Andre Kostolany - Izazov Burze

 • View
  108

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Andre Kostolany - Izazov Burze

Text of Andre Kostolany - Izazov Burze

 • Andr Kostolany

  I Z A Z O V BURZE

 • Andr Kostolany

  IZAZOV BURZE

  LMN Zagreb, 1998.

 • Biblioteka INVESTIRANJE

  Izdava LMN d.o.o. Zagreb, Poljika ulica 19 Tel./faks: 615 15 15

  Uredila Jerina Maleevi

  Naslov izvornika Andr Kostolany: Kostolanys Brsen-seminar (Fr Kapitalanleger und Spekulanten)

  Prijevod s njemakoga Lana Koreni Jerina Maleevi

  Redaktura i prijelom Mirko Banjeglav

  Korektura Boris Mihi

  Dizajn korica Designsystem, Zagreb

  Tisak OffsetKrajnovi, Zagreb

  I. izdanje Copyright by ECON Taschenbuch Verlag GmbH, Dsseldorf Sva prava pridrana 1998. LMN d.o.o. Zagreb

  ISBN 953-96892-4-4

 • Andr Kostolany

  IZAZOV BURZE

  LMN Zagreb, 1998.

 • Kazalo

  Rije unaprijed. 7

  Predgovor. 8

  Uvod 11

  Pitanja i odgovori 15

  Razmiljanja o burzi i novcu 151

  Kostolanyjev test 168

  Kostolanyjeva pitanja 169

  Rezultati 171

  Kostolanyjev komentar 172

  Pogovor 174

  Indeks imena i pojmova 177

  5

 • O knjizi

  " Voltaire je rekao: 'Puno je lake o novcu pisati nego ga stvarati'. Ja sam radio suprotno. Najprije sam novac morao zaraditi, a tek sam tada o njemu mogao pisati. U prvom redu zato to sam postao neovi-san, a potom zato to sam nauio to novac znai, te to su pekulacija i burza. Veina onih koji danas piu o novcu ne znaju to je trite. "

  Uz tri velika S (Sredstva, Strpljenje, Srea) za uspjeh na burzi po-trebni su i odreeno iskustvo i znanje, to se kod Kostolanyja vie moe interpretirati kao umjetnost. Jednom rijeju, od ovakvoga se autora moe oekivati samo iskriavi dijalog, pun ale i ironije, koji itatelja na jednostavan nain uvodi u veliki svijet internacionalnih novanih poslova.

  Gotovo je beskrajan popis Kostolanyjevih pitanja. U ovoj knjizi pronai e se svi koji raspolau potrebnim sredstvima - a poznato je da ima i malih dioniara, koji skromno poinju.

  O autoru

  Kada se Andr Kostolanyja, roenog 1906. godine, pita to je po zanimanju, odmah bez oklijevanja odgovara - pekulant. Kod njega se pekulacija ne treba tumaiti kao makinacija radi brzog stjecanja novca ili igra hazardera, nego se ta rije odnosi na obrazovanog avanturistu kojemu vlastita mudra glava namee odreeno dostojan-stvo i oprez, a oni, na kraju, vode do uspjeha. Maar Kostolany ima ameriku putovnicu, stanuje u Parizu i na Azurnoj obali. Na najveim svjetskim burzama uvijek se osjea kao kod kue, dri predavanja i seminare, te pie struno, zabavno, ali i dovoljno informativno.

  6

 • Rije unaprijed

  U ivotu redovito ne znamo to nam donosi budunost. Tako je i u inve-stiranju. Djelujemo na temelju informacija i iskustva. Informacije mogu biti pogrene, a iskustvo se, poput mode, moe pokazati neodgovarajuim i nepri-kladnim. Ostaju samo naela. Upravo o njima, i to na podruju investiranja, pie Andr Kostolany. Neka nam razmiljanje na temelju tih naela postane navika i dovede do uspjeha i dobitka. Kostolanyjev mudar nain razmiljanja uvijek je koristan, primjenjiv i nije ogranien vremenom ili trendom.

  Ovaj koncizan i informativan brevijar burze, pun humora, knjiga je za svakoga. Za mali broj itatelja bit e podsjetnik, a za veinu otkrie i izazov novog podruja te put u poveano samopouzdanje pri investiranju.

  Andr Kostolany, burzovni majstor i internacionalni financijski ekspert, opisuje irokim potezima i nasmijanim oima svoje dobitke i gubitke ostvare-ne investiranjem i pekuliranjem na gotovo svim svjetskim burzama. Za njega je to gimnastika duha, sport, zabava, umjetnost, avantura i - najljepi posao na svijetu!

  Preivio je dva svjetska rata i 15 burzovnih kriza. S pedeset godina mu je bilo dosadno ivjeti od steenoga kapitala te postaje pisac, novinar i pre-dava. Savjetuje: "Moje knjige itajte devet puta. Ako ih ni nakon toga ne ra-zumijete, nauite ih napamet."

  Za profit je, smatra on, vanija dobra strategija nego tono predvianje. Navikavajmo se razmiljati o strategijama ouvanja onoga to imamo i posti-zanja profita (i) putem burzovnih transakcija. Razmiljanje moe biti lako i uspjeno, ako nam postane navikom i ako ga, po inerciji, ne zamjenjujemo naoko hitnom rutinom.

  Ova knjiga moe posluiti i kao putokaz razmiljanju o investiranju. Po-sluajmo savjet Andr Kostolanyja: "Zaboravite savjete i pustite mati na volju. Nikada u restoranu ne naruujte ono to vam preporuuje konobar."

  Mi smo ono to stalno ponavljamo. Odlika nije in, ve navika. (ARISTOTEL)

  Jerina Maleevi

  7

 • Predgovor Kostolanyjeve burzovne i ivotne mudrosti

  Ovom knjigom Kostolany ispunjava moju stani elju da ispria ono to je tijekom dinaminog ivota pohranio u svoj PC (osobni kompjutor), kako on to duhovito kae, a povezano je s praktinim znanjem i iskustvom. Istodobno odgovara na mnoga pitanja koja su mu posljednjih 12 godina postavljali na burzovnim seminarima.

  Kostolanyja sam prvi put susreo koncem 1969. godine na savje-tovanju o investiranju u Bavarskoj hipotekarnoj banci (Bayerische Hypothekenbank). Savjetnik iz bonskog Ministarstva za gospo-darstvo objanjavao je zatitnu funkciju novog zakona o investi-ranju u inozemstvu i istaknuo korisnost fonda kao instrumenta ula-ganja. Pri tome je slikovito usporedio male tedie, koji ulau u fond jer ne mogu ili ne ele kupiti pojedinane dionice, s onima koji se voze javnim prijevozom jer si ne mogu priutiti vlastiti automobil.

  "Ali, znate li uope, imaju li inozemni vozai u javnom pro-metu vozaku dozvolu?", pitao je neki gospodin iz publike. Njego-vo lice mi je bilo poznato jer mi je za vrijeme boravka u New Yor-ku upala u oi slika Kostolanyja, urednika rubrike u asopisu Kapital, koji sam ponekad kupovao. Iskoristio sam priliku da ga na-kon savjetovanja osobno upoznam.

  Jednom je napisao da Nijemcima nedostaje 30 godina iskustva u investiranju jer inae ne bi nasjeli na IOS-zbrku', a bio je jedan od rijetkih koji je na to stalno upozoravao. Ne samo da sam dijelio njegovo miljenje, nego mi je imponirao njegov izravan nain. Po-stavio sam mu pitanje, bi li bio spreman svoje, tada etrdesetogo-

  1IOS - International Organisation for Standardization (Meunarodna organizacija za standar-dizaciju). Sve napomene u tekstu, oznaene rednim brojevima, dodale su prcvoditcljice (nap. ur.)

  8

 • IZAZOV BURZE

  dinje iskustvo, ukljuivi i krah 1929. godine, primijeniti u svako-dnevnoj praksi i time, moda, pomoi Nijemcima da ublae nedo-statak vlastitog iskustva. Odgovorio je da bi se toga vrlo rado pri-hvatio s pravim partnerima jer, zapravo, kada ve ulae trud i svakodnevno razbija glavu za sebe, moe to uiniti i za druge. To je bio poetak naih zajednikih aktivnosti, danas bi se reklo - naeg "joint venturea". Kada je Kostolany poeo svoju drugu karijeru, bio je u umirovljenikoj dobi (kao i Adenauer kad je po prvi put postao Saveznim kancelarom). Poeli smo s politikom privatnih individualnih depozita, izuzetno vanom za privatnog bankara, a tada jo nepoznatom u Njemakoj.

  Ubrzo se rodila ideja da organiziramo seminare o burzi. Prvi smo odrali u listopadu 1974. u Miinchenu. Dolo je jedva 30 sudi-onika. Atmosfera na seminaru bila je jadna: uetverostruena cije-na nafte, galopirajua inflacija, trend investiranja u zlato i nekret-nine, Dow Jones2 je pao na 580, a FAZ-indeks3 na 160. Glavna tema bila je "rasprodaja" Zapada naftnim magnatima i velika kriza 1929. godine. Atmosfera sudnjeg dana. Ali ono to je dolazilo s po-dija bilo je sve drugo samo ne pesimistino.

  Parola je glasila: "Sada treba pomalo poeti kupovati." Savjet je bio dobar. Ve nakon dva mjeseca poeo je uspon tijekom kojeg je, primjerice, Dow Jones porastao na 1.000. Tada nismo mogli ni sa-njati da je seminar u Miinchenu bio znaajan poetak, jer je nakon njega odrano priblino 100 seminara s 10 puta veim brojem sudi-onika.

  Kao borac za isti kapitalizam i protiv stroge ozbiljnosti, Kosto-lany je, kao enfant terrible establimenta, sam stvarao svoju publi-ku. On je profesor burze i do teorije je doao kroz praksu. Svoja je

  2 Pokazatelj kretanja cijena dionica na burzi, koji predstavlja vaganu aritmetiku sredinu cijena odreene "koare" dionica to ih izdaje 30 reprezentativnih (blue chip) kompanija u SAD. Indeks sc vodi od 1884. godine; objavljuje se dnevno i smatra se specifinim pokazate-ljem privredne aktivnosti

  3 Indeks Komercijalne banke u Njemakoj - poput Dow Jones indeksa u New Yorku

  9

 • Andr Kostolany

  iskustva skupljao vlastitim novcem, to je suprotno veini koja do prakse dolazi preko teorije i iskustvo skuplja tuim novcem.

  Prije mnogo godina, Kostolany je, priajui o Nijemcima, citi-rao bekog komiara: "Nijemci ne rade samo mnogo, nego i rado. Neka dobiju ono to su zasluili." Ali u posljednje vrijeme dri da nas je napao virus dekadencije, jer mislimo samo na slobodno vri-jeme i prijevremenu mirovinu.

  Ovom knjigom autor ini sebi uslugu. Vie ne iskuava strplje-nje odgovarajui na dugaka pitanja. Onoga tko pita moe prekinu-ti i jednostavno rei: "Dragi prijatelju, proitajte moju knjigu i ta-mo ete sigurno nai odgovor na svoje pitanje, isto kao i odgovore na pitanja koja vam do sada jo nisu ni pala na pamet!"

  Mnchen, lipanj 1986. Gottfried Heller*

  10

  * Dugogodinji autorov suradnik

 • Uvod

  "Ako ima prijatelja, pokloni mu ribu, ali ako ga zaista voli, naui ga pecati!" Ta kineska izreka moj je odgovor onima koji me pitaju za savjet. Savjeti su "ribe" koje moramo sami loviti. Savjeti koji se dobivaju na poklon izravna su reklama kojom se mami kup-ca na papire koje neka skupina, sindikat ili financijski institut ele utrapiti javnosti. Javnost, opskrbljena savjetima, kupuje papire i ti-me znatno povisuje cijenu. To privlai sljedee kupce i tako uspije-va planirana transakcija odreene skupine. U veini sluajeva to je cilj savjeta.

  eli li