Godiإ،nja prijava poreza na dohodak graؤ‘ana za 2010. pnom iznosu do najviإ،e 6.000,00 kuna godiإ،nje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Godiإ،nja prijava poreza na dohodak graؤ‘ana za 2010. pnom iznosu do najviإ،e 6.000,00 kuna...

 • 11 / 2011 11

  P o re

  zi

  Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2010.

  Milivoj Friganović, dipl. oec.

  1 Uvod 3

  1.1 Novosti koje su donijele izmjene zakona i pravilnika o porezu na dohodak u 2010. 3

  1.2 Podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi 4

  1.2.1 Osnovna pitanja o oporezivanju primitaka pomoraca 4

  1.2.2 Utvrđivanje dohotka i godišnji obračun poreza na dohodak za 2010. 6

  1.2.2.1 Utvrđivanje dohotka i godišnji obračun poreza na dohodak za 2010. i način iskazivanja dohotka u Obrascu DOH 6

  1.2.2.2 Potvrda o inozemnom dohotku, dokaz o porezu plaćenom u inozemstvu i potvrda stranog brodara o danima plovidbe ili preslika pomorske knjižice kada lučka kapetanija ne vodi podatke

  7

  1.2.3 Obveza podnošenja godišnje porezne prijave 7

  1.2.4 Rok podnošenja godišnje porezne prijave 8

  1.3 Koje priloge za priznavanje poreznih olakšica ne treba dostavljati uz godišnju prijavu 9

  2 Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu 10

  3 Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu 13

  4 Za koji se dohodak godišnja porezna prijava ne može podnijeti 14

  5 Primici koji se ne unose u godišnju poreznu prijavu 15

  6 Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2010. godinu 17

  7 Kome se predaje porezna prijava 18

  8 Ispravak porezne prijave 18

  9 Odustanak od porezne prijave - povlačenje prijave 18

  10 Razdoblje utvrđivanja poreza na dohodak 19

  11 Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak 19

  12 Povrat preplaćenog poreza na dohodak 19

  13 Osobni odbitak - neoporezivi dio dohotka 20

  13.1 Osobni odbitak za pokriće osnovnih životnih potreba poreznog obveznika, uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu i invalidnost

  20

  13.1.1 Osnovni osobni odbitak poreznog obveznika 21

  13.1.2 Dio odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu 21

  13.1.3 Dio osobnog odbitka po osnovi invalidnosti 23

 • 1 / 20112

  P o re

  zi

  Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2010.

  13.1.4 Osobni odbitak nerezidenta 23

  13.1.5 Raspodjela osobnih odbitaka za djecu i ostale uzdržavane članove obitelji 23

  13.1.6 Osnovni osobni odbitak za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima

  24

  13.2 Osobni odbitak za plaćene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drugačije osiguran 25

  13.3 Osobni odbitak za zdravstvene usluge 25

  13.3.1 Zdravstvene usluge 25

  13.3.2 Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za korištenje dijela osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga 26

  13.3.3 Nabava lijekova 26

  13.3.4 Nabava ortopedskih pomagala 26

  13.3.5 Medicinska rehabilitacija 26

  13.3.6 Uobičajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem mišljenja Porezne uprave –zdravstvene usluge 27

  13.4 Osobni odbitak za stambene potrebe 27

  13.4.1 Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora 28

  13.4.1.1 Priznavanje plaćenih kamata po namjenskim kreditima za kupnju ili gradnju stambenog prostora 28

  13.4.1.2 Vjerodostojne isprave koje se prilažu uz godišnju poreznu prijavu 28

  13.4.1.3 Uobičajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem mišljenja Porezne uprave u slučaju kupnje ili gradnje stambenog prostora

  29

  13.4.1.4 Uobičajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem mišljenja Porezne uprave - financiranje sredstvima namjenskog stambenog kredita

  30

  13.4.2 Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora 31

  13.4.2.1 Vjerodostojne isprave koje se prilažu uz godišnju poreznu prijavu 31

  13.4.2.2 Uobičajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem mišljenja Porezne uprave – održavanje postojećeg stambenog prostora

  32

  13.4.3 Dio osobnog odbitka po osnovi plaćene slobodno ugovorene najamnine 33

  13.5 Osobni odbitak za dana darovanja 33

  13.6. Ukupni iznos osobnog odbitka za zdravstvene usluge, stambene potrebe i uplaćene premije osiguranja koji se rezi- dentu mogu priznati po godišnjoj poreznoj prijavi za 2010.

  33

  14 Priznavanje uplaćenih premija po godišnjoj poreznoj prijavi 34

  15 Redoslijed korištenja izdataka po osnovi premija osiguranja i osobnog odbitka 35

  16 Godišnje porezne osnovice i stope poreza na dohodak (porezni razredi) za 2010. godinu 36

  16.1 Pregled poreznih razreda koji su se primjenjivali do 30. 6. 2010. te poreznih razreda koji se primjenjuju od 1.7.2010. 36

  16.2 Pregled godišnjih poreznih razreda koji se primjenjuju kod obračuna poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj prijavi za 2010.

  37

  17 Obrazac doh i upisivanje općih podataka, podataka o uzdržavanim članovima uže obitelji i podataka o uvećanju osobnog odbitka

  38

  17.1 Obrazac DOH (prijava poreza na dohodak za 2010. godinu) 38

  17.2 Koji porezni obveznici moraju podnijeti Obrazac DOH i to samo opće podatke i podatke o olakšicama, oslobođenjima i poticajima

  38

  17.3 Upisivanje općih podataka, podataka o uzdržavanim članovima uže obitelji i o uvećanju osobnog odbitka u Obrazac - DOH

  39

  18 Primjer sastavljanja godišnje porezne prijave za 2010. 40

  18.1 Dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) 41

  18.2 Dohodak od imovine i imovinskih prava 46

  18.3 Dohodak od kapitala 47

  18.4 Drugi dohodak 49

  19 Popis priloženih isprava 53

  20 Utvrđivanje godišnje porezne osnovice 54

 • 31 / 2011 3

  P o re

  zi Milivoj Friganović, dipl. oec.

  Godišnja porezna prijava poreza na dohodak građana za 2010. go- dinu, u odnosu na 2009. godinu, podnosi se na nešto izmijenjenom obrascu DOH (izmijenjen je samo PRILOG UPO i to zbog primjene prosječnih godišnjih poreznih stopa od: 13,5%, 25%, 30%, 37,5% i 42,5%) i to zbog izmjene poreznih stopa od 1.srpnja 2010. godine.

  Velika promjena kod podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak građana za 2010. godinu, u odnosu na 2009. godinu, odnosi se na porezne olakšice za uplaćene premije životnog osigu- ranja s obilježjem štednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te uvećanje osob- nog odbitka poreznog obveznika za plaćene usluge za zdravstvene i stambene potrebe. Nabrojene porezne olakšice, koje su ukinute od 1. srpnja 2010. godine, ipak će se moći priznati u godišnjem obra- čunu poreza na dohodak za 2010. godinu (na temelju podnesene godišnje porezne prijave) u sveukupnom iznosu do najviše 6.000,00 kuna godišnje i to za uplate izvršene do 30. lipnja 2010. godine.

  Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak propisuju koji su porezni obveznici obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu a koji to nisu obvezni ali mogu, u svrhu korištenja određenih poreznih olakšica i prava, podnijeti godišnju poreznu prijavu. Na dalje, propisani su i oblici dohotka za koje se ne može podnijeti godišnja porezna prijava.

  Porezni obveznici koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu obvezni su u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati dohodak za koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostal- nog rada, ali ne i ostale oblike dohotka, dok porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu a ipak to dobrovoljno učine moraju u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupan dohodak po svim izvorima kao što je to bilo i do sada.

  Posebno upozoravamo porezne obveznike da, prije dobrovoljnog podnošenja godišnje porezne prijave a u svrhu korištenja određenih poreznih olakšica i prava, naprave kvalitetnu simulaciju godišnjeg obračuna da se ne bi dogodilo da na kraju, po rješenju Porezne upra- ve, moraju još uplatiti porez na dohodak i prirez iako im je namjera bila dobiti povrat poreza.

  U uvodnom dijelu smo ukazali na sve novosti koje su donijele iz- mjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak u 2010. te se pod- sjetili koje priloge za priznavanje poreznih olakšica ne treba dostav- ljati uz godišnju poreznu prijavu jer su već bili dostavljeni Poreznoj upravi prilikom podnošenja godišnjih poreznih prijava za prethodna porezna razdoblja (kalendarske godine).

  Za razliku od prijašnjih godina sada smo, zbog čestih upita pret- platnika našeg časopisa, detaljno obradili sve što je bitno kod pod- nošenja godišnjih prijava poreza na dohodak članova posade brodo- va u međunarodnoj plovidbi (pomorce).

  Ovaj članak usklađen je s Uputom Porezne uprave – Središnji ured „Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010. godinu“ (Klasa: 410- 01/10-01/2146; Ur.broj: 513-07-21-01/10-1 od 16. prosinca 2010. godine).

  O svemu navedenom čitajte u nastavku.

  1. Uvod

  1.1. Novosti koje su donijele izmjene zakona i pravilnika o porezu na dohodak u 2010.

  Pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak primjenjuje se Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 177/04, 73/08 i 80/10 – u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnik o porezu na dohodak („Narod- ne novine“, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09 – ispravak, 146/09 i 123/10 – u daljnjem tekstu: Pravilnik).

  Najnovijim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („ Narodne novine“, br. 80/10) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunam