Click here to load reader

Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio Vierde rw- ... Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio Vierde kwartaal 2016 Nederland 2016 Q3 2016 Q4 76.322 3.060 4.619 5.198 4.316 31.198

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio Vierde rw- ... Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio...

 • Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio

  Vierde kwartaal 2016 Nederland

  Cijfers in het kort Q4 2016

  Personen in het doelgroepregister 212.875 -34.864 -14% -64.921 -23% -25.401 -11%

  Banen volgens banenafspraak 98.013 +22.833 +30% +1.777 +2% +3.153 +3%

  Werkzame personen 1 86.139 +19.811 +30% +6.034 +8% +2.441 +3%

  © UWV april 2017. Bronvermelding bij overname is verplicht.

  Informatie in deze factsheet is aangedragen vanuit een kennisoptiek en betreft geen ingenomen beleidsstandpunt van UWV.

  De factsheet banenafspraak is een publicatie van UWV en is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage

  banenafspraak die UWV ieder kwartaal publiceert. De factsheet zoomt met name in op (het verloop van) het aantal

  werkzame personen . Bij de trendrapportage ligt de nadruk op het aantal banen volgens de definitie van de banenafspraak,

  deze worden berekend met een vastgestelde definitie op basis van uren. Hierdoor is het aantal werkzame personen niet

  hetzelfde als het aantal banen. De factsheet en de trendrapportage hebben wel dezelfde peildatum; 31 december 2016.

  verschil met

  nulmeting 2012

  verschil met vorig

  jaar (Q4 2015)

  verschil met vorig

  kwartaal (Q3 2016)

  Grafiek 3. Werkzame personen in huidig kwartaal (%)

  11.948 22.664 24.940 28.134 30.876 34.395

  198.732

  210.824 199.107 173.201 165.349

  135.843

  37.059

  44.308 42.829

  42.400 42.051

  42.637

  247.739

  277.796 266.876

  243.735 238.276

  212.875

  0

  50.000

  100.000

  150.000

  200.000

  250.000

  300.000

  Nulmeting

  2012

  2015

  Q4

  2016

  Q1

  2016

  Q2

  2016

  Q3

  2016

  Q4

  1.255 4.656 5.147 6.655 8.034 9.385

  28.549

  35.000 34.503 35.791

  36.791 37.757

  36.524

  40.449 39.735 39.172

  38.873 38.997

  66.328

  80.105 79.385 81.618

  83.698 86.139

  0

  20.000

  40.000

  60.000

  80.000

  100.000

  Nulmeting

  2012

  2015

  Q4

  2016

  Q1

  2016

  Q2

  2016

  Q3

  2016

  Q4

  In deze grafiek worden de werkzame personen1 per categorie getoond.

  Dit zijn de personen die loon uit één of meerdere inkomsten-

  verhoudingen ontvangen.

  Grafiek 1. Personen in doelgroepregister (aantal) Grafiek 2. Werkzame personen (aantal)

  De personen in het doelgroepregister zijn weergegeven naar drie

  categorieën. Zie de legenda.

  De verticale balken tonen per categorie het percentage werkzame

  personen.

  91% 28% 27% 40% 0%

  25%

  50%

  75%

  100%

  WSW en/of

  WIW/ID baan

  Wajong Doelgroep

  participatiewet

  Totaal

  Legenda

  De categorieën zijn gebaseerd op de grondslag of de combinatie

  van grondslagen op basis waarvan een persoon is opgenomen in het doelgroepregister. Iedere persoon wordt ingedeeld in één

  categorie. We onderscheiden de volgende categorieën:

   WSW-indicatie en/of WIW/ID baan

  • WSW begeleid werk (zonder Wajong)

  • WSW detachering (met of zonder Wajong)

  • WIW/ID baan (zonder Wajong)

   Wajong

  • oWajong

  • nWajong studie- of werkregeling

  • Wajong én WSW begeleid werk

   Doelgroep participatiewet

  • Indicatie banenafspraak

  • Leerlingen op Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en

  Praktijkonderwijs (PrO)

  • Afgewezen Wajong aanvragen (geen actueel

  arbeidsvermogen, duurzaamheid niet vastgesteld)

  • Tijdelijke registraties (beoordeling UWV moet nog plaats

  vinden) zoals afgewezen Wajongers in september 2014 en juli

  2015 en schoolverlaters VSO/PrO/MBO-entree

  1 De aantallen werkzame personen zijn over de hele doelgroep berekend,

  terwijl in de trendrapportage door de optelling van groepen (naar uitzend-

  en reguliere contracten) een kleine overlap voorkomt. Hierdoor wijken de cijfers licht af van de trendrapportage, maar worden alle werkzame

  personen hier éénmaal geteld.

 • Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio

  Vierde kwartaal 2016 Nederland

  2016 Q3 2016 Q4 76.322

  3.060 4.619

  5.198

  4.316

  31.198 4.238

  118.182

  34.258 8.857

  De redenen voor uitstroom zijn:

  Bronnen

  De gegevens over personen die tot de doelgroep banenafspraak behoren komen uit het doelgroepregister. Deze wordt gevuld met data uit verschillende bronnen.

  • Gegevens over Wajongers en personen met een Indicatie banenafspraak komen uit de administratieve bestanden van UWV.

  • Gegevens over inkomstenverhoudingen en verloonde uren komen uit de UWV polisadministratie, deze bevat gegevens van alle verzekerde werknemers in Nederland.

  • Gegevens over personen met een WSW indicatie worden jaarlijks door onderzoeksbureau Panteia aangeleverd. Panteia krijgt deze gegevens van de gemeenten.

  • Gegevens over personen met een WIW/ID baan worden jaarlijks door het CBS aangeleverd.

  • Gegevens over de woonplaats voor de bepaling van de arbeidsmarktregio zijn afkomstig uit de Basisregistratie Personen.

  © UWV april 2017. Bronvermelding bij overname is verplicht.

  Informatie in deze factsheet is aangedragen vanuit een kennisoptiek en betreft geen ingenomen beleidsstandpunt van UWV.

  Totaal 204.018

  Totaal

  238.276 212.875

  Duurzaam geen arbeidsvermogen (87%), beschikking beschut werk (8%), AOW (2%), vertrek naar buitenland (1%) en

  overlijden (1%). 2 De aantallen in- en uitstroom in dit kwartaal zijn relatief groot. Dit wordt mede veroorzaakt door een tussentijdse update van de WSW-gegevens over 2016 van

  Panteia. Dit heeft onder andere tot gevolg dat personen een grondslag 'beschikking beschut werk’ hebben gekregen (uitstroom doelgroep banenafspraak) of juist hebben

  verloren (instroom doelgroep banenafspraak).

  33.840 43.604 41.762 42.752 44.738 46.968

  5.134

  4.149 3.996 3.983 4.168 4.548

  75.180

  36.206

  48.483 47.021 45.994 45.955 46.497

  20.500 75.180

  96.236 92.779 92.729 94.860

  98.013 95.680

  0

  20.000

  40.000

  60.000

  80.000

  100.000

  120.000

  Nulmeting

  2012

  2015

  Q4

  2016

  Q1

  2016

  Q2

  2016

  Q3

  2016

  Q4

  Doelstelling

  banenafspraak

  eind 2016

  Uitzend-

  contracten /

  detachering

  Regulier

  Overheid

  Regulier

  Markt

  Niet werkzaam persoon; 154.578 Niet werkzaam

  persoon; 126.736

  Werkzaam persoon; 83.698

  Werkzaam persoon; 86.139

  Grafiek 4. Verloop van (werkzame en niet werkzame) personen tussen Q3 en Q4 2016

  Werkzame uitstromers

  Niet werkzame uitstromers

  Werkzame instromers

  Niet werkzame instromers

  Grafiek 5. Banen volgens banenafspraak (zoals gepubliceerd in de Trendrapportage)

  De grafiek toont banen verdeeld

  naar uitzend-contracten /

  detachering en reguliere banen. Deze laatste worden weer verdeeld

  naar banen binnen de sectoren

  markt en overheid.

  Banen zijn hier geteld volgens de

  vastgestelde definitie voor de

  banenafspraak: één baan staat

  gelijk aan 110,92 verloonde uren

  per maand. Hierdoor verschilt het

  aantal werkzame personen van het

  aantal banen.

  Het groene vlak in de laatste kolom

  geeft aan hoeveel extra banen er

  voor de doelstelling 2016 bij moeten

  komen (t.o.v. de nulmeting).

  Blijven in het

  doelgroepregister

  Totaal

  aantal banen

  De afbeelding toont het verloop van het aantal personen in het doelgroepregister. Er wordt hierbij een vergelijking gemaakt tussen twee

  meetmomenten: het vorige en het huidige kwartaal. Bij het verloop wordt rekening gehouden met: de personen die uitstromen (deze verdwijnen

  uit het doelgroepregister), de personen die instromen (deze treden toe tot het doelgroepregister) en de personen die in het doelgroepregister blijven. Er wordt binnen deze drie stromen ook een verdeling gemaakt tussen werkzame en niet werkzame personen, zodat er meer inzicht

  ontstaat in de verschillen tussen de beide metingen.

  Persoon heeft geen werk

  Persoon verliest werk

  Persoon vindt werk

  Persoon behoudt werk

  Uitstroom totaal2

  Instroom totaal2

 • Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio

  Vierde kwartaal 2016 Achterhoek

  Cijfers in het kort Q4 2016

  Personen in het doelgroepregister 4.628 -828 -15% -1.232 -21% -489 -10%

  Banen volgens banenafspraak 2.954 +449 +18% -49 -2% +25 +1%

  Werkzame personen 1 2.437 +364 +18% +105 +5% +14 +1%

  © UWV april 2017. Bronvermelding bij overname is verplicht.

  Informatie in deze factsheet is aangedragen vanuit een kennisoptiek en betreft geen ingenomen beleidsstandpunt van UWV.

  De factsheet banenafspraak is een publicatie van UWV en is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage

  banenafspraak die U

Search related