Garezera ziņas #1 2012. gada 9. augustā raganu pētīšana, bet raganas tēma tika aprakta ar akmeņiem. Akmeņi var būt sīki, vai ... Cik citus Jāņus Lejiņus tu zini vai pazīsti?

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Garezera ziņas #1 2012. gada 9. augustā raganu pētīšana, bet raganas tēma tika aprakta ar...

 • Sveicinti 31. 3x3 nometn Gaezer! Skaistaj svtdienas pcpusdien ierads pri par 140 dalbnieku no 11 ASV pavalstm un 2 rzemm.

  gada folkloras ievirzes vadtja specialitte ir raganu ptana, bet raganas tma tika aprakta ar akmeiem. Akmei var bt ski, vai tie var bt dii, atspoguojot cilvkus. Akmens ir noteikts, uz akmea var paauties. Vai uz mums ar var paauties?

  Ku un kas

  No kurienes ms akmentii esam atvluies?

  No Latvijas...............10

  No Kanadas........................10

  No ASV................................................124

  Miigna 35 Indina 6

  Illinoja 31 Kalifornija 3

  Viskonsna - 15 Kentakija 1

  Minesota 14 Teksasa 1

  Merilande 9 Vaingtona 1

  Ohaijo 8

  KOPSKAITS 144

  Populrkie 3x3 priekvrdi

  Trs paaudzes 3x3 dalbnieki velk karogu. Rokdarbu vadtja Zinta Enzelia, meita Larisa Kai un mazmeita Vizma ar brli Zinti.

  Mra 8 Jnis 6 Zinta 5

  Lga 4 Anita 3 Maija 3

  2012. gada 9. augustGarezera zias #1

 • Saruna ar Jni Lejiu

  Jautjumus uzdevis Juris Jauntirns

  v Kas ir Jnis Leji?

  Latvieu rakstnieks

  v Cik citus Jus Lejius tu zini vai pazsti?

  Jnis Leji akteris, rakstnieks (Boston), Jnis Leji (radinieks) un brlns Andris Jnis Leji.

  v Literatra vai vsture?Literatra un vsture kop.

  v Kpc triloija?Bija materils trim grmatm un vl trijm.

  v Vai Aleksandrs Grns Tevi iespaidoja? N, literatra.

  v Kd krs Tu pasauli krsotu?Za.

  v Kas Tev patk Latvijas mzik?Populr mzik Imants Kalni.

  v Kas Tev patk rpus Latvieu mzikas?

  Mocarts, Paganini, dienvidamerikas mzika (Indiu/Spu mzikas kombincija).

  v Tavs mkais dziedtjs?Ieva Akurtere un Latvieu sievieu balsis.

  v Kas btu Tavs idelais darbs?Rakstniecba, ja ar to vartu maizi nopelnt.

  v Vai Latviei mcs no savas vstures?

  Dieml nemcs, bet es ceru to iespaidot.

  v Kur Tu dzvosi pc karjeras noslguma?

  Tikai Latvij

  Gaezera 3x3 iei# # # # # # # # # # 2

  v Vai Latvieu politii strd sev vai savai valstij?

  Latvieu politiiem biei vien trkst savas gribas un savas stjas jeb pacieas.

  v Kda ir demokrtija Latvij?Nepastv.

  Literatra - vada Jnis Leji

  Bevernas stalt pilTlivaldis valdjaVia slava tlu, tluVis zem izpauds..

  Literatras ievirz ogad izveidojas divejda veida lekciju zari. Pirmais, kuu vada Jnis Leji, ir par literatru un vsturi. Otrs zars, kuu vada Virdnija Lejia ir par vias darbu filmanas lauk .Ja Lejia 10 gadu garuma lieldarbs par slaveno Tlavas karli Tlivaldi ir grmata Zmogs sarkan vask ; romns trs das Bri, Kni un Rnas. Jnis paskaidro kpc ju`s vajadzbu saraksat o grmatu. Vi saka: Stvot muzej pie atjaunotajiem 11. gadsimta trpiem un rotm, brnjos. Redzju karau ciengu skaistumu, bet man >ka sts?ts par dzvi nolojams,dmu pilns bdis, par savstarpju ildoanos, meloanu un zaganu. Tad es brnjos par dgajiem karotjiem vikingiem, kas spja pakaut vai visas Eiropas piekrastes un lielos Krievzemes upju ceus, kamr msu tvutvu zemi vikingiem ncs apiet ar lkumu. Bet man >ka sts?ts par neorganiztm cil?m, kas alla kdam maksjuas paklausbas meslus.Es brnjos par ierou un rotu bag?bu, ko msu seni lika kapos savjiem, Visaul aizejot. Par milzgo sudraba daudzumu kds bija apgrozb baltu un igauu zems. Bet man >ka sts?ts par

 • audm, kas, kuim pardo>es , drzmjuies krastmal un priecjuies par roznm vai pogm. Kas nezinjui nedz skaitus, nedz rakstus, nedz kdas mrvienbas.

  Man >ka sts?ts par mu tlu godanu un skstu tumsbu, kas valdjusi msu senu galvs un dvsels. Bet es lasju msdienu zintnieku esejas par citu tautu tkstogadgm zinanm, par smalko Indras ?klu, kas nesaraujami saista un vieno i>n visu ai Pasaul. Un atkal brnjos par msu tautas dziesmu tumsongo enialit>.

  Pilna Mras istabiaSku mazu puluKad es vienu papoju,Visi ldzi kustjs.

  Tad es sapratu, ka esmu baudjis vien nolojamas drupatas no citu klta vakariu galda un dzirdjis vien vras atbalsis no viu nevrgajm sarunm. Es turpinju p?t un meklt, ldz sku atcer>es. Es gribu pats savas dzres kurs par m> un tvu, par asinsradiem cauri paaudzm run, k piekljas. Ciendami un apbrnodami

  Tlivaldis valda laik, kad ar `rgou paldzbu Tlav, Igauu zems un Lbu zem sk ieras`es kris`eu priesteri, ar nolku krisat pagnus. Viiem ldzi atbrauc ar karavri. Rodas pieprasjumi ataut celt bazncas un `rgou stas.

  Grmat Zmogs sarkan vask `ek pardta Tlavas ca par savu pastvanu un neatkarbu un milzgajam grabm nosargt savas robeas gan no Novgorodas gan Rgas. Bet is romns nav

  `kai par kariem un sveinieku vilabm , tas ir ar par cilvcisku Tlivaldi- valdnieku ar vism cilvciskm jtm un prdzvojumiem. Roman`sku mlesabu, sirdsspm, vilanos, pienkuma apziu, kad valsts stv pirm viet.u.c.

  Virdnija Lejia filmjusi dzimtas

  sgu Liktea Ldumnieki. T rdta Latvijas TV 56 srijs. Dokumentlas lielfilmas par msu inteliences digariem:

  Krlis SkalbeTvzemei un brvbai, Emls Melngalvis Nebaidies, nezinsi cik dzi, Rainis Es mlai `cju, ne ienaidbai, Anda Lce Pateikt un pateik`es, Paslpes ar Mareri Zariu, Mariss Vtra Latvija toreiz , Jnis Poruks Mgais pu zvejnieks Alfrds Dziums Vienas vasaras zieds 6 srijs u.c.

  Nkotnes lielk iecere abiem Lejiiem ir lielfilma Zmogs sarkan vask Viu cerba stenot o paskumu ir ar Fonda Zmogs sarkana vask ienkoo ziedojumu paldzbu.

  Kuri vlas: Grmatu Zmogs sarkan vask var pasat no Gvido Ziluzis izdevniecbas ( sidrabacs@ inbox.lv) Konts :Swedwbanka LV60HABA0551033455595, MULTIKONTS, Mrsraga iela 5-7, LV 1002, Rga, Latvia

  Gaezera 3x3 iei# # # # # # # # # # 3

 • Politikas ievirzeogad o ievirzi vada Jnis Peniis, ilggadjais s ievirzes vadtjs, un Jnis Kukainis, PBLA valdes prieksdis. Pdjos divos 3x3 politikas ievirze nodorbojs galvenokrt ar 10. un 11. saeimas vlanm.

  Tagad vars pievrsties citiem tematiem, to starp problmm, kum Latvijas valdba un politii nebija pievrusui nopietnu uzmanbu, k emigrcijai, zemajai dzimstbai, dubultpersonbai un

  Latvijas valsts ekonomiskai attstbai. Neaizmirsts ar valsts nkotnes attstbas plnus.

  ievirze izces ar lielu dalbnieku ldzdalbu un vis visum veselgu pretju uzskatu atzanu. Ceram, tas ar t turpinsies, kad prrunsim tdus tematus k valsts presidents Andris Brzi, eurozona, propogandas kar ar Krieviju, reionals partijas un pavaldbu vlanas, valsts financejumi lieliem paskumiem (okupcijas muzejs) un propogandas ka ar Krieviju.

  Gaezera 3x3 iei# # # # # # # # # # 4

 • Latvisk virtuve - vada Elga Pone

  Latvisk virtuve satiekas Saulgrieu virtuv katru rtu no 9:00 11:45. Pc sas iepazans sples, msu pieredzo un enerisk vadtja, Elga Pone, lika visas pie darba!

  Kamr slsdens vrijs guru skbanai, Elga uz galda izlika tupeus kuus sagriezm un uzvrjm. Kamr tupei vrjs, sakapjm locius un dilles. alojm, prasjm jautjumus, smjmieskarstos, mkstos tupeus iebruas bod, pievienojm sakaptos locius, dilles, standziu sviestu, skbo krejumu, yogurtu un panias. T smara, t smara! Skde, ka ir jgaida 2-3 dienas pirms bs gatava anai. Likm zupu ledusskap.

  Bet, vl tak jskb guri! Iemcjamies, ka dzi katl jeb bod guri, dilles, upeu

  lapas, jliek pa krtai (ldzgi tortes krtm, ms domjm) un vroais slsdens jlej pr virsu. Lai guri nepeldtu uz augu, Elga uzliek maisjumam virs svaru in gadjum, vi ar smagu sulas pudeli virs!

  Klas ir daas liekas mintes, par kuu laiku, Elga ieska vrt jogu seli! Nevienam nav nekas pret un ldz klases beigm, srts, sarkans selis peld divs liels bods!

  Pirmaj dien jau izrdjs, ka virtuves ievirze ir pilna ar gudrbm! Gribam ar ar jums dalties ar m gudrbm un ieteikumiem, k dzvot zak.

  citroni atraida skudras

  sidraba priekmetus var notrt ar kartupeiem jnovra kartupeus den, tad jieliek sidraba dam rkus un rotas katl, lai tos aptrtu

  ja negrib, lai guri ir rgti, nogrie galus un rv galus pret nogriezto galu kamr putojs

  lai noemtu spolu vai iploku garu no rokm, jrv rokas uz trauda nazi vai izlietni

  latviskais vrds kartupelim ir tupenis un zupai ir vira, sklas ir whey

  prgu mklu var ar sagatavot un ielikt ledusskap, lai ietauptu rganas laiku

  mellenes un zilenes nav t paa lieta!

  Var ar iegriezties msu ievirz saemt grmatu ieteikumus lasanai un dzirdt recenzijas!

  Gaezera 3x3 iei# # # # # # # # # # 5

 • Podniecba

  Gundega Penie rpjs par to, lai mlu mcanai ir jga, nozme un ir rezultti gan lietii, gan mkslinieciski, gan praktiski. Pieredzjuie mlu mctju ir kvalificjuies par

  zeiem (arodbiedrbas terminoloija) un parasti nodarbojs ar lietdergiem projektiem k krzm, vzm un vjiem. Iescji parasti nodarbojs ar mkslinieciskiem projektiem, kui

  parasti nav jnosauc kd precz vrda, bet var lietot pat nesakargus nosaukumus. ogad kdai mceklei iznca pirmais lidojoais vis, bet, dieml, pasaules telp (kosmos) netika. Tomr NASA esot izrdjusi interesi sava budeta ierobeojumu d. Sagaidms lielks piepldumus podniecb nkoa gada 3x3.

  Rokdarbu ievirze

  Dzii un plai zinanu / izpratnes / veiksmes ststi ir dzirdti un redzti rokdarbu ievirz, ko vada Zinta Enzelia - no paas Zintas, k ar no ievirzes dalbniecm. Katrs jautjums tiek atbildts, prrunts un iztirzts, un viss Zintas teiktais ir etnogrfiski pareizs.

  Ir jauki sdt Kalniu palieven, dzirdt un sajust dabu kamr rokas akli strd un veido jebkuru projektu prievtes, cimdus, tautas trpus, u.t.t.

  Gaezera 3x3 iei# # # # # # # # # # 6

 • Trsreiztrs pasaul

  2012. gada vasar 3x3 notika:

  rij no 17. -24. jnijam, vad. Ilze Ceia. Nometne notika pie Dublinas un taj bija 83 dalbnieki, apmram 30 brni zem 18 gadiem. bija pirm 3x3 nometne rij.