Click here to load reader

GR-6 Filipino LP Mam Lily

  • View
    612

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lesson plan on filipino 6

Text of GR-6 Filipino LP Mam Lily

1stFILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Natutukoy ang mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon

Pagpapahalaga: Pagpapakita ng sariling pagsisikapII.Paksang Aralin

Pagtukoy sa mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon

Sanggunian: BEC- PELC Pakikinig 1 Likha 6 ph. 188-190 Sining sa Wika 4 ph. 3

Kagamitan:Cassette, teyp

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1. Pagganyak:a. Itanong kung ang mga bata ay mabuting tagapakinig.

b. Hatiin sa apat na pangkat ang mga bata, pag-usapan at ipasulat ang tuntuning dapat sundin sa pakikinig, ipa-ulat sa mga lider ang mga sagot. Gabayan ang mga bata sa paggawa ng tuntunin.

B. Panlinang na Gawain:Tawagin sa harapan ang mga tatlong bata na inihanda para sa dula-dulaan. Hayaang mapakinggang mabuti ang dula-dulaan.

Matapos makita at mapakinggan ang duladulaan, ipasagot ang mga sumusunod na katanungan sa bawat pangkat.

1. Sinu-sino ang mga tauhan?

2. Anong damdamin ang ipinakita ni Angie sa dula? Bakit mo ito nasabi?

3. Anong damdamin/saloobin ang ipinakita. ni Myrna? Ni Aling Isang? Bakit mo ito nasabi?

C. Pangwakas na Gawain:

Iparinig ang inirekord na patalastas (Clusivol-Bawal Magkasakit).

Talakayin ang damdamin ng babae sa patalastas? ng lalake? Paano nila natukoy ang saloobin at damdamin ng mga ito?IV.Pagtataya:

Magpapakita o mapaparinig ang bawat pangkat ng mga dayalogo na may iba't ibang tono, bilis, diin at intonasyon sa mga boses. Ipahula sa ibang pangkat ang damdamin ng tagapagsalita.

V.Takdang-Aralin:

Manood ng paboritong Telenobela o drama, pumili ng mga dayalogong ginamit ng mga tauhan. Ipasulat ang dayalogo at tukuyin ang damdamin at saloobin ng tagapagsalita.

FILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Naitatala ang mga detalye ng mga panuto at direksyong napakinggan sa loob at labas ng klasrum

Pagpapahalaga: Kalinisan sa paggawa.II.Paksang Aralin

Pagsunod sa Panuto o Direksyong Napakinggan sa loob at labas ng klasrum

Sanggunian: BEC- PELC Pakikinig 2 Likha 6 ph. 311-313

Kagamitan:Pita (Whistle)III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1. Pagganyak:Ihanda ang mga bata sa paglala ro ng "Sabi ni Titser". Ipaliwanag ang panuto:

Maasasabi ang guro ng salitang kilos na gagawin lamang ng mga bata kung itoy may Sabi ni Titser.

B. Panlinang na Gawain:Hatiin sa apat na pangkat ang mga bata. Bigyan ng kani-kanlyang lugar sa silid-aralan kung saan magtatrabaho ang bawat pangkat. Gumamit ng Pito sa pagbibigay ng panuto sa kanila, ipaliwanag ang kahulugan ng bawat hudyat na ibigay; unang pito - tumayo nang tahimik

ikatlo - umupo at umayos ng pabilog; ikalawa - pumunta sa mga pangkat; ikaapat - simulan na ang gawain. Matapos ang 5 minuto ang mga ginawa ay ididikit sa pisara.

a. Gumuhit ng isang parisukat

b.Sa loob ng parisukat, magdrowing ng bilog. c.Sa loob ng bilog, magdrowing ng parisukat. d. Kulayan ng iba-iba ang bawat espasyo.

Talakayin ang ginawa ng bawat pangkat at ipasuri sa mga bata kung sino ang nakasunod sa panuto.

C. Pangwakas na Gawain:

Ipagawa ang sumusunod sa bawat pangkat. :paalaala sa mga mag-aara! na makinig nang mabuti dahil dalawang beses lamang sasabihin ang panuto.

a. Isulat ang panga!an ng mga miyernbro sa kahon.

b. Isulat ang baitang sa bilog.

c. Magdrowing ng pusa sa loob ng parihaba. Kulayan ito ng itim.

IV.Pagtataya:

Magbigay ng 5 panutong naririnig bago pumasok sa silid-aralan. Isulat sa isang malinis na papel ang sagot.

V.Takdang-Aralin:

Makinig sa mga programa sa telebisyon sa mga paraan ng pagluluto. Kumuha ng isang recipe at ibigay ang mga direksyon ukol dito.FILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Naisasagawa ang panandaliang pakikinig sa mga impormasyong narinig sa radyo

Pagpapahalaga: Pag-aalaga sa sarili. Huwag maging pabaya.II.Paksang Aralin

Pagsasagawa ng panandaliang pakikinig sa mga impormasyong naririnig sa radyo

Sanggunian: BEC- PELC Pakikinig 3

Kagamitan:Cassette, teyp, larawanIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1. Tanungin ang mga mag-aaral kung nakakita o nakapanood na sila ng bulkang pumutok.

2. Pangkatin ang mga bata, ipaguhit sa kanila ang sitwasyong makikita matapos ang trahedya. Ipa-ulat kung bakit to nangyari at paano ito maiiwasan. Paano natin malalaman kung may bulkang sasabog o bagyong darating.

B. Panlinang na Gawain:

Iparinig sa bawat pangkat ang mga inirekord na balita;

Balita

Ipatutupad ng Barangay San Jose ang karpyu simula sa Miyerkules, Pebrero 22 upang lubos na mapapangalagaan ang mga naninirahan sa buong barangay laban sa mga criminal at iba pang masasamang tao, Itoy kautusan Blg. 432..

Ipasagot ang mga sumusunod

1. Ano aqng ipinatutupad ng Brgy. San Jose?

2. Kailan iyon magsusumula?

3. Paano bibigyan ng liksyon ang mga hindi marunong sumunod sa babala?

C. Pangwakas na Gawain:

Gumawa ng dula-dulaan kung saan nagpapakita ng pagsunod sa mga impormasyong narinig sa radio ang bawat pangkatIV.Pagtataya:

Ipasulat sa papel ang mahahalagang impormasyong maririnig sa inirekord na paunawa ng kagawaran ng kalusugan.

PAUNAWA:

Ang buhay natin ay iisa. Ito ay mahalaga. Aalagaan natin ang sarili. Kumain ng wastong pagkain, magpahinga at mag-ehersisyo. Kumunsulta sa manggagamot kung may di kanaisnais na nararamdaman sa katawan. Huwag magpabaya.V.Takdang-Aralin:

Makinig sa ulat ng panahon sa radio at isulat ang mga impormasyong narinig.

FILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Natutukoy ang mga tiyak na detalye ng mga balita tungkol sa kalagayan ng panahon

Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiranII.Paksang Aralin

Pagbibigay ng mga tiyak na detalye ng mga balita tungkol sa kalagayan ng panahon

Sanggunian: BEC- PELC Pakikinig 4 Manwal ng Guro ph. 2-4Lunsaran:tsartIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1. Itanong kung sino ang nakinig o nanood ng balita kagabi ukol sa ulat ng Panahon.

2. Pag-usapan ang mga mahahalagang detalye ng balita. Gawan ng simbolo ang mga iniuulat ng mga bata.B. Panlinang na Gawain:

Bumasa ng isang ulat. Ulat ng Panahon

Ang Pilipinas ay magkokaroon ng maaliwalas no panahon maliban sa Luzon na makararanas ng kaunting pag-ulan sa dakong hapon. Ang araw ay sisikat sa ganap na 5:48 ng umaga at lulubog sa ganap na 6:23 ng hapon.

Ipabigay ang mahahalagang detalye ng ulat, gawan din ng simbolong nais ninyo.

C. Pangwakas na Gawain:

Maghanda ng dula-dulaang nag-uulat ng Panahon at hayaang ibigay ng ibang pangkat ang mahahalagang detalye ukol dito.

IV.Pagtataya:

Iparinig ang pag-uulat at ipasulat ang mahahalagang detalye ukol dito.

Planetang Daigdig, Nagiging Sobrang Mainit

Ang Mundong ating kinalalagyan ay nasa panganib. Nagiging sobrang mainit ito at maaring mangahulugan ng tagtuyot na pipinsala sa sanlibutan. Ang patuloy na sobrang init na dinaranas natin ngayon ay sanhi ng pagdami ng Carbon Dioxide sa kapaligiran. Ito ay nanggagaling sa Coal Oil, at iba pang fossil fuels.

V.Takdang-Aralin:

Makinig o manood ng ulat ng panahon, ibigay ang mahahalagang detalye ukol dito.FILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Natutukoy ang pangunahing ideya o kaisipan ng mga isyung napakinggan

Pagpapahalaga: Makibahagi sa pagsagip sa mga Likas na YamanII.Paksang Aralin

Pagbibigay ng Pangunahing Ideya o Kaisipan ng mga Isyung Napakinggan

Sanggunian: BEC- PELC Pakikinig 5 Manwal ng Guro: Balita ph. 4; Telang Pinya ph. 3

Kagamitan:Cassette, teypIII.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1. Hatiin sa apat na pangkat ang raga mag-aaral.

2. Iparinig ang balita at ipabigay ang pangunahing kaisipan ng isyung napakinggan.

BALITA: Maaaring Makalbo ang Gubat

B. Panlinang na Gawain:

Iparinig ang ulat. ipabigay ang pangunahing diwa ng balita o isyung napakinggan.

Bakit May Sinusunod na Batas ang Isang Bansa

Itinuturing na mabisang paraan ang pagdidisiplina sa tao ang pagpapatupad ng mga batas. Kailangan ng bawat bansa any mga batas sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo ng mga mamamayon nito.

Any mga batas ay mga pamantayan ng lipunan na ginawang pormal sa pamaomagitan ng mga kapangyarihan pampulitika ng mga mambabatas.

C. Pangwakas na Gawain:

Iparinig ang ulat at ipabigayang pangunahing ideya ng ulat

Ang Telang Pinya

Noong nakaraang dantaon, ang damit ay isang ekspresyon ng pagkatao ang telang pinya ay kabilang dito at itinuturing na magarang panaplot.

Gawa ng pinung-pinong himaymay ng dahon ng pinya, paggawa ng telang ito ay isang masusing gawain. Ito ay hinahabi sa kamay. Dahil sa pino ang himaymay, ito ay hindi pwedeng gawin sa makina dahil mapapatid ang mga hibla. Ito ay nahahabi sa bilis na kalahating pulgada sa isang araw. Pero dahil sa pag-eeksperimento ng mga Pilipinong malikhain, ito ngayon ay nahahabi na sa habang isang metro isang araw.

IV.Pagtataya:

Pagawain ng mga balita ang bawat pangkat. Ipa-ulat sa harapan at hayaang ibigay ng mga kaklase ang pangunahing ideya.

V.Takdang-Aralin:

Makinig o manood ng mga pag-uulat ng balita mamayang gabi at ibigay ang pangunahing ideya ng balitang mapapanood.

FILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Natutukoy at nabibigyan puna ang mga na