Đường Xưa Mây Trắng

Embed Size (px)

Text of Đường Xưa Mây Trắng

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  ng Xa My Trng

  Tc gi: Thch Nht HnhTh loi: Tiu Thuyt

  Website: http://motsach.infoDate: 07-December-2012

  Trang 1/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  Li M u - Tc Gi K Chuyn Xoay QuanhVic Vit

  Nm u khi m ca Lng Mai vo ma h, ti thng hay c tr trn phng ca c x H ogn vi cy Tilleul. di c qun sch v trn l phng ti . Vo nm u v nm th haichng ta c t phng lm nn ti ng chung vi my thiu nhi. Bn nm a tr ng chungvi ti v ban m cc chu nm ln ra khp ni. Bi ht "Con v nng ta Bt, ngi ang ch li cho con trong cuc i..." ti c ch lm cho thiu nhi ht. Ti ngh l thiu nhiphi ht ch tng th cha . Hm ti ngi thin bui chiu trong thin ng Yn T.Trc mt ti c mt tng v cc bc tng ca thin ng Yn T u c xy ton bng. ang ngi thin th thy t nhin nhng nt nhc ca bi "Con v nng ta Bt" i ra."Con v nng ta Bt, Namo Buddhaya". Sau ti sa li "Con v nng ta Bt, ngi ang ch li cho con trong cuc i" ri mi ti "namo Buddhaya". Ti t ngh: "Mnh ang ngi thin ch u phi ang sng tc nhc. Thi ngi thin xongri s sng tc tip." Nhng ngi mt lt na th nhng nt nhc li tr v. Ti ngh: "Thi, nu nh vy th mnh sng tc ngay lc ny." V trong khi ngi thin ti tip tc sng tc bi "Conv nng ta Bt". Ngi thin xong th ti ra thu bi ht vo bng nha v s qun. Trong thigian thin s Baker Roshi ti thm Lng Mai, ti khi tho tp sch Thin Hnh Yu Ch .Rt nhiu ngi mun c mt tp sch hng dn v thin i. Sau th nhng bi thi k nhtdng bng ting Vit c sng tc. Ti cn nh l hi ti vit ng Xa My Trng trong ci qun ca Xm Thng. Hi cha c l si trung ng, trong phng ch c mt cil si t ci thi v tri rt lnh. Tay phi ti vit cn tay tri th a ra h trn l si. Ti vit nhng chng ca ng Xa My Trng vi rt nhiu hnh phc. Thnh thong ti ngdy pha tr ung. Mi ngy vit my gi cng nh c ngi ung tr vi c Th Tn. Vti bit trc ngi c s rt c hnh phc v khi vit, mnh cng ang c rt nhiu hnh phc.Vit ng Xa My Trng khng phi l mt lao ng mt nhc m l c mt nim vui ln. l mt qu trnh khm ph. C nhng on ti cho l kh vit, nh on Bt ba anh emng Ca Dip. Ti liu thng ni l Bt ba anh em nh thn thng ca Ngi nhng khivit th ti khng cho Bt dng thn thng m c Bt s dng t bi v tr tu ca Ngi ba ng y. Bt c rt nhiu tr tu, rt nhiu t bi, ti sao Bt khng dng m li phidng thn thng? V ti c mt nim tin rt vng chi l mnh s vit c chng . Chngny l mt trong nhng chng kh nht ca ng Xa My Trng nhng cui cng ti thnh cng. Ci chng kh th hai l chng ni v cuc tr v ca Bt thm gia nh.Mnh thnh Pht ri, mnh thnh bc ton gic ri, nhng v thm gia nh mnh vn cnl mt a con ca cha, ca m, vn l mt ngi anh ca em. Vit nh th no Bt vn cngi li c tnh ngi ca Ngi. Cng nh nim tin m ti thnh cng. Qu v c li, sthy Bt v thm nh rt t nhin. Cch Ngi nm tay vua cha i t ngoi vo, cch Ngi i xvi em gi, cch Ngi i x vi Yasodhara v Rahula, rt t nhin. Ti c cm tng l c cht gia h nn ti mi vit nh vy c. Trong ng Xa My Trng chng ta khm ph raBt l mt con ngi ch khng phi l mt v thn linh. l ch tm ca tc gi, gip chongi ta khm ph li Bt nh mt con ngi v lt ra ht cc vng ho quang thn d ngi ta chong ln cho Bt. Khng thy Bt nh mt con ngi th ngi ta s ti vi Bt rt kh.

  Trang 2/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  Thch Nht Hnh.

  Trang 3/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  Chng 1 - i M i Trong bng me im mt v kht s Svastika ang thc tp php qun nim hi th. Ch ngitrong t th hoa sen. T hn mt ting ng h, ch ngi thc tp nh th mt cch chmch. y trong tu vin Trc Lm, hng trm v kht s cng ang ngi thc tp thin qun,hoc trong bng tre, hoc trong nhng chic am l nh dng ri rc khp ni trong tu vin, xenln gia nhng bi tre xanh ti v khe mnh. Bt hin ang c tr trong tu vin ny cng vi khong gn bn trm v kht s, hc tr caNgi. Tu vin ng nh th m vn thanh tnh. t ca tu vin rng n bn chc mu.Nhng ging tre trng tu vin u l nhng ging tre p khe, ly t khp ni trong vngquc Magadha. Tu vin ta lc pha bc thnh Vng X. Tu vin ny do chnh vua Bimbisarahin tng cho Bt, v cho gio on kht s ca Ngi cch y by nm. Svastika m mt. Ch mm ci. Hai bp chn ch mi. Ch tho chn ra khi t th hoasen v bt u xoa bp cho mu chy u trong hai chn. Svastika nm nay mi hai mi mttui. Ch ch mi c xung tc v th gii kht s cch y ba hm. Thy Sariputta, mt trongnhng vi cao ca Bt lm l truyn gii cho ch. Svastika qu Uruvela gn Gaya, ch c lm quen vi Bt ngay t hi Bt cha thnh o,cch y ng mi nm. Hi ch mi mi mt tui. Bt thng ch lm, cch y na thng, Bt gh li lng Uruvela tm ch. Bt a ch v y,v Bt bo thy Sariputta truyn gii kht s cho ch. c chp nhn vo gio on caBt, Svastika sung sng lm. Ch nghe ni trong gio on ca Ngi c rt nhiu v kht s xut thn t gii quyn qu, nhthy Nanda. Thy Nanda cng l hong thi t, em rut ca Bt. Li c nhng v hong thnkhc nh Bhaddiya, Devadatta, Anuruddha v Ananda. Ch cha c trc tip chp tay chohi cc v ny, tuy ch c trng thy h. Cc v ny tuy i tu, tuy khoc nhng chic o c sa bc mu trn ngi nhng dng iuvn cn mang tnh cch thanh lch v qu phi. Svastika c cm tng l cn lu lm ch milm quen thn c vi cc v. Bt l mt v hong t con vua tht y, nhng Svastika khng cn tm thy c s ngn cchno gia Ngi v ch. C l v ch quen vi Bt lu ri v ngy xa tng ngi vi Bt hng gi hoc trn b sngNeranjara hoc di ci b im mt. Ch thuc v hng nhng ngi cng inh, nhng ngithp km v ngho kh nht x ch. Ch lm ngh gi tru trn mi nm nay. Trong vng na thng va qua, ch chung ng vi nhng ngi tu thuc giai cp qu tc.Nhng ngi ny u l kht s v l hc tr ca Bt. Tuy h rt t t vi ch, tuy h nhnch vi con mt c cm tnh v nhiu khi mm ci vi ch, nhng ch vn cha cm thy

  Trang 4/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  tht s thai mi vi h. Chc l ti ch cha quen. C l phi sng vi h trong nhiu thngna ch mi thc s cm thy y l th gii ca ch. Ngh ti y, Svastika li mm ci. y ngoi Bt ra, ch cn cm thy thoi mi vi mtngi khc na. l ch Rahula, con trai Bt, Rahula nm nay mi tm tui, Rahula ctheo Bt tm nm ri v trn ng tu hc, Rahula bc c nhng bc tht di. HinRahula l bn thn nht ca ch. Chnh Rahula ch cho ch phng php qun nim hi th.Rahula gii gio l v hnh tr hn ch nhiu nhng s d Rahula cha c th gii kht s vtui Rahula cha n hai mi. Mun c thnh kht s, mun c th gii bhikkhu, ngha l gii kht s th t nht phi l haimi tui. Thng trc khi Bt gh vo lng Uruvela tm Svastika th gp lc Svastika khng c nh, chang chn tru ngoi rung vi a em trai tn l Rupka. Ch c hai a em gi ca ch l nh. Bala l ch Rupka nm nay ln mi su, cm Bhima l a em gi t nm nay mi hai tui. Bla nhn ra ngay c Bt. N i ra b sng tm anh, nhng Bt ni l Bt t i tm. Ringi r Rahula cng i. Hm y i vi Bt cn c hai mi my v kht s na. Ai cng theo Bt i ra b sng. Qunhin khi ra ti b sng th Bt gp Svastika. Lc y tri chiu, v Svastika ang cng Rupkatm cho n tru. n tru ca Svastika chn c ti tm con tru ln v mt con ngh. Hai anhem Svastika cng nhn ra Bt ngay tc khc. Svastika cng Rupka vi chy n chp tay bp sen ci u cho Bt. - Cc con ln qu, Bt nhn hai anh em v mm ci mt cch thn i. Svastika ng ngy ngi ngm Bt. Vn khun mt trm tnh v hai con mt sng ngi ngyxa. Vn n ci bao dung v hin hu . Vn nhng ln tc nh xon hnh c trn u. Btkhoc mt chic y mu chm, do nhiu ming vi may kt li. Ngi vn cn i chn t nhthu no, Svastika a mt nhn cc v xut gia ng sau lng Bt. Ch nhn thy v no cng ichn trn nh Bt. V no cng qun y mu chm. Ch th thy y ca Bt di hn cc vthy khc mt tc. ng gn Bt l mt thy rt tr, trc tui Svastika. V thy ny c nhnch m mm ci hoi. Bt xoa u Svastika v Rupak. Ngi bo ngi ang trn ng vthnh Vng X, tin ng chiu ny gh li thm my anh em. Ngi bo ngi s ng trnb sng, i hai anh em xung tm tru cho xong ri s cng v nh. Trn ng v lng Bt gii thiu ch Rahula vi hai anh em. Ch Rahula l v xut gia tr tuinht hi ny trn b sng c ng nhn hai anh em Svastika m ci hoi. Rahula thua Svastikaba tui nhng cng cao bng Svastika. Rahula cha th gii kht s, nhng th gii xutgia lm sramanera, ngha l mt v sa di. Trng ch khng khc g nhng v kht s khc. Rahulai gia hai anh em. Ch trao chic bt cho Rupak gi, v ch t tay trn vai hai ngi mt cchthn i. Ch tng c nghe Bt ni chuyn v gia nh Svastika ri, v ch c rt nhiu cmtnh vi gia nh ny. Cng v vy nn hai anh em Svastika cm nhn ngay c thn tnh mRahula bc l.

  Trang 5/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  V ti nh, Bt hi Svastika c mun theo hc vi Bt v gia nhp gio on kht s khng. yl mt iu m Svastika mong c t lu. Mi nm trc, Svastika tng t l c m y viBt. Ngy y Bt cng ha l sau ny s tha nhn ch lm hc tr xut gia. V by gi yNgi tr li. Ngi khng qun li ha. Cc em ca Svastika ln c ri. Rupak em traica Svastika c khn ngoan mt mnh chm sc by tru. Em gi ln ca Svastika lBala cng c sc lm mt ngi ni tr ri. Bt ngi ngoi sn, trn mt chic gh u nh. Tt c cc v kht s u ng sau lng ngi.Nh ca my anh em Svastika l mt tp lu lp xp, vch t, lm g c ch mi tt cmi ngi vo. Rupak i la tru v nh ng ch tru, cng cha v. Bala ni vi Svastika: - Anh c i theo Bt v cc thy i. Ti em nh cng sc lo. Thng Rupak n mnh lm,mnh hn c anh hi xa. Anh i chn tru nui ti em hn mi nm ri, khng l by giti em khng sc t lo cho chnh mnh sao. Ngi bn lu nc, con Bhima ngng ln nhn ch, khng ni nng g, Svastika nhn n. Con bnm nay ln. Hi Svastika mi c gp Bt. Bhima cn cha y tui thi ni. Bala hi mi su tui, phi va m em va nu cm. Rupak hi mi c ba tui, c ngy vc tvc ct chi ngoi sn. Cha chng va mt c su thng th m chng cng b chng, ngaysau khi sanh em Bhima. Svastika mi mt tui m phi lm ch gia nh. May mn m nc chn tru cho gia nh ng Rambhul trong xm. Nh chn tru gii cho nn n kim thc n mi ngy cho chnh n v cho cc em. N cn kim c cch xin sa tru cho bBhima na. Bhima c khun mt xinh xinh. Thy anh nhn mnh nh c d hi, Bhima mm ci. N ngnng mt lt ri ni, ging nh nh: - Anh i vi Bt i. Ni xong Bhima quay mt i ni khc, rm rm nc mt. Bhima tng nghe anh ni v dtnh i theo Bt tu hc. N mun anh n c i, nhng n li bun khi bit anh n sp i. Va lc y, Rupak v ti. Rupak nghe c cu ni ca em. N hiu tt c. N nhn Svastika, vni: - Anh c i vi Bt i. Mi ngi im lng, Rupka nhn Bt ni: - Bt cho anh con c i hc vi Bt . Con nh sc lo cho ch v cho em con ri. V quay sang Svastika, Rupak nhy mt: - Nhng thnh thong anh phi xin php Bt v thm ti em. Th l vn ca Svastika c gii quyt. Bt ng dy xoa u Bhima v ni: - Cc con i n cm v chun b i nh. Sng mai, ta s tr li y n Svastika cng ln ngi Rajagaha. B