G.T.İ.P. V) SAYILI LİSTE.docWeb view(V) SAYILI LİSTE G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GMRK VERGİSİ 2707.99.11.00.00 10 * Ham hafif yağlar; ağırlık itibariyle, - % 10 veya daha fazla viniltoluenler, - % 10 veya daha fazla inden ve - % 1 veya daha fazla fakat % 5'den

  • View
    226

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

G.T..P.

(V) SAYILI LSTE

G.T..P.

KAYIT

NO

MADDE SM

GMRK VERGS

2707.99.11.00.00

10

*

Ham hafif yalar; arlk itibariyle,

- % 10 veya daha fazla viniltoluenler,

- % 10 veya daha fazla inden ve

- % 1 veya daha fazla fakat % 5'den daha fazla olmayan naftalin ierenler

0

2805.30.10.00.00

10

*

Arlk itibariyle % 47 veya daha fazla seryum ieren, seryum ve dier nadir toprak metalleri alam

0

2805.30.10.00.00

20

*

Arlk itibariyle % 43 veya daha fazla lantanyum ieren, lantan ve dier nadir toprak metalleri alam

0

2805.30.90.00.00

10

*

Arlka % 99 veya daha fazla saflkta lantan

0

2811.19.80.90.00

10

*

Slfamidik asit

0

2811.29.90.90.19

10

*

Tellr dioksit

0

2812.90.00.00.19

10

*

Azot triflorr

0

2818.30.00.00.00

10

*

"Pseudo-boehmite" eklinde aluminyum hidroksit oksit

4

2819.90.90.00.11

10

*

- Spesifik yzeyi 37 m2/gr veya daha fazla (BET metodu ile belirlenmi)

- Kuru madde zerinden hesaplandnda arlka % 99,5 veya daha fazla saflkta

- zgl arl 1,2 gr/cm3 veya daha az olan, magnetik kromdioksit imaline mahsus dikrom trioksit (a)

0

2820.90.90.00.00

10

*

Arlka, % 70 veya daha fazla manganez ihtiva eden manganez (II,III) oksit

0

2821.10.00.90.11

10

*

Arlka % 99,2 veya daha fazla saflkta, toz halinde, 85.04 bal altndaki eyann retimine mahsus, demir II trioksit (a)

0

2823.00.00.00.00

10

*

85.32 veya 85.33 bal altnda yer alan eyann imaline mahsus, ortalama tane bykl 1,2(m veya daha fazla olan, fakat 1,8(myi gemeyen, arlk itibariyle % 99,9 veya daha fazla saflktaki titanyum dioksit (a)

0

2825.50.00.00.11

2825.50.00.00.12

10

10

*

Arlk itibariyle % 78 veya daha fazla bakr ve % 0,03 ten daha fazla olmayan klorr ieren bakr (I veya II) oksit

0

2826.90.90.10.00

10

*

Potasyum hekzaflorofosfat

0

2827.39.80.30.13

10

*

Arlk itibariyle % 96 veya daha fazla fakat % 99'u gemeyen saflkta bakr monoklorr

0

2827.60.00.90.00

10

*

Titanyum tetraiyodr

0

2830.10.00

10

*

Kuru arlk zerinden hesaplandnda, arlka % 38 veya daha az sodyum ieren disodyum tetra slfr

0

2830.20.00.00.00

10

*

- 20,0 mg/kg veya daha az klorr,

- 0,2 mg/kg veya daha az bakr,

- 0,5 mg/kg veya daha az demir

ve

- 1,0 mg/kg veya daha az kurun,

ieren inko slfr

0

2836.91.00.00.00

20

*

Aada belirtilen younluklardaki safszlklarn birini veya daha fazlasn ieren lityum karbonat;

- 2 mg/kg veya daha fazla arsenik,

- 200 mg/kg veya daha fazla kalsiyum,

- 200 mg/kg veya daha fazla klorrler,

- 20 mg/kg veya daha fazla demir,

- 150 mg/kg veya daha fazla magnezyum,

- 20 mg/kg veya daha fazla ar metaller,

- 300 mg/kg veya daha fazla potasyum,

- 300 mg/kg veya daha fazla sodyum,

- 200 mg/kg veya daha fazla slfatlar

"European Pharmacopeia" da tarif edilen metodlara gre belirlenmi

0

2836.99.18

10

*

Zirkonyum (IV) temel karbonat

0

2837.19.00

10

*

inko siyanr

0

2837.19.00

20

*

Bakr siyanr

0

2839.90.00.90.11

10

*

Kurun monoksit olarak deerlendirilen, arlk itibariyle % (84,5 ( 1,5) kurun ihtiva eden toz halindeki kurun silikat hidrat

0

2839.90.00

20

*

Kalsiyum silikat

0

2842.90.90

10

*

Amonyum slfamid

0

2843.90.90.20.12

20

*

Paleadyum monoksit

0

2843.90.90.20.12

30

*

Paleadyum ftalosiyaninlerin karm

0

2845.10.00.00.00

00

Ar su (dteryum oksit) (EURATOM)

0

2845.90.10

00

Dteryum ve bunun bileikleri, dteryumca zenginletirilmi hidrojen ve bileikleri, bu rnleri ieren karm ve zeltiler (EURATOM)

0

2846.10.00.00.00

3824.90.99

10

48

*

Arlk itibariyle % 60 veya daha fazla fakat %95i gemeyen nadir toprak oksitleri ve herbiri

% 1den fazla olmayan miktarda zirkonyum oksit, alminyum oksit veya demir oksit ihtiva eden ve arlk itibariyle tavlama kayb % 5 veya daha fazla olan nadir toprak konsantreleri

0

2846.10.00.00.00

20

*

Diseryum trikarbonat(hidratl olsun olmasn)

0

2846.10.00.00.00

30

*

Seryum lantan karbonat(hidratl olsun olmasn)

0

2846.10.00.00.00

40

*

Seryum lantan neodmium praseodmiyum karbonat,(hidratl olsun olmasn)

0

2846.90.00

00

*

2846.10.00 altbalnda yer alanlar hari nadir toprak metallerinden itriyumdan yada skandiyumdan veya bu metallerin karmlarndan organik veya inorganik bileikler

0

2848.00.00

10

*

Fosfin

0

2850.00.20.00.00

10

*

Silan

0

2850.00.20.00.00

20

*

Arsin

0

2903.30.80.00.11

10

Karbontetraflorr (tetraflorometan)

0

2903.30.80.00.19

20

*

1,1,1,2,3,3,3-Heptafloropropan

0

2903.30.80.00.19

30

*

Perfloroetan

0

2903.30.80.00.19

40

*

1,1-Difloretan

0

2903.59.90.00.00

10

*

Poliamid, polietilen, sentetik kauuk veya polistiren retiminde kullanlan, 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16,17, 17, 18, 18- Dodekakloropentasiklo=[12.2.1.16,9.02,13.05,10 ] oktadeka-7, 15 -dien (a)

0

2903.59.90.00.00

20

*

Hekzaklorosiklopentadien

0

2903.69.90.00.13

50

*

1-(klorometil) naftalin

0

2903.69.90.00.19

10

*

Di -veya tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]hekzadeka-1(12), 4, 6, 10, 13, 15-hekzan, kark izomerleri

0

2903.69.90

20

*

1,2-Bis(pentabromofenil) etan

0

2903.69.90.00.19

40

*

- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioksinler,

- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar,

- 0,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller,

ieren ve arlka % 99 veya daha fazla saflkta 2,6-diklorotoluen

0

2903.69.90.00.19

60

*

(-Kloro(etil) toluenler

0

2904.10.00.00.19

30

*

Sodyum p-stirenslfonat

0

2904.20.00.00.21

10

Nitrometan

0

2904.20.00.00.22

20

Nitroetan

0

2904.20.00.00.29

30

*

1-Nitropropan

0

2904.20.00.00.29

40

*

2-Nitropropan

0

2904.90.20.00.11

10

*

Tosil klorr

0

2904.90.40.00.00

10

*

3808.20 alt bal altndaki eyann imali iin triklornitrometan (a)

0

2904.90.85.00.29

10

*

Kuintozin(ISO)

0

2904.90.85

20

*

1- Kloro-2,4-dinitrobenzen

0

2905.19.00.10.19

3824.90.99

11

56

*

Potasyum tert-btanolat (Potasyum tert-btoksit) tetrahidrofuran iinde zelti halinde olsun olmasn

0

2905.39.80

20

*

Hekza-1,5-diene-3,4-diol

0

2905.49.10.00.00

10

*

Ethylidynetrimethanol

0

2906.11.00.00.00

00

Mentol

0

2906.19.00.90.00

10

*

Sikloheks-1,4-ilendimetanol

0

2906.19.00.90.00

20

*

4,4-izopropilidendisiklohekzanol

0

2906.29.00.90.19

10

*

2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-ol

0

2907.19.00

10

*

2,3,5- Trimetilfenol

0

2907.21.00.10.00

10

Rezorsinol

0

2907.29.00.80.19

10

*

Disodyum 1,4-dihidroantrasin-9,10-diolat (sulu zelti halinde)

0

2907.29.00.80.19

20

*

4,4-(3,3,5-Trimetilsiklohekzilidin) difenol

0

2907.29.00.80.19

30

*

4,4,4-Ethylidynetrifenol

0

2907.29.00.80.19

40

*

Metilendifenol izomerlerinin karm

0

2907.29.00.80.19

50

*

6,6,6-Trisiklohekzil-4,4,4-btan-1,1,3-triyltri (m-krezol)

0

2907.29.00

60

*

4,4-(1,3- fenilendiisopropildene) difenol

0

2907.29.00

70

*

2,22,,6,6,6hekza-tert-btil-(-(-(-(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-=p-krezol

0

2907.29.00

80

*

Pirogallol

0

2908.20.00.00.19

10

*

Disodyum 3-hidroksinaftalin-2,7-dislfonat

0

2908.20.00.00.19

20

*

Dipotasyum 7-hidroksinaftalin-1,3-dislfonat

0

2908.20.00

3824.90.99

30

74

*

6-hidroksinaftalin-2-slfonik asit ve bunun tuzlar

0

2908.90.00.90.19

Recommended

View more >