20
www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce leden 2019 Cyril Svozil Nevěřím na limity rozvoje rozhovor na stranách 2–3 Osobnosti tohoto vydání: Cyril Svozil Jan Nedělník Vít Endler Lenka Čábelová Jiří Halbrštát Petr Rydl Petr Sogel

Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce

leden 2019

Cyril SvozilNevěřím na limity rozvojerozhovor na stranách 2–3

Osobnosti tohoto vydání:

Cyril SvozilJan Nedělník

Vít EndlerLenka Čábelová

Jiří HalbrštátPetr Rydl

Petr Sogel

Page 2: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

2

fresh rozhovor

www.freshtime.cz

Nebývá vždy vhodné psáto firmách jen v superlativech.V případě skupiny těch, ježzastřešuje FENIX GROUP a.s., je to však více než příhodné. FENIX GROUP získala osobitoucharakteristiku průkopníka řešení,která mají budoucnost v malíčku.A co víc, liší se od běžnýchstereotypů v podnikání. Obsahslova inovace je pro totokonsorcium už dávno za zenitem.Dělají tu věci sofistikovanější – vidí a vyrábějí to, co budesamozřejmostí pro příští generace,přičemž už nyní sklízejí nemaléovace. Po jejich výrobcícha projektech totiž roste světovápoptávka. To referuje o schopnostiodhadnout své místo na zemia chuti být ostatním k užitku. Prototen úspěch. Vypovídá o odvazemyšlenky i činu. Zakladatelema majitelem skupiny, která mázáklady v severomoravskémJeseníku, je Ing. Cyril Svozil. Jemu patřily mé otázky:

Jste člověk s vášní pro hledání nových cestve výrobě toho, co ostatní potřebují či bu-dou potřebovat. Co je v tomto směru důle-žitější – nápad, nebo peníze na investice?

Domnívám se, že nejdůležitější je nápad,správné načasování a vytrvalost.

Prý jste byl první, kdo začal na severní Mo-ravě podnikat. Je to tak? Vznik firmy sedatuje do roku 1990...

Ano, naše firma FENIX s.r.o. byla prvním no-vě vzniklým s.r.o. (netransformovaným z exis-tujících podnikových struktur).

Dnes nasazujete do výroby roboty, expor-tujete do 65 zemí pěti kontinentů, zabývá-te se udržitelností a výzvami cirkulárníekonomiky. Přesto máte čas zvednout tele-fon a poskytovat rozhovory médiím. Jak seto dá všechno stihnout?

Vše je otázka organizace, schopnosti obklopitse kvalitním týmem a udržení si potřebnéhoodstupu.

Od roku 2020 byste chtěli projektovata stavět na klíč energeticky soběstačnédomy. Měly by to být spíše rodinné domkynebo administrativní budovy? Případněprostory, kde by se vyráběly léky, lahůdkynebo plyšové hračky?

Je to poněkud jinak. V roce 2013 jsme přišlis konceptem budovy s téměř nulovou spotře-bou energie jako aktivního prvku tzv. smartgrids. Jde o velmi úspornou, plně elektrifikova-nou budovu vybavenou pokročilými technolo-giemi – střešní fotovoltaickou elektrárnou –bateriovým úložištěm – ventilací s rekupera-cí – vnějším stíněním a elektrickým vytápě-ním. Tato budova je schopna flexibilně reago-vat na situaci v energetické síti, omezovat čizastavit vlastní odběr či naopak dodávat ener-gii do sítě, a to vše bez jakéhokoliv vlivu na

pohodlí uživatele. Naším know-how je potomřídicí systém koordinující činnost všech uve-dených technologií.

Domy jako aktivní prvky energetické sou-stavy, v nichž má významnou úlohu bateries vysokou kapacitou akumulace. Není tosen, ale nutnost, o niž si naše planeta říká.Jak budou drahé? A zajistíte zájemcům ta-ké financování?

Instalace střešní FVE je již dnes ekonomickynávratná v případě, že vyrobenou energii samispotřebujete. Ceny bateriových úložišť strměpadají a v následujících dvou třech letech mů-žeme očekávat ekonomickou návratnost i u té-to investice. Přitom právě baterie zajišťuje sto-procentní využití vyrobené energie v objektua poskytuje uživatelům výrazně vyšší energe-tickou bezpečnost a samostatnost.

Bude poptávka i po menších, svým způso-bem méně komfortních domcích s možnos-tí budoucí přístavby třeba pro mladou ge-neraci, která chce bydlet ve svém, alenemá zatím tolik peněz, aby si postavilaten nejchytřejší dům?

Cílem našeho projektu bylo prokázat, že přidůkladné projektové přípravě je možno posta-vit budovu ve standardu nZEB se všemi po-

Nevěřím na limity rozvoje

Jsem skutečně přesvědčen, že elektrická energie je energiíbudoucnosti – je to jediný tzv. energonositel, který může být plně bezemisní a stálevýznamněji zapojovat obnovitelnézdroje. Žádný jiný energonositeltento potenciál nemá.

Ing. Cyril Svozil

Page 3: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

3Muž, který ví, co chce

fresh rozhovor

třebnými technologiemi za ceny roku 2015, te-dy za cenu standardní budovy. To se podařilo.

Vystupujete v knize Smart revoluce a rov-něž na jejích stránkách hovoříte o tom, žeelektrická energie je energií budoucnosti.Z vaší vize lze vyčíst, že však pouze v pří-padě, pokud s ní budeme umět rozumněnakládat, rozumně ji získávat i využívat.Chytré budovy a sdílená úložiště jsou smě-rem, který má logiku. Takto se dají stavětnové obytné, kancelářské i výrobní celky.Je šance na tomto principu třeba rekon-struovat i historické části měst?

Jsem skutečně pře-svědčen, že elektrickáenergie je energií bu-doucnosti – je to je-diný tzv. energonosi-tel, který může býtplně bezemisní a stá-le významněji zapo-jovat obnovitelnézdroje. Žádný jinýenergonositel tentopotenciál nemá. Nášvzorový objekt OCFenix si 30 % své roč-ní spotřeby energie vyrobí ve své střešní FVE.Dovedete si představit obdobnou situaciu všech novostaveb po roce 2020?

Fenix Group, uskupení o řadě firem,rostlo poměrně strmou křivkou. Co je zá-kladem takového úspěchu? Štěstí? Tvrdápráce bez dovolené? Používání zdravéhoselského rozumu? Opatrná rozhodnutípodložená nikoli emocemi, ale čísly a ta-bulkami? Šikovný management, na kterýje spolehnutí?

Jsem přesvědčen, že jde o mix všeho uvede-ného, snad bych ještě doplnil otevřenou

mysl, pozitivní myšlení a snahu neustále sedále vyvíjet.

Za dobu vašeho podnikání jste posbíraliřadu ocenění, posledním byl GentlemanPro v žebříčku Českých 100 nejlepšíchv roce 2018. Nač jste na půdě Pražskéhohradu onoho 30. listopadu myslel?

Cítil jsem se ve velmi dobré společnosti a bylto opravdu silný zážitek.

K podnikání patří odvaha, schopnost risko-vat i umění prohrávat. Co charakterizujevás?

Někdy v polovině de-vadesátých let jsem sepokusil hlavní zásadyvyjádřit v tzv. firem-ním desateru. Nicbych na tom neměnil.

Jaké jsou vaše vizeve spojitosti s ro-zumným využívánímzdrojů, surovina odpovědným chováním výrobce?

Máte nápady, o nichž víte, že je bude mociplnit až další generace?

Věřím v pokrok a lidskou důmyslnost a nevě-řím na nějaké limity našeho rozvoje. Surovinya zdroje, na které nyní pohlížíme jako na„strategické“, se časem změní na více méněnepotřebné stejně tak, jako se v toku dějin oddoby kamenné proměnila úloha pazourku.Pokud se necháme svázat podobnými teori-emi, jsme sami sobě jediným nebezpečím.Lidstvo je geneticky nasměrováno k růstu! Tosamozřejmě neznamená pouze kvantitu, alehlavně kvalitu!

ptala se Eva Brixi

Firemní desatero FENIX GROUP a.s.:

1. Cílem je vybudovat firmu silnou, avšaksloženou z malých a přehledných autonomníchjednotek zabývajících se vždy pouze vlastním„core business“. Jen tak je možno zajistitvysokou motivovanost pracovníkůa potřebnou flexibilitu i v relativně velkéorganizaci.

2. Skutečným šéfem ve firmě je zákazník, tense tak musí cítit od prvního kontaktu.

3. Trvalý vzestup a růst je reálný a nezbytný,podmínkami jsou: inovativní a vstřícnéspolečenské klima, motivovaní a vzdělaní lidéa volný nedeformovaný trh.

4. Konstatování „to stačí“ je předobrazembudoucího neodkladného pádu.

5. Práce musí být v maximální mířeorganizována tak, aby z lidí nedělala pouzesoučástky, přednost má budování ucelenýchagend a procesů s jasnou odpovědnostía zainteresovaností za konkrétní výsledek.

6. Počet vertikálních řídicích stupňů má býtv organizaci co nejmenší a musí podléhatpravidelným revizím – to je klíč k udrženíflexibility a vysoké motivace.

7. Vývojem trhu nedochází k úbytkupříležitostí, pouze k jejich přesunu a ke vznikunových.

8. Příležitosti jsou vždy a všude, je pouzepotřeba je identifikovat a zvolit správnoudobu pro jejich realizaci.

9. Důvěra je základním kamenem jakékolivúspěšné činnosti, velmi těžce se získáváa velmi snadno ztrácí. S lidmi, kteří důvěrupromrhali, je nutno se ihned rozloučit.

10. Štěstí a spokojenost jsou pouze stavemmysli a pozitivní myšlení je k nim klíčem.

Suroviny a zdroje, na které nynípohlížíme jako na „strategické“,se časem změní na více méněnepotřebné stejně tak, jako sev toku dějin od doby kamennéproměnila úloha pazourku. Pokudse necháme svázat podobnýmiteoriemi, jsme sami sobě jedinýmnebezpečím.

Page 4: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

pro dobrý business

4 www.freshtime.cz

Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveňspolupodniká některý z rodinnýchpříslušníků, jsou odolnější vůčinegativním událostem, tedy úpadkům,insolvencím a exekucím. Živnostníci,kteří podnikají samostatně, bezrodinného příslušníka, jsou postiženinegativní událostí v 1,28 % případů,zatímco když spolupodnikají s dalšímčlenem rodiny, tak k negativní událostidošlo jen u 0,81 % z nich. To ukázalaanalýza Bisnode provedená na vzorku1,68 milionu podnikatelů.

Téměř 30 % z 1,68 milionu podnikatelů, tedy484 000, žije v domácnosti s rodinným pří-slušníkem, který také podniká. Víc než třičtvrtiny podnikají ve stejné provozovně.„V případě podnikatelů, jejichž žádný dalšírodinný příslušník nepodniká, se 1,28 %z nich aktuálně potýká s úpadkem, insolven-cí nebo exekucí. Pokud však má podnikatelrodinného příslušníka, který s ním podnika-telskou činnost sdílí, a tedy podniká ve stej-né provozovně, klesá riziko negativní udá-losti na 0,81 %,“ řekl analytik Bisnode Milan Petrák.Nejčastějším případem je společné podnikáníve dvojici muž – žena, které se týká více než219 000 živnostníků. V tomto případě dosa-huje riziko negativní události 0,83 %. Přízni-věji dopadá společné podnikání dvou mužů,tedy ve většině případů dvojic otec-syn čibratr-bratr. Zde je riziko 0,79 %. Společnépodnikání dvou žen je nejméně časté, a týkáse méně než 20 000 podnikatelek, nicméně zevšech kombinací je z pohledu rizika negativníudálosti nejpříznivější. V úpadku, insolvenci,exekuci je 0,76 % z nich. Stabilní je i podniká-ní, na kterém se domluví tři či více rodinnýchpříslušníků. Takto v ČR podniká 53 000 osoba pouze 0,77 % z nich se potýká s negativní záležitostí.„Je pravděpodobné, že příčinou nižšího rizikanegativní události při podnikání v rodinnémkruhu je vzájemná důvěra a ochota pomocirodinnému příslušníkovi v případě nesnází.Ale ne vždy je společné soužití dvou či vícepodnikatelů výhrou. Pokud svou podnikatel-skou činnost nesdílejí, tedy pracují v rozdíl-ných provozovnách, riziko negativní událostiroste na 1,30 %, a je tedy ze všech zkouma-ných případů nejvyšší. S nadsázkou by se daloglosovat, že podnikatelé, kteří svou činnostnesdílejí, neznají bratra,“ komentoval výsledkyanalýzy Milan Petrák z Bisnode. (tz)

Bisnode: Rodinná pouta v podnikání

Rozložení podnikatelské základny ve vztahu k rodinným příslušníkům

počet počet podnikatelů podíl podnikatelů podnikatelů s negativní událostí s negativní událostí

bez podnikajícího člena rodiny 1191 975 15 266 1,28 %člen rodiny podniká jinde 110 282 1433 1,30 %člen rodiny spolupodniká 373 451 3023 0,81 %

Spolupodnikající člen rodiny – rozdělení podle genderu

počet počet podnikatelů podíl podnikatelů podnikatelů s negativní událostí s negativní událostí

podnikající muž a žena 219 278 1825 0,83 %podnikající dva muži 81 168 638 0,79 %podnikající dvě ženy 19 652 150 0,76 %tři a více osob 53 353 410 0,77 %

zdroj: databáze a výpočty Bisnode

foto Kateřina Šimková

Page 5: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním
Page 6: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

6 www.freshtime.cz

hledání cest

Leden. Období roku, kdy příroda odpočí-vá, ať jsou to pole zemědělských farem,nebo zahrady jen tak pro radost k pěstová-ní bylinek. Opravdu se „venku“ nic neděje?

Ten klid je pouze zdánlivý. Příroda se připra-vuje na novou vegetaci a nabírá sílu a bylo bymoc dobře, kdyby průběh zimy byl „tradiční“.To znamená bohatá sněhová pokrývka a dlou-hodobější období ne příliš silného mrazu.V těchto podmínkách by si především rostliny„odpočaly“ nejvíce. Klasický průběh zimy jetaké důležitý pro eliminaci mnohých škodli-vých organizmů. Mnohý čtenář teď může na-mítnout, že takováto ladovská zima ztěžuje ži-vot zvířatům, ale i ona jsou ve svém životnímcyklu na zimní periodu nastavena. A když bybyl problém, tak jim každý z nás třeba na za-hrádce v krmítku rád pomůže.

Jste vyhledávaným odborníkem, kterýo našem životním prostředí, o souvislos-tech zemědělské činnosti, používání hnojiv,prostředků na ochranu rostlin, šlechtěníplodin, výnosnosti, stavu půdy a vody vímnohé. Co by nás mělo nejvíce znepokojo-vat? A z čeho naopak můžeme mít radost?

Člověk jako živočišný druh je pouze jednímz tisíců druhů obývajících tuto planetu, a po-kud se bude chtít kvalitně uživit devět miliardnašich spoluobyvatel na této planetě za něko-lik let, tak bude třeba změnit některé zavedenépostupy či životní návyky. Růst populace nazeměkouli by nás nemusel znepokojovat, pro-tože je to přirozený vývoj. Znepokojovat bynás mělo chování člověka v přírodě, kde tomnohdy vypadá tak, že homo sapiens je jedinýdruh, který má právo téměř na jakoukoliv čin-nost. Udržitelný rozvoj musí být založen nainovačních postupech, které musí umožnit ze-mědělskou produkci s racionalizací vstupů.V lokálním měřítku České republiky, ale mož-ná i Evropy, by nás mělo znepokojovat plýtvá-ní potravinami, odhaduje se, že 40 % toho, cose vyrobí, se zase vyhodí. Znepokojovat by násmělo snižování kvality orné půdy a s tím spo-jená nižší schopnost půdy a krajiny zadržetvodu. Voda se stává strategickou surovinoua je třeba hledat i nové odrůdy plodin, kterébudou schopny i s nižším přídělem vody do-

Planeta, chemie a nové odrůdyplodin v souvislostechPřemíra informací nám v hlavě působí zmatek. Běžný laik se neumízorientovat v řadě skutečností, a tedy snáze podlehne tu a tam tvrzení,jež jsou zkreslené, o to více populární. Módní vlna kritiky vztahující sek našemu stravování, zemědělství s nadmírou chemie, závadnosti vodi ovzduší vytváří další a další otazníky. Jaké však jsou odpovědi? Typřesvědčivé pouze od odborníků na slovo vzatých. Jednou z výraznýchosobností českého šlechtitelství je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitelVýzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Zeptala jsem se ho:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

foto

Pix

abay

Page 7: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

7Muž, který ví, co chce

hledání cest

sahovat uspokojivých výnosů. Jsem velmi rád,že Technologická agentura podpořila v rámciprogramu Národních center kompetence nášprojekt, který se právě touto problematikouzabývá. Znepokojovat by nás také měly záboryorné půdy, to, co vznikalo tisíce let, jsmeschopni za den zlikvidovat a zabetonovat. Odpověď zahrnuje také základní vstupy do ze-mědělství, hnojiva nebo přípravky na ochranurostlin. Minimálně v České republice nenínutná místy až hystericky vyhrocená argu-mentace související se záchyty reziduí příprav-ků na ochranu rostlin v potravinách či vodě.Většina záchytů je těsně nad analytickou mezídetekce. Troufám si tvrdit, že s tím, jak se bu-dou vyvíjet nové analytické postupy a metodybudou stále citlivější, tak procento záchytů bu-de dokonce narůstat. Důležité ale je, jaké pro-cento vzorků je nad hygienickým limitem.A to je dlouhodobě velmi nízké v desetináchprocent. Pokud jsou přípravky na ochranurostlin aplikovány dle schváleného postupupři registraci, tak konečným konzumentůmnehrozí žádné riziko. Vyplývá to i z kontrolprováděných dozorovými orgány. Z tohotofaktu můžeme mít radost. Protože úroveň če-ského zemědělství je přes mnohdy negativnímediální obraz stále na velmi vysoké úrovni.

Jsou opravdu vody a půda v ČR, potažmov Evropě, ve stavu, že našemu zdraví častospíš neposlouží, než aby nám dávaly pro-střednictvím úrody obilí, zelí, jablek to, conáš organizmus potřebuje? Jak obavy lidízkrotit a jak na celou věc pohlížet?

Odpověd na vaši otázku je částečně obsahemodpovědi předchozí. Kontaminace vod pří-pravky na ochranu rostlin je mnohdy, dle mé-ho názoru, interpretována zbytečně dramatic-ky. Pokud chceme všichni kvalitně jíst, jístv dostatečném množství, tak se bez přípravkůna ochranu rostlin ani do budoucna v žádnémpřípadě neobejdeme. Biologické způsobyochrany, rezistentní šlechtění jsou cesty jaksnižovat spotřebu pesticidů, ale jsou to cestydlouhodobé a budou vždy jen doplňkovou al-ternativou. Samozřejmě, že na své vlastní za-

hrádce či v truhlíku za oknem jsem schopnýeliminovat škodlivé činitele např. mechanickoucestou, ale v plošné výrobě toto není možné.

Je tedy tažení proti chemickým látkám po-užívaným jako hnojivo či k ošetření poros-tů opravdu založeno na faktech, nebo jdeo hysterické aktivity zájmových skupin?

Slovo hysterie jsem již jednou použil, nejsemsi jistý, že jde o nějaké zájmové skupiny, spíšejde o to, jak interpretovat analytické výsledky,zda v honbě za senzací nedochází právěk těmto téměř poplašným zprávám. Pokud by-chom se měli řídit některými novinovýmičlánky, tak bychom nemohli ani jíst, ani pít,ani dýchat, protože podle nich je vše kolemnás plné reziduí pesticidů. Mimochodem jezajímavé, že takovouto reakci většinou nevy-volávají kosmetické přípravky, přípravky prodomácí hygienu či farmaka. Přitom i reziduatěchto látek jsou velmi často také nalézána, alenějak jim nevěnujeme zvýšenou pozornost.

Zemědělci, kteří hospodaří „ve velkém“, si svou práci bez podpory chemických pří-pravků nedokážou představit. Pokud jsoupoužívány přesně podle návodu, mělo bybýt vše v pořádku...

Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověďa ta zní ano. Jsem přesvědčen, že drtivá větši-na uživatelů přípravků na ochranu rostlin jepoužívá v souladu s etiketou a spotřebiteli ne-hrozí žádné riziko. Když se podíváte např. navýsledky kontrol SZPI, když kolegové analyzo-vali, proč v některých případech byly překro-čeny hygienické limity pro některé pesticidy,zjistili, že to způsobilo nesprávné použití, po-užití v rozporu s návodem, nedodrženíochranné lhůty či byly použity nepovolenékombinace přípravků. Moje odpovědi na tutoi další otázky nemají být bezbřehou a nekritic-kou obhajobou používání chemických pří-pravků na ochranu rostlin, ale spíše názoremčlověka, který se ve své profesní kariéře za -býval i biologickou ochranou, je spoluauto-rem některých odrůd se zvýšenou rezistencí,

a přesto si opakovaně troufne tvrdit, že bezpesticidů není možný další rozvoj zemědělství.

Ostatně loni na podzim jste doprovázelskupinu novinářů na cestě do Německa,do největší chemické fabriky BASF, a pro-nikl jste do zákulisí vývoje nových pro-středků na ochranu rostlin. Jaké poznatkyjste si odnesl? Je chemie opravdu strašáklidstva v souvislosti s péčí o zemědělsképlodiny?

Byl jsem rád, že tato možnost byla. Již samotnáprohlídka areálu, kde se vyrábí nejen přípravkyna ochranu rostlin, ale i chemie pro domác-nosti či komunální sféru, je zážitkem. Moder-ní, absolutně čisté prostředí, kde je vidět snahavlastníka nejen o vytvoření kultivovaného pra-covního prostředí, ale i snaha o co nejmenšízatěžování životního prostředí. Pro mě příkladmoderního provozu založeného na vysoce so-fistikovaném způsobu řízení. A co se týká che-mie, tak ta je všude kolem nás, i naše tělo jesouborem chemických prvků. Bez chemie nenímožný rozvoj a bez chemie se neobejde ani ze-mědělství. Stále náročnější vývoj nových sub-stancí pro ochranu rostlin je důkazem toho, ženení úplně nekonečná možnost vybírat a kom-binovat molekuly tak, aby nakonec z toho bylfunkční a bezpečný komerční přípravek. Tacesta je velmi složitá a dlouhodobá, a pokudbychom to zjednodušili, tak z desítek tisíc tes-tovaných substancí může být za deset, patnáctlet nový přípravek, který musí projít nesmírnědůkladným registračním procesem.

Avšak debaty na téma, že žijeme na nezdra-vé planetě, neustávají. Mnozí volají po tom,aby se zemědělství vrátilo ke kořenům. Jeto cesta? Lidí na Zemi přibývá, a najíst sechtějí všichni, vyvstává tedy nutnost zaříditto tak, aby byl relativně dostatek potravy.Bez sofistikovaného přístupu i v podoběchemie to asi opravdu nepůjde...

Máte plnou pravdu. Evropa ještě úplně nepoci-ťuje nárůst světové populace, byť migrační vlnaje možná jeden ze signálů. Populační nárůst na

Page 8: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

8 www.freshtime.cz

hledání cest

jiných kontinentech je ale realitou. Již mini-málně před patnácti roky na konferenci v Čínějeden kolega z Afriky, když hovořil o budou-cím možném vývoji, řekl: „Pokud mají lidéhlad, mají tři možnosti. Buď tiše zemřít a ni-kdo o tom nebude vědět nebo vyvolat revolucia pokusit se změnit něco ve své zemi (a přišloafrické jaro) a třetí možnost, zvednout se a jítněkam jinam (a přišla migrační vlna).“ Užjsem vzpomenul, že voda je a bude strategic-kou surovinou stejně jako potraviny. Evropa sednes dívá třeba na přípravky typu DDT jakona největší jedy, Afrika je vnímá zcela odlišněa neustále tyto přípravky používá. Dnes sev Evropě nemůže takováto chemikálie na trhuobjevit, přesto je třeba korektně říci, že ve svédobě v 50. letech minulého století to byl vrcholinovací a používání tohoto přípravku zachrá-nilo miliony životů. Že má dlouhý poločas roz-padu a jeho rezidua budeme nacházet ještědlouho, je faktem, který by ale neměl vrhattemný stín na chemii v zemědělství jako celek.

Mohou svou úlohu sehrát také nanotech-nologie, genetika a jiné nové směry, kteréby podpořily organické procesy v hospo-daření s půdou a vodou?

Organická hmota v půdě, či spíše její nedosta-tek, je to, co trápí nejen české zemědělství. Ná-vrat ke kořenům, míněno návrat k vícečetnýmosevným sledům či pestřejší skladbě plodina zařazování plodin s půdu zlepšujícím efek-tem, je jeden z cílů. Ale je nutně limitovánekonomickými aspekty. Každý zemědělec semusí chovat maximálně ekonomicky efektiv-ně, aby jako podnikatel přežil. V této chvílimusí následovat úvaha o veřejném zájmu,dlouhodobě udržitelném rozvoji a případnédotační podpoře postupů. Které nebudou pri-márně ekonomicky výnosné, ale budou mítpříznivý vliv na krajinu. Velmi spoléháme nagenetiku a nové odrůdy. Umíme přečíst ge-nom rostlin a doufám, že je jen otázkou času,kdy budeme schopni rozsáhlé knihovny s ge-netickou informací využít pro tvorbu nových

odrůd s novými vlastnostmi, např. rezistencí,tolerancí vůči abiotickým stresům apod.V současné době se velmi často hovoří o roz-voji bioekonomie jako souboru postupů, kdyse více než dosud budou např. využívat od-padní suroviny jako vstupní materiál pro no-vou výrobu, a nemyslím teď jenom komposto-vání či výrobu bioplynu. Bioekonomie takéznamená recyklaci uhlíku a fosforu a nové po-stupy pro udržitelnějši zemědělství.

Jak se staví k naléhavým otázkám veřej-nosti i odborníků vaše pracoviště, tedy Výzkumný ústav pícninářský a firma Země-dělský výzkum? Vím, že řešíte mnoho pro-jektů, které určitě napovídají, jak lépeudělat to či ono...

Naše výzkumné pracoviště je soukromou fir-mou, která se snaží kromě přinášení inovacítaké o vzdělávání či poradenství. Spektrum ře-šených výzkumných projektů je poměrně širo-ké, ať už se to týká plodinového spektra, čispektra jednotlivých vědních disciplín. Jsemvelmi rád, že můžeme být partnery i ve vel-kém evropsko-čínském projektu H2020, jehožcílem je přinést nový genetický materiál došlechtění bílkovinných plodin (soja, hrách, fa-zol, vojtěška, jetel) a novými výkonnějšími od-růdami zvýšit soběstačnost Evropy i Čínyv těchto komoditách na úkor dovozu z jinýchkontinentů. Snažíme se v jednotlivých projek-tech modelovat nové postupy, ať už je to v ob-lasti rostlinolékařství, či v oblasti pěstebníchtechnologií. V našem šlechtitelském programuse téměř každoročně podaří registrovat novouodrůdu pícnin či meziplodin. Naše odrůdyrozšiřují spektrum druhů, které lze pěstovatna orné půdě a diverzifikovat plodinové spek-trum. Příklady z poslední doby jsou např. od-růda lničky olejné jako výborná meziplodiny,stejně tak jako meziplodina je vhodná odrůdasvazenky shloučené. Do skupiny olejnin sev loňském roce zařadily dvě nové odrůdy svět-lice barvířské, které jsou vhodné pro aridnějšíoblasti. Pak je tu velký zmiňovaný projekt

TAČR Biotechnologické národní centrumkompetence pro genotypování rostlin, kterépod vedením Zemědělského výzkumu Troub-sko propojuje přední česká výzkumná praco-viště a soukromé společnosti profilující sev oblasti rostlinných biotechnologií. Centrumje zaměřené na genotypování, fenotypizacea šlechtění rostlin.

Z jednotlivých projektů plynou určité závě-ry. Která vaše doporučení se v poslednídobě dostala do praxe?

Již jsem zmínil sortiment odrůd, dnes jichtroubská pracoviště vlastní více než 24 a odrů-dy jsou využitelné, kromě výše zmíněnýchúčelů také jako komponenty lučně-pastevníchsměsí pro opylovače, nektarodárné pásy, směsipro různá technická využití apod. Všechnyodrůdy jsou k dispozici v podobě osiva na na-šem pracovišti. Naše jednoznačná doporučenísměřují také k dodávání organické hmoty dopůdy, ať již ve formě kompostu, či zapravová-ním organické hmoty po pěstování meziplo-din. Velmi intenzivně se zabýváme studiemmožností protierozní ochrany půdy, a ta zasesouvisí s permanentním rostlinným krytemi s kvalitou struktury půdy. Kolegové z oddělenírostlinolékařství přinášejí téměř stále nové po-znatky v oblasti ochrany různých druhů rostlinpřed škodlivými činiteli ať už ve formě registra-cí přípravků na ochranu rostlin, nebo ve forměcertifikovaných map udávajících např. výskytycitlivých populací hmyzích škůdců k jednotli-vým pesticidům, které jsou umístěny na rostli-nolékařském portále. Intenzivně se zabývámetaké inovacemi pěstování kukuřice v tzv. smíše-ných kulturách, cílem je zase omezit erozníohrožení této plodiny. Kontinuálně také probí-há výzkum s praktickými dopady v oblasti opy-lovačů, konkrétně čmeláků a samotářskýchvčel. A Biotechnologické národní centrumkompetence pro genotypování rostlin je natransferu technologií založeno.

otázky připravila Eva Brixi

Page 9: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

9Muž, který ví, co chce

řešení s komfortem

Vadí vám, že v online e-shopechnejde zkusit paruka, brýle, šperkynebo použít řasenka jako domanebo v kamenném obchodě předzrcadlem? Známe řešení, které tytohranice odbouralo: Virtooal.com.Je to technologie virtuálníhozrcadla určená pro e-commerceplatformy. Co stálo za jejímvznikem? A jaké novinky a plány sechystají, poodhalil podnikatela spolumajitel start-upuVirtooal.com Vít Endler, tvůrcewebu o finanční nezávislostiwww.financnisamuraj.cz.

Proč projekt Virtooal.com vznikl, co bylomotivací k jeho založení?

Virtooal.com původně vznikl jako vedlejšíprojekt u e-shopu s vlasovými příčesky, paru-kami a barevnými čočkami Happyhair.cz. Za-kladatelé e-shopu cítili potřebu lépe svýmklientům představit nabízené produkty. Prvníverze virtuálního zrcadla vznikla v roce 2008a já osobně jsem do něj vstoupil v roce 2017jako investor. Ve Virtooal.com vidím velkoupříležitost zlepšit proces nakupování brýlí,kosmetiky či módy na internetu.

Čím tato novinka nejvíc zaujme?

Projekt Virtooal.com – virtuální zrcadloa virtuální převlékací kabinka přináší několikvýhod. Řeší hlavně jeden z největších problé-mů e-shopu. Plugin zvyšuje kon-verzní poměr díky vizuálnímuzobrazení produktu na tváři zá-kazníka. E-shopu se efektivnějivracejí prostředky vynaložené namarketing. Dokonalejší vizuali-zace umožňuje snížit objem zbo-ží, které zákazníkovi nevyhovujea vrací ho zpět. Tím prodejciklesnou náklady.Zájemce má v e-shopu možnostvyzkoušet si ohromné množstvímakeoverů (tedy proměn vizáže)nebo třeba brýlí v různých kom-binacích. To je v reálném světětéměř nemožné. Ještě větší efektse dosahuje u vysloveně módníhosortimentu. Zákazník se můžepřevlékat do nekonečna. Získá

lepší představu, co kupuje, podobně jako v ka-menném obchodě. Má možnost své makeove-ry a outfity sdílet s ostatními, nechat si je oko-mentovat a podobně. Zkrátka i nakupování nainternetu může být zábavné.

Jak se stalo, že „finanční samuraj“ dostalnápad z úplně jiného světa?

Projekt, a tedy i původní zakladatele, jsem na-lezl na internetové investorské platformě.Hned na prvním setkání jsem věděl, že je toono, že tahle práce mě bude bavit. Jsem pře-svědčen, že má světový potenciál. Na této půděnarážíte na spoustu neprobádaného, můžetespolutvořit nový trh. Navíc s původními zakla-dateli se výborně doplňujeme. Ondřej Bagin jeobchodník a podnikatel, Peter Soos čistokrev-ný IT developer a já do projektu přináším zna-lost e-commerce prostředí, strategické myšlenía firemní procesy tak, abychom mohli nastar-tovat růst firmy a následně ho i ustát.

Co chcete na trhu měnit, čím ho hodláteobohatit po „česku“?

S projektem Virtooal.com se zaměřujeme naoblast e-commerce a našimi primárními zá-kazníky jsou e-shopy. Oproti konkurentůmse soustředíme hlavně na lokální společnosti.Trh se nachází, dle mého názoru, ve fázi „ni-ce to have“. V praxi to znamená, že e-shopysice plugin hodnotí kladně, ale nevidí v němprioritu. Služba není zatím tolik rozšířenáa edukace trhu v tomto směru rozvinutá.Snažíme se tedy potenciálním i stávajícímklientům vysvětlovat výhody, jaké úsporymůže plugin reálně přinést. Přirovnáváme tok chatovacím pluginům, které před několikalety začínaly, ale dnes je provozuje každý.

Popsal byste hlavní konkurenční výhoduvašeho řešení?

Celý trh se bude nyní vyvíjet výrazně rychlejinež dosud. To je dané technologickými mož-nostmi a také tím, že se o podobných službáchzačíná víc mluvit. My se koncentrujeme na toto, aby náš plugin byl zejména jednoduše „na-saditelný“ v jakémkoliv e-shopu. Cílem je, abysi ho během jednoho půldne sám klient nain-staloval, nahrál si produkty a mohl ho použí-vat. Zároveň chceme zachovat určitou univer-zálnost v použití. S naším pluginem v e-shopusi klient nyní vyzkouší brýle, kosmetiku, čoč-ky, šperky a v budoucnu i módu. Takto kom-plexní nástroj na trhu zatím chybí.

A cena služby bude akceptovatelná?

Naše cenová strategie je nastave-na podle velikosti e-shopu, kte-rou měříme návštěvností a poč-tem implementovanýchproduktů. Od pár set euro po fi-nančně náročnější produkty provelké e-shopy s plnou podporou.

Odkud se rekrutují vaši klienti?

Zatím se zaměřujeme na třihlavní segmenty – brýle, kosme-tika a šperky. A z prvních dvouzmiňovaných máme nejvíce kli-entů. Do budoucna zacílíme takéna módu.

za odpovědi poděkoval Pavel Kačer

Virtooal.com boří výhodykamenných prodejen

Vít Endler

Page 10: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

10 www.freshtime.cz

výkon i pohoda

Už nebudeme chodit do práce, protožeta přijde za námi. Kancelář budoucnostibude koncept, ne fyzické místo, říká Lenka Čábelová, manažerkakomunikace a společenskéodpovědnosti společnosti Microsoftv České republice a na Slovensku.V zajímavém rozhovoru o pracovnímprostředí odhrneme roušku dnešníchzvyklostí a nahlédneme, co nás čeká už teď, zítra nebo za pár let.

Jak bude vypadat kancelář budoucnosti?V čem se bude podobat dnešním kancelář-ským prostorám a postupům, a čím se odnich bude lišit?

Kanceláře jako takové rozhodně nezaniknou,ale změní se jejich účel. Budou místem, kde selidé budou potkávat, místo, které bude sloužitk interakci, kreativní spolupráci a navazovánívztahů. Výrazně se zvýší jejich flexibilita, takjak roste flexibilita pracovních týmů. Kancelářmusí umožnit, aby se na jednom místě sešelkaždý den jiný tým, protože budeme součástířady týmů, a to nejen interních. Musí být mís-tem, které je otevřené pro kolegy z jiných po-boček, pro zákazníky, pro kontraktory a dalšíexterní spolupracovníky. Zdá se to možná pa-radoxní, ale čím víc pracujeme mimo kance-lář, tím důležitější je pracovní prostředí a to,jestli kancelář dokážeme přizpůsobit novémuúčelu a využít ji jako platformu na modernístyl práce. My v Microsoftu vnímáme kancelářjako strategický nástroj kulturní změny.

Co nám umožní, resp. jaké dnešní překáž-ky odstraní, příchod kancelářských techno-logií nové generace?

Umožní nám především to, že už do kancelářínebudeme muset chodit, pokud nebudeme sa-mi chtít. Výraz „jít do práce“ bude možná brzystejně metaforický, jako když dnes říkáme „vy-točit telefonní číslo“.Nikdo už dnes čísel-níkem netočí. A prá-ce stále víc chodí zalidmi – domů, do ka-várny, prostě tam,kde zrovna chcemenebo potřebujemebýt. Technologie, jakojsou například Micro-soft Teams, umožňují organizovat práci bezohledu na to, kde se lidé zrovna nacházejí.

Zvládají vše od plánování schůzek, sdílení do-kumentů až po hlídání termínů, a hlavně ko-munikaci v týmu. Je jedno, zda členové týmusedí o dva stoly dál, doma ve stejném městě,nebo jsou na služební cestě na druhém koncisvěta. S trochou nadsázky bych řekla, že plat-formy jako MS Teams jsou prototypy virtuálníkanceláře a jejich význam stále poroste. Mezi„překážky“, které moderní kancelářské tech-nologie odstraňují, tak patří hlavně kancelář-ské zdi a formální hranice mezi lidmi i mezitýmy. Nejlepší nápady vznikají tam, kde se ne-čekaně potkají dosud oddělené světy.

Mohou i ženy-matky počítat s tím, že sejim v kanceláři budoucnosti bude pracovatlépe, příjemněji a snáze plnit pracovní úko-ly, aniž by ošidily rodinu?

Pokud mluvíme o kanceláři budoucnosti jakoo možnosti práce od-kudkoliv, pak je to sa-mozřejmě bez debat.Každý bude mít mož-nost si vybrat, kde semu pracuje nejlépe,a také, kdy se mu pra-cuje nejlépe. Platí topro všechny rodiče.Už během prvních

let, kdy jsme v Microsoftu zavedli práci od-kudkoli, jsem zaznamenala, že se kolegyně

mnohem plynuleji zapojují po mateřské dopráce a že naopak muži mnohem více do kaž-dodenního života rodiny. Považuji to za výhrupro všechny.

Vidíte i hranice a rizika digitálních techno-logií, virtuální reality, umělé inteligencea robotiky při duševní práci?

Každá převratná technologie vyžaduje, aby-chom změnili přístup k práci. Zpětně bývajípřínosy jednoznačně patrné a jsme za něvděční (vezměte si jako příklad přechod naelektřinu), ale být v jádru velké změny je sa-mozřejmě vždy náročné, už proto, že neníjasné, co vše a jak se změní. Technologie majíobrovský potenciál převzít rutinní prácia uvolnit nám prostor na kreativní činnost,otevřít nám nové obzory díky analýzeenormních objemů dat a umožnit nám dělatlepší rozhodnutí. Dnešní situace je výjimečnáv tom, jak výrazně si uvědomujeme možnévýzvy a díky tomu máme prostor tato rizikaošetřit. Příkladem může být jasné vymezeníetického rámce pro umělou inteligenci –problémy jako ochrana soukromí dat, zne-užití umělé inteligence, morální postavení sy-stémů umělé inteligence nebo zodpovědnostv případě, že se něco pokazí. Jsme přesvědče-ni, že vývoj musí vznikat eticky a že společ-nosti, které tyto technologie vyvíjejí, musejípřevzít zodpovědnost za etické aspekty a spo-lupracovat. Umělá inteligence by se nemělastát vlastnictvím jediné společnosti ani náro-da. Měla by patřit všem. I proto jsme napří-klad pomohli založit neziskovou organizaciPartnership on AI, která přesně tyto otázkyřeší – mezi její členy patří desítky komerč-ních i neziskových organizací.

Co můžeme jako manažeři, podnikateléa zaměstnanci očekávat za změny v kance-lářích za pět, deset, dvacet let?

Klasické rčení praví, že lidé dopady technolo-gií v krátkodobém horizontu přeceňujía v dlouhodobém podceňují. Je těžké být zdeprorokem, ale o jednu vizi se podělím –představuji si, že kancelář budoucnosti budekoncept, ne fyzické místo. Týmy budou per-manentně v kontaktu virtuálně, pomocí plat-forem jako MS Teams, a setkávat se budouvšude tam, kde se jim to zrovna bude hodit –v parku, doma, v kavárně... Firmy zřejmě na-dále budou mít své oficiální kanceláře, ale tybudou otevřené pro businessovou komunitua součástí tohoto „pop-up“ konceptu.

ptal se Pavel Kačer

Kancelář jako strategickýnástroj kulturní změny

Kanceláře jako takové rozhodněnezaniknou, ale změní se jejichúčel. Budou místem, kde se lidébudou potkávat, místo, kterébude sloužit k interakci, kreativníspolupráci a navazování vztahů.

Lenka Čábelová

Page 11: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

11Muž, který ví, co chce

potěšilo nás

Že muži čím dál raději vaří,o tom není pochyb. Kouzlits tvary, barvami, chutěmi,vůněmi, zeleninoui masem, to patří k imagemnohých jedinců. Také

mezi podnikateli a manažery je mnohotěch, kteří u vařečky víc než relaxují.

Co všechno pro oslovené jednotlivce znamenáči neznamená uvařit dobrou polévku, servíro-vat pěkný kousek masa z grilu nebo třeba propotěšení usmažit v časové nouzi třeba vajíčkana měkko, na to jsme se zeptali vás, našich čte-nářů. Odpovědi se nám do ankety publikovanév listopadovém čísle Fresh Time sešly vtipné,krásné, psané s citem a vášní. Věřím, že se stej-nou chutí si je ostatní přečetli a třeba se necha-li inspirovat a o Silvestru doma či na chalupěpomáhali v kuchyni jako o závod. Anketavznikla pod záštitou předního producenta va-jec v České republice, společnosti OVUS –podnik živočišné výroby, spol. s r.o. ze Slaného.

Jednatel Ing. Tomáš Milich posléze vybíral nej-zdařilejší příspěvek. Zvolil ten, jehož autorembyl Martin Chalupský, tiskový mluvčí innogyČeská republika. Odměna v podobě tří plat va-jec jistě přišla vhod, vždyť to bylo před vánoč-ními svátky. A co T. Milich ocenil pře devším?

Vaření jako kreativní proces, kdy se z mužestává výtvarník a gurmán dohromady. Vítěziankety ještě jednou gratulujeme. Pokud byste se rádi seznámili s produkcí vajectéto firmy, pak se podívejte na www.ovus.cz.

Eva Brixi

Je nádherný, vkusný a plný emocí. Vypovídá o tom, jak se pojí dušekrásných žen z Českého porcelánu z Dubí s tím, co nazýváme prvotřídníjakostí, špičkovým uměleckým pojetím, tradicí a hodnotou.

Letos slaví firma 155. výročí výroby porcelánu. Je to úctyhodné jubileum, které otevíráprávě tento velkoformátový nástěnný kalendář pojmenovaný symbolicky Holky z České-ho porcelánu. Připravit jeho koncept, vše nafotografovat, sladit, domyslet, to nebylo urči-tě jednoduché. Výsledek je však obdivuhodný. Kalendář má bohatý realizační tým,v němž je uveden také řidič nebo zhotovitelka zástěrky v designu Českého porcelánuči kuchařka, která upekla bábovku a velikonočního beránka. Zkrátka nezapomnělo sena nikoho, a to dává celému dílu punc úchvatného originálu, v němž člověk hrajehlavní roli. Námět scén připravila Petra Klázrová, ředitelka zdejšího marketingu, kte-rá také nad celým projektem bděla. Kalendář je opatřen slovem generálního řediteleIng. Vladimíra Feixe, který napsal, že letos firma oslavuje nejen porcelán, ale zejménaženy, dívky, slečny. Osobnostmi jednotlivých měsíců – modelkami – se totiž staly pra-covnice porcelánky napříč výrobním spektrem, ať už z nalévárny, pálení, glazovny, ex-pedice, vývoje, laboratoře, technické kontroly a dalších. Každá stránka znázorňuje pří-běh běžný z našich životů, kdy hlavní aktérkou je vždy „ona“ a nedílnou součástíporcelán s cibulovým dekorem. Patří totiž nerozlučně k sobě.Věřím, že tento kalendář už zdobí pracovnu nejednoho muže, nejednoho manažera,podnikatele, šéfa, který nemůže než obdivovat půvabné ženy tohoto podniku, fanditjim a sklánět se před vším, co se zde i jejich přičiněním vyrábí. Jednotlivé osobnostijsou nejen elegantní, chytré a pracovité, ale právě takové, které, aniž by na fotografiíchpromluvily, zosobňují samy sebe i vztah k cibuláku, který provází život jejich i náš. Pánové, nechte se inspirovat. Potěšte své protějšky co nejdříve. Pořiďte jim cibulákovoumísu na koláče nebo kávovou soupravu. Vždyť stojí za to činit radost, stojí za to mítdoma ušlechtilý porcelán, který je zrcadlem umu českého člověka, vkusu, noblesy a prvotřídní kvality. Doušek čaje z šálku podepsaného poselstvím dějin ruční výrobya chutí přinášet lidem pohodu, osvěží den každému.Kalendářem se začíná rok stejně jako předsevzetími, přípitkem a přáním. Lednovástránka dobrou snídaní s Českým porcelánem. Eva Brixi

Kalendář 2019 tvořený srdcem žen

Anketa o vaření jako výpověď šéfů

Ing. Tomáš MilichMartin Chalupský, autornejzdařilejší odpovědi

Page 12: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

12 www.freshtime.cz

logika bumerangu

Rozhodli jste se změnit zaměstnavatelea zkoušíte štěstí jinde? Máte o soběurčité mínění, zajímavou praxi a svýmzpůsobem výjimečné zkušenosti? Víte, že něco umíte a rádi byste svéknow-how nabídli? Kontaktujetezaměstnavatele a jste rozhodnutiprezentovat, čím můžete být užiteční?Jenže ouha... Přesto, že firma zoufaledo čelního manažerského týmu sháníodborníka, vaše snaha zůstala bezodezvy. Naštvete se, není se co divit.A třeba dokonce výrobky této firmy,ačkoli je máte rádi, začnete v prodejněignorovat. Naschvál. A právě na tototéma, tedy vztah zaměstnavatelea uchazeče o práci ve spojitostis ovlivňováním nákupního chování, sinechala zpracovat další z průzkumůspolečnost ManpowerGroup. Co datanapověděla? O tom jsem hovořilas obchodním ředitelem uvedenéspolečnosti v zastoupení pro ČR a SRIng. Jiřím Halbrštátem:

Nedostatek šikovných lidí s vhodnou kvali-fikací na tu či onu pracovní pozici trvá. Ně-kteří by rádi vyzkoušeli své štěstí ve vybra-né firmě, ale váhají. Proč například?

Podle toho, co naše společnost zjistila, to je po-chopitelné. Průzkum ManpowerGroup Candi-date Preferences 2018 hovoří přesvědčivě. Ten-tokrát jsme se zeptali téměř 18 000 kandidátů,kteří mají stávající zaměstnání, ale hledají za-městnání jiné, a jsou ve věku 18–65 let, a to na-příč 24 různými trhy práce po celém světě. Do-věděli jsme se, co těmto lidem nejvíce vadíběhem procesu shánění zaměstnání. K dispozi-ci jsme měli odpovědi na otázky:1. Jaký je dopad špatné zkušenosti uchazečeo zaměstnání na jeho nákupní chování? 2. Co konkrétně během náborového procesuvadí a jaký to má dopad na značku firmy?

A tedy?

Zcela prokazatelně má pozitivní zkušenost přihledání práce příznivý vliv na tendenci jed-notlivce nakupovat produkty nebo využívatslužby dané firmy a spokojení zákazníci majívětší chuť v této firmě pracovat. Výsledky takéukazují, že dopad zkušenosti kandidáta dalekopřesahuje oblast HR; zkušenost člověka přímo

ovlivňuje brand a úspěšnost firmy. Tato kauza-lita je dobrým argumentem, který může využítvedení HR, když obhajuje finanční efektivitusvých investic. Funguje to jako padající domi-no: kandidáti mluví o své negativní zkušenostis přáteli napřímo i přes sociální sítě. Lidé setaké stále častěji dívají stejnou optikou na svouzkušenost při hledání práce jako na nakupo-vání zboží v e-shopech.

Pro personalisty z toho asi plyne význam-né doporučení...

Že by se firmy i organizace měly zajímat o ta-kovou zkušenost v každém momentu interakcese zákazníkem. Spokojenost uchazeče o za-městnání, který je zároveň potenciálním záka-zníkem, je nejdelikátnějším místem kontaktu.Nelze se tomu divit. Emoce pracují jasně.

Můžete argumentovat čísly?

Více než polovina kandidátů (54 % celosvětověa 51 % v ČR) potvrdilo, že je negativní zkuše-nost z výběrového řízení do budoucna odradíod koupě produktu nebo využití služby danéfirmy. To přesahuje rámec maloobchodníchvztahů a zahrnuje širokou škálu potenciálníchproduktů a služeb. Značky spotřebního zbožítěžce pracují na zlepšování vztahů se zákazní-ky – zaměřují se na zákaznickou zkušenost,služby pro zákazníky, reputaci brandu atd.Zkušenost kandidáta při výběrovém řízení mámnohem osobnější charakter a hlubší dopadna vnímání značky, protože pod její záštitouzaměstnavatel nabízí lidem novou kariéru, nebo je odmítá. Hledání práce vnímají lidé ja-

ko velmi intimní záležitost a emocionálně sejich velmi dotýká.

Co jste z průzkumu vysledovali dále?

Více než polovina kandidátů (56 % globálně,55 % v ČR) uvedla, že by raději pracovalapro firmu, jejíž produkty kupuje nebo využí-vá. Věrní zákazníci se často rozhodnou prospolupráci se společnostmi, které vyznávajípodobný soubor hodnot jako oni sami, takžese jako kandidáti mohou cítit vnitřně spojenis firemní kulturou skrze svou spotřebitelskouzkušenost. Ti, kteří jsou zvyklí sledovat stavvyřizování svých online objednávek, očeká-vají, že budou moci stejným způsobem sle-dovat i průběh náborového procesu. Roz-hodně si nepřipouštějí, že na svou žádostnedostanou žádnou odpověď. Je-li tomu tak,pak toto jednání negativně ovlivňuje jejichnákupní chování a vede k nižším tržbám. Má to logiku.

Pozor: uchazeč o práci může být zároveň i váš zákazník

Mezi nejhorší prohřešky firem,které shánějí pracovníky, patřípředevším nedostatečnátransparentnost popisu pozicenebo nabízené mzdy, žádnáreakce na žádost o zaměstnání,špatná zkušenost z pohovoru,chybějící zpětná vazba poabsolvování pohovoru neboopožděná odpověď na žádosto zaměstnání (po 6–8 týdnech).

Ing. Jiří Halbrštát

Page 13: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

13Muž, který ví, co chce

logika bumerangu

Když se uchazečům z firmy na jejich pop-távku nikdo neozve, jsou jednoduše doce-la naštvaní, ne?

Zatímco zaměstnavatelé mají tendenci bagateli-zovat negativní dopad špatné zkušenosti ucha-zečů na tržby jako přechodnou zahořklost od-mítnutého člověka, výzkum mluví jinak.Odmítnutí po pohovoru je až sedmé v seznamuzkušeností kandidátů s negativním dopademna nákupní chování. Každý okamžik interakces kandidátem může pozitivně nebo negativněbrand ovlivnit. Na prvním místě v ČR je v ta-kových případech nulová reakce na zaslaný ži-votopis, která odradí od nákupu 62 % uchazečůo zaměstnání. Na 61 % jich hodnotí negativněprůběh pohovoru a 60 % si stěžuje na chybějícízpětnou vazbu po pohovoru. Rovněž 54 %uchazečů vadí neúplné nebo nedostatečné in-formace v popisu pozice nebo nabízené mzdě.

Jaké nejčastější a těžko odpustitelné chy-by dělají zaměstnavatelé?

I tyto záležitosti jsme zkoumali pod úhlem vli-vu na nákupní chování uchazečů o práci. Zku-šenost zájemce nezačíná pohovorem. Začínáprvním kontaktem, ať už je to nadpis inzerátuna pracovním portále, facebooková reklama,představení recepční do telefonu, nebo vstupdo budovy. Mezi nejhorší prohřešky firem,které shánějí pracovníky, patří především ne-dostatečná transparentnost popisu pozice ne-bo nabízené mzdy, žádná reakce na žádosto zaměstnání, špatná zkušenost z pohovoru,chybějící zpětná vazba po absolvování poho-voru nebo opožděná odpověď na žádost o za-městnání (po 6–8 týdnech). Kandidáti vnímajínulovou reakci na žádost o zaměstnání jakoprojev neúcty.

Není to jen pohled mileniálů?

Myslím, že nikoli, přesto, že právě oni bývajíhodně kritičtí. I když to vypadá, jako by na trž-by měly negativní dopad hlavně náborové zku-šenosti mileniálů, data mluví jinak. Co platío mileniálech, platí o všech. Respondenti, kteřídeklarovali, že je negativní zkušenost při nábo-ru odradí od koupě produktů či využívání slu-žeb dané firmy, odrážejí globální demografiikandidátů z hlediska věku, kariérní pozicea motivace. V tomto průřezu je o něco více žen(53 % proti globálnímu průměru 50 %). Totéžplatí pro kandidáty, kteří by spíše pracovali prospolečnost, jejíž produkty či služby využívají.

Dá se uvést ještě nějaký prvek, který ovliv-ňuje budování vztahu mezi zaměstnavate-lem a zaměstnancem?

Během tříleté série výzkumů Global CandidatePreferences se jasně ukázalo, jak důležitá je prokandidáty na danou pozici vzájemná důvěrazaměstnavatele a zaměstnance. Loňské výsled-ky potvrdily, že důvěra není pro kandidáty pří-jemným doplňkem značky zaměstnavatele, alespíše její nepostradatelnou součástí. Kolem

48 % českých kandidátů na nové zaměstnánísdělilo, že nejhorší vliv na jejich nákupní cho-vání mají rozpory mezi tím, co zaměstnavatelslibuje během náboru, a realitou. Faktem je, ževšechny aspekty zaměstnavatelské značky s nej-větším vlivem na prodej souvisejí se vztahemmezi potenciálním zaměstnancem a firmou.Patří mezi ně také špatné recenze na internetu,nedůvěra během náborového procesu, nedosta-tečná komunikace a transparentnost atd. Rysyznačky, jako jsou jasná vize, špatně definovanánebo tradiční firemní kultura, image preferova-ného zaměstnavatele nebo sociální odpověd-nost, mají podle výsledků výrazně nižší dopadnež aspekty související se vztahem. Třeba ne-odpovědět kandidátům znamená zmeškat pří-ležitost. I když se v odpovědi říká, že pozice byla obsazena někým jiným, je to příležitostk navázání vztahu a obrácení negativní zkuše-nosti v pozitivní.

Osobní reference mohou ovlivnit ledacos,a to i velmi zásadně...

To se dá definovat jako dominový efekt. Nega-tivní účinky špatné zkušenosti při náboru sešíří jako padající domino. Kandidát se špatnouzkušeností o ní totiž řekne ostatním, cožovlivní nejen jejich názor na danou společ-nost, ale také zájem o produkty či služby tétospolečnosti. Z našeho průzkumu vyplynulo, že71 % českých kandidátů by o špatné zkušenos-ti ostatním řeklo. A to je vysoké číslo. Na 51 %kandidátů je přesvědčeno, že negativní zkuše-nost kamaráda by je odradila od koupě pro-duktu nebo využití služby.Tito lidé sdílejí své zkušenosti osobně neboskrze internet. Osm z deseti kandidátů (81 %)by sdílelo negativní zkušenost při osobním se-tkání. Zhruba 24 % českých kandidátů by jinapsalo na sociální sítě; tento údaj je ještě vyš-ší v Indii (31 %), Malajsii (26 %), Argentině(25 %). Globální průměr je 19 %. A 14 % kan-didátů by napsalo negativní recenzi na za-městnavatele na jeho profilu např. na Facebo-ok, Google, Atmoskop, Glassdoor nebo jinéspecializované pracovní portály. Musíme vzítv úvahu, že negativní informace se šíří mno-

hem rychleji než pozitivní. Pokud má kandi-dát dobrou zkušenost, řekne to kamarádovi.Jestliže má ale zkušenost špatnou, poví o tompadesáti lidem. A to je svým způsobem prozaměstnavatele velmi nebezpečné.

Vypozorovali jste, jakým firmám dnesuchazeči o práci dávají přednost?

Zájemci o novou práci již neposuzují průběhnáborového procesu podle toho, jak se to děla-lo tradičně, ale spíše podle uživatelské a zákaz-nické zkušenosti při nákupu na e-shopech. Po-žadují individuální přístup, jednoduchýa rychlý proces. Polovina všech globálníchkandidátů očekává, že postup hledání novépráce bude stejně jednoduchý jako nakupováníproduktů a služeb online. Od průměru se nej-výrazněji odlišuje Malajsie (68 %) a ČR (29 %).

O čem tedy vypovídají zkušenosti z nábo-rového procesu?

Ty jsou důležitým faktorem při utváření vní-mání značky. Dochází totiž k tomu, že seznačka zaměstnavatele prolíná se spotřebitel-skou značkou. Podle našich závěrů by zaměst-navatelé měli pečlivě analyzovat svoji pozicia odpovídajícím způsobem investovat do zlep-šení zkušeností uchazečů o práci. Způsob, ja-kým hledáme práci, se stále více podobá způ-sobu, jakým nakupujeme spotřební zboží.Personalisté ale jen zřídkakdy slaďují svou ná-borovou strategii se svými kolegy z produkto-vého marketingu. Propojením těchto týmů sedá vytvořit partnerství, které prospěje cílůmobou oddělení.

Na jakém vzorku výzkum probíhal?

Kvalifikovaní nemanažerští pracovníci tvořilinejvětší skupinu (28 %) respondentů, po nichnásledovali vysokoškolští studenti a absolventi(20 %), manažeři (18 %), zaměstnanci na vstup-ní úrovni (16 %), vedoucí pracovníci (6 %) a ve-doucí pracovníci na nejvyšších pozicích (4 %).

připravila Eva Brixi

ilustrace Shutterstock

Page 14: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

investice do značky

14 www.freshtime.cz

Jelen. Značka, kterou znaly naše babičkya prababičky. Jádrové mýdlo vyrobenéz přírodních zdrojů, s vysokým obsahem pří-rodních tenzidů. Postupně zmizela z trhu,aby se se slávou před pár lety navrátila. Jakto vlastně bylo?

Před několika lety jsme si s přáteli začali mapo-vat stav původních drogistických značek. Mezinimi byl i Jelen a ten byl tehdy po všech strán-kách zanedbaný a v žalostném stavu. Přitom je-ho potenciál byl podle nás i v té chvíli obrov-ský. Já celý svůj profesní život pracuji na stavběa rozvoji značek, jejich vnímání a vztahu k zá-kazníkům (jsem totiž také zakladatel a ředitelreklamní agentury Konektor, a.s.). Většinou

pracujeme pro klienty, ale máme i vlastníúspěšné projekty. Revitalizovat, zesoučasnita rozvinout výrobky Jelen se nabízelo.

Váš sortiment se rozrůstá. Zákazník si mů-že vybrat z pracího prášku či gelu, nabídkaobsahuje mycí prostředek na nádobí vedvou parfemacích, octový čistič, aviváž...Zdaleka to není ale všechno...

My jsme si nejdříve změřili značkový potenci-ál. Jelen byl i tehdy sedmou nejznámější znač-kou na praní prádla. Kompetence značky Jelenje širší než praní prádla. Jelen se postará nejeno celý proces péče o prádlo, ale stará se o čis-totu celé domácnosti. Příkladem toho je náš

octový čistič. Už Jelenova babička věděla, žena špínu v domácnosti je nejlepší ocet. Je toprostředek šetrný k prostředí, a přitom účinný.Dobře to vystihuje hodnoty, které Jelen vyzná-vá. Naši zákazníci už nechtějí nějakou globálníchemii, která špínu vyžere, pak se to spláchnedo odpadu a je to. Chtějí mít pocit, že vše, codělají, je v souladu s jejich hodnotami. Našizákazníci přitom oceňují vysokou účinnost Je-lena, protože „Jelen, na špínu jako řemen!“

Výrobky jsou hypoalergenní, snesou je ko-jenci i lidé s přecitlivělou pokožkou. Jsourovněž dobře rozložitelné v přírodě. Ctíteprincipy ekologie a cirkulární ekonomiky.Co je tedy základem produkce?

Jelen je původní značka, ale produkty a jejichreceptury jsou nanejvýš současné v nejlepšímslova smyslu. Základem produktů Jelen jemýdlo. Jelen používá pouze mýdlo, kterévzniká zmýdelňováním přírodních tuků. Tose pak v přírodě snadno odbourá, ve vodě seprostě rozpustí. Tím, že pečlivě vybírámevšechny komponenty, je šetrný nejen k příro-dě, ale i k pokožce. Naším etalonem je poctivémýdlo s Jelenem, to taky přírodě nevadí a lidi„nekouše“.Máme příklad vesnice v Čechách, která mákořenovou čističku odpadních vod. Používajítam na praní prostředky Jelen, protože cituji:„Rádi bychom, aby naši občané začali v do-mácnostech více využívat ekologické čisticíprostředky – ať už z globálního hlediska, neboproto, že máme v obci kořenovou čističku,a používání chemikálií ji ničí.“ Takovým po-třebám rádi vycházíme vstříc.

Dnes se ani sebelepší produkt bez šikov-ného marketingu neobejde. Na jakýchhodnotách jste ho postavili a co jím potře-bujete sdělit především?

Jelen je určen pro ty, kteří myslí na své blízkéa své okolí. Jsou ohleduplní a chtějí to nejlepší.Když například máma pere pro rodinu, nevidíjen trička a ponožky. Jelen ví, že myslí na ty,které má ráda. Říkáme: „Perte s láskou!“ Mys láskou vyrábíme Jelena v každé fázi výrobní-ho procesu. Dbáme na to, aby výzkum, nákup,výroba, design, prodej logistika... prostě každý,kdo se účastní procesu, měl Jelena rád. Takmu dá o ten kousek práce a pozornosti navíc.To se nakonec ukáže na produktu – jak fungu-je, jak vypadá a co dává zákazníkům za emoci.Tohle všechno utváří vztah zákazníka k Jele-novi. Máme za to, že nejlepší reklamním nosi-čem je samotný produkt. Od začátku jsmes Jelenem chtěli udělat ekologicky a dermato-

Jelen je pro ty, kteří myslí na své blízkéUž podruhé jsem dostala pod vánoční stromeček báječný a praktickýdárek – úhledně zabalené prací a čisticí prostředky značky Jelen. Staršígenerace si jistě upamatuje na dávnou slávu, mladší vnímá název jakosynonymum jisté výlučnosti a pokrokovosti na poli drogistického zboží.Podstatné je však jedno: po letech se Jelen vrátil do českých domácností.Zásluhu na tom má také Artesa, spořitelní družstvo, jež poskytla firměSchicht startovací úvěr, a pomáhá tak budovat značku, jež má spotřebitelico nabídnout stejně jako budoucnosti, protože základem výroby je principcirkulární ekonomiky. Nejde však o lichý marketingový trik. Jelen si totižznova získal srdce zákazníků. Hovořila jsem o tom všem s Petrem Rydlem,ředitelem marketingu firmy Schicht.

Petr Rydl

Page 15: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

15

investice do značky

Muž, který ví, co chce

logicky šetrné praní a čištění široce dostup-ným. Kvalitu, kterou dnes najdete převážněv bioobchodech, přináší Jelen do široké distri-buce za cenově dostupných podmínek. Takbude moci šetrně prát mnohem víc zákazníků.

Na trhu jste uplatnili také dárkové balíčkys pracími a čisticími přípravky. Využívají jehojně i firmy?

Úspěch dárkových balíčků nás potěšil. Před-stavte si, že si lidé kupují dárkovou sadu, kdeje mýdlo, prací prášek a třeba octový čistič! Toukazuje na sílu, kterou značka má. Ještě lepšíje, že si je objednávají firmy, jako dárky nebopro svou prezentaci. My chceme, aby každýprodukt byl něčím, co rádi vezmete do ruky,vyperete, vyčistíte s ním a máte z toho dobrýpocit. Jak z výsledku, tak z průběhu.

Nápad bez vhodného financování nic ne-zmůže. I firma Schicht potřebovala finančníinjekci. Úvěr poskytla Artesa, spořitelnídružstvo. K čemu jste peníze použili?

Po převzetí společnosti byly ihned zahájenypráce na uskutečňování nové strategie. K to-mu byla nutná i změna struktury financování

společnosti a použití moderního přístupu.V tom nám velice pomohla Artesa, spořitelnídružstvo. Po velmi korektním jednání nám bylposkytnut dlouhodobý úvěr, který byl použitpředevším na změnu struktury úvěrů společ-nosti a pro financování růstu našich aktivit.

Kolik let budete splácet? Uvažujete o dalšípůjčce investičního charakteru?

Dlouhodobý úvěr nám byl poskytnut jako de-setiletý. Po této dobré zkušenosti aktuálně jed-náme o poskytnutí investičního úvěru. Tenchceme použít na koupi a modernizaci výrob-ních technologií a logistického zázemí firmy.

Co musel obsahovat váš podnikatelskýplán? Jakými argumenty jste Artesu pře-svědčili, že je životaschopný, že obnovitdávnou zvučnou značku má smysl?

Jednání s Artesou probíhalo nejprve nad pod-nikatelskými plány, které představovaly struk-turu nákladů a výnosů, majetku a závazkůspolečnosti. Pak probíhalo představení budou-cích variant, které byly modelovány pro různésituace. Před finálním jednáním jsme partneryz Artesy zasvětili do celého výrobního proce-

su, způsobu distribuce a obchodů s našimiprodukty. Po poskytnutí financování probíhákontinuální a velmi otevřená diskuze o aktuál-ním dění, plánech a záměrech společnosti.

V jakém bodu komunikace byla argumen-tace nejobtížnější?

Nejobtížnější bylo přesvědčit naše partneryz Artesy o životaschopnosti záměru se znač-kou Jelen. Nebylo vůbec jisté, jak bude značkana trhu přijata. Naštěstí již v průběhu diskuzese objevovaly první a zcela jasné výsledky.

O čem hovoří čísla? Stoupá výroba? Koliknovinek byste rádi letos uvedli na trh?

Čísla hovoří o tom, že prodej a výroba rostoutempem desítek procent ročně. V letošním ro-ce uvedeme mimo jiné prodej gelových pro-středků v náhradních náplních, tedy refill. Bu-dou baleny v ještě menším objemu plastu.Budou šetrnější k přírodě i kapse zákazníků,protože to bude i ekonomicky výhodné balení.Letos také uvedeme řadu nejšetrnějšího praníJelínek. Je dělaná na míru dětské pokožce. Na to se moc těšíme.

A máte svůj vlastní výzkum a vývoj?

Společnost má svoji výzkumnou a vývojovoulaboratoř. Zaměstnává v ní mladé odborníky,kteří odvádějí výbornou práci. Toto pracovištěpovažuje firma za jedno z klíčových a posky-tuje mu rozsáhlou podporu.

Firmu Schicht provází zajímavý příběh, kte-rý zdaleka není u konce. Dal by se všakmožná shrnout do sloganu, který patřík image Artesy: S námi budujete značku.Souhlasil byste?

Určitě souhlasím. Budování značky je priori-tou pro každou úspěšnou firmu.

ptala se Eva Brixi ❚❚❚

Page 16: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

16 www.freshtime.cz

zázrak na talíři

Kdo nechce nebo nemůže vařit každýden, a nejíst jen konzervy a paštiky,tomu ještě nedávno zbývala jenomrestaurace. Ale hotové jídlo dnesmůžete mít po ruce vždy a sesedmiletou zárukou. Nepotřebujechladničku, neobsahuje „éčka“ a chutnájako od maminky. Výrobky nesouoznačení EXPRES MENU a v Trutnověje připravuje stejnojmenná rodinnáfirma. Navštívili jsme ji a hovořilis majitelem Petrem Sogelem.

Co se skrývá za tajemstvím skvělé chutia nekonečné čerstvosti?

Vyvinuli jsme a uplatňujeme technologii kon-tinuálního tepelného procesu. Princip nenísložitý. Když k nám přivezou suroviny, tepelněje opracujeme a hned vložíme do obalů. Oka-mžitě pak jdou do autoklávu, kde se teplotavýrobku zvedne ze 70 na 120 °C. Dojde ke zni-čení všech bakterií, které by ve výrobku mohlybýt nebezpečné. Proto už nemusíme přidávatžádné konzervační látky.

Když mám ve spíži dlouho uskladněnusvíčkovou pečeni nebo gulášovou polévkuEXPRES MENU, kdy mohu obal ještě bezobav otevřít, jídlo ohřát a sníst, aniž bychriskoval, že je „po lhůtě“, a tedy už nepo-živatelné?

Skladovat v pokojové teplotě můžete velmidlouho. Atest nezávadnosti hovoří o sedmi le-tech. Ale připravujeme další úpravy, díky nimžvydrží výrobek ve stejném stavu o tři roky dé-le. Díky námi vyvinuté, unikátní, patentovanémetodě prostě potraviny ani po letech nede-gradují, zachovávají si původní smyslové vlast-nosti. Naopak tvrdím, že jídla se vyznačujípřidanou hodnotou.

Jak to myslíte?

Když doma uvaříte guláš nebo svíčkovou, dru-hý den po ohřátí je ještě lepší. My do-sáhneme podobného efektu tím, žeuvařené jídlo vložíme do sáčkua v něm ho znovu zahřejeme při steri-laci. Říkám, že získává „tělo“. Šťávaz masa se dostane do kořenové zeleni-ny, šťávy ze zeleniny se spojí v masea výsledná chuť se harmonizuje.

Museli jste zvládnout další problém –s obaly. V čem spočívá správné ře-šení?

Ano, hledali jsme vhodný obalový ma-teriál. Podařilo se, plastový obal bere-

me od výrobce zhotovený na zakázku podlenašich požadavků. Vnitřní obal se skládá z po-travinářského polypropylenu, stejný materiálse používá k výrobě injekčních stříkaček. Má-me tak záruku, že se do obsahu neuvolňujížádné volné radikály. Nerozhoduje, zda májídlo kyselý, nebo zásaditý charakter.

Co všechno můžeme od vás koupit a kdeEXPRES MENU seženeme? Ve velkých ře-tězcích jsem ho neviděl.

Zásobujeme obchody zdravé výživy, lékárny,některé menší prodejny a jsme k mání na e-shopu. Po přestěhování do moderních pro-stor rozšiřujeme výrobu. Loni jsme připraviliasi 2000 jídel denně, v novém provozu chce-me produkci přinejmenším zdvojnásobit. Na-bízíme 120 druhů zboží: Snídaňové kaše, sva-činové polévky, jedno a dvouporcová jídla,masa ve vlastní šťávě a zavádíme i novinku. Jeto komplet menu jako alternativa pro závod-ní stravování. Představte si misku, v níž na-jdete maso s omáčkou a přílohu, kterou mů-žete rychle ohřát například v mikrovlnce,horkovzdušné troubě nebo vodní lázni. Kdonestihne zajít na oběd, má po ruce stravu,která nepotřebuje chlazení, je bezlepková, vy-robená z prvotřídních surovin. Dáváme po-

chopitelně přednost regionálním, prověře-ným dodavatelům.

Kdo vymýšlí receptury? A inspirovala vástradiční česká kuchyně, nebo hledáte vzo-ry jinde?

Jsem z rodiny, kde se výborně vařilo. Od malajsem se motal v kuchyni, a to mi vlastně zůstalo.Recepty vymýšlím sám, baví mě to. Protože sepohybuji často v zahraničí, rád se nechávám in-spirovat i světovou kuchyní. Spoustu věcí jsem sinastudoval a jsem takový experimentátor. Pře-vzal jsem část kuchařky po rodičích a prarodi-čích, nové chutě dál zkouším a testuji sám.

A co byste z vaší nabídky doporučil, co sevám obzvlášť povedlo?

Vybral bych rodinný recept, který se jmenujeKrakonošova pochoutka. Jde o jelení masodušené na červeném víně, s kořenovou zeleni-nou. Přidává se trochu rybízové marmelády,která jídlu dodá zajímavou chuť.

Láká vás nejen domácí a evropský záka-zník, chcete zacílit i na Američany. Alespoňnapovězte, co máte za lubem.

Ano, připravujeme expanzi za oceán.Speciální produkt je čistě veganský ne-bo vegetariánský. Kromě originálníchuti zaujme i obalem, bude prodávánv tubách a připomínat stravu pro kos-monauty.

Líbí se mi také to, že jste česká ro-dinná firma. Kdo všechno v ní je?

Manželka, syn, snacha a částečněi dcera, vdaná ve Španělsku, která námzajišťuje akvizice v uvedené zemi.

spokojené strávníky popřál Pavel Kačer

Jídlo – čerstvé i po sedmi letech

Petr Sogel, syn Adam a jeho manželka Zuzana foto Pavel Kačer

Page 17: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

proměny potřeb

INZERCE

Personalisté očekávají, že manažeřiprůměrně vynaloží 36 % svého času na rozvoj podřízených. Realita je všakúplně jiná. Vedoucí pracovníci věnujív rámci koučinku zaměstnancůmv průměru jen 9 % své pracovní doby.Uvedená data vyplývají z průzkumuspolečnosti Gartner. V rámci něj bylodotazováno 7300 manažerůa zaměstnanců. Na základě získanýchodpovědí výzkumní pracovnícidefinovali čtyři typy manažerů:spojovatel, všestranný manažer,podporovatel a školitel.

Nejefektivnějším, ale přesto tím nejméně běž-ným profilem je manažer spojovatel. Tento typmanažera zvyšuje aktivitu svých podřízenýchaž o 40 %. Zaměřuje se totiž výlučně na vzdě-lávání v oblasti, v níž je odborníkem. V ostat-ních případech propojí zaměstnance s jinýmičleny týmu či organizace, kteří jsou vhodnějšípro daný úkol. Manažer spojovatel věnuje nej-více času posuzování schopností, potřeb a zá-jmů zaměstnanců. Většina organizací alechybně vyhledává všestranné manažery. Timají tendenci soustředit se na rozvoj svých za-městnanců ve všech sférách. Tedy i v těch, vekterých nejsou velkými odborníky. To způso-buje snížení výkonu podřízených až o 8 %.Manažer podporovatel, který je ve společnos-tech nejčastěji zastoupeným typem, zaujímápasivnější přístup a podporuje zaměstnance,aby měli svůj rozvoj plně ve své režii. Manažerškolitel koučuje na základě svých vlastních

zkušeností a je jakýmsi průnikem mezi první-mi dvěma skupinami. Manažerský koučink mávelký význam při rozvoji emoční inteligencezaměstnanců, jejich kompetencí a sebeřízení.Díky pozitivnímu vlivu na zvyšování výkon-nosti se stává účinnou prevencí proti syndromuvyhoření. Koučink má, pokud je dobře ovlá-dán, při vedení lidí své nezastupitelné místo.Když manažer tento způsob vedení zvládne,bude se mu lépe komunikovat se svými podří-zenými. Ve své firmě musí dokázat vytvořit pří-jemné prostředí, kde jsou potřeby podřízenýchv souladu s potřebami firmy, pozitivní náladaa nadšení vytlačí strach a lhostejnost, dobrá vů-le a vstřícnost ke změnám vystřídá direktivnípřístup, a sami zaměstnanci budou denně mo-tivováni k neustálému učení, zdokonalování sea vyšší pracovní výkonnosti. Tak se z něj staneúspěšný a excelentní šéf. „Pokud se chce mana-žer stát zároveň dobrým koučem, musí začít

sám u sebe. Základem úspěchu je věřit v poten-ciál svých zaměstnanců a schopnost přenechatjim určitou část své odpovědnosti. To ale býváv praxi problém – manažeři většinou řešení vy-mýšlejí sami a nejsou zvyklí dávat svým podří-zeným rozhodující pravomoce a prostor k se -berealizaci. To však může koučovací způsobvedení snadno změnit,“ řekl doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., garantka oboru Executive MBAvzdělávacího institutu CEMI.Koučováním je možné nastavovat cíle a pokládatotázky, hodnotit výkon, poskytovat zpětnou vaz-bu nebo třeba vést své podřízené k samostatné-mu řešení každodenních problémů spojenýchs jejich funkcí. Ze všeho nejdůležitější je přístupmanažera ke svým lidem. Tento vztah by měl býtzaložen na vzájemné důvěře, pozitivním očeká-vání a myšlení a orientaci na cíl. Profesionálníkouč neřeší problémy za své podřízené, ale dlou-hodobě je učí, aby byli schopni je řešit sami. (tz)

Manažeři vkládají do rozvoje zaměstnancůméně než desetinu pracovního času

foto Pixabay

Page 18: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

18 www.freshtime.cz

na slovíčko

Med z městaNa začátku roku 2018 umístila společnost ESSOX na střeše svéhosídla v centru Českých Budějovic tři včelí úly. Včelař z řad zaměst-nanců ESSOX má své úly zároveň umístěné v CHKO Blanský les, napomezí okresů Český Krumlov a České Budějovice. Srovnání dvouvzorků medu, které se nabízelo, přineslo překvapivý závěr: med z centraměsta může být minimálně stejně kvalitní jako med z chráněné krajin-né oblasti. „Nápad kolegy umístit úly na střechu našeho sídla jsme uví-tali bez váhání. O včelách v centrech měst jsme slyšeli a víme, že měst-skému ekosystému pomáhají. Díky skvělé péči našeho kolegy jsme nastřeše ESSOX stočili loni 85 kilogramů medu, který rozdáme kolegůma obchodním partnerům jako originální vánoční dárek,“ uvedla JanaHanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX.Společnost ESSOX nechala med stočený ze včelstev na střeše svého sídlapodrobit zkouškám ve specializované laboratoři QSI v německých Bré-mách. Spolu se vzorkem medu ze střechy odeslala také med, který stej-ný včelař stáčel ze včelstev umístěných v CHKO Blanský les. Test byl za-měřený na tři nejdůležitější parametry: aktivity diastázy – enzymu,který štěpí škroby na jednoduché cukry, dále na potenciální kontamina-ci pesticidy, které se běžně používají v zemědělství k ochraně rostlinpřed škůdci, plísněmi nebo plevely, a na přítomnost polychlorovanýchbifenylů (PCB), které mohou být pro lidský organizmus karcinogenní.Ve všech těchto zkoumaných parametrech uspěly oba dodané vzorky navýbornou a jsou v souladu se všemi platnými normami EU. V někte-rých parametrech dokonce „med z centra města“ vykázal lepší hodnotynež med z chráněné krajinné oblasti.

Odborná laboratorní analýza prokázala, že hodnota aktivity diastázy„medu ze střechy“ dosáhla 26 jednotek Schadeho stupnice. U opravdukvalitních medů se tato hodnota pohybuje v rozmezí od 10 do 30 jed-notek. Medy s těmito parametry mají také výborné hodnoty dalších člo-věku prospěšných látek a enzymů.V případě potenciální kontaminace pesticidy byly vzorky testovány na638 nejrozšířenějších látek. Ve vzorku medu ze střechy bylo zazname-náno stopové množství jednoho z nejčastěji používaných insekticidů,v hodnotě těsně nad mezí měřitelnosti. Odborníci ve svých závěrechkonstatovali, že i v tomto případě jsou povolené limity pesticidů výraz-ně vyšší než hodnoty naměřené ve zkoumaných vzorcích. „Výsledky medu z centra města jsou skutečně skvělé. I medy, které po-užívají přívlastek bio, většinou obsahují stopové množství pesticidů, cožje sice legislativně nepřípustné, ale bohužel neovlivnitelné. Včely majísvůj ,akční rádius‘ zhruba dva kilometry. Ve chvíli, kdy v této lokalitěvše odkvete, včely přirozeně tento rádius rozšiřují až na pět kilometrů.A právě zde se mohou setkat s lokalitami, na kterých hospodaří země-dělec, který pro ošetření plodin používá konvenční prostředky,“ ko-mentoval závěry studie Petr Samec, Senior Product Manager, včelařa zároveň majitel obou stanovišť.Přítomnost polychlorovaných bifenylů nebyla zjištěna v žádném zedvou zkoumaných vzorků medu. (tz)

Když nemohu spátSkoro každý jsme to zažil. Spíme, ale nespíme.Převalujeme se z jednoho boku na druhýa namlouváme si, že za chvíli propadnemesladkým snům. Místo toho řadíme myšlenkydo tabulek a pocity do vrásek. Co musímezítra, hned, do konce týdne. Jsme v pressui v posteli. Pod tlakem doby. Pod tlakem sa-ma sebe. Připouštíme si, že je čas rychlejší.

A že je člověk nesmrtelným šéfem zeměkoule. Je to jinak. V hrsti násmají drobné prožitky, úkoly jdoucí v nekonečné řadě. I když – záležína tom, jak to všechno pojmeme. Mně se stal onehdy překlep století.Psala jsem kolegovi: máte to v pičitači. Vzpomenu si na to, když ne-mohu usnout. Eva Brixi, šéfredaktorka

čtěte s námi

Bestseller Peugeot 2008 slaví milionSUV Peugeot 2008 oslavuje miliontý kus vyrobený v továrně sku-piny PSA v Mulhouse. Peugeot 2008 je jedním z nejúspěšnějšíchmodelů značky. Přestože se v Evropě prodává už šest let, jeho oblíbe-nost rok od roku roste. Platí to zejména pro ČR. Peugeot 2008 se dnesvyrábí na třech kontinentech – v Evropě, Číně a Latinské Americe.Jeho historie však začala v roce 2013 ve výrobním závodu v Mulhou-se, který 9. ledna 2019 vyrobil svůj jubilejní miliontý kus. Je jednímze tří nejprodávanějších modelů v segmentu malých SUV na evrop-ském trhu. V mnoha zemích se stal bestsellerem, v ČR však doslovafenoménem: ovládl trh malých SUV a získal prvenství v rámci vozůznačky Peugeot. Segment malých SUV je v České republice velice po-pulární. V loňském roce představoval téměř 16 000 vozů, přičemžoproti roku 2017 zaznamenal markantní nárůst o přibližně 50 %.Peugeot 2008 se na tomto počtu podílel asi jednou pětinou. Za loňskýrok dosáhl 3205 registrovaných vozů, tedy o 868 více než v předchá-zejícím období. Zatímco v roce 2017 mu pozice lídra segmentu ma-lých SUV v ČR i přes výrazný meziroční nárůst těsně unikla, v loň-ském roce ji s přehledem získal a svého nejbližšího konkurentazanechal za sebou o téměř tisíc vozů. V rámci celkového trhu osob-ních aut v ČR je 19. nejprodávanějším osobním vozem, přičemž me-ziročně postoupil o deset příček z 29. místa. (tz)

Prosperita Fresh Timevychází jako příloha časopisu Prosperita, ročník 8, leden 2019

Vydává RIX, s. r. o., Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9

Šéfredaktorka: PhDr. Eva Brixi-Šimková

e-mail: [email protected], mobil: 602 618 008

Šéfredaktor www.freshtime.cz: Martin Šimek,

e-mail: [email protected], mobil: 606 615 609

Redakční tým: Pavel Kačer, Jiří Novotný, Kateřina Šimková

Grafický design: Michal Schneidewind

Korektury: Mgr. Pavla Rožníčková

Tisk: Triangl, a.s., www.trianglprint.cz

Distribuce: 5 P Agency, spol. s r. o.

Placené textové materiály jsou označené grafickým symbolem ❚❚❚

www.freshtime.czInternetový marketing: Media Know, www.mediaknow.net

partneři www.freshtime.cz

www.uzeninybeta.cz www.clarioncongresshotelprague.com

foto Shutterstock

Page 19: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním

19Muž, který ví, co chce

náš test

Ještě v loňském roce měla našeredakce možnost otestovat vůz ze samého vrcholu nabídky tétojihokorejské značky. Na týden, který jsme společně strávili, jsme sinaplánovali několik významnýchcest za klienty, u nichž bylo předemjasné, že rekapitulace přípravya strategie se uskuteční ještějednou po cestě. Ne proto,abychom si vše zopakovali, ale spíšeproto, abychom v brzkých ranníchhodinách rozcvičili mozkové závity.

První věcí, kterou posádka ocenila, byl výbor-ný komfort na předních i zadních sedadlech.Santa Fe je zrozené pro ty, kteří si přejí dopřátco nejlepší výbavu nejen řidiči, nýbrž všemcestujícím, a to i na poslední, tedy třetí řaděsedadel. Patří k tomu možnost regulovat si kli-matizaci, připojit svá elektronická zařízení. Celý pocit pohodlí umocňují výborné jízdnívlastnosti. Konstruktéři odvedli výbornoupráci, jde-li o těžiště vozu, jeho rozvor a vlast-nosti podvozku. Cestující v kabině nepociťujínerovnosti, drncání, žádné typické zrcadlenínešvarů českých silnic. To je ideální, pokudposádka potřebuje na notebooku dořešit po-slední detaily prezentace, udělat rychlý brain-storming nebo cokoli dalšího, kde mohou vi-brace a poskakování pěkně znepříjemnit života srazit náladu o deset škálových bodů.Jakmile jsme si odpracovali, co bylo třeba,pustili jsme si svůj oblíbený playlist. Audiosystém Krell společně s akustickými vlast-nostmi kabiny vytváří téměř pojízdnou kon-certní síň. A nejlepší je, že nemusí být hudbanahlas tak, že poškozuje sluch i kolemjdou-cím. Stačí i docela málo. A Santa Fe vás zabalído sametové pohody. Prostor vymezený pro řidiče je také na špičko-vé úrovni. Vyzdvihnout musíme head-up dis-

play, který jsme mohli vyzkoušet už u Kony. Jeto výborný pomocník, jež všechna skutečněpotřebná data promítne přímo před řidiče. Tu-díž nedochází k rozptylování pozornosti a člo-věk nemusí v kokpitu létat pohledem, aby sezorientoval v tom, jaká je momentální spotře-ba nebo kdy má zahnout doprava. Toto vozidloje řešeno tak, aby řidiči maximálně ulehčilov někdy dost dramatické situaci na českých ko-munikacích. Je navrženo tak, aby ho ušetřilozbytečné únavy a napětí. A to se počítá.Design je také velmi zdařilý, ale nemůžeme seubránit dojmu, že tento vůz by neměl nositstříbrnou metalízu. V šedivé podzimní a zim-ní krajině tak jeho přednosti zbytečně zapada-jí. Zato oranžová Lava Orange nebo červenáHorizon Red – to jsou barvy, se kterými si hovšimne úplně každý, protože perfektně vytáh-nou unikátní a provokativní přední i boční li-nii. Zadní partie vozu působí umírněnějšíma konzervativnějším dojmem, avšak elegance

se Santa Fe upřít nedá. Předek působí dostmohutně a opticky vozu přidává na velikosti.Zpracování je na tak skvělé úrovni, že si podvou cestách zvyknete na rozměry a do men-šího auta pak přesedáte s těžkým srdcem.Možná je to i tím, že se za volantem cítíte jakodoma ve svém nejoblíbenějším křesle, kde rádirozjímáte. Z hlediska bezpečnosti a vstřícnosti vůči kole-gům řidičům na silnici musíme pochválit takéumístění předních světlometů a jejich rozděle-ní. Vyšší auta někdy velmi nepříjemně oslňují.V Hyundai si to uvědomili. Nad LED světlo-mety jsou umístěny ty pro denní svícení, kterékopírují linie kapoty velice ladným způsobem.U bezpečnosti zůstaneme. Plejáda asistentů,které hlídají řidiče tam, kam se on sám podí-vat nemůže, je užitečná a ulehčuje životv dnešním uspěchaném světě. Perfektní pod-poru při couvání a složitém parkování posky-tuje promítnutí obrazu půdorysu vozu v teré-nu na plovoucí display. Hyundai Santa Fe je skutečně auto do nepoho-dy. Má dost síly na rychlé manévrovánía předjíždění. I přes větší rozměry není ne-ohrabané, naopak překvapí tím, jak umí býtmrštné, jen je potřeba mu porozumět. Pohonvšech čtyř kol zvládne protivný polní teréni nevlídnou zimu v hůře přístupných oblas-tech. Bude to miláček firemní flotily provšechny, kdo mají vyšší nároky. A bude i vý-borným partnerem pro život jako vůz soukro-mý. Dokonalost zkrátka dostala nové jméno.

Kateřina Šimková

Hyundai Santa Fe:Dokonalost dostala nové jméno

foto

Kat

eřin

a Ši

mko

Page 20: Cyril Svozil - IProsperitapro dobrý business 4 Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním