt door het binnendringen van grondwa-ter of neerslag door een gebrekkige waterbestendigheidvan kelders of buitenmuren;

  - schade door condensatie.

  Schimmels en insecten

  - schade door schimmels, insecten, micro-organismen enzwammen.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade die door de huiszwamof door termieten wordt veroorzaakt aan het gebouw waarinu woont.

  Gebrekkige constructies

  - schade aan constructies in afbraak of bestemd voor af-braak en aan constructies in verval.

  Overheidsmaatregelen

  - schade veroorzaakt door overheidsmaatregelen of rech-terlijke beslissingen, tenzij die als doel hadden verzekerdeschade bij uzelf of in de omgeving te voorkomen of te be-perken.

  Diefstal

  - diefstal of verdwijning van bouwmaterialen.

  Oorlog, nucleair risico

  - schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaar-dige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserendestralingen.

  4 Preventie

  Preventie loont. Niet enkel voor ons, maar vooral voor uzelfomdat een schadegeval heel wat hinder met zich meebrengten geld niet alles kan compenseren. Wij gaan er dan ookvan uit dat u uw woning goed onderhoudt en de elementairevoorzorgs- en beveiligingsmaatregelen treft om normaal teverwachten schade te voorkomen.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 1

  VERZEKERING VAN DE INHOUDVAN UW WONING

  1 Omschrijving

  Deze verzekering vergoedt de schade aan de inhoud van uwwoning die wordt veroorzaakt door n van de opgesomdegebeurtenissen als deze schade voor u onverwacht is.

  De opsomming vindt u terug onder de titel "verzekerde ge-beurtenissen".

  2 Wat maakt deel uit van de inhoud?

  Onder inhoud verstaan wij alle roerende goederen, huisdie-ren inbegrepen, waarvan u eigenaar bent of die u werden toe-vertrouwd.

  Ook de persoonlijke goederen van uw gasten worden tijdenshun verblijf beschouwd als een deel van de inhoud en zijn dusmeeverzekerd.

  "Roerend goed" is de juridische term voor meubilair, kleding,etenswaren, toestellen, allerlei huisraad en andere goede-ren die men kan verplaatsen en bij een verhuizing gewoonlijkmeeneemt.

  3 Enkele bijzondere gevallen

  - motorrijtuigen en hun aanhangwagens zijn enkel verze-kerd indien de bijzondere voorwaarden dit uitdrukkelijkvermelden;

  - de roerende goederen die met naam zijn verzekerd in eenandere verzekering, maken geen deel uit van de inhoudzolang en in de mate dat die andere verzekering dekkingverleent.

  4 Waar geldt de verzekering?

  De verzekering geldt op het vermelde adres van uw woning.Daarbuiten blijft de verzekering gelden voor:

  - de inhoud in uw individuele garage die zich op een andereplaats bevindt;

  - de inhoud die u verhuist naar uw nieuw adres in Belgi,zowel tijdens de verhuizing als op het nieuwe adres en dittot 90 dagen nadat de verhuizing is voltooid;

  - de goederen die u op u draagt of die u tijdelijk naar eldersverplaatst voorzover ze bestemd zijn voor particulier ge-bruik, zoals de bagage tijdens een vakantiereis. Goede-ren die zich in een ander verblijf van u bevinden, wordenniet beschouwd als tijdelijk verplaatst;

  - de inhoud die zich bevindt in het door u gehuurde studen-tenverblijf of in de kamer van het rusthuis of de verzor-gingsinstelling;

  - de huisdieren die overal zijn verzekerd.

  5 Verzekerde gebeurtenissen

  a Wij verzekeren de volgende gebeurtenissen:

  Brand en aanverwante gevaren

  - brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolgvan gisting of zelfontbranding;

  - ontploffing en implosie;

  - blikseminslag en aanraking door neergebliksemde voor-werpen;

  - abnormale rook- of roetuitstoot binnen in de woning;

  - elektrocutie van dieren;

  - inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en in-stallaties;

  - ontdooiing van de inhoud in de diepvries door een onvoor-ziene stroomonderbreking;

  maar met uitsluiting van:

  - schade aan voorwerpen die in een vuurhaard zijn gevallenof geworpen.

  Aanrijding en soortgelijke gevaren

  - aanrijding door voertuigen, botsing met zelfrijdende werk-tuigen en de aanraking door de lading of door de wegge-slingerde delen ervan;

  - vallen van luchtvaartuigen en telegeleide tuigen en deaanraking door gedeelten of voorwerpen ervan;

  - vallen van bomen, pylonen enmasten, alsmede de aanra-king door kranen en andere hijstoestellen of delen ervan;

  maar met uitsluiting van:

  - schade door een aanrijding of botsing die iemand van uheeft veroorzaakt;

  - schade aan voertuigen door de rechtstreekse aanrijdingmet een ander voertuig; de brand- en ontploffingsschadeblijft echter wel verzekerd.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 2

  Storm en aanverwante gevaren

  - storm, d.w.z. een wind die volgens het K.M.I. een topsnel-heid van ten minste 80 km per uur bereikt of waarvan dekracht is af te leiden uit de beschadigingen van gelijkaar-dige goederen binnen een straal van 10 km;

  - hagel;

  - sneeuw- en ijsdruk, alsmede het verschuiven of vallen vaneen compacte hoeveelheid sneeuw of ijs;

  - de schok van voorwerpen die door de storm, sneeuw- ofijsdruk worden omvergeworpen of weggeslingerd.

  Kwaadwillige beschadiging

  - daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflic-ten of aanslagen;

  - vandalisme gepleegd door derden of uw personeel, al danniet naar aanleiding van een diefstal of een poging totdiefstal.

  maar met uitsluiting van:

  - schade door vandalisme aan motorrijtuigen en hun aan-hangwagens die zich niet in een gesloten gebouw bevin-den.

  Diefstal

  - diefstal of poging tot diefstal die door een derde of uwpersoneel wordt gepleegd: op het vermelde adres, op voorwaarde dat de wo-ning is bewoond. Tijdens de bewoning is een afwezigheidvan maximaal 90 volle dagen per verzekeringsjaar toege-staan; op uw nieuw adres in Belgi tijdens de periode dat uverhuist en tot 90 dagen nadat de verhuizing is voltooid.

  - diefstal of poging tot diefstal die door een derde of uw per-soneel wordt gepleegd met geweld, bedreiging of braak: voor de goederen die worden gestolen op uw persoonof die u tijdelijk hebt verplaatst naar een gebouw dat u niettoebehoort; voor de inhoud in het door u gehuurde studentenver-blijf, in de kamer van het rusthuis of de verzorgingsinstel-ling of in uw individuele garage die zich niet op het ver-melde adres van de woning bevindt;

  - het verlies van de sleutels van de buitendeuren of van desafe in uw woning.

  Water en stookolie

  - het wegvloeien van water of vrijkomen van stoom uit eenhydraulische installatie of uit huishoudapparaten;

  - het wegvloeien van water of stookolie uit verwarmingsin-stallaties en bijhorende tanks;

  - het in werking treden van de brandblusapparaten of desprinklerinstallaties;

  - het binnendringen van water of sneeuw doorheen de dak-bedekking van eigen of naburige gebouwen of via gotenof afvoerbuizen, andere dan deze van de openbare riole-ring;

  - het wegvloeien van water uit aquaria, waterbedden,zwembaden en jacuzzis.

  Glasbreuk

  - het breken van glas van kasten, tafels en soortgelijkemeubelen;

  - het breken van beeldschermen, van vitro-keramischekookplaten en van glas en lampen van zonnebanken;

  - het breken van aquaria;

  - het breken van spiegels, behalve deze van voertuigen.

  Krassen en afschilferingen worden niet als een glasbreuk be-schouwd.

  Natuurrampen

  - overstroming en overlopen van openbare riolen;

  - aardbeving, alsmede de overstromingen, het overlopenvan openbare riolen, de aardverschuivingen of grondver-zakkingen die eruit voortvloeien;

  - aardverschuiving of grondverzakking, te wijten aan eenander natuurfenomeen dan aardbeving of overstroming;

  alsmede de beschadiging van de verzekerde goederen diehiermee gepaard gaat en het gevolg is van:

  - brand, ontploffing (met inbegrip van ontploffing vanspringstoffen en implosie) en inwerking van elektriciteit;

  - het wegvloeien van water of stookolie uit hydraulischeinstallaties of uit verwarmingsinstallaties en bijhorendetanks;

  - het openzetten of de vernietiging van sluizen, stuwdam-men of dijken, met als doel een eventuele overstromingof de uitbreiding ervan te voorkomen;

  maar met uitsluiting van:

  - schade door een overstroming of het overlopen van open-bare riolen aan: de inhoud die zich niet in een gesloten gebouw be-vindt;

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 3

  de inhoud in kelders als de schade werd veroorzaaktomdat de inhoud niet op minstens 7 cm boven de grondwerd geplaatst.

  Voortzetting van een schadegeval

  - het zich voortzetten op de inhoud van een schadegevaldat verzekerd is voor uw woning of van een gelijkaardigschadegeval dat zich voordoet in de omgeving of van eendaarmee gepaard gaande gebeurtenis.

  b Ten slotte vergoeden wij ook de beschadiging van de in-houd die gepaard gaat met een verzekerd schadegeval enhet gevolg is van:

  - het redden van personen en goederen;

  - het blussen en andere bedachtzaam aangewende mid-delen om de uitbreiding van schade te voorkomen of tebeperken;

  - beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de over-heid of een wettelijk gevormd gezag heeft genomen;

  - het vrijkomen van rook, gassen of bijtende dampen.

  6 Niet-verzekerde gevallen

  Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet ver-zekerd:

  - de waarde van de weggevloeide vloeistof, andere danstookolie;

  - indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rende-mentsverlies en waardevermindering na herstelling of we-gens het niet meer volledig zijn van een set, een stel ofeen collectie;

  - schade aan bedrijfsgoederen door temperatuurwijzigin-gen;

  - het financieel verlies ingevolge diefstal van: cheques, bank- of kredietkaarten (andere dan proton-kaarten); waarden in de mate dat het verlies of de beschadigingervan door een financile instelling zijn gedekt;

  - de opzettelijke beschadiging of vernieling van goederendoor iemand van u, met uitzondering van het personeel;

  - schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaar-dige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserendestralingen.

  7 Vergoedingsgrenzen

  Als principe geldt dat de goederen van de inhoud voor hunvolledige waarde zijn verzekerd. Wij begrenzen wel de ver-goeding voor ieder voorwerp afzonderlijk tot het bedrag datis vermeld in de bijzondere voorwaarden.Daarnaast passen wij ook een vergoedingsgrens toe voor:

  - waarden, juwelen en collecties;

  - de persoonlijke goederen van gasten;

  - alle gestolen of beschadigde goederen samen als de dief-stal (of poging tot) gepleegd werd: in de gemeenschappelijke delen van een gebouw; in een niet-slotvast gebouw of buiten; op een andere plaats dan het vermelde adres van uwwoning.Voor motorrijtuigen en hun aanhangwagens geldt eenaparte vergoedingsgrens.

  - bedrijfsgoederen zoals materieel, voorraden en goederenvan klanten. Voor de bedrijfsgoederen die u gebruikt voorde uitoefening van een vrij beroep, geldt enkel de vergoe-dingsgrens per voorwerp.

  Het bedrag van de verschillende vergoedingsgrenzen vindtu terug in de bijzondere voorwaarden. Voor natuurrampengelden wettelijk opgelegde vergoedingsgrenzen.

  8 Preventie

  Preventie loont. Niet enkel voor ons, maar vooral voor uzelfomdat een schadegeval heel wat hinder met zich meebrengten geld niet alles kan compenseren. Wij vragen u de gebrui-kelijke voorzorgsmaatregelen te treffen met het oog op de be-veiliging en het behoud van de verzekerde goederen. Zo doetu er goed aan om ingeval van overstroming de stroom uit teschakelen (om schade aan elektrische toestellen te voorko-men) en zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 1

  VERZEKERING VAN DE INHOUDVAN UW WONING

  1 Omschrijving

  Deze verzekering dekt de inhoud van uw woning tegen "allerisicos". Dit wil zeggen dat wij elke onverwachte schade aande inhoud vergoeden tenzij deze schade te wijten is aan eengebeurtenis die niet voor verzekering in aanmerking komt. Deopsomming van deze gebeurtenissen vindt u terug onder detitel "niet-verzekerde gevallen".

  2 Wat maakt deel uit van de inhoud?

  Onder inhoud verstaan wij alle roerende goederen, huisdie-ren inbegrepen, waarvan u eigenaar bent of die u werden toe-vertrouwd.

  Ook de persoonlijke goederen van uw gasten worden tijdenshun verblijf beschouwd als een deel van de inhoud en zijn dusmeeverzekerd.

  "Roerend goed" is de juridische term voor meubilair, kleding,etenswaren, toestellen, allerlei huisraad en andere goede-ren die men kan verplaatsen en bij een verhuizing gewoonlijkmeeneemt.

  3 Enkele bijzondere gevallen

  - motorrijtuigen en hun aanhangwagens zijn enkel verze-kerd indien de bijzondere voorwaarden dit uitdrukkelijkvermelden;

  - de roerende goederen die met naam zijn verzekerd in eenandere verzekering, maken geen deel uit van de inhoudzolang en in de mate dat die andere verzekering dekkingverleent.

  4 Waar geldt de verzekering?

  De verzekering geldt op het vermelde adres van uw woning.Daarbuiten blijft de verzekering gelden voor:

  - de inhoud in uw individuele garage die zich op een andereplaats bevindt;

  - de inhoud die u verhuist naar uw nieuw adres in Belgi,zowel tijdens de verhuizing als op het nieuwe adres en dittot 90 dagen nadat de verhuizing is voltooid;

  - de goederen die u op u draagt of die u tijdelijk naar eldersverplaatst voorzover ze bestemd zijn voor particulier ge-bruik, zoals de bagage tijdens een vakantiereis. Goede-ren die zich in een ander verblijf van u bevinden, wordenniet beschouwd als tijdelijk verplaatst;

  - de inhoud die zich bevindt in het door u gehuurde studen-tenverblijf of in de kamer van het rusthuis of de verzor-gingsinstelling;

  - de huisdieren die overal zijn verzekerd.

  5 Niet-verzekerde gevallen

  Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet ver-zekerd:

  Gebruik en eigen gebrek

  - schade aan het goed door het gebruik ervan, door reini-ging, bewerking, herstelling of andere manipulaties;

  - verlies of beschadiging van het goed door een construc-tiefout of een ander eigen gebrek;

  Deze uitsluitingen gelden niet voor het breken van glas vanmeubels, vitro-keramische kookplaten, spiegels, aquaria enzonnebanken en voor het breken van beeldschermen.

  Slijtage en vlekken

  - schade te wijten aan langzaam inwerkende invloeden zo-als slijtage, verwering, verkleuring en vervuiling;

  - schade die bestaat uit afschilferingen, krassen, deuken ofvlekken die de functie van het goed niet aantasten, tenzijdeze schade het gevolg is van een ander schadegeval datwel is verzekerd;

  - schroeischade door sigaretten en andere rookwaren ofdoor projecties van een vuurhaard.

  Schade onder garantie of onderhoudscontract

  - schade die onder de garantie of het onderhoudscontractvalt van de leverancier, hersteller of monteur.

  Schimmels en insecten

  - schade door schimmels, insecten, micro-organismen enzwammen tenzij deze het gevolg zijn van een verzekerdewaterschade.

  Dieren

  - schade veroorzaakt door uw huisdieren;

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 2

  - ziekte of ongeval overkomen aan uw dieren, behalve wan-neer zij werden getroffen door brand, elektrocutie, blik-seminslag, aanrijding of door een ander reeds verzekerdschadegeval.

  Motorrijtuigen

  - schade aan motorrijtuigen en hun aanhangwagens door: vandalisme als deze zich niet in een gesloten gebouwbevinden; aanrijding; aanraking met andere inhoud.De brand- en ontploffingsschade blijft wel verzekerd.

  Verdwijning

  - verlies door vergetelheid, oplichting, misbruik van vertrou-wen en in het algemeen het verdwijnen van goederen datniet kan worden toegeschreven aan diefstal; deze uitslui-ting geldt niet voor het verlies van de sleutels van de bui-tendeuren of van de safe in uw woning.

  Diefstal als er geen bewoning is

  - diefstal indien de woning op het vermelde adres niet is be-woond, tenzij tijdens de periode van verhuizing naar dezewoning. Tijdens de bewoning is een afwezigheid toege-staan van maximaal 90 volle dagen per verzekeringsjaar.

  Informatica

  - verlies van gegevens op informatiedragers en schadedoor computervirussen, door "hacking" en door elektro-magnetische velden.

  Bedrijfsgoederen

  - schade aan bedrijfsgoederen door temperatuurwijzigin-gen.

  Overheidsmaatregelen

  - verlies, vernieling of beschadiging veroorzaakt door maat-regelen bevolen door een overheid, tenzij deze maatrege-len als doel hadden verzekerde schade bij uzelf of in deomgeving te voorkomen of te beperken.

  Indirecte schade

  - indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rende-mentsverlies en waardevermindering na herstelling of we-gens het niet meer volledig zijn van een set, een stel ofeen collectie.

  Opzet

  - de opzettelijke beschadiging of vernieling van goederendoor iemand van u, met uitzondering van het personeel.

  Oorlog, nucleair risico

  - schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaar-dige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserendestralingen.

  6 Vergoedingsgrenzen

  Als principe geldt dat de goederen van de inhoud voor hunvolledige waarde zijn verzekerd. Wij begrenzen wel de ver-goeding voor ieder voorwerp afzonderlijk tot het bedrag datis vermeld in de bijzondere voorwaarden.Daarnaast passen wij ook een vergoedingsgrens toe voor:

  - waarden, juwelen en collecties;

  - de persoonlijke goederen van gasten;

  - alle gestolen of beschadigde goederen samen als de dief-stal (of poging tot) gepleegd werd: in de gemeenschappelijke delen van een gebouw; in een niet-slotvast gebouw of buiten; op een andere plaats dan het vermelde adres van uwwoning.Voor motorrijtuigen en hun aanhangwagens geldt eenaparte vergoedingsgrens.

  - bedrijfsgoederen zoals materieel, voorraden en goederenvan klanten. Voor de bedrijfsgoederen die u gebruikt voorde uitoefening van een vrij beroep, geldt enkel de vergoe-dingsgrens per voorwerp.

  Het bedrag van de verschillende vergoedingsgrenzen vindtu terug in de bijzondere voorwaarden. Voor natuurrampengelden wettelijk opgelegde vergoedingsgrenzen.

  7 Preventie

  Wij gaan ervan uit dat u de nodige zorgvuldigheid aan de daglegt om schade te voorkomen.

  Naast de specifieke preventiemaatregelen die zijn vermeld inde bijzondere voorwaarden, vragen wij u bovendien om:

  - alle sloten te vervangen waarvan de sleutels werden ge-stolen of verloren;

  - bij het verlaten van uw voertuig dit steeds op slot te doenen alle van buitenaf zichtbare voorwerpen te verwijderen;

  - de verzekerde voorwerpen niet onbeheerd achter te latenzonder de gebruikelijke beveiligingsmaatregelen te tref-fen.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 3

  Het niet-naleven van deze preventiemaatregelen geeft onshet recht om de schadegevallen die hiervan het gevolg zijn,te weigeren.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN TARIFERINGSBUREAU Versie mei 2010PATRIMONIUMPOLIS - WONINGPOLIS - BLOKPOLIS WONINGEN BLZ. 1

  WETTELIJKE VERZEKERINGNATUURRAMPEN

  U bent verzekerd volgens de voorwaarden van het Tarife-ringsbureau inzake natuurrampen. Deze bepalingen prime-ren op elke andere bepaling in deze polis in de mate dat zeervan zouden afwijken, met uitzondering van de bepalingeni.v.m. de specifieke verzekeringen voor individuele voorwer-pen. Wij doen het beheer van deze verzekering en regelende schade.

  1 Verzekerde schade

  a Wij vergoeden de beschadiging van de verzekerde goe-deren, veroorzaakt door een natuurramp of een verzekerd ge-vaar dat er rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid brand enontploffing (met inbegrip van ontploffing van springstoffen enimplosie).

  b Daarnaast vergoeden wij ook de beschadiging van de ver-zekerde goederen die voortspruit uit maatregelen die in voor-noemd geval zijn genomen door een bij wet ingesteld gezagvoor de beveiliging en de bescherming van de goederen enpersonen, met inbegrip van de schade aan de verzekerdegoederen te wijten aan overstromingen die het gevolg zijn vanhet openzetten of het vernietigen van sluizen, stuwdammenof dijken om een eventuele overstroming of de uitbreiding er-van te voorkomen.

  c Zelfs wanneer het schadegeval zich voordoet buiten deverzekerde goederen, strekt de waarborg zich uit tot de be-schadiging van de verzekerde goederen door:

  - verlening van hulp of enig dienstig middel tot het blussen,het behoud of de redding van personen en goederen;

  - afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding vande schade te voorkomen;

  - instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van eenschadegeval;

  - gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontplof-fing;

  - hitte, rook, bijtende dampen en iedere verspreiding vangiftige, bijtende of bederf veroorzakende elementen, stof-fen of agentia die rechtstreeks en uitsluitend uit het scha-degeval voorkomen.

  d Wij vergoeden ook:- de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die wij heb-

  ben gevraagd om de gevolgen van het schadegeval tevoorkomen of te beperken;

  - de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijkemaatregelen die u uit eigen beweging hebt genomen ombij nakend gevaar een schadegeval of de gevolgen ervante voorkomen of te beperken;

  op voorwaarde dat zij met de zorg van een goede huisvaderzijn gemaakt. Wij vergoeden deze kosten zelfs wanneer deaangewende pogingen vruchteloos zijn geweest.

  2 Definitie van natuurramp

  Onder natuurramp wordt verstaan:

  - een overstroming, te weten het buiten de oevers tredenvan waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeen ten ge-volge van atmosferische neerslag, smelten van sneeuwof ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf, alsmede het over-lopen of het opstuwen van openbare riolen, de aardver-schuivingen of verzakkingen die eruit voortvloeien, en hetafvloeien van water wegens onvoldoende absorptie doorde grond ten gevolge van atmosferische neerslag;

  - een aardbeving van natuurlijke oorsprong die: een kracht heeft van minstens 4 op de schaal vanRichter of

  tegen dit gevaar verzekerbare goederen, gelegen bin-nen een straal van 10 km rond het verzekerde gebouwbeschadigt;

  alsmede de overstromingen, het overlopen of het opstu-wen van openbare riolen, de aardverschuivingen of ver-zakkingen die eruit voortvloeien;

  - een overlopen of een opstuwing van openbare riolenveroorzaakt door het wassen van het water, atmosferi-sche neerslag, storm, smeltwater of een overstroming;

  - aardverschuiving of grondverzakking, te weten eenbeweging van een belangrijke massa van de bodemlaag,te wijten aan een ander natuurlijk fenomeen dan eenoverstroming of een aardbeving;

  De metingen uitgevoerd door bevoegde openbare instellin-gen of, bij ontstentenis, door private instellingen die over denodige wetenschappelijke bevoegdheden beschikken, kun-nen worden gebruikt voor de vaststelling van een natuurramp.

  3 Bijkomende kosten

  In deze verzekering is de vergoeding voor kosten en verlie-zen, die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval, be-perkt tot:

  - de opruimings- en afbraakkosten nodig voor het herbou-wen of voor de wedersamenstelling van de beschadigde

 • ALGEMENE VOORWAARDEN TARIFERINGSBUREAU Versie mei 2010PATRIMONIUMPOLIS - WONINGPOLIS - BLOKPOLIS WONINGEN BLZ. 2

  verzekerde goederen. De kosten van bodemsanering val-len hier niet onder;

  - de huisvestingskosten, gedaan in de loop van de driemaanden die volgen op het schadegeval wanneer de ver-zekerde woonlokalen onbewoonbaar zijn geworden;

  - de kosten van uw expert en desgevallend de derde expertindien u met ons geen akkoord bereikt over het bedragvan uw schade en in de mate dat u door de derde expertin het gelijk wordt gesteld.

  4 Niet-verzekerde gevallen

  Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet ver-zekerd:

  - schade aan de voorwerpen die zich buiten een gebouwbevinden, behalve als ze er voorgoed zijn aan vastge-maakt;

  - schade aan de constructies die gemakkelijk verplaatsbaarof uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraakzijn, en hun eventuele inhoud. Deze uitsluiting geldt nietindien deze constructies als uw hoofdverblijf dienen;

  - schade aan:

  tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventueleinhoud;

  de afsluitingen en hagen van om het even welke aard,tuinen, aanplantingen;

  toegangen, binnenplaatsen en terrassen;

  luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterrei-nen;

  - de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwingof herstelling en hun eventuele inhoud. Deze uitsluitinggeldt niet indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;

  - schade aan gemotoriseerde landvoertuigen en lucht-,zee-, meer- en riviervaartuigen;

  - schade aan de vervoerde goederen;

  - schade aan de goederen waarvan de herstelling van deschade wordt georganiseerd door bijzondere wetten ofdoor internationale overeenkomsten;

  - schade aan de niet-binnengehaalde oogsten, de levendeveestapel buiten het gebouw, de bodem, teelten en bos-aanplantingen;

  - schade door diefstal (of poging tot), vandalisme, roerendeof onroerende beschadigingen gepleegd bij een diefstalof poging tot diefstal en daden van kwaadwilligheid diemogelijk werden gemaakt of vergemakkelijkt werden dooreen verzekerd schadegeval;

  - schade door overstroming of door het overlopen of de op-stuwing van openbare rioleringen aan:

  de inhoud van een kelder als die inhoud opminder dan10 cm van de grond werd geplaatst, met uitzondering vande verwarmings-, elektriciteits - en waterinstallaties die erblijvend zijn bevestigd;

  een gebouw (of het gedeelte ervan), met inbegrip vande inhoud ervan, als dit werd gebouwd meer dan achttienmaanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsbladvan het koninklijk besluit dat de zone waarin dat gebouwzich bevindt als risicozone klasseert. Deze uitsluiting iseveneens van toepassing op de uitbreidingen op de grondvan de goederen die bestonden vr de datum van klas-sering van de risicozone.Deze uitsluiting geldt niet voor de goederen (of delenervan) die werden heropgebouwd of wedersamengesteldna een schadegeval en die overeenstemmen met dewaarde van de wederopbouw of de wedersamenstellingvan de goederen vr het schadegeval;

  - schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaar-dige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserendestralingen.

  5 Franchise

  In deze verzekering geldt een specifieke franchise. Het be-drag ervan is vermeld in de bijzondere voorwaarden.

  6 Vergoedingsplafond

  Wij vergoeden de schade die het gevolg is van een natuur-ramp tot het wettelijk bepaalde vergoedingsplafond voor alleverzekeringsovereenkomsten is bereikt. In het uitzonderlijkegeval dat het wettelijke vergoedingsplafond is overschreden,verminderen wij evenredig de vergoeding die wij krachtenselke verzekeringsovereenkomst zijn verschuldigd.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 23 september 2002WONINGPOLIS 2002 BLZ. 1

  VERZEKERING WAARDEVOLLEVOORWERPEN

  1 Toepassingsgebied

  Deze verzekering is bestemd voor voorwerpen waarvan u deeigenaar bent of die u in de plaats van de eigenaar verzekert.Deze verzekering geldt niet voor voorwerpen die u verhuurt ofberoepshalve uitleent. U mag de voorwerpen wel kosteloosuitlenen. In dat geval wordt de ontlener als een verzekerdebeschouwd en gelden voor hem dezelfde verzekeringsvoor-waarden.

  2 Omschrijving

  Deze verzekering is een alle risico-verzekering van de voor-werpen die worden beschreven in de bijzondere voorwaar-den. Dit wil zeggen dat wij elke onverwachte beschadiging,vernieling of verlies van die voorwerpen vergoeden tenzij heteen niet-verzekerd geval betreft uit onderstaande beperktelijst.De verzekering geldt in de gehele wereld.

  3 Niet-verzekerde gevallen

  Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet ver-zekerd:

  - schade die het gevolg is van het eigen gebrek van hetverzekerde voorwerp, van slijtage of in het algemeen vanlangzaam inwerkende invloeden of stoffen;

  - schade die geen invloed heeft op het gebruik of de functievan het verzekerde voorwerp;

  - schade door onderhoud, bewerking, herstelling of restau-ratie;

  - schade door schimmels, insecten en micro-organismen;

  - schade die onder de garantie of het onderhoudscontractvalt van de leverancier, hersteller of monteur;

  - verlies van gegevens op informatiedragers en schadedoor computervirussen, door "hacking" en door elektro-magnetische velden;

  - indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rende-mentsverlies en waardevermindering na herstelling of we-gens het niet meer volledig zijn van een set, een stel ofeen collectie;

  - schade die door uzelf of met uwmedeweten wordt veroor-zaakt en die te wijten is aan opzet, klaarblijkelijk slecht on-derhoud of oneigenlijk gebruik van het verzekerde voor-werp; schade door opzet van uw personeel is wel verze-kerd als de opzettelijke beschadiging gebeurde buiten uwmedeweten;

  - schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaar-dige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserendestralingen.

  4 Preventie

  Wij gaan er van uit dat u de nodige zorgvuldigheid aan de daglegt om schade te voorkomen.Naast de specifieke preventiemaatregelen die zijn vermeld inde bijzondere voorwaarden, vragen wij u bovendien om:

  - alle sloten te vervangen waarvan de sleutels werden ge-stolen of verloren;

  - bij het verlaten van uw voertuig dit steeds op slot te doenen alle van buitenaf zichtbare voorwerpen te verwijderen;

  - de verzekerde voorwerpen niet onbeheerd achter te latenzonder de gebruikelijke beveiligingsmaatregelen te tref-fen;

  - de verzekerde voorwerpen niet te plaatsen in een kelderof andere ruimten waarvan u weet dat het risico op over-stroming reel is.

  Het niet-naleven van deze preventiemaatregelen geeft onshet recht om de schadegevallen die hiervan het gevolg zijn,te weigeren.

  5 Specifieke modaliteitena Aangifte bij de politie

  Als u een verzekerd voorwerp verliest, of het slachtoffer bentvan een diefstal, moet u daarvan onmiddellijk aangifte doenbij de politie. Vonden deze feiten in het buitenland plaats, danmoet u bij uw terugkeer in Belgi ook aangifte doen bij depolitie.Doet u geen aangifte, dan verlenen wij geen tussenkomsttenzij u kunt aantonen dat u in de onmogelijkheid verkeerdeom aangifte te doen.Deed u laattijdig aangifte, dan rekenen wij u dat niet aan alsu de gevraagde melding toch zo spoedig als redelijkerwijsmogelijk was, hebt gedaan.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 23 september 2002WONINGPOLIS 2002 BLZ. 2

  b Eerste risico

  De voorwerpen zijn verzekerd in eerste risico. Dat wil zeggendat wij deze voorwerpen vergoeden tot het verzekerde be-drag ervan dat in de bijzondere voorwaarden is vermeld enzonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel (zie voormeer uitleg hierover achteraan in de polis onder de titel Devergoeding).De vergoedingsgrenzen die elders in deze polis worden ver-meld, worden niet toegepast voor de voorwerpen die zijn ver-zekerd in deze afdeling.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juni 2011WONINGPOLIS - BLOKPOLIS WONINGEN BLZ. 1

  VERZEKERINGBURGERRECHTELIJKEAANSPRAKELIJKHEID GEBOUW

  1 Toepassingsgebied

  Deze verzekering geldt voor de gebouwen en terreinen diezijn gelegen op het adres vermeld in de bijzondere voorwaar-den, voor de aangrenzende voetpaden en voor de inboedeldie zich op een van voormelde plaatsen bevindt.Met inboedel bedoelen wij alle huisraad voor particulier ge-bruik.

  2 Omschrijving

  Deze verzekering dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijk-heid buiten overeenkomst voor de schade die veroorzaaktwordt door toedoen van voornoemde goederen of door wer-ken of klusjes die op het vermelde adres worden uitgevoerd.De schade aan goederen van de huurder of gebruiker wordtvergoed op basis van de verhuurdersaansprakelijkheid, zoalsdie geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.Indien de gebouwen en terreinen die gelegen zijn op hetadres vermeld in de bijzondere voorwaarden verhuurd wor-den als vakantielogies of vakantiewoning, dekken wij uw aan-sprakelijkheid overeenkomstig het Vlaams Logiesdecreet.

  Werd de verzekering gesloten voor de gezamenlijkemede-eigenaars van een gebouw, dan geldt de verzekeringzowel voor de gemeenschap van demede-eigenaars als voorieder van hen afzonderlijk. Schade aan de gemeenschap-pelijke gedeelten waarvoor de mede-eigenaars gezamenlijkaansprakelijk zijn, blijft echter uitgesloten.

  De waarborg per schadegeval bedraagt maximaal18 000 000 EUR voor schade voortvloeiend uit lichamelijkeletsels en maximaal 1 500 000 EUR voor stoffelijke schade.

  Deze waarborgen volgen de index der consumptieprijzenmetals basisindexcijfer dat van oktober 1998, namelijk 102,72(basis 1996 = 100). Bij een schadegeval passen wij het index-cijfer toe van de maand die voorafgaat aan de maand waarinhet schadegeval zich voordeed.

  Is het verzekerde bedrag voor de stoffelijke schade ontoerei-kend, dan wordt dit bij voorrang besteed aan de dekking vanuw aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Eventuele red-dingskosten, zoals bedoeld bij de wet van 25 juni 1992, be-talen wij ten belope van de bedragen tot dewelke wij de ver-goeding van deze kosten kunnen begrenzen.

  3 Uitgesloten schadelijders

  De verzekeringnemer (tenzij in zijn hoedanigheid van geza-menlijke mede-eigenaar) en de gezinsleden van de aanspra-kelijke verzekerde kunnen geen aanspraak maken op ver-goeding.

  4 Niet-verzekerde gevallen

  Komen niet voor vergoeding in aanmerking:

  - uw aansprakelijkheid in uw privleven die reeds door eenandere verzekering wordt gedekt overeenkomstig het Ko-ninklijk Besluit van 12 januari 1984;

  - schade veroorzaakt aan dieren of goederen die u onderuw bewaking hebt;

  - burenhinder bedoeld in artikel 544 van het BurgerlijkWetboek en milieuverontreiniging, behalve als de schadevoortvloeit uit een plotselinge en voor u onverwachtegebeurtenis. Onder milieuverontreiniging wordt verstaande nadelige benvloeding van de atmosfeer, de bodem enhet water door de aanwezigheid van stoffen, organismen,warmte, stralingen, geluid of andere vormen van energie;

  - schade ingevolge de uitoefening door u van een beroepof de exploitatie door u van een bedrijf;

  - de aansprakelijkheid die reeds is gedekt in een andereverzekering van deze polis;

  - de aansprakelijkheid zonder fout die wordt opgelegd dooreen specifieke wetgeving na 1 januari 2002 tenzij wij uuitdrukkelijk meedelen dat wij bereid zijn om deze aan-sprakelijkheid te verzekeren;

  - schade veroorzaakt door gebouwen in verval indien u nietde elementaire voorzorgsmaatregelen hebt in acht geno-men om schade te voorkomen;

  - de aansprakelijkheid die is onderworpen aan een ver-plichte verzekering; deze uitsluiting geldt niet voor de ver-plichte verzekering opgelegd door het Vlaams Logiesde-creet;

  - schade die verband houdt met kernreacties, radioactiviteiten ioniserende stralingen.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 23 september 2002WONINGPOLIS 2002 BLZ. 1

  VERZEKERING RECHTSBIJSTANDGEBOUW

  Deze verzekering wordt beheerd door DEFENDO, onze ge-specialiseerde rechtsbijstandsverlener.

  1 Wanneer kunt u aanspraak makenop deze verzekering?

  U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand wanneer u per-soonlijk wordt geconfronteerdmet een juridisch geschil in ver-band met de gebouwen en de terreinen die zijn gelegen ophet adres vermeld in de bijzondere voorwaarden, de aangren-zende voetpaden en met de inboedel die zich op een vandeze plaatsen bevindt. Met inboedel bedoelen wij alle huis-raad voor particulier gebruik. Voormelde goederen wordenhierna steeds omschreven als "de verzekerde goederen".

  2 Voor welke geschillen?

  DEFENDO verleent rechtsbijstand voor de hierna omschre-ven juridische geschillen:

  U lijdt schade

  Hebt u schade geleden aan de verzekerde goederen, danverleent DEFENDO rechtsbijstand om deze schade terug tevorderen op grond van de wettelijke regels inzake de burger-rechtelijke aansprakelijkheid.

  DEFENDO treedt niet enkel op tegen een derde, maar ooktegen de persoon met wie u een contractuele relatie hebt,zoals een verkoper en een hersteller.

  In dergelijke gevallen mengt DEFENDO zich niet in het ge-schil over het contract zelf (zoals vb. discussies over het ge-kochte product of over het uitgevoerde werk), maar vordert zijde schade terug die door de contractuele tekortkoming werdveroorzaakt en "buiten de contractuele sfeer" ligt. Het gaathier over de schade die u lijdt aan andere verzekerde goede-ren dan deze waarop het contract betrekking heeft.

  Schade veroorzaakt door een verzekerd goed

  Indien iemand u burgerrechtelijk aansprakelijk stelt voorschade die werd veroorzaakt door toedoen van de verze-kerde goederen, dan verdedigt DEFENDO u tegen dezevordering op voorwaarde dat uw belangen tegenstrijdig zijnmet deze van uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Is dit niethet geval dan neemt DEFENDO uw verdediging niet tenlaste.

  U wordt verdacht van een misdrijf

  Wordt u verdacht van een onopzettelijk misdrijf in verbandmet de verzekerde goederen, dan verdedigt DEFENDO u tij-dens het gerechtelijk onderzoek en voor de onderzoeks- enstrafgerechten, zelfs wanneer dit misdrijf in uwen hoofde eenzware fout uitmaakt.

  DEFENDO neemt dan eveneens uw verdediging ten laste te-gen de burgerlijke partijstelling voor zover de aansprakelijk-heidsverzekeraar waarborg weigert omwille van zware fout ofeen andere tekortkoming.

  3 Wat omvat rechtsbijstand?

  DEFENDO streeft in de mate van het mogelijke een minne-lijke regeling na.

  DEFENDO informeert u over uw rechten en de manierwaarop u deze kunt afdwingen.

  DEFENDO helpt u alle gegevens (bewijzen, attesten, getui-genverklaringen) te verzamelen en gelast de nodige onder-zoeken om uw belangen optimaal te behartigen.

  DEFENDO staat u bij in de procedure voor de rechtbank.

  DEFENDO betaalt alle erelonen en kosten die verbonden zijnaan de verdediging van uw belangen, zoals de kosten en ere-lonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigenen de gerechtskosten. Deze erelonen en kosten worden be-taald tot maximaal 40 000 EUR per geval, voor u allen samen.De interne beheerskosten die DEFENDO maakt, zijn niet indit bedrag begrepen. Boeten of minnelijke schikkingen wor-den niet ten laste genomen.

  4 Extra waarborgen

  Bij een verzekerd geschil verleent DEFENDO bijkomend devolgende prestaties:

  Tenuitvoerlegging

  DEFENDO betaalt de kosten van n procedure om de rech-terlijke beslissing uit te voeren.

  Genadeverzoek en eerherstel

  DEFENDO draagt de kosten voor het eventueel indienen vaneen genadeverzoek of een verzoek tot eerherstel indien ustrafrechtelijk werd veroordeeld.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 23 september 2002WONINGPOLIS 2002 BLZ. 2

  Vergoeding bij insolventie

  DEFENDObetaalt zelf de schade die niet kan teruggevorderdworden met deze verzekering omdat de aansprakelijke insol-vabel is. Deze vergoeding bedraagt maximaal 12 500 EURper schadegeval voor u allen samen en is verschuldigd in demate dat geen andere instelling de schade ten laste kan ne-men.

  5 Niet-verzekerde gevallenOp grond van de hoedanigheid van de betrokkenpartijen

  Ombelangenconflicten te vermijden treedt DEFENDO niet optegen iemand van u tenzij de verzekeringnemer hiervoor zijntoelating geeft. Deze beperking geldt evenwel niet voor de te-rugvordering van de schade die daadwerkelijk kan worden af-gewenteld op een andere aansprakelijkheidsverzekering dandie in deze polis.

  Op grond van de aard van het geschil

  DEFENDO is geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschil-len die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

  - (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, arbeidsconflicten enaanslagen;

  - kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

  6 Vrije keuze van advocaat

  U beschikt over de vrije keuze van een advocaat of van iedereandere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtensde toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te ver-tegenwoordigen of te behartigen:

  - telkens er moet worden overgegaan tot een gerechtelijkeof een administratieve procedure;

  - telkens er zich met ons of met DEFENDO een belangen-conflict voordoet; DEFENDO zal u verwittigen van zodrazich een dergelijk conflict voordoet.

  U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen maaru moet DEFENDO wel op de hoogte brengen van de evolutievan het geschil.

  Wenst u de behandeling van het dossier aan de aangesteldeadvocaat te onttrekken en aan een andere advocaat toe tevertrouwen, dan betalen wij de kosten en erelonen van denieuwe advocaat als u ons vooraf hebt aangetoond dat ergegronde redenen bestaan voor deze vervanging.

  7 Arbitrage

  Indien u het niet eens bent met DEFENDO over de gedrags-lijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het verze-kerde geschil, dan hebt u het recht om een advocaat van uwkeuze te raadplegen na de bekendmaking door DEFENDOvan haar standpunt of van haar weigering om uw stelling tevolgen. Deze raadpleging doet geen afbreuk aan uw recht omeen rechtsvordering in te stellen.

  Bevestigt de geraadpleegde advocaat uw zienswijze, danverleent DEFENDO u waarborg en betaalt de kosten en deerelonen van de raadpleging terug.

  Bevestigt deze advocaat het standpunt van DEFENDO, danbetaalt DEFENDO u niettemin de helft van de kosten en ere-lonen van de raadpleging terug.

  Wanneer u tegen het advies van deze advocaat in, toch opeigen kosten een procedure begint en een beter resultaatbekomt dan DEFENDO voorspelde, dan verleent DEFENDOopnieuw waarborg en betaalt alle verzekerde kosten en ere-lonen terug, met inbegrip van de kosten en erelonen van deraadpleging.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Maart 2011VERZEKERING VOOR DE BOUWER BLZ. 1

  VERZEKERING VOOR DE BOUWER

  Bouwen is niet zonder risicos. Tijdens de werken kunnen op-gerichte constructies ernstig beschadigd worden door weers-omstandigheden of uitvoeringsfouten, een helper of bezoe-ker kan op de werf het slachtoffer worden van een ongeval,bouwmaterialen kunnen gestolen worden ... Misschien gaatzelfs uw aannemer failliet waardoor de werken stilliggen en uextra kosten moet maken om de werken opnieuw te starten.Of nog ... uw buur spreekt u aan omdat de werken ernstigehinder zouden veroorzaakt hebben en vraagt schadevergoe-ding.

  Daarom hebt u er goed aan gedaan om deze verzekering tesluiten zodat u verzekerd bent tegen de belangrijkste risicosdie bouwen en verbouwen met zich meebrengen.

  Voor wat u verzekerd bent, voor wat niet en volgens welkevoorwaarden, wordt hierna beschreven.

  1 Wie bent u, wie zijn wij?

  Met U worden volgende personen bedoeld:

  - de bouwheer en de bij hem inwonende personen;

  - de personen die onbezoldigd helpen op de werf.

  Met Wij wordt KBC Verzekeringen bedoeld, NV met maat-schappelijke zetel in Belgi, Professor Roger Van Overstrae-tenplein 2, 3000 Leuven, RPR 0403.552.563.

  2 De bouw- en onderhoudsperiode

  Voor de toepassing van deze verzekering maken wij een on-derscheid tussen de bouw- en de onderhoudsperiode.

  De bouwperiode begint op het ogenblik dat de werf in gereed-heid wordt gebracht, maar ten vroegste op de begindatumvan deze verzekering. De bouwperiode eindigt op het ogen-blik dat u het bouwwerk in gebruik neemt, maar ten laatstebinnen de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden.

  Na de bouwperiode begint de onderhoudsperiode met eenvaste duur van 12 maanden.

  3 Tegen welke risicos bent uverzekerd?

  Met deze verzekering kunt u rekenen op onze tussenkomst:

  - bij beschadiging of diefstal van de in deze verzekeringverzekerde goederen;

  - bij een ongeval op de werf;

  - bij het wegvallen van de aannemer of architect.

  Indien dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden, verzeke-ren wij bijkomend:

  - uw aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordtaan derden door het bouwen of verbouwen;

  - de verzekeringsverplichtingen die u opgelegd wordendoor het lastenboek.

  a Beschadiging of diefstal

  Wij verzekeren volgende goederen op de werf:

  - de bouwmaterialen die op de werf aanwezig zijn;

  - de reeds opgerichte en bestaande constructies, met uit-zondering van de bouwkeet;

  - de uitrusting zoals sanitair, verwarming en nutsvoorzie-ningen, ook wanneer die nog moet worden geplaatst.

  Tijdens de bouwperiode kunt u een beroep doen op de ver-zekering bij beschadiging of diefstal van de verzekerde goe-deren, tenzij het schadegeval te wijten is aan een niet verze-kerde gebeurtenis.

  Tijdens de onderhoudsperiode verzekeren wij:

  - de beschadiging van de verzekerde goederen die veroor-zaakt werd tijdens de bouwperiode en voor het eerst wordtvastgesteld tijdens de onderhoudsperiode;

  - de beschadiging van de verzekerde goederen door hetuitvoeren van werken die vermeld zijn in het proces-ver-baal van voorlopige oplevering;

  - de beschadiging van de verzekerde goederen die veroor-zaakt wordt door de afwerking van het bouwwerk; onderafwerking verstaan wij alle werkzaamheden die u kuntuitvoeren nadat de buiten- en ruwbouwwerken beindigdwerden en die geen impact hebben op de structuur of destabiliteit.

  De diefstal van de verzekerde goederen tijdens de onder-houdsperiode is verzekerd op voorwaarde dat bouwmateria-len en de nog niet geplaatste uitrusting zich in een afgeslotenruimte bevinden wanneer er niet wordt gewerkt.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Maart 2011VERZEKERING VOOR DE BOUWER BLZ. 2

  Wat verzekeren wij niet?

  Volgende gebeurtenissen en schadegevallen worden nietverzekerd:

  - werken met impact op de stabiliteit en op de dragendestructuur van het bouwwerk en dakwerkenmet open vlam,tenzij deze verricht worden door een geregistreerde aan-nemer;

  - schade door een fout in het ontwerp, het concept, teken-en rekenfouten indien er geen architect werd gelast meteen volledige opdracht gaande van ontwerp tot toezicht;

  - schade door een gebrekkige draagkracht van de onder-grond of door stabiliteitsproblemen indien er voorafgaandgeen stabiliteits- of grondonderzoek werd uitgevoerd;

  - schade aan constructies of delen ervan die bestemd zijnvoor afbraak of vervanging;

  - schade die veroorzaakt wordt omdat u een nog niet vol-tooid werk al in gebruik hebt genomen;

  - verbetering of herstelling van een eigen gebrek tenzij doordat gebrek andere schade werd veroorzaakt aan de ver-zekerde goederen;

  - waterschade door een gebrekkige waterdichtheid van deconstructie en schade door condensatie;

  - schade door langzaam inwerkende invloeden zoals ver-wering en corrosie;

  - diefstal vastgesteld bij het maken van een inventaris;

  - schade door het niet naleven van stedenbouwkundigevoorschriften of milieubeschermingsmaatregelen;

  - indirecte schade zoals waardevermindering na herstel-ling, genotsderving of derving van huurinkomsten, schadedoor vertraging van werken of het achterlaten van de werf,boetes, dwangsommen, onvoldoende rendement en inhet algemeen alle schade van immaterile aard;

  - schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaar-dige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserendestralingen.

  Wat u zeker moet weten

  Alhoewel het risico op schade of diefstal bij de aannemerligt zolang de risico-overdracht niet heeft plaatsgevonden,komen wij in een dergelijke situatie ook tussen om te ver-mijden dat de werken nodeloos vertraagd worden door dediscussie over wie al dan niet aansprakelijk is. Zodra de ri-sico-overdracht heeft plaatsgevonden en de werken uw ei-gendom zijn, beschikken wij wel over een verhaalsrecht te-gen de (onder)aannemers als zij door hun fout schade heb-ben veroorzaakt.Wij betalen de verschuldigde vergoeding na aftrek van debasisfranchise die in deze polis geldt. Voor schadegevallen

  veroorzaakt door (onder)aannemers en door buiten- en ruw-bouwwerken passen wij per schadegeval een specifieke fran-chise toe. De franchises vindt u terug in de bijzondere voor-waarden.

  b Een ongeval op de bouwwerf

  Als iemand van u het slachtoffer wordt van een ongeval opde bouwwerf dan betalen wij:

  - een vergoeding voor de blijvende invaliditeit die u oploopt;

  - een vergoeding voor de kosten voor geneeskundige ver-zorging;

  - een vergoeding als u zou overlijden;

  - een vergoeding voor de begrafeniskosten.

  Naast uzelf kunnen ook de personen die met uw toestem-ming de werf bezoeken aanspraak maken op deze verzeke-ring wanneer hun bezoek kadert in hun privleven.

  Slachtoffers die ouder zijn dan 75 of jonger dan 14 jaar krijgenenkel een vergoeding voor hun geneeskundige verzorging envoor de begrafeniskosten.

  Is een derde aansprakelijk voor het ongeval, dan kunnen wijde vergoeding voor geneeskundige verzorging en voor debegrafeniskosten verhalen op deze persoon. De andere ver-goedingen kunt u cumuleren met de vergoeding die uzelf vandeze aansprakelijke derde kunt bekomen.

  Een vergoeding voor blijvende invaliditeit

  Een blijvende invaliditeit wordt geraamd op basis van de of-ficile Belgische schaal ter bepaling van de graad van invali-diteit.Voor iedere graad, uitgedrukt in een procent, ontvangt u:

  - voor een invaliditeit onder de 6%: geen vergoeding;

  - voor ieder procent tot 25%: 250 EUR zodat u 6 250 EURontvangt voor een invaliditeit van 25%;

  - voor ieder procent vanaf 26% tot 50%: 500 EUR zodat u18 750 EUR ontvangt voor een invaliditeit van 50%;

  - voor ieder procent boven de 50%: 750 EUR zodat u56 250 EUR ontvangt voor een invaliditeit van 100%.

  Zodra de invaliditeit 67% bedraagt, krijgt u bijkomend eenvast bedrag van 31 250 EUR waardoor de vergoeding bij eenvolledige invaliditeit 87 500 EUR bedraagt.

  Wij brengen een reeds bestaande invaliditeit slechts in min-dering als die betrekking heeft op hetzelfde lichaamsdeel ofop dezelfde lichaamsfunctie als deze die door het verzekerdeongeval werd getroffen. Voor het bepalen van de blijvende in-validiteit kunt u zich, op uw kosten, laten bijstaan door een ge-

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Maart 2011VERZEKERING VOOR DE BOUWER BLZ. 3

  neesheer die u zelf kiest. Wanneer uw geneesheer en onzeraadsgeneesheer het niet eens worden met elkaar dan zal inonderling akkoord een derde geneesheer gekozen worden.De kosten en erelonen van deze derde geneesheer betalenwij en u elk voor de helft. Deze regeling doet geen afbreuk aanhet recht dat zowel u als wij hebben om zowel de aanstellingvan de derde deskundige als het meningsverschil zelf, voorte leggen aan de bevoegde rechtbank.

  Een vergoeding van de kosten voor geneeskundigeverzorging

  Wij betalen de kosten voor de geneeskundige verzorging dieu maakt op doktersvoorschrift.

  Daarnaast betalen wij ook:

  - de kosten als u voor de eerste keer een prothese of eenorthopedisch toestel nodig hebt;

  - de kosten om een bestaande prothese te herstellen of tevervangen, zelfs als het ongeval geen lichamelijk letselheeft veroorzaakt;

  - brilmonturen tot 250 EUR;

  - tandprothesen tot 500 EUR per tand;

  - de kosten voor aangepast vervoer om u te laten behan-delen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum;

  - de verblijfskosten voor een periode van maximaal 30 da-gen van een familielid dat tijdens uw hospitalisatie bij u inhet ziekenhuis overnacht.

  Wij vergoeden de kosten gedurende een periode van 5 jaarna het ongeval tot een bedrag van 5 000 EUR per ongeval enper verzekerde. Uw eigen aandeel in deze kosten bedraagt50 EUR.

  Alle tussenkomsten van het ziekenfonds of een andere instel-ling worden in mindering gebracht van de vergoeding die wijverschuldigd zijn.

  Een vergoeding bij overlijden

  Als u zou overlijden binnen drie jaar na het ongeval dan be-talen wij aan uw samenwonende echtgenoot een vergoedingvan 12 500 EUR. Is er geen samenwonende echtgenoot danbetalen wij de vergoeding aan uw wettige erfgenamen tenzijeen andere persoon bewijst de rechthebbende te zijn.

  De vergoeding bij overlijden kan niet gecumuleerd wordenmet de vergoeding voor blijvende invaliditeit.

  Een vergoeding voor de begrafeniskosten

  Ten slotte betalen wij de werkelijk gemaakte begrafeniskos-ten tot een bedrag van 5 000 EUR aan de persoon die deze

  kosten werkelijk heeft gedragen. Ook voor deze vergoedingmoet het overlijden plaatsvinden binnen drie jaar na het on-geval.

  Wat verzekeren wij niet?

  - ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepas-sing is;

  - zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding; wet-telijk toegestane euthanasie wordt beschouwd als een na-tuurlijke dood;

  - verergeringen of verwikkelingen van de gevolgen van eenongeval die te wijten zijn aan volgende aandoeningen: de-generatieve letsels van het loco-motorisch stelsel, diabe-tes of bloedvataandoeningen; deze uitsluiting wordt niettoegepast als u aantoont dat op het ogenblik van het slui-ten van deze verzekering de diagnose van deze aandoe-ning nog niet werd gesteld;

  - ongevallen door opzet van de getroffene of een rechtheb-bende en ongevallen die het gevolg zijn van hun zwarefout; dit zijn:

  ongevallen te wijten aan dronkenschap of aan een ge-lijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik vanandere producten dan alcoholische dranken;

  ongevallen die gebeuren tijdens de vrijwillige bloot-stelling aan een uitzonderlijk en overbodig gevaar;

  - ongevallen die verband houden met (burger)oorlog of ge-lijkaardige feiten;

  - ongevallen die te wijten zijn aan:

  kernreacties, blootstelling aan asbest, radioactiviteit,ioniserende stralen, met uitzondering van de bestralingendie nodig zijn ingevolge een verzekerd ongeval;

  de rechtstreekse gevolgen in Belgi van aardbevingenen vulkanische uitbarstingen.

  Indexering

  Op iedere jaarlijkse vervaldag indexeren wij de vergoedingendie verzekerd zijn voor blijvende invaliditeit en voor overlijden,alsook de premie die daarvoor verschuldigd is, volgens deverhouding die bestaat tussen:

  - het laatst gekende indexcijfer van het gemiddelde ver-diende bruto-uurloon van de meerderjarige mannelijkewerklieden in de nijverheid zoals dit wordt gepubliceerdin het Statistisch Tijdschrift van het Nationaal Instituutvoor de Statistiek, en

  - het onderschrijvingsindexcijfer dat vermeld is in de bijzon-dere voorwaarden.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Maart 2011VERZEKERING VOOR DE BOUWER BLZ. 4

  c Het wegvallen van de aannemer of architect

  Wanneer tijdens de bouwperiode de aannemer of de archi-tect zijn prestaties niet meer kan leveren door faillissement ofdefinitief onbeschikbaar is wegens overlijden, ziekte of onge-val, dan betalen wij u een vergoeding voor de meerprijs vande werken die nog moeten uitgevoerd worden zoals die om-schreven worden in het originele lastenboek.

  De vergoeding voor de meerprijs is begrensd tot 10% vande initile prijs van de nog uit te voeren werken, met eenmaximum van 5 000 EUR.

  d Extra waarborgen

  Wij vergoeden bijkomend de volgende kosten en verliezenals zij het gevolg zijn van een verzekerd schadegeval:

  - de kosten van afbraak en opruiming van de verzekerdegoederen, met inbegrip van het stortgeld en de kosten vanbodemsanering; de bodemsanering wordt niet ten lastegenomen als deze is vereist door een vervuiling die hetgevolg is van een geleidelijke gebeurtenis, van een na-tuurramp of van het wegvloeien van stookolie door corro-sie van een tank of een leiding;

  - de kosten voor het opruimen van gevallen bomen of an-dere voorwerpen die verzekerde schade hebben veroor-zaakt;

  - blussings- en reddingskosten, de kosten om de gevolgenvan het schadegeval te voorkomen of te beperken zoalsdeze wettelijk worden omschreven;

  - de kosten van plaatsvervangende huisvesting gedurendede periode die nodig is voor de wederopbouw of herstel-ling indien de woning in gebruik is gebleven tijdens dewerkzaamheden en onbewoonbaar is geworden door hetschadegeval; bovendien blijven de in deze polis geslotenverzekeringen van kracht voor de vervangwoning (en deinhoud ervan) gedurende de periode dat u er verblijft;

  - de kosten van een door u vrij gekozen expert om ubij te staan bij de vaststelling van uw schade; wij be-talen deze kosten tot een bedrag van maximaal 5%van de schadevergoeding die 12 500 EUR niet over-schrijdt, 2% van het gedeelte van de vergoeding tussen12 500 EUR en 125 000 EUR, 1,5% van het gedeeltetussen 125 000 EUR en 250 000 EUR en 0,75% van hetgedeelte boven 250 000 EUR.

  Deze extra waarborgen zijn specifiek voor deze verzekeringen komen in de plaats van deze van de polis.

  4 BIJKOMENDE VERZEKERINGEN

  Volgende verzekeringen zijn optioneel. Als u ervoor gekozenhebt, dan wordt dat vermeld in de bijzondere voorwaarden.

  a Verzekering van uw aansprakelijkheid voorde schade die veroorzaakt werd tijdens hetbouwen of verbouwen

  In de bouwperiode en in de onderhoudsperiode verzekerenwij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeen-komst voor de schade die veroorzaakt wordt aan derdendoor de werkzaamheden op de werf.

  Met de aansprakelijkheid buiten overeenkomst bedoelen wijniet alleen de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg isvan een fout, maar ook de aansprakelijkheid wegens buren-hinder die gebaseerd is op het artikel 544 van het burgerlijkwetboek.

  Alhoewel zij geen derden zijn, kunnen ook de verzekerdeneen beroep doen op deze verzekering indien zij een lichame-lijk letsel hebben opgelopen waarvoor een andere verzekerdeaansprakelijk kan gesteld worden.

  Per schadegeval betalen wij maximaal 18 000 000 EURvoor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels en1 500 000 EUR voor stoffelijke schade. Deze bedragen vol-gen de index der consumptieprijzen met als basisindexcijferdat van oktober 1998, namelijk 102,72 (basis 1996 = 100).Bij een schadegeval passen wij het indexcijfer toe van demaand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegevalzich voordeed.

  Waar u zeker moet op letten

  Als er werken worden uitgevoerd aan een constructie diegrenst aan een constructie van de buren, dan moet er eentegensprekelijke plaatsbeschrijving worden opgemaakt voorde werken starten om aanspraak te kunnen maken op dezeverzekering. Deze maatregel is noodzakelijk om discussieste vermijden over de schade die al dan niet zou veroorzaaktzijn door de werken.

  De personen die onbezoldigd helpen zijn niet verzekerd in-dien zij zelf beschikken over een eigen verzekering die hunaansprakelijkheid dekt in hun privleven.

  b De verzekering van verplichtingen uit hetlastenboek

  Het lastenboek kan u verplichten de deelnemers op de werfte verzekeren tijdens de bouw- en onderhoudsperiode.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Maart 2011VERZEKERING VOOR DE BOUWER BLZ. 5

  De deelnemers op de werf zijn:

  - de aannemers en hun onderaannemers;

  - de architect en zijn medewerkers;

  - de raadgevende ingenieurs;

  - studiebureaus;

  - de veiligheidscordinator;

  - alle andere partijen voor hun activiteiten op de bouw-plaats.

  Wat houdt deze verzekering in?

  Afstand van verhaal

  Wanneer de goederen die op de werf verzekerd zijn uw ei-gendom zijn omdat de zogenaamde risico-overdracht heeftplaatsgevonden, dan zullen wij de vergoeding die wij u beta-len niet verhalen op de deelnemers als zij aansprakelijk zou-den zijn voor de beschadiging of diefstal van de verzekerdegoederen op de werf. Wij oefenen wel verhaal uit als de deel-nemers kunnen terugvallen op een eigen aansprakelijkheids-verzekering en in de mate dat dit mogelijk is volgens het las-tenboek.

  Aansprakelijkheid

  Daarnaast verzekeren wij tijdens de bouw- en onderhoudspe-riode ook de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten over-eenkomst van de deelnemers voor de schade die veroorzaaktwerd aan derden door de werkzaamheden op de werf.

  Voor ieder schadegeval geldt dat het eerste gedeeltevan de schade niet verzekerd is tot een vast bedrag van250 000 EUR in hoofdsom omdat de deelnemers zichhiervoor zelf moeten verzekeren. Daarboven betalen wijmaximaal 2 500 000 EUR per schadegeval voor lichamelijkeen stoffelijke schade samen. Dit bedrag volgt de index derconsumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van oktober1998, namelijk 102,72 (basis 1996 = 100). Bij een scha-degeval passen wij het indexcijfer toe van de maand dievoorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zichvoordeed.

  Schadegevallen tussen u en de deelnemers onderling zijnook verzekerd.

  c Wat verzekeren wij niet in de bijkomendeverzekeringen?

  Volgende gebeurtenissen en schadegevallen worden nietverzekerd in voormelde optionele verzekeringen:

  - schade aan verzekerde goederen omdat hiervoor de ba-sisverzekering van toepassing is;

  - schadegevallen door opzet of n van volgende gevallenvan zware fout:

  schade veroorzaakt in staat van dronkenschap of eengelijkaardige toestand die het gevolg is van andere pro-ducten dan alcoholische dranken;

  schade veroorzaakt omdat de voorgeschreven con-trole op ligging van ondergrondse leidingen en kabels nietwerd nageleefd of omdat er geenmaatregelen werden ge-nomen om de stabiliteit van aanwezige en naburige con-structies te verzekeren tijdens grond- en afbraakwerken;

  schade die u als zelfbouwer veroorzaakt omdat u eenwerk uitvoert waarvoor een bijzondere vakbekwaamheidvereist is en dat normaliter door gespecialiseerde vakluiwordt verricht;

  - alle schade van immaterile aard zoals gebruiks- enwinstderving tenzij deze voortvloeit uit een gedekte be-schadiging; bij beschadiging van ondergrondse leidingenen kabels blijft de immaterile gevolgschade evenweluitgesloten;

  - schade door het gebruik van springstoffen;

  - schadegevallen waarvoor de verplichte aansprakelijk-heidsverzekering inzake motorrijtuigen moet tussenko-men;

  - schadegevallen waarvoor de verplichte arbeidsongeval-lenverzekering geldt;

  - milieuverontreiniging die het gevolg is van het niet na-leven van opgelegde milieubeschermingsmaatregelen ofdie niet rechtstreeks veroorzaakt werd door een plotse-linge gebeurtenis;

  - schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaar-dige feiten;

  - schadegevallen die te wijten zijn aan kernreacties, bloot-stelling aan asbest, radioactiviteit, ioniserende stralen.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juni 2011WONINGPOLIS - BLOKPOLIS WONINGEN BLZ. 1

  VERZEKERING RECHTSBIJSTANDVOOR DE HUURDER

  In deze verzekering wordt met wij DEFENDO be-doeld, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand vanKBC Verzekeringen.

  1 Wanneer kunt u aanspraak makenop deze verzekering?

  U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand wanneer u per-soonlijk wordt geconfronteerdmet een juridisch geschil in ver-band met de volgende verzekerde goederen:

  - uw huurwoning die gelegen is op het adres vermeld in debijzondere voorwaarden en dient als uw hoofdverblijf;

  - de terreinen die erbij horen en de aangrenzende voetpa-den;

  - de individuele garage die u huurt, zelfs als die elders ge-legen is;

  - de huisraad voor particulier gebruik die zich op n vanvoormelde plaatsen bevindt.

  2 Omschrijving van de verzekeringU hebt een geschil met de verhuurder

  Wij verlenen rechtsbijstand voor de geschillen die u hebt metde verhuurder en die betrekking hebben op:

  - het rustig genot, de veiligheid, gezondheid en bewoon-baarheid van de gehuurde woning;

  - de terugvordering van schade die u hebt geleden dooreen gebrek in de gehuurde woning;

  - het huurcontract zelf. Het belang van het geschil moetminstens 200 EUR zijn als het financieel gewaardeerd kanworden, bedraagt. Geschillen bij het einde van het huur-contract over de plaatsbeschrijving, de huurschade en dehuurwaarborg blijven evenwel uitgesloten.

  U lijdt schade

  Hebt u schade geleden aan de verzekerde goederen, danverlenen wij rechtsbijstand om deze schade terug te vorderenop grond van de wettelijke regels inzake de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid.

  Wij treden niet enkel op tegen een derde, maar ook tegen depersoon met wie u een contractuele relatie hebt, zoals eenverkoper en een hersteller.

  In dergelijke gevallen mengen wij ons niet in het geschil overhet contract zelf (zoals vb. discussies over het gekochte pro-duct of over het uitgevoerde werk), maar vorderen wij deschade terug die door de contractuele tekortkoming werd ver-oorzaakt en "buiten de contractuele sfeer" ligt. Het gaat hierover de schade die u lijdt aan andere verzekerde goederendan deze waarop het contract betrekking heeft.

  U wordt verdacht van een misdrijf

  Wij nemen uw verdediging ten laste tijdens het gerechtelijkonderzoek en voor de onderzoeks- en strafgerechten wan-neer u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf in ver-band met de verzekerde goederen.

  Samen met de strafverdediging, nemen wij ook uw verdedi-ging op tegen de burgerlijke partijstelling als de aansprake-lijkheidsverzekeraar dat niet doet.

  3 Verzekerde prestaties

  Wij betalen de volgende kosten en erelonen:

  - de kosten en erelonen die verschuldigd zijn aan advoca-ten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen;

  - de kosten die wij zelf maken om een minnelijke regelingna te streven en om uw belangen te verdedigen;

  - de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke pro-cedure;

  - de noodzakelijke reis- en verblijfskosten wanneer in hetkader van de gerechtelijke procedure uw aanwezigheidin het buitenland vereist is;

  - de kosten van n procedure van tenuitvoerlegging peruitvoerbare titel;

  - de kosten voor het eventueel indienen van een genade-verzoek of een aanvraag tot eerherstel in geval van eenstrafrechtelijke veroordeling.

  Wij betalen geen boeten, minnelijke schikkingen en schade-vergoedingen waartoe u wordt veroordeeld.

  Wij nemen de verzekerde kosten en erelonen ten laste totmaximaal 50 000 EUR per schadegeval en voor alle begun-stigden samen.Bij het bepalen van de maximale tussenkomst worden onzeeigen beheerskosten niet in rekening gebracht.

  Vermits wij de kosten betalen van uw verdediging, dient u derechtsplegingsvergoeding die u wordt toegekend, aan ons afte staan.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juni 2011WONINGPOLIS - BLOKPOLIS WONINGEN BLZ. 2

  4 Extra waarborgVergoeding bij insolventie

  Wij vergoeden zelf de schade die u hebt geleden aan de ver-zekerde goederen als blijkt dat wij met deze rechtsbijstands-verzekering geen vergoeding kunnen bekomen omdat:

  - de persoon die aansprakelijk is voor de schade, insolvabelis en;

  - de geleden schade niet onder een vergoedingsstelsel valtdat door de overheid werd georganiseerd.

  Wij vergoeden de schade tot 12 500 EUR per schadegevalen voor alle begunstigden samen.

  5 Niet-verzekerde gevallenOp grond van de hoedanigheid van de betrokkenpartijen

  Om belangenconflicten te vermijden treden wij niet op tegeniemand van u tenzij de verzekeringnemer hiervoor zijn toela-ting geeft. Deze beperking geldt evenwel niet voor de terug-vordering van de schade die daadwerkelijk kan worden af-gewenteld op een andere aansprakelijkheidsverzekering dandie in deze polis.

  Op grond van de aard van het geschil

  Wij zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen dierechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

  - de huurwaarborg;

  - handelshuur;

  - opzet;

  - (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, arbeidsconflicten enaanslagen;

  - kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

  6 Waarborg in de tijd

  Deze rechtsbijstand geldt voor geschillen die ontstaan tijdensde geldigheidsduur van de verzekering.

  Wij verlenen geen rechtsbijstand voor het geschil waarvanwij aantonen dat u bij de aanvang van de verzekering wist ofredelijkerwijze diende te weten dat het zou ontstaan.

  7 Verjaringstermijn

  Dewettelijke verjaringstermijn bedraagt drie jaar. Dit betekentdat u daarna geen beroep meer kunt doen op deze verzeke-ring. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van het voor-val dat uw recht op de verzekerde prestaties doet ontstaan.Hebt u pas later kennis gekregen van dat voorval, dan begintde termijn eerst vanaf dat tijdstip te lopen. Ze verstrijkt dan inieder geval vijf jaar na het voorval.

  8 Vrije keuze van advocaat ofdeskundige

  U beschikt over de vrije keuze van een advocaat, een des-kundige of van iedere andere persoon die de vereiste kwalifi-caties heeft krachtens de toepasselijke wet om uw belangente verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen telkens:

  - er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of eenadministratieve procedure;

  - er zich met ons een belangenconflict voordoet; wij zullen uverwittigen van zodra zich een dergelijk conflict voordoet.

  U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen maaru moet ons wel op de hoogte houden van de evolutie van hetgeschil.

  Wenst u de behandeling van het dossier aan de aangesteldeadvocaat te onttrekken en aan een andere advocaat toe tevertrouwen, dan betalen wij de kosten en erelonen van denieuwe advocaat indien u ons vooraf hebt aangetoond dat ergegronde redenen bestaan voor deze vervanging.

  9 Arbitrage

  Indien u het niet eens bent met ons over de gedragslijn diezal worden gevolgd voor de regeling van het verzekerde ge-schil, dan hebt u het recht om een advocaat van uw keuze teraadplegen na de bekendmaking van ons standpunt of vanonze weigering om uw stelling te volgen. Deze raadplegingdoet geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in testellen.

  Bevestigt de geraadpleegde advocaat uw zienswijze, danverlenen wij u waarborg en betalen wij de kosten en deerelonen van de raadpleging terug.

  Bevestigt deze advocaat ons standpunt, dan betalen wij dehelft van de kosten en erelonen van de raadpleging terug.

  Wanneer u tegen het advies van deze advocaat in, toch opeigen kosten een procedure begint en een beter resultaat be-

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juni 2011WONINGPOLIS - BLOKPOLIS WONINGEN BLZ. 3

  komt dan wij voorspelden, dan verlenen wij opnieuw waar-borg en betalen wij u alle verzekerde kosten en erelonen te-rug, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadple-ging.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 23 september 2002WONINGPOLIS 2002 BLZ. 1

  VERZEKERING BEDRIJFSSCHADE

  1 Omschrijving

  In deze verzekering verzekeren wij de bedrijfsschade die ulijdt door de onderbreking of de vermindering van de beroeps-activiteit die u uitoefent in de woning gelegen op het in de bij-zondere voorwaarden vermelde adres.

  Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de on-derbreking of de vermindering van de beroepsactiviteit hetgevolg zijn van een schadegeval dat gedekt is in de verzeke-ring van uw woning of de inhoud, en dat zich voordoet:

  - hetzij in de woning zelf;

  - hetzij in de omgeving ervan waardoor de woning geheelof gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

  2 Berekening van de vergoeding

  Voor elke dag dat de beroepsactiviteit volledig of gedeeltelijkonderbroken werd, is de vergoeding gelijk aan de dagvergoe-ding die is vermeld in de bijzondere voorwaarden.

  De op deze wijze bekomen vergoeding kan echter de wer-kelijke schade die u lijdt tijdens de periode van de onderbre-king of vermindering van uw beroepsactiviteit niet overtreffen.De vergoeding wordt uitgekeerd gedurende een periode vanmaximaal n jaar.

  Indien u uw beroepsactiviteit niet herneemt, dan betalen wijde vaste algemene kosten gedurende een periode van maxi-maal n jaar. De vergoeding van deze kosten kan echternooit meer bedragen dan de vergoeding die zou zijn verschul-digd indien u uw activiteit had hernomen.

  3 Extra waarborgen

  Bij een verzekerd schadegeval vergoeden wij bovendien dekosten om de bedrijfsschade die u hebt geleden te laten vast-stellen door een vrij gekozen expert. Wij betalen deze kostentot een bedrag van maximaal 5 % van de schadevergoedingdie 12 500 EUR niet overschrijdt, 2 % van het gedeelte vande vergoeding tussen 12 500 EUR en 125 000 EUR, 1,5 %van het gedeelte tussen 125 000 EUR en 250 000 EUR en0,75 % van het gedeelte boven 250 000 EUR.

  Zij worden vergoed boven het bedrag dat u voor de bedrijfs-schade heeft verzekerd.

  Bij een verzekerd schadegeval kunt u ook beroep doen opbijstand. De verzekerde prestaties worden omschreven bij deextra waarborgen.

  4 Niet-verzekerde gevallen

  Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet ver-zekerd:

  - de schade die het gevolg is van schade aan goedereningevolge de inwerking van elektriciteit of blikseminslag;

  - de vertraging in de herneming van de beroepsactiviteit dieis te wijten aan de niet- of onvoldoende verzekering vande goederen waarvan de beschadiging de oorzaak is vande onderbreking;

  - de vertraging in de herneming van de beroepsactiviteit dieis te wijten aan het niet-voldoen van stedenbouwkundigeof milieuvoorschriften.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie mei 2010WONINGPOLIS BLZ. 1

  VERZEKERING BODEMSANERING

  1 Toepassingsgebied

  U kunt een beroep doen op deze verzekering als de bodemop het vermelde adres vervuild wordt door stookolie die isweggevloeid uit een tank van uw centrale verwarming of uitde bijhorende leidingen.De verzekering geldt ook indien de vervuiling ontstaat bij hetvullen van een tank.De totale opslagcapaciteit op de verzekerde ligging magniet meer bedragen dan 20 000 liter ongeacht het aantalaanwezige tanks.

  2 Onze prestatiesa Lokaliseren en beperken van de vervuiling

  Als er aanwijzingen zijn van een vervuiling, dan sturen wij eendeskundige ter plaatse om de aard en ernst van de vervuilingvast te stellen. Hij zal ook alle noodzakelijke maatregelen ne-men om de gevolgen ervan te beperken.De deskundige zal u inlichten over de wettelijk voorgeschre-ven procedures bij een bodemvervuiling door stookolie en uhelpen bij het vervullen van de formaliteiten.

  b Saneringswerken

  Is de vervuiling zo ernstig dat u wettelijk verplicht bent omde bodem te saneren, dan zullen wij in uw naam en voor uwrekening het saneringsproject ten laste nemen.De bodemonderzoeken en de sanering worden uitgevoerddoor ons netwerk van bodemsaneringsdeskundigen en sa-neerders die alle voorgeschreven procedures en sanerings-richtlijnen zullen naleven.

  Als de vervuiling zich heeft verspreid naar de terreinen van uwburen, dan zullen wij ook de saneringswerken voortzetten opdie terreinen. Als uw aansprakelijkheid voor deze vervuilingverzekerd is, dan is onze tussenkomst afhankelijk van hetakkoord van uw verzekeraar omdat deze de kosten van desanering bij uw buren moet dragen.

  c Schade door de sanering

  Wij herstellen uw tuin en de terreinen terug in hun oorspron-kelijke staat. Bomen en planten worden vervangen doorsoortgelijke jonge aanplantingen.

  Daarnaast vergoeden wij ook de schade die door de saneringaan derden wordt veroorzaakt en waarvoor u als opdrachtge-ver van de saneringswerken aansprakelijk wordt gesteld.

  Andere schade of kosten nemen wij niet ten laste, ook niet opbasis van de extra waarborgen die wij in deze polis verzeke-ren.

  3 Verzekerd bedrag

  Wij verlenen onze prestaties tot een bedrag van maximaal40 000 EUR per schadegeval. Wij passen geen franchise toe.Het geheel van de kosten en vergoedingen die verband hou-den met eenzelfde vervuiling of opeenvolging van vervuilin-gen met dezelfde oorzaak, beschouwen wij als een schade-geval.

  4 Niet-verzekerde gevallen

  Wij komen niet tussen voor:

  - een vervuiling die al bestond bij het begin van deze ver-zekering en de bijkomende kosten die deze veroorzaaktals zij samengaat met een verzekerde vervuiling;

  - de bijkomende kosten die werden veroorzaakt door deaanwezigheid van andere vervuilende stoffen dan stook-olie;

  - een vervuiling door het wegvloeien van stookolie uit eentank die niet conform is met de geldende controle- en be-veiligingsvoorschriften in het gebied waar de tank gelegenis;

  - de kosten die ten laste worden genomen door de overheidof een andere instantie voor de sanering van vervuildebodems;

  - de minwaarde of gebruiksderving van uw gesaneerde bo-dem;

  - een vervuiling die verband houdt met:

  natuurrampen;

  kernreacties, radio-activiteit en ioniserende stralingen;

  arbeidsconflicten en aanslagen, (burger)oorlog of ge-lijkaardige feiten.

  5 Verplichtingen bij eenschadegeval

  Wij vragen u:

  - onmiddellijk aangifte te doen als er vermoedens zijn vaneen vervuiling door stookolie zodat de gevolgen ervankunnen beperkt worden;

  - de identiteit van uw aansprakelijkheidsverzekeraar meete delen;

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie mei 2010WONINGPOLIS BLZ. 2

  - alles in het werk stellen en alle handelingen te stellen omons verhaal op de aansprakelijke van de vervuiling of an-dere veroorzaakte schade te vrijwaren; als dat mogelijkis, moet u een financile zekerheid vragen aan de sane-ringsaansprakelijke;

  - beroep te doen op de overheid of andere instanties alseen specifiek vergoedingsysteem werd opgezet voor bo-demsanering; u verbindt er zich toe om deze vergoedin-gen aan ons te betalen in de mate dat ze dubbel gebruikuitmaken met de prestaties die wij hebben verleend.

  Als u deze verplichtingen niet nakomt, dan kunnen wij onzeprestaties verminderen of weigeren in de mate dat wij hier-door nadeel hebben geleden.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 1

  EXTRA WAARBORGEN

  1 Aansprakelijkheden

  Wij verzekeren volgende burgerrechtelijke aansprakelijkhe-den en dit telkens tot een bedrag van 1 500 000 EUR perschadegeval:

  - verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid buitenovereenkomst voor de stoffelijke schade die wordt ver-oorzaakt aan derden (gasten inbegrepen) wanneer eenverzekerd schadegeval zich voortzet op hun goederen;

  - tijdelijk verblijf: dit is uw aansprakelijkheid voor stoffe-lijke schade die u veroorzaakt aan een gebouw, (sta)ca-ravan of tent (met inhoud) die u niet toebehoort en dieu tijdelijk gebruikt voor vakantie, familiefeesten, reizen ofstudie. Deze dekking wordt verleend voor zover het scha-degeval ook zou zijn gedekt in de verzekering van uw wo-ning. Het verhaal van derden is dan ook verzekerd.

  Het verzekerde bedrag volgt de index der consumptieprij-zen met als basisindexcijfer dat van oktober 1998, name-lijk 102,72 (basis 1996 = 100). Bij een schadegeval passenwij het indexcijfer toe van de maand die voorafgaat aan demaand waarin het schadegeval zich voordeed.

  2 Bijkomende kosten

  Wij betalen de volgende kosten en verliezen, die het gevolgzijn van het verzekerde schadegeval:

  - de kosten van afbraak en opruiming van de verzekerdegoederen, met inbegrip van het stortgeld en de kosten vanbodemsanering; de bodemsanering wordt niet ten lastegenomen als deze is vereist door een vervuiling die hetgevolg is van een geleidelijke gebeurtenis, van een na-tuurramp of van het wegvloeien van stookolie door corro-sie van de tank of de leiding;

  - de kosten voor het opruimen van gevallen bomen of an-dere voorwerpen die verzekerde schade hebben veroor-zaakt;

  - blussings- en reddingskosten en in het algemeen de kos-ten om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen ofte beperken voor zover wij deze volgens de wet ten lastemoeten nemen;

  - de kosten om de verzekerde goederen die gered werdente vervoeren, te behouden of op te slaan gedurende deperiode die nodig is voor de heropbouw of vervanging;

  - de kosten voor de voorlopige beveiliging en bewaking vande verzekerde goederen in afwachting van herstelling ende kosten van voorlopige afsluiting of afscherming;

  - de kosten van het vervangen van de sloten van de bui-tendeuren of van de safe in uw woning door gelijksoortigesloten;

  - herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantin-gen;

  - gebruiksderving die u lijdt als eigenaar van de verzekerdewoning omwille van de onbruikbaarheid ervan tijdens deperiode die nodig is voor de heropbouw; de derving wordtberekend op basis van de huurwaarde van de woning;

  - de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg vanhet redden van personen en goederen in de mate datdeze kosten niet ten laste worden genomen door het zie-kenfonds of een andere instelling. Wij betalen deze kos-ten tot 10 000 EUR per getroffene;

  - de kosten van plaatsvervangende huisvesting gedurendede periode die nodig is voor de wederopbouw of herstel-ling indien de verzekerde woning onbewoonbaar is ge-worden; de vergoeding van deze kosten mag u voor de-zelfde periode niet cumuleren met de vergoeding voor degebruiksderving, bovendien blijven de in deze polis geslo-ten verzekeringen van kracht voor de vervangwoning (ende inhoud ervan) gedurende de periode dat u er verblijft;

  - de kosten van een door u vrij gekozen expert om ubij te staan bij de vaststelling van uw schade; wij be-talen deze kosten tot een bedrag van maximaal 5 %van de schadevergoeding die 12 500 EUR niet over-schrijdt, 2 % van het gedeelte van de vergoeding tussen12 500 EUR en 125 000 EUR, 1,5 % van het gedeeltetussen 125 000 EUR en 250 000 EUR en 0,75 % van hetgedeelte boven 250 000 EUR.

  3 Bijstanda Bijstand bij ernstige schade

  Voorschot

  Bij een ernstig schadegeval betalen wij op uw vraag meteeneen voorschot van maximaal 6 000 EUR om u toe te laten deeerste dringende uitgaven te doen. De betaling van dit voor-schot houdt geen erkenning van de waarborg in. Dit voor-schot wordt in mindering gebracht van de uiteindelijke scha-devergoeding. Een eventueel negatief saldo moet u wel te-rugbetalen.

  Forfaitaire kostenvergoeding

  Van zodra de verzekerde schade aan uw woning en inhoud25 000 EUR overstijgt, betalen wij bijkomend een forfaitairevergoeding van 1 000 EUR. Deze vergoeding mag wordengecumuleerd met de uiteindelijke schadevergoeding en dientals compensatie voor de hinder en de extra gemaakte kosten

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006WONINGPOLIS BLZ. 2

  zoals telefoonkosten, verplaatsingskosten, administratiekos-ten e.d.

  b Bijstand bij schade aan de woning en deinhoud ervan

  U kunt voor dringende hulp onze bijstandscentrale 24 uur op24 bereiken op het telefoonnummer dat u vooraan in de polisvindt.

  U kunt rekenen op