Deseta godišnja skupština DIVK

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deseta godinja skuptina DIVK. Plan rada u 2011. godini Ljubica Milovi . asopis IVK. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Deseta godišnja skupština DIVK

 • Deseta godinja skuptina DIVK

  Plan rada u 2011. godini

  Ljubica Milovi

 • asopis IVKDo 2010. godine na asopis se nalazio samo na Listi asopisa za saobraaj, urbanizam i graevinarstvo. Ova, 2011. godina je godina borbe za plasiranje naeg asopisa na skoro sve liste tehnikih oblasti (grupa za Matematiku, raunarske nauke i mehaniku, za Nove materijale i nano materijale, za Energetiku, materijale i energetsku efikasnost i naravno za Mainstvo).

 • asopis IVKTakoe je asopis Integritet i vek konstrukcija postao asopis u kome se objavljuju prihvaeni i recenzirani radovi sa meunarodnih konferencija NT2F (New Trends in Fatigue&Fracture). Tako su brojevi 1, 2 i 3 iz 2010. godine bili posveeni konferenciji NT2F9 Failures of materials and structures by fatigue and fracture, koja je uspeno odrana u oktobru 2009. godine u Beogradu. Shodno tome, brojevi iz 2011. bie posveeni desetoj jubilarnoj konferenciji NT2F10 odranoj prolog septembra u Mecu u Francuskoj.

 • asopis IVKPrvi put ove godine je uspostavljena takozvana meuasopisna saradnja sa urednitvima asopisa iz regiona ne bi li se na asopis u dogledno vreme pojavio na, precenjenoj ili ne ali svakako neminovnoj, SCI listi, na kojoj je, za sada, bez impakt faktora. Namera nam je da odabrane radove aljemo u:

 • 1. Strojniki vestnik = Journal of Mechanocal EngineeringSlovenijaISSN 0039-2480izlazi jednom mesenoIF 2009 = 0.533

  2. Materials and Technology (Materiali in tehnologije)SlovenijaISSN 1580-2949izlazi dva puta mesenoIF 2009 = 0.143

 • 3. StrojarstvoHrvatskaISSN 0562-1887izlazi est puta godinjeIF 2009 = 0.048

  4. Tehniki vjesnik Technical GazetteHrvatskaISSN 1330-3651izlazi etiri puta godinjeNIJE NA LISTI ali je u bazama sa Thomsonovog servisa

 • 5. MetalurgijaHrvatskaISSN 0543-5846izlazi tri puta godinjeIF 2009 = 0.439

  6. Thermal ScienceSrbijaISSN 0354-9836izlazi dva puta godinjeIF 2009 = 0.407

 • Dva odabrana rada izloena na konferenciji u Beogradu smo ve poslali u Strojarstvo.Koristim priliku te apelujem na sve, danas prisutne lanove DIVK, koji su objavljivali ili tek nameravaju da objavljuju svoje radove u naem asopisu, da, kadgod alju radove u druge asopise koji su ve dospeli na SCI listu, u spisak literature uvrste i radove objavljene u asopisu Integritet i vek konstrukcija (Structural Integrity and Life). Na internet adresi http://divk.inovacionicentar.rs/ivk/home.htmlnalaze se svi brojevi od prvog objavljenog 2001. do najnovijeg broja 1 za 2011. godinu, to vam moe pomoi pri odabiru radova iz asopisa koje ete citirati. Jasno je da samo zajednikim delovanjem moemo da uinimo da i na asopis postane deo SCI karavana (- -$)!

 • ForumiNameravamo da oivimo rad Foruma koje je osmislio i organizovao bivi predsednik drutva prof. Stojan Sedmak. Prvi Forum je odran februara 2009., a poslednji septembra 2009.Forumi su prilika da se pozabavimo aktuelnim problemima iz domena tehnike ili da razjasnimo sve nedoumice sa kojima se sreemo u radu ili literaturi koju pratimo ili da se upoznamo sa novim standardima.Prvi Forum u ovoj godini odrae se u aprilu o emu e svi lanovi Drutva biti blagovremeno obaveteni e-mailom.

 • NT2F11 Na desetoj jubilarnoj prologodinjoj konferenciji NT2F10 odranoj u Mecu, osniva i organizator Konferencije profesor Guy Pluvinage je, budui da se penzionisao, predao rukovoenje novim ciklusom skupova profesoru sa Univerziteta u Lilu, Moussi Nat- Abdelazizu. Nau zemlju sam, kao naslednica takoe penzionisanog profesora Stojana Sedmaka, predstavljala ja.

 • NT2F11 Predstavnici svih zemalja uesnica su se, na jednoj jako lepoj veeri , dogovorili da se nastavi sa odravanjem konferencija svake godine i to naizmenino, u Evropi i u Africi.

 • NT2F11Ove godine organizator e biti profesor Carmine Pappalettere sa Politehnikog univerziteta u Bariju, konferencija e se odravati od 3. do 6. jula i sve informacije moete pronai na sajtu Konferencijehttp://www.dimeg.poliba.it/nt2f11/NT2F11/Home.htmlIz Srbije je poslato ak 11 apstrakata. Svi recenzirani a prihvaeni radovi sa Konferencije bie objavljeni u asopisu IVK u 2012. godini.

 • SeminariZa ovu godinu je u izgledu jedan petodnevni edukativni seminar za zaposlene u Minel kotlogradnji. Datum odravanja seminara jo nije preciziran. Tema seminara je Primena mehanike loma pri konstruisanju i eksploataciji parnih kotlova. Predvieno je da se odri 30 asova (24 asa predavanja, 4 asa vebi i 2 asa zavrnog testiranja).

 • SeminariPlaniramo jo 2-3 kraa seminara za pomaue lanove DIVK i druge zainteresovane kompanije sa temama po dogovoru.

 • KonferencijeKrajem prole godine konkurisali smo u Ministarstvu za nauku i tehnoloki razvoj za finansiranje organizacije meunarodnog naunog skupa pod nazivom

  Structural integrity of steam lines in power and process plants

  koji bi trebalo da se odri u Beogradu od 3. do 7. oktobra 2011. godine u organizaciji Tehnoloko-metalurkog fakulteta, DIVK i Mainskog fakulteta.

 • KonferencijeIdeja je da se posle deset uspeno odranih Meunarodnih letnjih kola mehanike loma IFMASS, nastavi sa skupovima koji e se zvati Meunarodna kola o integritetu konstrukcija - Structural Integrity International School-SIIS

  Konana odluka o odravanju i organizaciji kao i program SIIS 1 e biti uskoro objavljeni na sajtu Drutva.