PARETO DIJAGRAM - Факултет .4. Pareto dijagram. Pareto dijagram je dijagram sa vertikalnim

 • View
  236

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PARETO DIJAGRAM - Факултет .4. Pareto dijagram. Pareto dijagram je dijagram sa vertikalnim

 • PARETO DIJAGRAMPARETO DIJAGRAM

  Prof. dr Pedja Milosavljevi

  Oktobar 2016.

  http://www.cimcollege.co.yu/

 • Pareto dijagramPareto princip se zasniva na nejednakoj raspodeli stvari u univerzumu. Ovaj princip tvrdi da 80% od celine vodi porekle od znaajne manjine, dok samo 20% vodi poreklo od trivijalne veine.

 • 4

  Pareto dijagram

  Pareto dijagram je dijagram sa vertikalnim stupcima koji prikazuje kategorije u

  opadajuem redosledu po frekvenciji ili veliini s leva na desno.

 • 5

  Pareto dijagram

  esta organizaciona pitanja

  U kom podruju imamo najvee gubitke u kvalitetu?

  Koji su kljuni uzroci pojave tih gubitaka? Ko su nam najznaajniji kupci? Koje su najee povrede na radu? Koje nam aktivnosti u procesu najdue

  traju? Koji proizvod nam obezbeuje najvei

  profit?

 • 6

  Pareto dijagram

  Vitalna manjina i korisna veinaOvaj koncept za primenu u poboljanju kvaliteta je prvi iskazao Juran. Pokazao je da, u veini sluajeva, veina gubitka kvaliteta potie od relativno malo uzroka. Ako klasifikujemo ove probleme gubitka kvaliteta u "vitalnu manjinu" i "korisnu (ili trivijalnu) veinu", moemo odrediti na ta treba da se koncentriemo, ako elimo najvea poboljanja.

 • 7

  Pareto dijagram

  Pravilo 80/20Juran je bazirao svoju teoriju na konceptu koji se esto zove "Pravilo 80/20". Ovo pravilo je postavio italijanski ekonomista Vilfredo Pareto u kasnom devetnaestom veku. Ustanovio je da je distribucija dobara u drutvu neravnopravna: veinu novca je drao mali broj ljudi. Ovo pravilo je primenljivo i u drugim oblastima biznisa i, konano, i u kontroli (i upravljanju) kvaliteta.

 • 8

  Delovi Pareto dijagrama

  020406080

  100120140160180

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

  Kumulativna linija

  Vert

  ikal

  na o

  sa Procenti

  Horizontalna osa - kategorije

 • 11

  Pareto dijagram

  ta je to?1. Dijagram sa barovima koji rangira povezane mere

  u opadajuem rasporedu pojavljivanja.

  2. Koristi se da izdvoji znaajne aspekte problema od trivijalne veine problema.

  3. Demonstira pravilo 80/20.

  4. Pomae da se identifikuje gde da se koncentriu napori poboljanja.

 • 12

  ta je Pareto dijagram?

  Pareto dijagram je niz vertikalnih linija ije visine reflektuju frekvenciju ili uticaj problema. Linije su rasporeene po visini u opadajuem redosledu s leva na desno. To znai da su kategorije prikazane viim linijama s leve strane znaajnije od onih s desna.

  Dijagram je dobio naziv po Pareto principu koji tvrdi da 80% nevolja dolazi od 20% procenata problema. Problemi ne moraju biti samo greke - moe se posmatrati mnogo iri spektar negativnih uticaja na proces koji se posmatra.

 • 13

  ta je Pareto dijagram?

  Ono to ovaj dijagram razlikuje od svih ostalih je "vornovata" linija - kumulativna kriva koja se nalazi iznad vertikalnih linija koje predstavljaju podatke. Ta linija u svakom voru predstavlja zbir svih stavki ispod i levo od vora ka koordinatnom poetku. Vrednost krajnjeg vora u dijagramu predstavlja zbir svih stavki dijagrama.

 • 14

  Zato se koristi Pareto dijagram?

  Pareto dijagram se koristi jer razbija veliki problem u manje delove i istie najznaajnije uticaje. On nam pomae da napravimo najvea mogua poboljanja korienjem raspoloivih resursa tako to nam ukazuje gde da fokusiramo svoje napore kako bi maksimizovali rezultate.Pareto princip kae da mali broj uzroka izaziva najvei broj problema. Fokusiranje napora na "vitalnu" manjinu uzroka predstavlja najbolji nain da se iskoriste postojei resursi.

 • 16

  Kada se koristi Pareto dijagram?

  Poto Pareto dijagram privlai panju svih na "vitalnu manjinu" faktora gde e i povraaj uloenih investicija biti najvei, on predstavlja "iu" oko koje se moe izgraditi konsenzus.Uopteno uzev, timovi treba da najpre fokusiraju svoju panju na najvee probleme -one koji su predstavljeni najviim barovima.

 • 17

  Kada se koristi Pareto dijagram?

  Donoenje odluka o problemima nije jedina primena Pareto principa.Poto Pareto dijagrami predstavljaju informacije na nain koji omoguava da se jasno vide izbori koji su na raspolaganju oni se mogu iskoristiti za postavljanje prioriteta u mnogim praktinim aplikacijama u organizaciji.

 • 18

  Kada se koristi Pareto dijagram?

  Neki od primera primene su: Odreivanje aktivnosti koje stvaraju najvee trokove Utvrivanje najznaajnih kupaca Utvrivanje najvanijih potreba kupaca Odreivanje najboljih prilika za investiranje Odreivanje dunika sa najveim dugovanjima Odreivanje vetina koje su potrebne zaposlenima Odreivanje mesta sa najveim gubicima ......

 • 19

  Kako se konstruie Pareto dijagram?

  Da bi konstruisali Pareto dijagram potrebno je da ponete sa pravim podacima koje ste prikupili i kategorisali.

  Podaci se nadalje obrauju po propisanoj proceduri koja vai za primenu Pareto procesa.

 • 20

  4. Sastavljanje tabele uestalosti

  Kumulativnauestanost

  47

  82

  101

  111

  118

  122

  124

  125

  Relativnakumulativnauestanost

  37.5%

  65.6%

  80.8%

  88.8%

  94.4%

  97.6%

  99.2%

  100.0%

  Kategorija Uestalost

  Kanjenje 47

  Neoekivano odsustvo 35

  Klasini prekidi 19

  Tua 10

  Droge/Alkohol 7

  Nepropisno parkiranje 4

  Vandalizam 2

  Prekraj u oblaenju 1

  Ukupno 125

  dodati

  Jednako

  jednako

  / 125 =

  / 125 =

  Mora da je jednako Mora da bude 100%

  dodati

  jednakko

 • 21

  Pareto dijagram koraci 5, 6, 7 i 8

  Uestanost47

  35

  19

  10

  7

  4

  2

  1

  125

  Problemi

  Ka

  njen

  je

  Neo.

  odsu

  st.

  Kla

  s. p

  reki

  d

  Tua

  Dro

  ge/A

  lko.

  Nep

  rop.

  park

  .

  Vand

  aliz

  am

  Prek

  .u o

  bla

  .

  125

  100

  75

  50

  25

  0

  100%

  75%

  50%

  25%

  0%

  38%

  65%

  81%89%

  95%98% 99%

  Kumulativnauestalost

  47

  82

  101

  111

  118

  122

  124

  125

  Relativnaakumulativna

  uestalost

  37.5%

  65.6%

  80.8%

  88.8%

  94.4%

  97.6%

  99.2%

  100.0%

 • 22

  Razmotriti Pareto dijagram

  Pareto dijagram je jednostavan ali snaan analitiki alat.Tim moe da koristi Pareto dijagram za nekoliko svrha tokom projekta poboljanja. Na primer:

  Analizirati uzroke Prouiti rezultate Planirati kontinualno poboljanje

 • 23

  Razmotriti Pareto dijagram (nastavak)

  Pareto dijagram je dijagram sa barovima koji rangira podatke prema vanosti.Korienje Pareto dijagrama se zasniva na ideji da samo mali broj kategorija sadri najvei broj podataka.Tim za poboljanje moe da ima veliki uticaj na sveukupno poboljanje usmeravanjem napora prema malom broju najveih barova.

 • 43

  KRAJKRAJ

  PARETO DIJAGRAMPareto dijagramPareto dijagramPareto dijagramPareto dijagramPareto dijagramDelovi Pareto dijagramaPrimer Pareto dijagramaPrimer Pareto dijagramaRazmotriti Pareto dijagramRazmotriti Pareto dijagram (nast.)