of 35 /35
Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente az ELTE TTK Fizika BSc hallgatója Témavezet˝ o: Kis Zsolt MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly-T. Miklós út 29-33. Bels˝ o konzulens: Geszti Tamás ELTE TTK Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tsz. Budapest, 2011 június

Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente...

Page 1: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

Ábrók Levente

Molekulák de Broglie hullámának terjedése

Fizika BSc szakdolgozat

Ábrók Leventeaz ELTE TTK Fizika BSc hallgatója

Témavezeto: Kis ZsoltMTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

1121 Budapest, Konkoly-T. Miklós út 29-33.

Belso konzulens: Geszti TamásELTE TTK Fizikai Intézet

Komplex Rendszerek Fizikája Tsz.

Budapest, 2011 június

Page 2: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente
Page 3: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

Tartalomjegyzék

1. Eloszó 1

I. Bevezetés 3

2. A kvantum harmonikus oszcillátor 5

3. Egydimenziós rezgési módus 9

II. Saját eredmények 13

4. Kétatomos molekula Hamilton- operátorának diagonalizálása 15

5. Külso erotérbe helyezett kétatomos molekula kvantuminterferenciája 21

6. Összefoglalás 27

3

Page 4: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente
Page 5: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

1. fejezet

Eloszó

Tekintsük a következo naív molekula modellt: két atom (lehet egyforma vagy különbözo) kö-zött vonzó kölcsönhatás hat. Ezen kívül a molekulát alkotó atomok kölcsönhatnak külso térrel is.Az atomok megorzik annyira a személyiségüket, hogy a rájuk ható külso erot az egyes atomokhozlehet rendelni. Feltesszük, hogy a külso eroknek meg lehet feleltetni potenciálfelületeket. Az egy-szeruség kedvéért minden potenciálfelület vonzó, parabola alakú. A rendszer Hamilton-operátorailyen esetben:

H =p212m1

+p222m2

+1

2m1ω

21 q

21 +

1

2m2ω

22 q

22 +

1

2κ · (q1 − q2)

2, (1.1)

aholmi ésωi a részecskék tömege és a rezgésük körfrekvenciája, valamint κ a két részecske közöttható erohöz rendelt rugóállandó. Vezessünk be tömegközéppontiQ és relatívq koordinátákat a

Q =m1q1 +m2q2m1 +m2

, (1.2a)

q = q1 − q2, (1.2b)

egyenletekkel. Az új változókkal az (1.1) Hamilton-operátor így írható:

H =P 2

2M+

p2

2m+

1

2MΩ2Q2 +

1

2mω2q2 +m(ω2

1 − ω22)qQ, (1.3)

ahol az össztömegM = m1 +m2, valamint a redukált tömegm = m1 ·m2/M , továbbá

Ω2 =m1ω

21 +m2ω

22

M, (1.4a)

ω2 =m2ω

21 +m1ω

22

M+

1

mκ. (1.4b)

Az (1.3) egyenlet alapján látható, hogy a tömegközépponti és a relatív mozgások szétcsato-lódnak abban az esetben, haω1 = ω2. A dolgozatomban azzal az esettel foglalkozom, amikora kétféle mozgás nem csatolódik szét, tehátω1 6= ω2. Azt fogom vizsgálni, hogy a molekulabelso dinamikája hogyan hat a tömegközépponti mozgásra, ezen belül, a molekula tömegközép-ponti mozgásához rendelt hullámcsomag interferencia képességére. A probléma megoldásáhozfelhasználok koordinátageometriai ismereteket, illetvemegoldom a kvantummechanika nyújtottaapparátussal is. Végül a kapott eredményekbol felépítem a dinamikát.

1

Page 6: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

2

Page 7: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

I. rész

Bevezetés

3

Page 8: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente
Page 9: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

2. fejezet

A kvantum harmonikus oszcillátor

A fizikában a 20. század és napjaink egyik legmeghatározóbb kutatási területe a kvantumme-chanika. Megszületése jelentos szemléletmód váltást hozott magával, alapjaiban változtatta megfizikai képünket. Korábban határozott értékunek gondolt mennyiségekrol derült ki, hogy a mikro-világban csak valószínuségi eloszlásukkal jellemezhetok, melyet az úgynevezett hullámfüggvényad meg [1, 2]. A mennyiségek várható értékeire jóslatokat tehetünk, melyek nem lehetnek akár-mekkorák, kötött rendszerekben csak diszkrét értékeket vesznek fel. A leírására használt matema-tikáról pedig kiderült, hogy nem kommutatív, szemben a korábbi fizikai elméletek jól megszokottgyakorlatától. Épp ezért nem kommutáló mennyiségek, Hermitikus operátorok felelnek meg a fi-zikai mennyiségeknek. A megfigyelheto értékeket pedig az operátorok sajátértékei adják. Ezekközül az egyik legfontosabb, és leggyakrabban emlegetett aNewton óta megkérdojelezhetetlenpálya fogalmat alkotó mennyiségek, a kanonikus hely és impulzus. Az egymással kanonikusankonjugált mennyiségek a kvantummechanikában nem felcserélhetok, a hely és impulzus kommu-tátora[x, p] = xp− px = i~. A nem felcserélhetoség következménye, hogy ezen mennyiségek azúj elméletbenegyidejulegnem adhatók meg pontosan, mindig van valamekkora bizonytalanságuk.Ezt felyezi ki a Heisenberg-féle határozatlansági reláció∆x∆p ≥ i~.

A kvantummechanikában a legegyszerubb, egzaktul megoldható probléma a harmonikus osz-cillátor, melyet sokszor más, bonyolultabb jelenségek közelíto leírására is felhasználnak. Épp ezértalapos vizsgálata, mélyebb megértése még évtizedek után isképes újat mutatni.

A kvantummechanikában lehetoségünk van mind mátrixokkal, mind differenciálegyenletekkeldolgozni. A sajátértékegyenlet megfogalmazása a következoképpen írható:

(

p2

2m+ V (x)

)

Ψ = EΨ (2.1)

A Schrödinger-féle tárgyalásmód szerint hely-reprezentációban p impulzusoperátornak megfelel

a~

i

∂xdifferenciál operátor, mígx-nek a sajátértékével, azazx-szel történo szorzás (impulzus

reprezentációban épp fordítva,p→ p míg x→ −~

i

∂p). A harmonikus oszcillátor esetébenV (x)

pedig azx operátor kvadratikus függvénye. Mindezeket beírva a sajátérték egyenletbe, a következodifferenciálegyenletet kapjuk:

− ~2

2m

∂2Ψ(x)

∂x2+mω2

2x2Ψ(x) = EΨ(x).

Kicsit átrendezve:∂2Ψ(x)

∂x2+

2m

~2

(

E − 1

2mω2x2

)

Ψ(x) = 0.

5

Page 10: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

6

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

x

Ψ(x

)

Ψ0

Ψ1

Ψ2

Ψ3

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 40

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

x

|Ψ|2

|Ψ0|2

|Ψ1|2

|Ψ2|2

|Ψ3|2

2.1. ábra. A harmonikus oszcillátor néhány sajátállapotának hullámfüggvénye, illetve az ebbolszármazó valószínuségeloszlás.

Ebbol már jól látszik, hogy másodrendu differenciálegyenlettel van dolgunk, melybenm az osz-cilláló részecske tömege, mígω a rezgés frekvenciája. Megköveteljük, hogy a megoldás reguláris,

azaz normálható legyen. A megoldást ak =2E

~ωés aζ =

~x =

x

∆ζváltozócsere után

u(ζ) exp(

−ζ2/2)

próbafüggvény alakban keressük:

∂2u

∂ζ2− 2ζ

∂u

∂ζ+ (k − 1)u = 0.

Az u(ζ) függvényt polinom-alakban keresük. A polinom együtthatóira egy rekurziós összefüg-gést kapunk. Az Hermite-polinomok elégítik ki a fenti egyenletet; az általános megoldások pe-dig aΨn(x) = CnHn(x/∆x) exp(−x2/2∆x2) alakú függvények, aholCn normalizálási kons-

tans,Hn az n-edik Hermite-polinom. Belátható, hogyCn =1

√√π2nn!

1√∆x

, így ortonormált

sajátfüggvény-rendszert kapunk. Ezek után mindegyik energiaszinthez tartozó sajátállapotot feltudjuk írni, tudunk fizikailag mérheto mennyiségeket számolni (várható érték, szórás).

A kvantummechanika Heisenberg-féle leírásában mátrixokat használunk az egyes operátorokmegadására (mátrix mechanika). Heisenberg-féle megfogalmazásban egy absztrakt vektortéren(Hilbert-tér) értelmezzük az operátorokat, és ezeket használjuk a számoláshoz. Ez formailag gyak-

Page 11: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

fejezet 2. A kvantum harmonikus oszcillátor 7

ran könnyebben kezelheto a Scrödinger-féle hullámfüggvényes leírásnál, különösen a Dirac-félejelölési rendszert használva.

Az operátoros formalizmus a harmonikus oszcillátor kvantummechanikai leírásában jóval egy-szerubb egyenleteket eredményez a sajátérték probléma megoldására, mint a Scrödinger-féle hul-lámfüggvényes leírás. Vezessük be a következo dimenziótlan mennyiségeketρ = p/

√~mω és

ξ = x√

mω/~. A Hamilton operátor ezekkel kifejezve:

H =p2 +m2ω2x2

2m=

2

(

ρ2 + ξ2)

(2.2)

Paul Dirac ötlete nyomán írjuk fel most ezt egy nem kommutálószorzat szimmetrikus formájában:

H =~ω

4(ξ + iρ)(ξ − iρ) + (ξ − iρ)(ξ + iρ). (2.3)

Most bevezetjük a kelto- és eltünteto operátorokata† =ξ + iρ

2ésa =

ξ − iρ

2alakban. Behelyet-

tesítve aρ ésξ alakját új operátorainkra a következo kommutációs reléciót kapjuk:

[a, a†] = 1. (2.4)

Ezt felhasználva sikerül a Hamilton-operátort a következo egyszeru alakra hozni:

H = ~ω

(

a†a+1

2

)

= ~ω

(

N +1

2

)

, N = a†a. (2.5)

Az N operátorn sajátértékei csak nemnegatívak lehetnek, mivel

〈Ψ|N |Ψ〉 = 〈Ψ|a†a|Ψ〉 = |aΨ|2 ≥ 0 (2.6)

Tegyük fel, hogy|ψ〉 sajátállapotaN -nek. Vizsgáljuk meg, hogyan hata†|ψ〉-re.

N a†|ψ〉 = a†N |ψ〉+ a†|ψ〉 = (n+ 1)a†|ψ〉, (2.7)

ahol felhasználtuk, hogy[N , a†] = a† kommutációs összefüggést.Hasonlóan felírva a (2.7) összefüggést aa|ψ〉 állapotra (n − 1) sajátértéket kapunk. Ebbol

látható az is, hogy a bevezetetta, a† operátorokN sajátállapotait léptetik lefele vagy felfele egye-sével. Mivel már beláttuk, hogy a sajátérték nemnegatív, így a legalsó állapotbana|ψ0〉 = 0.

A harmonikus oszcillátor Hilbert-terén bevezetett kelto- és eltünteto operátorok segítségével azegyes energia-sajátállapotok között tudunk kapcsolatot létesíteni egyszeru relációk felhasználásá-val; így elegendo legvégül áttérnünk a szemléletesebb Schrödinger-képbeli hullámfüggvényekre.

Page 12: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

8

Page 13: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

3. fejezet

Egydimenziós rezgési módus

Egyszeru rezgo rendszereket tekinthetünk oszcillátoroknak, és alkalmazhatjuk rájuk az elobbvázolt ismereteket. Atomok, molekulák rezgéseit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy külso tér hatá-sára, gerjesztésre a molekula az egyensúlyi távolság, a rezgési frekvencia, vagy akár mindkettomegváltozásával reagál. Ez a hirtelen bekövetkezo változás leírható egy, a koordinátákra alkal-mazott lineáris transzformációval, amely megfelel egy unitér transzformációnak a Hilbert-téren.Ennek leírását mutatom be a következokben.

Tekintsük egy kétatomos molekula rezgési módusát. Az alapállapothoz (a rezgési Hamilton-operátorH) és gerjesztett állapothoz (a rezgési Hamilton-operátorH) különbözo rezgési potenci-álok tartoznak a magok relatív mozgására nézve:

H =p2

2M+

1

2MΩ2 (q + d)2, (3.1a)

H =p2

2M+

1

2MΩ′2 q2. (3.1b)

Az egyenletekbol látható, hogy a két potenciálfelület minimumad távolsággal el van tolódva és arezgési frekvenciák is különbözoek. Ugyanakkor mind aH, mind aH operátorok ugyan azon azállapottéren hatnak. A könnyu kezelhetoség érdekében a Hamilton-operátorokat egy bozon kelto-és eltünteto operátor-párral akarjuk kifejezni. Célszeru aH oszcillátor kelto és eltünteto operáto-rait választani, mivel az már eleve diagonális. Aq és p operátorokat aH harmonikus oszcillátorkelto és eltünteto operátoraival fejezzük ki:

q=

[

~

2MΩ′

]1/2

(a† + a), p= i

[

~MΩ′

2

]1/2

(a† − a). (3.2)

Helyettesítsük be ezeket az operátorokat a (3.1) egyenletekbe:

H = ~Ω

1

4

[

Ω

Ω′+

Ω′

Ω

]

(a†a+ aa†) +1

4

[

Ω

Ω′− Ω′

Ω

]

(a†a† + aa)

+~Ω2d

Ω′

[

MΩ′

2~

]1/2

(a† + a) +1

2MΩ2d2, (3.3a)

H =1

2~Ω′(a†a+ aa†). (3.3b)

A továbbiakban az a célunk, hogy megkeressük azt a transzformációt, amely diagonalizálja

9

Page 14: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

10

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

2

x

Ψ(x

)

Ψ0

Ψ1

U

U’Ψ

0’

Ψ1’

3.1. ábra. Két harmonikus potenciál két különbözo sajtáfüggvény rendszert eredményez. Az egyika másikkal kifejezheto.

a (3.3a) Hamilton-operátort. Ennek érdekében tekintsük a következo próba transzformációt:

Σ = D(d)S(λ), (3.4a)

D(d) = exp

[

(

2~

)1/2

(a† − a)d

]

, (3.4b)

S(λ) = exp

[

1

2λ(a2 − a†2)

]

. (3.4c)

Itt D(d) a koherens eltolás operátor,S(λ) pedig a squeezing operátor [3, 4]. A fenti operátorokhatását egy tetszoleges operátorra a következo általános képlettel lehet meghatározni:

eB A e−B = A+ [B, A] +1

2!

[

B, [B, A]]

+1

3!

[

B,[

B, [B, A]]

]

+ . . . . (3.5)

Ez alapján kapjuk:

b1 = D†(d) a D(d) = a+

(

2~

)1/2

d, (3.6a)

b2 = S†(λ) a S(d) = a cosh(λ)− a† sinh(λ). (3.6b)

A transzformációk fontos tulajdonsága, hogy bozon operátorokat bozon operátorrá transzformál-nak, hiszen

[b1, b†1] = 1, [b2, b

†2] = 1. (3.7)

Alkalmazzuk a (3.4a) egyenletben definiáltΣ transzformációt a következo H ′ operátorra

H =~Ω

2(aa† + a†a). (3.8)

Page 15: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

fejezet 3. Egydimenziós rezgési módus 11

A transzformáció során a fobb lépések:

Σ†H ′Σ = S†(λ)

[

2(aa† + a†a) + ~Ω

(

2mΩ

~

)1/2

d(a† + a) +1

2mΩ2d2

]

S(λ)

=~Ω

2

[

(u2 + v2)(aa† + a†a†)− 2uv(

a2 + (a†)2)]

+ ~Ω

(

2mΩ

~

)1/2

d(u− v)(a + a†) +1

2mΩ2d2, (3.9)

ahol bevezettük au = cosh(λ) ésv = sinh(λ) jelöléseket. Összevetve a (3.9) és a (3.3a) egyenle-teket azt találjuku ésv paraméterekre, hogy

u− v =

Ω

Ω′,

1

2(u2 + v2) =

1

4

(

Ω

Ω′+

Ω′

Ω

)

. (3.10)

Az egyenleteket megoldva kapjuk

u =1

2

(√

Ω′

Ω+

Ω

Ω′

)

, v =1

2

(√

Ω′

Ω−√

Ω

Ω′

)

. (3.11)

Hau ásv definícióját összehasonlítjuk az elobbi egyenletekkel a squeezing operátor paramétere

λ = ln

Ω′

Ω. (3.12)

A fentiek alapján beláttuk, hogy a (3.3a) Hamilton operátordiagonalizálható a (3.4a) unitér ope-rátorral, azaz

H ′ = ΣHΣ†. (3.13)

A diagonálisH ′ Hamilton-operátort a (3.3b) egyenletben definiált gerjesztett állapoti Hamilton-operátor kelto és eltünteto operátoraival fejeztük ki.

Ugyanezen számolást elvégezhetjük más módon is. Egy koordinátatranszformáció segítségé-vel megoldhatjuk a problémát anélkül, hogy kvantummechanikai rendszerként kezelnénk. Ez eb-ben az esetben egyrészt egyszerubb számolást tesz lehetové, másrészt ellenorizhetjük az elobbkapott eredmények helyességét. Ehhez elegendo egy egyszeru eltolást alkalmazni a koordinátára.

Page 16: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

12

Page 17: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

II. rész

Saját eredmények

13

Page 18: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente
Page 19: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

4. fejezet

Kétatomos molekula Hamilton-operátorának diagonalizálása

Tekintsük az (1.3) Hamilton-operátorral megadott kétatomos molekulát külso térben. A po-tenciális energia két kvadratikus potenciál és egy csatolótag összege. Vezessük be a következojelöléseket:

Q =√MQ, P = P /

√M, q =

√mq, p = p/

√m. (4.1)

Az új változókban az (1.3) Hamilton-operátor így írható:

H =1

2P 2 +

1

2p2 +

1

2

[

Ω2Q2 + 2

m

M(ω2

1 − ω22)qQ+ ω2q2

]

. (4.2)

A potenciális energia tag diagonalizálásával új normál módusokat vezetünk be, melyben a (4.2)operátor két független harmonikus oszcillátor Hamilton-operátorának összegeként áll elo [5, 6].Ezen transzformáció végrehajtásához bevezetünk egy forgatást, mely a csatolt és a diagonalizáltHamilton operátor koordinátáit kapcsolja össze:Uq′ = q. Az ortogonális transzformáció mátrixa

U =

[

cos(χ) − sinχsin(χ) cosχ

]

, (4.3)

ahol

cosχ =1√2

(

1 +Ω2 − ω2

u

)1/2

, sinχ =

2m

M

ω21 − ω2

2

u

(

1 +Ω2 − ω2

u

)1/2(4.4a)

u =[

(

Ω2 − ω2)2

+ 4m

M

(

ω21 − ω2

2

)2]1/2

(4.4b)

értékeket könnyen megkapjuk a frekvenciákat rögzíto mátrix diagonalizálásával.

K′ = UKU

T , K =1

2

Ω2

m

M(ω2

1 − ω22)

m

M(ω2

1 − ω22) ω2

, (4.5)

K′ a diagonális mátrix; ehhez olyan szögu forgatás kell, melyreK

′(1, 2) = K′(2, 1) = 0.

Az elforgatott koordináta-rendszerben az új hely-operátorok[

q′1q′2

]

= UT

[

Qq

]

=

[

cos(χ)Q+ sin(χ)q

− sin(χ)Q+ cos(χ)q

]

. (4.6)

15

Page 20: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

16

A (4.2) Hamilton-operátor új alakja aq′1, q′2 normál módusokkal kifejezve

H =1

2p′21 +

1

2p′22 +

1

2

[

ω′21 q

′21 + ω′2

2 q′22

]

. (4.7)

Itt bevezettük az újω′i sajátfrekvenciákat

ω′21 =

1

2(Ω2 + ω2 + u), ω′2

2 =1

2(Ω2 + ω2 − u). (4.8)

Ugyanezen transzformáció elvégezheto a bozonkelto operátorok szintjén is. Mivel kétatomosrendszerünk van, jelöljea,a† a tömegközéppont koordinátájához rendelt operátorokat, míg b ésb† a relatív koordinátákhoz rendelt operátorokat a (4.7) egyenletben definiáltH rendszerében.

q′1=

[

~

2ω′1

]1/2

(a† + a), p′1= i

[

~ω′1

2

]1/2

(a† − a), (4.9a)

q′2=

[

~

2ω′2

]1/2

(b† + b), p′2= i

[

~ω′2

2

]1/2

(b† − b). (4.9b)

A tömeget már kitranszformáltuk korábban egy átkoordinátázással, ezért nem szerepel a fentebbialakokban. Ezeket felhasználvaH ilyen alakban áll elo:

H = −~ω′1

4(a† − a)2 − ~ω′

2

4(b† − b)2 +

~ω′1

4(a+ a†)2 +

~ω′2

4(b+ b†)2 (4.10)

Továbbá a (4.2) egyenletet ugyanezen operátorokkal felírva és összevonva az egyes tagokat a kö-vetkezot kapjuk:

~

(

Ω

ω′1

− ω′1

Ω

)

(

a2 + a†2)

+~

(

ω

ω′2

− ω′2

ω

)

(

b2 + b†2)

+~

(

Ω

ω′1

+ω′1

Ω

)

(

aa† + a†a)

+~

(

ω

ω′2

+ω′2

ω

)

(

bb† + b†b)

+~

2

m

M

(

ω21 − ω2

2

)

(

1√

ω′1ω

′2

)

(

a+ a†)(

b+ b†)

. (4.11)

A korábban már tárgyalt squeezing operátor módosul, mind a két koordinátához rendelt operátorokmegjelennek benne. Továbbá vezessük be a forgatás operátorát is. Ezen operátorokból építsünk felegy újΣ operátort, mellyel majdH-n végzünk unitér transzformációt:

S(λa, λb) = exp

[

1

2λa(a

2 − a†2)

]

exp

[

1

2λb(b

2 − b†2)

]

(4.12a)

R(χ) = exp[

χ(a†b− ab†)]

(4.12b)

Σ = S(λ1, λ2)R(χ)S(λ′1, λ

′2) (4.12c)

Most pedig végezzük el aΣ†HΣ transzformációt. Ennek kiszámításához érdemes ismét megadni,hogy az egyes bozonikus operátorokra miként hat. Felhasználva (3.5) összefüggést:

Σ†aΣ = cosχ(a cosh(λ1 − λ′1)− a† sinh(λ1 − λ′1))

+ sinχ(b cosh(λ1 − λ′2)− b† sinh(λ1 − λ′2)) (4.13a)

Σ†bΣ = cosχ(b cosh(λ2 − λ′2)− b† sinh(λ2 − λ′2))

− sinχ(a cosh(λ2 − λ′1)− a† sinh(λ2 − λ′1)) (4.13b)

Page 21: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

fejezet 4. Kétatomos molekula Hamilton- operátorának diagonalizálása 17

A transzformációból következik, hogya† ésb† transzformáltja rendre (4.13a) és (4.13b) adjun-gálásával megkapható. Továbbá belátható az is, hogy ezen újoperátorokra is teljesül a bozonikusoperátorok kommutációs relációja (3.7).H operátorokkal történo felírásakor szándékosan nemvégeztem el a négyzetre emelést és az összevonást, mivel sokkal egyszerubb alakot kapunk, haaz operátorok és adjungáltjaik különbségét, illetve összegét transzformáljuk. A linearitás miatt ezmegegyezik az egyes operátorok transzformáltjainak különbségével, összegével.

Σ†(a† − a)Σ = cosχ(a† − a)(cosh(λ1 − λ′1) + sinh(λ1 − λ′1))

+ sinχ(b† − b)(cosh(λ1 − λ′2) + sinh(λ1 − λ′2)), (4.14a)

Σ†(a+ a†)Σ = cosχ(a+ a†)(cosh(λ1 − λ′1)− sinh(λ1 − λ′1))

+ sinχ(b+ b†)(cosh(λ1 − λ′2)− sinh(λ1 − λ′2)), (4.14b)

Σ†(b† − b)Σ = cosχ(b† − b)(cosh(λ2 − λ′2) + sinh(λ2 − λ′2))

− sinχ(a† − a)(cosh(λ2 − λ′1) + sinh(λ2 − λ′1)), (4.14c)

Σ†(b+ b†)Σ = cosχ(b+ b†)(cosh(λ2 − λ′2)− sinh(λ2 − λ′2))

− sinχ(a+ a†)(cosh(λ2 − λ′1)− sinh(λ2 − λ′1)) (4.14d)

Vegyük észre, hogy az egyes tagokban szereplo cosh()-ok éssinh()-ok összegei, különbségeifelírhatókexp(±...) alakban, ezzel nagyon leegyszerusödnek az egyenletek:

Σ†(a† − a)Σ = cosχ(a† − a)2 exp(λ1 − λ′1) + sinχ(b† − b)2 exp(λ1 − λ′2), (4.15a)

Σ†(a+ a†)Σ = cosχ(a+ a†)2 exp−(λ1 − λ′1) + sinχ(b+ b†)2 exp−(λ1 − λ′2),

(4.15b)

Σ†(b† − b)Σ = cosχ(b† − b)2 exp(λ2 − λ′2)− sinχ(a† − a)2 exp(λ2 − λ′1), (4.15c)

Σ†(b+ b†)Σ = cosχ(b+ b†)2 exp−(λ2 − λ′2)− sinχ(a+ a†)2 exp−(λ2 − λ′1)

(4.15d)

Természetesen az operátorok négyzetei is követik a transzformációt, ígyH transzformáltja a kö-vetkezo alakban áll elo:

Σ†HΣ = −~ω′1

4

[

(a† − a)2 cos2 χ exp(2λ1 − 2λ′1) + (b† − b)2 sin2 χ exp(2λ1 − 2λ′2)

+ 2(a† − a)(b† − b) sinχ cosχ exp(λ1 − λ′1) exp(λ1 − λ′2)]

− ~ω′2

4

[

(b† − b)2 cos2 χ exp(2λ2 − 2λ′2) + (a† − a)2 sin2 χ exp(2λ2 − 2λ′1)

− 2(a† − a)(b† − b) sinχ cosχ exp(λ2 − λ′2) exp(λ2 − λ′1)]

+~ω′

1

4

[

(a+ a†)2 cos2 χ exp[−(2λ1 − 2λ′1)] + (b+ b†)2 sin2 χ exp[−(2λ1 − 2λ′2)]

− 2(a+ a†)(b+ b†) sinχ cosχ exp[−(λ1 − λ′1)] exp[−(λ1 − λ′2)]]

+~ω′

2

4

[

(b+ b†)2 cos2 χ exp[−(2λ2 − 2λ′2] + (a+ a†)2 sin2 χ exp[−(2λ2 − 2λ′1)]

− 2(a+ a†)(b+ b†) sinχ cosχ exp[−(λ2 − λ′2)] exp[−(λ2 − λ′1)]]

(4.16)

Page 22: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

18

A (4.16) egyenlet kifejtésének meg kell egyeznie a (4.11) egyenlettel. Ha ez teljesül, megtalál-tuk a keresett unitér transzformációt. Ehhez vizsgáljuk meg az egyes operátorok szorzófaktorait,ezeknek kell megegyezniük mindkét egyenletben. A paramétereink,χ, λi ésλ′i értékeit így vissza-vezetjük az eredeti Hamilton-operátorban szereplo paraméterekre, vagyis a külso potenciálok (a

kialakuló frekvenciák) és az atomok közötti vonzó kölcsönhatás paramétereire. Célszeru~

4-et ki-

emelni minden tagból.

aa† ⇒ Ω(Ω

ω′1

+ω′1

Ω) = ω′

1 cos2 χ[exp(2(λ1 − λ′1)) + exp(−2(λ1 − λ′1))]

+ ω′2 sin

2 χ[exp(2(λ2 − λ′1)) + exp(−2(λ2 − λ′1))] (4.17a)

a2 ⇒ Ω(Ω

ω′1

− ω′1

Ω) = ω′

1 cos2 χ[exp(−2(λ1 − λ′1))− exp(2(λ1 − λ′1))]

ω′2 + sin2 χ[exp(−2(λ2 − λ′1))− exp(2(λ2 − λ′1))] (4.17b)

bb† ⇒ ω(ω

ω′2

+ω′2

ω) = ω′

1 sin2 χ[exp(2(λ1 − λ′2)) + exp(−2(λ1 − λ′2))]

+ ω′2 cos

2 χ[exp(2(λ2 − λ′2)) + exp(−2(λ2 − λ′2))] (4.17c)

b2 ⇒ ω(ω

ω′2

− ω′2

ω) = ω′

1 sin2 χ[exp(−2(λ1 − λ′2))− exp(2(λ1 − λ′2))]

+ ω′2 cos

2 χ[exp(−2(λ2 − λ′2))− exp(2(λ2 − λ′2))] (4.17d)

ab† ⇒ 2

m

M(ω2

1 − ω22)

1√

ω′1ω

′2

= 2ω′1 sinχ cosχ[exp(−(2λ1 − λ′1 − λ′2)) + exp(2λ1 − λ′1 − λ′2)]

− 2ω′2 sinχ cosχ[exp(−(2λ2 − λ′1 − λ′2)) + exp(2λ2 − λ′1 − λ′2)] (4.17e)

ab⇒ 2

m

M(ω2

1 − ω22)

1√

ω′1ω

′2

= 2ω′1 sinχ cosχ[exp(−(2λ1 − λ′1 − λ′2))− exp(2λ1 − λ′1 − λ′2)]

− 2ω′2 sinχ cosχ[exp(−(2λ2 − λ′1 − λ′2))− exp(2λ2 − λ′1 − λ′2)] (4.17f)

Most a következo lépéseket végezzük el: (4.17a)-(4.17b), (4.17c)-(4.17d), (4.17e)-(4.17f) egyen-letpárokat összeadjuk, illetve kivonjuk egymásból; majd pedig egyszerusítünk. A kapott egyenle-tek sorrendje megegyezik a megoldás gondolatmenetével.

ω′1 sinχ cosχ exp(2λ1 − λ′1 − λ′2)− ω′

2 sinχ cosχ exp(2λ2 − λ′1 − λ′2) = 0 (4.18a)

cos2 χ exp(−2(λ′1)) + sin2 χ exp(−2(λ′1)) = ω′1 (4.18b)

sin2 χ exp(−2(λ′2)) + cos2 χ exp(−2(λ′2)) = ω′2 (4.18c)

ω′1

ω′1

ω′1

cos2 χ+ ω′2

ω′2

ω′1

sin2 χ =Ω2

ω′1

(4.18d)

ω′2

ω′2

ω′2

cos2 χ+ ω′1

ω′1

ω′2

sin2 χ =ω2

ω′2

(4.18e)

sinχ cosχω′21 − ω′2

2√

ω′1ω

′2

=

m

M

ω21 − ω2

2√

ω′1ω

′2

(4.18f)

A (4.18a) egyenletbol a diagonális frekvenciák arányát kapjuk az exponenciálisok függvényében.

Ezt logaritmizálvaλ1 = −1

2lnω′

1 ésλ2 = −1

2lnω′

2 eredményre jutunk. Az is látható, hogy

Page 23: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

fejezet 4. Kétatomos molekula Hamilton- operátorának diagonalizálása 19

az arányt nem befolyásolja, ha a frekvenciákat azonos konstanssal szorzom meg, viszont aλ-kígy változnának. A vizsgált probléma nem feltételez semmilyen extra paramétert, melyet ide beír-hatnánk, így ettol joggal eltekinthetünk. A (4.18b) és a (4.18c) egyenletekben már felhasználtam

ezeket, így aλ′1 = −1

2lnω′

1 ésλ′2 = −1

2lnω′

2 paraméterekhez jutok a jól ismert szögfüggvény

azonossággal. A két egyenlet bal oldalán csak látszólag tunik el a dimenzió, valójában csak amennyiség számértékével osztottunk. Mindezeket felhasználva megtaláljuk a kapcsolatot az ere-deti és az elforgatott rendszerbeli frekvenciák között, majd végül ezt felhasználva a forgatás szögétis megkapjuk. Egy egyszerubb mennyiség, pl.cos2 χ összehasonlításával látjuk, hogy ez megegye-zik a korábban kapott eredménnyel. Az eredményeimet az alábbi egyenletek foglalják össze:

Ω2 = ω′21 cos2 χ+ ω′2

2 sin2 χ (4.19a)

ω2 = ω′21 sin2 χ+ ω′2

2 cos2 χ (4.19b)√

m

M

ω21 − ω2

2

ω′21 − ω′2

2

= sinχ cosχ (4.19c)

A (4.19a) és (4.19b) egyenletekbol kiderül, hogyω′21 − ω′2

2 =Ω2 − ω2

cos2 χ− sin2 χés így

m

M

ω21 − ω2

2

Ω2 − ω2(cos2 χ− sin2 χ) = sinχ cosχ (4.20)

adódik.Négyzetre emelés után egy másodfokú egyenletet kapunkcos2 χ-re, pont erre vagyunk kíváncsiak.Ennek megoldásai:

cos2 χ± =1

2

1− 4l2

4l2 + 1

(4.21)

ahol

l2 =m

M

(ω21 − ω2

2)2

(Ω2 − ω2)2. (4.22)

Fejtsük ki acos2 χ+ megoldást:

cos2 χ+ =1

2

1 +(Ω2 − ω2)

(Ω2 − ω2)2 + 4m

M(ω2

1 − ω22)

2

. (4.23)

Hasonlítsuk össze ezt a kifejezést a (4.4a) egyenletben felírt összefüggéssel:

cos2 χ =1

2

(

1 +Ω2 − ω2

u

)

=1

2

1 +

Ω2 − ω2

[

(Ω2 − ω2)2 + 4m

M

(

ω21 − ω2

2

)2]1/2

(4.24)

Tehát a kétféle megoldás ugyanarra az eredményre vezet.

Page 24: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

20

Page 25: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

5. fejezet

Külso erotérbe helyezett kétatomosmolekula kvantuminterferenciája

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy külso erotérben mozgó kétatomos molekula tömegkö-zépponti mozgásához tartozó hullámfüggvényt hogyan befolyásolja az atomok relatív mozgásánakkvantumállapota. A külso erotér eltéroen hat a molekulát alkotó atomokra, ezért a tömegközép-ponti és relatív mozgás csatolttá válik.

Jelölje most|n1, n2〉 a csatolatlan rendszer (a molekula atomjainak tömegközépponti-, ésrelatív mozgása) sajátállapotait,|n′1, n′2〉 pedig a csatolt és diagonalizált rendszer sajátállapotait.Szeretnénk kifejteni az eredeti|n1, n2〉 állapotokat a|n′1, n′2〉 bázisvektor rendszerben; ehhezmeg kell határoznunk a〈n′1n′2|n1n2〉 kifejtési együtthatókat.

Feltételezzük, hogy a molekula állapotat = 0-ban kifejtheto a|00〉, |01〉, |10〉, |11〉 bázison.Elsoként meg fogjuk határozni a molekula állapotvektorának idofejlodését. Ehhez szükségünk vana következo kifejtési együtthatókra

c′n′

1,n′

2

=∑

n1,n2

cn1,n2〈n′1, n′2|n1, n2〉. (5.1)

Az átfedések kiszámításához felhasználom a korábban már említett Hermite-polinomokat tartal-mazó sajátfüggvényeket, így a skaláris szorzás integrálással számítható. A konjugálás elhagyható,mivel valós függvényekkel dolgozunk. Az〈n′1n′2|n1n2〉 átfedésre kapjuk

1

π

∆x′1∆x′2

∆x1∆x2

1√2n1n1!

1√2n2n2!

1√

2n′

1n′1!

1√

2n′

2n′2!

∫ ∞

−∞

Hn[q1(q′1q

′2)]Hn[q2(q

′1, q

′2)]

×Hn(q′1)Hn(q

′2) exp

(

−q1(q′1, q

′2)

2

2

)

exp

(

−q2(q′1, q

′2)

2

2

)

exp

(

−q′21

2

)

exp

(

−q′22

2

)

dq′1dq′2,

(5.2)

aholqi = xi/∆xi, valamint aqi koordinátákat aq′j függvényeként adjuk meg (lásd a (4.6) transz-formáció inverze). Ez a képlet adja tetszoleges kétmódusú állapotok kifejtését az új bázison. Mintmár említettem, két könnyen kezelheto állapotot fejtek ki a diagonális Hamilton bázisán. Kezdjükrögtön aΨ00 ésΨ0′0′ hullámfüggvények átfedésének kiszámításával. A 0. Hermite-polinom 1, ígyezt nem kell beírnunk, csak az exponenciálisok számítanak.

∫ ∞

−∞

Ψ0′0′Ψ00dq′1dq

′2 =

1

π

∆x′1∆x′2

∆x1∆x2

∫ ∞

−∞

exp(−aq′21 ) exp(−bq′22 ) exp(2cq′1q′2)dq′1dq′2, (5.3)

21

Page 26: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

22

ahola, b, c az exponenciálisok összevonásából kapott szorzófaktorok:

a =1

2

(

cos2 χ∆x′21∆x21

+sin2 χ∆x′21

∆x22+ 1

)

,

b =1

2

(

sin2 χ∆x′22∆x21

+cos2 χ∆x′22

∆x22+ 1

)

,

c =1

2sinχ cosχ

(

∆x′1∆x′2

∆x21− ∆x′1∆x

′2

∆x22

)

. (5.4)

Az integrált átalakítva kihasználhatjuk a változók függetlenségét, eloször az egyikre integrálunk amásikat konstansként kezelve, majd elvégezzük a megmaradóintegrált is. Aexp() alak két olyanformában írható fel, melyekkel könnyu elvégezni az integrálásokat és amelyek ekvivalensek.

exp

[

−a(

q′1 −c

aq′2

)2]

exp

[

−q′22(

b− c2

a

)]

= exp

[

−b(

q′2 −c

bq′1

)2]

exp

[

−q′21(

a− c2

b

)]

.

(5.5)

Ezt felhasználva:

1

π

∆x′1∆x′2

∆x1∆x2

∫ ∞

−∞

exp

[

−a(

q′1 −c

aq′2

)2]

exp

[

−q′22(

b− c2

a

)]

=

∆x′1∆x′2

∆x1∆x2

1√ab− c2

(5.6)

eredményre jutunk. Eloszörq1-re integrálva egy eltolt Gauss-görbével van dolgunk, majda q2-reintegrálandó tag következik, mely szintén Gauss típusú. Épp ezért nagyon könnyu az integrálokelvégzése, hiszen használhatjuk a következo összefüggést:

∫ ∞

−∞

exp(−αx2)dx =

π

α. (5.7)

Hasonlóan számítható ki a többi kifejtési együttható is, azonban sokkal könnyebben meg lehetkapnioket az alábbi rekurziós összefüggések [5] alkalmazásával:

〈n′1 + 1, n′2|n1, n2〉 = (2P11 − 1)

[

n′1n′1 + 1

]1/2

〈n′1 − 1, n′2|n1, n2〉

+ 2P12

[

n′2n′1 + 1

]1/2

〈n′1, n′2 − 1|n1, n2〉

+ 2R11

[

n1n′1 + 1

]1/2

〈n′1, n′2|n1 − 1, n2〉

+ 2R12

[

n2n′1 + 1

]1/2

〈n′1, n′2|n1, n2 − 1〉. (5.8)

〈n′1, n′2 + 1|n1, n2〉 = P12

[

n′1n′2 + 1

]1/2

〈n′1 − 1, n′2|n1, n2〉

+ (2P22 − 1)

[

n′2n′2 + 1

]1/2

〈n′1, n′2 − 1|n1, n2〉

+ 2R21

[

n1n′2 + 1

]1/2

〈n′1, n′2|n1 − 1, n2〉

+ 2R22

[

n2n′2 + 1

]1/2

〈n′1, n′2|n1, n2 − 1〉. (5.9)

Page 27: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

fejezet 5. Külso erotérbe helyezett kétatomos molekula kvantuminterferenciája 23

A P mátrix definíciója:

P =1

ω′1([ω2 + ω′

2] + [ω1 − ω2] sin2 χ) 1

2

ω′1ω

′2(ω1 − ω2) sin 2χ

12

ω′1ω

′2(ω1 − ω2) sin 2χ ω′

2([ω1 + ω′1]− [ω1 − ω2] sin

2 χ)

, (5.10)

valamintR mátrix definíciója:

R =1

ω1ω′1(ω2 + ω′

2) cosχ −√

ω1ω′2(ω2 + ω′

1) sinχ

ω2ω′1(ω1 + ω′

2) sinχ√

ω2ω′2(ω1 + ω′

1) cosχ

, (5.11)

ahol∆ = (ω1 + ω′

1)(ω2 + ω′2) + (ω1 − ω2)(ω

′1 − ω′

2) sin2 χ

A rekurzió két-pontos, azaz az pl.n′ + 1-dik átfedés kiszámításához szükséges azn′ ésn′ − 1ismerete.

Visszatérve a|00〉 állapot kifejtésének meghatározására, a rekurziós relációk használatáhozszükség van még aΨ00 hullámfüggvény és aΨ0′1′ valamintΨ1′0′ bázisfüggvények közötti át-fedések kiszámítására. Ezekben a tagokban már megjelenik az 1. Hermite-polinom, tehát nemtisztán Gauss-típusú integrálokat kapunk. Egy idore hanyagoljuk el a konstans szorzófaktorokat,és gondoljuk végig, mit is kapunk erre a két integrálra:

∫ ∞

−∞

q′1 · exp[

−b(

q′2 −c

bq′1

)2]

exp

[

−q′21(

a− c2

b

)]

dq′1dq′2 (5.12a)

∫ ∞

−∞

q′2 · exp[

−a(

q′1 −c

aq′2

)2]

exp

[

−q′22(

b− c2

a

)]

dq′1dq′2 (5.12b)

Érdemes az elsoben aq′2-re, a másodikbanq′1-re integrálni eloször. Így egy szorzó és egy Gaussmarad. Vegyük észre, hogy ez nem más, mint a Gauss rész deriváltja konstans erejéig. Az integrá-lást elvégezve így nullát kapunk, azaz〈1′0′|00〉 = 〈0′1′|00〉 = 0. Felhasználva az elobb kiszámolt3 mátrixelem értékét és ismerve a frekvenciákat, az (5.8) és(5.9) rekurziós összefüggések alkal-mazásával meghatározhatjuk a többi mátrixelemet is.

A |01〉 állapotvektor kifejtésének meghatározásához szükségünkvan a〈0′0′|01〉, 〈0′1′|01〉,〈1′0′|01〉 átfedésekre, majd a rekurziós összefüggésekkel kapjuk mega többi átfedést. A〈0′0′|01〉 = 0 a korábbi gondolatmenetünk alapján. Az (5.8) alapján kapjuk

〈0′1′|01〉 = 2R12〈0′0′|0, 0〉. (5.13)

Végül az (5.9) felhasználásával

〈1′0′|01〉 = 2R22〈0′0′|0, 0〉. (5.14)

Az |10〉 és |11〉 bázisvektorok kifejtését a|n′1n′2〉 bázison a fentiekhez hasonlóan lehet meg-kapni.

A molekula idofejlodését ezek után a

|Ψ(t)〉 =∑

n′

1n′

2

c′n′

1n′

2

e−i(ω′

1n′

1+ω′

2n′

2)t|n′1n′2〉 (5.15)

kifejezés adja meg, ha a kezdeti állapot koherens szuperpozíció.Elso példaképpen tekintsük a

|Ψ(0)〉 = 1

2(|0〉+ |1〉) ⊗ (|0〉 + |1〉) (5.16)

Page 28: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

24

5.1. ábra. A (5.16) állapothoz tartozóP (Q, q) eloszlás az ido függvényében.

kiindulási állapotot. Mind aQ, mind aq módusokban az alap és elso gerjesztett rezgési állapot szu-perpozíciója található. A dinamikát az (5.15) képlet alapján lehet megkapni. Az eredmény szem-léltetése érdekében aP (Q, q) = |〈Q, q|Ψ(t)〉|2 eloszlást szeretnénk ábrázolni. Ezt meg tudjuk úgykapni, hogy az (5.15) egyenletbol kiszámítjuk a hullámfüggvényt olymódon, hogy a|n′1n′2〉 bázis-vektorokat helyettesítjük aΨ(q′1, q

′2) bázisfüggvényekkel. A (4.6) transzformáció felhasználásával

kapjuk

P (Q, q) = |〈Q cosχ+ q sinχ,−Q sinχ+ q cosχ|Ψ(t)〉|2. (5.17)

Az idofejlodést illusztrálja az 5.1. ábra (a szakdolgozat mellékletét képezo CD-n a Psi2cohsup.avimutatja az idofejlodést). Az ábrán látható, hogy mind aQ, mind aq módusokban oszcillál a mo-lekula.

Page 29: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

fejezet 5. Külso erotérbe helyezett kétatomos molekula kvantuminterferenciája 25

5.2. ábra. A (5.18) állapothoz tartozóP (Q, q) eloszlás az ido függvényében.

Második példaképpen tekintsük a következo részben inkoherens keverék kiindulási állapotot:

|Φ0〉 =1√2(|0〉+ |1〉) ⊗ |0〉, |Φ1〉 =

1√2(|0〉+ |1〉) ⊗ |1〉,

ˆ(0) =1

2[|Φ0〉〈Φ0|+ |Φ1〉〈Φ1|], (5.18)

azaz aQ módusban koherens szuperpozíció, míg aq módusban inkoherens keverék található. Azállapot idofejlodését illusztrálja az 5.2. ábra (a CD-n a Psi2mixed.avi a file). Ebben az esetben ismegfigyelheto oszcilláció mindkét módusban, azonban a hullámfüggvény nem lokalizálódik olyanmértékben, mint a koherens szuperponált állapot kiindulásesetén. Egy interferencia kísérletbenennek megfigyelheto következménye lenne. Így arra a konklúzióra jutottunk, hogy a molekulacsatolt belso és tömegközépponti dinamikája esetén a tömegközépponti mozgáshoz tartozó va-lószínuségeloszlás alakját befolyásolja a molekula belso dinamikája. Természetesen aQ várhatóértékének függetlennek kell lennie a belso állapottól.

Page 30: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

26

Page 31: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

6. fejezet

Összefoglalás

Dolgozatomban kétatomos molekula dinamikáját vizsgáltamabban az esetben, amikor egykülso erotér hat a molekulát alkotó atomokra. Megmutattam, hogy ha az erok nagysága különbözo,akkor a molekula belso és tömegközépponti mozgása csatolttá válik. Meghatároztam a csatolt újrendszer normál rezgési módusait és a rezgések frekvenciáit. Megvizsgáltam a molekula hullám-csomagjának idofejlodését kétféle kezdeti állapotból kiindulva: 1. koherens szuperponált állapotmind a relatív és tömegközépponti módusokban; 2. koherens szuperponált állapot a tömegközép-ponti módusban, míg inkoherens keverék a relatív rezgési módusban. Azt találtam, hogy a tömeg-középponti mozgáshoz tartozó hely szerinti valószínuségeloszlás függ a molekula belso rezgésiállapotától. Így a belso kvantumállapot hatással van a molekula tömegközépponti hullámcsomag-jának interferenciájára is.

27

Page 32: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

28

Page 33: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

Irodalomjegyzék

[1] Geszti Tamás:Kvantummechanika, (TYPOTEX, Budapest, 2007).

[2] Nagy Károly:Kvantummechanika, (Tankönyvkiadó, Budapest).

[3] Stephen M. Barnett, Paul M. Radmore:Methods on Theoretical Quantum Optics, (ClarendonPress, Oxford, 1997).

[4] M.O. Scully and M.S. Zubairy:Quantum Optics(Cambridge University Press, 1997).

[5] E.V. Doktorov, I.A. Malkin, and V.I. Man’ko:Dynamical Symmetry of Vibronic Transitions inPolyatomic Molecules and the Franck-Condon Principle; J. Mol. Spect.56, 1-20 (1975).

[6] Z. Kis, J. Janszky, P. Adam, An. V. Vinogradov, T. Kobayashi: Entangled Vibrational Statesin Polyatomic Molecules, Phys. Rev. A54, 5110 (1996).

29

Page 34: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

Irodalomjegyzék 30

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni témavezetom, Kis Zsolt segítségét a szakdolgozat elkészítésé-ben, valamint a szimulációk megírásában. Köszönöm továbbá, hogy felkeltette érdeklodésemet atéma iránt és új ismeretekkel gazdagított, melyek lehetové tették számomra a kvantummechanikamélyebb megértését.

Page 35: Fizika BSc szakdolgozatfizweb.elte.hu/download/Fizika-BSc/!BSc-Szakdolgozatok/...Ábrók Levente Molekulák de Broglie hullámának terjedése Fizika BSc szakdolgozat Ábrók Levente

Nyilatkozat

Név: Ábrók LeventeELTE Természettudományi Kar, szak: Fizika BScETR azonosító:ABLQAAT.ELTESzakdolgozat címe:Molekulák de Broglie hullámának terjedése

A szakdolgozatszerzojeként fegyelmi felelosségem tudatában kijelentem, hogy a dolgozatomönálló munkám eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások és idézések standardszabályait következetesen alkalmaztam, mások által írt részeket a megfelelo idézés nélkül nemhasználtam fel.

Budapest 2011. június 6.

31