Esthetische geneeskunde (opnieuw) kop van Jut!

 • View
  84

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sinds 12 juli kan een arts niet zomaar eender welke esthetische ingreep uitvoeren. Chirurgen mogen nog alles, behalve voorschotten vragen, dermatologen mogen mondjesmaat ingrepen uitvoeren en huisartsen mogen helemaal niets meer. Een hapklare brok voor het Grondwettelijk Hof.

Text of Esthetische geneeskunde (opnieuw) kop van Jut!

 • 24 ARTSENKRANT Vrijdag 6 september 2013 Nr. 2330

  Vorig jaar mocht De Sleutel 20 kaars-jes uitblazen. In die tijd groeide degroepspraktijk in 1992 opgericht on-

  der de naam La Cl (le Centre de Luttepour lEgalit) uit tot een vertrouwens-

  basis voor haar patinten. Ondertussenbestaat het multidisciplinaire team uit eenhele resem medewerkers: huisartsen,haios, een verpleegkundige,een onthaalverantwoorde-lijke, een ditiste, vrijwilli-gers, enzovoort.

  Allemaal zijn ze gevestigdin een ruim herenhuis inSchaarbeek, aangenaam in-gericht en recentelijk noggerenoveerd. De muren van de wachtzaalworden er opgefleurd door posters en kleur-rijke aankondigingen voor activiteiten.Deze praktijk bruist en biedt meer dan ge-neeskunde in de enge zin van het woord,dat is wel duidelijk.

  Geneeskunde voor het VolkDe Sleutel is een van de twee Brusselse

  groepspraktijken van Geneeskunde voorhet Volk (GvhV), naast Le Renfort in Molenbeek. In het totaal telt het netwerkvan GvhV elf groepspraktijken, verspreidover het hele land. Allen delen ze n visie:

  gratis gezondheidszorg is een recht. DeSleutel bood haar patinten als eerstegroepspraktijk in Schaarbeek gratis ge-

  neeskunde aan en werktsinds 1994 via het forfaitairebetalingssysteem. Daar-naast zetten de dokters vande groepspraktijk zich blij-vend in voor sans-papiers.

  Voor de medewerkers vanDe Sleutel omvat kwalitatie-

  ve zorg een mix van behandeling, preven-tie, gezondheidspromotie, revalidatie ofpalliatieve zorg, aangepast aan de nodenvan de patint. Ze hechten ook veel belangaan het delen van die kennis met de maat-schappij. Daarom besteden de dokters eendeel van hun tijd aan de opleiding vannieuwe artsen, stagebegeleiding en weten-schappelijk onderzoek, onder andere naar

  Goede geneeskunde vraagt aandacht voor verschillende factoren. Artsen moetenniet enkel de strijd aangaan met de ziektesymptomen van hun patinten, maarmoeten ook inzetten op de verbetering van hun sociale omgeving. GroepspraktijkDe Sleutel in Schaarbeek zet daarom sterk in op de uitbouw van een goedebuurtwerking.

  C O L U M N M E D I S C H R E C H T

  Oog voor het sociale

  Wanneer u als arts vandaag een esthe-tische ingreep wil uitvoeren, dan kuntu zich maar beter goed informeren.

  U riskeert immers een gevangenisstraf van evenslikken n jaar plus een fikse geldboete (tot60.000). Sinds 12 juli moet u immers rekeninghouden met de wet van 23 mei 2013.

  Die wet stelt kwalificaties voorop om ingre-pen van esthetische aard te mogen uitvoeren.Ze schrijft voor welke arts welke esthetische ingre-pen precies mag verrichten, en ook welke artsdat niet langer mag. Een primeur in Belgi enver daarbuiten. Maar daar blijft het dan ook bij.De wet hangt met spuug en paktouw aan elkaar.

  Wie mag wat?Zo blijft het toegestaan dat

  om het even welke chirurg een-der welke esthetische ingreepuitvoert. Tiens? Ook als hetgaat om een niet-chirurgischeingreep dus. Een dermatoloogdaarentegen is enkel nogbevoegd voor vier chirurgische ingrepen: haar-transplantatie, dermabrasie, liposuctie (peringreep maximum n liter weggezogen mate-rie, inclusief infiltratievloeistof) en lipofilling vanalle lichaamsdelen, uitgezonderd de borst-streek. Een dermatoloog mag in principe welalle niet-chirurgische esthetische ingrepen uit-voeren, maar geen intramammaire inspuitin-gen. Verder kunnen oftalmologen, stomatologen,NKO-artsen, gynaecologen, urologen, MKA-art-sen en tandartsen vanaf nu enkel nog esthe-tische ingrepen uitvoeren als die binnen hunwettelijk bevoegdheidsdomein liggen. Huisartsenmogen geen enkele esthetische ingreep meerverrichten, tenzij ze de nieuwe beroepstitelvan geneesheer-specialist in de niet-heelkun-dige esthetische geneeskunde verwerven. Maarook met deze titel zijn ze enkel bevoegd voorniet-chirurgische ingrepen, uitgezonderdopnieuw de intramammaire inspuitingen, envoor slechts twee soorten chirurgische ingre-pen: haartransplantaties en lipofillings vanalle lichaamsdelen uitgezonderd de borst-streek (met een maximum van 10 milliliteringespoten vloeistof per ingreep).

  Alweer een nieuwe beroepstitel dus. Voor-lopig ontbreken wel nog uitvoeringsmaatregelen.Voor de goede orde: het gaat om een nieuweberoepstitel en dus niet om een bijkomendeberoepsbekwaamheid die de huisarts of degeneesheer-specialist die al een beroepstitelbezit, bijkomend kan verwerven. Het verschilis groot. Kiest men voor een nieuwe beroeps-titel, dan moet men immers de oude laten

  vallen. Onze huisarts zal in dit geval dus geenhuisartsgeneeskunde meer kunnen beoefe-nen.

  Er zijn nog tal van andere onduidelijkhedenin de nieuwe wet, te beginnen bij de definitie.Wat is esthetische geneeskunde precies? Hetzou gaan om ingrepen waarbij, zonder enigtherapeutisch of reconstructief doel, vooralbeoogd wordt het lichaamsuiterlijk van eenpatint om esthetische redenen te veranderen.We willen nog aannemen dat de wetgever zelfgeen schoonheidsprijs beoogde toen hij dezedefinitie fabriceerde, maar het is duidelijk dathier problemen van zullen komen. Hoe zaldeze definitie toegepast worden? Wat bij-voorbeeld met het verwijderen van pigment-

  vlekken? Hoe getraumatiseerdmoet een patint zijn om het ver-wijderen ervan toch therapeu-tisch te noemen? (Want als vaneen trauma sprake is, is de wetniet van toepassing en kan elkearts zoals voorheen zijn gang

  gaan.) Wat met de tienduizenden oor-, neus-en ooglidcorrecties die jaarlijks terugbetaaldworden? Is daar dan geen therapeutisch nut aande orde? Vallen die dan van rechtswege bui-ten het bereik van de wet?

  Minimum 15 dagen wachtenVoor chirurgische esthetische ingrepen heeft

  de wet in een wachttermijn van minstens 15dagen voorzien. Tijdens die termijn (ook als hijlanger duurt dan 15 dagen) mag u geen enkelevergoeding ontvangen voor de ingreep. U magdie zelfs niet eens meer vragen. Concreet bete-kent dit dat onder meer esthetische chirurgenhun gebruikelijke voorschotten niet meer kun-nen vragen. Artsen die niet-esthetische ingre-pen verrichten, mogen dat wel nog. Van dis-criminatie gesproken. Het is daarom lang nietzeker dat de wet een lang leven beschoren is.Hetzelfde lot overkwam de wet van 6 juli 2011die artsen een reclameverbod had opgelegd vooresthetische ingrepen. Die werd prompt vernietigddoor het Grondwettelijk Hof. En enkel argu-ment volstond. Volgens het Hof was het dis-criminerend dat artsen geen reclame mochtenmaken voor esthetischeingrepen, terwijl schoon-heidsspecialisten datwel mochten blijvendoen. Afwachten wat hetGrondwettelijk Hof vandeze wet zal vinden.

  Mr. Ann Dierickx

  Sinds 12 juli kan een arts niet zomaar eender welke esthetische ingreepuitvoeren. Chirurgen mogen nog alles, behalve voorschotten vragen,dermatologen mogen mondjesmaat ingrepen uitvoeren en huisartsen mogenhelemaal niets meer. Een hapklare brok voor het Grondwettelijk Hof.

  Esthetische geneeskundeandermaal (mooie) kop van Jut!

  Architectuurtoer (2): De Sleutel in Schaarbeek

  Buurtwerking heeft eenpositieve invloed op de

  gezondheid van patintenen op het sociale klimaat

  waarin ze leven

  Het gaat om een nieuweberoepstitel. Wie daarvoor

  kiest, moet zijn of haaroude titel dus laten vallen

  De muren van de wachtzaal van De Sleutel worden opgefleurd door kleurrijke posters en aankondigingen voor activiteiten.