DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE KADINLAR

 • View
  228

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE KADINLAR

 • Journal of Yasar University, 3(11), 2661-2698

  2661

  DNYADA VE TRKYEDE YOKSULLUK VE KADINLAR

  POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY

  Yrd. Do. Dr. Mustafa ZTRK, Ara.Gr. Baak Il ETN

  Z

  En genel anlamyla insanlarn temel gereksinimlerini karlama olanana sahip

  bulunmamas, kiilerin yaayabilecekleri minimum yaam standartlarna sahip olamamas

  eklinde tanmlanabilecek yoksulluk olgusu, isizlik, yoksunluk, ayrmclk, sosyal dlanma

  gibi olgularla da hem i ie hem de etkileim iindedir. Yoksulluktan en fazla en fazla

  etkilenen kesimlerin banda ise kadnlar ve ocuklar gelmektedir. ou lkede alma

  yaamna yeterli dzeyde katlamayan; katlanlarn ise ou zaman eitli ayrmclklara

  maruz kald kadnlara ynelik almalar gnmzde daha da nemli hale gelmitir. Gerek

  ulusal ve gerekse de uluslar aras kurulularn en nemli abalarnn banda, yoksulluu

  engelleyecek ve/veya azaltacak politikalar retmek gelmektedir. Bunlarn baarlamamas

  durumunda ise, en azndan mmkn olduu lde yoksulluun etkilerinin en aza indirilmesi

  gerekmektedir. Bu balamda yoksulluktan en fazla etkilenen kadnlara ynelik politikalarn

  hayata geirilmesi daha nemli ve hayati hale gelmitir.

  Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kadnlar, Ayrmclk, Mikrokredi, Yoksullukla Mcadele

  Politikalar.

  ABSTRACT

  The phenomenon of poverty which can be defined as not having opportunities to get

  basic needs and minimum living standards has both togetherness and interaction with the

  concepts of unemployment, deprivation, discrimination, and social exclusion. The leading

  groups most affected by the poverty are women and children. Studies about women became Sleyman Demirel niversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi, alma Ekonomisi ve Endstri likileri Blm stanbul niversitesi, ktisat Fakltesi, alma Ekonomisi ve Endstri likileri Blm

 • DNYADA VE TRKYEDE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMENS IN WORLD AND TURKEY

  ztrk, etin, 2009

  2662

  important lately which mainly stress that women as a group participate adequate levels of

  working life at a lower rate than men in many countries. Although in some countries, labor

  force participation for women is relatively high, there are some considerable signs that

  women are highly discriminated. Both national and international organizations target to

  produce policies which aim to prevent or alleviate poverty. In case of failure, it is required to

  minimize the negative effects of poverty as much as possible. In this context policies for

  women who are mostly affected by the poverty became more important and vital.

  Key Words: Poverty, Women, Discrimination, Microcredit, Policies of Struggle Against

  Poverty.

  GR

  Getiimiz elli yllk zaman dilimi, teknolojik ve ekonomik gelime srecinin hzla

  yaand bir dnem nitelii tamaktadr. Bununla birlikte geni kitlelerin muzdarip olduu

  yoksulluk azalmann tesinde, daha iddetli hissedilmeye balanan bir olgu olarak gndemde

  yer almaktadr.

  Esas itibariyle objektif ve zerinde gr birliine varlan bir tanm olmamakla

  birlikte yoksulluk terimi, belirli bir gelir seviyesinin altnda kalanlar iin kullanlmaktadr.

  Yoksulluk daha ok yeterli gelir ve tketimi gerekletirebilmeden yoksunluk durumunu ifade

  eden statik bir kavramdr. Dier bir ifade ile yoksulluk; fiziksel, ruhsal ve toplumsal bir

  engellilik halidir. Temelde azgelimilik ile ilintilendirilen yoksulluk, aslnda tm dnya

  lkelerinde sosyal birlikteliin nnde bir engel, ekonomik gelimiliin ardnda brakt bir

  kara bir tablo olarak canlln korumaktadr. Bununla birlikte yoksulluk konusuna olan resmi

  ilginin artmas, ksmen son zamanlardaki ekonomik durgunluun Avrupa btnleme srecine

  zarar verebilecek bir takm sosyal etkilere yol aabilecei kaygs ile ilikilendirilebilir.

  Yoksullukla mcadele politikalar ve bu politikalarn baarl bir ekilde

  uygulanabilmesi, geni kitlelerin ve zellikle kadnlarn sonularndan etkilendii yoksulluk

  ve kaynaklara eriememe konularnda gereken tedbirlerin alnmas iin ayr bir neme

  sahiptir.

 • Journal of Yasar University, 3(11), 2661-2698

  2663

  Bu almann amac; gnmzde en nemli gndem maddelerinden birini tekil eden

  yoksulluk ve yoksulluktan en ok etkilenen gruplardan biri olan kadnlarn yoksulluunu

  eitli ynleriyle irdelemek ve yoksullukla mcadele politikalar kapsamnda

  deerlendirmektir.

  alma blmden olumaktadr. lk blmde genel itibariyle yoksulluk, sosyal

  dlanma kavramlar ve yoksulluun nedenleri ele alnacaktr. kinci blmde yoksulluktan en

  ok etkilenen kesimler balamnda kadnlar ve yoksulluk konusu; istihdam, igcne katlm

  oranlar, enformel sektr, toplumsal cinsiyet, gelir dalm ve yoksulluu derinletiren

  ayrmclk gibi gstergelerin nda incelenecektir. Son olarak yoksullukla mcadele

  politikalar, bu politikalarn etkinlii ve uygulanabilirlii tartlacaktr.

  I. YOKSULLUK

  A. Kavram Olarak Yoksulluk

  zellikle lkemizde son yaanan krizlerden sonra, gerek akademik evrelerde gerekse

  medyada en ok tartlan konulardan birini yoksulluk oluturmutur. Medyann, krizle

  birlikte daha da artan yoksulluu yapsal bir sorun olarak deil, krizin almasyla atlatlacak

  dnemsel bir sorun olarak ele almasna karn; yoksulluk konusu hala zerine sz sylenmesi

  ve aklanmas zor bir kavram olarak akademik evrelerin nnde durmaktadr.

  Yoksulluun objektif ve zerinde gr birliine varlan bir tanm yoktur. Zira

  zenginlik ve yoksulluk, temelde ahsi niteliktedir. Bu konuda tek bir tanm yapmak, tek bir

  kriter bulmak, tek bir yaklam gelitirmek olanakszdr. lkelerin gelimilik dereceleri,

  igc yaplarndaki farkllklar, geleneksel dayanma kurumlarnn varln srdrp

  srdrmemesi ve daha bir dizi etken, yoksulluk konusunda tek bir yaklam gelitirilmesini

  engellemektedir. Nitekim gerek Afrikada kuraklk nedeniyle alk yaayan bir kadn, gerek

  Latin Amerikada teneke evlerde oturan ve ounlukla enformel sektrde alan bir ii,

  gerekse de Pariste yaayan ama yakacak paras olmad iin snma sorunu yaayan bir yal

  yoksul kategorisine girmektedir. Yukarda verilen rneklerden de grlebilecei gibi her bir

 • DNYADA VE TRKYEDE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMENS IN WORLD AND TURKEY

  ztrk, etin, 2009

  2664

  rnekteki yoksulluun zm yollar farkl olmaktadr. Bu yzden yoksulluk greceli bir

  kavramdr.1

  En genel anlamyla yoksulluk insanlarn temel gereksinimlerini karlama olanana

  sahip bulunamamas, kiilerin yaayabilecekleri minimum yaam standartlarnn

  olmamasdr.2 Bir dier tanma gre ise yoksulluk statsne sahip olan insanlar, toplumsal

  refah dzeyi ve toplumsal yaam standardnn mutlak ya da greli olarak minimum bir

  dzeyinin altnda bulunmaktadrlar.3

  Dnya Bankas yoksulluu daha ok parasal gelir asndan tanmlamaktadr. O halde

  yoksul kelimesi, belirli bir gelir seviyesinin altnda kalanlar iin kullanlmaktadr. nl

  kalknma iktisats Amartya Sen; yoksulluu belirli bir asgari kabiliyeti devam ettirememe

  eklinde tanmlamaktadr.4

  Yoksulluk tanmnn, yoksulluk dzeyinin, yoksulluk profilinin ve bunlarn zaman

  iindeki deiiminin doru olarak belirlenebilmesi, yoksullukla mcadele politikalarnn

  oluturulmas, deerlendirilmesi ve baarl bir ekilde sonulandrlmas bakmndan nemli

  bir nkouldur.5 Bu konuda tanm, kstas ve lm yntemleri aratrmaclar ve bilim

  adamlar tarafndan ayrntl olarak ele alnm; szkonusu tanm, kstas ve yntemler eitli

  eletirilere tabi tutulmutur.

  retim yapsnda ve teknolojide nemli atlmlar yapan ve kimi yazarlar tarafndan en

  zengin dnemi yaad sylenen gnmz dnyasnda, halen yer alan yoksulluk sorunu

  yllardan beri neminden hibir ey kaybetmemitir. zellikle azgelimi lkeler yoksulluk

  sorunuyla szcn tam anlamyla boumakta, bu sorunun zm konusunda areler

  aramaktadr. Yoksulluk, temelde bir azgelimilik sorunu olmakla birlikte, gelimi lkelerde

  de nemli bir sorun olarak gndem tekil etmektedir. 1980 ve 1990l yllarda nemli bir art

  gsteren yoksulluk, Avrupann sosyal birlikteliini tehdit eden boyutlara ulamtr.

  1 Sevda Demirbilek, Sosyal Gvenlik Sosyolojisi, Legal Yaynclk, stanbul, Nisan 2005, s. 248. 2 Abdlkadir enkal, Kreselleme Srecinde Sosyal Politika, Alfa Yaynlar, stanbul, Austos 2005, s. 392. 3 TSAD, Trkiyede Bireysel Gelir Dalm ve Yoksulluk, TSAD Yaynlar, stanbul, Aralk 2000, s. 95. 4 Aye Meral Uzun, Yoksulluk Olgusu ve Dnya Bankas, C.. ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, C. 4, S. 2.,

  2003, s. 156. 5 Fikret enses, Kresellemenin teki Yz: Yoksulluk, 3. B., letiim Yaynlar, stanbul, 2003, s. 61.

 • Journal of Yasar University, 3(11), 2661-2698

  2665

  Dnyadaki yoksul insan saysnn belli bal btn ltlere gre art eilimi iinde

  olduu ve nlem alnmad takdirde daha da artaca konusunda bir konsenss olumutur.

  Bununla birlikte, yoksulluun ksa dnemde azalaca ynnde ciddi iaretler de

  bulunmamaktadr.6 Yakn corafyadan bir rnek vermek gerekirse, OECDnin 2002 ylnda

  yapt almaya gre, OECD lkeleri iinde Trkiye, Meksikadan sonra GN katsaysnn7

  1e en yakn olduu lkedir. Trkiyede piyasalarda ortaya kan gelirin %70i en zengin

  %30luk dilime giderken, en yoksul %30luk dilimin elde ettii gelir sadece %8dir. Kuzey ve

  Bat Avrupa lkelerine gidildike gini katsays 0a daha yaklamaktadr. En zengin %30luk

  dilimin en az pay ald lke ise Danimarkadr.8 Mutlak anlamda yoksulluk sorunun en az

  hissedildii blge Avrupa olmasna karn, greli olarak yaklaldnda 2001 yl itibariyle

  (yeni katlan lkeler hari tutulduunda) Fransa nfusu kadar (yaklak 60