56
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2021-02-09 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-14.45 Beslutande Sara Lundberg (s), ordförande Marcus Lundberg (s), Britt-Inger Hedman (v) Margoth Holmqvist (v) Martin Nilsson (c) Lennart Wigenstam (c) Marius Helland Vassbotn (m) Kristina Taimi (s), tjg ersättare Lena Karlsson (s), tjg ersättare Bjarne Hald (c), tjg ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Mats Lundberg, HR-chef § 34 Magnus Öhman, Räddningschef § 35 Peter Rydfjäll, kommunfullmäktiges ordförande Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset Arvidsjaur 2021-02-12 kl. 15.00. plats och tid Paragrafer 1-39 Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström ___________________________ Ordförande Sara Lundberg Justerande Bjarne Hald Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget 2021-03-06 sattes upp tas ned Förvaringsplats för Kommunstyrelsen 2021-02-09 2021-02-12 Kommunstyrelsens kansli protokollet Underskrift Liselott Sandström Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 1

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-14.45

Beslutande Sara Lundberg (s), ordförande

Marcus Lundberg (s),

Britt-Inger Hedman (v)

Margoth Holmqvist (v)

Martin Nilsson (c)

Lennart Wigenstam (c)

Marius Helland Vassbotn (m)

Kristina Taimi (s), tjg ersättare

Lena Karlsson (s), tjg ersättare

Bjarne Hald (c), tjg ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens

Mats Lundberg, HR-chef § 34

Magnus Öhman, Räddningschef § 35Peter Rydfjäll, kommunfullmäktiges ordförande

Ulf Starefeldt, socialchef

Birgitta Häggström, ekonomichef

Liselott Sandström, sekreterare

Bjarne Hald

Kommunalhuset Arvidsjaur 2021-02-12 kl. 15.00.

plats och tid

Paragrafer 1-39

Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström

___________________________

Ordförande Sara Lundberg

Justerande Bjarne Hald

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget Datum då anslaget 2021-03-06

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för

Kommunstyrelsen

2021-02-09

2021-02-12

Kommunstyrelsens kansli

protokollet

Underskrift Liselott Sandström

Utdragsbestyrkande

Page 2: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 2

Ärendeförteckning

Ks § 1

Fastställande av dagordning

Ks § 2

Val av justerare samt tid och plats för justering

Ks § 3

Meddelandeärenden

Ks § 4

Anmälan av beslut i delegerade ärenden

Ks § 5 Dnr 00004/2020 042

Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2020

Ks § 6 Dnr 00006/2021 106

Budget år 2021 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

Ks § 7 Dnr 00264/2018 102

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i rådet för pensionärer och

funktionsvarierade

Ks § 8 Dnr 00264/2018 102

Avslutande av ärende - Återremiss för klargörande av ledamöters uppgift i

tidigare råd för funktionshindrade och pensionärer

Ks § 9 Dnr 00222/2020 002

Ändring i bilaga till kommunstyrelsens delegationsordning

Ks § 10 Dnr 00253/2020 001

Omprövning av beslut - Organisatorisk placering av överförmyndarhand-

läggare

Ks § 11 Dnr 00307/2020 536

Begäran om trafikplikt på busslinje 133 – Moskosel, inom Arvidsjaurs

kommun

Ks § 12 Dnr 00007/2021 252

Avtal om tidsförlängning avseende bebyggelse av villatomten

Ordföranden 6

Ks § 13 Dnr 00019/2021 998

Information om resultatprognos för 2021 - Arvidsjaur Flygplats AB

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 3: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 3

Ärendeförteckning

Remittering

Remittering

Ks § 14 Dnr 00019/2021 998

Uppföljning av Arvidsjaur Flygplats AB’s verksamhet och ekonomi år 2021

Ks § 15 Dnr 00280/2020 256

Utökning av villatomter vid Byggyrkesgatan och Teknikerstigen

Ks § 16 Dnr 00282/2020 008

Medfinansiering av programmet ”Decennium” (1,76-pengar)

Ks § 17 Dnr 00020/2021 773

Begäran om tillfälligt avsteg från gällande riktlinjer för friskvårdsbidrag

Ks § 18 Dnr 00284/2020 048

Nya redovisningsprinciper för finansiell leasing

Ks § 19 Dnr 00240/2020 106

Löpande information till kommunstyrelsen från kommunens representant i

Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)

Ks § 20 Dnr 00154/2018 141

Tilläggsbudget - Statsbidrag för att stärka näringslivet i glesbygd

(1,76-pengar)

Ks § 21 Dnr 00058/2020 041

Äskanden om tilläggsbudget för år 2021

Ks § 22 Dnr 00305/2020 612

Kostnadstäckning för lokalhyra på flygplatsen för Flygtekniskt program

genom omföring av budgetmedel

Ks § 23 Dnr 00018/2021 003

Arbetsordning för kommunala rådet för pensionärer och funktionsvarierade

Ks § 24 Dnr 00309/2020

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av fast egendom

Ks § 25 Dnr 00021/2021 003

Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning

Ks § 26 Dnr 00129/2020 007

Återrapportering - Granskning av fastighetsförsäljning år 2019

Ks § 27 Dnr 00284/2019 009

Motion – Inrättande av ett kultur- och fritidsutskott Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 4: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 4

Ärendeförteckning Ks § 28 Dnr 00310/2020 303

Dagvattenstrategi för Arvidsjaurs kommun

Ks § 29 Dnr 00022/2021 042

Gemensamma planeringsförutsättningar inför 2022-2024

Ks § 30 Dnr 00023/2021 991

Direktiv till AKAB´s stämmoombud vid 2021 års bolagsstämma

Ks § 31 Dnr 00294/2019 011

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Arvidsjaurs kommun

Ks § 32 Dnr 00024/2021 101

Redovisning av ej verkställda beslut år 2020

Ks § 33 Dnr 00025/2021 009

Redovisning av motioner år 2020

Ks § 34 00001/2021 101

Vision och övergripande mål, ledning och utveckling, principer och

värderingar för kommunens HR-arbete

Ks § 35 00001/2021 101

Information om förändringar i Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Ks § 36 Dnr 00002/2021 101

Kommunchefens rapport

Ks § 37 Dnr 00003/2021 101

Rapport från kommunstyrelsens ordförande

Ks § 38 Dnr 00026/2021 991

VD-rapport - Arvidsjaur Kommunföretag AB

Ks § 39 Dnr 00034/2021 700

Information från SmåKom

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Page 5: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 5

Fastställande av

dagordning

Ks § 1

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Utöver den dagordning som föreligger förslås följande;

Bjarne Hald (c)

Ny punkt - Information från SmåKom.

Punkt 9 ”Arbetsordning – Rådet för pensionärer och funktionsvarierade”

flyttas som ny punkt 22.

Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs med det tillägg och den ändring som föreslagits

av Bjarne Hald.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 6: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 6

Val av justerare samt tid

och plats för justering

Ks § 2

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

Kommunstyrelsens beslut

1. Bjarne Hald utses att justera protokollet.

2. Marius Helland Vassbotn utses till ersättare.

3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2020-02-12

klockan 15.00.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 7: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 7

Ks § 3 Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden

* Avtal mellan samverkande kommuner - gemensam nämnd för drift av

personalsystem 2021-01-01--2021-06-30

- Skellefteå kommuns kommunfullmäktige § 282 2020-11-17

* Cirkulär 20:47 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av

pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt

förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:48 - Bestämmelser för arbetstagare i

arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Exp av regeringsbeslut – Uppdrag att förbättra möjligheterna till mobil

uppkoppling på fjärrtåg

- Regeringskansliet

* Exp av regeringsbeslut – Erbjudande att upprätthålla en funktion som

regional bredbandskoordinat

Regeringskansliet

* Internkontrollplan för år 2021

- Socialnämnden 2020-12-07 § 71

* Styrelseprotokoll 2020-09-17

- Arvidsjaurhem AB

* Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall år 2021

- SCB

* Cirkulär 20:62 - Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av

sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställningsskyddslagen

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:56 - Omsorgsprisindex (OPI) för 2021

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Förlängning av undantag från överläggningsskyldigheten vid

avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19

- Sveriges Kommuner och Regioner

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Meddelandeärenden

Page 8: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 8

Ks § 3, forts. Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden

* Cirkulär 20:50 - Sotningsindex 2020

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:51 - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och

Med stud 20 - med OFR Läkare

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:49 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,

skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt

AGS-KL

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Protokoll 2020-12-04

- Gemensam nämnd för drift av personalsystem

* Protokoll 2020-06-08 och 2020-08-24

- Arbetsgruppen för samisk förvaltning

* Cirkulär 20:20 - Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift,

prognos 2020–2022

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:59 - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:58 - Redovisningsfrågor 2020 och 2021

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:57 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 20:61 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna

bestämmelser samt bilagor till AB

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Ekonomisk uppföljning november 2020 - Kommunstyrelsen

- Ekonomienheten

* Meddelande 24/2020 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges

Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021

- Sveriges Kommuner och Regioner

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 9: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 9

Ks § 3, forts. Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden

* Protokoll 2020-12-04

- Tillväxtberedningen

* Styrelseprotokoll 2020-12-09

- Arvidsjaurs Energi AB

* Styrelseprotokoll 2020-05-28, 2020-08-25, 2020-10-22, 2020-12-03

samt 2020-12-17

- Arvidsjaur Flygplats AB

* Kommunens svar på Bostadsmarknadsenkät 2021

- Samhällsbyggnadskontoret

* Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelse mellan staten

och SKR om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den

äldre i fokus

- Socialdepartementet

* Cirkulär 21:09 – Bestämmelser för arbetstagare i

arbetslivsintroduktionsanställning – BAL20

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Cirkulär 21:10 – Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och

introduktionsanställning – BUI20

- Sveriges Kommuner och Regioner

* Information om sänkt anslag till statsbidrag för förebyggande åtgärder

mot naturolyckor

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

* Årsstämmoprotokoll 2020-05-06

- Arvidsjaurs Energi AB

* Protokoll extra bolagsstämma 2020-10-20

- Arvidsjaurs Energi AB

* Protokoll 2021-01-20

- Arvidsjaurs Kommunföretag AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.

_____ Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 10: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 10

Anmälan av beslut i

delegerade ärenden

Ks § 4

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 §§ 76-85 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 §§ 1-12 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-22 §§ 13-13 2021

II Övriga delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg

Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande

att nämndens avgörande inte kan avvaktas §§ 6-7 2020

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg

Utbetalning av pengar avsatta till utveckling av Moskosels-

området §§ 3-3 2020

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän

handling med förbehåll som rör upphandling §§ 2-2 2021

Kommunchef Ulf Starefeldt

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän

handling med förbehåll som rör upphandling §§ 29-29 2020

Kommunchef Ulf Starefeldt

Beslut om utbetalning av pengar för utförda examens-

arbeten inom kommunen enligt antagna riktlinjer §§ 1-1 2020

Kommunchef Ulf Starefeldt

Omprioriteringar i investeringsbudget inom kommun-

styrelsens förvaltningsområde §§ 6-7 2020

Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt

Föreningsstöd till idrotts/fritidsföreningar enligt antagna

riktlinjer §§ 2-2 2020

Ekonomichef Birgitta Häggström

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän

handling med förbehåll som rör upphandling §§ 27-32 2020

§§ 1, 3-5 2021

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 11: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 11

Ks § 4, forts.

II Övriga delegeringsbeslut

Avfallschef Johan Åberg

Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde §§ 1-1 2020

Samhällsplanerare Agneta Nauclèr

Yttrande till polisen ang. upplåtelse av offentlig plats §§ 1-1 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 12: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 12

Ekonomisk uppföljning

månadsvis år 2020

Bilaga ./.

Ks § 5 Dnr 00004/2020 042

Ekonomisk uppföljning till och med 2020-11-30 redovisas.

Kommunfullmäktige har ett prognostiserat underskott på 0,1 Mkr. Det

beror på att budgeten för 2020 är satt utifrån utfallet 2018 vilket inte

kommer att räcka 2020.

Kommunstyrelsen

SKR har minskat prognosen för skatteunderlagets utveckling när andra

vågen av Corona kom i höst.

I kommunstyrelsens prognos för helår ingår inte beslutad kostnad för

pensionsinlösen 20 Mkr.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde prognostiserar ett överskott med

6,1 Mkr, vilket är 1,2 Mkr bättre än vid delårsrapporten.

Socialnämnden

Socialnämnden ser ut att göra ett mycket bättre resultat än vid förra

prognosen. Det beror på att nämnden får mer pengar för Corona än vad som

det prognostiserats för. Socialnämnden prognostiserar ett överskott för

helår med ca 2,5 Mkr.

Barn och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 3,2 Mkr.

Detta beror till största del på att förvaltningen har påbörjat arbetet med

verksamhetsförändringar som kommer att ske till budget 2021.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och byggenheten prognostiserar ett överskott om ca 0,3 Mkr, främst

på grund av lägre personal- och verksamhetskostnader. Verksamhets-

kostnaderna är lägre med anledning av lågintensiv tillsynsverksamhet, det

viss säga ingen provtagning, inga läns- eller riksprojekt, lite resor och

kurser osv. - främst med anledning av pandemin. Intäkterna ser ut att ligga i

nivå med budget.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ekonomisk redovisning 2020-11-30 läggs med beaktande till

handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Uppföljning

Utdragsbestyrkande

Page 13: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09 § 5. 1 (3)

Kommunstyrelsens utfall januari – november 2020

Verks 0-89 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad

Ansvar 2020

jan-okt 2020

avvikelse 2020 budget-

utfall

KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM Kostnader 2 069 1 741 2 213 Intäkter -100 -212 -204

NETTO 1 969 1 529 276 2 009 -40

KOMMUNSTYRELSEN

Kostnader 18 869 22 342 18 329 Intäkter -8 700 -12 540 -7 982

NETTO 10 169 9 802 -480 10 347 -178

SAMHÄLLSBYGGNADS

Kostnader 36 050 32 007 35 005 Intäkter -9 544 -8 772 -9 725

NETTO 26 506 23 235 1 062 25 280 1 226

FASTIGHETER

Kostnader 29 305 25 712 29 345 Intäkter -45 555 -42 359 -46 161

NETTO -16 250 -16 647 1 751 -16 816 566

AFFÄRSVERKSAMHET

Kostnader 35 996 31 203 35 260 Intäkter -39 186 -34 300 -37 626

NETTO -3 190 -3 097 173 -2 366 -824

STÖDFUNKTIONEN

Kostnader 32 993 28 203 32 028 Intäkter -11 483 -10 196 -11 683

NETTO 21 510 18 007 1 711 20 345 1 165

NÄRINGSLIV Kostnader 4 633 2 646 3 574 Intäkter -398 -1 836 -1 908

NETTO 4 235 810 3 072 1 666 2 569

MEDBORGARSERVICE/TURISM Kostnader 2 794 2 127 2 138 Intäkter -1 170 -1 365 -1 268

NETTO 1 624 762 727 870 754

Page 14: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

2 (3)

Verks 0-89 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad

Ansvar 2020

jan-okt 2020

avvikelse 2020 budget-

utfall

ARB. MARKN o INTEGRATION Kostnader 6 922 4 706 5 522 Intäkter -6 570 -5 684 -5 883

NETTO 352 -978 1 301 -361 713

KULTUR Kostnader 12 845 10 728 12 261 Intäkter -2 560 -2 182 -2 293

NETTO 10 285 8 546 882 9 968 317

FRITID

Kostnader 8 766 8 223 8 946 Intäkter -475 -426 -435

NETTO 8 291 7 797 -197 8 511 -220

RÄDDNINGSTJÄNST

Kostnader 9 351 8 305 9 251 Intäkter -1 215 -1 127 -1 215

NETTO 8 136 7 178 280 8 036 100

73 637 56 944 10 557 67 489 6 148 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

Prognos Arvidsjaurs kommun 2020

Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse

2020 2020 2019 2020 (Rätt tecken)

Jan-nov Jan-nov

KS 73 637 56 944 50 071 67 489 6 148

BoU 161 169 140 737 141 803 157 938 3 231

Soc 184 644 173 220 170 371 182 146 2 498

MBHN 2 137 1 373 1 514 1 839 298

Summa nämnder och styrelser 421 587 372 274 363 759 409 412 12 175

Interna poster - 9 456 - 2 258 - 9 000 9 000

Löneökning 4 584 - 4 584 -

Pensioner 7 500 7 669 8 478 9 000 - 1 500

Avskrivningar 17 000 16 512 16 120 18 000 - 1 000

Verksamhetens nettokostnader 450 671 386 999 386 099 431 996 18 675

Skatteintäkter - 314 184 - 283 975 - 288 307 - 307 773 - 6 411

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag - 137 413 - 139 796 - 115 258 - 150 814 13 401

Verksamhetens resultat - 926 - 36 772 - 17 466 - 26 591 25 665

Räntenetto - 1 500 - 748 - 940 - 1 500 -

-

Årets resultat/Prognos - 2 426 - 37 520 - 18 406 - 28 091 25 665

Page 15: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

3 (3)

Uppföljning aktivitet 002 Corona per förvaltning tkr

Personal Övrigt Totalt

KS 297 585 882

BoU 40 104 144

Soc 4 525 1 105 5 630

MBHN 107 107

Totalt 4 969 1 794 6 763

Page 16: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 13

Budget år 2021 för

Partnerskap Inland

- Akademi Norr

Beslutet skickas till:

. Akademi Norr

Ks § 6 Dnr 00006/2021 106

I Akademi Norrs förbundsordning § 12 står följande om ”Budget och

ekonomisk styrning”:

” Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till

medlemskommunernas.

Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under

budgetåret.

Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget

senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under

oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten

enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där

budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer

direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till

förbundet”.

Förslag till medlemsavgift för 2021 för Arvidsjaurs kommun är

91 520 kronor.

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna

haft möjlighet att yttra sig om den föreslagna budgeten.

Kommunstyrelsens beslut

1. Budget för 2021 för Partnerskap Inland – Akademi Norr godkänns.

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och förslag till budget 2021

Utdragsbestyrkande

Page 17: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 14

Val av ordinarie

ledamöter och ersättare i

rådet för pensionärer och

funktionsvarierade

Beslutet skickas till:

. Berörda

. Kommunstyrelsens kansli

. Löner

Ks § 7 Dnr 00264/2018 102

Förslag till ny arbetsordning för rådet för pensionärer och funktions-

varierade har upprättats. Kommunfullmäktige tar ställning till förslaget vid

sammanträde 2021-02-23.

Kommunstyrelsen har att utse två ordinarie ledamöter och en ersättare till

rådet.

Beslutet bör gälla under förutsättning att kommunfullmäktige antar

föreslagen arbetsordning.

Nomineringar under sammanträdet

Britt-Inger Hedman (v)

Sara Lundberg väljs som ordinarie ledamot

Kristina Bäckström väljs som ordinarie ledamot

Kristina Bäckström (c)

Marcus Lundberg väljs som ersättare

Proposition Ordföranden ställer nomineringarna under proposition, varefter hon

förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med desamma.

Kommunstyrelsens beslut

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer arbetsordning

för Rådet för pensionärer vid sammanträde 2021-02-23, väljs följande

ledamöter till rådet:

Sara Lundberg, ordinarie

Kristina Bäckström, ordinarie

Marcus Lundberg, ersättare

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 18: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 15

Avslutande av ärende

- Återremiss för

klargörande av ledamöters

uppgift i tidigare råd för

funktionshindrade och

pensionärer

Beslutet skickas till:

. Kommunstyrelsens kansli

Ks § 8 Dnr 00264/2018 102

Kommunstyrelsen återremitterade 2019-01-08 ärendet om val av ordinarie

representanter och ersättare ersättare i rådet för funktionshindrade och

pensionärer för klargörande av vilken uppgift kommunstyrelsens

representants skulle ha i rådet eftersom detta inte framgick i

arbetsordningen.

Vid dagens sammanträde har förslag till ny arbetsordning för rådet

behandlats.

Eftersom återremissen gällde en arbetsordning som inte längre är aktuell,

bör ärendet avslutas.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet avslutas.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 19 2019-01-08

Utdragsbestyrkande

Page 19: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 16

Ändring i bilaga till

kommunstyrelsens

delegationsordning

Beslutet skickas till:

. Kommunstyrelsens kansli

Ks § 9 Dnr 00222/2020 002

I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen

2020-10-13 § 153, bilaga 1 ”Verkställighet i personalfrågor”, framgår att:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om anställningsvillkor vid

nyanställning och förändrade arbetsvillkor under pågående anställning samt

lönesättning och årlig lönerevidering för kommunchef, förvaltningschefer,

ekonomichef, näringslivschef och HR-chef efter samråd. ”

Det är kommunchef som personalansvarig chef som genomför RUS-samtal

med nämnda chefer. Under samtalet går man igenom det som har betydelse

för arbete, utveckling och trivsel för den enskilde medarbetaren samt

arbetsinsatsen under den gångna perioden. Lönerevisionen sker normalt

under april och därefter genomför personalansvariga chefer lönesamtal med

sin personal.

Kommunchef Ulf Starefeldt har med anledning av ovanstående föreslagit en

ändring i bilaga 1 till kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om anställningsvillkor och

lönesättning vid nyanställning och förändrade arbetsvillkor under

pågående anställning för kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef

och HR-chef. Kommunchef ansvarar för årlig lönerevidering och har

dessförinnan samråd med arbetsutskottet samt informerar om utfallet.

2. Årlig lönerevidering av kommunchef sker av arbetsutskottet.

3. Ändringen tillförs Bilaga 1 i delegationsordningen.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt

Utdragsbestyrkande

Page 20: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 17

Omprövning av beslut

- Organisatorisk placering

av överförmyndarhand-

läggare

Beslutet skickas till;

. Ulf Starefeldt

. Matts Good

. Lena Ruth

. Kommunfullmäktige

. Överförmyndarnämnden

Ks § 10 Dnr 00253/2020 001

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27 § 138 att teckna avtal för inträde

i Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd för mandatperioden

2019-2022. Beslutet innebar att handläggningen av överförmyndarärenden

behövde förändras för Arvidsjaurs kommuns del eftersom handläggningen

dittills skötts av överförmyndaren. En 0.5 tjänst överförmyndarhandläggare

inrättades därför hos Arvidsjaurs kommun, placerad inom

kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 § 189 att överförmyndar-

handläggaren skulle placeras inom socialnämndens verksamhetsområde,

under socialchefens ansvar, från och med 2019-11-01. Frågan om ändring av

organisatorisk placering av överförmyndarhand-läggare behandlades i

kommunstyrelsen 2020-11-10 § 192. Kommunstyrelsen beslutade att

styrelsens beslut 2019-10-15 § 189 inte skulle ändras.

Ordföranden i den gemensamma överförmyndarnämnden har skrivit till

kommunen och pekat på att placering inom socialnämnden är tveksam

eftersom det kan uppstå intressekonflikt och att därmed överförmyndarens

opartiskhet kan ifrågasättas.

Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn över gode män,

förvaltare och förmyndare. Huvudmännen*) påverkas ofta av beslut som tas i

socialförvaltningen. Det kan handla om beslut inom LSS, bistånd eller annat

personligt stöd. Av den anledningen kan Arvidsjaurs kommuns tillsyn

komma att ifrågasättas om verksamhet, chef och handläggare tillhör samma

förvaltning som huvudmännen har en beroendeställning till. I Skellefteå

kommun flyttades överförmyndarverksamheten från Socialförvaltningen just

av den anledningen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Överförmyndarhandläggaren placeras inom kommunstyrelsens

verksamhetsområde och lyder direkt under kommunchefen.

_____

*)

Huvudman är den som av tingsrätten bedöms ha rätt till god man eller behöva ha

förvaltare.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Ulf Starefeldt

Skrivelse – Ordförande i Gemensam överförmyndarnämnd

Utdragsbestyrkande

Page 21: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 18

Begäran om trafikplikt på

busslinje 133 – Moskosel,

inom Arvidsjaurs kommun

Beslutet skickas till:

. RKM

. Erika Resin

Ks § 11 Dnr 00307/2020 536

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) ansvarar för den

regionala kollektivtrafiken i länet.

Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt vilket beskriver

den del av kollektivtrafiken som finansieras av skattemedel och som

offentligheten tar ansvar för och utvecklar enligt strategier och uppsatta

mål. Ett beslut om allmän trafikplikt måste finnas innan upphandling sker

och avtal skrivs. Beslut om allmän trafikplikt får endast fattas av regionala

kollektivtrafikmyndigheten.

Process för allmän trafikplikt och beslut om allmän trafikplikt inleder RKM

cirka tre år innan trafikstart. I begäran om allmän trafikplikt ska kommunen

även meddela vilken trafikeringssträcka som kommunen avser att

upphandla.

I Arvidsjaur löper nuvarande avtal för linje 133 Arvidsjaur-Moskosel ut

2021-12-31 och kommunen måste därför lämna in begäran om fortsatt

trafikplikt.

Trafikhandläggare Erika Resin föreslår att kommunstyrelsen ansöker om

fortsatt allmän trafikplikt på busslinje 133 – Moskosel.

Kommunstyrelsens beslut

1. Arvidsjaurs kommun ansöker om fortsatt allmän trafikplikt på

busslinje 133 Moskosel, inom Arvidsjaurs kommun.

2. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och Länstrafiken

Norrbotten AB bemyndigas att gå vidare med upphandling av ovan

nämnda trafiksträcka.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Erika Resin

Utdragsbestyrkande

Page 22: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 19

Avtal om tidsförlängning

avseende bebyggelse av

villatomten

Ordföranden 6

Beslutet skickas till:

. Samhällsbyggnadskontoret

Ks § 12 Dnr 00007/2021 252

När kommunen säljer villatomter finns ett villkor med om att köparen

förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett

bostadshus. Syftet med detta villkor är att hushålla med de tillgängliga

villatomterna så att de villatomter som säljs verkligen blir bebyggda.

Utformningen av villkoret baseras på SKL:s mall.

En person är från och med 2019-10-01 ägare till fastigheten ordföranden 6

i Arvidsjaurs kommun.

I avtalet framgår bland annat:

Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett

bostadshus. Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord

när bostadshuset är färdigt för inflyttning.

Om köparen inte inom tre år från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens

medgivande överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 82 954 kronor. Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av

skäl som kan godtas av kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal

angående den nya tidsfristen.

Ägaren har skickat in en ansökan om förlängning av byggkravet om 2 till 3

år. Anledningen är den rådande pandemin.

Ett förslag till avtal om tidsförlängning har tagits fram.

Kommunstyrelsens beslut

1. Avtal om tidsförlängning av bebyggelse av villatomten Ordföranden 6

godkänns.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Britta Lundgren

Utdragsbestyrkande

Page 23: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 20

Information om

resultatprognos för 2021

- Arvidsjaur Flygplats AB

Beslutet skickas till:

. Arvidsjaur Flygplats AB

. Birgitta Häggström

. Ralf Lundberg

Ks § 13 Dnr 00019/2021 998

VD Ralf Lundberg, Arvidsjaur Flygplats AB, har inlämnat information om

Arvidsjaur Flygplats AB:s resultatprognos inför verksamhetsåret 2021.

På grund av den pågående virusspridningen av covid-19 som just nu finns i

Sverige och Europa, kommer bolagets planeringsförutsättningar att

förändras under verksamhetsåret 2021.

Flygplatsens prognos avviker mycket från budget på grund av framförallt

minskat antal flygningar på den reguljära flygtrafiken år 2021. Detta medför

mindre resenärer och därmed också mindre intäkter. Enligt de beräkningar

som gjorts utifrån de förutsättningar som finns i dagsläget, kommer antal

flygningar minska med ca 50 % jämfört med föregående år. Det betyder

mindre intäkter med ca 7 mkr 2021.

Chartertrafiken från Tyskland kommer förmodligen också att minska en hel

del och det medför mindre intäkter med ca 2 mkr.

Flygplatsbolaget har gjort en ny prognos där de ändrade förutsättningarna

tagits med. Denna prognos visar på ett underskott med ca 4,5 mkr trots att

3 mkr har räknats in i intäkter för planerad korttidspermittering från mars till

december för nästan all personal. Vilka åtgärder som kommer att vidtas ska

behandlas i bolagets styrelse.

Arvidsjaur flygplats AB önskar att driftstödet för flygplatsen kan ökas 2021.

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen har mottagits och kommer att beaktas i kommande

budgetarbete.

____

Justerandes sign

Page 24: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 21

Uppföljning av Arvidsjaur

Flygplats AB’s verksamhet

och ekonomi år 2021

Beslutet skickas till:

. Arvidsjaur Flygplats AB

. Birgitta Häggström

. Ralf Lundberg

. Kommunstyrelsens kansli

Ks § 14 Dnr 00019/2021 998

Vid dagens sammanträde fick kommunstyrelsen ta del av Arvidsjaur

Flygplats AB’s resultatprognos inför verksamhetsåret 2021.

På grund av covid-19 pandemin avviker prognosen stort från budget,

framförallt beroende på minskat antal flygningar på den reguljära

flygtrafiken år 2021. Även chartertrafiken från Tyskland förväntas minska

med ca 2 mkr. Allt detta sammantaget innebär ett förväntat underskott med

4,5 mkr.

I Arvidsjaur Flygplats AB’s ägardirektiv (Kf 2020-06-15 § 81) står att:

”Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess

egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 §

kommunallagen”. (Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som

bedrivs i bl.a. kommunala bolag).

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljning av Arvidsjaur Flygplats AB’s verksamhet och ekonomi

ska fortsättningsvis vara en stående punkt på kommunstyrelsens

dagordning, till dess att kommunstyrelsen beslutar annat.

____

Justerandes sign

Page 25: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 22

Utökning av villatomter

vid Byggyrkesgatan och

Teknikerstigen

Ks § 15 Dnr 00280/2020 256

Kommunen har börjat titta på möjligheterna att tillskapa nya villatomter i

Arvidsjaurs samhälle. I utställningsversionen av översikts- och

tillväxtplanen finns tre nya områden utlagda inom Arvidsjaurs samhälle.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört ett platsbesök vid

Byggyrkesgatan/Teknikerstigen och har efter detta tagit fram ett första

förslag till hur åtta ytterligare tomter skulle kunna tillskapas vid

Byggyrkesgatan och Teknikerstigen. Kommunen använder idag delar av

området som snötipp.

Föreslagna tomter påverkar inte kommunspåret (elljusspåret) och ingen ny

väg behöver anordnas.

Den investering som bedöms kunna uppkomma för att iordningställa

området är eventuellt en mindre vändyta och belysning. Detta är i så fall

ingen stor investering och bedömningen är att tomterna går att sälja även

utan detta.

Förslaget innebär inga investeringskostnader för ledningsnätet för vatten-

och avlopp eftersom ledningar finns i området. Vissa nya anslutningar

kommer att behöva iordningställas men detta bekostas av

anslutningsavgiften. Längs Byggyrkesgatan finns också redan 4

anslutningar.

Skoterleder finns inom området och berör delvis de tänkta tomterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser dock att det bör vara möjligt att dra om

skoterlederna något för att både inrymma skoterleder och nya tomter. Detta

kan vara förenat med en kostnad men bör enligt förvaltningens mening inte

hindra en exploatering. Kontakt har också tagits med skoterföreningen som

meddelat att de inte ser några bekymmer med om skoterleden skulle dras

om.

Utöver ovanstående innebär en exploatering av detta område kostnader i

form av en ny detaljplan för området samt för avstyckning av tomter.

Detaljplanearbetet bedöms kunna genomföras i egen regi och därmed inom

befintligt driftbudget. Kostnaden för fastighetsregleringen beräknas till

200 000 kr för de åtta tomterna.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Britta Lundgren, Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande

Page 26: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 23

Beslutet skickas till

. Samhällsbyggnadskontoret

Ks § 15, forts.

En översiktlig skrivbordsstudie avseende lämpligheten har också

genomförts utifrån tillgängligt GIS-material och förvaltningen gör utifrån

detta bedömningen att området är lämpligt för bostäder.

Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan

för området Byggyrkesgatan/Teknikerstigen.

2. När och om detaljplanen sedan vinner laga kraft bör en

lantmäteriförrättning genomföras. Förvaltningen får då under

budgetprocessen äska om investeringsmedel för detta om inte medel

kan omdisponeras i befintlig investeringsbudget.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Britta Lundgren, Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande

Page 27: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 24

Medfinansiering av

programmet ”Decennium”

(1,76-pengar)

Beslutet skickas till

. Näringslivskontoret

Ks § 16 Dnr 00282/2020 008

Region 10 har utrett ett framtida samarbete i näringslivsfrågor. Utredningen

har mynnat ut i ett programförslag – Decennium - som syftar till att bli

startskottet för ett mer långsiktigt samarbete över kommungränserna.

Decennium bygger på att varje kommun i Region 10 satsar

1,0 Mkr från statsbidraget som medfinansiering i ett gemensamt program

för näringslivsutveckling. I programmet förväntas utöver kommunerna i

Region10 även Almi ingå samt Vinnova och Tillväxtverket. Målsättningen

är att få till en långsiktig finansiering. I budgetförslaget finns utrymme för

respektive kommun att anställa en näringslivsutvecklare på heltid inkl.

budget för omkostnader samt visst utrymme för aktiviteter.

Arvidsjaurs kommun har beviljats stöd från Tillväxtverket för 2021 med

1,76 Mkr.

Hur kommunerna administrerar och använder 1,76-medlen idag ser väldigt

olika ut. Vissa har använt medlen för att finansiera personal medan

Arvidsjaurs kommun i hög grad har använt dem för att medfinansiera

projekt och andra specifika satsningar. Den metod som tillämpats i

Arvidsjaur, med kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutande instans,

har fungerat bra.

Vad gäller Decennium ligger osäkerheten framförallt i huruvida R10 får ett

program som finansieras även efter 2021, samtidigt som budskapet i

underlagen säger att det endast kan bli verklighet om alla 10 kommuner

deltar.

Medfinansiering av Decennium innebär inte att Arvidsjaurs kommun

förlorar mandatet över hur pengarna ska användas. Pengarna ska nyttjas där

kommunen anser att de gör störst nytta för det lokala näringslivsklimatet,

men i samverkan med övriga kommuner inom Region 10.

Kommunstyrelsens beslut

1. Arvidsjaurs kommun avser att medfinansiera programmet Decennium

med 1,0 Mkr under 2021.

2. Pengar till medfinansiering tas från statsbidrag för att stärka

näringslivet i glesbygd, de s.k. 1,76-pengarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Anne Enoksson

Utdragsbestyrkande

Page 28: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 25

Begäran om tillfälligt

avsteg från gällande

riktlinjer för

friskvårdsbidrag

Beslutet skickas till:

. HR

Ks § 17 Dnr 00020/2021 773

Arvidsjaurs kommun erbjuder tillsvidareanställda och månadsanställda, som

varit anställda mer än 5 månader, ett friskvårdsbidrag upp till 500 kr per år.

Detta bryter mot Skatteverkets regler om skattefrihet. Personalförmånen

måste vända sig till alla anställda hos arbetsgivaren, inklusive timanställda.

Avräkning får dock göras utifrån anställningens omfattning.

Nuvarande budget för friskvård är 200 Tkr. Den har inte nyttjats fullt ut och

därför har vissa år har satsningar gjorts på extra friskvårdsaktiviteter

(exempelvis Kommunutmaningen). Genom att erbjuda även timanställda

förmånen, kan extra satsningar utebli med nuvarande budget.

HR-enheten vill att kommunstyrelsen beviljar avsteg från gällande riktlinjer

så att friskvårdsbidrag kan erbjudas till alla kommunens anställda.

Nya riktlinjer för friskvård och rutiner för handläggning är under

upprättande. Ett förslag till nya riktlinjer kommer att lämnas till

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16.

Kommunstyrelsens beslut

1. HR-enheten tillåts att för perioden fram till dess nya riktlinjer har

antagits, bevilja friskvårdsbidrag för samtliga av kommunens anställda,

med avräkning utifrån anställningens omfattning.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Lotta Levander

Utdragsbestyrkande

Page 29: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 26

Nya redovisningsprinciper

för finansiell leasing

Ks § 18 Dnr 00284/2020 048

Det finns två olika former av leasing, finansiell- och operationell leasing.

Skillnaden gäller främst ägandet av objektet. Finansiellt leasingavtal är ett

leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med

ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till

leasetagaren. Operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett

finansiellt leasingavtal.

I balansräkningen ska leasetagaren redovisa objekt som innehas enligt ett

finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen.

Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som en skuld i

balansräkningen.

I resultaträkningen ska ett finansiellt leasingavtal medföra avskrivningar

och räntekostnader. Tillgången ska skrivas av enligt samma princip som

gäller för andra tillgångar av samma slag. Om det inte med rimlig grad av

säkerhet kan fastställas att äganderätten övergår till leasetagaren vid slutet

av leasingperioden, skrivs objektet av helt under leasingperioden, eller

nyttjandeperioden, om denna är kortare.

Leasingavgiften för operationella leasingavtal (exklusive avgifter för

service, försäkring och underhåll) fördelas linjärt över leasingperioden,

såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens

ekonomiska nytta över tiden.

Vid inköp av personbil eller motorcykel till verksamheten är det generellt

inte tillåtet att dra av ingående moms. När personbil eller motorcykel hyrs

eller leasas har den som hyr eller leasar enligt en schablonregel rätt att dra

av halva momsbeloppet. Alla fordon - personbil, lastbil, buss etc. under

3,5 ton klassas som personbil med några undantag.

Från september 2020 har ett nytt avtal för fordon upphandlats där

kommunen avtalat om operationell leasing. Det kommer att bokföras som

driftkostnad, precis som tidigare, vilket gör att det inte behöver finnas något

investeringsbeslut.

Under våren 2020 förvärvade socialförvaltningen, via finansiell leasing,

fyra bilar och kommunstyrelsen en bil. Dessa fem bilar kostar ca 1,5 Mkr

vilket inte finns upptaget inom investeringsbudgeten och det finns inte

heller något beslut att uppta en skuld för detta.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande

Page 30: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 27

Beslutet skickas till

. Ekonomichef

Ks § 18, forts.

I revisionsrapporten i samband med årsbokslutet för 2019 konstaterades att

leasing inte bokförs på ett korrekt sätt inom kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Med anledning av ändrade redovisningsprinciper godkänns att 1,5 Mkr

upptas som en anläggningstillgång i anläggningsregistret och att det

finansieras som en långfristig skuld till leasingbolaget enligt reglerna

för finansiell leasing (Rådet för kommunal redovisning, RKR 5).

Det finns inga medel avsatta i investeringsbudgeten för 2020 till dessa

fordon.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande

Page 31: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 28

Löpande information till

kommunstyrelsen från

kommunens representant i

Norrbottens Läns

Kollektivtrafikmyndighet

(RKM)

Bilaga ./.

Beslutet skickas till:

. Peter Rydfjäll

Ks § 19 Dnr 00240/2020 106

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:

• Övriga nämnders verksamhet

• Bolagens verksamhet

• Verksamhet enligt avtalssamverkan

• Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunalförbund kommunen är

medlem i utövas i första hand genom att ta del av budget och

verksamhetsplan, årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport.

Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att

leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså

med styrelsens uppgift att följa frågor av betydelse för kommunens

utveckling och ekonomiska ställning.

Vid revision av 2019 års verksamhet och räkenskaper riktade revisorerna

anmärkning mot;

” förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern kontroll

av ekonomin, dels bristande måluppfyllelse för ekonomin.

Förbundsdirektionen har brustit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet som

bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att

medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med

väsentligt ökade bidrag ”.

Med anledning av revisorernas anmärkning beslutade kommunfullmäktige

2020-10-27 § 113 att kommunfullmäktiges representant i RKM vid varje

kommunstyrelsetillfälle efter att direktionen sammanträtt lämna skriftlig

redovisning till kommunstyrelsen.

RKM’s direktion sammanträdde 2020-12-15.

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Redovisning – Peter Rydfjäll

Utdragsbestyrkande

Page 32: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09 § 19.

Rapport från direktionsmöte 2020-12-15 RKM

Projekt Tåg

Budget 2021 för Norrtåg AB är fastställd.

RKM’s målsättning är att tågtrafik Haparanda-Luleå ska starta 2021-04-01.

Det ekonomiska läget

Prognosen för Länstrafiken i Norrbotten för helåret 2020 visade ett underskott på

27,5 Mkr per 2020-11-30. I prognosen ingår ersättning för förlorade biljettintäkter för

perioden 1 mars-30 juni 2020 på 13,7 mkr. Totalt har biljettintäkterna minskat med

28,2 Mkr jämfört med 2019.

Underskottstäckning

Fördelningen av underskottet för 2019 har varit föremål för diskussion och översyn av

juridiska ombud i juni 2020, då tolkningen av de tecknade avtalen varit olika. En

arbetsgrupp skall tillsättas "som skall genomlysning avtalssituationen, parternas olika

tolkningar, i avsikt att ta fram en lösning".

Regionen har betalat 15 Mkr av de 23 Mkr de skall betala för preliminär

underskottstäckning 2020.

Projekt ny trafikkarta

En ny trafikkarta skall tas fram. "Den nya trafikkartan ska möta kraven på en bättre

kostnadseffektivitet, bättre kundattraktivitet och samordna regional-, lokal- tätorts- och

tågtrafik"

Peter Rydfjäll

Ledamot i direktionen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet

Page 33: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 29

Tilläggsbudget

- Statsbidrag för att stärka

näringslivet i glesbygd

(1,76-pengar)

Ks § 20 Dnr 00154/2018 141

Tillväxtverket har gett statsbidrag till kommuner i glesbygd för närings-

befrämjande eller landsbygdsutvecklande åtgärder, de så kallade 1,76-

medlen. Enligt RKR ska intäkter som inte har några restriktioner redovisas

enligt följande:

Finns inga villkor och restriktioner för ett bidrag eller en kostnadsersättning,

intäktsredovisas bidraget eller kostnadsersättningen så fort det är sannolikt

att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att

tillfalla kommunen.

En ny kommunal bokförings- och redovisningslag har börjat gälla från och

med 2019-01-01. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har omarbetat

sina rekommendationer för hur redovisning av olika poster ska utföras för

att följa den nya lagen. Intäktsredovisningen i kommuner ska numer följa

den nya uppdaterade rekommendationen för hur man redovisar intäkter.

Ekonomikontoret har gjort bedömningen, tillsammans med revisorn, att

dessa medel inte har några restriktioner om eventuell återbetalning eller

vilka perioder medlen ska användas. Detta medför att så fort bidraget har

inbetalats till kommunen ska hela beloppet bokföras som en intäkt det året.

Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja medel till olika projekt under 2020

och 2021 (som finansieras med ovanstående medel). Med anledning av

detta behöver tilläggsbudget beviljas med totalt 2 414 Tkr för år 2021.

Yrkanden under sammanträdet

Marcus Lundberg (s) och Bjarne Hald (c)

Kommunstyrelsen beviljas tilläggsbudget med totalt 2 414 Tkr för år 2021.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkandet varefter hon förklarar att

kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsbudget med totalt 2 414 Tkr för år 2021 för att finansiera redan beslutade projekt.

2. Beloppet tillförs ansvar 11, kommunstyrelsens ansvarsområde.

3. Posten belastar 2021 års resultat.

_______

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Page 34: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 30

Remittering

Ks § 21 Dnr 00058/2020 041

Äskanden om tilläggsbudget för år 2021

I Mål- och resursplan för 2021-2023 (Kf 2020-06-15 § 87) framgår att för

2021 är skatteintäkter och generella statsbidrag totalt budgeterat med

459 701 tkr.

Senaste uppdateringen från SKR (2020-12-20) visar att prognosen för

Arvidsjaurs kommun 465 336 tkr. Det betyder 5 635 tkr högre skatteintäkter

och generella statsbidrag än vad som anges i Mål- och resursplanen 2021.

Skillnaden beror främst på att regeringen i budgetpropositionen i september

sköt till extra medel till de generella statsbidragen samt att utvecklingen av

skatteunderlaget blev bättre än prognosen våren 2020.

Under januari har nedanstående äskanden om tilläggsbudget 2021 lämnats:

Barn- och utbildningsförvaltningens äskande 1 200 tkr Kostnader relaterade till uppstart av flygtekniskt program

Räddningstjänstens äskande 726 tkr Bland annat minskade intäkter, ej täckning i budget för ränta och avskrivningar

Socialförvaltningens äskande 2 400 tkr Ökade portionspriser inom äldreomsorgen

Yrkanden under sammanträdet

Marcus Lundberg (s) och Bjarne Hald (c)

Barn- och utbildningsnämndens samt räddningstjänstens äskanden

återremitteras för att åter behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde

30 mars.

Socialnämndens äskande återremitteras för att invänta samhällsbyggnads-

kontorets utredning av kostenheten.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden varefter hon förklarar att

kommunstyrelsen bifallit desamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Barn- och utbildningsnämndens samt räddningstjänstens äskanden

återremitteras för att åter behandlas vid kommunstyrelsens

sammanträde 30 mars.

2. Socialnämndens äskande återremitteras för att invänta samhälls-

byggnadskontorets utredning av kostenheten. _______

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande

Page 35: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 31

Remittering

Beslutet skickas till:

. Kommunstyrelsen

. Barn- och utbildningsnämnden

Ks § 22 Dnr 00305/2020 612

Kostnadstäckning för lokalhyra på flygplatsen för Flygtekniskt program

genom omföring av budgetmedel

Kommunstyrelsen betalar idag så kallad hålhyra för utbildningslokalerna på

Arvidsjaurs flygplats enligt ett avtal som tecknades i samband med att

lokalerna iordningställdes för flygförarutbildningen som startade 1999.

Myndigheten för yrkeshögskolan fick i regleringsbrev för budgetåret 2012 i

uppdrag att inordna pilotutbildningen inom yrkeshögskolan. Utbildningen

upphörde därmed vid Sandbackaskolan vårterminen 2013.

Sandbackaskolan planerar att ta del av flygplatsens lokaler i anspråk

(undervisningslokaler och hangar) för det flygtekniska program som startar

hösten 2021.

Kostnadstäckning kan komma att behövas beroende på antalet elever som

startar flygteknikutbildningen höstterminen 2021.

Varje elev genererar ca 215 tkr i interkommunal ersättning .(IKE) per läsår

Prioriteringsäskandet bygger på ett antag av 20 elever till totalt 24 platser,

en intäkt på 2,15 mkr.

En försiktigare kalkyl baseras på ett intag på 10-12, en intäkt i intervallet

1,05 mkr till 1,29 mkr.

Sammanställning, kostnader i Tkr fördelat på år:

2021 2022 2023

1462,5*) 1950 1950

Beräknat april - december 2021 *)

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-07 § 142 att begära

att medel för lokaler på flygplatsen, 1,95 Mkr, förs över från och med

2021.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för komplettering och ska åter behandlas vid

kommunstyrelsens sammanträde 30 mars.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Lars Håkan Andersson

Utdragsbestyrkande

Page 36: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 32

Arbetsordning för

kommunala rådet för

pensionärer och

funktionsvarierade

Ks § 23 Dnr 00018/2021 003

Förslag till ny organisation för Rådet för pensionärer och

funktionsvarierade lämnades av kommunfullmäktiges ordförande till

kommunstyrelsen för beredning i november 2019. Förslaget innebar i

korthet att mötesformen ändrades till att utgöra ett forum där alla

medlemmar i berörda föreningar skulle kunna delta och ta del av

information och i diskussioner.

Efter sedvanligt remissförfarande träffades representanter för

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen berörda organisationer för att

diskutera rådets framtida organisation. Därefter har förslag till ny

arbetsordning för rådet utarbetats. Förslaget har varit ute på remiss hos

berörda organisationer.

Yttrande har inlämnats av pensionärsföreningarna SKPF avd. 126 och

295, SPF, PRO och föreningen HjärtLung Arvidsjaur.

Kommunfullmäktiges beslutade 2020-04-21 § 42 att rådet organisatoriskt

skulle flyttas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen samt att

kommunfullmäktiges beslut 2015-10-27 § 158 (arbetsordning) skulle

upphöra att gälla i den del som avsåg organisatorisk tillhörighet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Arbetsordning för Rådet för pensionärer och funktionsvarierade

antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-27 § 158 upphör att gälla i sin

helhet.

3 Kommunstyrelsen ska fortsättningsvis fatta beslut om arbetsordning

och revidering av densamma, vilket skrivs in i arbetsordningen.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

KsAu 2020-09-29 § 70

Kf 2020-04-21 § 42

Ks § 65 2020-03-31

Utdragsbestyrkande

Page 37: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 33

Riktlinjer för upplåtelse

och försäljning av fast

egendom

Ks § 24 Dnr 00309/2020 331

Kommunfullmäktige antog 2015-06-23 § 124 riktlinjer för upplåtelse och

försäljning av kommunägd mark i Arvidsjaurs kommun.

EY har under 2020, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Arvidsjaur kommun, granskat kommunens fastighetsförsäljning. Utifrån

granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att aktualisera

riktlinjer för upplåtelse och försäljning av mark.

Förslag till nya riktlinjer har utarbetats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av fast egendom antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-23 § 124 upphör att gälla.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Britta Lundgren, Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande

Page 38: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 34

Reglemente för

verksamhets- och

ekonomistyrning

Ks § 25 Dnr 00021/2021 003

Kommunfullmäktige antog 2020-11-24 § 151 Reglemente för verksamhets-

och ekonomistyrning.

Förslag till riktlinjer för upplåtelse och försäljning av fast egendom har

utarbetats. Reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning behöver

därför anpassas.

Följande ändring föreslås i reglementet;

5.3.2 Fast egendom

Texten ”All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens

delegationsordning” stryks och ersätts med:

All försäljning av fast egendom regleras av kommunens riktlinjer för

upplåtelse och försäljning av fast egendom, kommunstyrelsens reglemente

och kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutet gällande Policy vid försäljning av kommunens egendom bör

upphävas eftersom dessa frågor numera finns reglerade i Reglementet för

verksamhets- och ekonomistyrning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24 § 151 upphör att gälla.

3. Kommunstyrelsens beslut 2008-05-05 § 83 (Policy vid försäljning av

kommunens egendom), med diarienummer 126/2008, upphör att gälla.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 39: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 35

Återrapportering

- Granskning av

fastighetsförsäljning år

2019

Ks § 26 Dnr 00129/2020 007

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur kommun

granskat kommunens fastighetsförsäljning. Utifrån granskningsresultatet

rekommenderas kommunstyrelsen att aktualisera riktlinjer för upplåtelse

och försäljning av mark.

Kommunfullmäktiges beslutade 2020-06-15, § 76 att revisorernas

rekommendationer ska följas och att återrapportering ska ske i samband

med delårsredovisning 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i behovet av uppdaterade

riktlinjer. På grund av hög arbetsbelastning (med anledning av översikts-

och tillväxtplanen, riktlinjer för bostadsförsäljning och löpande ärenden)

avser förvaltningen påbörja arbetet med att uppdatera riktlinjerna först i

oktober månad. Förvaltningen avser återkomma med en slutrapport till

fullmäktigesammanträdet i februari månad.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-27 § 111 att återrapportering

gällande granskning av fastighetsförsäljning år 2019 ska ske i februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige informeras om att riktlinjerna har setts över, i

enlighet med revisorernas rekommendationer. _____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Samhällsbyggnads

Granskningsrapport (Kf 2020-06-15 § 76) Kf § 111 2020-10-27

Utdragsbestyrkande

Page 40: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 36

Motion

– Inrättande av ett kultur-

och fritidsutskott

Ks § 27 Dnr 00284/2019 009

Liberalerna har via fullmäktigeledamoten Jens Eliasson (l) lämnat in

följande motion:

Upprätta nytt utskott som ansvarar för förvaltningsområdena kultur och

fritid. Utskottet införs senast ingången av nya mandatperioden 2022.

Liberalerna vill förtydliga det politiska ledarskapet inom kultur och fritid

och dess underliggande ansvarsområden.

Liberalerna vill att utskottet ska vara verksamt, med full effekt, senast från

den nya mandatperiodens start hösten 2022, varvid budget för

förvaltningsområdet bör föreligga hösten 2021.

Beslut i ärendet bör tas senast innan sommaren 2020.

Inför uppförandet föreslår Liberalerna att en genomlysning av kultur- och

fritidsverksamheter genomförs i syfte att ge politiken underlag till

satsningar och avvägningar. Denna genomlysning bör vara klar senast

årsskiftet 2020/2021 och därefter sker politiska avvägningar som utmynnar i

förslag till budget hösten 2021.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-29 § 101 att överlämna motionen

till kommunstyrelsen för beredning.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av kultur- och fritidschef Katarina Landstedt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. I god tid inför varje ny mandatperiod diskuteras behovet av en översyn

av den politiska organisationen. I samband med detta kan lämpligen

frågan om ett kultur- och fritidsutskott tas upp.

2. Motionen är besvarad.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Katarina Landstedt

Motion

Utdragsbestyrkande

Page 41: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 37

Dagvattenstrategi för

Arvidsjaurs kommun

Ks § 28 Dnr 00310/2020 303

Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 80 kommunens VA-plan och

VA-policy. I VA-policyn finns ett antal ställningstagande och ett av dessa är

att utarbeta en dagvattenplan/dagvattenstrategi för att säkerhetsställa en

långsiktigt och hållbar dagvattenhantering. I kommunens VA-planen har

kommunen tagit ställning til att kommunen ska verka för en långsiktig och

hållbar dagvattenhantering.

Dagvatten är inte enbart en fråga för kommunens VA-avdelning utan det är

en övergripande fråga som berör både kommunen, verksamheter,

trafikverket och privatpersoner. Det är därför viktigt att frågan redan

behandlas i den strategiska planeringen och att kommunen har rutiner och

riktlinjer så att dagvattenfrågan hanteras ur ett långsiktigt och hållbart

perspektiv.

Förslag till dagvattenstrategi har upprättats. Dokumentet innehåller en

sammanställning av de lagar och regler som styr dagvattenhanteringen, mål

och strategier för hur kommunen ska nå en hållbar dagvattenhantering samt

redovisar hur ansvarsfördelningen är i frågan om dagvatten.

Dagvattenstrategin har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av

representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen samt Afry som har

agerat konsultstöd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Dagvattenstrategi för Arvidsjaurs kommun antas.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Erika Harr

Utdragsbestyrkande

Page 42: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 38

Gemensamma

planeringsförutsättningar

inför 2022-2024

Ks § 29 Dnr 00022/2021 042

Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen

planeringsförutsättningar och dess verksamheter är en grundförutsättning

för långsiktig planering.

Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år.

Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör

vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel.

De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för

kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet och utgöra grund

för arbetet med mål- och resursplanering.

Förslag under sammanträdet

Bjarne Hald (c)

Följande ändringar görs på sidan 1:

Rubriken Styrkor:

”Fordonsprogrammet” stryks med motivering att hela gymnasieskolan är en

styrka, inte enbart ett enskilt program.

Rubriken Svagheter:

”Dålig självbild” stryks.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds ändringsyrkanden varefter

hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit desamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Gemensamma planeringsförutsättningar för år 2022 fastställs.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 43: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 39

Direktiv till AKAB´s

stämmoombud vid 2021

års bolagsstämma

Ks § 30 Dnr 00023/2021 991

Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB) är koncernmodern i Arvidsjaurs

bolagskoncern. Inför bolagsstämman ska ägaren, Arvidsjaurs kommun-

fullmäktige, besluta om stämmodirektiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB:s

bolagsstämma 2021:

- Kommunens bidrag till bolagskoncernen ska minimeras

(punkt 3 ägardirektiven).

- Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska senast i årsredovisningens

förvaltningsberättelse redovisa hur moderbolaget utövat sin

styrfunktion över dotterbolagen med hänvisning till ägardirektivets

1:a punkt, 2:a stycke;

Bolaget är moderbolag i den kommunala företagskoncernen.

Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de

avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och, i förekommande

fall, övriga, särskilda direktiv.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 44: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 40

Riktlinjer för

bostadsförsörjning för

Arvidsjaurs kommun

Ks § 31 Dnr 00294/2019 011

Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i

kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i

goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörj-

ningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i

sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL)

när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av

bostadsbeståndet.

Kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen

och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet

och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje

mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas

och antas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige antog 2016-06-20 § 78 ett bostadsförsörjningsprogram

för perioden 2016-07-01 till 2019-12-31.

En politisk projektgrupp har, tillsammans med personal från

samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetat med att ta fram nya riktlinjer för

bostadsförsörjning. Som en del i arbetet har en uppföljning gjorts av

åtgärderna och målsättningarna i bostadsförsörjningsprogrammet för

perioden 2016-07-01 till 2019-12-31. Projektgruppen har därefter,

tillsammans med tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen, tagit

fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen. Förslaget har varit ute på

en remiss.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för bostadsförsörjning för Arvidsjaurs kommun antas.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 78 upphör att gälla.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren

Ks § 226 2019-11-12

Utdragsbestyrkande

Page 45: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 41

Redovisning av ej

verkställda beslut år 2020

Ks § 32 Dnr 00024/2021 101

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en förteckning över ej

verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige.

Redovisning av ej verkställda beslut avseende år 2020 har upprättats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Redovisning

Utdragsbestyrkande

Page 46: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 42

Redovisning av motioner

år 2020

Ks § 33 Dnr 00025/2021 009

Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § ska en motion om möjligt beredas på

sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen

väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.

Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid

kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas

beredning ej har slutförts.

Redovisning av inlämnade motioner under 2020 har upprättats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Redovisning

Utdragsbestyrkande

Page 47: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 43

Vision och övergripande

mål, ledning och

utveckling, principer och

värderingar för

kommunens HR-arbete

Ks § 34 00001/2021 101

HR-chef Mats Lundberg redogör för sina tankar inför fortsatt utveckling av

kommunens HR-arbete, i korthet följande:

Värdegrunden

Vad betyder orden och hänger värdegrunden ihop med styrningen av

Arvidsjaurs kommun?

Attraktiv arbetsgivare

Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla (ARUBA).

Ledningsgruppen har startat ett arbete med frågan.

Chefer - utvecklingsprocess

Obligatorisk introduktion för nya chefer.

Tydligare mål för att bättre klarlägga befogenheter.

Utveckla kvalitén på återkoppling samt förmågan att prioritera.

Utveckla chefernas upplevelse av stöd från både kollegor och

överordnad chef.

Karriärvägar – behålla och rekrytera medarbetare

Behov av tydliga mål och motiv till i vilka yrken det finns behov av

karriärvägar.

Medarbetarutveckling, krav och behov av stöd och utveckling

Utveckla innovativa och kreativa lönsamma arbetsklimat.

Utvecklingsår (Väx som person och i yrkesrolrollen)

Prestationsutvecklingsår (Tydliga mål)

Hållbart arbetsliv – möjlighet till återhämtning samt fysiskt och psykisk

status

Paketera och synliggöra de fördelar som det innebär att vara anställd i

Arvidsjaurs kommun.

Verksamhetsmodell – Vi jobbar för att ständigt bli bättre

HR-processer ska vara lätta att förstå, steg för steg.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 48: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 44

Information om

förändringar i Lagen om

skydd mot olyckor (LSO)

Ks § 35 00001/2021 101

Räddningschef Magnus Öhman informerar om den förändring i Lagen om

skydd mot olyckor (LSO) som trädde ikraft 2021-01-01:

Anledningen till lagändringen är den erfarenhet som drogs av de omfattade

skogsbränderna sommaren 2018. Regeringen ville därför åstadkomma en

effektivare och mer likvärdig räddningstjänst över hela Sverige. Det ska inte

spela någon roll i vilken kommun man bor. Syftet är att skapa bättre

förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Ändringen i lagen påverkar såväl räddningstjänstens insatser som det

förebyggande arbetet och tillsynsverksamheten.

Magnus Öhman har deltagit i arbetsgrupp och är med i styrgrupp för

framtagande av ett gemensamt ledningssystem för Norr- och Västerbotten.

Samarbetet medför högre kostnad för Arvidsjaurs kommun än vad som är

idag, men skulle bli ännu högre om kommunen inte ingick i något

samarbete.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 49: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 45

Kommunchefens rapport

Ks § 36 Dnr 00002/2021 101

Kommunchef Ulf Starefeldt informerar om följande;

Pandemin

Pandemin är det som fortfarande är i fokus för verksamheten och de

restriktioner som gäller just nu finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Den ökning som skett är oroande och vi gör allt i vår makt att lokalisera

smittkedjor. I dagsläget inga begränsningar gällande ordinarie verksamhet.

Attraktiv arbetsgivare

En arbete pågår med att ta fram dokumentet ”Attraktiv arbetsgivare”.

Brandövning

En brandövning har genomförts i kommunhuset med godtagbart resultat.

Utvecklingsplan är utsänd till berörda.

Verksamhetsledningssystemet Stratsys

Stratsys är ett system för strategisk planering och verksamhetsplanering.

Upphandling av systemet är klart.

Organisationsöversyn

Översyn pågår av verksamheterna kost och städ.

Årsbokslut 2020

Arbete med årsbokslutet 2020 pågår. Tyvärr tvingades planerad budget-

kick-off flyttas ca två veckor framåt. E-post har sänts ut till berörda.

Utredning av kostnadseffektivitet IT

En utredning av IT-avdelningen pågår genom PwC försorg avseende

kostnad/effektivitet och beräknas bli klar under senare delen av mars -21.

Utbildning av fritidsassistenter

Barn- och utbildningsnämnden har behov av utbildad personal inom skolans

fritidsverksamhet. Sandbackaskolan har med hjälp av omställningsfonden

startat utbildning för fritidsassistenter. Utbildningen fortgår under hela 2021

och omfattar i nuläget 12 studerande. Utbildningen syftar att göra de

studerande anställningsbara inom fritidsverksamheten. Åtgärden har stöd i

skollagen.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 50: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 46

Ks § 36, forts.

Personal- och verksamhet

Rekrytering är färdigställd på följande befattningar;

Socialchef (fr.o.m. 2021-03-01)

HR-specialist (fr.o.m. 2021-02-05)

Projektanställning av kommunikatör inom ett projekt som drivs av

Swedish Lapland (Näringsliv- och destinationsutveckling).

Rektor på Tallbackaskolan har sagt upp sin tjänst. Rekrytering pågår.

18+ verksamheten upphör i mitten på mars eftersom det inte finns några

deltagare kvar.

Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), där även flyktinghandläggaren

ingår, har flyttat till gamla ”Nattis” lokaler på Domängatan.

På sikt, hösten 2021, är målsättningen att kulturskolan ska flytta från

Humlan till Ringelskolan. Det möjliggör att Näringslivsenheten flyttar till

Humlan vilket lösgör kontorsrum i kommunalhuset.

Samverkan

Kommunövergripande samverkan genomförs 2021-02-16.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 51: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 47

Rapport från

kommunstyrelsens

ordförande

Ks § 37 Dnr 00003/2021 101

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg informerar om följande;

Möten sker fortsatt digitalt i stället för att resa.

November 2020 (fr.o.m. 2020-11-11)

Akademi Norr direktionsmöte - Alltfler YH-utbildningar

Kommunchefsrekrytering avslutad

Kommundialog med Region Norrbotten

- Kollektivtrafik, avsaknad av för Arvidsjaurs kommun

- Flygplatsen en strategisk resurs i regionen. Emotser regionens hjälp

att verka för ökat statligt stöd

- Bredband och mobiltäckning som inte räcker till

- Fordonstest och vätgas

December 2020

Norrbottens Kommuner

- Arvodesreglemente 2021

- Nära vård och omsorg

- Diskussioner om framtida förvaltningsform för RKM?

Kommunalråds- och regionrådsmöte

Gemensam nämnd för personalsystem

Januari 2021

Möte med Norrbottens läns riksdagsledamöter och Norrbottens regionråd

och kommunalråd. Diskussioner om;

- Bredband

- Strandskydd

- Hela Norrbothniabanan

- Kommunalvetorätt för vindkraft

- Tillståndsprövningar

- Hantering av riksintressen – överklagningar

- Tillgång till högre utbildning i hela landet

- Statliga åtgärder för bostadsbyggande

- Avsättning till nya reservatsbildningar

- Möjlighet till ökad TV- och filmproduktion

Möte med Norrbottens e-nämnd.

Regeringen avslår Inlandsbanans överklagan avseende Tågtest.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 52: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 48

Ks § 37, forts.

Februari 2021 (hittills)

- Utredning IT (PwC)

- Försäljning kommunens anläggningar

Arbetet med vaccinationer covid-19

Arvidsjaur kommuns socialchef ingår i Region Norrbottens styrgrupp för

vaccinationer. Hon hade inför kommande vaccinationer förberett personalen

i förväg, och Arvidsjaur har därför kommit väldigt långt. Nu verkar det som

om att Arvidsjaur får vänta in resten av Norrbotten innan vaccinationerna

kan fortsätta. Framskridandet störs av försenade leveranser av vacciner.

_____

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 53: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 49

VD-rapport

- Arvidsjaur

Kommunföretag AB

Ks § 38 Dnr 00026/2021 991

Birgitta Häggström, VD AKAB lämnar följande rapport:

Energibolaget beslöt vid sammanträdet i september 2020 att energipriset

för kunder som inte har indexreglerade avtal ska vara oförändrade under

2021. Hur det blir 2022 kommer att bli föremål för styrelsen redan i maj.

Inte sedan år 2011 har det sålts så lite energi (KWh) som 2020. Bidragande

orsaker kan vara att kunder energianpassat sina anläggningar, men den

troligtvis största orsaken är klimatpåverkan.

Det har ännu inte kommit några besked från Naturvårdsverket rörande

investeringsbidrag från Klimatklivet. Bolaget arbetar med summering av

2020 och årsbokslut.

Flygplatsen fortsätter att påverkas negativt av Corona pandemin med färre

resenärer och därmed minskat antal landande flygplan.

Ekonomin har en fortsatt negativ påverkan. Det är svårt att prognostisera

hur det kommer att utvecklas eftersom förutsättningarna ändras snabbt och

det råder stor osäkerhet kring branschens utveckling. Personalneddragningar

kommer behöva genomföras.

Flygbranschens återgång till tidigare verksamhet som den var före

pandemin beräknas till tidigast 2024.

Ny VD är anställd och tillträder i mitten av februari.

Arvidsjaurhem - Verksamheten har givetvis påverkats av den pågående

pandemin. Bolaget har efter bästa förmåga försökt coronasäkra

verksamheten för att skydda såväl hyresgäster som egen personal.

Under föregående år (2020) kunde planerat underhåll inte utföras i den

utsträckning som var planerat. Minskade kostnader kommer att resultera i

ett bättre resultat än budgeterat.

Det är tuffa tider för många näringsidkare vilket märks på betalnings-

förmågan hos några av de lokala hyresgästerna. På bostadshyresgästsidan

har läget varit relativt stabilt men det märks även där att det är kärvare tider.

Pandemin har medfört att bolaget fått göra inskränkningar i den service som

normalt ges till hyresgästerna. För många äldre hyresgäster är

fastighetsskötarna en viktig social kontakt, man träffar inte så många andra

till vardags. Den kontakten är minimerad dagsläget. Lägg därtill att många

hyresgäster fått isolera sig hemma under kortare eller längre perioder med

den psykologiska påfrestning det innebär. Bolaget hade förväntat sig att allt

detta skulle avspegla sig i den realtidsmätning som görs av kundnöjdheten

(NKI).

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Page 54: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 50

Ks § 38, forts.

Arvidsjaurhem, forts. - Glädjande nog ligger kundnöjdheten mätt i mycket

nöjda kunder (betyg 5/5) stadigt kring 50%.

Fastighetschefen har gått i pension och den nya fastighetschefen träder nu

självständigt vid. På grund av inskolningen av nya fastighetschefen, samt

pandemin, måste takten minska i vissa planerade utvecklingsprojekt. Fokus

kommer i första hand att ligga på den löpande verksamheten ett tag

framöver.

För närvarande pågår bokslutsarbetet som löper på enligt plan.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Page 55: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2021-02-09 51

Information från

SmåKom

Ks § 39 Dnr 00001/2021 101

Arvidsjaurs kommun är medlem i SmåKom som är ett nationellt nätverk för

mindre kommuner.

Bjarne Hald är ledamot i SmåKom’s styrelse. Han lämnar följande rapport:

SmåKom’s har som prioritering att bevaka statliga utredningar under år

2021. Några av dessa är:

Kommunutredningen – SmåKom har lämnat remissvar till ”Starkare

kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8).

Strandskydd – SmåKom arbetar med remissvar till ”Betänkandet

”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”

(SOU 2020:78).

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner - En särskild

utredare fick under hösten 2020 uppdraget att bedöma om nuvarande

regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra

grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

(Dir. 2020:88). SmåKom arbetar med ett yttrande.

SmåKom’s styrelse sammanträder digitalt med anledning av pandemin. Första styrelsemötet under 2021 hölls den 4 februari. I dagsläget planeras även resterande styrelsemöten under 2021 att genomföras digitalt. Rikskonferensen och SmåKom’s årsmöte kommer också att genomföras digitalt.

Årsmötet hålls den 21 april. Målsättningen är att ha ett demokratipass, förhoppningsvis med talmannen som föreläsare.

Innan mars månads utgång erbjuds medlemmarna ett webbinar med SKL Kommentus.

_____

Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Page 56: ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll...2021/02/09  · Ulf Starefeldt, socialchef Birgitta Häggström, ekonomichef Liselott Sandström, sekreterare Bjarne Hald Kommunalhuset

KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022

Sammanträde: 2021-02-09

Ordinarie ledamöter:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Sara Lundberg 1

2 Marcus Lundberg 1

3 Ylva Stråhle Andersson -

4 Johan Lundgren -

5 Britt-Inger Hedman 1

6 Margoth Holmqvist 1

7 Leif Andersson -

8 Kristina Bäckström 1

9 Martin Nilsson 1

10 Lennart Wigenstam 1

11 Marius Helland Vassbotn 1

Ersättare:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Lena Karlsson 1

2 Kristina Taimi 1

3 Linda Stenvall

4 Ulf Isaksson

5 Kenneth Bäcklund

6 Margot Nilsson

7 Ingrid Lundqvist

8 Ann-Karin Sörmo

9 Samuel Wigenstam

10 Bjarne Hald 1

11 Jens Eliasson

SUMMA 11