dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IX Seminarium Konsultacyjno Szkoleniowe SEP Aktualne problemy funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych SEP Powoywanie i funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych w wietle aktualnych unormowa i proponowanych zmian prawa - dowiadczenia regulacyjne. dr Zdzisaw Muras - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • IX Seminarium Konsultacyjno Szkoleniowe SEP Aktualne problemy funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych SEP Powoywanie i funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych w wietle aktualnych unormowa i proponowanych zmian prawa -dowiadczenia regulacyjne

  dr Zdzisaw MurasDepartament Przedsibiorstw EnergetycznychWarszawa, 15 marca 2007 r.

 • Zawarto prezentacjiPodstawy prawne powoywania Komisji kwalifikacyjnychInformacja Prezesa URE w sprawie powoywania Komisji kwalifikacyjnych Ocena przygotowania wnioskw SEP o powoanie Komisji KwalifikacyjnychNajczciej pojawiajce si pytania i wtpliwoci przy powoywaniu Komisji kwalifikacyjnychProponowane zmiany uregulowa prawnych

 • Podstawowe dokumenty prawneUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) - ostatnia istotna dla Komisji kwalifikacyjnych zmiana PE dokonana Ustaw o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i Ustawy - Prawo ochrony rodowiska z 4 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 62 poz. 552).Rozporzdzenie MG,PiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujce si eksploatacj urzdze instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z pn. zm.) ostatnia zmiana (Dz. U. z 2005 r. nr 141, poz. 1198)

  dr Zdzisaw Muras

 • Zbir zasad, wskazwek i zalece, stanowicych drogowskaz przy powoywaniu Komisji, a nie nowa podstawa prawna powoywania komisjiPrecyzyjne udokumentowanie stau pracy kandydatw na czonkw komisji wraz z informacj o przebiegu tej pracy za ostatnie 5 lat (Urzd nie moe opiera si na domysach lub zaufaniu do prawdziwoci owiadcze zainteresowanych) Wymg posiadania wyszego wyksztacenia kierunkowego (odpowiadajcego specjalnoci osb egzaminowanych)

  Dziaania te su temu, aby do skadw Komisji angaowani byli specjalici i praktycy o wysokim i aktualnym poziomie wiedzy technicznej Informacja Prezesa UREdr Zdzisaw Muras

 • Ewentualna korekta zapisw Informacji PURE z 2006 r. propozycje uczestnikw spotkaniaInformacja Prezesa UREdr Zdzsaw Muras

 • Rozporzdzenie MG, PiPS z 28 kwietnia 2003 r.Okrela: przy jakich dziaaniach wiadectwo jest wymagane (rodzaje prac, stanowisk oraz urzdze, instalacji i sieci) zakres wymaganej wiedzy niezbdnej do uzyskania wiadectwa tryb przeprowadzania postpowania kwalifikacyjnegojednostki organizacyjne uprawnione do przeprowadzania sprawdzenia kwalifikacjiwysokoci opat za sprawdzenie kwalifikacji wzr wiadectwa kwalifikacyjnego

 • Rozporzdzenie MG, PiPS z 28 kwietnia 2003 r.Sprawdzenie kwalifikacji odbywa si na wniosek zainteresowanego albo jego pracodawcyEgzamin przeprowadza zesp egzaminacyjny w skadzie co najmniej trzyosobowymZ przebiegu egzaminu sporzdza si protok, ktry podpisuj czonkowie zespou i przewodniczcy (bezporednio po sporzdzeniu, egzaminie)Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja wydaje wiadectwo kwalifikacyjne wedug okrelonego w rozporzdzeniu wzoru Archiwizacja przekazanie dokumentacji przeprowadzonego egzaminu kierownikowi jednostki przy ktrej powoano Komisj

  dr Zdzisaw Muras

 • Rozporzdzenie MG,PiPS z 28 kwietnia 2003 r. Tre wiadectw kwalifikacyjnych - wedug ustalonego wzoru wiadectwa (Zacznik Nr 2):dozr lub eksploatacja:wybra odpowiedni wariant czyli wybra odpowiedni wersj, odmian, modyfikacj wiadectwa (Sownik jzyka polskiego PWN 2006)brak podstaw do wystawiania jednego wiadectwa dotyczcego i dozoru i eksploatacjibdy dotyczce wystawiania wiadectw pochodzenia powoduj przeduanie procedury rozpatrywania wnioskw o powoanie Komisji na kolejne kadencje (uchybienia takie powinny by przez egzaminowanych kandydatw na czonkw komisji wychwytywane na samym wstpie i powinna nastpowa odmowa przyjcia takiego wiadectwa co bdzie wiadczyo o znajomoci prawa i pozwoli na eliminacj ewentualnych bdw popenianych przez komisj egzaminujc) dr Zdzisaw Muras

 • Rozporzdzenie MG,PiPS z 28 kwietnia 2003 r. Tre wiadectw kwalifikacyjnych - wedug ustalonego wzoru wiadectwa (Zacznik Nr 2):precyzyjnie okrelony zakres (obsuga, konserwacja, remonty, czynnoci kontrolno pomiarowe) podobnie jak przy wyborze dozr - eksploatacja, take zakres powinien zosta okrelony zgodnie z wnioskiem i rzeczywicie przeprowadzonym egzaminem rodzaje urzdze, instalacji i sieci, przy ktrych eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, zostay okrelone w zaczniku Nr 1 do rozporzdzenia w podziale na poszczeglne grupy (Grupa 1, 2 i 3) dr Zdzisaw Muras

 • Rozporzdzenie MG,PiPS z 28 kwietnia 2003 r. Tre wiadectw kwalifikacyjnych - wedug ustalonego wzoru wiadectwa (Zacznik Nr 2):Grupa 1 Urzdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajce, przetwarzajce i zuywajce energi elektryczn Grupa 2 Urzdzenia wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce i zuywajce ciepo oraz inne urzdzenia energetyczne Grupa 3 Urzdzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajce, przetwarzajce, przesyajce, magazynujce i zuywajce paliwa gazowe dr Zdzisaw Muras

 • Rozporzdzenie MG, PiPS z 28 kwietnia 2003 r. Tre wiadectw kwalifikacyjnych - wedug ustalonego wzoru wiadectwa (Zacznik Nr 2):na wiadectwach powinny by wpisywane jedynie zakresy uprawnie, ktre egzaminowanemu zostay rzeczywicie przyznane:nie naley wpisywa wszystkich uprawnie a nastpnie wykrela te, ktrych egzaminowany nie uzyskanaley bowiem wyszczeglni rodzaje urzdze, instalacji i sieci zgodnie z protokoem egzaminu i wykazem wedug zacznika Nr 1

  dr Zdzisaw Muras

 • Rozporzdzenie MG, PiPS z 28 kwietnia 2003 r. Tre wiadectw kwalifikacyjnych - wedug ustalonego wzoru wiadectwa (Zacznik Nr 2):zakaz umieszczania zapisw dodatkowych:rozszerzajcych lub zawajcych zakres uprawnie ponad te, ktre zostay okrelone w samym zaczniku Nr 1zdarzaj si coraz czciej uchybienia dotyczce Grupy 1 i Grupy 3 w zwizku z dopisywaniem przy urzdzeniach do magazynowania paliw gazowych butli gazowych i stacji LPG, w odniesieniu do ktrych sprawdzenie kwalifikacji naley do UDT lub TDT (definicja paliw gazowych w ustawie Prawo energetyczne) Grupa 3 nie obejmuje stacji autogazu i napeniania butli gazowych (ktre trudno uzna za magazyny gazu) dr Zdzisaw Muras

 • Ocena przygotowania wnioskw SEP o powoanie Komisji KwalifikacyjnychZarzd Gwny SEP skierowa w 2006 r. do Prezesa URE 17 wnioskw o powoanie Komisji na kolejn kadencj oraz 2 wnioski o powoanie nowej komisji. Ponadto wpyno 13 wnioskw o dokonanie zmian w Aktach powoania. Pod wzgldem formalnym wszystkie wnioski SEP przygotowane s w sposb dokadny i rzetelny, a zaczone dokumenty s posegregowane w sposb umoliwiajcy ich sprawn ocen.

  Ewentualne pytania i wtpliwoci s analogiczne jak w przypadku wnioskw innych stowarzysze i przedsibiorcw. dr Zdzisaw Muras

 • Wnioski SEP rozpatrywane aktualnie w DPE URE (stan na dzie 12 marca 2007 r.) KK 161 Oddzia Radom (nowa kadencja) data wpywu do URE 28.12.2006 r. Ostatnie pismo w sprawie SEP 2.03.2007 r. KK 160 Oddzia Sieradz (nowa kadencja) data wpywu 22.02.2007 r. (przygotowany projekt aktu powoania analiza); KK 017 Oddzia Pilski (zmiana aktu pow.) data wpywu 02.03.2007 r.; KK 390 Oddzia Bydgoszcz (zmiana aktu pow.) data wpywu 07.03.2007 r.; KK 245 Oddzia Olsztyn (zmiana aktu pow.) data wpywu 07.03.2007 r.; KK 246 Oddzia Olsztyn (zmiana aktu pow.) data wpywu 07.03.2007 r.; KK 175 Oddzia Krakw (zmiana aktu pow.) data wpywu 09.03.2007 r. dr Zdzisaw Muras

 • Najczciej pojawiajce si pytania i wtpliwoci (w tym SEP)wiadectwa kwalifikacyjne typu D i typu E:Z punktu widzenia obowizujcego prawa nie ma formalnych podstaw do formuowania tez o wyszoci wiadectw typu D (kierowanie innymi osobami) nad wiadectwami typu E (dziaania praktyczne). Ustawodawca nie wprowadzi rozrnienia hierarchicznego tych dwch rodzajw wiadectw, nie ma take midzy nimi korelacji, zgodnie z ktr konieczne byoby uzyskanie wiadectw typu E zanim otrzymamy wiadectwa typu D. S to dwa niezalene rodzaje wiadectw, pozwalajce na podejmowanie okrelonych rodzajw dziaa. Zakres wymaga dla wiadectw typu D jest wikszy a wynika to jedynie ze specyfiki dziaa do ktrych upowaniaj dr Zdzisaw Muras

 • Najczciej pojawiajce si pytania i wtpliwoci (w tym SEP)Konieczno posiadania wyszego wyksztacenia odpowiadajcego specjalnoci osb egzaminowanych.Wyjtek kandydaci o specjalnoci Inynieria Bezpieczestwa (wyksztacenie wysze) i/lub o specjalnoci BHP i/lub Ppo. z wyksztaceniem technicznym rednim, odpowiadajcym specjalnoci osb egzaminowanych i co najmniej dziesicioletnim staem pracy.Konieczno uzyskania dokumentw potwierdzajcych wymagany sta pracy przy eksploatacji urzdze, instalacji i sieci energetycznych.Powiadczenie autentycznoci dokumentw przez pracodawc, archiwum nie przez wnioskodawc Wyjtek - prof. i dr hab. o specjalnoci technicznej kierunkowejdr Zdzisaw Muras

 • Proponowane zmiany uregulowa prawnych (1)Przekazanie kompetencji Prezesa URE, dotyczcych powoywania komisji kwalifikacyjnych, innemu organowi -podmiotowi (podmiotom).Okrelenie modelu:Powoywanie komisji kwalifikacyjnych przez: Prezesa UDTPowoywanie komisji kwalifikacyjnych przez: organizacje branowe (NOT,TGPE+BUD-GAZ, inne)dr Zdzisaw Muras

 • Proponowane zmiany uregulowa prawnych (2)Zamieszczenie zapisw dotyczcych powoywania komisji kwalifikacyjnych w innym akcie prawnym: Obecnie przepisy ustawy Prawo energetyczne, reguluj przede wszystkim kwestie zwizane z dziaalnoci Prezesa URE w odniesieniu do rynkw paliw i energii. Przepisy dotyczce powoywania komisji kwalifikacyjnych nie mieszcz si w systematyce przepisw PE.Brak podstaw do wartociowania wiadectw wydawanych przez rne podmioty.Zewntrzny w stosunku do zainteresowanych podmiot ograniczenie w tworzeniu zamknitej korporacji.dr Zdzisaw Muras

 • Proponowane zmiany uregulowa prawnych (3)Wprowadzenie rozwiza dotyczcych okrelenia wymogw w zakresie wyksztacenia i dowiadczenia zawodowego.Okrelenie wymogw dotyczcych osb ubiegajcych si o potwierdzenie posiadania kwali