COCHRANE NOVOSTI

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COCHRANE NOVOSTI

 • preglede uinimo dostupnima svim zainteresiranima u Republici Hrvatskoj, bez obzira je li rije o strunoj ili laikoj publici.

  I dalje smo aktivni na drutvenim mreama, a novost je i to da je od prosinca 2014. hrvatski Cochrane ogranak prisutan i na HZZO ISL+, najveoj hrvatskoj drutvenoj mrei iskljuivo za lijenike, koja trenutno ima vie od 8500 lanova, a namijenjena je stjecanju i razmjeni znanja, iskustava i informacija potrebnih za kontinuiranu naobrazbu zdravstvenih djelatnika.

  U ovom broju donosimo izvjetaj s Cochrane kolokvija koji se ove godine odravao u dalekoj Indiji i druge zanimljivosti iz svijeta Cochrane kolaboracije.

  Uvodna rije

  Drugu polovicu 2014. godine obiljeile su brojne i raznolike aktivnosti Hrvatskog Cochrane ogranka, pri emu smo najvie napora ulagali u poveanje dostupnosti i vidljivosti informacija koje nudi Cochrane knj inica. U okviru Programa popularizacije znanosti, a uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, znaajno se poveao broj laikih saetaka Cochrane sustavnih preglednih lanaka dostupnih na hrvatskom jeziku, a stvorili smo tehnike uvjete i uspostavili suradnju koja daje nadu da e se taj broj nastaviti poveavati i u iduoj godini. lanovi naeg Cochrane tima odrali su radionice s udrugama pacijenata u Zagrebu i Osijeku, to potvruje nau namjeru da Cochrane sustavne

  Na kraju, podsjeamo vas da e se i idue godine na Medicinskom fakultetu u Splitu odrati Hrvatski Cochrane simpozij, sedmi po redu, a kao glavnu temu tog skupa odabrali smo klinike smjernice. Uvjereni smo da Cochrane kolaboracija, a time i Hrvatski Cochrane ogranak, imaju to ponuditi hrvatskom zdravstvu u pogledu izrade, procjene kvalitete i promicanja primjene kl in ik ih smjernica. Toan datum i imena meunarodnih predavaa objavit emo uskoro, pa vas pozivamo da nas i dalje pratite na mrenim stranicama Hrvatskog Cochrane ogranka (www.cochrane.hr).

  Svim itateljima elimo estit Boi i

  sve najbolje u iduoj godini.

  Va Hrvatski Cochrane ogranak

  Vol. 6, br. 2, prosinac 2014.

  COCHRANE NOVOSTI

  Prvi dan Kolokvija posveen je sastancima raznih skupina koji ine Cochrane kolaboraciju pa je tako, izmeu ostalog, odran sastanak voditelja Cochrane centara i ogranaka, nakon kojeg se okupilo osoblje Cochrane entiteta. Najavljena je standardizacija nazivlja i logoa Cochrane kolaboracije pa e tako od veljae 2015. Cochrane kolaboracija postati 'Cochrane', a na ogranak e se slubeno zvati 'Cochrane Croatia'. Modernizirat e se logo pa e svi Cochrane entiteti imati slian logo i komplementarne boje. Za izgled novog logotipa Cochrane Hrvatske ete trebati priekati sljedei broj 'Cochrane novosti'. Na sastanku za osoblje Cochrane centara i ogranaka, pozvana sam govoriti o iskustvima u prevoenju Cochrane sustavnih preglednih radova. Dala sam pregled dogaanja

  is t raivaa prema pac i jent ima, sudionicima istraivanja i javnosti, ukljuujui obvezu objavl j ivanja rezultata. Zatim je Rajeev Kumar, urednik Indijskog asopisa za urologiju, prikazao postupak pisanja recenzije, od uvodnog saetka i dojma rada do nabrajanja glavnih i sporednih nedostataka. Dr. Trish Groves, iz BMJ-a, je govorila o transparentnosti u postupku recenziranja. Zagovarala je upotrebu smjernica EQUATOR skupine pri recenziranju, kao i upotrebu TiDieR statement za ocjenjivanje opisa intervencije. Prikazala je PaT plot za grafiki prikaz intervencije te SPIRIT smjernice za opisivanje protokola r a n d o m i z i r a n o g k o n t r o l i r a n o g istraivanja (RCT). Takoer je stavila veliki naglasak na registriranje RCT-ova kao i objavlj ivanje rezultata u nacionalnim ili regionalnim registrima.

  Od 21. do 26. rujna 2014. odran je 22. kolokvij Cochrane kolaboracije pod n a z i v o m J a v n o z d r a v s t v o utemeljeno na dokazima: prilike i izazovi. Ovogodinji kolokvij odran je u Hyderabadu, gradu od 9 milijuna stanovnika, koji je tijekom kolokvija postao glavnim gradom novoosnovane drave Telangane, na jugu Indije. Domain i organizator je bio Junoazi jski Cochrane Centar, predvoen njegovim voditeljem, dr. Prathapom Tharyanom.

  Dan prije Kolokvija odrane su cjelodnevne radionice pa sam iskoristila priliku i pohaala radionicu o recenziranju znanstvenih radova, vjet ina ko ja se oekuje od znanstvenika, ali se rijetko poduava. Na radionici je govorio Amar Jesani, urednik indijskog asopisa za medicinsku etiku, o obvezama

 • od 2012. godine, kada je zapoet Program popularizacije znanosti koji ukljuuje prevoenje Cochrane laikih saetaka, do danas kada se pomou 'crowdsourcinga' prevode brojni Cochrane dokazi. Voditelj Talijanskog Cochrane centra dr. sc. Roberto D'Amico me zamolio da odrim prezentaciju o aktivnostima Hrvatskog Cochrane ogranka pred brojnim osobljem matine grupe. Iskoristila sam priliku da se zahvalim kolegama na podrci i pomoi u radu te ih poastim Bajaderama.

  Tijekom znanstvenog dijela Kolokvija odrana su bro jna para le lna predavanja i radionice to ini odabir

  programa vrlo tekim, ali se zato plenarna predavanja mogu barem naknadno posluati. Neke od novosti predstavljene na Kolokviju su: prelazak s RevMan-a u sadanjem obliku na web-based conduct of systematic reviews; pokretanje "live systematic reviews, gdje e se stalno obnavljati sustavni pregledi u skladu s novoobjavljenim relevantnim RCT-ovima; sve vei rad na ukljuenju PIOs-a (Patient Important Outcomes) kod odreivanja ishoda sustavnih pregleda; poboljanje formata laikih saetaka s glavnim rezultatima na poetku teksta te ukljuenjem tetnih posljedica i izvora financiranja/sukoba interesa u saetak; ukljuenje medija u

  promociju sustavnih pregleda; prevoenje sve vie sadraja Cochrane stranica, ukljuujui i Cochrane knjinice (u vie navrata je spomenuta Hrvatska kao uzor u aktivnostima prevoenja).

  Indija je zemlja intenzivnih boja,

  mirisa, okusa i dojmova, prepuna

  iznenaenja, ljubaznih ljudi, bogate

  povijesti i oaravajuih prizora.

  Sljedei Kolokvij najavljen je od 3.

  do 8. listopada 2015. godine u Beu.

  Irena Zakarija-Grkovi

  Page 2 COCHRANE NOVOSTI

  Suradnja Cochrane kolaboracije i Wikipedije Cochrane kolaboracija i Wikipedija u veljai 2014. godine udruili su snage u p r o j e k t u p o d n a z i v o m WikiProjectMedicine ij i je ci lj poboljanje pouzdanosti i dostupnosti medicinskih lanaka na Wikipediji informaci jama temel jen ima na dokazima.

  Wikipedija ili slobodna enciklopedija viejezina je online enciklopedija slobodnoga sadraja, namijenjena opem itateljstvu, a po posjeenosti na svjetskoj razini na estome je mjestu. Tijekom dvanaest godina od svog osnutka Wikipedija je narasla u jednu od najrairenijih mrenih stranica koja mjeseno biljei vie od 500 milijuna posjeta, a lanci vezani za medicinu posjeuju se vie od 180 milijuna puta na mjesec, to Wikipediju svrstava u najee koriten izvor medicinskih informacija na mrei.

  Kako bi poboljali pouzdanost medicinskih sadraja na Wikipediji, skupina urednika odluila se 2004. g. za pokretanje specijal iziranoga

  projekta pod nazivom WikiProject Medicine, u koji su ukljuili lijenike, znanstvenike, medicinske sestre, studente medicine i pacijente. Prema hijerarhijskoj snazi dokaza, prednost imaju neovisno provedeni, recenzirani, objavljeni sustavni pregledni radovi kvalitativno procijenjenih randomiziranih kontroliranih pokusa. Projekt je doveo do poboljanja kvalitete objavljenih tekstova na Wikipediji. Ipak, samo je manje od jedan posto svih lanaka prolo uobiajenu recenziju, to prua jedinstvenu priliku za suradnju s Cochrane kolaboracijom, u smislu ekspertize i zajednikog rada na poboljanju kvalitete sadraja o zdravstvu slobodno dostupnog na internetu. Naime, upravo je Cochrane kolaboracija sa svojim sustavnim pregledima u posljednjih 20 godina odigrala vanu ulogu u stvaranju i irenju visokokvalitetnih dokaza iz podru ja med ic ine . Is todobno, Cochraneova vizija svijeta o boljem zdravstvu za sve ljude i u isto vrijeme u Wikipediji je pronala ostvarenje jer

  omoguuje irenje dokaza iz Cochrane sustavnih pregleda na nain lako dostupan korisnicima diljem svijeta.

  WikiProjekt Medicina mjesto je na kojem ljudi zainteresirani za medicinski i zdravstveni sadraj mogu na mnogo naina ostvariti suradnju, pomoi u poboljanju postojeih medicinskih lanaka, pribavljanju izostavljenih informacija, dodavanju pouzdanih referencija, slika, procjeni kvalitete i autentinosti objava. Nadalje, ulau se veliki napori kako bi se najprije poboljali najvanij i lanci na engleskom jeziku te kako bi se isti potom preveli na to je mogue vie jezika.

  Partnerstvo Wikipedije i Cochrane kolaboracije na svome je poetku i treba sustavnu potporu. Zato su dobrodoli svi, napose studenti, koji ele doprinijeti viziji Wiki projekta Medicina, a ta je da svijet ima koristi od besplatnih, ali jasnih, itkih, provjerenih i tonih tekstova.

  Tina Poklepovi-Perii

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLCo8P5_ppmQj4njFMFQJm4sAVcCsUIi6chttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medicine

 • U trenutku pisanja ovoga lanka Facebook stranica Hrvatskoga Cochrane ogranka ima 1621 vjernog pratitelja. Stranica redovito donosi nove laike saetke na hrvatskome jeziku. I dok sama Cochrane knjinica nudi sustavne preglede, koji su originalni znanstveni radovi i kojima se saima medicinsko znanje iz pojedinih podruja (i koji predstavljaju vrh dokaza u medicini), za obine ljude laike, vano je takav dokaz predoiti na jasan i razumljiv nain. Laiki saetci, argonski poznati kao i PLS plain language summaries donose na jednostavan nain objanjen zakljuak cijele Cochrane analize. Na stranicama Cochrane knjinice ponueni su lanci na engleskome jeziku, a saetci su dostupni na vie jezika, pa tako i na hrvatskome. Prevoenje laikih saetaka Cochrane sustavnih pregleda na hrvatski jezik nije naroito zahtjevan, ali je obiman posao, a urednici stranice to rade ve mjesecima. Meut