Dodatne smjernice o vertikalnim ograničenjima u sporazumima o

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dodatne smjernice o vertikalnim ograničenjima u sporazumima o

 • 52010XC0528(01) Obavijest Komisije Dodatne smjernice o vertikalnim ogranienjima u sporazumima o prodaji i servisiranju motornih vozila i o distribuciji rezervnih dijelova za motorna vozila Slubeni list C 138 , 28.05.2010. str. 0016 - 0027 (Tekst od vanosti za EGP) I. UVOD 1. Svrha Smjernica (1) Ove Smjernice ureuju naela za ocjenu odreenih pitanja koja se pojavljuju u kontekstu vertikalnih ogranienja sadranih u sporazumima o prodaji i servisiranju motornih vozila i o distribuciji rezervnih dijelova sukladno lanku 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije1. One dopunjuju Uredbu Komisije (EU) br. 461/2010 o primjeni lanka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklaena djelovanja u sektoru motornih vozila2 (dalje u tekstu: Uredba o skupnom izuzeu u sektoru motornih vozila), a cilj im je pomoi poduzetnicima u vlastitoj ocjeni takvih sporazuma. (2) Ove Smjernice daju pojanjenja o pitanjima koja su posebno vana u sektoru motornih vozila, ukljuujui i tumaenje odreenih odredaba iz Uredbe Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni lanka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklaena djelovanja3 (dalje u tekstu: Opa uredba o skupnom izuzeu vertikalnih sporazuma). One ne dovode u pitanje primjenu Smjernica o vertikalnim ogranienjima4 (dalje u tekstu: Ope smjernice o vertikalnim ogranienjima) te ih stoga treba itati zajedno s tim smjernicama i kao njihov dodatak. (3) Ove se Smjernice primjenjuju i na vertikalne sporazume i na usklaena djelovanja koji se odnose na uvjete po kojima stranke smiju kupovati, prodavati ili dalje prodavati rezervne dijelove i/ili pruati usluge popravka i odravanja za motorna vozila, i na vertikalne sporazume i usklaena djelovanja koji se odnose na uvjete po kojima stranke smiju kupovati, prodavati ili dalje prodavati nova motorna vozila. Kao to je to objanjeno u Odsjeku II. ovih Smjernica, ova posljednje spomenuta kategorija sporazuma

  1 S poetkom primjene od 1. prosinca 2009. lanci 81. i 82. Ugovora o EZ-u postaju lanak 101. odnosno lanak 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU"). Odredbe dvaju lanaka, sutinski su identine. U svrhu ovih Smjernica pozivanja na odredbe lanka 101. i lanka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebaju se smatrati pozivanjima na lanak 81. odnosno lanak 82. Ugovora o EZ-u. UFEU takoer uvodi odreene terminoloke razlike, kao to su zamjena rijei Zajednica rijeju Unija te zajedniko trite rijeju unutarnje trite. Terminologija UFEU koristit e se kroz itavi tekst ovih Smjernica. 2 SL L 129, 28.5.2010., str. 52. 3 SL L 102, 23.4.2010., str. 1. 4 SL C 130, 19.5.2010., str. 1.

 • i usklaena djelovanja ostaje podlona primjeni relevantnih odredaba Uredbe Komisije (EZ) br. 1400/2002 od 31. srpnja 2002. o primjeni lanka 81. stavka 3. Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklaena djelovanja u sektoru motornih vozila1 do 31. svibnja 2013. Stoga, u odnosu na vertikalne sporazume i usklaena djelovanja u kupnji, prodaji ili daljnjoj prodaji novih motornih vozila, ove e se Smjernice primjenjivati tek od 1. lipnja 2013. Ove Smjernice ne primjenjuju se na vertikalne sporazume u drugim sektorima osim sektora motornih vozila, a sukladno tomu naela koja se njima utvruju ne mogu se nuno koristiti za ocjenu sporazuma u drugim sektorima. (4) Ove Smjernice ne dovode u pitanje moguu paralelnu primjenu lanka 102. Ugovora na vertikalne sporazume u sektoru motornih vozila, ili tumaenja koja Sud Europske unije moe dati u odnosu na primjenu lanka 101. Ugovora na takve vertikalne sporazume. (5) Ako nije drugaije ureeno, analize i zakljuci sadrani u ovim Smjernicama primjenjuju se na svim razinama trgovine. Pojmovi dobavlja i distributer2 koriste se na svim razinama trgovine. Opa uredba o skupnom izuzeu vertikalnih sporazuma i Uredba o skupnom izuzeu u sektoru motornih vozila zajedniki se nazivaju Uredbe o skupnom izuzeu kada se poziva na obje te uredbe. (6) Pravila koja su utvrena ovim Smjernicama moraju se primjenjivati na svaki pojedinani sluaj uzimajui u obzir specifine injenine i pravne okolnosti svakog pojedinanog sluaja. Komisija primjenjuje3 ove Smjernice primjereno i fleksibilno, uzimajui u obzir iskustvo koje je stekla u tijeku svojih aktivnosti provedbe predmetnih pravila i nadzora i istraivanja trita. (7) Iskustvo u provedbi pravila o trinom natjecanju u ovom sektoru ukazuje da odreena ogranienja trinog natjecanja mogu nastati ili kao posljedica izriitih, izravnih obveza sadranih u ugovoru ili pak biti rezultat neizravnih, posrednih obveza ili mjera postupanja koje iako posredno, ipak imaju isti protutrini uinak. Dobavljai se, u elji da utjeu na konkurentsko ponaanje distributera, primjerice, mogu posluiti prijetnjama ili zastraivanjima, upozorenjima ili kaznama. Isto tako mogu kasniti s isporukom ili ju prekinuti ili prijetiti da e raskinuti ugovore s distributerima koji prodaju stranim potroaima ili se ne pridravaju odreene, dogovorene razine cijena. Transparentan odnos izmeu ugovornih strana u normalnim okolnostima bi smanjio rizik proizvoaa koje se dri odgovornima za primjenu takvih posrednih oblika pritiska u cilju uinaka koji su antikompetitivni odnosno suprotni naelima trinog natjecanja. Jedan od naina dostizanja vee transparentnosti u trgovinskim odnosima izmeu partnera je i pridravanje pravilima iz Kodeksa ponaanja. Takvi kodeksi ponaanja mogu izmeu ostalog urediti otkazne rokove za raskid ugovora, koji se mogu definirati u cilju reguliranja trajanja ugovora, naknade koje se mogu dati za izvanredna ulaganja vezana za

  1 SL L 203, 1.8.2002., str. 30. 2 Distributeri u maloprodaji esto se u ovom sektoru nazivaju auto dilerima, trgovcima u maloprodaji. 3 Od modernizacije pravila Unije o trinom natjecanju primarna odgovornost za takve analize je na sudionicima sporazuma. Meutim, Komisija moe pokrenuti postupak ocjene usklaenosti sporazuma sa lankom 101. Ugovora po slubenoj dunosti ili na zahtjev stranke.

 • predmet ugovora (ugovorno specifina ulaganja) koje izvri trgovac u maloprodaji, a u sluaju ranog raskida ugovora bez opravdanog razloga, kao i odrediti arbitrau kao alternativni instrument u rjeavanju sporova. Ako dobavlja uvrsti takav Kodeks ponaanja u svoje sporazume s distributerima i serviserima, uini javno dostupnima i postupa u skladu s odredbama koje su u njemu sadrane, to e biti relevantni imbenik u ocjeni dobavljaevog postupanja u pojedinanim sluajevima. 2. Struktura Smjernica (8) Ove Smjernice su strukturirane kako slijedi: (a) Podruje primjene Uredbe o skupnom izuzeu u sektoru motornih vozila i njezin odnos s Opom uredbom o skupnom izuzeu vertikalnih sporazuma (Odsjek II.) (b) Primjena dodatnih odredaba iz Uredbe o skupnom izuzeu u sektoru motornih vozila Odsjek III.) (c) Ocjena specifinih ogranienja trinog natjecanja: obveze kupca da sve svoje potrebe za odreenim proizvodom zadovoljava narudbama iskljuivo od jednog dobavljaa (single branding) i selektivne distribucije (Odsjek IV.) II. PODRUJE PRIMJENE UREDBE O SKUPNOM IZUZEU U SEKTORU MOTORNIH VOZILA I NJEZIN ODNOS S OPOM UREDBOM O SKUPNOM IZUZEU VERTIKALNIH SPORAZUMA (9) Sukladno lanku 4. Uredbe o skupnom izuzeu u sektoru motornih vozila ista obuhvaa vertikalne sporazume o kupnji, prodaji ili daljnjoj prodaji rezervnih dijelova za moderna vozila i one o pruanju usluga popravka i odravanja za motorna vozila. (10) lanak 2. Uredbe o skupnom izuzeu u sektoru motornih vozila produljuje primjenu odgovarajuih odredaba Uredbe (EZ) br. 1400/2002 do 31. svibnja 2013. koje se odnose na vertikalne sporazume o kupnji, prodaji ili daljnjoj prodaji novih motornih vozila. Temeljem lanka 3. Uredbe o skupnom izuzeu u sektoru motornih vozila vertikalni sporazumi o kupnji, prodaji i daljnjoj prodaji novih motornih vozila bit e obuhvaeni Opom uredbom o skupnom izuzeu vertikalnih sporazuma od 1. lipnja 20131. (11) Razlika koju novi pravni okvir ini izmeu trita prodaje novih motornih vozila i trita koja su povezana s motornim vozilima (povezana ili poslijeprodajna trita) posljedica je razliitih uvjeta trinog natjecanja na tim tritima.

  1 Prestanak vaenja Uredbe (EZ) br. 1400/2002 i njezina zamjena novim pravnim okvirom koji se objanjava u ovim Smjernicama samo po sebi ne postavlja obvezu raskida postojeih ugovora. Vidi primjerice predmet C-125/05 Vulcan Silkeborg A/S protiv Skandinavisk Motor Co. A/S. [2006] ECR I-7637.

 • (12) Temeljem sveobuhvatnog istraivanja trita utvrenog u Evaluacijskom izvjeu o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1400/2002 br. od 28. svibnja 2008.1 i Priopenja Komisije o buduem zakonodavnom okviru pravila o trinom natjecanju koja se primjenjuju na sektor motornih vozila od 22. srpnja 2009.2, izgleda da ne postoje znaajne pravne praznine u odnosu na trino natjecanje koje bi bile razlogom razdvajanja sektora distribucije motornih vozila od drugih gospodarskih sektora i koje bi zahtijevale primjenu drugaijih i stroih pravila na taj sektor od onih koja se primjenjuju u Opoj uredbi o skupnom izuzeu vertikalnih sporazuma. Stoga, primjena praga trinog udjela od 30 %3, neprimjenjivost izuzea na odreena vertikalna ogranienja i ostali uvjeti utvreni Opom uredbom o skupnom izuzeu vertikalnih sporazuma openito osiguravaju da su vertikalni sporazumi za distribuciju novih motornih vozila ispunjavaju uvjete iz lanka 101. stavka 3. Ugovora pa ne trebaju ispunjavati nikakve dodatne uvjete koji bi bili stroi ili iri od onih koji se primjenjuju na ostale sektore. (13) Meutim, kako bi se svim poduzetnicima osiguralo vrijeme prilagodbe na ope uvjete, posebno u odnosu na ugovorno specifina ulaganja koja se vre na dugoronoj osnovi, primjereno je produljiti rok za primjenu Uredbe (EZ) br. 1400/2002 u odnosu na uvjete specifino sadrane u vertikalni