Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn PLDC

  • View
    733

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn PLDC

1 cu 1: php luqt dqi cuong nghin cu v vn d g? a.nh nuc b.php lut v nh nuc c.kinh t d.cc dng phi chnh tri cu 2: x hi cng sn nguyn thu l x hi: a.c giai cp b.khng c cc giai cp mu thun, di khng nhau c.do nh nuc qun l d.do cc co quan lp php ban hnh d qun l cu 3: phn cng lao dng x hi ln th nht trong x hi cng sn nguyn thu l: a.th cng tch khi nng nghip b.chn nui tch khi trng trot c.th cng tch khi nng nghip v trng trot d.thuong mai tch khi th cng, chn nui v trng trot cu 4: khi nim nh nuc duqc hiu nhu th no? a.nh nuc l mt t chc xa hi b.nh nuc l mt t chc chnh tri c.nh nuc l mt t chc quyn luc chnh tri dc bit, c b my chuyn lm nhim vu cung ch v thuc hin chc nng qun l x hi. d. nh nuc l t chc x hi - ngh nghip d. nh nuc l t chc chnh tri - x hi cu 5: nh nuc xut hin khi c nhng diu kin g? a.khi c loi ngui l c nh nuc b. ch khi c su xut hin ca ch d tu hu v su phn ho x hi thnh giai cp. c.khi c su xut hin ca dng tin d.khi c su xut hin ca qun di d.c bn nhn dinh trn du sai cu 6: mi quan h gia nh nuc vi co s kinh t nhu th no? a.nh nuc c vai tr quyt dinh di vi co s kinh t b.co s kinh t c vai tr quyt dinh di vi nh nuc c. nh nuc khng phu thuc g vo co s kinh t d.nh nuc v co s kinh t khng c mi quan h vi nhau v d l hai pham tr khc hn nhau. cu 7: nh nuc v dng chnh tr| c mi quan h nhu th no? a. nh nuc c vai tr lnh dao di vi dng b.dng chnh tri l luc luong gi vai tr lnh dao di vi nh nuc. c.nh nuc v dng chnh tri khng c mi quan h vi nhau d.c ba nhn dinh trn du sai cu 8: nh nuc v h thng chnh tr| c mi quan h nhu th no? a. nh nuc l mt b phn quan trong ca h thng chnh tri b. nh nuc khng nm trong h thng chnh tri m dng ngoi d qun l h thng chnh tri c. h thng chnh tri ch bao gm cc dng chnh tri, khng c nh nucd. h thng chnh tri ch bao gm cc dng chnh tri v cc t chc chnh tri x hi, khng co nh nuc. cu 9: trong l|ch s d xuy hin nhng kiu nh nuc no? a. nh nuc cng sn nguyn tu, nh nuc phong kin, nh nuc tu sn v nh 2 nuc x hi ch nghia. b. nh nuc cng sn nguyn thu, chim hu n l, nh nuc tu sn v nh nuc x hi ch nghia. c. nh nuc chim hu n l, nh nuc phong kin, nh nuc tu sn v nh nuc x hi ch nghia. d. nh nuc cng sn nguyn thu, nh nuc chim hu n l, nh nuc phong kin, nh nuc tu sn v nh nuc x hi ch nghia. cu 10: nh nuc bc lt da trn co s kinh t no? a.ch d cng hu v tu liu sn xut v sn phm x hi.a.ch d cng hu v tu liu sn xut v sn phm x hi. b.ch d tu hu v tu liu sn xut v sn phm x hi. c.ch d cng hu v ch d tu hu v tu liu sn xut v sn phm x hi, tuy theo kiu nh nuc d l nh nuc ch n, nh nuc phong kin hay nh nuc tu sn. d. c ba nhn dinh trn du sai. cu 11: cc kiu nh nuc trong l|ch s c dim ging nhau nhu th no? a. du mang bn cht giai cp v bn cht x hi. b. du dua trn co s ch d tu hu c. du dua trn co s ch d cng hu d. du c dng lnh dao d. c bn nhn dinh trn du sai. cu 12: s thay th cc kiu nh nuc trong l|ch s thung din ra nhu th no? a. thung din ra bng con dung thuong luong d ginh chi nh quyn. b. giai cp c d li thi thung tu nguyn nhung chnh quyn cho giai cp mi tin b hon. c. giai cp mi tin b phi thung du tranh bng bao luc cch mang d ginh chnh quyn t tay giai cp c. d. c ba nhn dinh trn du sai. cu 13: hnh thc chnh th qun ch chuyn ch duqc hiu nhu th no? a. ton b quyn luc nh nuc tp trung vo tay mt ngui dng du l vua hoc n hong. b. bn canh nh vua (n hong) c mt co quan duoc thnh lp theo quy dinh ca hin php d han ch quyn luc ca nh vua (n hong). c. quyn luc nh nuc duoc trao cho mt co quan duoc thnh lp theo ch d bu c. d. vua (n hong) khng c quyn luc g m ch l ngui dai din v phuong din ngoai giao. cu 14: hnh thc chnh th qun ch hqn ch duqc hiu nhu th no? a. ton b quyn luc nh nuc tp trung vo tay mt ngui dng du l vua hoc n hong. b. bn canh nh vua (n hong) c mt co quan duoc thnh lp theo quy dinh ca hin php d han ch quyn luc ca nh vua (n hong). c. quyn luc nh nuc duoc trao cho mt co quan duoc thnh lp theo ch d bu c. d. trong chnh th ny khng c vua (n hong). cu 15: hnh thc chnh th cng ho duqc hiu nhu th no? a. l hnh thc chnh th m quyn luc nh nuc duoc trao cho mt co quan duoc thnh lp theo ch d bu c. 3 b. l hnh thc chnh th m quyn luc nh nuc duoc trao cho mt ngui dng du theo ch d tha k. c. l hnh thc chnh th m quyn luc nh nuc duoc trao cho mt co quan duoc thnh lp theo ch d bu c v bn canh co quan ny cn c mt ngui dng du l vua hoc n hong. d. c ba nhn dinh trn du sai. cu 16: hnh thc chnh tr cng ho c bao nhiu dqng biu hin? a. ch c chnh th cng ho qu tc. b. ch c chnh th cng ho dn ch. c. c hai loai l chnh th cng ho qu tc v chnh th cng ho dn ch. d. chnh th cng ho ch tn tai nh nuc x hi ch nghia. cu 17: hnh thc cu trc nh nuc bao gm nhng loqi no? a. nh nuc don nht v nh nuc lin bang. b. nh nuc don nht, nh nuc lin bang v lin minh cc nh nuc. c. ch c nh nuc don nht. d. ch c nh nuc lin bang d. ch c nh nuc lin minh. cu 18: nhu th no l nh nuc don nht? a. l nh nuc ch c mt lnh th ton ven thng nht, c mt h thng php lut duoc p dung trn ton b lnh th quc gia v c mt h thng co quan nh nuc thng nht t trung uong dn dia phuong. b. l nh nuc bao gm nhiu quc gia thnh vin hop thnh trong d mi quc gia thnh vin lai c php lut ring ca mnh. c. l nh nuc c nhiu h thng php lut duoc p dung cho mi vng lnh th khc nhau. d. c ba nhn dinh trn du sai cu 19: nhu th no l nh nuc lin bang? a. l nh nuc ch c mt lnh th ton ven thng nht. b. l nh nuc bao gm nhiu quc gia thnh vin hop thnh trong d mi quc gia thnh vin lai c php lut ring ca mnh, dng thi c mt h thng php lut chung ca ton lin bang. c. l nh nuc ch c mt h thng php lut duoc p dung chung trong ton lin bang. d. l nh nuc ch c mt h thng co quan nh nuc chung cho ton lin bang. cu 20: bn cht giai cp ca nh nuc duqc hiu nhu th no? a. nh nuc l b my chuyn chnh ca giai cp nm quyn thng tri v kinh t v chnh tri, nhm bo v loi ich ca giai cp ny. b. nh nuc l t chc quyn luc cng cng nhm duy tr, bo v trt tu chung ca c cng dng. c. ch c nh nuc bc lt mi c bn cht giai cp. d. c ba nhn dinh trn du sai cu 21: bn cht x hi ca nh nuc duqc biu hin nhu th no? a. nh nuc l mt t chc x hi. b. nh nuc phi quan tm dn loi ch chung ca ton x hi, duy tr, bo v trt tu x hi. c. nh nuc c tnh x hi v nh nuc do cc thnh vin trong x hi tho thun lp ra. d. ch c nh nuc x hi ch nghia mi mang bn cht x hi d. ch c nh nuc php tri mi c bn cht x hi. 4 cu 22: dqc dim no sau dy l du hiu dqc trung ca nh nuc? a. nh nuc ra di khi c su xut hin ch d tu hu v su phn ho x hi thnh giai cp. b. nh nuc ch tn tai trong x hi c giai cp c. nh nuc lun mang bn cht giai cp v bn cht x hi d. nh nuc ban hnh php lut v thuc hin su qun l bt buc di vi moi cng dn. cu 23: dqc dim no sau dy khng phi l du hiu dqc trung ca nh nuc? a. nh nuc thit lp mt quyn luc cng cng dc bit, duoc bo dm thuc hin bng mt b my cung ch dc th. b. nh nuc c ch quyn quc gia. c. nh nuc phn chia dn cu cn c vo ngh nghip v dia vi x hi ca ho d. nh nuc ban hnh cc th thu v t chc vic thu thu dui hnh thc bt buc. cu 24: chc nng ca nh nuc duqc hiu nhu th no? a. l muc tiu m nh nuc dt ra trong tng thi ky pht trin ca nh nuc. b. l nhng phuong din hoat dng ch yu ca nh nuc nhm thuc hin nhim vu nh nuc dt ra. c. l dinh hung pht trin ca nh nuc. d. l nhim vu ca nh nuc duoc giao. e. c bn nhn dinh trn du sai. cu 25: nhim v ca nh nuc duqc hiu nhu th no? a. l hoat dng ca nh nuc trn cc linh vuc. b. l muc tiu m nh nuc dt ra trong tng thi ky. c. ch l nhng muc tiu truc mt m nh nuc cn phi thuc hin d. ch l nhng muc tiu lu di m nh nuc cn phi thuc hin. cu 26: mi quan h gia chc nng ca nh nuc v nhim v ca nh nuc? a. nhim vu ca nh nuc l yu t quyt dinh chc nng ca nh nuc. b. chc nng ca nh nuc l yu t quyt dinh nhim vu ca nh nuc c. chc nng ca nh nuc khng phu thuc vo nhim vu ca nh nuc d. c ba nhn dinh trn du sai. cu 27: chc nng ca nh nuc bao gm: a. chc nng di ni. b. chc nng di ngoai. c. chc nng d ra dung li, chnh sch. d. c ba nhn dinh trn du dng. cu 28: chc nng ca nh nuc duqc thc hin bi ch th no? a. tt c cc co quan nh nuc, t chc kinh t, t chc x hi v moi cng dn. b. duoc thuc hin bi cc co quan trong b my nh nuc. c. duoc thuc hin bi nh nuc v cc t chc khc trong h thng chnh tri d. duoc thuc hin bi cc co quan nh nuc, cc t chc v c nhn trong nuc. e. duoc thuc hin bi cc doanh nghip nh nuc. cu 29: hoqt dng no sau dy thuc chc nng di ngoqi ca nh nuc? a. qun l vi m nn kinh t. b. bo dm an ninh chnh tri, trt tu an ton x hi c. phng th dt nuc, chng su xm luoc t bn ngoi d. trn p nhng phn t chng di 5 cu 30: nh nuc thc hin chc nng thng qua cc hnh thc nhu th no? a. ch thng qua hoat dng xy dung v ban hnh php lut (hoat dng lp php) b. ch thng qua hoat dng t chc thuc hin php lut (hoat dng hnh php). c. ch thng qua hoat dng bo v php lut (hoat dng tu php) d. phi thng qua c ba hnh thc hoat dng lp php, hnh php v tu php. cu 31: nh nuc thc hin chc nng bng cc phuong php nhu th no? a. nh nuc ch s dung phuong php cung ch b. nh nuc ch s dung phuong php gio duc, thuyt phuc c. nh nuc c th s dung c hai phuong php cung ch v gio duc, thuyt phuc d. nh nuc bc lt th s dung phuong php cung ch cn nh nuc x hi ch nghia th s dung phuong php gio duc, thuyt phuc. e. c bn nhn dinh trn du sai. cu 32: ch d chnh tr| duqc hiu nhu th no? a. l tng th cc phuong php d thuc hin quyn luc nh nuc b. l tt c cc thit chchnh tri trong x hi c. l ton b dung li, chnh sch m dng chnh tri cm quyn d ra d. l dung li, chnh sch ca dng d duoc nh nuc th ch ho thnh php lut. cu 33: nh nuc x hi ch ngha vit nam ra di t khi no? a. t cch mang thng tm nm 1945 b. t hin php nm 1959 c. t hin php nm 1980 d. t hin php nm 1992 e. khi dt nuc hon ton thng nht vo nm 1975. cu 34: chc nng kinh t ca nh nuc x hi ch ngha vit nam hin nay l g? a. nh nuc quyt dinh cc chnh sch pht trin kinh t v giao k hoac cho tng don vi kinh t. b. nh nuc qun l vi m nn kinh t bng php lut, k hoach, chnh sch, trong d php lut l cng cu hu hiu nht. c. nh nuc qun l nn kinh t thng qua vic ban hnh h thng cc ch tiu php lnh m cc don vi kinh t phi thuc hin. d. tt c cc hoat dng trn du thuc chc nng kinh t ca nh nuc. cu 35: hoqt dng no sau dy khng thuc thc nng kinh t ca nh nuc ta? a. nh nuc du tu vn d thnh lp cc cng ty nh nuc nm cc linh vuc then cht, quan trong ca nn kinh t. b. nh nuc ban hnh cc vn bn php lut d diu chnh cc quan h kinh t. c. nh nuc thng qua co quan to n d gii quyt cc tranh c