Garis Panduan Pengurusan Sisa Pepejal

 • View
  295

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kitar semula

Text of Garis Panduan Pengurusan Sisa Pepejal

 • DERAF

  GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL PEMBINAAN DI TAPAK BINA

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  MAC 2013

 • Cetakan Pertama 2013

  Hakcipta

  Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamKementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

  Hakcipta Terpelihara

  Mana mana bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara

  elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu.

  Diterbitkan di MalaysiaOleh

  Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamKementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

  Tel : 03-2245 9292 Fax : 03-22459394

 • Pemberitahuan

  Garis Panduan ini hendaklah dibaca bersama sama undang undang seperti Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672), peraturan peraturan, dasar Persekutuan dan Negeri, rancangan pemajuan serta mana mana garis panduan yang melibatkan keperluan pelbagai agensi

  teknikal berkaitan.

  Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

 • ISI KANDUNGAN

  1.0 TUJUAN 1

  2.0 LATAR BELAKANG 12.1 Prinsip Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan 2

  2.2 Amalan Terbaik Di Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan 2

  2.2.1 Pencegahan dan Pengurangan Sisa (Avoidance and Minimization of Waste) 3 2.2.2 Guna Semula Sisa (Reuse of Waste) 4 2.2.3 Kitar Semula Sisa & Pemerolehan Semula Sisa (Recycle of Waste and Waste Recovery)

  6

  2.2.4 Pelupusan Sisa (Disposal of Waste) 72.3 Jenis Jenis Sisa Pepejal Yang Terhasil Daripada Aktiviti Pembinaan 8

  3.0 DEFINISI 10

  4.0 SKOP 12

  5.0 PANDUAN PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL PEMBINAAN (PPSB)

  13

  5.1 Tujuan Penyediaan PPSB 135.2 Jenis Dan Kriteria Penyediaan PPSB 135.3 Kaedah Menganggar Kuantiti Janaan Sisa Pepejal Pembinaan 14 5.3.1 Formula Anggaran Janaan Sisa Pepejal Pembinaan 14 5.3.2 Kuantiti Janaan Sisa Pepejal Pembinaan Bagi Pembinaan Bangunan

  Kediaman Dan Bangunan Komersial Dan Institusi

  15

  5.3.3 Kuantiti Janaan Sisa Pepejal Pembinaan Bagi Projek Kejuruteraan Awam Atau

  Pembinaan Infrastruktur

  15

  5.3.4 Faktor Pengubah 165.4 Mekanisma Pemantauan Terhadap Pelaksanaan PPSB 17

  6.0 PENYEDIAAN TEMPAT PENGASINGAN DAN PENGUMPULAN, TEMPAT PEMUNGUTAN DAN TONG UNTUK SISA PEPEJAL PEMBINAAN DI TAPAK BINA

  18

  6.1 Menyediakan Tempat Pengasingan Dan Pengumpulan 186.2 Menyediakan Tempat Pemungutan 19

  i

 • 6.3 Menyediakan Tong Untuk Pemungutan Sisa Pepejal 22 6.3.1 Tong untuk Sisa Pepejal Pembinaan 22 6.3.2 Tong untuk Sisa Baki (Sisa makanan dari kantin dan rumah pekerja) 22 6.3.3 Keperluan Tong Kitar Semula di Pejabat Tapak 236.4 Melantik Kontraktor Pemungutan Sisa Pepejal Berlesen (KPSB) 24

  7.0 PENUTUP 24

  ii

 • SENARAI JADUAL

  Jadual 1 : Contoh Sisa pepejal pembinaan yang boleh dijana mengikut kategori pembangunan

  dan fasa fasa pembinaan.

  8

  Jadual 2 : Komposisi sisa pepejal pembinaan 9

  Jadual 3 : Peratus anggaran janaan Sisa Pepejal Pembinaan mengikut jenis sisa dan kategori

  bangunan

  15

  Jadual 4 : Jadual faktor pengubah (Conversion Factor) Mengikut Jenis Sisa Pepejal Pembinaan 16

  Jadual 5 : Bilangan dan kapasiti tong MGB untuk sisa pepejal baki yang diperlukan mengikut

  bilangan pekerja yang tinggal di tapak bina dan tidak tinggal di tapak bina

  23

  SENARAI RAJAH

  Rajah 1 : Hirarki pengurusan sisa pepejal 2

  Rajah 2 : Contoh tempat pengasingan dan pengumpulan sisa yang lengkap dengan label

  mengikut jenis sisa

  19

  Rajah 3 : Contoh lokasi dan ciri -ciri keselamatan tong di tempat pemungutan di laluan orang

  ramai

  20

  Rajah 4 : Contoh lokasi dan ciri -ciri keselamatan tempat pemungutan di dalam kawasan tapak

  bina

  21

  Rajah 5 : Contoh pelan susunatur tapak yang terancang dari aspek pengurusan sisa pepejal

  pembinaan

  21

  iii

 • SENARAI FOTO

  Foto 1 : Masalah pembuangan sisa pepejal pembinaan secara haram 2

  Foto 2 : (a) Contoh penyimpanan bahan pembinaan yang kemas dan sistematik

  (b) Contoh penyimpanan bahan pembinaan yang tidak teratur

  3

  Foto 3 : a) & b) Contoh pengasingan sisa pepejal pembinaan di tapak bina 4

  Foto 4 : a) Contoh kayu formwork untuk acuan kerja kerja konkrit diguna semula seoptimum

  mungkin sebelum dilupuskan

  (b) sisa konkrit diguna semula sebagai bahan tambakan untuk pembinaan jalan.

  5

  Foto 5 : a) Contoh kaedah deconstruction - Kekuda bumbung di tanggalkan

  (b) Kayu- kayu ditanggal dan disusun di tapak sebelum digunakan semula.

  6

  Foto 6 : Contoh sisa logam dan sisa konkrit dikitar semula kepada produk yang lebih bernilai

  tinggi.

  7

  Foto 7 : Contoh Sisa Baki Pembinaan 7

  Foto 8 : Projek pengubahsuaian, pembinaan baru, perobohan dan pembinaan infrastruktur 12

  Foto 9 : a) Tong RORO diletakkan di tempat yang tidak dibenarkan termasuk di laluan siar kaki.

  b) Lokasi perletakan Tong RORO yang betul

  19

  Foto 10 : (a) Contoh Tong Roll-On Roll-Off (RORO)

  (b) Contoh tong jenis Mobile Garbage Bin (MGB)

  22

  Foto 11 : Contoh tong kitar semula 23

  iv

 • SENARAI LAMPIRAN

  Lampiran 1 : Senarai sisa pepejal pembinaan yang boleh diguna dan dikitar semula

  Lampiran 2 : (A) Contoh Format dokumen Perancangan Pengurusan Sisa Pepejal (A)

  (B) Contoh Format dokumen Perancangan Pengurusan Sisa Pepejal (B)

  Lampiran 3 : (A) Contoh dokumen Perancangan Pengurusan Sisa Pepejal (A) yang lengkap diisi

  (B) Contoh dokumen Perancangan Pengurusan Sisa Pepejal (B) yang lengkap diisi

  Lampiran 4 : Contoh pengiraan kuantiti janaan sisa pepejal pembinaan

  v

 • 1.0 TUJUAN

  Garis panduan ini disediakan bagi membantu pemaju dalam membuat perancangan pengurusan sisa

  pepejal pembinaan yang memfokuskan kepada keperluan penyediaan dokumen perancangan

  pengurusan sisa pepejal pembinaan (PPSB), pemilihan lokasi dan kaedah penyediaan tempat

  pengasingan dan pengumpulan sisa pepejal, penyediaan tempat pemungutan sisa pepejal dan

  penyediaan tong. Garis panduan ini juga dilengkapi dengan panduan kiraan anggaran penjanaan sisa

  pepejal pembinaan dan juga contoh - contoh lukisan bagi memberikan panduan yang lebih jelas dan

  lengkap.

  Selain itu juga, garis panduan ini akan digunakan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan

  Pembersihan Awam (PPSPPA) untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa

  Tempatan (PBT) dan agensi agensi teknikal yang lain dalam mempertimbangkan keperluan

  pengurusan sisa pepejal pembinaan bagi sesuatu pembangunan yang dicadangkan untuk

  mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal pembinaan yang menyeluruh, mesra alam dan tidak

  mencemarkan alam sekitar

  2.0 LATAR BELAKANG

  Sektor pembinaan merupakan salah satu industri yang paling aktif di Malaysia. Secara purata,

  bilangan projek pembangunan yang dilaksanakan di Malaysia adalah berjumlah purata hampir 6000

  projek setahun dan ia menyumbang kira-kira 4.9% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

  negara. Dalam Rancangan Malaysia Ke-10, kerajaan telah memperuntukkan dana berjumlah hampir

  RM230 billion bagi perbelanjaan pembangunan yang meliputi pelbagai projek pembangunan

  infrastruktur fizikal yang meliputi kerja-kerja seperti pengubahsuaian dan penyelenggaraan aset

  kerajaan, kemudahan awam dan sebagainya. Namun, dari satu sudut yang lain pula, pembangunan

  pesat tersebut boleh memberikan impak yang serius kepada alam sekitar jika sisa yang dihasilkan

  untuk aktiviti-aktiviti tersebut tidak diuruskan dengan baik dan peningkatan penjanaan sisa yang

  semakin meningkat dari tahun ke tahun tidak dikawal. Sebagai contoh. di bandaraya Kuala Lumpur

  sahaja, sebanyak hampir 400 lokasi longgokkan sampah haram telah dikenalpasti dari tahun 2008

  hingga 2010 dan 80% daripadanya dikesan berpunca daripada pembuangan sisa pepejal pembinaan.

  Masalah tersebut kini menjadi suatu isu nasional yang menyumbang kepada pelbagai masalah alam

  sekitar serta menjadi antara punca masalah penularan penyakit epidemik termasuk denggi.

  1

  1

 • Foto 1: Masalah pembuangan sisa pepejal pembinaan secara haram

  2.1 Prinsip Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan

  Secara amnya, pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan hendaklah selaras dan merujuk kepada Dasar

  Pengurusan Sisa Pepejal Negara (DPSPN). DPSPN diperkenalkan bertujuan untuk mewujudkan

  suatu sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif dan lestari yang

  dikehendaki oleh masyarakat yang mementingkan pemuliharaan alam sekitar dan kesejahteraan

  awam. Selain itu, terdapat beberapa dasar sedia ada yang berkait rapat dengan pemeliharaan dan

  pemuliharaan alam sekitar ke arah pembangunan yang lestari termasuk Pelan Strategik Pengurusan

  Sisa Pepejal Kebangsaan 2005 dan Pelan Induk Industri Pembinaan (CIMP) oleh CIDB.

  2.2 Amalan Terbaik di Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Pembinaan

  Dalam pengurusan sisa pepejal pembinaan,

  perancangan yang teliti dan pengawalan sumber yang

  cekap merupakan faktor untuk mencapai pengurusan

  sisa

Recommended

View more >