EU integracije rjecnik

  • View
    348

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of EU integracije rjecnik

ENGLESKO - BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI TERMINOLOKI RJE^NIK EUROPSKIH / EVROPSKIH INTEGRACIJA

ENGLISH - BOSNIAN / CROATIAN / SERBIAN DICTIONARY OF EUROPEAN INTEGRATION TERMS

Bosna i Hercegovina Savjet/Vije}e ministara Direkcija za europske/evropske integracije Sarajevo 2005.

Izdava~ Direkcija za europske/evropske integracije BiH Trg BiH 1, Sarajevo Tel: 033/264 330, 033/221 933 http://www.dei.gov.ba

Za izdava~a Osman Top~agi}

Priredila Sluba za prevo|enje Direkcije za europske/evropske integracije BiH

Stru~na redaktura Ekrem Gaci}, mr. sc.

Pravna redaktura Amela Alihodi}

Urednica Katarina Pero, mr. sc.

------------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 061.1EC (038) TERMINOLOKI rje~nik europskih,evropskih integracija : englesko - bosanski,hrvatski, srpski = Dictionary of European integration terms : English - Bosnian,Croatian,Serbian. - Sarajevo : Savjet,Vije}e ministara, Direkcija za europske, evropske integracije, 2005. - 97 str. ; 27 cm COBISS. BH-ID 14042886 -------------------------------------------------------------------------

UVODNA RIJE^

Opredijeljenost Bosne i Hercegovine za proces integracije u Evropsku uniju temelji se na prihva}anju standarda i vrijednosti koje se po{tuju u 25 evropskih dr`ava. Stabilnost, ekonomski napredak, ljudska prava i slobode, pobolj{anje kvalitete `ivota samo su neke od njih. Izrada Studije izvodljivosti za otpo~injanje pregovora o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju predstavlja prvi zna~ajan korak prema ugovornom regulisanju odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Proces evropskih integracija jedinstveno je iskustvo za svaku zemlju, odre|eno op}eva`e}im pravilima Evropske unije, ali i specifi~nostima svake potencijalne dr`ave ~lanice. Uspjeh u ovom procesu zahtijeva sna`nu politi~ku volju, stru~an rad institucija javne uprave, te podr{ku cjelokupnog dru{tva. Jedan od su{tinskih izazova integracijskog procesa predstavlja uskla|ivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnim sistemom Evropske unije. Iz ovog zahtjeva proizlazi potreba prevo|enja pravnih akata Zajednice i stvaranja odgovaraju}e terminologije na jezicima Bosne i Hercegovine, kao osnovnog preduvjeta razumijevanja evropskog zakonodavstva. Terminolo{ki rje~nik evropskih integracija je prvi jezi~ni priru~nik kojeg je izradila Slu`ba za prevo|enje Direkcije za evropske integracije. On predstavlja prvi korak u razvoju terminologije evropskih integracija i unapre|enju njene dosljedne primjene, {to je od posebnog zna~aja za predstoje}i proces prevo|enja zakonodavstva EZ-a (acquis communautaire ) u Bosni i Hercegovini. Stoga vjerujem da }e ovaj Rje~nik na}i svoju {iroku primjenu, kako u institucijama, tako i u {iroj javnosti na{e zemlje. Ovom prilikom izra`avam zahvalnost svima koji su u~estvovali u njegovoj izradi i najavljujem otpo~injanje aktivnosti u oblasti prevo|enja pravnih propisa EZ-a, kao sastavnog dijela strategije integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Osman Top~agi}

direktor Direkcije za evropske integracije

PREDGOVOR

"Dictionaries are like watches: the worst is better than none, and the best cannot be expected to go quite true." "Rje~nici su kao satovi: i najgori je bolji od nikakvog, a ni od najboljeg se ne mo`e o~ekivati da je potpuno to~an."SAMUEL JOHNSON engleski leksikograf i pjesnik (1709. - 1784.) Izvje{}e Europske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da pristupi pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju (Stability and Association Agreement - SAA) ukazalo je, izme|u ostalog, i na to da se Bosna i Hercegovina pribli`ila opse`nom zadatku prevo|enja zakonodavstva Europskih zajednica (EZ). Dostupnost pravnih propisa na jeziku/jezicima svake potencijalne dr`ave ~lanice temeljna je pretpostavka uskla|ivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EZ-a. Prvi korak u ovom slo`enom procesu predstavlja stvaranje osnova za normiranje stru~ne terminologije, te osiguranje njene dosljedne primjene. Imaju}i u vidu potrebe prevoditelja, kao i svih stru~njaka koji sudjeluju u procesu europskih integracija, Slu`ba za prevo|enje Direkcije za europske integracije je pristupila izradi prvog rje~nika u oblasti europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Terminolo{ki rje~nik europskih integracija temelji se na sljede}im dokumentima: - Studija izvodljivosti, koja sadr`i odgovore na 346 pitanja Europske komisije o izvodljivosti pregovaranja o Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju (Feasibility Study answers to the questionnaire of the European Commission for the Feasibility Study on Stabilization and Association Agreement negotiations), - Izvje{}e Europske komisije Vije}u o spremnosti Bosne i Hercegovine za pregovaranje o Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju s Europskom unijom (Report from the Commission to the Council on the preparedness of Bosnia and Herzegovina to negotiate a Stabilisation and Association Agreement with the European Union), - Program aktivnosti za realizaciju prioriteta u 2004. godini prema Izvje{}u Europske komisije Vije}u ministara o spremnosti Bosne i Hercegovine za pregovaranje o Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju s Europskom unijom (Program of activities for realization of priorities in 2004 from the Report of the European Commission to the Council of Ministers on the preparedness of Bosnia and Herzegovina for negotiations of SAA with the EU), - Izvje{}e o stabilizaciji i pridru`ivanju za 2004. godinu (Stabilisation and Association Report 2004), - Odluka Vije}a o principima, prioritetima i uvjetima sadr`anim u Europskom partnerstvu s Bosnom i Hercegovinom (Council Decision on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina).

Pored termina identificiranih u spomenutim dokumentima, u Rje~nik su uvr{teni i brojni stru~ni nazivi, koji se naj~e{}e javljaju u dokumentima vezanim za proces europskih integracija. Rje~nik sadr`i oko 3.500 termina i za na{e uvjete predstavlja za~etak terminolo{ke baze, ~ije dalje razvijanje je jedan od prioriteta Slu`be za prevo|enje u 2005. godini. Postojanje ovakve terminolo{ke baze temeljna je pretpostavka {to ujedna~enijeg pristupa prevo|enju pravnih akata EZ-a na bosanski, hrvatski i srpski jezik. Prilikom izrade Rje~nika konzultirana su i dijelom preuzeta rje{enja iz ^etverojezi~nog rje~nika prava Europske unije (englesko-hrvatsko-francusko-njema~ki), u izdanju Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (HIDRA), i Glosara Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju, u izdanju Ministarstva za europske integracije Republike Hrvatske. Ovom prilikom zahvaljujemo se spomenutim institucijama Republike Hrvatske na ustupljenim pravima za kori{tenje prijevoda na hrvatski jezik. U Rje~nik su uvr{tena samo ona zna~enja koja su relevantna u konkretnom kontekstu. Uz osnovni pojam navode se izrazi koji se naj~e{}e javljaju u svezi s njim. Kako bi Rje~nik bio {to pregledniji, pojedine rije~i slo`enih izraza se ponavljaju i imaju svoje samostalno zna~enje. Tako se, na primjer, izraz legal act u istom zna~enju mo`e na}i pod legal i pod act, s tim da se navode i samostalna zna~enja ovih dviju rije~i. U slu~aju nepostojanja adekvatnog termina u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, dati pojam je obja{njen opisno. Kratice se uvijek navode uz puni naziv. Ako kratica ne postoji u jezicima BiH, ona se navodi samo u koloni engleskog jezika, na primjer: Office of the High Representative (OHR) - Kancelarija/Ured visokog predstavnika. Sukladno principu jednakopravnosti bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u Bosni i Hercegovini, autori su naveli prijevod na svaki od njih, ne razvrstavaju}i ih pri tom u odvojene kolone, pridr`avaju}i se sljede}eg: - ako je prijevod isti u sva tri jezika, rije~ se navodi samo jednom, na primjer: Community - Zajednica; - u slu~aju postojanja jezi~nih razli~itosti, navedena su sva rje{enja, i to abecednim redom i odvojena kosom crtom, na primjer: European Council - Europski/Evropski savjet/vije}e; - pridjev se uvijek deklinira prema prvoj navedenoj imenici, na primjer: Europski/Evropski savjet/vije}e. Kako navedena rje{enja pokrivaju sve slu`bene jezike u BiH, vjerujemo da korisnicima Rje~nika ne}e predstavljati problem identificirati adekvatno rje{enje, sukladno svom jezi~nom opredjeljenju.

Katarina Pero{

Abbreviations - Kratice/ Skra}enice

adj adv lat n n pl prep v

adjective adverb Latin noun plural noun preposition verb

pridjev prilog latinski imenica imenica u mno`ini prijedlog glagol

ENGLESKO - BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI TERMINOLO[KI RJE^NIK EUROPSKIH / EVROPSKIH INTEGRACIJA

abate v to abate a tax abattoir n abolish v to abolish charges to abolish (customs) duties to abolish measures abuse n abuse of right accelerate v access n access to employment full access market access to have access to accession n accession criteria accession partnership accession treaty accident n accommodation n alternative accommodation accordance n in accordance with account n current account deficit single account System of National Account accountant n Association of Accountants and Auditors of BiH Association of Accountants and Auditors of RS accounting n accounting system Institute for Accounting and Audit of FBiH accreditation n

A

sniziti, smanjiti smanjiti porez klaonica ukinuti ukinuti pristojbe, takse, naknade ukinuti carine ukinuti mjere zlouporaba/zloupotreba zlouporaba/zloupotreba prava ubrzati pristup pristup zapo{ljavanju puni pristup pristup tr`i{tu imati pristup pristupanje kriteriji za pristupanje, pristupni kriteriji pristupno partnerstvo ugovor o pristupanju nesre}a smje{taj alternativni smje{taj sklad u skladu s/sa, u vezi s/sa, prema ra~un deficit teku}eg ra~una jedinstveni ra~un Sis