536
ISMAIL KADARE GJAKFTOHTËSIA NOVELA SHTËPIA BOTUESE «NAIM FRASHËRI»

GJAKFTOHTËSIA - Skrapar · 2020. 3. 16. · ISMAIL KADARE GJAKFTOHTËSIA NOVELA SHTËPIA BOTUESE «NAIM FRASHËRI» Redaktor . s Silva e kaloi me shpejtësi sheshin e ministrive,

 • Upload
  others

 • View
  6

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • ISMAIL KADARE

  GJAKFTOHTËSIA NOVELA

  SHTËPIA BOTUESE «NAIM FRASHËRI»

 • Redaktor

 • s

  Silva e ka lo i me shpe j t ës i s h e s h i n e m i n i s t r i v e , m e -g j i tha të , k u r m b ë r r i t i t e h y r j a e m i n i s t r i s ë së s a j , i sh te p a k vonë .

  Pa e n g a d a l ë s u a r ec jen , p ë r s h ë n d e t i n ë p u n ë s i n e s h ë r b i m i t , f y t y r a e t ë cil i t m e z i da l l oh e j p a s x h a m ï t t ë p o r t i n e r i s ë d h e a s h t u , g j y s m ë m e v r a p , n i s i t ë ng j i s t e shka l lë t .

  Në k o r r i d o r i n e k a t i t t ë d y t ë d e s h u p ë r p l a s me t ë n j o h u r i n e sa j t ë d i k u r s h ë m V i k t o r Hi l ën , t ë cil in s 'e k i -s h t e t a k u a r p r e j k o h ë s h .

 • — O, s i j en i? — t h a a jo , me f r y m ë m a r r j e a k o m a të s h p e s h u a r nga n g j i t j a e s h k a l l ë v e . — Ç ' ju ka s j e l l ë k ë n -d e j ?

  A i e v ë s h t r o i m e c a s y t ë h u t u a r d h e v e t ë m t a n i S i l -v a v u r i r e n ë f y t y r ë n e t i j t ë p a r r u a r n j ë n d j e n j ë l o d h j e -j e d h e i ne rz i e .

  — Një n g a t ë r r e s ë , — ia bër i ai n ë p ë r d h ë m b ë , d u k e i s h o q ë r u a r fjalët m e n j ë lëviz je t ë do re s . — K u ë s h t ë z y -ra e z ë v e n d ë s m i n i s t r i t ?

  — Ju çoj u n e , — t h a a jo . — Ejan i . Ajo eoi p ë r p a r a , e l e h t ë s u a r që m u n d t ë l ë v i z t e . M e -

  g j i t h ë s e t a n i e t a k o n t e r r a l l ë , a s h t u s i t ë g j i t h ë t ë n j o h u -r i t e t j e r ë t ë p ë r b a s h k ë t t ë saj d h e t ë s ë m o t r ë s , t a n i q ë A n a s ' i sh t e m ë , S i lva si'llej m e t a m e s h u m ë k u j d e s , s i m e d i ç k a t ë r r ë s h q i t s h m e d h e t ë t h y e s h m e l e h t ë .

  — K ë t u , Vik to r , — t h a me zë të ë m b ë l . A i m ë r m ë r i t i n j ë s i p ë r s h ë n d e t j e d h e , p a i d h ë n ë a s

  d o r ë n , t r ok i t i t e d e r a . E k i s h t e h u m b u r f a r e , t h a ajo m e v e t e d u k e e c u r

  d r e j t z y r ë s s ë sa j . D o t ë i s h t e fyer p re j k u j t d o n g a n j ë s j e -Uje e t i l le , p o r jo p r e j t i j .

  — M i r ë m ë n g j e s , — t h a d u k e h a p u r d e r ë n e z y r ë s . — M i r ë m ë n g j e s , S i lva , — t h a shef i . S h q i p t i m i i e m r i t të sa j pas f j a l ës «mi rëmëng jes» - t r e -

  g o n t e s e a i a s q ë i a k i s h t e v ë n ë r e v o n e s ë n . M e g j i t h a t ë , n d ë r s a v i n t e p a r d ë s y n ë n ë mba j t ë se , S i lva t h a :

  — U vonova p a k . L i n d a , s h o q j a e zy rë s , që e n d i q t e me n j ë v ë s h t r i m

  të g ë z u e s h ë m që n g a t r y e z a e saj e p u n ë s , g je t i r a s t i n t ' i s h k e l t e s y r i n . Ajo k i s h t e n d ë r r u a r k r e h j e n e f l okëve d h e k ë s h t u d u k e j a k o m a m ë s i m p a t i k e . Ajo ë s h t ë n j ë z e t e t r e v jeoe, m e n d o i Si lva, n d ë r s a h a p t e s i r t a r ë t p ë r t ë n x j e r r ë dos je t , ç'i d u h e t t ë d u k e t më e r e ?

  Në z y r ë zo tëro i h e s h t j a . Kjo i s h t e k o h a e o r a r i t z y r -t a r >kur h e s h t j a d u k e j më e p a d u i r u e s h m e , n g a q ë n j e r ë z i t a k o m a s'icishin p a s u r m u n d ë s i t ë k ë m b e n i n d y f j a l ë p ë r d ï t ë n e d j e s h m e , a p o p ë r d i çka që n u k u d u r o h e j s a t a t h o s h i n . Nga d r i t a r e t e l a r t a b a r o k h y n t e n j ë n g a a t o l loj

  6

 • n d r i ç i m e s h t ë p e r m b a j t u r a , q ë d u k e t s i k u r g j i t h ë t e p r i -m e t a p o t e k a t e mo t i t i l ënë p ë r j a s h t a x h a m a v e , d u k e le-j u a r b r e n d a v e t ë m a t ë q ë ë sh t ë e n e v o j s h m e p ë r n j ë zy-rë . Bal l i i shefit , i l ë m u a r , i z g j e r u a r p a k s a n g a s p r a p s j a e f lokëve , i sh te i p a l ë v i z s h ë m , m b i fcryezë. A n a s h s a j , S i l -va , p o t h u a j s e e n d i e n t e f iz ik ish t p a d u r i m i n e p ro f i l i t të L indas p ë r t ' u k t h y e r n g a a jo .

  N j ë p a d u r i m t ë t i l l ë m ë n g j e s e v e a jo a r r i n t e f i a ka-lon t e e d h e Silvës, k ë s h t u që t ë dy ja b a s h k ë mez i e p r i sn in , p a s çdo t ingë l l imi t ë zi les së t e l e fon i t apo t r o k i t j e v e t ë d e r ë s , q ë shef i t ë n g r i h e j e t ë t h o s h t e : p o m ë t h ë r n e s i n . P a s t a j p a k k o h ë pas i a i d i l t e , e n d i e n i n d h e v e t ë s e p a d u -r i m i i t y r e s 'k i sh te q e n ë d h e a q i p ë r l i g j u r d h e n g a m u n -gesa e shef i t s ' n d r y s h o n t e n d o n j ë g jë e n i a d h e në zy rë . Madje , k u r n ë pë rg j i t hë s i she fa t i sh in n ë m b l e d h j e d h e n g a z y r a t fqinje v i n t e n d o k u s h p ë r t ë bëirë n j ë ç ikë m u -h a b e t , k i s h t e r a s t e q ë Si lva, bi le d h e L i n d a , b ë h e s h i n n e r -voze d h e mez i p r i s n i n q ë n j e r ë z i t t ë l a r g o h e s h i n p ë r t ë v a z h d u a r p u n ë n . M e g j i t h a t ë kjo p ë r v o j ë e p ë r s ë r i t u r n u k i p e n g o n t e t ' i sh i jon in çdo h e r e , po me a t ë k ë n a q ë s i , ç a s -t e t e p a r a , k u r shef i i l i n t e v e t ë m .

  Te le fon i r a d i s a h e r ë , po r a s n j ë h e r ë shef i n u k s h q i p -toi f jalët «po vij». Ai u n g r i t e dol i v e t ë , a t ë h e r ë k u r a to e k i s h i n h u m b u r s h p r e s ë n s e d o t ë i k t e .

  — Uf, — t h a L inda , porsa , ai dol i . — So t s 'po më p u n o h e t hiç .

  — Ky mode l f lokësh të s h k o n s h u m ë , — t h a Si lva .

  F y t y r a e L indës s h k ë l q e u e g j i tha . — V ë r t e t ? — K u r h y r a n ë m ë n g j e s , t h a s h ë m e v e t e : ç ' i sh t e

  n e v o j a q ë t ë d u k e t a k o m a m ë e r e s e ç ' ë s h t ë ? — O, s ' j am e d h e aq e re sa ç 'e b e n t i . — O zot, — t h a Si lva , — sa e p a n g o p u r që j e . Në

  qoftë se ty s ' të d u k e t ve t ja e r e , a t ë h e r ë ç'do të t h o s h a u n e ?

  L i n d a e pa n g u l t a s . — M e g j i t h a t ë u n e do t ë k ë m b e h e s h a me g j i t h ë

  qejf m e t y .

  7

 • — Si? — ia b e r i S i lva d h e , pa e d i t u r as v e t ë p s e , n d j e u që u s k u q l e h t ë .

  L i n d a b u z ë q e s h i . — T h a s h ë s e d o t ë k ë m b e h e s h a m e g j i t h ë qejf m e

  ty . — A h , ja ç ' na dol i , — ia b e r i S i lva . — Mos u b ë j

  e p a s i n q e r t ë , L inda . — J o , — n g u l i k ë m b ë t j e t r a . — J a m k r e j t ë s i s h t e

  s i n q e r t ë n ë a t o q ë t h a s h ë . S i lva e n d i e n t e se e s k u q u r a n u k i k i s h t e i k u r a k o -

  m a n g a f y t y r a . Ç ' ë sh t ë k y buda l l a l l ëk , t h a m e v e t e . P ë r f a t t ë m i r e u h a p d e r a d h e h y r i n j ë p r o t o k o -

  l l i s te e s h ë n d o s h ë d u k e t h ë n ë « b r r r s a f t o h t ë ! » Ajo v u r i d o r ë n t e k a l o r i f e r i d h e t u n d i k o k ë n .

  — Te ju k a l o r i f e r ë t n g r o h i n m i r e , k u r s e ne u t h a m ë së f toh t i . Ku e k e n i s h e f i n ?

  . — Besoj se do të k t h e h e t s h p e j t , — t h a L inda . — T'i t h e m g jë?

  — J o , vi j p r a p ë më vonë , — t h a a j o d h e do l i .

  L i n d a n d o q i me sy d e r ë n g j e r s a u m b y l l d h e u k t h y e n g a S i lva .

  — Sado e ç u d i t s h m e që të d u k e t , ione j a m k r e j t e s i n q e r t ë në a t ë që t h a s h ë , — t h a a jo . — M e g j i t h ë s e d h e aq e ç u d i t s h m e n u k d u k e t .

  — L ë r e m ë m i r e k ë t ë b i sedë , — t h a S i lva , k u r s e me ve t e s h t o i : O zot . s 'di as v e t ë ç 'f las.

  — E p s e ? — ia b a r i L i n d a me n j ë a n k d m p ë r k ë d h e l ë s . N ë d e r ë t r o k i t ë n p ë r s ë r i . K r e j t s h k u j d e s s h ë m d h e p a

  a r r i t u r q ë a to t ë t h o s h i n « h y r » , d i k u s h e h a p i d e r ë n . — K o m u n i s t ë t , në o r ën d h j e t ë , m b l e d h j e p a r t i e , —

  t h a n j ë k o k ë , t r u p i i t ë c i l i t k i s h t e m b e t u r j a s h t ë d e r e . — Ah, po t e ju s 'ka k o m u n i s t ë . më fa ln i .

  D e r a u m b y l l me po a t ë z h u r m ë që u h a p , d h e d y - t r i h e r ë n ë k o r r i d o r u d ë g j u a zër i i t i j : « K o m u n i s t ë t , n ë o r ë n dh je të , m b l e d h j e e s h k u r t ë r p a r t i e . » -

  D e r a u h a p d h e h y r i shef i m ë i z y m t ë s e z a k o n i s h t . K ë s h t u b ë h e j g j i t h m o n ë , s a h e r ë q ë l a j m ë r o h e j p a p r i t u r p ë r n d o n j ë m b l e d h j e p a r t i e g ja t ë o r a r i t z y r t a r . A i n u k

  8

 • i sh te a n ë t a r p a r t i e d h e t ë g j i t hë e d i n i n se e k i s h t e fa rengë k ë t ë g jë . Ç'e do , s e k a m a t ë « t ë k u q e n » , u t h o s h t e m i q v e t ë t i j p ë r t e s e r ë n e P a r t i s ë , s a h e r ë që b ë h e j f j a l ë pë r m u n -d ë s i n ë e e m ë r i m i t t ë t i j n ë n d o n j ë p o s t t ë r ë n d ë s i s h ë m . P o r g j a t ë j e tës s ë p ë r d i t s h m e në z y r ë , i r r ëmbyer_ n g a r i t m i i p u n ë s , n g a u r d h r a t që u j e p t e v a r t ë s v e d h e n g a v e t ë poz i t a e t i j s i shef, jo v e t ë m a i v e t ë , p o r k i s h t e p ë r -s h t y p j e n se e d h e të t j e r ë t , e h a r r o n i n m o s q e n i e n e t i j në P a r t i . M i r ë p o ja , v i n t e n j ë ças t i t i l l ë , k u r n ë k o r r i d o r d i k u s h l a j m ë r o n t e : « K o m u n i s t ë t n ë m b l e d h j e t ë P a r t i -së» d h e a i e n d i e n t e v e t e n keq . G j a t ë g j i t h ë k o h ë s që v a z h d o n t e m b l e d h j a e P a r t i s ë , i sh te n ë n j ë s ik l e t t ë m a d h ; çdo n j e r i që e s h i k o n t e , i d u k e j s i k u r do t ë h a b i t e j me t ë (në t ë v ë r t e t ë kjo k i s h t e n d o d h u r d isa h e r ë ) . « P o t i , s ' p a s -k e s h k u a r n ë m b l e d h j e ? Ah , p o t i s ' je a n ë t a r , m ë fai .»

  K ë t o i sh in cas te m e t ë v ë r t e t ë t ë v ë s h t i r a p ë r t ë . S 'd in te ç ' të b ë n t e . Q ë t ë m o s b i n t e n ë sy , ik te , v ë r t i t e j k o r r i d o r e v e , n g a n j ë h e r ë z h d u k e j f a re n g a zy ra . A k o m a m ë k e q e n d i e n t e v e t e n n ë m b l e d h j e t e h a p u r a t ë P a r -t isë, k u r në p j e sën e d y t ë t ë m b l e d h j e s s e k r e t a r i i o r g a -n iza të s t h o s h t e : t a n i s h o k ë t p a p a r t i t ë n a falin, s e k ë -m i c a p r o b l è m e t ë b r e n d s h m e . N ë a t ë ç a s t s 'e d o n t e v e -t en . Di l t e k o k u l u r b a s h k ë m e t ë t j e r ë t , m e n j ë p ë r z i e r j e d ë s h p ë r i m i e fyer je je n ë f y t y r ë , s i k u r t ë t h o s h t e : m ë m i -r e t ë m o s n a k i s h i n f t u a r fa re . D h e d y - t r i d i t e p a s k ë s a j e n d i e n t e v e t e n s i të v r a r ë .

  J a , d h e t a n i p o t r a z o n t e g j i thë n e r v o z i z ë m l e t r a t m b i t r yezë .

  — Ku ë s h t ë m a t e r i a l i i zy rës së p l a n i t ? — t h a më në fund.

  — At je d u h e t ta k e n i , — u pë rg j ig j L inda , me zë të bu t e .

  K u p t o h e j m e n j ë h e r ë q ë n u k k ë r k o n t e a sn jë m a t e r i a l , sepse s i r t a r ë t e t r y e z ë s së t i j u h a p ë n e u m b y l l ë n pa a s -n j ë k r i t e r . M ë n ë fund , p r e j n j ë r i t p r e j t y r e , n x o r i p a -k e t ë n e c i g a r e v e s i e d h e ç a k m a k u n , që k u s h e d i pse i p ë l -q e n t e t a m b a n t e n ë s i r t a r , v u r i n j ë c i g a r e n ë go jë d h e , pa e n d e z u r , dol i n g a zyra .

  9

 • — Ë s h t ë b ë r ë t y m , — t h a L inda . S i lva dol i p ë r t ë ç u a r n j ë m a t e r i a l t e s e k r e t a r j a e m i -

  n i s t r i t . N ë k o r r i d o r e k î s h t e qe të s i . N j ë t e l e f o n q ë s ' e n g r i n t e k u s h , b i n t e v a z h d i m i s h t p a s d e r ë s s ë n j ë z y r e . M e s igu r i , i zot i i t i j qe në m b l e d h j e .

  K u r u k t h y e n ë z y r ë , a t j e i sh te A r i a n i . B u z ë q e s h n i n t ë d y m e L i n d ë n p ë r d i ç k a q ë p o r s a e k i s h i n t h ë n ë . P e r -s e n u k s h o q ë r o h e n b a s h k ë ? m e n d o i S i lva . D o t ë i s h t e n j ë çift i b u k u r .

  — Po i t r e g o j a p ë r she f in , — t h a L i n d a . — P ë r n e r -v a t q ë i h i p i n s a h e r ë k a m b l e d h j e p a r t i e .

  — So t m b l e d h j a e P a r t i s ë më d u k e t s e ë s h t ë p ë r p u -n ë n e Kinës , — t h a A r i a n i .

  — V ë r t e t ? — ia b e r i L inda . — K ë s h t u më d u k e t .

  D i k u n ë k o r r i d o r dëg johe j n j ë p ë r p l a s j e e m b y t u r d y e r s h . Një te lefon, n d o s h t a a i q ë k i s h t e d ë g j u a r S i lva , v a z h d o n t e t ë b i n t e n ë la rgës i .

  — D o m e t h ë n ë t ë g j i t h a a t o që j a n ë fo lu r k o h ë t e f u n d i t p ë r p r i s h j e n m e K i n ë n j a n ë t ë v ë r t e t a , — t h a L i n -da .

  — Me sa d u k e t , — u përgj ig j A r i a n i . S i lva v ë s h t r o n t e m e n d u e s h ë m s y p r i n ë n e t r y e z ë s .

  — Një p r i sh j e k a q e qe t ë , — t h a a jo . — Sa e ç u d i t -s h m e .

  A r i a n i u m a t t ë t h o s h t e d içka, p o r në a t ë ç a s t u h a p d e r a d h e h y r i S i m o n D e r s h a , q ë p u n o n t e n ë z y r ë n fq in jè .

  — Ka m u n d ë s i të t e le fonoj ? — t h a a i . — Te l e fon i y n ë ë s h t ë p r i s h u r .

  — Telefononi , — t h a Si lva. Ajo d e s h i të k t h e n t e k o k ë n n g a A r i a n i , pë r t ë v a z h d u a r b i s edën , p o r u k u j t u a s e a j o b i s e d ë n u k m u n d t ë v a z h d o n t e n ë p r a n i t ë S i m o n D e r -s h ë s . Meg j i thëse f q i n j ë m e z y r ë n e t y r e , a i k i s h t e q e n ë p ë r t a n j ë n j e r i i h u a j , p r a n i a e t ë ci l i t b i n t e n ë s y v e t ë m d i t ë n e n d a r j e s së r r o g a v e , k u r , i u l u r në n j ë k a r r i g e , p ë r -b r i l l oga r i t a r i t , i m b a n t e çdo punon jë s i k u o t ë n e B a s h k i -m e v e Pro fes iona le . Ai s ' i sh te as i m i r e , as i k e q p ë r t a , m e g j i t h a t ë në s y t ë e t i j s 'k i she qejf t ë b i s e d o h e j p ë r

  10

 • asg jë . Ja d h e t an i , S i lva e n d i q t e me sy k r a h u n e t i j që po f o r m o n t e n u m r i n , d u k e e n d i e r se e d h e s y t ë e L i n -d e s e t ë A r i a n i t v ë s h t r o n i n me t ë n j ë j t ën m ë n y r ë .

  — S imon , p a s k e b ë r ë k o s t u m të r i , — t h a L inda . — E gëzofsh!

  — F a l e m n d e r i t , — t h a t j e t r i , me do rezën e te lefoni t te goja . — E k a m p a s u r p r e j k o h ë s h .

  — S' ta k e m i p a r e a s n j ë h e r ë . A i be r i n j ë s i b u z ë q e s h j e naz iqe , d u k e u l u r I tokën

  p o s h t ë . K o s t u m i b lu i e r r ë t i a b ë n t e e d h e m ë t ë v r a r ë n g j y r ë n e fy ty rës .

  I s h t e h e r a e p a r e që S i lva po e s h i k o n t e me v ë r e j t j e a t ë n j e r i . A i k i sh t e q e n ë p ë r t ë n j ë n j e r i i m b y l l u r , m e s -k in , d h e asaj i v i n t e ga t i ç u d i t a n i p ë r a t ë f y t y r ë t ë h i r -n o s u r , q ë d u k e j m e n j ë h e r ë s e m u n d t ë k i s h t e k a l u a r n j ë n a t ë p a g j u m ë e n ë p ë r t ë c i lën v e t o n t e h e r ë p a s h e r e n j ë mo'tiv l u m t u r i e . D a s h u r i ? m e n d o i Si lva ga t i m e neve r i , p o t h u a j s e e fyer, që d a s h u r i a d h e S i m o n D e r s h a m u n d t ë p ë r z i h e s h i n n j ë d i t e b a s h k ë .

  N ë h e s h t j e n q ë q e v e n d o s u r n ë zyrë , d ë g j o h e s h i n s i -n j a l e t e t e le foni t që m b e t e s h i n pa përg j ig je , d i k u në n j ë d h o m ë boshe . S imon i e m b y l l i më në fund t e l e fon in , t h a «falemnderi t»- d h e dol i .

  — E d h e në z y r ë n t o n ë , p a r a n j ë ç e r e k o re , b ë r i t ë n j ë j t ë n gjë, — t h a A r i a n i , q ë r r i n t e a k o m a n ë k ë m b ë .

  — Ka e d h e ai j e t ë n e t i j , — t h a Si lva . — Sigur i sh t , — t h a A r i a n i . — Ku e l a m e f ja lën? Ah ,

  po , te k inezë t . Te p r i sh ja e q e t ë . — Po , — t h a Silva, — n u k ng jan fa re me p r i s h j e n me

  sov je t ikë t . — A t ë h e r ë i sh te më d r a m a t i k e ? — p y e t i L i n d a . — Pa a sn jë k r a h a s i m , — u përg j ig j Si lva . —Ti ke dhe Gjergj in a t j e , — t h a L inda .

  — E pra , ku qël loi p i k ë r i s h t t an i , — ia b ë r i Si lva. — Ë s h t ë h e r a e p a r e që s h k o n në K i n ë ? — Jo . K o h ë t e f u n d i t ka s h k u a r disa h e r ë . A r i a n i q e a f r u a r t e d r i t a r j a d h e p o v ë s h t r o n t e p ë r -

  j a s h t a .

  11

 • — Ejan i të sh ikon i , — t h a p a s pak . — Ç f a r ë ? — Ne S h e s h i n « S k ë n d e r b e j » , k i n e z ë . Ato u n g r i t ë n të dy ja d h e u a f r u a n te d r i t a r j a . Që

  ande j d u k e j f a r e m i r e Shesh i « S k ë n d e r b e j » . N ë t r o t u a r e t e g j e r a d u k e s h i n v ë r t e t g r u m b u j t ë m ë d h e n j k i n e z ë s h . Një p j e së l ëv i zn in a k o m a , n j ë p j e së k i s h i n q ë n d r u a r n ë vend , p ë r p a r a k o l o n a v e p r e j m e r m e r i t ë P a l l a t i t t ë K u l -t u r ë s . d h e m ë tu t j e , n ë n k ë m b ë t e m o n u m e n t i t t ë S k ë n -de rbeu t .

  — S ' k a m p a r e n d o n j ë h e r ë k a q s h u m ë k i n e z ë , — t h a Ar i an i .

  — Po v i j n ë a k o m a , — t h a Linda , — s h i k o k ë n d e j B u -leva rd in e M a d h .

  — N d o s h t a d o t ë k e n ë q e n ë n ë n d o n j ë m b l e d h j e n ë a m b a s a d ë n e t y r e , — t h a Si lva.

  — Me s i g u r i . Ato v ë s h t r u a n n j ë copë h e r ë n ë h e s h t j e . — E m b u s h ë n k r e j t s h e s h i n , — t h a L i n d a . — Një p a -

  mje me të v ë r t e t ë e ç u d i t s h m e . S i lva v ë s h t r o n t e m e n j ë s i v u a j t j e n ë f y t y r ë . Ajo l ë -

  vizje e n g a t h ë t a t j e p o s h t ë , ajo bu i s j e n ë p ë r shesh , e n g j a s h m e ç u d i t ë r i s h t m e l ë k u n d j e n e n j ë m o r i e p e s h q i s h pa j e t ë , t ë s h f a q u r d i s i m i s t e r i o z i s h t në m e s t ë d i tes , i ng ja l l t e n j ë nd je s i n e v e r i e t ë p ë r z i e r m e n j ë f a r ë a n k t h i .

  — D u k e p a r e m u r e t e p a m b a r u a r a t ë n d ë r t e s ë s s ë r e t ë a m b a s a d ë s k ineze , n j e r ë z i t t h o n ë se po n d o d h e n j ë j t a gjë, a s h t u s i e d h e me a m b a s a d ë n sov j e t i ke , — t h a L i n d a . — E d h e a t ë h e r ë m a r r ë d h ë n i e t u p r i s h ë n n ë p r a g t ë n d ë r -t im i t t ë n d ë r t e s ë s s ë r e t ë a m b a s a d ë s sov j e t i ke , a p o j o ?

  — P i k ë r i s h t , — t h a A r i a n i . — E k a m d ë g j u a r e d h e u n e n j ë g jë t ë t i l lë .

  — Ti, S i lva , t h e se kjo p r i s h j e ë s h t ë k r e j t e qe t ë , — t h a L inda . — Po ajo t j e t r a i sh t e n d r y s h e , a p o jo?

  — Me s o v j e t i k ë t ? O, a t ë h e r ë g j i t hçka i sh t e g j i t hë ne rv , e r r e z i k s h m e d h e e r e n d e , — u p ë r g j i g j Si lva, — t je të r gjë f a r e .

  — Po me j ugos l l avë t s i i sh t e? — L i n d a u p e n d u a në

  12

 • çast p e r p y e t j e n . Ide ja s e m o s po e b ë n t e s i t e p ë r t ë m à -d h e n ë m o s h ë , q ë p o e p y e s t e p ë r d i ç k a q ë k i s h t e n d o -d h u r r r e t h n j ë z e t e pe së v j e t më p a r e , e b ë r i t ë n d i e j ë t ë n x e h t ë në faqe . — Po n d o s h t a n u k t ë k u j t o h e t , — s h t o i , p ë r t ë n d r e q u r n ë n j ë f a r ë m ë n y r e ga fën .

  — J o , më k u j t o h e t , — t h a Si lva . — M a d j e më k u j t o -h e t f a r e m i r e . — Ajo bë r i n j ë s i n ë n q e s h j e me v e t e . — I sha n x ë n ë s e a t ë h e r ë , n ë s h k o l l ë n f i l lore . M ë k u j t o h e t q ë i sh t e n j ë m ë n g j e s i f t oh të m e sh i , d h e zi l ja p ë r t ë h y -r ë n ë k l a s ë p o v o n o n t e , m e g j i t h ë s e n x ë n ë s i t i sh in t ë r r e -s h t u a r t ë g j i t hë . P a s t a j d r e j t o r i doli t e p r a g u i shko l l ë s d h e t h a : « F ë m i j ë , T i t u a t r a d h t o i ! »

  — P a k a s h u m ë e n j ë j t a g jë s i me sov je t ikë t , — t h a Ar i an i . — E d h e u n e a t ë h e r ë i sha n x ë n ë s . K u r s e t y m e s i -g u r i s ' t ë k u j t o h e t as n j ë r a as t j e t r a , — iu k t h y e L i n d ë s .

  — J o , p se? — ia b ë r i a jo e t u r b u l l u a r . — D i ç k a më k u j t o h e t p ë r H r u s h o v i n .

  — T i a t ë h e r ë ke q e n ë me s i g u r i në k o p s h t , — t h a S i l -va, m e n j ë b u z ë q e s h j e t ë p ë r m b a j t u r .

  L i n d a e n d j e u k ë t ë h e r ë që u s k u q s i k u r t ë i s h t e f a j -t o r e .

  — O, ju po më b e n i f a r e foshnjë , — t h a ajo. — M u a më k u j t o h e t f a re m i r e s i e h o q ë m p o r t r e t i n e H r u s h o v i t n g a k lasa , m a d j e d i k u s h d e s h i t a s h k e l t e m e k ë m b ë , po r m ë s u e s j a i t h a se s ' d u h e j t e p r u a r .

  — E m b a n m e n d apo e ke l e x u a r në l i b r a ? — e n g a c -moi A r i a n i .

  — Sa i k e q je , — t h a L inda . — Më n j ë m i j ë e n ë n t ë q i n d e g j a s h t ë d h j e t ë e n j ë t i

  d u h e t t ë k e s h q e n ë s h t a t ë vjeç, — t h a S i lva . L i n d a t u n d i k o k ë n . — D i ç k a më t epë r . — K u r s e u n e , p i k ë r i s h t p a k k o h ë p a s ng j a r j e s , u m a r -

  tova, — t h a Si lva .

  — V ë r t e t ? — ia b ë r i L inda . S i lva v ë s h t r o i m e n d u e s h ë m pas x h a m a v e . — I s h t e t a m a m f i l l imi i b l lokadës , k u r i k a n g a a r -

  keologj ia d h e e r d h a n ë n d ë r t i m .

  13

 • — A t ë h e r ë e r d h ë n n ë n d ë r t i m s h u m ë i n x h i n i e r ë , a p o jo? — t h a A r i a n i .

  — Po . N d ë r t i m i u god i t i p a r i p re j p a s o j a v e të b l lo -k a d ë s .

  S i lva v a z h d o n t e t ë v ë s h t r o n t e n ë d r e j t i m t ë x h a m a -ve . T ë l a r g ë t a s i n g a n j ë b o t e t j e t ë r , t ë n d r i ç u a r a f toh të , r u k u j t u a n t e a t r i a n t i k i P a s h a L i m a n i t , l ë n i a p ë r g j y s m ë e g ë r m i m e v e , ik ja e sa j n g a a rkeo log j i a d h e n j o h j a me G je rg j i n . Të g j i t hë t ë n j o h u r i t e tu q u h e n G j e r g j , e n g a c -m o n t e a t ë h e r ë A n a , d u k e b ë r ë a luz ion ipër n j ë d j a l ë t ë a rkeo log j i s ë , m e t ë c i l in ajo q e s h o q ë r u a r m ë p a r e .

  — D o m e t h ë n ë a t ë h e r ë g j i thçka ka q e n ë n d r y s h e , — t h a L i n d a .

  S i lva bë r i «po» m e kokë . Ra te le foni . L i n d a n g r i t i do rezën , p a s t a j i a zg ja t i S i l -

  vas .

  — Të k ë r k o j n ë t y . N d ë r s a Si lva f l iste,- L inda , d u k e b ë r ë n j ë s fo rc im të

  m a d h p ë r t ë l ë n ë j a s h t ë v ë m e n d j e s f j a l ë t q ë t h o s h t e t j e t -r a në te le fon , v ë r e n t e s h p r e h j e n e f y t y r ë s së s a j . Asa j i p ë l q e n t e çdo gjë e S i lvës , m ë n y r a s i v i s h e j , s i b u z ë q e s h t e d h e s i d o m o s s i f l is te .

  — E p r a , — t h o s h t e S i lva në te lefon, — v ë r t e t qël lo i k e q që s ' ë sh t ë G je rg j i . . . S idoqof të d i t ë l i nd j en do ta f e s -t o j m ë n j ë l l o j . . . N ë ç ' o r ë t ë v i n i ? T ë t h e m t ë d r e j t ë n , e d h e t ë t j e r ë v e n u k u a k a m l ënë t ë s a k t ë . . . P o k jo s ' ka n d o n j ë r e n d a s i . . . Ju e j an i r r e t h s h t a t ë s , ose s i t ' j u v i jë më m b a r ë . Të g j i thë j a n ë n j e r ë z t ë a f ë rm. . . P o , po , k r y e -s i s h t faref is . . . M i r u p a f s h i m , m i r e s e t e v i n i !

  Me të l ënë d o r e z ë n e te le fon i t , S i lva u m a t t ' u t h o -s h t e a t y r e diçka, n d o s h t a p ë r a t ë d i t ë l ind je , p ë r t ë c i lën p o r s a k i s h t e folur , p o r n ë a t ë ç a s t u h a p d e r a d h e h y r i shef i . K i s h t e n j ë f a r ë l e h t ë s i m i n ë f y t y r ë , m e g j i t h ë s e v ë s h t r i m i i tij i sh t e p r a p ë t e p ë r se r ioz . Me s i g u r i m b l e d h j a e k o m u n i s t ë v e k i s h t e m b a r u a r d h e , s ic t h o s h t e L inda , s h p r e h j a e f y ty r ë s s ë s h e f i t n ë r a s t e t ë t i l la n u k i s h t e v e ç -s e e k o p j u a r nga n d o n j ë f y t y r ë k o m u n i s t i q ë p o r s a k i s h t e d a l ë n g a m b l e d h j a d h e m e t ë cil in a i q e k r y q ë z u a r n ë k o -

  14

 • r r i d o r . D u k e j s i k u r shef i d o n t e t ë t h o s h t e d içka , p o r s e ç'e p e n g o n t e . A r i a n i , që i sh te i b i n d u r se she f i t n u k i p ë l -q e n t e t a g j e n t e a t ë në z y r ë n e ve t , u l a r g u a q e t ë s i s h t .

  — P ë r a t ë i sh t e m b l e d h j a , — t h a shef i , pa e n g r i t u r k o k ë n n g a s h k r e s a t . — P ë r K i n ë n .

  — A s h t u ? — ia b ë r i L inda . — Me sa d u k e t , po dev i jo jnë . Yt s h o q do t ë na s j el le

  l a j m e m ë t ë s i g u r t a , beso j , — t h a a i , d u k e i u d r e j t u a r S i l -vas . — K u r v j e n ?

  S i lva n g r i t i s u p e t . — N u k e d i , — t h a . — S ' k a m m a r r e a s n j ë l a jm p r e j

  t i j . Ajo i sh te a k o m a n ë k ë m b ë , d h e , p a d i t u r a s v e t ë pse ,

  u k t h y e n g a d r i t a r j a pë r t ë p a r e S h e s h i n -«Skenderbej»-. — L i nda , — t h a a jo me zë të u lë t , d u k e e p r e k u r te

  sup i , — sh iko a t j e . L i n d a u k t h y e d h e afroi k o k ë n t e x h a m i . — Sa çudi , — t h a ajo. — Ç 'ësh të . — ia bë r i shef i .

  — Diçka e ç u d i t s h m e , — t h a Si lva . — P a k cas t e p ë r p a -r a S h e s h i « S k ë n d e r b e j » i s h t e m b u s h u r m e k i n e z ë . T a n i j a n ë z h d u k u r t ë g j i thë .

  — S i k u r t ' i k e t ë p ë r p i r ë d h e u , — sh to i L inda . — H m , — ia b ë r i shefi , — j a n ë e n i g m a t i k ë . Ç 'ka h e -

  q u r s h t e t i y n ë p ë r t ' u m a r r ë v e s h m e t a .

  — M ë m i r e t ë m o s k i s h i m p a s u r t ë b ë n i m fa re m e ta , — t h a L inda .

  Shef i n g r i t i k o k ë n .

  — N j ë fjalë goje, — tha . — Po k ë t u , m o j va jzë , s ' ë s h t ë s i në d a s h u r i ; më m i r e mos t ë t ë k i sha n j o h u r fa re , e ku d i u n e s i j a n ë a to r o m a n e t e d a s h u r i s ë .

  — N u k ju k u p t o v a , — t h a L inda , d u k e e v ë s h t r u a r me v ë m e n d j e .

  — D e s h a t ë t h e m s e p u n ë t m i d i s s h t e t e v e s ' j a n ë n j ë -lloj s i m i d i s n j e r ë z v e , m ë do, s ' t ë d u a m ë , h a j d e t ë n d a h e m i . J a n ë g jë ra t ë the l la , r r e t h a n a ob jek t ive e t jera . . .

  — Ju k u j t o n i s e u n e j a m aq m e n d j e l e n t ë , s a q ë çdo

  15

 • gjë n ë b o t e t ë m ë d u k e t s i m a r r ë d h ë n i ë m i d i s n jë çif t i? — t h a L inda , e fyer .

  Shef i e v ë s h t r o i g j i t h ë h a b i . — Po d a l e n j ë h e r ë , — ia b ë r i a i , — u n e n u k t h a s h ë n j ë

  gjë t ë t i l lë . —Ashtu e t h a t ë , — t h a a jo . S y t ë e s a j s h k r e p t i n ë

  n g a z e m ë r i m i . Shef i b ë r i n j ë lëviz je t ë k o t ë m e d u a r . A i k t h e u k o -

  k ë n n g a Si lva , s i p ë r t ë k ë r k u a r n d i h m ë n e sa j n ë k ë t ë n g a t ë r r e s ë , p a s t a j , n g a q ë n u k e k u p t o i d o t n ë s e S i l v a m u n d t ë n d ë r h y n t e p ë r t ë s q a r u a r d içka , h a p i p r a p ë k r ä -he t , s i k u r t ë t h o s h t e « ç ' m ë poll i».

  N j ë copë h e r ë u m o r me h a p j e n d h e m b y l l j e n e s i r -t a r ë v e , s ic b ë n t e z a k o n i s h t k u r i sh te i t u r b u l l u a r , p a s t a j ndez i n j ë c i g a r e , t ë c i lën e sho i s akaq .

  — Epo , mja f t , de , — t h a g j i t hë z e m ë r i m , — s'e t h a s h ë m e qël l im, d r e q i e m o r i . N ë fund t ë fund i t , d o t ë m ë d u -r o n i n d o n j ë s h a k a . Shef m ë k e n i .

  Ai u n g r i t me v r u l l n g a k a r r i g i a , fu t i p a k e t ë n e c iga -r e v e n ë x h e p d h e doli .

  — I ç u d i t s h ë m , — t h a L inda , z e m ë r i m i i së cilës qe s h u a r p i k ë r i s h t n g a n x e h j a e t i j . — Në v e n d që t ë f y h e s h a u n e . . .

  S i lva b u z ë q e s h i q e t ë s i s h t .

  — Z b r e s i m në k a f e ? — t h a a jo .

  — Mos u z e m ë r o v a më s h u m ë se ç ' d u h e t ? — t h a L i n -d a k u r p o z b r i t n i n shka l l ë t .

  S i lva b u z ë q e s h i , pa e p a s u r m e n d j en a t y . A r o m a që v i n t e n g a bu fe j a , i k u j t o i s e k i s h t e p ë r t ë b ë r ë a k o m a d i -sa b le r je të f u n d i t p ë r d i t ë l i nd j en e v a j z ë s . I s h t e h e r a e p a r e q ë e f e s t o n t e d i t ë l i n d j e n p a t ë s h o q i n d h e kjo i s h t e n d i e r m e n j ë h e r ë .

  Bufe ja i s h t e n ë k a t i n n ë n t o k ë , d h e s h k a l l ë t q ë t ë çonin a t j e i s h i n p l o t m e n j e r e z q ë h i p n i n a p o z b r i t n i n . I s h t e o r a e z a k o n s h m e k u r n ë p u n ë s i t p i n i n ka fe . N ë q o -s h e n e b a n a k u t S i lva p a p ë r s ë r i V i k t o r H i l ë n , q ë p o p i n -t e n j ë go t ë k o n j a k . F y t y r ë n e k i s h t e t ë d ë s h p ë r u a r .

  16

 • — E g j e t ë t z ë v e n d ë s m i n i s t r i n ? — p y e t i a jo , k u r u g j e n d p ë r b r i t i j .

  V i k t o r Hi la b ë r i n j ë s h e n j ë m e dore . — E gje ta , po ç'e do* — N j i h u n i , — e p r e z a n t o i S i lva me L i n d ë n , — n j ë

  s h o q j a i m e . N jë i n j o h u r i im. — Gëzohem, — ia b ë r i V i k t o r Hila, pa v ë s h t r u a r

  k u r r k ë n d . — P r a n o n i t ë m e r m i d içka nga u n e , j a m t e p ë r i m ë r z i t u r .

  — Po ç 'keni k ë s h t u ? — t h a Si lva . — E d h e në m ë n -gjes , k u r j u p a s h ë . . .

  — Më ka p j e l l ë be la ja , — t h a ai . — Në f i l l im e m o r a s i m e t ë q e s h u r , p o t a n i p o m ë pje l l . K a m q ë n ë m ë n -gjes q ë v ë r t i t e m d h e a s k u s h s ' m ë t h o t ë asg jë t ë q a r t ë . Ç'do t ë m e r r n i ?

  — Po n d o s h t a s 'ka n e v o j ë , — t h a Silva. — Aq më t e -p ë r që s ' jeni d h e në h u m o r . [ l

  — P i k ë r i s h t s e s ' j a m n ë h u m o r , m o s m ë s h t o n i m ë r -z inë . M e r r n i d içka, j u l u t e m . E k a m v ë r t e t p ë r k ë n a q ë s i .

  L i n d a e v ë s h t r o i S i lvën n j ë g r i m e s i k u r t ' i t h o s h t e «a ë s h t ë n o r m a l ? »

  — Po mi re , a t ë h e r ë , po m a r r i m n j ë kafe , — t h a Si lva. V i k t o r Hi la k t h e u g o t ë n . — Më ka p je l lë me n j ë k i n e z , — t h a .

  — Me n jë k inez? — ia b ë r i S i lva . — .P ikër i sh t p a k më p a r e po f l i snim p ë r t a , — t h a

  L i n da , që po e v ë s h t r o n t e g j i t h ë k u r e s h t j e V i k t o r Hi lën . — Me n jë k inez t ë . . . t ë . . . Oh, ç 'k inez i l ig, — m ë r -

  m ë r i t i V ik to r Hi la .

  L i n d a zu r i go j ën me d o r e , p ë r t ë mos i a p l a s u r t ë q e s h u r i t . Vik to r Hi la m o r i k a f e t n g a b a n a k i e r j a d h e u a v u r i seci lës p ë r p a r a .

  — Dje më n j o f t u a n se j a m i pezu l lua r . Më k u p t o n i , as në p u n ë , as i p u s h u a r , po r i pezu l lua r , d h e g j i t h m o n ë p ë r s h k a k t ë k inez i t . K a m g j i thë mëng je s in q ë p o v ë r t i -t e m n ë m i n i s t r i pë r t ë z g j i d h u r n g a t ë r r e s ë n d h e s'po m u n d e m dot. M ë k u p t o n i ? S'po m u n d e m k u r r s e s i . T ë g j i t h ë j a n ë b ë r ë s i t ë s h u r d h ë r .

  2 - 2 T j)

  1T

 • — E ç ' p u n ë ken i p a s u r ju me k i n e z i n ? — p y e t i S i lva , pasi ruf is i f i l xhan in , e ka fe s . — J e n i g r i n d u r me t e ?

  — Më k e q , — t h a V i k t o r Hi la . — I k a m s h k e l u r k ë m -bën .

  K ë t ë h e r ë j o v e t ë m L i n d a p o r e d h e S i lva q e s h i m e zë.

  — Me g j i t h ë m e n d e k e n i . . .? — p y e t i S i lva p ë r m e s s ë q e s h u r ë s .

  — H m , — ia b ë r i V i k t o r Hi la , — k ë s h t u q e s h a d h e u n e n ë fjllim, k u r m ë t h a n ë s e k inez i q e a n k u a r , p o r t a -n i e q e s h u r a po më del p ë r h u n d ë s h .

  L inda v a z h d o n t e t ë q e s h t e a k o m a d h e e v u r i f i l x h a -n in t e b a n a k u që të m o s i d e r d h e j ka f ja .

  — E p a s t a j , ç ' n d o d h i ? — p y e t i S i lva .

  — Ç'e p y e t , — t h a t j e t r i . — K i n e z i u a n k u a se u n e e shke la m e që l l im. U n e n a t y r i s h t t h a s h ë s e e s h k e l a p a qël l im. P u n a s h k o i n ë M i n i s t r i n e e J a s h t m e . A m b a s a d a k ineze k ë r k o i d ë n i m i n t im . K u r m o r ë n v e s h q ë u n e s 'u dënova , p ë r s ë r i t i p r o t e s t ë n . T h o n ë s e p u n a k a s h k u a r g j e r në P é k i n . K a n ë d ë r g u a r a t j e r a d i o g r a f i n e e k ë m b ë s s'è kinez i t d h e p r i t e t p ë r g j i g j j a që a n d e j . E k u p t o n i t a n i që i k a m p u n ë t k e q ?

  — P o r n d ê r k a q , m e s a p o d ë g j o j m ë , p u n ë t m e K i n ë n s i k u r s 'po s h k o j n ë d h e aq v a j , — ia b e r i L i n d a , që i k i s h t e a k o m a s y t ë m e lot n g a t ë q e s h u r i t . — K ë s h t u q ë e d h e j u m u n d t ë s h p ë t o n i .

  — Ah, i di u n e kë to , — t h a V i k t o r i , — m u n d të n d o -dh in g j i t h f a r ë g j ë r a sh . M u n d t ë v i j ë d i t a q ë d i k u s h t ë s h k o j ë t ë bë jë n d o n j ë p r o ç k ë m u p ë r p a r a a m b a s a d ë s k i -neze, m e g j i t h a t ë k ë m b a q ë s h k e l a u n e d o t ë k u j t o h e t . J a m t e r s i m a d h .

  G j i t h m o n ë po ai, t h a me v e t e S i lva . I v r u l l s h ë m , i p a p ë r m b a j t u r , t ë r h e q ë s r r e z i q e s h m b i k o k ë n e ve t , a s h t u sic e k i s h t e n j o h u r në k o h ë n e p r i s h j e s me sov j e t i kë t , k u r k i sh in s h k u a r d isa h e r ë m e A n ë n , k u r a i s h t r o n t e d a r k a t e t i j të p a h a r r u e s h m e .

  — Rad ioskop i , r ad iog ra f i e k ë m b ë s së k inez i t , n o t a

  18

 • q e v e r i t a r e , më k u p t o n i ? — v a z h d o n t e V i k t o r Hila . — Po kjo ë sh t ë ç m e n d u r i .

  Ai poros i t i d h e n j ë g o t ë t j e të r . —Kam një j a v ë që më de l g jumi h e r ë t d h e pe r se , —

  Vik to r H i l a u l i z ë r i n p ë r s ë r i , — p ë r n j ë k inez të lig. L inda qesh i p ë r s ë r i .

  — Më beson i , po b ë h e m si i l u a j t u r . P o r s a g d h i n rhëngjesi , n ë v e n d t ë m e n d o j n d o n j ë g jë pë r t ë q e n ë , t h e m me v e t e : m b ë r r i t i va l l e a jo r ad iogra f i e m a l l k u a r ?

  Ato q e s h ë n t ë dyja m e zë .

  — Një k ë m b ë k inez i , e r a d i o g r a f u a r , f l u t u r o n nga n j ë k o n t i n e n t n ë t j e t r i n . D içka m a k a b r e apo jo?

  Ato q e s h ë n p ë r s ë r i .

  —E p e r s e i t r e m b e n i aq s h u m ë r ad iog ra f i s ë së k ë m -bës? — p y e t i Si lva, d u k e e v ë s h t r u a r g j i t h ë dja l lëzi . — Në qof të se e k e n i s h k e l u r v e r t e t p a d a s h u r , shke l j a s 'ka se s i t ë k e t ë q e n ë aq e r e n d e , k ë s h t u që r a d i o g r a f i a . . .

  V ik to r Hi la b u z ë q e s h i , pa i n g r i t u r s y t ë .

  — Po a t j e ë sh t ë p u n a , që jo v e t ë m s 'e k a m b ë r ë pa dashje , po i a k a m s h k e l u r t a m a m , — t h a ai .

  L i n d a q e s h i .

  V ik to r Hi la e k t h e u f u n d i n e k o n j a k u t .

  — Po si të m o s ia shke l j a , Silva, — t h a ai , — i z y m t ë n ë fy ty rë . — Një m u a j r r e s h t a i m a s h t r u e s m ë t o r t u r o i d u k e mos m ë d o r ë z u a r d i sa d e ta ie t ë n j ë d o k u m e n t a c i o -ni . M ë g ë n j e n t e çdo d i t e , s h t y n t e a fa t e t , p r a p ë g ë n j e n t e . p r a p ë i s h t y n t e . I sh te n j ë fa t që n u k e m b y t a fa re . Ju qeshni , p o j u s 'keni p a s u r t ë bën i n d o n j ë h e r ë m e n d o n j ë kinez.

  Ato q e s h ë n p ë r s ë r i . L i n d a n u k i a h i q t e s y t ë fy ty r ë s së t i j të l o d h u r e të p a r r u a r .

  — Kinez i P i n g , — v a z h d o i V i k t o r i , — k ë s h t u q u h e t a i qe lbës i r ë . V j e n çdo m ë n g j e s n ë u z i n ë d h e v ë r t i t e t ngada l shëm- p o s h t ë e p ë r p j e t ë me a t ë k ë m b ë n e t i j t ë m a l l k u a r , l i d h u r m e fasho , a p o m e al ici , a p o m e d r e q i e d i ç f a rë i l açesh p o p u l l o r e k ineze . Më k u p t o n i ? V ë r t i -

  19

 • t e t q ë t a s h i k o j n ë t ë g j i t hë , k u s h e d i , m b a s e p r ê t t ' i n g r e -n ë n d o n j ë m o n u m e n t ; he ro i P i n g i m a s a k r u a r n g a b a n -d i t i s h q i p t a r V i k t o r Hi la . J u q e s h n i , p o u n e n d ë r k a q j a m i pezu l l ua r . Më k u p t o n i , i p e z u l l u a r . As në qie l l , a s n ë t o k ë . Dhe a s k u s h s ' m ë j e p pë rg j ig je p ë r a sg jë .

  A to u n d a n ë m ë n ë fund p r e j t i j d h e d o l ë n n g a b u -feja .

  — Sa s impa t ik , a p o jo? — t h a L ind a , n d ë r s a po ng j i t -n i n shka l lë t .

  S i lva pohoi m e k o k ë . — K ë s h t u ka q e n ë g j i t h m o n ë , q y s h s e e k a m n j o h u r .

  P o t h u a j s e s 'ka n d r y s h u a r .

  Në fy ty rën e L i n d e s n j ë g j u r m ë b u z ë q e s h j e j e s p i -k a s t e h e r ë m ë q a r t ë , h e r ë m ë d o b ë t .

  — S h u m ë s i m p a t i k , — p ë r s ë r i t i ajo s i k u r t ë f l is te me ve t e .

  K u r a to h y n ë n ë z y r ë , she f i a k o m a s ' i s h t e k t h y e r . L i n d a m o r i c a m a t e r i a l e d h e doli p ë r t ë s h k u a r n ë k o -p i s t e r i . Si lva q ë n d r o i c a cas t e p a l ëv izu r , m e b ë r r y l a t m b ë s h t e t u r m b i t r y e z ë . S'i p u n o h e j . U n g r i t , i u a f r u a d r i -t a r e s d h e një copë h e r ë v ë s h t r o i p ë r j a s h t a s h e s h i n e m i -n i s t r i v e . Di te e l agësh t , g r i . Ajo iu a f rua k a l o r i f e r i t d h e v u r i d o r ë n në t ë . Ka lo r i f e r i i u d u k p a k i f t o h t ë . V e t ë m k u r s i m t ë mos k e t ë . Ç ' ë s h t ë k ë s h t u , t h a ajo m e v e t e . N g a i e r d h i kjo f razë , që A n e s i p ë l q e n t e t a t h o s h t e s h p e s h n ë a t o v i te t ë p a h a r r u e s h m e . P o k jo ë s h t ë b u d a l l a l l ë k t a m e n d o s h , t h a m e v e t e . E d h e s i k u r t ë n d o d h t e n jë l lo j s i a t ë h e r ë , s 'k i sh te s e s i t ë f i l lonte k a q s h p e j t . P a s t a j , d i h e j q ë ka lda j a n u k p u n o n t e m i r e k o h ë t e f u n d i t . D y ^ t r i h e r ë i s h t e folur pë r z ë v e n d ë s i m i n e s a j . Ë s h t ë n j ë m a r r ë z i t ë m e n d o s h kësh tu , t h a ajo, d h e u u l p r a n ë në t r y e z ë n e p ü -n ë s . K ë t ë h e r ë d i ç k a ë s h t ë n d r y s h e . , . . D h e k a k a q q e t ë s i .

  D e r a u h a p d h e h y r i she f i . P a s t i j L i n d a . P ë r çud i , f y t y r a e shef i t i s h t e e ç e l u r . L i n d a p y e t i S i l v ë n p ë r d i ç k a d h e shef i u pë rg j ig j . Kjo do t ë t h o s h t e se i s h t e b ë r ë p a j t i -mi i h e s h t u r . A i n i s i t ë t h o s h t e d içka p ë r k i n e z ë t d h e S i l -va t r e g o i pas ta j r a s t in e V i k t o r Hi lës . Shef i q e s h t e a k o m a

  20

 • me zë t ë l a r t ë , me t ë q e s h u r ë n e t i j t ë v e ç a n t ë - me ca s i b r i t m a mid i s , k u r t rok i t i d e r a d h e h y r i S i m o n D e r s h a .

  — A m u n d të te lefono j p a k ? — t h a a i . P a e n d ë r p r e r ë t ë q e s h u r ë n , shef i b ë r i m e k o k ë n g a

  te le foni . S i m o n D e r s h a i u a f r u a t r y e z ë s k u i sh t e v ë n ë t e -lefoni , ng r i t i d o r e z ë n d h e fo rmoi n u m r i n . S i lva m e L i n -d e n v ë s h t r u a n n j ë r a - t j e t r ë n . B a s h k ë m e r r o t u l l i m i n e d i s -k u t t ë n u m r a v e e q e s h u r a e shef i t po s h u h e j . Më në fund a t o , a sh t u s i e d h e h e r ë n t j e të r , d ë g j u a n s i n j a l e t q ë b i n i n d i k u n ë ska j in t j e t ë r , n ë t e le fon in q ë s 'e n g r i n t e a s k u s h . F y t y r a p r i t ë s e e S imon D e r s h ë s k i s h t e po a t ë s h p r e h j e l u m t u r i e t ë h a r r u a r në të . K u r e pa se d i k u s h i s 'po p ë r -g j ig je j , e uli d o r e z ë n .

  — E p a s t a j ? — p y e t i shef i . — Ç 'bër i a i , V i k t o r i , a p o si e q u a j n ë ?

  Ajo s h p r e h j e e p a z a k o n t ë m b i f y t y r ë n e S i m o n D e r -s h ë s , i cili, pas i k i s h t e u l u r d o r e z ë n e t e l e fon i t k i s h t e q ë n -d r u a r n ë k ë m b ë , s i k u r p o b ë n t e n j ë p ë r p j e k j e t ë f u n d i t p ë r t ' u a f r u a r në b o t e n e t y r e , e p e n g o n t e S i lvën të f l is te l i r i sh t . M e g j i t h a t ë , d u k e b ë r ë n j ë s forc im, a jo t r e g o i d i ç -k a t j e t ë r p ë r V i k t o r i n d h e shef i qesh i p r a p ë m e zë. M e b i s h t t ë s y r i t S i lva he to i f y t y r ë n e S i m o n D e r s h ë s d h e k ë t ë h e r ë i u d u k s e k r a h a s p ë r h u m b j e s s ë l u m t u r n ë a t ë f y t y r ë pa n jë vezu l l im i ron ie .

  P a t h ë n ë asgjë , qe t ë s i sh t , s i a t a q ë p ë r p i q e n t ë m ë -n j a n o h e n nga n d o n j ë v e n d m i d i s r r ë m u j ë s , p ë r t ë m o s r ë n ë në sy, a i doli në ças t in k u r e q e s h u r a e shef i t b u b u -lloi p ë r s ë r i m e t ë r ë fuq inë .

  — Po ky , ç 'ka k ë s h t u , që v ë r t i t e t në m ë n g j e s s i s o m -n a m b u l ? — t h a Lida .

  — Ç'ia vë v e s h i n , — ia b ë r i shef i . "* — V ë r t e t e k a m , — v a z h d o i L inda . — M ' u d u k p a k i

  ç u d i t s h ë m m e a t ë k o s t u m b l u t ë e r r ë t q ë s'e k a v e s h u r k u r r ë . A p o jo , S i l v a ?

  S i lva bë r i «po» me k o k ë .

  Shef i lëshoi n j ë p s h e r ë t i m ë , sic b ë n t e z a k o n i s h t pas t ë q e s h u r a v e t ë m ë d h a , d h e p a s p s h e r ë t i m ë s s ë t i j n ë z y r ë ra qe tës i a . .

  21

 • II

  R r a l l ë h e r ë i qe d u k u r Si lvës k a q i g i a t ë o r a r i z y r t a r . Q y s h s e n ë z y r ë r a q e t ë s i a d h e g j e r n ë m b a r i m t ë o r a r i t n u k i sh in veçse dy o r ë e g jy smë , po r që a sa j i u d u k ë n s i t ë p a f u n d m e . N u k i sh t e d i t ë l i nd ja e va jzës që i a k r i -j o n t e n j ë p a d u r i m t ë t i l lë , po r d i çka t j e t ë r , q ë a s a jo v e t ë s 'e k i s h t e t ë q a r t ë . I s h t e d içka q ë k i s h t e l i dh j e n d o s h t a m e b i s e d a t pë r k inezë t , m e m u n g e s ë n e G j e r g j i t d h e m e c o p e r à k u j t i m e s h , q ë k u s h e d i p s e a t ë d i t e i v i n i n v a l ë -- v a l ë . S i lva k i s h t e v ë n ë r e s e në j e t ë n e n j e r i u t ka d i t e q ë j a n ë t ë a f t a t ë nd j e l l i n k u j t i m e , a s h t u s ic k a t ë t i l la , q ë j a n ë k r e j t ë s i sh t mospë r f i l l ë s e n d a j t y r e . E s o t m j a i s h -te n j ë d i t e e l loj i t t ë p a r e .

  22

 • G j e r n ë m b a r i m t ë o r a r i t shef i n u k lëvizi n g a zy ra , k ë s h t u që Ar ian i , i cili h a p i n j ë h e r ë p ë r g j y s m ë d e r ë n , e mibylli p ë r s ë r i p a h y r ë d h e t ë n j ë j t ë n g jë b e r i S i m o n D e r -s h a , q ë v in te , s ic d u k e t , p ë r t ë t e l e f o n u a r .

  M ë n ë fund e r d h i o r a dy . N ë k o r r i d o r d ë g j o h e s h i n h a p a , z h u r m a çe lësash n ë p ë r d y e r d h e c a z ë r a t ë s h k u j -d e s u r . Shef i i sh t e z h y t u r në

 • p ë r s h e m b u l l me n j e r i u n që d a s h u r o n . N u k e di a u s h p r e h a q a r t ë .

  S i l va b u z ë q e s h i . — Më d u k e t se të k u p t o v a , —«. t h a , — m e g j i t h ë s e jo

  plotësishït. Ato^ k i s h i n d a l ë t a n i n g a m i n i s t r i a d h e s i z a k o n i s h t

  e b ë n ë n j ë copë r r u g ë b a s h k ë . L i n d a u p ë r p o q t ë s h p j e -gon te d h e n j ë h e r ë r a p o r t i n k r a h a s u e s m i d i s p o r t r e t i t t ë n j ë she f i d h e t ë n j ë d a s h n o r i , a s h t u s ic e m e n d o n t e a jo , por e n d j e u e d h e v e t ë që u n g a t ë r r u a më k e q , d h e i a piasi gaz i t .

  ; - - — Buda l l à l l ëqe , — t h a . — Ti me s i g u r i m e n d o n p ë r t e l a s h e t q ë k e sori te m e m y s a f i r ë t d h e u n e p o t ë f ias b u -da l l à l l ëqe .

  — J o , a spak , — t h a Si lva . : N ë t ë v ë r t e t ë i k i sh in m b e t u r p ë r t ë b ë r ë a k o m a d i -

  s a p u n ë t ë fundi t . I d u h e j t ë b l i n t e p ë r çdo r a s t e d h e ca s h i s h e t ë t j e r a v e r ë t ë k u q e . Uji m i n e r a i g j i t h a s h t u m u n d t ë m o s m j a f t o n t e , ( d a r k a t ë t i l la z a k o n i s h t j a p i n n j ë e t j e m ë t ë m a d h e s e ç ' p a r a s h i k o h e j ) . Veç k ë s a j , d u h e j p j e k u r t o r t a m e mol l e n ë s o b ë n e l e k t r i k e , p ë r v e ç disa d h j e t ë r a t e l a s h e t ë t j e r a t ë vogla .

  S i u n d a m e L indën , a jo u - f u t n ë n j ë d y q a n p i j e sh d h e b l e u k a t ë r s h i s h e v e r ë « S h e s h i Zi» . U p ë r p o q të g j e n t e p ë r a f ë r s i s h t n u m r i n e t ë f t u a r v e , p ë r t ë p a r a s h i -k u a r se a do të m j a f t o n i n s h i s h e t e v e r ë s që b l eu , b a s h -k ë m e a t o q ë k i s h t e n ë s h t ë p i , m i r ë p o kjo i u d u k t e p ë r e . n r ù n d i m s h m e .

  — Më j epn i e d h e dy s h i s h e të t j e r a , — i t h a s h i t ë -s i l * • • ,

  M ë m i r e t ë t e p r o j n ë , s e t ë m o s m j a f t o j n ë , t h a m e ve te . K u r s e p ë r u j ë m i n e r a l d o t ' i d u h e j t ë d i l t e e d h e n j ë h e r ë n g a s h t ë p i a ; s h i s h e t i sh in t ë r ë n d a d h e v ë s h t i r ë s e d o t ' i n g r i n t e dot k ë t ë h e r ë .

  K u r p o k a l o n t e p ë r b r i d y q a n i t t ë f r u t a v e t ë r r u g ë s s ë s ä j , p a mo l l e s h u m ë t ë b u k u r a n ë v i t r i n e d h e n d a l i h a -p a t . ' M e g j i t h ë s e r r j e t a i r ë n d o n t e , u k t h y e d h e h y r i b r e n -dà . S h i t ë s i , i g ja të , i ho l lë , me zë r in e t r a s h ë g u r g u l l u e s

  24

 • që i n g j a n t e s h u m ë t ë fo lu r i t në r a d i o , s i z a k o n i s h t n u k p u s h o n t e së fo lur i , n d ë r s a u s h ë r b e n t e k l i e n t ë v e . K i s h t e k a t ë r - p e s ë b u r r a d h e p o a q g r a q ë p r i t n i n r a d h ë n , d h e S i l v a u bë ga t i të d i l te , p o r sh i t ë s i , që e v u r i r e , i t h a :

  — Molle s i k ë t o r r a l l ë h e r ë da l in . R r i n i t ë m e r r n i . — J a m p a k v o n ë , — t h a Si lva . — Më dëg jon i m u a , — ngu l i k ë m b ë a i . S i lva u l i r r j e t ë n p ë r t o k ë d h e zur i v e n d në r a d h ë n e

  g r a v e . Në të v ë r t e t ë ajo e d ë g j o n t e p ë r h e r ë s h i t ë s i n e m o -l lëve , i cili, a s h tu sic m u n d ta l avdëro r i t e m a l l i n k u r e k i s h t e t ë m i r e , s i sot , p o a s h t u m u n d t ë t h o s h t e " p ë r : ' t ë : «Sot m o l l e t s ' j a n ë gjë, m o s i m e r r n i më m i r e . »

  Sh i t ë s i po i p e s h o n t e m o l l e t n j ë b u r r i t ë v e s h ü r me s h u m ë s q i m ë .

  — Të l u t e m , a m u n d ta h e q ë s h a t ë m o l l ë n a t j ë ? S ' m ë p ë l q e n n g j y r a e s a j , — t h a b u r r i , d u k e t r e g u a r me g i s h t p e s h o r e n .

  — Cilën, — p y e t i sh i t ë s i , — k ë t ë ?

  — J o , t j e t r ë n . Ah , p i k ë r i s h t a t ë . F a l e m n d e r i t . P r i t , h i q m ë , t ë l u t e m , e d h e k ë t ë .

  Në g r u m b u l l i n e n j e r ë z v e u d ë g j u a n j ë m u r m u r i m ë e m b y t u r .

  — Më f a m i , — t h a b u r r i , d u k e iu d r e j t u a r n j e r ë z v e , — p o j a m n jë ç ikë m e r a k , m o s m a v in i r é .

  Sh i t ë s i po i z b r a z t e m o l l e t në r r j e t ë . —

  — Si ve t e k inezç j a? — e p y e t i a i , d u k e k ë r k u a r në s i r t a r p ë r t ' i k t h y e r m b e t j e n .

  — Si? — ia bë r i b le rës i , d u k e h a p u r s y t ë . — Të p y e t a p ë r k i n e z ç e n , — t h a sh i t ë s i , — si v e t e . — Ç ' janë kë to p y e t j e ? — t h a t je t r i , d u k e e p a r e me

  q o r t i m , s i k u r t ' i t h o s h t e : k ë t u e g j e t e t ë m ë b ë s h n j ë . p y e -t je t ë t i l lë d h e p i k ë r i s h t s o t ?

  — Më d u k e t s e i v a t e d e m k inezç j a që ka m ë s u a r , — t h a sh i tës i , k u r t j e t r i k a p ë r c e u p r a g u n e d y q a n i t . — B a n o n k ë t u . a f ë r , ë sh t ë nga. a t a bo rg j ezë t e v je të r , po r të u r t ë s u a r , — vazhdo i të s h p j e g o n t e a i , d u k e i p e s h u a r m o l l e t n j ë g r u a j e . — Ka q e n ë p ë r k t h y e s i r u s i s h t e s , .që e . pa t i m ë s u a r në b u r g . K u r u p r i s h ë m a t ë h e r ë me r u s ë t , e

  25

 • l a r u s i s h t e n d h e iu fut k inezçes , d h e do t i , pë r dy v j e t i doli ma te r i e . Mi rëpo ç'e d o ! Me sa po s h o h i m , e pa t i p u n a m e k i n e z ë t , k ë s h t u q ë d h e k inezç j a s 'do t ' i h y j ë s h u m ë n ë p u n ë .

  — E h , k ë t a d r e q ë r , e d h e g j u h ë n e q u k a p i k ë v e j a n ë ga t i t ë m ë s o j n ë , veç t ' u a d o j ë i n t e r e s i , — t h a n j ë p l a k i n g j i r u r .

  — J a , k ë s h t u , — v a z h d o i sh i tës i , — m e r r e t b u r r i i b o -tes me n j ë dja l lo g j u h ë k a q v je t d h e i v e t e d ë m . Me s i g u r i i v jen të pë l ca së , a p o j o ?

  — E p o a s h t u ë sh t ë , po t ' i b ë s h p u n ë t me h i l e r a , — t h a p l a k u i n g j i r u r . — Ç'i d u h e j a t i j k i n e z ç j a ?

  — Po ja , k u j t o n t e se ç ' p ë r k t h i m e do të b ë h e s h i n , — n d ë r h y r i n j ë d j a l ë i r i .

  — E p o m i r e ç ' iu bë , a t ë h e r ë , — t h a p l a k u . Dy a t r e v e t ë q e s h ë n .

  — N u k e d i t ë t j e r ë t , po u n e v e t ë e k a m p a s u r g j i t h -m o n ë z e m r ë n t ë f t o h t ë p ë r k ë t a k i n e z ë t , — t h a p l a k u i ng j i ru r . — P a r t i n e e d ë g j o n i m që na p o r o s i s t e pë r t ë r u a j -t u r m i q ë s i n ë m e ta, p o z e m r a , a m a , s ' m ë n g r o h e j q ë s ' m ë n g r o h e j . M b a s e e k a m g a b i m , ë?

  — S 'e ke h iç gab im , — u h o d h n j ë b u r r ë i s h k u r t ë r . — Miqës ia me t a s ' i sh te s i m i q ë s i a me sov je t ikë t . N d r y -s h e i s h t e a jo , më e t he l l ë , më e v ë r t e t ë .

  — N d a j d h e s ' na s ë m b o n h i ç n ë z e m ë r q ë p o p r i s h e -mi , — t h a p l a k u .

  Sh i t ë s i p o h i d h t e m o l l e t n ë r r j e t ë n e S i lvës d h e a jo i zgjat i p a r e t . I sh te d u k e d a l ë k u r n d j e u zë r in e p l a k u t t ë n g j i r u r , q ë t h a d içka , p o r a jo s'i da l lo i d o t fjalët, v e -t ë m dëg jo i t ë q e s h u r ë n e n j e r ë z v e .

  S a ç u d i , t h a m e v e t e . B i s e d o h e j f a r e h a p u r , n ë d y -q a n i n e mo l l ëve , m i d i s n j e r ë z v e p o t h u a j s e t ë p a n j o h u r m e n j ë r i - t j e t r i n . S a n d r y s h e k i s h t e q e n ë a t ë h e r ë . S * e r e n d e qe g j i thçka . Sa d i m ë r o r e . S i l va s h p e j t o i h a p a t . Ësh të m ë m i r e k ë s h t u , t h a ajo m e v e t e . N j ë g j ak f toh t ë s i e t i l l ë ! P a d y s h i m q ë ë s h t ë s h u m ë m ë m i r e k ë s h t u , p ë r -së r i t i p a s p a k .

  26

 • Ill

  Në m b a s d i t e n e po asa j d i t e , d u k e h a p u r d e r ë n e a p a r t e m e n t i t , k u zilja k i s h t e n j ë cope h e r ë q ë b i n t e m e k ë m b ë n g u l j e , buzëqesh ja m e t ë e i len S i lva bëhe j ga t i t ë p r i s t e m y s a f i r ë t e p a r e , i m b e t i në b u z ë . Në v e n d t ë m y -sa f i r ëve ajo p a n j ë b u r r ë q ë m b a n t e n ë k r a h ë n j ë fuçi të r e n d e , s i p ë r së cilës d i ln in d e g ë t e n j ë l imoni .

  — F a m i l j a Gjerg j D i b r a ? — p y e t i b u r r i . — Po , — t h a Silva a k o m a e h u t u a r . j*j Ah, ken i s j e -

  llë k ë t ë l i m o n i n p ë r n e ?

  27

 • — Na e k e n i p o r o s i t u r , a p o j o ? P a e b ë r ë t ë g j a t ë , n j e r i u h y r i b r e n d a n ë k o r r i d o r . — Ku do t a v e n d o s n i ? — p y e t i a i me n j ë f a r ë p a d u r i -

  m i . D u k e j m e n j ë h e r ë që fuçia i s h t e e r e n d e .

  — K u j d e s , — t h a Si lva , — k ë n d e j , ju l u t e m , — d h e h a p i d e r ë n e n j ë r ë s p r e j d h o m a v e .

  N j e r i u ka lo i m e h a p a t ë r e n d e m e s p ë r m e s d h o m ë s p ë r t ë da lë në b a l l k o n , d e r ë n e së ci lës S i l v a p o r s a e k i -s h t e h a p u r .

  — V e n d o s e n i s i të m u n d n i , — t h a a jo , — më v o n ë do t a r r e g u l l o j m ë .

  N je r iu e ul i fuc ine , d r e j t o i t r u p i n d h e p s h e r ë t i u .

  N ë k o r r i d o r p o b i n t e t e l e fon i d h e s ' k i s h t e a s n j e r i q ë t a n g r i n t e . Uh , i a b ë r i m e v e t e ajo, e d h e k y l i m o n n a d u -h e j t ë v i n t e so t .

  — Një h e r ë në t r e m u a j d u h e t t a s p ë r k a t n i k u n d ë r p a r a z i t ë v e . N jë h e r ë n ë g j a s h t ë m u a j t ' i n d ë r r o n i d h e u n , — nis i t ë f l iste n j e r i u , me n j ë zë m o n o t o n . — Veç kësa j , në r a s t e ng r i cash d u h e t t a m b u l o n i m e p l a s t m a s , n d r y s h e m u n d t ë t h a h e t b r e n d a një n a t e .

  S i lva d ë g j o n t e p a e p a s u r m e n d j e n a t y . K i s h i n m b e -t u r a k o m a pa u p ë r g a t i t u r s a l l a t a , pa u p r e r ë c o p a t e ros tos d h e d h j e t ë r a g j ë r a t ë t j e r a t ë vog la , k u r s e m y s a f i -r ë t m u n d t ë v i n i n n g a çast i n ë ças t . V e ç k ë s a j i d u h e j t ë v i s h t e n j ë f u s t a n t j e t ë r p ë r d a r k e n d h e t ë b ë n t e p a k t u a l e t .

  Ajo bë r i n j ë s h e n j ë p a d u r i m i , t ë c i l ën a i , s ic d u k e t , e kap i , s epse i t h a :

  — N a fa ln i , s e m b a s e e r d h ë m n ë n j ë k o h ë t ë p a p ë r -s h t a t s h m e .

  - , S ' k a g j ë ! — t h a Si lva . - S 'ka gjë .

  Asaj p a p r i t u r i e r d h i t u r p n g a v e t j a ; n j e r i u e k i s h -t e n g r i t u r n ë k r a h ë p ë r t a n g j i t u r g je r n ë k a t i n e t r e t e n j ë fuçi a q t ë r e n d e , k u r s e a jo b ë h e j n e r v o z e m e t ë .

  — U r d h ë r o n i t ë m e r r n i d içka , — t h a a jo në k o r r i d o r , e p u s h t u a r befas n g a n j ë n d j ë n j ë faji .

  — Jo , f a l e m n d e r i t .

  28

 • — Ju l u t e m , — ia bë r i a jo, — m o s ma p r i s h n i , so t k a m da të l ind jen e va jzës .

  — Epo m i r e , a t ë h e r ë , — t h a a i . S i lva r r ë m b e u n j ë r ë n nga s h i s h e t e r ak i së t ë bë r a

  ga t i p ë r d a r k e n d h e i s h t i u në n j ë go të . — G ë z u a r ! E d h e n j ë q i n d ! — Ju f a l e m n d e r i t . K u r d e r a u m b y l l p a s s h p i n ë s s ë t ë p a n j o h u r i t , S i lva

  u k t h y e te t r y e z a e s h t r u a r , d e s h i t ë r r e g u l l o n t e d içka n ë t ë , p o r n u k b ë r i asgjë, veç v ë s h t r o i n j ë copë h e r ë p j a -t a t d h e go ta t , që r r ézë l l i n in f t oh t ë . Zi l ja e d e r ë s e n x o r i nga m p i r j a , p o r k ë t ë h e r ë e n j o h u d o r ë n e së b i jës .

  — B r i k e n a , ç 'u b ë r e ? — i t h a .

  — Po k i s h t e s h u m ë n j e r ë z në d y q a n , marna , — t h a vajza, d u k e n x j e r r ë n g a ç a n t a s h i s h e t m e u j ë m i n e r a i .

  —Të k e q e n marni , a m u n d t a b ë s h t i s a l l a t ën d h e t a p resësh ro s ton , s a t ë bëj u n e n j ë d u s h d h e t ë n d ë r r o h e m ? M ë d u k e t s e m b a j e r ë g je l lë .

  — M i r e , m a r n a .

  N d ë r s a zhv i she j n ë b a n j ë , a sa j i u d u k s e i sh te m b u -s h u r p a k m ë t e p ë r s e ç ' d u h e t n ë i je t d h e n j ë copë h e r ë q ë n d r o i m e n d u e s h ë m p ë r p a r a p a s q y r ë s , s i k u r t ë h a r r o n -t e p e r s e g j ende j a t je . P a s t a j , q ë n g a k o r r i d o r i e r d h i t i n -gull i i ziles s ë t e l e fon i t d h e Si lva , s i k u r t ë p ë r m e n d e j nga g jumi , n g r i t i dorezën e d u s h i t .

  Ajo e b ë r i dush in s h p e j t e s h p e j t , e m u n d u a r n g a ideja s e m y s a f i r ë t m u n d t ë m b ë r r i n i n n ë çdo m i n u t e . Meqenëse , m e p ë r j a s h t i m t ë d y m ë s u e s e v e t ë Br ikenës , t ë g j i thë i sh in n j e r ë z t ë a f ë r t , n u k k i s h t e c a k t u a r o r ë n d h e t a n i p o p e n d o h e j p ë r k ë t ë .

  Në d h o m ë n e g jumi t S i lva q ë n d r o i n j ë c o p ë h e r ë p a r a do l lap i t , p a v e n d o s u r cil in f u s t a n t ë v i sh t e . P a s t a j nd j eu f t o h t ë d h e , pa e z g j a t u r m ë , v e s h i me shpe j t ë s i n j ë fus tan n g j y r ë lila, që Gje rg j i e p ë l q e n t e v e ç a n ë r i s h t . F u -s t a n i i r r i n t e n jë l lo j s i m ë p a r e d h e k jo d o t ë t h o s h t e s e d y s h i m i q ë i s h t e s h ë n d o s h u r m ë s h u m ë s e ç ' duhe j , i sh t e i ko t ë . U n e n u k e k u p t o j s h q e t ë s i m i n t e n d p ë r l in jën e t r up i t , i t h o s h t e h e r ë p a s h e r e Gjerg j i . T i j e në a t ë m o -

  39

 • s h ë q ë q u h e t m o s h a e lu lëz imi t t ë p i o t e t ë g r u a s (Silva e d i n t e se a i i s h t e t e p ë r i k u j d e s s h ë m p ë r t ë p ë r d o r u r fjalën «lulëzim»- në v e n d t ë fjalës « p j e k u r i » , g j ë p ë r t ë ci lën a jo f sheh t az i e f a l ënde ron te ) . M b a s e u n e k a m sh i j e disi t ë k a p ë r c y e r , p o r s idoqof t ë n u k e k u p t o j do t s e s i n j ë g r u a në l u l ë z i m të j e t ë s i s h k a r p ë .

  S i lva b u z ë q e s h i me v e t e p ë r p a r a p a s q y r ë s . Ajo e n d j e u s e fus tan i q ë v e s h i e n d a u m e n j ë h e r ë d i t ë n m ë d y s h . K ë s h t u n d o d h t e g j i t h m o n ë n ë r a s t e t ë t i l la , n ë d i -t ë l ind je apo fes ta t ë t j e r a . D u k e j s i k u r r r ë m u j a e p ë r g a -t i t j eve s 'do t ë m e r r t e fund , p o r v i n t e p a p r i t u r n j ë ças t k u r d i t a e t e l a s h e v e n d a h e j p r e r a z i n g a d i t a fes t ive . N d ë r s a kops i s t e j a k ë n e fus tan i t , S i l v a e n d j e u se ky ças t k i s h t e a r d h u r .

  M e k r e h r i n n ë d o r e a jo s 'u m e n d u a g j a t ë p ë r m o -d e l a i e f lokëve. B ë r i n j ë k r e h j e që i p ë l q e n t e Gjerg j i t , m e g j i t h ë s e a i i s h t e l a rg . P o r n d o s h t a p i k ë r i s h t n g a q ë a i i sh te l a rg d h e në u d h ë t i m , a jo i k r e h u f lokë t a s h t u sic i p ë l q e n i n a t i j .

  v*r Marni , sa e b u k u r je b ë r ë , — i t h a B r i k e n a , k u r a jo dol i në k o r r i d o r .

  S i lva i b u z ë q e s h i së bi jës , i h o d h i n j ë sy t r y e z ë s që t a n i i u d u k s i d i ç k a q ë s ' k i sh t e s h u m ë l i d h j e m e t ë d h e , pa e d i t u r a s v e t ë p se , u v ë r t i t n j ë c o p ë h e r ë n ë p ë r a p a r -t a m e n t . Asa j i p ë l q e n t e g j i t h m o n ë q ë n ë o r ë n p ë r p a r a a r d h j e s s ë m i q v e t ë u l e j n ë n d o n j ë n g a n d e n j ë s e t , n ë p r i -t je . Mi rëpo g a b i m i që k i s h t e b ë r ë që n u k u k i s h t e t h ë n ë o r ë n e a r d h j e s , po i a p r i s h t e t a n i k ë t ë k ë n a q ë s i .

  -n Marna , e p r e v a e d h e r o s t o n , do ta s h i k o s h ? — u d ë -g j u a zër i i së b i j ës n g a k u z h i n a .

  S i lva i sh te u l u r m ë n ë f u n d n ë n j ë r i n n g a k o l l t u k ë t e d h o m ë s s ë n d e n j j e s , m e s y g j y s m ë t ë m b y l l u r . D i t a k i s h t e q e n ë v ë r t e t t e p ë r e l o d h s h m e , s e p s e k ë t ë h e r ë , n d r y s h e nga h e r ë t e t j e r a , ajo n u k k i s h t e p a s u r n d i h m ë n e G je rg j i t . Sa m i r e që b ë r a b a n j ë n , m e n d o i . D r i t a e m b a s -d i t e s së t e t o r i t b i n t e e p ë r k o r ë t m b i r a f t e t e b i b l i o t e k ë s , ku s t a t u j a t e vogla t ë v e n d o s u r a p r a n ë l i b r a v e , t ë g j i tha k u j t i m e t ë k o h ë s k u r ajo p u n o n t e n ë e k s p e d i t ë n a r k e o ^

  30

 • log j ike , m e r r n i n n ë k ë t ë o rë , p a r a r e n i e s s ë m u z g u t , n j ë p a m j e m i s t e r i o z e .

  Te de ra e dTiomës, e ho l lë d h e e g j a t ë p ë r t r e m b ë -d h j e t ë v j eçë t e s a j , u v i z a t u a B r i k e n a .

  — Marni , g j i t hçka ë s h t ë g a t i . Ti m o s u s h q e t ë s o m ë . — F a l e m n d e r i t , B r i k e n a . U l u t a n i e d h e t i . Va jza u ul pë rba l l ë s a j . — Ku m u n d të j e t ë t a n i b a b i ? — t h a a jo . S i l va n g r i t i supe t . — Në qiel l , m b i n d o n j ë s h k r e t ë t i r ë , ose në n d o n j ë

  a é r o p o r t d u k e p r i t u r a v i o n i n t j e t ë r . Va jza u m a t t ë p y e s t e d içka t j e të r , p o r n ë a t ë k o h ë

  ra zi l ja. — E r d h ë n , — t h a Si lva , — s h k o , B r i k e n a , ta h a p ë s h

  d e r ë n . Pa l ë v i z u r n g a vend i , ajo p r i t i r r ë m u j ë n e z a k o n -

  s h m e n ë k o r r i d o r , t ë s h k a k t u a r s i domos p r e j f ë m i j ë v e , p o r p r e j a n d e j s 'po v in t e a sg j ë e t i l l ë .

  — Marna , — t h a B r i k e n a te p r a g u i d e r ë s , — të k ë r -k o n n j ë b u r r ë .

  . - K u s h ? — N u k e di .

  K u r S i lva u ngr i t , p ë r h a b i n ë e s a j , i u d u k s e në s y -t ë e s ë b i jës k a p i v e t ë t i m t h i n j ë h i j e p a k ë n a q ë s i e . S y t ë e va jzës r r ë s h q i t ë n a n a s h p o r s a t a k u a n s y t ë e s ' ëmës . Ah , j a sepse , m e n d o i Si lva , k u r h o d h i s y t ë n ë k o r r i d o r . T e d e r a g j y s m ë e h a p u r ajo p a A r i a n i n , m e t ë c i l in p u -n o n i n b a s h k ë n ë m i n i s t r i . V e s h u r m e n j ë k o s t u m t ë b u -k u r , q ë e t r e g o n t e edhe m ë t ë g j a t ë , a i k i s h t e q ë n d r u a r t e p r a g u , a s j a s h t ë , a s b r e n d a , n ë p r i t j e .

  Q ë k u r B r i k e n a m e r r t e t ë d r e j t ë n t ë n e r v o z o h e j p ë r t ë n j o h u r i t e s a j , m e n d o i S i lva m e n j ë f a r ë a c a r i m i t ë p ë r -z ie r m e s h q e t ë s i m . I sh te h e r a e p a r e q ë n d o d h t e n j ë g j ë e t i l l ë .

  — Më fai, Silva, që e r d h a k ë s h t u pa l a j m ë r u a r , — t h a i p o r s a a r d h u r i , — p o r u n e e r d h a v e t ë m p ë r n j ë m i -n u t e . M ë fai .

  — S 'ka gjë , Ar ian , h y r b r e n d a .

  31

 • V e t ë m k u r a i h y r i , S i lva v u r i r e s e n ë d o r e m b a n t e n j ë t u f ë lu lesh . N d o s h t a B r i k e n a q e a c a r u a r p i k ë r i s h t p r e j t y r e , m e n d o i ajo p ë r n jë s e k o n d ë , d u k e e p ë r l i g j u r d is i t ë b i j ën .

  — D e s h a të t ë s jel l kë to Iu le . V e t ë m k a q , — t h a a i d h e zgja t i t u f ën .

  — P ë r m u a ? — p y e t i ajo p a k e h a b i t u r . — S i g u r i s h t , — ia bë r i a i d h e b u z ë q e s h i s i k u r të t h o -

  s h t e : p ë r k ë t j e t ë r ? S i lva v ë s h t r o i m e c a s y t ë z b r a z ë t h e r ë lu l e t , h e r ë

  n j e r i u n që i m b a n t e a t o . Një copë h e r ë d o r a e t i j m b e t i e n d e r u r , pas ta j a sa j iu d u k se befas p e s h a e l u l e v e në d o r ë n e t i j u q i n d f i s h u a , u m i j ë f i s h u a , d h e a jo zg ja t i d o -r ë n s i p ë r t ë s h p ë t u a r t j e t r i n n g a k a t a s t r o f a .

  — Dëgjo , A r i a n , — t h a a jo , d u k e v ë s h t r u a r l u l e t që u b ë n ë p r a p ë të l e h t a në d o r ë n e s a j . — Ty s ' d u h e t t ë t ë l i nd in i luz ione n g a q ë u n e t r e g o h e m e k u l t u r u a r d h e i p r a n o j l u l e t e t u a . N g a n j ë h e r ë n j e r i u s 'd i ç ' t ë bë jë , — v a -zhdoi a jo me zë t ë ulë t , s i k u r f l iste me v e t e . — Ti n d o s h t a m e n d o n s e u n e s i l l e m k ë s h t u m e t y n g a q ë l ë k u n d e m p ë r t ë p r a n u a r ose j o n d j e n j ë n t e n d e ? J o , A r i a n , u n e n u k l ë k u n d e m aspak . T i n d o s h t a m e n d o n se, n g a q ë u n e n u k i k a m t r e g u a r t i m s h o q i pë r t y , t i m u n d t ë k e s h a k o m a s h p r e s ë ?

  Ai i d ë g j o n t e f ja lë t e saj pa ia h e q u r s y t ë . I s h i n të d y n ë k o r r i d o r i n e n g u s h t ë k u n g a ças t i n ë ça s t m u n d f i a b e h n i n t ë f t u a r i t .

  — J o , Si lva, — t h a më në fund . — P e r s e t ë g j i t h a k ë -to? U n e t h j e s h t t ë so l la n j ë t u f ë Iule.

  — T h j e s h t n j ë t u f ë Iu le?

  — Si lva , u n e s ' k a m a s n j ë m e n d i m s e t i l ë k u n d e s h p ë r m u a , a s n j ë s h p r e s ë . D h e , m e s a d u k e t , p i k ë r i s h t s e p s e je e t i l l ë u n e . . . të p ë l q e j . — Ai u gë l l t i t me v ë s h t i r ë s i . — Madje , n ë d o t a d i sh , n d o s h t a d o t ë i s h t e m ë m i r e q ë t i t ë s i l l e she m e m u a m e a s h p ë r s i d h e v u l g a r i t e t , f i t r e g o -j e b u r r i t . . . n ë m ë n y r ë q ë t ë m ë ç l i ro jé e d h e m u a v e t ë p re j n d j e n j ë s s ime .

  — M u n d ta bë j e d h e k ë t ë , — t h a S i lva . — M e g j i t h ë s e

  32

 • ë s h t ë k u n d ë r n a t y r ë s sirne, m u n d t a bë j e d h e k ë t ë , n ë qof të se ë s h t ë e n e v o j s h m e . Ë s h t ë e ve t rn ja f l i që m u n d t ë bëj p ë r t y .

  — E p s e ? — ia bë r i ai me g j y s m ë zër i . S y t ë e t i j , g j e r a t ë h e r ë t ë n d r i ç u a r p r e r a z i , u m b u s h ë n g j i t h ë p i k ë -l l im, s i t ë n j ë d j a l i t ë vogël .

  Befas asa j i e r d h i k e q p ë r t ë . Zgja t i d o r ë n d h e i s h k u n d i f lokë t në n jë m ë n y r ë që u h a b i t e d h e ve t ë .

  — Ik, A r i a n , — i t h a me n j ë zë të b u t e , — s 'ka n e -v o j ë k ë s h t u . ^ Ë s h t ë m ë m i r e p a d r a m e .

  Ajo n g r i u n ë . ças t b r e n d a v e t v e t e s . I s h t e h e r a e d y t ë që ; . g j a t ë kë sa j d i t e p ë r s ë r i s t e fjalë t ë Anes .

  — Më fai e d h e n j ë h e r ë , S i lva , — t h a a i me n j ë zë t ë p a s i g u r t . — S 'beso j s e g jer më so t ë s h t ë p r i t u r k ë -s h t u n d o n j ë n j e r i q ë v j en t ë u r o j ë p ë r d i t ë l ind je .

  S i l v a . n ü k a r r i t i t ë h a p t é a s go jën , s e a i k i s h t e m b y l l u r d e r ë n p a s vê t e s d h e p ë r ca s e k o n d a u d ë g j u -a n h a p â t e t i j , q ë zbr i s te m e r r ë m b i m shka l l ë t .

  Buda l l ë , t h a ajo me v e t e , d u k e e n d i e r s e po s k u -q ë j - n g a t u r p i , p o pse- s ' t he q ë n ë fil l im, o r budà l l ë . M e -g j i t hë se a jo , s i k u r t a p a r a n d i e n t e k e q k u p t i m i n , e k i -sh t e p y e t u r p ë r s e ishin M e t d h e a i e k i s h t e s a k t ë s u a r se n u k i sh in a s p a k pë r d i t ë l i n d j e n ê v a j z ë s . . U h , sa tiiaf, i a bë r i S i lva m e ve të d h e k a f s h ö i b u z ë n . M e g j i t h a t ë s je l l ja e t i j i s h t e k r e j t e n j ë t e m a r r i ; hë fund t ë f u n d i t s ' i sh t e n o r m a l e që n j e r i u t ë sill t e Iule p ë r d i t ë l i nd jen e va jzës d h e n ë ç a s t i n e f u n d i t f i a d h u r o n t e a t o n ë n ë s . D h e sa keq që i sh te b ë r ë ajo. . . p ë s h p ë r i m ë e g ja t ë në k o r r i d o r . B r i k e n a k i sh t e t ë d r e j t ë p lo tës i sh t t ë m e n -d o n t e d i çka j o t ë m i r e . ' D u h e j s q a r u a r n j ë fa rë so j , m a -dje q y s h t a n i . E d h e kjo i d u h e j t a n i , pas n j ë d i t e aq t ë l o d h s h m e . n •

  • Me t u f ë n e lu l eve a k o m à në do re , S i l va u d r e j t u a p ë r n ë k u z h i n ë , k u i sh t e vajza , p o r n ë a t ë ças t n d j e u s e n g a tu fa e l u l e v e d içka r a n ë t o k ë . J a t a n i e d h e A n a K a r e n i n a , t h a m e ve te , k ü r p a s e a jo i sh t e n j ë pusu l l ë . U p ë r k u l , e n g r i t i dhe lexoi ç ' i sh te s h k r u a r në t ë : -«Sil-

  3 - 2 33

 • vës për d i t ë l i nd j en e sa j n g a i p a n d r y s h u e s h m i A r i a n » . K y i s h t e v ë r t e t k u l m i . — B r i k e n a , — t h i r r i ajo g ë z u e s h ë m , d u k e h y r ë në

  k u z h i n ë m e lu l e t n ë n j ë r ë n d o r e d h e p u s u l l ë n n ë t j e t -rën . — B r i k e n a , s h i k o ç 'buda l la . L e x o j e k ë t ë p u s u l l ë .

  Vajza , f y t y r a e së cilës r u a n t e të g j i t h a g j u r m ë t e mërz i së , zg ja t i k o k ë n t e pusu l l a . Ajo b u z ë q e s h i p o r m e n jë b u z ë q e s h j e t ë p ë r m b a j t u r .

  — E s h i k o n ç ' h u t a q ? — v a z h d o i S i l v a me g ja l l ë r i . — K a k u j t u a r s e k a m u n e d i t ë l i nd j en d h e k a s j e l l ë Iu le . K a m p a r e h u t a q ë , p o r j o g j e r n ë k ë t ë s h k a l l ë . K a d ë -g juar , s ic d u k e t , s o t n ë zy rë , q ë k a m p ë r m e n d u r n ë t e -lefon f jalën «d i t ë l ind je» d h e s 'e k a v r a r ë m e n d j e n p ë r ç 'd i të l ind je b ë h e t f jalë. K a l a m a .

  N d ë r s a fl iste, S i lva v u r i r e s e v a j z a , n ë v e n d q ë t ë q e s h t e m e t ë m a d h e n g a g j i t hë k jo n g a t ë r r e s ë , b u z ë -q e s h t e s i e d h e m ë p a r e , n ë m ë n y r ë t ë p ë r m b a j t u r . A t ë -h e r ë S i lva e k u p t o i se po f l is te p a k s i t e p ë r , s ic b ë j n ë z a k o n i s h t n j e r ë z i t q ë i m u n d o n n j ë n d j e n j ë p a s i g u r i e . Ajo i sh t e ga t i t ë z e m ë r o h e j m e B r i k e n ë n q ë p o b ë h e j s h k a k t a r e e t r a z i m i t t ë s a j , p o r i u k u j t u a p ë s h p ë r i m a e g ja t ë e p a p ë r l i g j u r në k o r r i d o r , d h e në n j ë f a r ë s h k a -llë i d h a t ë d r e j t ë . N d o s h t a d o t ë . m ë d u h e t f i a t h e m s i ë s h t ë p u n a , m e n d o i . N ë fund t ë f u n d i t , n j ë v a j z ë t r e m b ë d h j e t ê v j e ç a r e m u n d t ë k u p t o j ë s e n ë n a e sa j s 'ka ndon jë faj në qof të se d i k u s h e p ë l q e n .

  S i lva e n d ë r p r e u t ë fo lu r ën d h e , d u k e n d ë r r u a r t o -n i n e zë r i t , i d h a B r i k e n ë s d i sa po ros i t ë vog la në l i dh je me t r y e z ë n e s h t r u a r , t ë c i la t i h a r r o i v e t ë s a k a q . A jo doli p ë r d i sa cas te n ë k o r r i d o r d h e , k u r u k t h y e p r a p ë , v u r i r e se f y t y r a e së b i jës i sh t e më e çe lu r . V e t ë m tu fën e l u l e v e të v e n d o s u r te p a r v a z i i d r i t a r e s a jo e s h i k o n t e m e n j ë m ë n y r ë , q ë S i lvës i u d u k a r m i q ë s o r e .

  R a zi l ja e d e r ë s d h e k ë t ë h e r ë i s h i n v ë r t e t t ë f t u -a r i t . I sh in n ë n a e S i lvës d h e i vë l la i me t ë s h o q e n . F j a -l ëpak zakon i sh t , p a s vdek j e s s ë A n e s n ë n a q e b ë r ë k r e j -t ës i sh t e h e s h t u r . M u n d t ë r r i n t e m e o r ë t ë t ë r a n ë n j ë d a r k ë a p o gost i pa e h a p u r fa re go jën , p o r n j ë k o h ë s i s h t

  34

 • pa b e z d i s u r a s k ë n d me p ikë l l imin e ve t . N d r y s h e n g a e z a k o n s h m j a , në z ïnë e saj k i sh t e d i ç k a gri , që d u k e j e d u -r u e s h m e l e h t ë , p o r që në t ë v ë r t e t ë i sh te t e p ë r e g jerë , s e p s e s h t r i h e j n ë n j ë m ë n y r ë t ë n j ë t r a j t s h m e n ë t ë gj i -t h a d i t ë t e s a j . N g a n j ë h e r ë , t ek e s h i k o n t e a s h t u t ë ë m ë n . S i lva m e n d o n t e se v e t ë m n jë z i e t i l l ë m u n d t ë m b a h e j p ë r A n ë n .

  N ë n a e p u t h i B r i k e n ë n , i l a n j ë p a k o në d u a r , p a s -ta j t a k o i S i lvën , d h e , pa t h ë n ë asgjë , s h k o i e u u l në ko l l -t u k u n k u r r i n t e z a k o n i s h t n ë d h o m ë n e n d e n j j e s .

  — Silva, a m u n d të të n d i h m o j p ë r n d o n j ë gjë, — i t h a n u s j a e vël la i t .

  — J o , f a l e m n d e r i t , — t h a Si lva. — I k e m i b ë r ë të g j i -t h a ga t i m e B r i k e n ë n .

  A t a u u l ën b u r r ë e g r u a në k a n a p e d h e S i lva zu r i v e n d n ë n j ë nden jë se pë rba l l ë t y r e .

  — J a s h t ë ë s h t ë s h u m ë f tohtë , — t h a g r u a j a e vël la i t . — V ë r t e t ? — ia b ë r i S i lva d h e u n g r i t t ' i h i d h t e e d h e

  n j ë d r u t j e t ë r sobës m e q e r a m i k ë . — Gjerg j i k u r u n i s ? — p y e t i vë l la i i S i lvës . — P a r a k a t ë r d i t ë s h . — Sa k e q i qël lo i , — t h a e s h o q j a e t i j .

  — Ç't ' i b ë s h ? — t h a Si lva. Ajo e d i n te që të g j i thë t ë f t ua r i t , m e p ë r j a s h t i m t ë n ë n ë s , d o t a t h o s h i n k ë t ë .

  Zi l ja e d e r ë s ra p ë r s ë r i . I sh in dy m ë s u e s e t e B r i k e -n ë s m e fëmi jë t e t y r e d h e m e p a k e t a t e d h u r a t a v e n ë d u a r . N d ë r s a h i q n i n p a l l t o t në k o r r i d o r , a t a i v a z h d u a n p y e t j e t pë r n i s j en e Gjerg j i t , s i e d h e k e q a r d h j e n që s ' n d e -n j i d o t në d i t ë l i nd j en e vajzës . N u k a r r i t ë n t ë z in in vend , k u r r a zilja p r a p ë , p o kë t ë h e r ë n ë m ë n y r ë t ë d r u -a j t u r .

  — B r i k e n a , k u s h ë s h t ë ? — p y e t i S i lva , k u r pa se k o -r r i d o r i m b e t i i q e t ë .

  — V e r i a n a , — u pë rg j i g j B r i k e n a që a n d e j .

  S i lva brofi n ë k ë m b ë . N ë k o r r i d o r , m e f a q e t t ë s k u -q u r a n g a t ë f t oh t ë t e b r i s h t ë , k r e j t e n g j a s h m e me A n ë n , V e r i a n a p o h i q t e m u s h a m a n ë .

  S i l va e pë rqa fo i me d h i m b s u r i m b e s ë n e v e t m e ,

  35

 • — T e t a S i lva , b a b i n do t a f a m i se s ' m u n d t ë v i n t e dot , — t h a va jza . .-. - •

  — Ah,- sa k e q ! Po t i v e t ë m e r d h e ? — P o . Me a u t o b u s . S i lva e m o r i p ë r d o r e d h e e fut i në d h o m ë n e n d e -

  n j j e s . — M i r ë m b r ë m a ! — p ë r s h ë n d e t i va jza .

  m S y t ë e t ë g j i t h ë v e e s h i k u a n me n j ë k u r e s h t j e t ë p ë r -z ie r m e m a l l ë n g j i m .

  — Sa i n g j e t së s h k r e t ë s Anë , .— t h a n j ë r a n g a g r a t e . V e r i a n a s h k o i d r e j t e t e g jysh ja , që i b e r i v e n d në

  k o l l t u k u n e sa j d h e nis i t ' i ' p ë r k ë d h e l t e f lokë t b u t ë s i s h t .

  S i lva u s h k ë p u t nga m y s a f i r ë t d h e h y r i t e d h o m a e B r i k e n ë s , po r e h a r r o i s a k a q p e r s e vaj t i a t j e . Ç ' k a m k ë -s h t u so t? t h a m e ve te . l u a f r u a d r i t a r e s d h e v ë s h t r o i p ë r j a s h t a n j e r ë z i t q ë s h p e j t o n i n n ë r r u g ë . D r i t a t e v i t -r i n a v e s ' i sh in n d e z u r a k o m a . Asa j i u k u j t u a b i s e d a p ë r k inezçen t e d y q a n i i m o l l ë v e d h e b u z ë q e s h i m e ve t e . N j ë copë h e r ë q ë n d r o i e m b ë s h t e t u r te pezu l i î d r i t a r e s , pa m e n d u a r asgjë , g j e r sa u k u j t u a se i k i s h t e l ë n ë mysa f i r ë t v e t ë m d h e ga t i s a n u k u t m e r r u a n g a k j o , por , d u k e u a f r u a r t e d e r a e ko r r ido r i t , v u r i r e s e në d h o m ë n e n d e -n j j e s k i s h t e k r i s u r m u h a b e t i d h e a s k u s h n u k e k i s h t e v e -ne r e m u n g e s ë n e s a j . Me h a p a t ë l e h t c njo u a f r u a t e d e r a e x h a m t ë e ba l lkoni t , p a s së cilës m u z g u po b i n t e

  l m e shpe j t ë s i . F u ç i a m e l i m o n i n , q ë i p a n j o h u r i . k i sh t e s je l lë nga k u s h e d i ç ' f idan i sh te , i sh te a t y , në m b r ë m j e n e saj. t ë p a r e , në n j ë ba l lkon t ë h u a j pë r t ë . Zil ja e d e r ë s e s h k ë p u t i S i lvën p ë r f u n d i m i s h t nga m e n d i m e t . I sh in rentrât e Gjergj i t , «gr igja», s ic i q u a n t e a i të k a t ë r m o t -r a t e t i j , t r i p r e j t ë c i lave i sh in t ë m a r t u a i a , k u r s e e k a t ë r t a s t u d i o n t e p ë r m j e k ë s i .

  K o r r i d o r i u m b u s h m e z ë r a , lëvizje k r a h ë s h q ë h i q -n i n pa l l to t d h e me r r ë m u j ë n e k a l a m a j v e me p a k e t a t e d h u r a t a v e n ë d u a r .

  -r- Uh , sa f t o h t ë ë sh t ë p ë r j a s h t a ! — t h o s h t e n j ë r a n g a m o t r a t .

  — V ë r t e t ?

 • — T e m p e r a t u r a k a r ë n ë p a p r ì t u r . P o k ë t u t e j u ë s h -t ë n g r o h t ë .

  _ Sa k e q që s'u n d o d h G j e r g j i ! N u k m u n d ta s h t y n -t e ?

  K u r r s e s i , — u pë rg j ig j S i lva . — S ' i sh te në d o r ë n e t i j .

  — Ë s h t ë e k u p t u e s h m e , — t h a m o t r a më e r e , — p a s -t a j , m e ç ' t r e g o j n ë ba thë t , p u n ë t m e K i n ë n j a n ë n ë n j ë p i k ë t ë t i l l ë që . . .

  — U r d h ë r o n i k ë n d e j , — t h a Si lva, d u k e t r e g u a r d e -r ë n e d h o m ë s së n d e n j j e s .

  N ë a p a r t a m e n t u b ë p a p r i t u r n g u s h t ë d h e g ë z u e -s h ë m . D u k e k a l u a r n ë p ë r k o r r i d o r , S i lva ga t i s a s ' ia shkreDi t ë q e s h u r i t , k u r p a g a r d ë r o b ë n m e pa l l to t e v e -n a n j ë r a m b i t i e t r ë n . Ajo m o r i c a x h a k a v e n t o fëmi jësh , q ë d u k e j s i k u r r r i n i n k a l i b o c m b i pa l l to t d h e p a r d ë s y t ë e t ë m ë d h e n j v e d h e i v u r i m b i n j ë d ivan t e d h o m a e_ya j -zës.

  P a s t a j u k t h v e n ë k u z h i n ë n ë r t ' i h e d h u r n jë s y t r y e -zës. që me r r e z ë l l i m i n e f t o h t ë t ë l u q ë v e d h e go tave d u -k e i s i k u r s ' k i sh t e ndom'ë l idh je m e za l l ah inë q ë p o m b u s h t e a n a r t a m e n t i n . N d ë r k a a n g a d h o m a e n d e n j j e s . n ë p ë r k o r r i d o r . t e d h o m a e B r i k e n ë s , k a l a m a j t ë m ë t ë vegjël k ish in k r i j u a r i t i n e r a r i n e p a r e t ë v r a p i m i t t ë t y r e t ë k o t ë pas n j ë r i - t j e t r i t . N ë d h o m ë n e n d e n j j e s m u h a b e t i k i s h t e k r i s u r n ë n j ë m ë n y r ë t ë t i l lë . s a q ë s 'k i sh te a s n i ë r r e z i k m ë r z i t j e j e .

  S i lvën e t h i r r ë n në t e l e fon d h e ajo u n g r i t .

  — M a m a , k u r do t ' i f t o j m ë m y s a f i r ë t në t r y e z ë ? — pye t i B r i k e n a n ë ko r r i do r .

  — Ja , t a n i , B r ikena .

  Në t ë v ë r t e t ë Silva e n d i e n t e se i m p o s h t t e me v ë s h -t i r ës i r a s t e t e h u t i m i t që i s h k a k t o n t e m u n g e s a e G j e r -giit. K u r i s h t e a i . g i i thçka i s h t e e s i g u r t d h e ajo n u k n g a t ë r r o h e j n ë asg jë . K u r s e k ë t e h e r ë e k i s h t e p a s u r a q v ë s h t i r ë .

  — Ke të d r e j t ë , — i t h a a jo vajzës d h e i h o d h i n j ë

  ] 37

 • sy t ë fund i t t r y e z ë s . Çdo gjë i sh t e në r r e g u l l . — F to j i m y s a f i r ë t n ë t r y e z ë , B r i k e n a .

  — Më v jen zor , m a r n a . F to j i t i . Te d e r a e d h o m ë s së n d e n j j e s , n d ë r s a k a l a m a j t ë i

  k a l o n i n n ë p ë r k ë m b ë d u k e i n g a t ë r r u a r m e d u a r f u s t a -n in , S i lva t h a m e z ë t ë p ë r m b a j t u r :

  — Epo, u r d h ë r o n i t a n i . Zën ia v e n d n ë t r y e z ë i s h t e n j ë h i s t o r i e t ë r ë , k u r

  Si lva , n ë v e n d q ë t ë k i s h t e r o l i n k r y e s o r , u t ë r h o q m ë -n j a n ë , m e s h p r e s ë n s e g j i thçka d o t ë r r e g u l l o h e j v e t ë . D h e v ë r t e t çdo g jë u r r e g u l l u a p ë r b u k u r i , m e p ë r j a s h -t i m t ë k a l a m a j v e , p ë r t ë ci lë t n u k m j a f t o n i n v e n d e t d h e që , veç k ë s a j , q ë n ë s e k o n d a t e p a r a t h y e n d y go ta .

  N jë rë s p r e j m o t r a v e t ë G j e r g j i t i r a n d ë r m e n d t ë s h t r o n i n n j ë t r y e z ë v e ç pë r k a l a m a j t ë , d h e kjo i s h t e e v e t m j a r r u g ë e s h p ë t i m i t . T ryeza , në r r e g u l l i m i n e së cilës m o r ë n p j e s ë s h u m i c a e g r a v e të f t u a r a , u v e n d o s në d h o m ë n e B r i k e n ë s .

  — Ç'Jule t ë b u k u r a ! P e r s e i k e n i l ë n ë m ë n j a n ë ? S i lva m e t ë b i j ë n k ë m b y e n n j ë s h i k i m t ë s h p e j t ë .

  . — Epo, m i r e se e r d h ë t ! — t h a më në fund Si lva , k u r iu d u k se m y s a f i r ë t p a k a s h u m ë u r r e g u l l u a n n ë p ë r v e n d e .

  K u r pas u r i m e v e t ë p a r a u d ë g j u a m ë n ë fund z h u r -ma e s h t r u a r e t h i k a v e d h e e p i r u n ë v e , g jë që t r e g o n t e se idarka k i s h t e f i l l u a r v ë r t e t , S i l va p s h e r ë t i u e l e h t ë -«uar . - — ^

  S i në çdo d a r k ë t ë g je rë , b i s e d a filloi t ë b ë h e j e n d r y s h m e , n ë p j e s ë t e n d r y s h m e t ë t r y e z ë s . H e r ë - h e r ë a jo un i f ikohe j , p ë r t ' u c o n ë t u a r p ë r s ë r i . N ë a t ë a n ë k u Ishin u l u r vël la i i S i lvës , m o r r a e vogë l e G j e r g j i t d h e d y n g a k u n e t ë r i t p o fl i tej p ë r K i n ë n . D a l n g a d a l ë b i s e -d a p ë r K i n ë n , d u k e e s h t y r ë b i s e d ë n p ë r f e s t iva l in k i -n e m a t o g r a f i k , q ë p o r s a (kishte p ë r f u n d u a r , d h e q ë p ë r n j ë r ë n nga k u n a t a t e Si lvës i sh te n j ë g j ë po aq e m r e k u -l l u e s h m e , s a ç ' i sh t e f a r e pa v l e r ë p ë r k u n a t ë n t j e t ë r , u s h t r i k r e j t ë s i s h t m b i g j i t h ë t r y e z ë n e d a r k ë s . K u n e t ë -r i t e S i lvës , s i e d h e vë l la i i s a j , i s h i n të g j i t h ë a n ê t a r ë

  38