Click here to load reader

Fizika BSc BSc-Szakdolgozatok/... Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente az ELTE TTK Fizika BSc hallgatója Témavezeto:˝

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fizika BSc BSc-Szakdolgozatok/... Ábrók Levente Molekulák de Broglie...

 • Ábrók Levente

  Molekulák de Broglie hullámának terjedése

  Fizika BSc szakdolgozat

  Ábrók Levente az ELTE TTK Fizika BSc hallgatója

  Témavezető: Kis Zsolt MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

  1121 Budapest, Konkoly-T. Miklós út 29-33.

  Belső konzulens: Geszti Tamás ELTE TTK Fizikai Intézet

  Komplex Rendszerek Fizikája Tsz.

  Budapest, 2011 június

 • Tartalomjegyzék

  1. Előszó 1

  I. Bevezetés 3

  2. A kvantum harmonikus oszcillátor 5

  3. Egydimenziós rezgési módus 9

  II. Saját eredmények 13

  4. Kétatomos molekula Hamilton- operátorának diagonalizálása 15

  5. Külső erőtérbe helyezett kétatomos molekula kvantuminterferenciája 21

  6. Összefoglalás 27

  3

 • 1. fejezet

  Előszó

  Tekintsük a következő naív molekula modellt: két atom (lehet egyforma vagy különböző) kö- zött vonzó kölcsönhatás hat. Ezen kívül a molekulát alkotó atomok kölcsönhatnak külső térrel is. Az atomok megőrzik annyira a személyiségüket, hogy a rájuk ható külső erőt az egyes atomokhoz lehet rendelni. Feltesszük, hogy a külső erőknek meg lehet feleltetni potenciálfelületeket. Az egy- szerűség kedvéért minden potenciálfelület vonzó, parabola alakú. A rendszer Hamilton-operátora ilyen esetben:

  Ĥ = p̂21 2m1

  + p̂22 2m2

  + 1

  2 m1ω

  2 1 q̂

  2 1 +

  1

  2 m2ω

  2 2 q̂

  2 2 +

  1

  2 κ · (q̂1 − q̂2)2, (1.1)

  aholmi és ωi a részecskék tömege és a rezgésük körfrekvenciája, valamint κ a két részecske között ható erőhöz rendelt rugóállandó. Vezessünk be tömegközépponti Q és relatív q koordinátákat a

  Q̂ = m1q̂1 +m2q̂2 m1 +m2

  , (1.2a)

  q̂ = q̂1 − q̂2, (1.2b)

  egyenletekkel. Az új változókkal az (1.1) Hamilton-operátor így írható:

  Ĥ = P̂ 2

  2M +

  p̂2

  2m +

  1

  2 MΩ2Q̂2 +

  1

  2 mω2q̂2 +m(ω21 − ω22)q̂Q̂, (1.3)

  ahol az össztömeg M = m1 +m2, valamint a redukált tömeg m = m1 ·m2/M , továbbá

  Ω2 = m1ω

  2 1 +m2ω

  2 2

  M , (1.4a)

  ω2 = m2ω

  2 1 +m1ω

  2 2

  M +

  1

  m κ. (1.4b)

  Az (1.3) egyenlet alapján látható, hogy a tömegközépponti és a relatív mozgások szétcsato- lódnak abban az esetben, ha ω1 = ω2. A dolgozatomban azzal az esettel foglalkozom, amikor a kétféle mozgás nem csatolódik szét, tehát ω1 6= ω2. Azt fogom vizsgálni, hogy a molekula belső dinamikája hogyan hat a tömegközépponti mozgásra, ezen belül, a molekula tömegközép- ponti mozgásához rendelt hullámcsomag interferencia képességére. A probléma megoldásához felhasználok koordinátageometriai ismereteket, illetve megoldom a kvantummechanika nyújtotta apparátussal is. Végül a kapott eredményekből felépítem a dinamikát.

  1

 • 2

 • I. rész

  Bevezetés

  3

 • 2. fejezet

  A kvantum harmonikus oszcillátor

  A fizikában a 20. század és napjaink egyik legmeghatározóbb kutatási területe a kvantumme- chanika. Megszületése jelentős szemléletmód váltást hozott magával, alapjaiban változtatta meg fizikai képünket. Korábban határozott értékűnek gondolt mennyiségekről derült ki, hogy a mikro- világban csak valószínűségi eloszlásukkal jellemezhetők, melyet az úgynevezett hullámfüggvény ad meg [1, 2]. A mennyiségek várható értékeire jóslatokat tehetünk, melyek nem lehetnek akár- mekkorák, kötött rendszerekben csak diszkrét értékeket vesznek fel. A leírására használt matema- tikáról pedig kiderült, hogy nem kommutatív, szemben a korábbi fizikai elméletek jól megszokott gyakorlatától. Épp ezért nem kommutáló mennyiségek, Hermitikus operátorok felelnek meg a fi- zikai mennyiségeknek. A megfigyelhető értékeket pedig az operátorok sajátértékei adják. Ezek közül az egyik legfontosabb, és leggyakrabban emlegetett a Newton óta megkérdőjelezhetetlen pálya fogalmat alkotó mennyiségek, a kanonikus hely és impulzus. Az egymással kanonikusan konjugált mennyiségek a kvantummechanikában nem felcserélhetők, a hely és impulzus kommu- tátora [x̂, p̂] = x̂p̂− p̂x̂ = i~. A nem felcserélhetőség következménye, hogy ezen mennyiségek az új elméletben egyidejűleg nem adhatók meg pontosan, mindig van valamekkora bizonytalanságuk. Ezt felyezi ki a Heisenberg-féle határozatlansági reláció ∆x∆p ≥ i~.

  A kvantummechanikában a legegyszerűbb, egzaktul megoldható probléma a harmonikus osz- cillátor, melyet sokszor más, bonyolultabb jelenségek közelítő leírására is felhasználnak. Épp ezért alapos vizsgálata, mélyebb megértése még évtizedek után is képes újat mutatni.

  A kvantummechanikában lehetőségünk van mind mátrixokkal, mind differenciálegyenletekkel dolgozni. A sajátértékegyenlet megfogalmazása a következőképpen írható:

  (

  p̂2

  2m + V (x̂)

  )

  Ψ = EΨ (2.1)

  A Schrödinger-féle tárgyalásmód szerint hely-reprezentációban p̂ impulzusoperátornak megfelel

  a ~

  i

  ∂x differenciál operátor, míg x̂-nek a sajátértékével, azaz x-szel történő szorzás (impulzus

  reprezentációban épp fordítva, p̂→ p míg x̂→ −~ i

  ∂p ). A harmonikus oszcillátor esetében V (x̂)

  pedig az x̂ operátor kvadratikus függvénye. Mindezeket beírva a sajátérték egyenletbe, a következő differenciálegyenletet kapjuk:

  − ~ 2

  2m

  ∂2Ψ(x)

  ∂x2 + mω2

  2 x2Ψ(x) = EΨ(x).

  Kicsit átrendezve: ∂2Ψ(x)

  ∂x2 +

  2m

  ~2

  (

  E − 1 2 mω2x2

  )

  Ψ(x) = 0.

  5

 • 6

  −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 −0.8

  −0.6

  −0.4

  −0.2

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  x

  Ψ (x

  )

  Ψ 0

  Ψ 1

  Ψ 2

  Ψ 3

  −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  x

  |Ψ |2

  |Ψ 0 |2

  |Ψ 1 |2

  |Ψ 2 |2

  |Ψ 3 |2

  2.1. ábra. A harmonikus oszcillátor néhány sajátállapotának hullámfüggvénye, illetve az ebből származó valószínűségeloszlás.

  Ebből már jól látszik, hogy másodrendű differenciálegyenlettel van dolgunk, melyben m az osz- cilláló részecske tömege, míg ω a rezgés frekvenciája. Megköveteljük, hogy a megoldás reguláris,

  azaz normálható legyen. A megoldást a k = 2E

  ~ω és a ζ =

  ~ x =

  x

  ∆ζ változócsere után

  u(ζ) exp (

  −ζ2/2 )

  próbafüggvény alakban keressük:

  ∂2u

  ∂ζ2 − 2ζ ∂u

  ∂ζ + (k − 1)u = 0.

  Az u(ζ) függvényt polinom-alakban keresük. A polinom együtthatóira egy rekurziós összefüg- gést kapunk. Az Hermite-polinomok elégítik ki a fenti egyenletet; az általános megoldások pe- dig a Ψn(x) = CnHn(x/∆x) exp(−x2/2∆x2) alakú függvények, ahol Cn normalizálási kons- tans, Hn az n-edik Hermite-polinom. Belátható, hogy Cn =

  1 √√

  π2nn!

  1√ ∆x

  , így ortonormált

  sajátfüggvény-rendszert kapunk. Ezek után mindegyik energiaszinthez tartozó sajátállapotot fel tudjuk írni, tudunk fizikailag mérhető mennyiségeket számolni (várható érték, szórás).

  A kvantummechanika Heisenberg-féle leírásában mátrixokat használunk az egyes operátorok megadására (mátrix mechanika). Heisenberg-féle megfogalmazásban egy absztrakt vektortéren (Hilbert-tér) értelmezzük az operátorokat, és ezeket használjuk a számoláshoz. Ez formailag gyak-

 • fejezet 2. A kvantum harmonikus oszcillátor 7

  ran könnyebben kezelhető a Scrödinger-féle hullámfüggvényes leírásnál, különösen a Dirac-féle jelölési rendszert használva.

  Az operátoros formalizmus a harmonikus oszcillátor kvantummechanikai leírásában jóval egy- szerűbb egyenleteket eredményez a sajátérték probléma megoldására, mint a Scrödinger-féle hul- lámfüggvényes leírás. Vezessük be a következő dimenziótlan mennyiségeket ρ̂ = p̂/

  √ ~mω és

  ξ̂ = x̂ √

  mω/~. A Hamilton operátor ezekkel kifejezve:

  Ĥ = p̂2 +m2ω2x̂2

  2m =

  2

  (

  ρ̂2 + ξ̂2 )

  (2.2)

  Paul Dirac ötlete nyomán írjuk fel most ezt egy nem kommutáló szorzat szimmetrikus formájában:

  Ĥ = ~ω

  4 (ξ̂ + iρ̂)(ξ̂ − iρ̂) + (ξ̂ − iρ̂)(ξ̂ + iρ̂). (2.3)

  Most bevezetjük a keltő- és eltüntető operátorokat ↠= ξ̂ + iρ̂

  2 és â =

  ξ̂ − iρ̂ 2

  alakban. Behelyet-

  tesítve a ρ̂ és ξ̂ alakját új operátorainkra a következő kommutációs reléciót kapjuk:

  [â, â†] = 1. (2.4)

  Ezt felhasználva sikerül a Hamilton-operátort a következő egyszerű alakra hozni:

  Ĥ = ~ω

  (

  â†â+ 1

  2

  )

  = ~ω

  (

  N̂ + 1

  2

  )

  , N̂ = â†â. (2.5)

  Az N̂ operátor n sajátértékei csak nemnegatívak lehetnek, mivel

  〈Ψ|N̂ |Ψ〉 = 〈Ψ|â†â|Ψ〉 = |âΨ|