Documente 2010

  • View
    182

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

FI A DISCIPLINEIUniversitatea Facultatea SpecializareaI.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de Protectia Mediului I.S.B.E.

Denumire disciplinII.

Ecologia Asezarilor Umane

Structur disciplin (Nr. ore s pt mnal) Cod disciplinU0 PM IM 0304 III.

Semestrul2)3

Categoria3)DD

Credite4

Curs2

Seminar

Laborator1

Proiect

Statut disciplin (se marcheaz cu x)IV.

Obligatorie x

Op ional

Facultativ

Titular disciplin Curs Numele i prenumele Institu ia Laslo Vasile Fac. De Protectia Mediului Ingineria Mediului Dr. conferentiar Norma de baza Seminar Laborator Laslo Vasile Proiect

Catedr /Departament Titlul tiin ific Gradul didactic ncadrarea (norma de baz /asociat) VrstaV.

54

Obiectivele disciplinei

1. Cunoa terea de c tre studen i a elementelor care alc tuiesc ecosistemul a ez rii umane 2. Cunoa terea raporturilor specifice dintre aceste componente i ntreaga ecosfera.3 Cunoa terea problematicii ecosistemului a ez rilor umane n contextul urbaniz rii excesive,a polu rii

i a epuiz rii resurselor. 4. Cunoa terea principiilor ce stau la baza conceptului de dezvoltare durabilVI.

Con inutul disciplinei VI.l. Curs (capitole/subcapitole)

Nr. ore/ s pt.

Cap. 1 MEDIUL NATURAL 1.1 RELA IILE CU MEDIUL COSMIC 1.2 COMPONENTELE 2 /s pt mna 1 ECOSFEREI 1.3 CARACTERUL INTERRELA IONAL AL ECOSFEREI 1.4 CICLURILE BIOGEOCHIMICE Cap.2 SISTEMUL BIOLOGIC 2.1. NSU IRILE SISTEMELOR BIOLOGICE 2.2.NTEGRALITATEA 2/ sapt mna 2 2.3. ECHILIBRUL DINAMIC 2.4. AUTOREGLAREA.2.5. PROGRAMUL 2.6. NIVELURI DE ORGANIZARE I NTEGRARE

cap3. ANTROPIZAREA SISTEMELOR ECOLOGICE3.1. ANTROPOGENEZA 3.2. RASPNDIRE OMULUI PE GLOB 3.3. CARACTERISTICI GENERALE ALE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE 3.3.1 ORGANIZAREA ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE 3.3.2. PARTICULARITATI ALE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE 3.3.2.1.CONSUMUL ENERGETIC. 3.3.2.2.AC IUNEA FACTORILOR ANTROPOGENI ASUPRA STRUCTURII ECOSISTEMELOR 3.3.3. 3. ALTERAREA CICLURILOR BIOGEO CHIMICE 3.4. TIPURI DE SISTEME ANTROPIZATE 3.4.1. AGROECOSISTEME 3.4.2 SISTEME URBAN INDUSTRIALE

4/ s pt mna 3-4

cap 4. METABOLISMUL LOCALIT 4.1. METABOLISMUL

ILOR I ENERGIA 2/ s pt mna 5

4. 2. ASPECTE ENERGETICE ALE ALIMENT RII CU AP 4.2.1 RESURSELE I CONSUMUL DE AP 4.3. ASPECTE ENERGETICE ALE COLECT RII, TRANSPORTULUI I NEUTRALIZ RII DE EURILOR 4.3.1 DE EURI MENAJERE 4.4. SCHIMBURILE METABOLICE DINTRE LOCALIT 4.5. ALTERNATIVE ENERGETICE PENTRU LOCALIT I I ATMOSFER I

Cap 5. CARACTERISTICILE DEMOGRAFICE ALE A EZ RILOR UMANE. 5.1 EXPLOZIA DEMOGRAFIC 5.2.STABILIZAREA POPULA IEI 5.2.1.PLANIFICAREA FAMILIAL 5.2.2 EDUCA IA 5.2.3.CAPACITATEA DE SUPPORT A ECOSISTEMELOR 5.2.4. SIDA 5.2.5CRIZA DE AP 5.2.6 CRIZA DE TERN AGRICOL 2/ s pt mna 6

cap 6. PARTICULARIT

ILE ECOLOGICE ALE A EZ RILOR UMANE. 2/ s pt mna 7

6.1. MODIFICAREA MEDIULUI NATURAL 6.1.1. APA 6.1.2.SOLUL 6.1.3.CRE TEREA TEMPERATURII 6.1.4. FLORA I FAUNA Cap 7 POLUAREA IN MEDIUL URBAN 7.1. ASPECTE GENERALE 7.2. SURSELE DE POLUARE 7.3.LEGISLATIA AUTOHTONA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, CONVENTIA C.E.E TRANSFRONTIERA 7.4. POLUAREA AERULUI PRIN OXIDUL DE CARBON 7.4.1. INTRODUCERE 7.4.2. PROPRIETATILE FIZICO-CHIMICE IMPORTANTE PENTRU CO 7.4.3. CONDITIILE PRODUCERII OXIDULUI DE CARBON SI ACTIUNEA ASUPRA OMULUI 7.5. POLUAREA PRIN OXIZII DE SULF 7.5.1. ANHIDRIDA SULFUROASA SO 2

2/ s pt mna 8

7.5.2. ANHIDRIDA SULFURICA SO 3 7.5.3. COROZIUNEA SULFURICA 7.6. POLUAREA PRIN OXIZII DE AZOT 7. 7. POLUAREA PRIN PARTICULE SOLIDE REZULTATE DIN ARDEREA COMBUSTIBILILOR FOSILI

Cap 8DEZVOLTAREA DURABIL INTEGRAT . 8.1. SCURT ISTORIC AL DEZVOLT RII DURABILE8.2.MARILE PROVOC RI ALE DD 8.3. RESURSELE DD

4/ s pt mna 9-10

8.4. PRINCIPII I CRITERII ALE DD8.5.OBIECTIVE I PRIORUT I ALE DD N ROMANIA

8.6. SCHIMB RI IMPUSE DE DEZVOLTAREA DURABILA

Cap 9. CARACTERISTICILE SI FUNCTIILE SPATIULUI RURAL. 9.1. DEFINIREA RURALULUI 9.2 TIPOLOGIA SPA IULUI RURAL 9.3. CARACTERISTICILE SPA IULUI RURAL 9.4. FUNC IILE SPA IULUI RURAL 9.4.1 FUNC IA ECONOMIC A SPA IULUI RURAL 9.4.2. FUNC IA ECOLOGIC A SPA IULUI RURAL 9.4.3. FUNC IA SOCIO CULTURAL A SPA IULUI RURAL

2/s pt mna 11

cap 1o ECOSISTEMUL URBAN. 10.1 10.2 MEDIUL NATURAL BIOTOPUL URBAN

2/s pt mna 12

10.2.1 ELEMENTE ANTROPICE ALE BIOTOPULUI URBAN 10.3. BIOCENOZA URBAN

10.4 DIFEREN E NTRE EC. URBANE I CELE NATURALE1 10.5 BIODIVERSITATEA IN TERITORIILE URBANE

cap 11. MEGAORA ELE I CRIZA ECOSISTEMULU 11.1. MEGA-ORA ELE 11.1.1 .EXPLOZIA BOMBEI DEMOGRAFICE 11.1.2. EXPANSIUNEA MEGAORA ELOR 11.1.3. GLOBALIZAREA I CONTROLUL PLANETAR AL RESURSELOR 11.1.4. MUTA IA GENETIC POST-FORD 11.1.5. GLOBALIZAREA INFRASTRUCTURII URBANEl 11.1.6. AMPRENTA ECOLOGICA A ORA ULUI PLANETAR 11.1.7. DISTRUGEREA MO TENIRII ISTORICE 11.1.8. CONSUMERISMUL-METAMORFOZ DIN VICIU N VIRTUTE 11.1.9. M RIREA I C DEREA COMBUSTIBILILOR FOSILI 11.1.10. CRE TERA EXTREMA A DE EUTILOR I A POLU RII 11.1.11. ARHITECTURA N SOCIETATEA CONSUMERIST 11.1.12. SPRE ERO ECOMETROPOLISULUI I A POST-CONSUMERISMULUI

2/s pt mna 13

2/s pt mna 14 CAP 12 ERA POSTCONSUMERISTA 12.1 DEZAMORSAREA BOMBEI DEMOGRAFICE 12.2. UN HABITAT ENTROPIC :DE LA ORA UL GR DIN LA LA NOUA ECOMETROPOLITAN 12.3. CONTOPIREA ECONOMIEI CU ECOLOGIA 12.4. REECHILIBRAREA SPA IULUI URBAN INTR-O PERSPECTIV ECO-METROPOLITAN 12.5. O NOU ALIAN CU NATURA . FRONTIER

12.6. PROTEC IA MO TENIRII ISTORICE 12.7. DE LA ECONOMIA DE DE EURI LA CHIBZUIALA POST-CONSUMERIST 12.8. ORA UL EREI SOLARE 12.9. O NOU CIVILIZA IE ENTROPIC

VI.2 Lucr ri de laborator Lucrarea de laborator nr. 1 Evaluarea global a st rii de calitate a mediului( Metoda Rojanschi).Aplica ie 2/s pt mna 1,2

Lucrarea de laborator nr.2 Cercetarea bacteriologic a aerului atmosferic din localitate Lucrarea de laborator nr. 3 Determinarea bioxidului de carbon din aerul urban- Metoda expres

1/s pt mna 3

1/s pt mna 4

Lucrarea de laborator nr. 4 Efectul polu rii cu metale grele asupra unor plante de cultur .Studiul efectelor asupra mitozei i a pigmen ilor clorofilieni i carotenoidici

3/s pt mna 5,6,7,

Lucrarea de laborator nr. 5 Starea de sanogenez n mediul urban.nterpretarea chestionarului Lucrarea de laborator nr.6 Rolul spa iilor verzi n ecosistemul a ez rii umane.Aplica ie Lucrarea de laborator nr.7 Metodologie de evaluare a pagubelor produse de poluarea accidental a apei Lucrarea de laborator nr.8

2/s pt mna 8,9

2/s pt mna 10,11 1/s pt mna 12

2/s pt mna

Estimarea valorii economice a serviciilor ecologice .Aplica ii la metoda costului c l toriei 13,14 si la metoda productivit ii

Bibliografie Laslo V. Ecologia a ez rilor umane, Puia I si colab. Agroecologie si ecodezvoltare,Lestern R. Brown Ecoeconomie, G tescu P.Ecologia a ez rilor umane,Note de curs

VIII. Forme de activitate Curs Seminar Laborator IX. Forme de activitate Examen Evaluare (scris, scris i oral, oral, test* aplica ie practic , altele)pentru nota 5 cunoa terea materiei n propor ie de 50% pentru nota 6 cunoa terea materiei n propor ie de 60% pentru nota 7 cunoa terea materiei n propor ie de 70% pentru nota 8 cunoa terea materiei n propor ie de 80%

Metode didactice folosite

Prelegeri,combinate cu prezent ri Power Point,conversa ie euristic ,demonstra ie i observare

aplica ii,plan e ,imagini pe calculator,

Procent din nota final70%

pentru nota 9 cunoa terea materiei n propor ie de 90% pentru nota 10 cunoa terea materiei n propor ie de 100% (studentul face dovada consult rii materialului bibliografic prezentat) Evaluare sumativ examen prob scris

Colocviu

Seminar

Laborator

pentru nota 5 studentul r spunde corect la 50% din ntreb ri pentru nota 6 studentul r spunde corect la 60% din ntreb ri pentru nota 7 studentul r spunde corect la 70% din ntreb ri pentru nota 8 studentul r spunde corect la 80% din ntreb ri pentru nota 9 studentul r spunde corect la 90% din ntreb ri pentru nota 10 studentul r spunde corect la 100% din ntreb ri Evaluare sumativ colocviu de laborator prob scrisa

30%

Data: Obs: 01.10.2010

Titular curs, Grad didactic, Prenume, Nume conf. dr. ing. Laslo Vasile

Discipline: DF fundamentale; DD n domeniu; DS de specialitate; DC complementare, ntregul material se va concentra pe max. 2 pagini.

FI A DISCIPLINEIUniversitatea Facultatea SpecializareaI.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE PROTEC IA MEDIULUI I.S.B.E.BIOTEHNOLOGII

Denumire disciplinII.

Cod disciplinUO PM IM 0305 III.

Structur disciplin (Nr. ore s pt mnal) Semestrul2) Categoria3) Credite Curs Seminar3 DS 3 2

Laborator2

Proiect

Statut disciplin (se marcheaz cu x)IV.

Obligatorie X

Op ional

Facultativ

Numele i prenumele Institu ia Catedr /Departament Titlul tiin ific Gradul didactic ncadrarea (norma de baz /asociat) VrstaV.

Titular disciplin Curs Seminar LASLO VASILE UNIV ORADEA INGINERIA MEDIULUI DR. CONFEREN IAR N.B. 54

Laborator LASLO VASILE

Proiect

Obiectivele disciplinei Cursul i propune familiarizarea studen ilor cu principiile teoretice i practice ce stau la baza utiliz rii biotehnologiilor n protec ia mediului: 1. Crearea bagajului de cuno tin e necesar conceperii, elabor rii i dirij rii unui proces biotehnologic 2. Familiarizarea studen ilor cu metodele de lucru ale biotehnologiilor utilizate n protec ia mediului. 3. Dobndirea deprinderilor necesare lucr rilor practice de biotehnologie.VI.

Con inutul disciplinei VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

Nr. ore/s pt.2 0RE/SAPT. 1

Curs 1 Aplica ii ale biotehnologiilor 1. 1. Scurt istoric 1.2. Clasificarea biotehnologiilor n func ie de