22
Download from www.angp-hb.co.za page 1 ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS Ang teksto sa kini nga libro gihubad gamit ang kompyuter. Kung nahimo nimo nga mapaayo o matul-id ang gramatika, palihug kontaka kami sa [email protected] "Hatagan ko ikaw usa ka bag-ong kasingkasing ug bag-ong hunahuna. Kuhaon ko ang imong gahi nga kasingkasing nga bato ug hatagan ko ikaw usa ka masinugtanon nga kasingkasing. Ibutang ko ang akong Espiritu diha kanimo." Ezequiel 36: 26-27.

ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 1

ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

Ang teksto sa kini nga libro gihubad gamit ang kompyuter.

Kung nahimo nimo nga mapaayo o matul-id ang gramatika,

palihug kontaka kami sa [email protected]

"Hatagan ko ikaw usa ka bag-ong kasingkasing ug bag-ong

hunahuna. Kuhaon ko ang imong gahi nga kasingkasing nga

bato ug hatagan ko ikaw usa ka masinugtanon nga

kasingkasing. Ibutang ko ang akong Espiritu diha

kanimo." Ezequiel 36: 26-27.

Page 2: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 2

Samtang nabasa nimo kini nga libro ug gitun-an ang mga

litrato niini, makita nimo ang imong kaugalingon nga

kasingkasing. Tugoti ang kahayag sa pagpangita sa Diyos nga

ipakita kanimo ang kahimtang sa imong kasingkasing. Ilha

ang imong mga sala ug ayaw ilimod ang pagkabuhi

niini. Gisultihan kita sa Pulong sa Diyos nga "Kung moingon

kita nga wala kitay sala, gilimbongan naton ang atong

kaugalingon, ug wala’y kamatuoran sa aton. Apan kung isugid

naton sa Dios ang atong kasal-anan, tumanon Niya ang Iyang

saad ug buhaton ang maayo: Siya pasayloon Kami mao ang

among mga sala ug hinloan kami gikan sa tanan namong mga

kalapasan. " 1 Juan 1: 8-9.

Ikaw gimandoan ni satanas o sa Diyos; ikaw ulipon sa sala o

alagad sa Diyos. Kung ang sala mao ang nagahari sa imong

kinabuhi, ayaw kini paglimud, hinonoa pagsinggit sa

Dios. Pagaluwason ka niya pinaagi kang Jesu-Cristo nga

mianhi sa kalibutan aron luwason ang mga makasasala, aron

bungkagon ang gahum ni satanas ug ang sala sa ibabaw

naton. Siya ang atong Manluluwas. Naa ka sa presensya sa

usa ka santos nga Diyos nga nakakita sa tanan nga mga

tinago, tinago nga mga hunahuna ug buhat sa imong

kinabuhi. "Gibantayan Niya ang matag lakang nga gihimo sa

mga tawo. Wala’y kangitngit nga igo nga kangitngit aron

matago ang usa ka makasasala gikan sa Diyos." Job 34:

21,22.

Page 3: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 3

Sa nahauna nga litrato makita naton ang mosunud: "Kinsa

ang makasabut sa kasingkasing sa tawo? Wala'y bisan unsa

nga malimbongon; sakit kaayo aron mamaayo." Jeremias 17:

9. "... Ang mogawas sa usa ka tawo nga makahugaw kaniya.

Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa usa ka tawo,

nagagula ang mga dautang kaisipan nga nagatultol kaniya sa

pagbuhat sa mga makihilawason nga butang, pagpangawat,

Page 4: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 4

pagpatay, pagpanapaw, pagkahakog, ug pagbuhat sa tanan

nga mga dautang butang; limbong, salawayon, kasina,

pagbutangbutang, garbo ug kabuang - kining tanan nga

daotang butang gikan sa sulod sa tawo ug gihugawan siya.

"Marcos 7: 20-23.

Ang peacock (ang langgam) nagsulti bahin sa sala sa

garbo. Ang kanding o iro nagrepresentar sa kalibutanon nga

mga pangandoy, imoralidad, panapaw. Gisulti sa baboy ang

mga sala sa pagkahubog ug kahakog. Gisulti sa pawikan

ang katapulan, katapulan sa pagsugot ug pagpamarang. Ang

leopardo usa ka mabangis nga mananap ug nagrepresentar sa

pagdumot, kasuko ug dili maayong pamatasan. Ang

bitin nagrepresentar sa kasina. Gisulti dinhi sa baki ang mga

kasal-anan sa kahakog ug ang paghigugma sa salapi nga

gigikanan sa tanan nga lahi sa kadautan. 1 Timoteo 6:10. Si

satanas mao ang amahan sa tanan nga mga bakak, ug kanila

nga nagsulti sa bakak. Juan 8:44. Ang bituon mao ang tanlag

sa kasingkasing sa matag tawo. Dinhi kini hugaw ug

daotan. Nakita sa mata sa Diyos ang tanan nga naa sa

kasingkasing. Wala’y matago gikan sa Iyang nagdilaab nga

mata. Ang gagmay nga mga dila nga kalayo sa palibot sa

kasingkasing nagrepresentar sa gugma sa Dios nga naglibut

sa makasasala nga kasingkasing. Ang anghel nagrepresentar

sa Pulong sa Diyos. Ang salampati timaan sa Balaang

Espiritu.

Page 5: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 5

Ang ikaduha nga litrato nagpakita sa usa

ka mahinulsolong kasingkasing nga nagsugod sa pagpangita

sa Dios. Dinhi nagsugod siya sa pagtuman sa mensahe sa Dios

ug gibuksan ang iyang kasingkasing sa gugma sa Dios. Ang

Balaang Espirito nagadan-ag ug ang kahayag sa Dios misulod

ug gipapahawa ang tanan nga kangitngit. Ang anghel naggunit

sa espada, ang Pulong sa Diyos, nga "buhi ug aktibo, mas hait

Page 6: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 6

kaysa bisan unsang duhay sulab nga espada. Nagputol ang

tanan, hangtod diin magtagbo ang kalag ug espiritu. Gihukum

niini ang mga pangandoy ug hunahuna sa kasingkasing sa

tawo. " Hebreohanon 4:12. "Hugasi ang tanan nakong

kadautan ug limpyohi ako gikan sa akong sala! Paghimo usa

ka putli nga kasingkasing ngari kanako, O Dios, ug butangi

ako usa ka bag-o ug maunongon nga espiritu." Mga Salmo 51:

2-10.

Page 7: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 7

Ang ikatulo nga hulagway gipakita kanato ang kahimtang sa

kasingkasing sa usa ka tinuod nga mahinulsulon

nga makasasala . Nakita niya karon ang kadako ug kakulba sa

iyang daghang kasal-anan diin namatay si Jesus sa

krus. Natandog siya uban ang halalum nga kasingkasing nga

gibati ang pagmahay ug kasubo sa iyang makasasala nga

pamaagi. "Ang akong sakripisyo usa ka mapaubsanon nga

Page 8: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 8

espiritu, O Dios; dili mo isalikway ang mapaubsanon ug

mahinulsulon nga kasingkasing." Mga Salmo 51:17. "Ang dugo

ni Jesus, Iyang Anak, naglimpiyo kanato gikan sa matag

kasal-anan." 1 Juan 1: 7-9. " Nalipay ako sa mga

mapaubsanon ug mahinulsulon, nga nahadlok kanako ug

nagatuman kanako." Isaias 66: 2. "Kung imong ipahayag

nga si Jesus mao ang Ginoo ug mitoo nga siya gibanhaw sa

Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka." Roma 10: 9.

Page 9: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 9

Ang ikaupat nga hulagway naghisgot bahin sa usa ka

Kristiyano nga nakakaplag hingpit nga kalinaw ug

mahangturon nga kaluwasan pinaagi sa sakripisyo sa atong

Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo. Wala’y lain

ang iyang gipanghambog, hinon "bahin ra sa krus sa atong

Ginoong Jesukristo; kay pinaagi sa Iyang krus ang kalibutan

namatay alang kanako, ug namatay ako sa

Page 10: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 10

kalibutan." Galacia 6:14. Si Jesus namatay sa krus aron kita

usab, mahimo nga "mamatay sa sala ug mabuhi alang sa

pagkamatarung." 1 Pedro 2:24. Gisugo kita nga "tugotan ang

Espiritu nga mogiya sa atong kinabuhi, ug dili naton

matagbaw ang mga pangandoy sa tawhanon nga

kinaiya." Galacia 5: 16,25. Daghang mga gitawag nga mga

Kristiyano nga nag-ampo, nag-ambit sa panihapon sa Ginoo,

nagaawit sa mga kanta sa Diyos ug bisan pa, pinaagi sa ilang

makasasalang binuhatan, padayon nga gilansang sa krus ang

Anak sa Dios. Hebreohanon 6: 6. Nakit-an usab naton dinhi

ang puntil nga salapi nga iya ni Judas, nga nagbudhi sa

Ginoong Jesus ug gibaligya Siya sa katloan ka salapi nga

pilak. Ang parol, mga kadena ug uban pa gigamit sa mga

sundalo nga nagbihag kang Jesus sa gabii. Ang mga dice, nga

kanunay gigamit alang sa sugal, gigamit sa mga sundalo sa

pagsugal nila alang sa Iyang mga saput. Mga

Salmo 22:18. Gikuha nila ang tanan gikan kang Jesus, apan

Kaniya ilang gisalikway, nga giingon nga "Dili namon gusto nga

kining tawhana mahimong among hari."

Sa bangkaw, ang mga sundalo natusok sa Iyang kilid ug

kasingkasing "ug gilayon nag-agay ang dugo ug

tubig." Juan 19: 33-37. "Sa mao usab nga pagkaagi,

hunahunaa ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay na,

bisan bahin sa sala , apan ang pagpuyo sa pakig-ambitay uban

sa Dios pinaagi kang Cristo Jesus. Ang sala kinahanglan dili

na magmando sa inyong mga lawas nga may kamatayon, aron

nga managtuman kamo sa mga kailibgon sa lawas.

kaugalingon. " Mga Taga Roma 6: 11,12. "Kay ikaw namatay

na, ug ang imong kinabuhi natago uban kang Cristo diha sa

Dios." Colosas 3: 3

Page 11: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 11

Ang ikalimang litrato nagpakita sa limpyo ug putli nga

kasingkasing sa makasasala nga giluwas sa daghang grasya

ug kalooy sa Diyos. Nahimo kini usa ka tinuod nga templo sa

Dios. Kini ang puy-anan sa Dios, ang Amahan, ang Anak ug

Balaang Espirito, pinauyon sa saad sa Ginoong

Jesukristo. "Ang bisan kinsa nga nagahigugma kanako

magatuman sa akong pulong; higugmaon siya sa akong

Page 12: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 12

Amahan, ug ang akong Amahan ug ako moanha ug magpuyo

uban kaniya." Juan 14:23.

Imbis nga dapit sa pagpatubo sa sala, ang kasingkasing

nahimo’g usa ka matahum, puno nga bunga nga nagdala sa mga

bunga sa Espiritu, sama sa gugma, kalipay, kalinaw,

pagpaubos, pailub, pagkamabination, kaayo, pagtuo,

pagpugong sa kaugalingon ug uban pa. nga dalawaton ug

makapahimuot sa Dios ug sa tawo. Galacia 5: 22-23. Niini

nga litrato namatikdan usab naton nga nagpakita pag-usab

ang anghel. Gitudlo ang mga anghel aron "bantayan ang mga

nagpasidungog sa Ginoo ug luwason sila gikan sa

katalagman." Mga Salmo 34: 7. Ang yawa usab nagtindog nga

duul sa kasingkasing, nga ingon sa nagtan-aw alang sa usa ka

higayon nga makasulud pag-usab sa iyang kanhing balay. Busa

gipasidan-an kita nga "mag-alerto, magbantay! Ang imong

kaaway, ang Yawa, maglibotlibot sama sa usa ka nagangulub

nga leon, nga nangita usa nga makalamoy." 1 Pedro 5: 8. "Sa

pagkamatuod, hibaloi nga ikaw templo sa Dios, ug nga ang

espiritu sa Dios nagapuyo sa sulod nimo." 1 Mga Taga-

Corinto 3:16, 6: 19-20.

Page 13: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 13

Ang ikaunom nga hulagway mao ang makapasubo nga litrato

sa usa ka tawo nga nahulog sa iyang daan nga mga

pamaagi. Ang usa ka mata gipiyong , gipakita nga nagsugod

siya nga mabugnaw ug nahinanok sa iyang kinabuhi nga

Kristiyano. Ang pikas nga mata wala’y kaulaw nga nagtan-aw

sa palibut, nga gihigugma ang kalibutan. Ang sanag sa sulud

nag-anod. Ang mga simbolo sa iyang kasingkasing nga

Page 14: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 14

nagpakita sa iyang kaandam nga mag-antus kauban ni Cristo,

dili na patindog. Gilibutan siya sa mga tintasyon diin siya

hinayhinay nga nagpadaog imbis nga suklan sila. Mahimo pa

siya nga moadto sa simbahan, apan gitago niya ang iyang

pagkakalibutanon sa ilalum sa usa ka kupo sa relihiyon, Ang

gugma sa Dios nabugnaw sa iyang kasingkasing. Ang bituon

sa iyang kasingkasing, ang tanlag, nagdulom. Ang krus wala

na gidala sa usa ka pahiyom, apan nahimo nga usa ka dili

gusto, bug-at nga karga. "Pagbantay ug pag-ampo nga dili ka

mahulog sa panulay. Andam ang espiritu, apan maluya ang

unod." Mateo 26:41. "Ang akong matarong nga tawo, bisan

pa, motuo ug mabuhi; apan kung adunay sila nga mubalik, dili

ako malipay kaniya." Hebreohanon 10:38. "Hinumdomi ang

asawa ni Lot." Lukas 17:32.

Page 15: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 15

Ang ikapito nga hulagway nagpadayag sa kahimtang

sa kasingkasing sa usa ka tawo nga nahulog sa iyang daan

nga batasan. "Kay sa unsang paagi kadtong mibiya sa ilang

pagsalig ibalik sa paghinulsol? Kaniadto anaa sila sa kahayag

sa Dios; nakatilaw sila sa gasa sa langit ug nakadawat sa ilang

bahin sa Balaang Espiritu." Heb rew 6: 4. Ang usa ka tawo

nga nagmagahi kung ang Dios nakigsulti kaniya, mograbe

Page 16: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 16

bisan pa sa iyang kawang nga paningkamot nga bag-ohon ang

iyang kaugalingon. Gihubit ni Jesus ang iyang posisyon, sa

diha nga siya miingon: "Kung adunay espiritu nga espiritu nga

mogula sa usa ka tawo, mobiyahe kini sa mamala nga yuta nga

nagapangita pahulayan. Kung wala kini makit-an, moingon kini

sa kaugalingon, 'Mobalik ako. sa akong balay. ' Pagkahuman

mibalik kini ug nakita nga ang balay hinlo ug hapsay. Unya

mogula kini ug nagdala sa pito pa ka espiritu nga labi pang

daotan kaysa kaniya, ug nangadto sila ug mipuyo sila. Ug sa

pagkahuman na, ang tawo naa sa labi ka grabe nga kahimtang

kaysa sa pagsugod. "

Lukas 11: 24-26. "Ang nahitabo kanila nagpakita nga

ang Mga Panultihon tinuod:

'Ang usa ka iro mibalik sa gisuka niini' ug 'Ang baboy nga

gihugasan mobalik sa pagligid sa lapok.' "2 Pedro 2:22.

Kinahanglan ba nga kini nga litrato katumbas sa kahimtang

sa imong kasingkasing, minahal nga higala, pagsinggit sa Dios

sa wala’y paglangan, gikan sa kahiladman sa imong

kasingkasing." Siya makahimo, karon ug kanunay, aron

maluwas ang mga moduol sa Dios pinaagi Kaniya.

"Hebreohanon 7:25." Kung madungog nimo ang tingog sa

Diyos karon, ayaw pagpatikig. "Hebreohanon 4: 7." Kung labi

ka nga nagmagahi sa ulo sa matag higayon nga ikaw gitul-id,

usa ka adlaw ikaw madugmok ug dili na makabangon. " Mga

Proverbio 29: 1

Page 17: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 17

Gipakita sa walo nga hulagway ang nagpadayon nga

makasasala nga gipaundang ang paghimo og desisyon alang

kang Cristo . Hapit na siya mamatay. Ang Kamatayon (ang

kalabera) miabut sa wala damha ug dili gusto nga oras. Ang

bakak nga mga kalipayan sa sala nawala. Ang makalilisang nga

katinuud sa hataas ug makalilisang nga gasto sa sala

kinahanglan atubangon karon. Ang mga pag-antus sa

Page 18: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 18

impyerno nahimong tinuod sa kaniya. Bisan kung gusto na

niya nga mag-ampo makit-an niya nga dili siya makigsulti sa

Diyos nga ang gugma nga dugay na niyang gisalikway. "Kay

ang sala nagabayad sa suhol -

kamatayon." Roma 6:23. "Makahadlok nga butang ang

mahulog sa mga kamot sa buhing

Dios." Hebreohanon 10:31. "Sa Hades (sa kalibutan sa mga

patay), nag-antos siya sa hilabihang kasakit." Lukas 16: 19-

31.

Page 19: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 19

Ang ikasiyam nga litrato nagrepresentar sa usa ka

Kristiyano nga nagpabilin nga matinud-anon . Siya daog

ang kadaugan ibabaw sa masakit nga mga pagsulay ug mga

tentasyon. Samtang gitintal siya sa tanan nga bahin,

nagpabilin siya nga malig-on ug nagpadayon hangtod sa

katapusan, nagamadaugon pinaagi kang Hesu-Kristo. Si

satanas uban ang tanan niyang mga demonyo naglibut sa

Page 20: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 20

nagtoo nga kasingkasing, nga gisulayan paggiya ang anak sa

Dios sa sayup nga paagi. Ang usa ka tawo, nga naggunit sa

usa ka basong alak sa usa ka kamot, nagsayaw sa palibut sa

Kristiyano ug gisulayan siya sa pagtintal sa mga sayup nga

kalipayan sa kalibutan. Hinuon, wala kini epekto sa

nagpahinungod nga Kristiyano. Gipapatay siya kauban si

Cristo bahin sa sala ug kalibotanon nga mga pangibog. Ang

bituon sa iyang tanlag limpyo ug masanag . Ang bukas nga

puntil nga salapi nagpakita nga dili ra ang iyang kasing-kasing

kon dili lakip usab ang iyang salapi gipahinungod sa

Diyos. Ang tinapay ug ang isda nagpakita nga siya nagpuyo

limpyo ug pagpugong sa kaugalingon nga kinabuhi. Wala niya

gidaot ang iyang kinabuhi sa maisug nga ilimnon.

Gipakita sa bukas nga libro nga ang Bibliya usa ka bukas nga

libro alang kaniya, ug ginabasa ug gitun-an niya kini adlaw-

adlaw. "Kinsa man, ang makapahimulag kanato gikan sa gugma

ni Cristo? Mahimo ba kini sa kasamok, o kalisud o pag-antos

o gutom o kakabus o katalagman o kamatayon? Dili, sa tanan

niining mga butanga kita adunay hingpit nga kadaugan pinaagi

Kaniya nga nahigugma!" Roma 8: 35-37. "Mao nga ang tanan

nga nagkahiusa kang Cristo dili magpadayon sa

pagpakasala." 1 Juan 3: 6-10. "Tungod kay ang matag anak sa

Dios makahimo sa pagpildi sa kalibutan. Ug nadaog naton ang

kadaugan sa kalibutan pinaagi sa atong pagsalig." 1 Juan 5:

4, 5. "Dili, sa tanan niining mga butanga kita adunay hingpit

nga kadaugan pinaagi Kaniya nga nahigugma

kanato!" Roma 8:37.

Page 21: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 21

Sa ikanapulo nga hulagway nakita naton nga ang usa ka tawo

nga nabuhi ug naglakaw uban ang Dios dili mahadlok sa

kamatayon. Pag-abut sa panahon nga siya mamatay, siya

moadto nga malipayon. Si Apostol Pablo nagsulat, "Gusto ko

nga biyaan kining kinabuhia ug makig-uban kang Cristo, nga

labi ka kaayo nga butang." Filipos 1:23. "Daghang mga

kuwarto sa balay sa akong Amahan. Mobalik ako ug dad-on

Page 22: ANG KASINGKASING SA TAWO - ANG GIYA ALL NATIONS …

Download from www.angp-hb.co.za page 22

ko ikaw sa akon aron nga diin ka ako." Juan 14: 1-4. "Ang wala

nakita o nadungog bisan kinsa, nga wala’y gihunahuna nga

mahitabo, mao ang butang nga giandam sa Diyos alang sa mga

nahigugma Kaniya." 1 Mga Taga-Corinto 2: 9. "Malipayon sila

nga gikan karon mamatay sa pag-alagad sa Ginoo! Malipay sila

sa pahulay gikan sa ilang paghago, tungod kay ang

sangputanan sa ilang pag-alagad kauban nila." Mga

Pinadayag 14:13. "Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan

nga sulugoon!" Mateo 25:21.

Mag-ampo kita

O Diyos nga mianha ako kanimo uban ang akong makasasala

ug tig-a nga kasingkasing. Dili nako kini mabag-o. Kuhaa ang

akong kasingkasing ingon niini. Paghimo kanako usa ka putli

nga kasingkasing ngari kanako, Oh Dios. Pun-a ako sa imong

Balaang Espiritu ug gugma. Amen.

Alang sa libre nga literatura sa Ebanghelyo, mga libro ug

tract sa sobra sa 520 nga sinultian, kontaka kami:

E-MAIL: [email protected]

TANAN NGA NASOD SA EBANGHELYO SA

EBANGHELYO

PO BOX 2191, PRETORIA, 0001, RSA

(Usa ka Misyon sa Panitikan sa Ebanghelio nga gipondohan

sa mga donasyon)

Makig- angot sa opisina sa TANAN NGA NASOD

GOSPEL PUBLISHERS sa [email protected] kung

gusto nimo nga idugang namon ang imong mga detalye

sa pagkontak dinhi.