Feeling Good (lead sheet) b b 17 ‰ œ œ œ œ œ œjœ Œ . youknowhow I feel 17 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ # œ œœ œ œœ œ 17 œ page 1
Feeling Good (lead sheet) b b 17 ‰ œ œ œ œ œ œjœ Œ . youknowhow I feel 17 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ # œ œœ œ œœ œ 17 œ page 2
Feeling Good (lead sheet) b b 17 ‰ œ œ œ œ œ œjœ Œ . youknowhow I feel 17 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ # œ œœ œ œœ œ 17 œ page 3

Feeling Good (lead sheet) b b 17 ‰ œ œ œ œ œ œjœ Œ . youknowhow I feel 17 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ # œ œœ œ œœ œ 17 œ

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Feeling Good (lead sheet) b b 17 ‰ œ œ œ œ œ œjœ Œ . youknowhow I feel 17 œœœ œœœ...

 • &

  &

  b

  b

  812

  812

  . . .Birds fly ing high

  ........

  Adagio

  j . .you know how I feel

  ....

  .. ..#..

  . . .Sun in the sky

  ........

  J . .you know how I feel

  ....

  .. ..#..

  -

  &

  &

  ?

  b

  b

  b

  5

  J j Breeze drift ing on by

  5

  ... ...5 . .

  j . you know how I feel, it's a

  ... ... .

  .n .b .

  j U

  j U

  new dawn it's a new day, it's a

  . .... .U ....

  . . .U .

  .U . new life for

  .U U . ....#

  .U U .

  -

  &

  &

  ?

  b

  b

  b

  9

  .U U

  me and I'm feel ing9

  .... .U .U

  9 . .U .U

  . . .good.

  J Jj j

  D m D m/C

  f

  q. = 78

  . j

  j j D m/Bb A 7 b13

  b

  J Jj j

  D m D m/C

  -

  &

  &

  ?

  b

  b

  b

  13

  13 j# J . .

  13 j j D m/Bb A 7 b13

  . . .Fish in the sea

  . J . j

  D m D m/C

  p

  Piano

  .you knowhow I feel #

  . j D m/Bb A 7 b13

  j . .Ri ver runningfree

  . J . j

  D m D m/C

  -

  Feeling Good - Page 1 of 3

  Feeling GoodNewley/Bricusse

 • &

  &

  ?

  b

  b

  b

  17

  j .youknowhow I feel

  17 #

  17

  . j D m/Bb A 7 b13

  . J .Blossom onthe tree

  . J . j

  D m D m/C

  . youknowhow I feel It's an b

  .n j .b jD m/B D m/Bb

  j j new dawn it's anew day it's a

  . j . jD m/A G m7

  &

  &

  ?

  b

  b

  b

  21

  J . j

  new life for21 21

  . j . jD m/F E m7(b5)

  . me and I'm feel ing

  J# .

  . # j .G m A 7 b13

  . . .good..w

  . b

  . .D m. J . J

  .w

  J# J . ..n .b. J

  . J

  -

  &

  &

  ?

  b

  b

  b

  25

  . J Dragonfiles out in the sun

  25 . . ...ww25 . J .

  jD m D m/C

  p

  J . .you know what I mean

  . . ... ..#

  . j . D m/Bb A 7 b13

  . J Butter flies all having fun

  . . ...ww

  . J . j

  D m D m/C

  J . .you know what I mean

  . ... ..#

  . j . D m/Bb A 7 b13

  - - - - -

  &

  &

  ?

  b

  b

  b

  29

  J J J sleep inpeacewhendayisdone

  29

  . .29

  . . D m/F D m

  j . that's what I mean Andthis

  . .n

  . . D m/Bb G 7

  j j oldworld is anewworld anda

  . .

  . . . .F D m

  J . j

  boldworld for

  . . .

  . Bb A 7 b13

  j . .me.

  J Jj j

  D m D m/C

  f

  Feeling Good - Page 2 of 3

 • &

  &

  ?

  b

  b

  b

  34

  34

  . j

  34 j j D m/Bb A 7 b13

  b

  J Jj j

  D m D m/C

  j# J . .

  j j D m/Bb A 7 b13

  . . .Stars when you shine

  . J . j

  D m D m/C

  &

  ?

  b

  b

  38

  j . .youknowhow Ifeel

  38

  . j D m/Bb A 7 b13

  . . .Scentof thepines

  . J . j

  D m D m/C

  . you know how I feel oh,

  . j D m/Bb A 7 b13

  J J Jfreedom is mine and

  . J . j

  D m D m/C

  -

  &

  ?

  b

  b

  42

  J j I know how I feel It's a

  42

  .n j .b jD m/B D m/Bb

  j j new dawn, it's a new day, it's a

  . j . jD m/A G m7

  J J j

  new life for

  . j . jD m/F E m7(b5)

  w .me

  . . # nG m9

  ? b46

  . . bA 7/E

  . . nC 7

  .wBb7

  .wA 7

  &

  ?

  b

  b

  50

  . And I'm fee ling

  50

  . .

  . . .good.

  . J . j

  D m D m/C

  p

  . j D m/Bb A 7 b13

  . J . j

  D m D m/C

  . j D m/Bb A 7 b13-

  ? b55 . J .

  jD m D m/C

  .n j .b jD m/B D m/Bb

  . j . jD m/A G m7

  . j . jD m/F E m7(b5)

  . # j .G m A 7 b13

  Feeling Good - Page 3 of 3

Recommended

View more >