Gejala sosial

  • View
    1.924

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Masalah Sosial Di Kalangan RemajaProf. Madya Dr. Azizi Hj. YahayaP f M d D A i i Hj. Y hUniversiti Teknologi Malaysia

2. PENGENALANMasalah salah laku pelajar semakin serius danmembimbangkan kebelakangan ini ini.Kejadian salah laku pelajar seperti bergaduh,menyerang, membunuh, membakar sekolah kb hb k k l h kerapdipaparkan diakhbar-akbar.diakhbar-Salah laku pelajar hangat diperkatakan danmendapat perhatian daripada segenap lapisanmasyarakat kerana mereka bakal pewaris danpenentu pembangunan negara 3. Pada masa lalu masalah disiplin pelajar sekolahhanya berkisar di sekitar kenakalan mereka sepertimelawan guru, melanggar peraturan kelas, tidakmemenuhi keperluan kerja sekolah, merosakkansekolahharta benda awam, ponteng sekolah, merokok,melepak tiada kekemasan diri dan sebagainya. p g yNamun sejak akhir ini tingkah laku merekasemakin berani dengan melakukan pelabagai salahg p glaku dan jenayah berat termasuklah mencederakanorang, membunuh, merogol, menyamun,menonton video lucah, berzina/berkhalwat dan/sebagainya 4. DALAM KEKALUTAN SEPERTI INI Siapakah y g harus pyangdipersalahkan?Siapakah yang harusbertanggungjawab?Bagaimanakah Boleh terjadi? g jApakah yang perlu dilakukan? 5. LATAR BELAKANG MASALAHDasar pendidikan telah digubal dan disesuaikan darimasa k semasa untuk meningkatkan mutu sistem ke t k i k tkt itpendidikan bagi memenuhi keperluan semasa dan akandatang. gKonsep dan proses pendidikan juga telah merangkumiaspek intelek, jasmani serta pembinaan akhlak yangki l k j ibikhl kmulia, berani, hormat menghormati danmemperkembangkan potensi individu hingga ke pgp ggpeingkat optimum bagi menjadikan mereka rakyat yangberguna kepada masyarakat dan negara. 6. Namun begitu keberkesanan daripada p gppendidikan y gyangdiharapkan tidak dapat membentuk sahsiah danperibadi pelajar yang diharapkan.Tanpa menuding mana-mana pihak, setiap individu mana-perlu insaf bahawa delikuensi dan keruntuhan akhlakpelajar menandakan ada kesilapan pada bahagian l j d kd k il d b h itertentu dalam pendidikan samada formal dan tidakformal.formalMasyarakat juga perlu insaf bahawa pendidikanbukanlah tugas pihak tertentu tetapi adalah amanah dantanggungjawab semua meliputi individu, ibu bapa,kepimpinan masyarakat dan negara 7. Rancangan Malaysia ke 7 (1995-2000)(1995-mencatatkan bilangan remaja pada tahun 1995k bilj d hialah kira-kira 19.2 % daripada keseluruhankira-penduduk Malaysia. d d kM l iMenjelang tahun 2020 bilangan ini akanbertambah kepada 20 juta orang.Kedudukan ini menjadikan remaja sebagai satu jj gkumpulan penting dalam meneraju masa depan gnegara.Tindakan pencegahan perlu dilakukan segerauntuk membendung lebih ramai lagi pelajarterjebak dengan keruntuhan moral. 8. Hirerki Peratusan keterlibatan salahlaku Remaja Johor Bil Jenis Salah lakuDarjah keterlibatan (%) 1 Lepak49.9 2 Bergaduh 48.8 3 Baca/tonton bahan /cerita lucah29.7 4 Bertumbuk24.6 5 Memberontak22.8 6 Vandalisme 17.9 7 Merokok16.1 8 Minumarak10.6 9 Gangsterisme8.3 10Peras ugut7.3 11Bercumbuan/khalwat6.2 12Lari dari rumah 4.9 13Pil khayal/ectacyil kh l/ 3.9 39 14Menghisap dadah/ganja 3.6 15Konsi gelap 3.2 16Persetubuhan haram1.9 19 17Melacurkan diri 1.3 18Hamil/gugurkan kandungan0.7 9. Keterlibatan Salah laku Remaja Melayu Johor BilJenis Salah Laku Keterlibatan Remaja Melayu (%)1Menghisap dadah75.92Merokok83.783 73Gangsterisme 66.74Kongsi gelap 58.55Merosakkan harta awam71.66Bercumbu/khalwat 64.47Peras ugut 76.58Memberontak58.49Baca/tonton bahan lucah73.710 Pil khayal/ectacy68.311 Bergaduh 76.712 Bertumbuk80.613 Lari rumah 75.014 Lepak76.2 10. Bilangan pesalah dibawah umur 18 tahunmengikut daerah, Negeri Johor 1997g d ,N gJ997 DaerahBilangan Pesalah % Johor Bahru 174 (32.2) Kota Tinggi 95 (17.6)Batu Pahat87(16.1)Muar55(10.2) Mersing 43(8.0) 43(8 0) Kluang40(7.4) Pontian 31(5.8) Segamat 14(0.7)Jumlah Besar539Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 11. Jadual 2.: Tangkapan juvana terlibat dengan j d jenayah tahun 1990 hih h hingga 1997 Jenis Jenayah 19901991 1992 1993 1994 1995 1996 1997Bunuh 6 717 14 12 726 26Samun 5123 60 62 51 58 68108Rogol 2825 37 50 66 70 95117Mendera 8458112112103154263357Pecah Rumah485 317482539430472399523Mencuri709 5048279699302,134 1,130 1,065Jumlah BesarJ l hB 1,363 1 363 9341,535 1,746 1,592 2,895 1,999 2,1961 535 1 746 1 592 2 895 1 999 2 196 12. Usaha membenteras gejala sosial pelajar sekolahperlu dibuat secara serius kerana iamengakibatkan kerosakan sosial danmenjejaskan kestabilan dan keharmonian sosiao- sosiao-gekonomi negara.Kesungguhan kerajaan dalam menangani gejalasosial merupakan satu usaha p ppositif untukmengawal tingkah laku pelajar.Pelbagai program dan cadangan telah diutarakang p ggdan dilaksanakan melalui seminar, diskusi danbengkel. 13. Kerajaan j ga telah mengeluarkan peruntukanjugamengel arkan per nt kanyang besar bagi menjalankan program untukremaja seperti rakan muda, Remaja Bebas Tanpa mudaAIDS (PROSTAR), Remaja Sakinah, Bina Diri g ydan sebagainya.Namun usaha yang dijalan masih dipersoalkankerana ia masih tidak mampu untukpmembendung salah laku pelajar sehinggatimbulnya cadangan untuk melaksanakanperintah berkurung kepada remaja pada waktumalam. 14. FAKTOR-FAKTOR-FAKTOR DELIKUENSI U N Faktor faktor yang mepengaruhi delikuensi pelajar. ditinjau :- p l j r diti j :-1. Faktor Ekologi Keluarga2. Sekolah3. Rakan Sebaya y4. Media massa/Internet5.5Modenisasi. Modenisasi 15. Faktor Ekologi Keluarga1. Faktor sosio-ekonomi keluarga pendapatan,sosio- pendidikan, pekerjaan pendidikan pekerjaan, Tempat tinggal, struktur tinggal keluarga.2. Penglibatan ahli k l P lib hli keluarga dalam gejala sosiald l j l i l penagihan dadah, minum arak, merokok, mencederakan orang, kaki perempuan. 16. Hubungan komunikasi dan kasih sayang kurang komunikasi dan kasih sayang.Gaya keibubapaan sokongan, dorongan ,kawalan, perhatian, pengawasan, memberi awa a , pe at a , pe gawasa , e bekebebasan, permissive (membenarkan)Pengabaian keluarga pengasinganKeruntuhan rumahtangga perceraian,perpisahan dan pergaduhan ibu bapa 17. Faktor Ekologi Sekolah1.1Tekanan yang dihadapi oleh pelajar di sekolah - tekanan guru, pembelajaran, rakan-rakan danrakan- peraturan. peraturan2. Konflik jiwa, pemberontakan batin dan rasa tidak puas hati pelajar terhadap undang-undang- undang dan dasar pendidikan menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara diluar perkara- jangkaan. 18. Faktor Rakan SebayaMenyumbang kepada berlakunya salah lakuterutama kepada pelajar-pelajar yang tercicirpelajar-dalam pelajaran dan mengalami masalah keluargaRakan sebaya boleh mencorak personalitiindividu.individuJusteru itu ibu bapa perlu tahu dengan siapaanak mereka berkawankk b k 19. FAKTOR MEDIA MASSA/INTERNET/NNInternet kesan buruk. mudah memperolehi burukmakumat/gambar berunsur negatif.Unsur ganas, seram lucah dan melalaikan ganas seram,melalaikan.Boleh menjerumuskan remaja kepada penipuandan khid akhirnya terperangkap dengan seks terutama k d kmelalui chating. 20. Faktor modenisasiProses transformasi dan sosial dalam mayarakatsebagai kesan daripada perindustrian.Masyarakat tradisional menggantikan ataumemodenkan sikap, autoriti, hubungan dannilai-nilai-nilai lama kepada nilai barubaru.Gaya hidup dan tradisi berubah kepada carahiduphid moden seiring pertumbuhan kild ii b h kilang, pusathiburan, taman-taman tema. taman- 21. FAKTOR AGAMATidak menitik beratkan agamaMengkesampingkan agama demi mengejarmodenisasiKekurangan dan kelemahan iman 22. STRATEGIKesedaran dan PengukuhanK dd Pk hSistem S kSi t Sokongan KeluargaK l 23. Kesedaran dan Pengukuhankepada keluarga ibu bapa, anak-anak danbapa anak-masyarakat secara berterusan. Programberbentuk pendidikan dan pembelajaranantaranya :-:-Terapi keluargaKemahiran keibubapaanKaunseling keluarga dan remaja 24. Sistem Sokongan Keluarga Sokongan melalui sistem pendidikan.1.1Menyediakan pusat khidmat sokongan pelajar dan kaunseling disekolah yang lebih berkesan dan proaktif2. Menyediakan program-program yang bolehprogram- membentuk sahsiah pelajar secara menyeluruh.bk hi h l jl h 25. Sokongan melalui pembiayaan kepada keluarga yang berpendapatan rendah. rendah.1. Mengenalpasti pelajar-pelajat dari golongan pelajar- yang bberpendapatan rendah. M b id d h Memberi sokongan dan dorongan berbentuk kewangan dan d moral untuk pendidikan mereka.lk didikk2. Menyalurkan bantuan modal, kemahiran atau pengetahuan kepada keluarga mereka bagi meningkatkan pendapatan 26. Sokongan Melalui sistem KomunitiBerasaskan program kemasyarakatan setempatBersama-Bersama-sama bertanggungjawab memeliharakeharmonian ahli komunitiKonsep saling memerluka dan lengkapmelengkapi. Memabantu, membimbing,e e g ap . e aba , e b b g,menasihati anak-anak remaja di dalam komuniti anak-mereka.Aktiviti kemuafakatan bagi mengeratkanhubungan kekeluargaan dan komuniti.komuniti 27. RUMUSANRemaja /pelajar merupakan aset negara, penyambungwarisan dan masa depan negara.Remaja pj pada alaf ini berhadapan dengan cabaran y gp gyangsangat hebat, berhadapan dengan teknologi danmodenisasi.Keluarga, sekolah, komuniti, pemimpin dan kerajaanharus sama-sama berganding bahu membentuk sahsiah sama-diri pelajar dari terjerumus kepada keruntuhan akhlakyang boleh memusnahkan masa depan negara. 28. SALAH SIAPA? 29. KURANG AGAMA? 30. MUNGKIN TIDAK? 31. Asyiknya 32. Kenapa? 33. Tidak Percaya? 34. Macam tak percaya! 35. Sungguh kurang Asam! 36. Kenapa? terkejut? 37. Ada orang intip? 38. Tak paham Jantan Nie 39. Hah ! Tidakkk 40. Ya Allah! ApaYang Aku lakukan 41. KESIAN 42. SEKIANSEKADAR RENUNGANSGTERIMA KASIH