Försvarsmaktens stöd till polisen

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Frsvarsmaktens std till polisen

  1/2

  1

  Svensk frfattningssamling

  Lagom Frsvarsmaktens std till polisen vidterrorismbekmpning;

  utfrdad den 18 maj 2006.

  Enligt riksdagens beslut1 freskrivs fljande.

  1 I denna lag finns bestmmelser om Frsvarsmaktens std till polisenvid terrorismbekmpning i form av insatser som kan innebra anvndning avvld eller tvng mot enskilda.

  Rikspolisstyrelsen fr begra sdant std om1. stdet behvs fr att frhindra eller p annat stt ingripa mot en hand-

  ling som kan utgra brott enligt lagen (2003:148) om straff fr terroristbrott,2. ingripandet krver resurser av srskilt slag som polisen inte har tillgng

  till, och3. regeringen har lmnat sitt medgivande.Regeringens medgivande behvs inte i sdana brdskande fall som kan

  innebra fara fr mnniskors liv eller hlsa eller fr omfattande frstrelseav egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrtta regeringen omstd har begrts utan regeringens medgivande. Drefter skall regeringenprva huruvida beslutet att begra std skall undanrjas eller best.

  2 Frsvarsmakten skall ge std om den har resurser som r lmpliga ochdet inte medfr synnerligt hinder i myndighetens ordinarie verksamhet.

  3 En enhet inom Frsvarsmakten som ger std enligt denna lag skall stunder befl av en militr chef. Nr en stdinsats grs, skall enheten och dess

  chef st under direkt ledning av polisen.

  4 Vid en stdinsats fr endast sdan personal frn Frsvarsmakten somhar lmplig utbildning och erfarenhet fr uppgiften medverka. Frsvarsmak-ten skall se till att den medverkande personalen har ndvndig kunskap omde srskilda frhllanden som kan glla fr uppgiften.

  5 Den som tillhr Frsvarsmaktens personal och som uppfyller de kravsom freskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestmmer ifrga om tjnstestllning och kvalifikationer i vrigt har de befogenheter

  som en polisman har enligt polislagen (1984:387) nr han eller hon deltar ien stdinsats som sker med std av denna lag. Han eller hon har ocks vid en

  1 Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17, rskr. 2005/06:242.

  SFS 2006:343

  Utkom frn trycketden 31 maj 2006

 • 7/29/2019 Frsvarsmaktens std till polisen

  2/2

  2

  SFS 2006:343

  Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00Elanders Gotab, Stockholm 2006

  stdinsats samma befogenhet som en polisman att gripa personer enligt24 kap. 7 frsta stycket rttegngsbalken. Vid utvandet av dessa befogen-heter gller vad som freskrivs i 8 polislagen om behov och proportionali-tet.

  6 Den som fullgr grundutbildning eller repetitionsutbildning med total-frsvarsplikt r skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om fr-

  utsttningarna i 5 kap. 3 lagen (1994:1809) om totalfrsvarsplikt r upp-fyllda. Han eller hon fr inte anvndas fr uppgifter som kan medfra en inteobetydlig risk fr att han eller hon kommer att skadas.

  7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestmmer meddelarnrmare freskrifter om verkstlligheten av denna lag.

  Denna lag trder i kraft den 1 juli 2006.

  P regeringens vgnar

  BOSSE RINGHOLMTHOMAS BODSTRM(Justitiedepartementet)