GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 GRAAD 12 . Afrikaans Huistaal/V2

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 GRAAD 12 . Afrikaans...

 • Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  PUNTE: 80

  Hierdie memorandum bestaan uit 28 bladsye.

  AFRIKAANS HUISTAAL V2

  FEBRUARIE/MAART 2014

  MEMORANDUM

  NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

  GRAAD 12

  GRAAD 12

 • Afrikaans Huistaal/V2 2 DBE/Feb.–Mrt. 2014 NSS – Memorandum

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  NASIENRIGLYNE • As ’n kandidaat meer as die verlangde getal vrae gedoen het, word net die eerste

  antwoord/respons nagesien. (Die kandidate mag nie die opstelvraag en die kontekstuele vraag oor dieselfde genre beantwoord nie.)

  • As ’n kandidaat in Afdeling A al vier vrae oor die gesiene gedigte gedoen het, word die eerste twee gedigte se vrae nagesien.

  • As ’n kandidaat in Afdeling B en C twee kontekstuele vrae of twee opstelvrae gedoen het, word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word geïgnoreer. As ʼn kandidaat al vier die vrae in Afdeling B en C beantwoord het, word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag en een opstelvraag beantwoord is.

  • As ’n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar die tweede antwoord is reg, word die eerste antwoord nagesien en die tweede antwoord word geïgnoreer.

  • As antwoorde verkeerd genommer is, word die antwoorde volgens die memorandum nagesien.

  • As ’n spelfout die betekenis van die antwoord beïnvloed, word dit verkeerd gemerk. As die spelling nie die betekenis van die antwoord beïnvloed nie, word dit as korrek beskou.

  • Daar word aangeneem dat sinonieme ook korrek sal wees. • Opstelvraag: Gedig sowel as die roman/drama

  As die opstel korter as die verlangde lengte is, word die kandidaat nie gepenaliseer nie omdat hy/sy, hom-/haarself gepenaliseer het.

  As die opstel te lank is, laat ’n oorskryding van ’n maksimum van 50 woorde toe en ignoreer die res van die opstel.

  Die memorandum is slegs ’n riglyn, daarom moet ander relevante inhoud as korrek beskou word.

  • Kontekstuele vrae: As ’n kandidaat nie aanhalingstekens gebruik waar ’n vraag dit vereis nie, word die kandidaat nie gepenaliseer nie.

  • Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. Die rede/motivering moet oorweeg word.

  • Vir MENING/LUG JOU MENING-vrae, word die punte verdeel: 1 punt vir MENING/LUG JOU MENING en ’n punt vir die rede/motivering/aanhaling.

 • Afrikaans Huistaal/V2 3 DBE/Feb.–Mrt. 2014 NSS – Memorandum

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  AFDELING A: GEDIGTE VRAAG 1: OPSTELVRAAG

  Busrit in die aand – Elisabeth Eybers Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG VIR GEDIGTE nagesien.

  Inhoud Kode 7 7 gemotiveerde feite Kode 6 6 gemotiveerde feite Kode 5 5 gemotiveerde feite Kode 4 4 gemotiveerde feite Kode 3 3 gemotiveerde feite Kode 2 2 gemotiveerde feite Kode 1 1 gemotiveerde feit Taal en styl: Beoordeel volgens die rubriek LET WEL: • Dis ’n breë raamwerk van feite. • Al die feite hoef nie genoem te word nie. • Geen subopskrifte in die opstel nie. Indien wel, penaliseer met een kategorie by

  struktuur en taal.

  • Vir volpunte by inhoud word die aantal feite by die subopskrif aangedui. Inleiding • Die kandidate kan enige gepaste inleidingsparagraaf aanbied, bv. • Die stemming van die gedig is baie belangrik omdat dit die tema van die gedig

  beklemtoon. Die stemming (1 feit) en hoe die tema daarby aansluit (2 feite) • Die stemming is morbied/terneergedruk. • Die tema van Busrit in die aand is die mens wat aan sy omstandighede uitgelewer is

  wat ’n morbiede/terneergedrukte/vasgevange/geroetineerde/uitsiglose stemming by die spreker laat.

  • Die tema van geroetineerdheid lei tot ’n neerdrukkende stemming, want elke dag is presies dieselfde.

  Die woordgebruik wat tot die stemming bydra (3 gemotiveerde feite) • In die eerste strofe dra die woorde elk, yl, suf en monde moeg gesluit daartoe by dat

  die werkers alleen, eensaam en morbied voel en ook nie hul werk geniet nie. • In strofe 3 beskou die werkers hulself as buit in ’n kaperskuit, hulle is dus in hul

  omstandighede vasgevang en kan nie maklik ontsnap nie, wat tot die terneergedrukte stemming van die werkers bydra.

  • Die woorde ploeg en stormsee om die bus se moeisame tog mee te beskryf dra daartoe by dat daar nie vrolikheid heers nie.

 • Afrikaans Huistaal/V2 4 DBE/Feb.–Mrt. 2014 NSS – Memorandum

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  • Die slawe wat huis toe gebring word, sluit by die nimmereindigende roetine aan en dié

  geroetineerdheid dra tot die neerdrukkende stemming van die gedig by. • Die werkers van die stad is ook uitgelewer aan die vervoermiddel en die wyse hoe die

  bus ry, wat ’n morbiede stemming veroorsaak: hyg, skok, snork, swoeg en waggel. • In strofe 5 word die frase jammerlik hul lot gebruik wat die neerdrukkende/

  morbiede stemming versterk – die werkers is aan hul lot uitgelewer en daar is nie wegkomkans nie.

  Motiveer of daar ’n sikliese gang in die gedig aangetref word (1 gemotiveerde feit) • In die laaste strofe word die strekking van die eerste strofe herhaal, die

  somber/neerdrukkende/morbiede/geroetineerde/vasgevange stemming word in ’n siklus herhaal en ook daarvan kan die werkers nie ontsnap nie.

  Slot • Die kandidate kan enige gepaste slotparagraaf aanbied, bv.

  In hierdie gedig word die morbiede/neerdrukkende/vasgevange stemming versterk deur die woordgebruik en die sikliese gang wat ontsnapping nie moontlik maak nie.

  10

  OF

  VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG

  ’n tipe epistemologie van water – Breyten Breytenbach Vraag Antwoord Punt 2.1 Die hemel waaruit die reën val, word beskryf./Die manier hoe die reën val (skeef),

  word beskryf.√ 1

  2.2 Metafoor √ 1

  2.3 Die woorde dra effektief tot die tema by aangesien die weerligstrale die omvang van die natuurramp/vloed belig. √√

  2

  2.4 ’n Mens verwag groei en moontlikheid van nuwe lewe by landerye; hier is net chaos en dood (tafels) teenwoordig. √√

  2

  2.5 nood/vrees √ 1

  2.6 ’n Ark is ’n vaartuig wat tydens ’n vloed/waterramp gebruik kan word (nes Noag dit gedoen het). √

  1

  2.7 Die dood word verder omskryf. √ 1

  2.8 Om die voortgang van die rolbeweging te illustreer. √ 1

  10

  OF

 • Afrikaans Huistaal/V2 5 DBE/Feb.–Mrt. 2014 NSS – Memorandum

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  VRAAG 3: KONTEKSTUELE VRAAG

  Kwatryne – Ina Rousseau Vraag Antwoord Punt 3.1 Alles handel oor die teater./

  In al die kwatryne kom ’n waarneming voor. √ 1

  3.2 aanskou/wag/agter √

  1

  3.3 Hy/sy is al lank reeds gereed gemaak/gegrimeer./ Hy/sy wag op instruksies van die Regisseur √

  1

  3.4 Die mens het nie altyd beheer oor sy lewe nie/dui op aanvaarding en vertroue in die Regisseur se leiding./ Dui aan dat die Regisseur in beheer is./ Jy kan nie net doen wat jy wil nie. √

  1

  3.5 Metafoor √ 1

  3.6 As √ 1

  3.7 Die mens is op sy eie./neem sy eie besluite. In die werklike lewe moet die mens sy probleem self oplos./is dit elke persoon vir hom-/haarself./ Niemand gaan in die agtergrond staan en vir jou raad gee en “voorsê” soos ’n souffleur nie. √

  1

  3.8 Deur die dubbelpunt/die hoofletter/plasing aan die einde van die kwatryn √ 1

  3.9 Ja, almal van ons leef volgens bepaalde riglyne; en ons weet dat as ons verkeerd leef/speel, sal ons tereggewys word./as die mens nie riglyne in sy lewe het nie, sal hy nie weet wat reg/verkeerd is nie./die moderne mens twyfel oor die Godheid en dus die hiernamaals./ Ja, almal van ons is akteurs op die verhoog van die lewe./vertolk rolle volgens die Groot Regisseur se plan. √√

  OF

  Nee, hoekom sal die mens twyfel oor ’n godheid, daar is reeds baie bewyse./natuur en natuurwonders is getuienis van ’n groter mag. √√