Farmacologia - UAB ?· FARMACOLOGIA ANTIINFECCIOSA Tema 29. Principis generals de la farmacologia antiinfecciosa…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Utilitzaci d'idiomes a l'assignatura

  NoGrup ntegre en espanyol:

  SGrup ntegre en catal:

  NoGrup ntegre en angls:

  catal (cat)Llengua vehicular majoritria:

  Professor de contacte

  Francesc.Jimenez@uab.catCorreu electrnic:

  Francesc Jimnez AltayoNom:

  2017/2018

  Farmacologia

  Codi: 101911Crdits: 6

  Titulaci Tipus Curs Semestre

  2501230 Cincies Biomdiques OB 3 2

  Prerequisits

  s absolutament necessari haver assolit uns coneixements suficients de Fisiologia, Bioqumica i BiologiaCellular.

  Objectius

  L'assignatura es programa al tercer curs del Grau de Ciencies Biomdiques, quan ja s'han assolitconeixements de Fisiologia, Bioqumica i Biologia Cellular i quan s'inicia l'estudi de les bases clniques.

  Els objectius formatius de l'assignatura consisteixen en mostrar les bases cientfiques en les que esfonamenten els medicaments en la seva fase preclnica, estudiant els diferents processos als que es trobasotms un medicament des que s'administra fins que fa el seu efecte, aixi com els possibles efectesindesitjats i les interaccions farmacolgiques que poden presentar-se amb l'administraci de frmacs. A ms,s'estudien les caracterstiques farmacolgiques dels principals grups de frmacs.

  Competncies

  Actuar respectant els aspectes tics i legals de la investigaci i de les activitats professionals.Comunicar i aplicar els coneixements en el debat pblic i cultural.Demostrar que es comprenen les bases i els elements aplicables al desenvolupament i a la validacide tcniques diagnstiques i teraputiques.Demostrar que es coneixen els conceptes i el llenguatge de les cincies biomdiques com cal per aseguir adequadament la bibliografia biomdica.Desenvolupar coneixement cientfic, pensament crtic i creativitat.Desenvolupar estratgies d'aprenentatge autnom.Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivaci per continuar la seva formaci en el nivell depostgrau.Desenvolupar un pensament i un raonament crtics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant enles llenges prpies com en una tercera llengua.Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.Identificar i comprendre els continus avenos i reptes en la investigaci.Llegir i criticar articles cientfics originals i de revisi en el camp de la biomedicina, i ser capa d'avaluari escollir les descripcions metodolgiques adequades per al treball de laboratori biomdic.

  Planificar i implementar a la prctica experiments i procediments d'anlisi de laboratori en el camp de la1

 • 1. 2. 3. 4. 5.

  6. 7.

  8. 9.

  10.

  11.

  12.

  13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

  Planificar i implementar a la prctica experiments i procediments d'anlisi de laboratori en el camp de labiomedicina.Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista icooperar-hi de forma constructiva.Utilitzar eines bioinformtiques, bases de dades i mtodes d'anlisi de dades experimentalsUtilitzar els coneixements propis per a descriure problemes biomdics, en relaci amb les causes, elsmecanismes i els tractaments.

  Resultats d'aprenentatge

  Actuar respectant els aspectes tics i legals de la investigaci i de les activitats professionals.Analitzar la informaci d'estudis experimentals i assaigs clnics.Comprendre i criticar articles cientfics relatius a la farmacologia.Comunicar i aplicar els coneixements en el debat pblic i cultural.Definir el concepte de farmacodinmia, acci i efecte, i descriure els diferents mecanismes generalsd'acci dels frmacs.Definir els principis de la quimioterpia antiinfecciosa i antineoplsica.Descriure els principis bsics que influeixen sobre la cintica dels frmacs a l'organisme (absorci,distribuci, metabolisme i eliminaci) i els principis matemtics que la descriuen.Desenvolupar coneixement cientfic, pensament crtic i creativitat.Desenvolupar estratgies d'aprenentatge autnom.Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivaci per continuar la seva formaci en el nivell depostgrau.Desenvolupar un pensament i un raonament crtics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant enles llenges prpies com en una tercera llengua.Distingir els aspectes ms importants de la neurotransmissi dels sistemes nervis perifric i central, iles possibilitats d'actuaci farmacolgica.Distingir les possibilitats d'actuaci farmacolgica sobre el sistema endocr.Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.Identificar els frmacs que actuen sobre els principals rgans i sistemes.Identificar els principals mediadors qumics cellulars i les possibilitats d'actuaci farmacolgica.Identificar i comprendre els continus avenos i reptes en la investigaci.Identificar la terminologia habitual d'un laboratori clnic.Identificar la terminologia habitual en l'mbit de la farmacologia i la teraputica.Obtenir informaci de bases de dades farmacolgiques.Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.Seleccionar les principals tcniques experimentals en farmacologia bsica i clnica.Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista icooperar-hi de forma constructiva.

  Continguts

  I. GENERALITATS

  Tema 1. Concepte de Farmacologia. Evoluci histrica. Parts de laIntroducci a la FarmacologiaFarmacologia. Relaci amb altres disciplines biolgiques.

  Tema 2.Transport i absorci dels frmacs a travs de les membranes Cicle general dels frmacs al'organisme. Caracterstiques fisicoqumiques dels frmacs i el seu comportament en solucions aquoses.Principals mecanismes de transport a travs de les membranes: difusi passiva, difusi facilitada, transportactiu, endocitosi i exocitosi. Vies d'administraci: tpiques i sistmiques. Concepte de biodisponibilitat. Factorsque influeixen l'absorci dels frmacs

  Tema 3. Distribuci dels frmacs en l'organisme Factors que influeixen en la distribuci dels frmacs enl'organisme. Uni a les protenes plasmtiques. Emmagatzematge dels frmacs en teixits i rgans. Barreresnaturals: hematoenceflica i placentria. Concepte de volum de distribuci.

  2

 • Tema 4. Biotransformaci dels frmacs Modificaci estructural dels frmacs en l'organisme. Llocs detransformaci metablica dels frmacs. Mediadors enzimtics en la biotransformaci. Concepte de depuraciheptica. Vies metabliques sinttiques i no sinttiques. Modificacions en el metabolisme dels frmacs:farmacolgiques, depenent del sexe, l'edat, l'espcie i la dieta.

  Tema 5. Excreci dels frmacs Fisiologia de la funci renal. Eliminaci dels frmacs pel rony: filtraciglomerular, reabsorci i secreci tubular. Modificacions farmacolgiques dels processos d'excreci renal.Concepte de depuraci renal. Excreci biliar. Altres vies d'excreci: pulmonar, mamria, salivar i sudorpara.

  Tema 6. Farmacocintica Conceptes generals. Parmetres farmacocintics: cintica d'absorci, distribuci ieliminaci. Concepte de temps de semivida, volum de distribuci i depuraci. Clcul de parmetresfarmacocintics

  Tema 7. Principis generals del mecanisme d'acci dels frmacs Concepte de farmacodinmica. Concepted'acci i d'efecte. Nivells d'acci dels frmacs: sistmic, tissular, cellular i molecular. Relaciconcentraci-resposta i parmetres que caracteritzen aquesta relaci. Propietats inherents al frmac: afinitat ieficcia.

  Tema 8. Accions farmacolgiques mediades per receptors Definici de receptor. Anlisi de la interaccifrmac-receptor: uni a receptors i corbes concentraci-efecte. Aspectes quantitatius de la interaccifrmac-receptor Conceptes de agonista total, parcial i invers i de antagonista. Tipos de receptors. Receptorsacoblats a canals. Receptors acoblats a protenes G. Receptors que controlen la transcripci gnica.

  Tema 9 Accions farmacolgiques no mediades per receptors Accions sobre canals inics: canalsdependents de voltatge. Modulaci farmacolgica de la funci dels canals. Accions sobre sistemes enzimtics.Incorporaci i/o intercalaci d'un frmac a una macromolcula. Alteracions de la membrana cellular.Modificacions en elsistema de transport. Alteraci en la sntesi de protenes. Modulaci farmacolgica delsgens.

  Tema 10. Interaccions farmacolgiques Concepte. Interaccions farmacocintiques. Interaccionsfarmacodinmiques. Concepte de sinrgia i antagonisme. Importncia de les interaccions farmacolgiques.Crtica de la polifarmcia.

  Tema 11. Efectes indesitjats Conceptes generals i terminologia. Classificaci segons el seu origen:reaccions de tipus A, B , c, D i E. Concepte de risc teraputic.

  II. FARMACOLOGIA DELS MEDIADORS QUMICS: SISTEMA NERVIS PERIFRIC

  Tema 12. Farmacologia de la transmissi colinrgica Colinoceptors i la seva classificaci. Agonistesmuscarnics: concepte, mecanisme d'acci i classificaci. Agonistes directes: sters de la colina, alcaloidesnaturals i sinttics. Agonistes indirectes: anticolinestersics reversibles i irreversibles. Antagonistes delscolinoceptors: antimuscarnics, ganglioplgics i blocadors neuromusculars.

  Tema 13. Farmacologia de la transmissi adrenrgica Concepte d'adrenoceptor i la seva classificaci.Agonistes i antagonistes dels diferents adrenoceptors: concepte, mecanisme d'acci i classificaci.Moduladors de la transmissi noradrenrgica: inhibidors de la sntesi, de l'emmagatzematge i de l'alliberacide noradrenalina; afavoridors de l'alliberaci; blocadors dels mecanismes de recaptaci neuronal.

  Tema 14. Farmacologia d'altres mediadors qumics Serotonina: tipus de receptors, principals llocs d'acci.Purines (ATP, ADP i Adenosina). Angiotensina. xid ntric.

  III.FARMACOLOGIADELS MEDIADORS QUMICS: SISTEMA NERVIS CENTRAL

  Tema 15. Farmacologia del sistema noradrenrgic i serotoninrgic Caracterstiques i funcions de laneurotransmissi noradrenrgica i serotoninrgica. Bases neuroqumiques de la depressi: fmacs