DECA SA SPECIFIČNIM POTREBAMA ZA TRANSFUZIJOM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DECA SA SPECIFIČNIM POTREBAMA ZA TRANSFUZIJOM. Lidija Dokmanović Služba za hematologiju i onkologiju Univerzitetska dečja klinika, Beograd. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republička stručna komisija za transfuziologiju Pomoć EU Nacionalnoj službi transfuzije - PowerPoint PPT Presentation

Text of DECA SA SPECIFIČNIM POTREBAMA ZA TRANSFUZIJOM

 • DECA SA SPECIFINIM POTREBAMA ZA TRANSFUZIJOMLidija Dokmanovi

  Sluba za hematologiju i onkologijuUniverzitetska deja klinika, Beograd

 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republika struna komisija za transfuziologiju Pomo EU Nacionalnoj slubi transfuzijeRukovodilac projekta Evropska agencija za rekonstrukciju:

  Vodii za transfuziju krvi i krvnih produkata 2005.

  Napredak u klinikoj pedijatrijskoj praksi:Neonatalna intenzivna negaKardiohirurgija i EKMOTransplantacija kotane sri i solidnih organaSavremeno leenje hemoglobinopatija i maligniteta

  Reevaluacija sadanje transfuzijske prakse i dopuna vodia:Transfuzija dece sa specifinim potrebama(nivo dokaza C; stepen preporuke IV)

 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republika struna komisija za transfuziologiju Pomo EU Nacionalnoj slubi transfuzijeRukovodilac projekta Evropska agencija za rekonstrukciju:

  Vodii za transfuziju krvi i krvnih produkata 2005.

  Napredak u klinikoj pedijatrijskoj praksi:Neonatalna intenzivna negaSavremeno leenje maligniteta i hemoglobinopatijaTransplantacija kotane sri i organaKardiohirurgija i EKMO

  Reevaluacija sadanje transfuzijske prakse i dopuna vodia:Transfuzija dece sa specifinim potrebama

 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republika struna komisija za transfuziologiju Pomo EU Nacionalnoj slubi transfuzijeRukovodilac projekta Evropska agencija za rekonstrukciju:

  Vodii za transfuziju krvi i krvnih produkata 2005.

  Napredak u klinikoj pedijatrijskoj praksi:Neonatalna intenzivna negaSavremeno leenje hemoglobinopatija i malignitetaTransplantacija kotane sri i solidnih organaKardiohirurgija i EKMO

  Reevaluacija sadanje transfuzijske prakse i dopuna vodia

 • Nivo dokazaADokazi iz meta analiza multicentrinih, dobro dizajniranih kontrolisanih studija; randomizirane studije visoke pouzdanostiBDokazi iz najmanje jedne, dobro dizajnirane eksperimentalne studije; randomizirane studije niske pouzdanostiCKonsenzus eksperata

 • AgendaPREPORUKE ZA TRANSFUZIJA:

  Antenatalni i neonatali uzrast

  Hemoglobinopatije

  Maligniteti, transplantacija matinih elija hematopoeze (TMH) i aplastina anemija (AA)

  Kardiohirurgija i ekstrakorporalna membranska oksigenacija (EKMO)

 • Intrauterina transfuzijaIndikacijeKorekcija fetalne anemije aloimunizacija (najznaajniji RhD, Kell i Rhc)fetalna parvovirus infekcijaKorekcija fetalne aloimunske trombocitopenije

 • Cilj IUTPrevencija/terapija fetalnog hidropsa

  Gestacioni uzrast optimalan za preivljavanje (36-37NG) sa to manje intervencija

  Cilj se postie:to kasnije transfuzije ali pre hidropsamaksimalni interval izmeu transfuzija naveeg mogueg volumena

 • Eritrociti za IUTO ili ABO identina sa fetusom (ako je poznata) i RhD neg.Kell neg. da se smanji dodatni rizik od maternalne izoimunizacijeIAT kompatibilni sa majinim serumom
 • Trombociti za IUTO RhD negativniAferezniOzraeni1-5mL/min (rizik od cirkulatorne staze i asistolije)

 • Neonatalna transfuzijaEksangvinotransfuzija

  Transfuzija uobiajenog volumenom

 • Specifikacija krvi i procedure 1Cela krv - Hct 0,35-0,45 nakon ET Hb
 • Specifikacija krvi i procedure 2

  pH krvnog produkta je oko 7 ali ne doprinosi acidozi! Acidoza je rezultat komorbiditeta (sepsa, hipovolemija, hipoksija)Zagrejana do sobne temperature (nivo dokaza C)

 • Specifikacija krvi i procedure 3CMV seronegativnaOzraena i data 24h nakon zraenja ako je prethodila IUT ako ne dovodi do odlaganja procedure za ET

 • Transfuzija malog volumena (1020 mL/kg)

  Indikacije 0. - 4. mesec

 • Indikacije za transfuziju trombocita 0.- 4. mesec

 • Preporuka!Davanje produkata od jednog davaoca:deljenje jedinice krvi (35 dana)afereznih trombocita (5 dana)

 • Preporuka!Svaka neonatalna jedinica treba da ima svoje indikacije za transfuziju Ako se potuju indikacije smanjuje se broj transfuzija (nivo dokazaA, Ib)

 • HemogobinopatijeTalasemija majorAnemija srpastih elija

 • Talasemija majorPreporuka hipertransfuziju: (nivo dokaza B;IIa)Odravanje srednjeg Hb od 120g/LPretransfuzioni Hb 90-100g/LHelacija nakon 10. transfuzije ili kada je feritin 1000g/LVakcinacija protiv hepatitisa B

 • Maligne bolesti, TMH, AADeca sa malignitetom i AA su kandidati za TMH!

 • Indikacije za transfuziju eritrocitaNema kontrolisanih studija o indikacijamaKlinika procenaopte stanje+/- krvarenje+/- znaci hematolokog oporavkaDete sa aplazijom kotane sriHb 7g/dL + simptomi anemije

 • Indikacije za transfuziju trombocitaBez vodia zasnovanog na dokazima
 • Zraenje krvnih produkata2 nedelje pre i tokom kondicioniranja za sve tipove TMHAlogena TMHAutologna: tri meseca posle, 6 meseci posle TBISCID - godinu dana posle TMH7d pre prikupljanja autolognih MH (kotane sri ili periferne krvi)Hodkinova bolest tokom i posle terapije kad je mogua GvHD Tokom terapija fludarabinom i 2g posle ili do potpunog oporavka celularnog imunitetaKada se koriste krvni produkti od roaka

 • Eritrociti u TMHABO i Rh kompatibilni, Rh(-) ako je donor bio Rh(-)Deleukocitirani i ozraeniABO nekompatibilni donorO dok se detektuju ABO antitela i dok DAT ne bude negativan, potom donorova krvna grupa

 • Trombociti u TMHABO kompatibilniABO nekompatibilni donor, primaoeve krvne grupe do konverzije u u primaoevu krvnu grupu i gubitka ABO anti tela na donorovu krvnu grupu, potom donorove krvne grupe.Rh-D kompatibilni. Rh-D negativne devojice obavezno, deaci poeljnoRh-D negativni kad su bilo primalac, bilo davalac Rh-D negativni10-15mL/kg koncentrovani trombociti za decu do 15kgAferezni za decu >15kg

 • Kardiohirurgija, EKMOEritrociti za kardiohirurgiju
 • Preporuka! (C) : Zraenje produkata za dokazan Di George sindrom dizmorfinu decu sa trunkusom ili prekidom luka aorte kod kojih se sumnja Di George

 • EKMOPreporuke:Krv stara do 5dOdravanje Hct oko 0,35 smanjuje rizik od tromboze (Ib)Odravanje broja trombocita od 100x109/L

 • Zakljuak Svaka sluba u pedijatrijskoj ustanovi tercijernog nivoa treba da ima preporuke za transfuziju u decu sa specifinim potrebama