of 23 /23
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG BÁO CÁO NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Đề tài: MẠCH CẢM BIẾN ÁNH SÁNG Sinh viên thực hiện: Nhóm 7 Phạm Minh Tuấn MSSV: 20122710 Lớp ĐT-TT 04 Nguyễn Văn Hải MSVV: 20121649 Lớp ĐT- TT 04 Vũ Văn Nhân MSSV: Nguyễn Văn Thông MSSV: Mai Nguyệt Hà MSSV:

Báo Cáo Nhập Môn Điện Tử - Viễn Thông

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hải nguyễn báo cáo nhập môn năm 1 20141

Text of Báo Cáo Nhập Môn Điện Tử - Viễn Thông

TRNG I HC BCH KHOA H NIVIN IN T - VIN THNG

BO CO NHP MN IN T - VIN THNG ti:MCH CM BIN NH SNGSinh vin thc hin: Nhm 7Phm Minh TunMSSV: 20122710 Lp T-TT 04Nguyn Vn HiMSVV: 20121649 Lp T-TT 04V Vn NhnMSSV:Nguyn Vn ThngMSSV:Mai Nguyt H MSSV:Ging vin hng dn: PGS.TS: Phm Ngc Nam

H Ni, 10-2013

MC LC TrangMc lc.....1Li cm n3M U:Phn 1: t vn ...5Phn 2:Gii thiu tng v xc nh ch tiu k thut sn phm2.1 Phn tch nhu cu v s cn thit ca sn phm... 2.2 Cc yu cu ca sn phm.. 2.2.1 Yu cu k thut 2.2.2 Yu cu chc nng. 2.2.3 Yu cu phi chc nng.. Phn 3: Lp k hoch.....Phn 4: S khi ..Phn 5: Chi tit tng khi v la chn phng n ti u.. 5.1 Khi ngun......5.2 Khi cm bin.5.3 Khi iu khin...5.4 Khi x l5.5 Khi hin thPhn 6: Thit k mch6.1 S nguyn l6.2 Test mch trc khi trin khai6.2.1 M phng mch trn Proteus6.2.2 Kim tra trn bo cm6.2.3 Kt lunPhn 7: Trin Khai. Phn 8: Thc nghim..

LI CM NXin chn thnh cm n cc thy c trong b mn Nhp Mn in T - Vin Thng, Vin in T - Vin thng to iu kin cho chng em thc hin ti bi tp ln ny.Xin chn thnh cm n thy Phm Ngc Nam, ngi tn tnh hng dn, ch bo cho nhm em trong sut thi gian thc hin ti. Trong thi gian lm vic vi thy, chng em khng nhng hc hi c nhiu kin thc cn thit m cn c hc c tinh thn lm vic, thi nghim tc ca thy.Mc d rt c gng hon thin bi bo co vi tt c kin thc hc c v s n lc ca c nhm, nhng chc chn khng th trnh khi nhng sai st. Knh mong qu thy c tn tnh ch bo.Mt ln na, chng em xin chn thnh cm n v lun mong nhn c s gip qu bu ca tt c cc thy c gio

Phn 1: t Vn Ngy nay, cng vi s pht trin ca t nc ngnh in T - Vin Thng c nhng bc pht trin mnh m khng ngng v tin hc tr thnh chic cha kho dn n thnh cng cho nhiu c nhn trong nhiu lnh vc, hot ng. Vi nhng ng dng ca mnh, ngnh in T - Vin thng gp phn mang li nhiu li ch m khng ai c th ph nhn c.L sinh vin in t - Vin Thng vic thit kmt mch ng dng vo cuc sng l vic cn thit thchnh kin thc c hc. Thng qua vic lm bi tp ln Nhp mn in t - vin thng gip cho sinh vin chng em a kin thc c hc vo trong thc tin. T chng em c c hi c tm hiu su hn kin thc c hc v cc linh kin; pht trin thm k nng thit k v lp rp cc mch in t n gin. Trong bi tp ln ny, nhm chng em xin gii thiu v sn phm n dng mch cm bin nh sng do nhm tm hiu v thc hin.

Phn 2: Tng V Xc nh Ch Tiu K Thut Ca Sn Phm

1.1 Phn tch nhu cu v s cn thit ca sn phm.Ngy nay, khi nhu cu t ng ho ngy cng cao, cm bin quang thc s hu ch v c s dng rt nhiu trong cuc sng ca chng ta. Vi rt nhiu ng dng rng ri trong i sng v hot ng sn xut cng nghip. Nu khng c cm ng quang th kh m c c t ng ho trong cng nghip, ging nh lm vic m khng nhn c vy. V d nh pht hin 1 chai nha cha vt th l trn bng chuyn, mch iu khin hot ng ca h thng in chiu sng. . .Hnh 2.1: Mt s ng dng ca mch cm bin nh sng

Chnh v l do m chng em chn thit k mch cm bin nh sng s dng quang tr iu khin hot ng ca bng n LED. Mch c cu to n gin nhng c hiu qu hot ng cao, rt c a chung v c nhiu ng dng quan trng

1.2 Cc yu cu ca sn phm1.2.1 Yu cu phi chc nng Mch s dng ngun DC 9V 15V. Mch khi hon thnh c kch thc 5x8cm, bn, - p. D lp t, bo dng, s dng. Bo hnh: 6 thng. n s dng cho m hnh l n LED c ngun nui DC 9V. Mch c th hot ng 24/24h. C th hon thnh sn phm sau 1 tun v mun nht l 15 ngy k t thi im yu cu. Sn phm c gi thnh 50.000 VN.1.2.2 Yu cu chc nng.-Mch iu khin ng ngt n theo cng nh sng ni t mch.- Mch c thi gian tr trnh hin tng t ng ng ngt khng mong mun.-Mch cm bin ch ng vai tr iu khin mt thit b no v c th ngt mch khi khng cn thit.

Phn 3: Lp k hoch

hon thnh bi tp ln v mch cm bin nh sng nhm em xy dng k hoch s dng phn mm qun l d n Project 2010 ca Microsoft.3.1 Cc bc tin hnh 3.1.1 Xc nh yu cu ti Kho st ln tng Hp nhm thng nht tng Tm hiu nhu cu v ng dng ca sn phm3.1.2 M t h thng sn phm Yu cu chc nng Yu cu phi chc nng3.1.3 Ln k hoch Phn chia cng vic cho tng thnh vin. Lit k tnh ton s liu v gi c ca cc loi linh kin c th s dng. Tnh ton chi ph sn phm, ng tin.3.1.4 Thit lp s khi M t khi qut cc khi ca sn phm. 3.1.5 Thit lp s chi tit tng khi va la chon phng an ti u. Da vao yu cu phi chc nng la chon phng an ti u. Hoan thin s nguyn ly cua mach. 3.1.6 Kim tra Kim tra mach, chy m phng trn Proteus.3.1.7 Sn xut Lam mach in Lp mch, hn mch Tin hnh chy v hon thin sn phm.3.1.8 Giao sn phm Giao san phm cho khach hang va nhn thng tin phan hi.3.2 Bng phn cng nhim vThnh vinCng vic

Nguyn Vn ThngTm hiu chung (nhu cu)V mch trn Orcad

Phm Minh TunLm Slide bo coKim tra v hon thin sn phm

V Vn NhnM phng v chy th mch trn ProteusTest mch

Mai Nguyt HTm hiu v bo co SlideMua link kin, tnh ton s liu v chi ph

Nguyn Vn HiLm mch in, hn mchTest mch

Bng 1: K hoach chi tit cua nhomTn nhim vThi gian thc hinBt uKt thcNgi thc hin

Tm hiu nhu cu6 daysFri 9/6/13Fri 9/13/13Thng

Thng nht ti1 daySat 9/14/13Sat 9/14/13C nhm

Tm hiu mch, nguyn l hot ng1 daySat 9/14/13Sat 9/14/13Nhn,Thng

Tm mch, chn mch thc hin2 hrsSat 9/14/13Sat 9/14/13

Tm hiu nguyn l hot ng ca mch6 hrsSat 9/14/13Sat 9/14/13

Ghi danh sch cc linh kin, thit b cn thit1 hrSat 9/14/13Sat 9/14/13

Thit k s khi1 dayWed 9/18/13Wed 9/18/13

Khi cm binVai tr, hot ng ca tng khi

khi iu khin

khi ngun

Khi n

Tm hiu s dng phn mm proteus8 v v mch in dng orcad8 daysSun 9/15/13Sun 9/22/13Thng,Hi

Hp bn bo co34 daysTue 9/17/13Tue 10/29/13C nhm

Hp bn 11 hrTue 9/17/13Tue 9/17/13C nhm

Hp bn 21 hrFri 9/20/13Fri 9/20/13C nhm

hp bn 41 hrSat 9/28/13Sat 9/28/13C nhm

Hp bn 31 hrTue 9/24/13Tue 9/24/13C nhm

Tin hnh lm1 daySun 9/22/13Sun 9/22/13C nhm

Mua cc linh kin thit b cn1 daySat 9/21/13Sat 9/21/13H,Tun

S dng proteus v mch v chy m phng8 hrsSun 9/22/13Sun 9/22/13Hi,Thng

Tin hnh lp th trn Breadboard3 hrsSun 9/29/13Sun 9/29/13

Tn nhim vThi gian thc hinBt uKt thcNgi thc hin

To mch in bng orcad3 hrsSun 9/29/13Sun 9/29/13Hi

Gn linh kin ln mch v hn mch3 hrsSun 9/29/13Sun 9/29/13Hi,Tun

Chy mch kim tra sn phm1 daySun 9/29/13Sun 9/29/13Hi,Thng

Vit bo co chun b bo co18 daysSun 10/6/13Tue 10/29/13Hi,Tun,Thng

Bo co v np sn phm1 dayWed 10/30/13Wed 10/30/13C nhm

Phn 4: S khi ca mchMch gm cc khi: khi ngun, khi cm bin, khi iu kin, khi x l, khi hin th (n Led).

Hnh: S khi ca mch

Phn 5: Chi tit tng khi v la chnphng n ti u.5.1 Khi ngun-Chc nng:Bt tt ngun ton mch-Cc phng n d kin : dng ngun pin 9v, dng Adapter. Nhng Adapter khng tin v phi ni vo in li, v th nhm quyt nh s dng ngun pin 9v.5.2 Khi cm bin-Chc nng:Nhn thng tin v cng nh sng t mi trng bn ngoi chuyn thnh tn hiu in- Linh kin s dng: Quang tr loi 5mm5.3 Khi iu khin-Chc nng:Nhn ngun nui t khi ngun, khi iu khin c ni vi khi cm bin v khi x ly.iu khin nhy sng ca mch-Linh kin s dng:Bin tr volum, cng tc iu khin5.4 Khi x l-Chc nng: c ni vi khi iu khin v khi hin th. Nhn tn hiu t khi iu khin v x l tn hiu tc ng ln khi hin thTo tr cho mch-Linh kin s dng:Transisor, t ha, relay

5.5 Khi hin th-Chc nng:Ni vi khi ngun qua cc chn dng ca led nhn ngun nui Ni vi khi iu khin, khi x l qua cc bus t - Cc phng n d kin: n Led, n si t. Nhng n si t khng tin dng v s dng ngun nui ngoi v dng in li rt nguy him. V th nhm quyt nh s dng n Led s dng trc tip ngun nui khi ngun ca mch.

Phn 6: Thit k mch6.1 S nguyn l

S nguyn l ca mch cm bin nh sng

6.2 Test mch trc khi trin khai6.2.1 M phng mch trn Proteus

M phng mch nguyn l trn proteus khi tri sng

M phng mch nguyn l trn proteus khi tri ti

6.2.2 Kim tra trn bo cmProteus l phn mm m phng nhng vn cha c tin tng cao v mt thc t. Sau khi chy c trn proteus chng ta s lp rp linh kin ln trn bo mch cm chy th nghim. Nu vic chy th trn bo cm ging nh cc yu cu k thut th chng ta s tin hnh lm mch in va hon thin sn phm.6.2.3 Kt lunKim tra s gip chng ta bit c cc thng s k thut yu cu v kh nng lm vic ca sn phm trc khi a vo sn xut. M phng trn proteus v chy trn bo mch in t l 2 bc quan trng v khng th thiu trc khi chng ta quyt nh lm mch.

Phn 7 : Trin khaiSau khi th nghim mch chay trn bo mch chng ta s tin hnh sn xut sn phm. y l bc to ra sn phm a ra th trng. Quy trnh sn xut sn phm c nhng bc sau:3 7.1 V mch in v t mch inS mch in s c chuyn t mch nguyn l m phng trn proteus. Sau khi v xong mch in trong proteus chng ta s lu thnh cc file .pdf v i in mch nh trong s thit k. y v mch n gin v do gi thnh in kh cao nn nhm chng em t lm mch in theo phng php th cng.7.2 Hn mchSau khi c mch in theo thit k, chng ta hn cc chn linh kin vo bng mch c i dy. Cc mi hn cn c hn m bo s tip xc cc chn linh kin, trnh chp ni cc mi hn. Cn lp ng v tr cc linh kin khng sai st qu trnh hn trnh hng linh kin nh IC, Transistor

7.3 Kim tra mch sau khi hny l bc cui cng trong quy trnh sn xut a sn phm ra th trng. Sau khi lp rp v hn mch xong chng ta s kim tra ln cui hot ng ca sn phm. Kim tra k cng cc mi ni dy,mi hn v th t cc chn linh kin. Nu sn phm t yu cu sau khu cui cng th s lu hnh ra th trng

Phn 6 : Thc nghim

+ Qua qu trnh s dng cho thy, mch hot ng n nh v t vi cc yu cu ra. Mch hot ng ging nh khi th nghim trn bo mch th.+ Trong qu trnh bt tay lm sn phm, khng c linh kin no b chy.+ Mch khng b nng, khng b chp chn.+ Khi chy, my khng pht ra ting ng gy n.+ Gi mua linh kin t hn so vi d kin.

Trang 15